Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., доп. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г., изм. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г., доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.99 от 13 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г., доп. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2024г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2024г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.

Проект: 302-01-27/21.05.2003 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение, съхранение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.


Чл. 2. (1) Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за:

1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ;

2. енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;

3. създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;

4. енергийни доставки при минимални разходи;

5. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

6. насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия;

7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) развитие на инфраструктури за пренос, разпределение и съхранение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея;

8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) развитие на трансграничната търговия с енергия и природен газ;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) участие на потребителите на пазара на енергия;

10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) инвестиции в променливо и гъвкаво производство на енергия;

11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) съхранение на енергия;

12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) въвеждане на нови междусистемни електропроводи между държавите членки, като се вземат предвид целите за междусистемна електроенергийна свързаност, съгласно чл. 4, буква "г", т. 1 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 328/1 от 21 декември 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2018/1999";

13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) отпадане на неоправдани пречки на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ по отношение на навлизането на пазара, извършването на дейност и излизането от пазара;

14. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) осигуряване на еднакви условия на конкуренция, при които електроенергийните предприятия са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране, достъпа до пазари на едро, достъпа до данни, процедурите за смяна и режимите на фактуриране, а когато е приложимо - и при лицензирането;

15. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) гарантиране, че участниците на пазара от трети държави, когато извършват дейност в рамките на вътрешния пазар на електрическа енергия, отговарят на изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз;

16. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) достъпни и прозрачни цени и разходи за енергия за потребителите.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Производството, вносът, износът, преносът, разпределението, съхранението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните интереси.


Глава втора.
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Раздел I.
Държавно управление в енергетиката

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Народното събрание приема Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Министерският съвет одобрява Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България и актуализации на плана в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 по предложение на министъра на енергетиката и министъра на околната среда и водите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Министерският съвет ръководи енергетиката на страната в съответствие с приетата от Народното събрание стратегия и действащия Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) разработва в съответствие с плана по т. 9 и внася за одобряване от Министерския съвет Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България;

2. приема краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи прогнозни енергийни баланси на страната в съответствие с приетата стратегия;

3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката в т.ч. и тези, добиващи местни твърди горива;

4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) определя със заповед задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия, както и мерки за покриването им;

4а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) е компетентен орган по въпросите за сигурността на доставките на природен газ по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ, L 280/1 от 28 октомври 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1938";

4б. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) е компетентен орган за изпълнението на Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО (ОВ, L 158/1 от 14 юни 2019 г.);

5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия и обнародва описа на необходимите нови мощности в "Държавен вестник";

6. внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия, и го обнародва в "Държавен вестник";

7. одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката;

8. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) разработва съвместно с министъра на околната среда и водите и внася за одобрение от Министерския съвет Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България;

10. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) одобрява планове на топлопреносните предприятия за развитие на районните отоплителни или охладителни системи и превръщането им в ефективни районни отоплителни или охладителни системи;

11. ((*), изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет:

а) всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи;

б) анализ на разходите и ползите като част от всеобхватната оценка по буква "а", който обхваща оценка на програми по чл. 6, ал. 1 и проекти за установяване на икономически най-ефективната и изгодна възможност за отопление или охлаждане; анализът може да е част от екологичната оценка на програмата и на проектите, ако такива се предвиждат;

в) анализ на националния потенциал като част от всеобхватната оценка по буква "а" и оценка на постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия;

г) мерки за развитие на ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура и/или за подпомагане на развитието на високоефективно комбинирано производство на енергия и използване на топлинна и охладителна енергия, генерирани на базата на отпадна топлина и възобновяеми енергийни източници, в съответствие с оценката и анализа по букви "а", "б" и "в";

12. прави предложения за създаване и съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси в енергетиката;

13. утвърждава нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване;

14. (прилага се до 31.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) е администратор на държавни помощи и минимални помощи в областта на енергетиката;

15. осъществява контрол в предвидените от този закон случаи;

16. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) дава разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси и организира дейността по предоставяне на концесии за добив на енергийни ресурси;

17. ежегодно издава бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката;

18. формира и провежда държавна политика, свързана с дейностите по пренос на нефт и нефтопродукти чрез тръбопроводи за пренос на и през територията на страната;

18а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) представлява държавата в отношенията с други държави, както и с търговски дружества по всички въпроси, свързани с прилагането на Договора към Енергийната харта и с реализацията на проекти за изграждане на транснационални инфраструктури за пренос на електрическа енергия, природен газ и нефт и за интегриране на националния пазар на електрическа енергия и природен газ на регионално равнище;

18б. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;

18в. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейския съюз искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и преходни периоди в областта на енергетиката в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;

18г. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организира и контролира изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. и представя на Европейската комисия считано от 2014 г. ежегодно до 31 януари обобщен доклад за неговото изпълнение въз основа на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно този план;

18д. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г.) след одобрение от Европейската комисия на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 - 2030 г. организира и контролира нейното изпълнение при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката;

19. издава предвидените в закона подзаконови нормативни актове съобразно своята компетентност;

20. представлява Република България в международни организации в областта на енергетиката;

21. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*), доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) издава съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, съгласно Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 - 2020 г. (ОВ, С 200/1 от 28 юни 2014 г.);

22. (нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) издава наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, съвместно с принципала на дружествата, извършващи дейности по този закон;

23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) има и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Приетата от Народното събрание стратегия по чл. 3, ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник".

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Компетентните органи предоставят на министъра на енергетиката необходимата информация с оглед правомощията му по ал. 2, т. 14.

(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Министърът на икономиката и индустрията, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на земеделието и храните, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на външните работи, министърът на здравеопазването и министърът на културата съдействат на министъра на енергетиката и министъра на околната среда и водите при изготвянето на плановете и докладите по ал. 2, т. 9 и им предоставят необходимата информация.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Списъкът по чл. 4, ал. 2, т. 3 на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката и хидроенергийните системи, които са част от тях, с актуална оценка на състоянието и рисковете, свързани с икономическото им състояние и сигурността на експлоатация се съставя ежегодно в Министерството на енергетиката и се внася от министъра на енергетиката за утвърждаване от Министерския съвет.

(2) Лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1, се ползват със защита, която включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) организиране и контрол на физическа защита (охрана) на обекти, осъществявана от органите на Министерството на вътрешните работи или от лица, осъществяващи дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност;

2. информационна закрила, осъществявана чрез административни, организационни и технически мерки.

(3) Защитата по ал. 2 е за сметка на лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1, осъществяват дейности и мероприятия за работа при бедствия и във военно време, възложени им от министъра на енергетиката.


Чл. 6. (1) Кметовете на общини изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване.

(2) Кметовете на общини по предложение на енергийните предприятия задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнение на програмите и плановете по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Кметовете на общини осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост.


Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При провеждането на държавната политика в областта на енергетиката министърът на енергетиката може да се подпомага от браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Работодателите в енергетиката могат да създават и да членуват в браншови камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси се регистрират при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси:

1. имат за цел представителство и защита на общите интереси на своите членове;

2. могат да преговарят със синдикатите по въпроси от взаимен интерес и да са страна при подписването на браншови колективен трудов договор;

3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) разработват правила за добрите производствени практики, модели на системи за анализ на опасностите при производството на енергия и/или добива на енергийни ресурси, както и други професионални изисквания;

4. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;

5. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) създават база данни за експерти в бранша за оказване на съдействие на производителите на енергия и на тези, добиващи енергийни ресурси, както и на държавните органи;

6. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) разработват етичен кодекс, регламентиращ професионалната етика в бранша и недопускане на нелоялна конкуренция между производителите на енергия и на тези, добиващи енергийни ресурси;

7. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) информират компетентните органи за извършени нарушения при производството и търговията с енергия и/или добива на енергийни ресурси и природен газ;

8. дават становище по промени в нормативните актове за съответния бранш;

9. организират и провеждат професионално обучение;

10. изпълняват и други функции, възложени им със закон.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Държавните органи и органите на браншовите камари и организации на енергетиците си сътрудничат и взаимно се информират за установени нарушения при производството и/или търговията с енергия и/или добива на енергийни ресурси и природен газ.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Държавните органи, институции и ведомства, органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие и предоставят информация на браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси, необходима за осъществяване на функциите им, предвидени по този закон.


Чл. 7а. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нов - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За защита интересите на потребителите към министъра на енергетиката се създава Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена в този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват представители на Министерството на енергетиката, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Общественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на енергетиката.

(4) Със заповедта по ал. 3 се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и редът за осъществяване на неговата дейност.


Раздел II.
Енергийно прогнозиране и планиране

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България се разработва от министъра на енергетиката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Министерството на енергетиката изготвя програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката въз основа на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България и Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, които се одобряват от министъра на енергетиката. Приватизацията на търговските дружества в енергетиката се извършва в съответствие с одобрените от министъра на енергетиката програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката.

(3) Общите прогнозни енергийни баланси са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Те се изготвят на базата на:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) прогнози, проучвания и планове на предприятия, които осъществяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и разпределение на енергийни ресурси и енергия;

2. информация от общите констативни енергийни баланси;

3. информация от Националния статистически институт.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия по чл. 4, ал. 2, т. 5 в интерес на сигурността на снабдяването с електрическа енергия, за изпълнение на задълженията за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, както и в интерес на опазването на околната среда и насърчаването на нови технологии, когато посредством пазарните механизми за инвестиции тези цели не могат да бъдат осигурени, въз основа на:

1. общите прогнозни енергийни баланси;

2. задължителните показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;

3. десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа;

4. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.)

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Министърът на енергетиката провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Народното събрание Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката извършва наблюдение върху сигурността на снабдяването и публикува предвидените и предприетите мерки, резултатите от наблюдението и насоките на енергийната политика в бюлетина по чл. 4, ал. 2, т. 17, както и на страницата на Министерството на енергетиката в Интернет.

(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Министърът на труда и социалната политика съвместно с министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството изготвя дългосрочна програма за намаляване на енергийната бедност въз основа на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, Националната жилищна стратегия 2018 - 2030 г. и Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Програмата съдържа цялостен пакет от мерки за постигане на цел до 2050 г., междинни цели до 2030 и 2040 г., изискване за оценка на въздействието на мерките и постигнатия напредък на всеки 5 години.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ:

1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) извършват проучвания и анализи, разработват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за добива на енергийни ресурси, преработката и търговията с горива и енергия и приемат съответните планове за тяхното осигуряване;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) изготвят най-малко веднъж на две години и представят на министъра на енергетиката планове за рехабилитация, за предприемане на мерки за подобряване ефективността на съществуващите производствени мощности и мрежи, за изграждане при минимални разходи на нови мощности и мрежи и информация за инвестиционните проекти в изпълнение на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 833/2010 на Комисията от 21 септември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 на Съвета относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз (ОВ, L 248/36 от 22 септември 2010 г.). Плановете се придружават от технико-икономически, финансов и екологичен анализ и варианти за енергоспестяване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Прогнозите по ал. 1, заедно със съответната отчетна информация и с изготвените предварителни проучвания и списък на необходимите нови производствени мощности и мрежи и обекти за съхранение на природен газ, се представят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) на министъра на енергетиката;

2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. на кметовете на съответните общини за изпълнение на задълженията по чл. 6;

4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на операторите на преносни мрежи;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на операторите на разпределителни мрежи.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за представяне на информацията по ал. 1 и 2 се определят с наредба на министъра на енергетиката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за представяне на информацията по чл. 4, ал. 2, т. 18б и 18г и по чл. 21, ал. 1, т. 7, 24, 26 и 27 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране.


Глава трета.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Раздел I.
Комисия за енергийно и водно регулиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Раздел I.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията се осъществява от Комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията".

(2) Комисията е независим специализиран държавен орган - юридическо лице, със седалище София.

(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността ѝ се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) Комисията е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Председателят и останалите членове на комисията се избират и освобождават от Народното събрание.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Мандатът на членовете на комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:

1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) притежават добра професионална репутация и не по-малко от 5 години:

а) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) стаж в областта на енергетиката - за двама от членовете на комисията;

б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - за двама от членовете на комисията;

в) (отм. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.)

г) (отм. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.)

д) (доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) стаж на ръководна длъжност в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията - за председателя на комисията;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за противодействие на корупцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелството по чл. 12, ал. 1, т. 3 се установява служебно.

(5) Възнагражденията на членовете на комисията се определят както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на председателя - 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на останалите членове - 85 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура.

(2) Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.

(3) Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията.

(4) Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при несъвместимост;

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;

4. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;

5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията;

7. при смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.

(3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) състав "Енергетика", който включва председателя и членовете със стаж в областта на енергетиката;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя и членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав, от които поне:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) един от членовете със стаж в енергетиката - при упражняване правомощия на комисията в енергетиката;

2. един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - при упражняване правомощия на комисията във водоснабдяването и канализацията.

(4) Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.

(5) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със:

1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;

2. утвърждаване на цени;

3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията.

(6) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

(7) Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.

(8) При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи - правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София в 14-дневен срок от съобщаването им. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в този закон и в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на В и К сектора.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Заинтересовани лица по ал. 1 са държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, ВиК оператори, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители.

(3) Комисията обсъжда със заинтересованите лица основните принципи, заложени в проекта, и определя срок за представяне на становища по него не по-кратък от 14 дни.

(4) Комисията разглежда всички постъпили становища от заинтересованите лица и мотивира своето становище, като публикува мотивите на страницата си в Интернет.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на своите актове и мотивите за тяхната промяна на страницата на комисията в интернет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията, и мотивите на всеки гласувал против, приетите нормативни актове, правила, методики и указания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Приетите от комисията наредби и правила се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Комисията приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник".

(2) При осъществяване на дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Служител на комисията не може да е лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;

3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

4. е народен представител;

5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

6. упражнява контрол върху енергийно предприятие и/или ВиК оператор или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на енергийното предприятие и/или ВиК оператора;

7. е член на управителни или контролни органи на енергийно предприятие и/или ВиК оператор или е оправомощен да управлява или да представлява енергийно предприятие и/или ВиК оператор, без да е член на неговите управителни или контролни органи;

8. работи по трудово или гражданско правоотношение за енергийно предприятие и/или ВиК оператор.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) При сключването на трудовия договор и всяка година до 15 май служителите на комисията са длъжни да подават пред председателя на комисията декларация за имущество и интереси по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията. Това задължение не се отнася за служителите, които заемат технически длъжности.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Служителите, които заемат ръководна длъжност, трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед регулаторните функции на комисията, специалност и професионален опит по специалността не по-малко от три години.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 4 лицата уведомяват писмено в 7-дневен срок председателя на комисията, който е длъжен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

(2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.

(3) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност "Право".

(4) Членовете на комисията и служителите имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, като средствата се осигуряват от нейния бюджет. Индивидуалният размер на средствата се определя от председателя на комисията.

(5) Служителите на комисията могат да бъдат награждавани с отличия и/или с предметни или парични награди до размера на основната месечна заплата за изпълнение на определени задачи в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.

(6) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на бюджета на комисията.

(7) Служителите на комисията подлежат ежегодно на оценяване на трудовото изпълнение по ред и по начин, установени с вътрешни правила. Трудовото правоотношение на служител може да бъде прекратено без предизвестие, когато е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок от получаването на окончателната оценка.

Чл. 17. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) Председателят на комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението на задълженията им по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съдържаща се в списък на конкретните факти, сведения и предмети, представляващи служебна тайна.

(2) Комисията след съгласуване с Държавната комисия по сигурността на информацията с решение утвърждава, изменя и допълва списъка по ал. 1.

(3) Списъкът по ал. 1 може да включва информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, но само ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. Тази категория информация комисията включва в списъка след съгласуване с Комисията за защита на конкуренцията.

(4) Информация, представляваща служебна тайна, може да се разгласява само пред органите на съдебната власт или пред други държавни органи по установения в закон ред.


Чл. 19. (1) Държавните органи, енергийните предприятия и длъжностните лица оказват съдействие на комисията при осъществяването на нейните функции.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При осъществяване на своите функции комисията може да сътрудничи с лица, които представляват и защитават интересите на потребителите на енергийни услуги.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) При осъществяване на своите функции комисията публикува веднъж годишно препоръки относно съответствието на цените за продажба от обществен доставчик на природен газ, крайни снабдители и доставчици от последна инстанция със задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на потребителите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и изпраща препоръките на Комисията за защита на конкуренцията при необходимост.

(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Комисията ежегодно публикува годишен доклад за основните промени в договорите с динамична цена на електрическа енергия, включително за пазарното предлагане и за въздействието върху сметките на потребителите, както и за равнището на нестабилност на цените.


Чл. 20. Председателят на комисията:

1. организира и ръководи дейността на комисията и на нейната администрация съгласно закона и нейните решения;

2. представлява комисията пред трети лица;

3. назначава и освобождава служителите от администрацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;

5. организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията;

6. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията;

7. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от комисията.


Раздел II.
Правомощия на комисията

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране:

1. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, предвидени в този закон;

2. приема и публикува основни насоки за дейността си;

3. приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон;

4. одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон;

5. одобрява правила за работа с потребителите на енергийни услуги;

6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) упражнява контрол, анализира, периодично разглежда и има право да поиска изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, заложени в договорите за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, когато те противоречат на правото на Европейския съюз или не са в съответствие с политиките на Европейския съюз;

7. наблюдава прилагането на всички мерки, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на ползвателите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и информира Европейската комисия за тези мерки и за всички техни промени;

8. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2024 г.) осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон, определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти;

8а. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги по реда на чл. 105, ал. 2;

8б. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 500 kW и над 500 kW;

8в. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени; компенсацията се определя като разлика между постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред, относима към съответния краен снабдител за съответния месец и определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет базова стойност на електрическа енергия на 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период; компенсацията може да бъде за цялото или за част от закупеното количество електрическа енергия от битовите крайни клиенти; размерът на компенсацията може да бъде диференциран според количеството на закупената електрическа енергия; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;

8г. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., предишна т. 8в - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) за целите на ценообразуването определя ежегодно в срок до 30 юни прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи;

8д. (нова - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., предишна т. 8г - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) по искане на министъра на енергетиката определя за срок до края на съответния ценови период размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 - 7 на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 при наличие на средства, надвишаващи разходите на фонда за съответния ценови период; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;

8е. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) при необходимост определя размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 - 9 на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 5; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;

8ж. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) наблюдава развитието на пазара, оценява рисковете, които могат да възникнат от новите продукти и услуги, и взема мерки срещу злоупотреби;

8з. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) осъществява контрол по отношение на възможността операторите на преносни системи да налагат ограничения на предоставения капацитет или оперативни ограничения, въз основа на прозрачни и недискриминационни процедури, които не създават пречки за навлизане на пазара;

8и. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) може да разреши на оператора на преносна мрежа и на операторите на разпределителни мрежи да извършват дейности, различни от предвидените в този закон и в Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (ОВ, L 158/54 от 14 юни 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/943", ако тези дейности са необходими за изпълнение на задълженията им по този закон или Регламент (ЕС) 2019/943;

8к. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) извършва оценка на сключените сделки от крайните снабдители за закупуване на електрическа енергия за снабдяване на битови крайни клиенти за съответствието им с основната дейност по лицензията - покупка на едро изключително с цел препродажба на дребно, както и с ценовите нива на идентични или подобни сделки на националната и регионалните организирани борсови пазари на електрическа енергия; въз основа на извършената оценка комисията има право да откаже да признае пълния размер на направените разходи по конкретни сделки;

9. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) по предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива приема или изменя правила за търговия с електрическа енергия и правила за търговия с природен газ, както и технически правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност, контролира спазването им и извършва преглед и контрол на резултатите от минали периоди;

10. приема и контролира спазването на правила за снабдяване с електрическа енергия от крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция и правила за снабдяване с природен газ от обществения доставчик и от крайните снабдители като част от правилата по т. 9, включващи норми за качество на услугите и доставките, както и правила за снабдяване на клиентите с топлинна енергия, включващи норми за качество на услугите и доставките;

11. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2024 г.) приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия;

12. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;

13. определя правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ, включително норми за качество на услугите и доставките, и при необходимост ги преразглежда с оглед осигуряване на ефективен достъп;

13а. (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) определя мерки за достъпа до мрежата на съоръжения за съхраняване на електрическа енергия, включително отстраняване на пречки, които възпрепятстват достъпа до пазара на електрическа енергия на операторите на тези съоръжения и на производителите на енергия от възобновяеми източници;

13б. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) разрешава чрез изключение по чл. 87а и чл. 90, ал. 2 на операторите на преносни и разпределителни мрежи да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхранение на енергия, когато тези съоръжения са напълно интегрирани мрежови компоненти, в случай че са изпълнени следните условия:

а) трети лица след проведена открита, прозрачна и недискриминационна тръжна процедура, подлежаща на преглед и одобрение от комисията, не са получили правото да притежават, разработват, контролират, управляват или експлоатират такива съоръжения или не са могли да предоставят тези услуги на разумна цена и своевременно;

б) тези съоръжения са необходими на оператора на преносна мрежа и на операторите на разпределителни мрежи, за да изпълняват задълженията си за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната и разпределителната система, и не се използват за покупка или продажба на електрическа енергия на пазарите на електрическа енергия;

в) Комисията е оценила необходимостта от такава дерогация и е извършила оценка на тръжната процедура, включително на нейните условия, и е дала разрешение;

14. по предложение на оператора на преносната мрежа, съответно оператора на разпределителна мрежа взема решение относно принадлежността на електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях;

15. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) провежда конкурсите по чл. 46 и търга по чл. 163д;

16. изисква всякаква информация и документи, свързани с функционирането на енергийния пазар, включително договори за доставка, пренос, разпределение и съхранение, както и всички последващи споразумения към тях, и може да предоставя на участници на пазара части от тази информация, при условие че не се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон;

17. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) разглежда исканията на енергийните предприятия и Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за компенсиране на разходи по чл. 34 и 35, утвърждава техния обоснован размер и определя начина на компенсирането им при спазване изискванията за държавните помощи;

17а. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) утвърждава разходи за лихви по чл. 36б, ал. 1, т. 3;

18. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) издава, прехвърля и отменя месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

19. определя максимални размери на технологични разходи на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, които могат да бъдат признати при ценовото регулиране при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно методика или указания, приети от комисията;

19а. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) изисква от операторите на електрическите и газовите мрежи да извършат оценка на потенциала за енергийна ефективност на съответните мрежи чрез намаляване на технологичните разходи; оценката включва анализ на преноса, разпределението, управлението на товарите, ефективното функциониране на мрежите и възможностите за присъединяване на инсталации за децентрализирано производство на енергия и на съоръжения за съхранение на електрическа енергия;

19б. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) въз основа на оценката по т. 19а изисква в плановете за развитие на мрежите да са включени конкретни мерки и инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в газовите и електроенергийните мрежи и график за тяхното изпълнение;

20. извършва оценка на икономическата целесъобразност по отношение на въвеждането на интелигентни системи за измерване по предложение на операторите на мрежите и в случай че въвеждането е икономически обосновано, изготвя графици за въвеждането им, като гарантира оперативната съвместимост на интелигентните системи за измерване при отчитане на подходящи стандарти, най-добри практики и значението им за развитието на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ;

21. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

22. дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия - титуляри на лицензии по този закон;

22а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) изисква от собствениците на енергийни предприятия по този закон в рамките на ежегодните отчети по изпълнение на лицензиите да декларират наличието на намерения за разделяне, отделяне, сливане, разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала или продажби на части или всички активи на енергийното дружество;

23. разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;

23а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред; Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките;

24. предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;

25. в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейския съюз искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и преходни периоди в енергетиката в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;

26. публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия;

27. сертифицира операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи за спазване на изискванията за независимост, наблюдава тяхното спазване и изпраща съответните уведомления до Европейската комисия;

27а. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) създава и поддържа платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия;

28. осъществява сътрудничество по въпроси от трансграничен характер с регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, и с АСРЕ, сключва споразумения за сътрудничество с национални регулаторни органи;

28а. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) си сътрудничи с компетентните органи на трета държава, след като се консултира с компетентните регулаторни органи на други заинтересовани държави членки, за да се гарантира спазването на българското законодателство по отношение на газова инфраструктура до и от трета държава, в рамките на територията на държавите членки, когато първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки е разположена на територията на Република България;

28б. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) може да се консултира и да си сътрудничи със съответните компетентни органи на трети държави във връзка с експлоатацията на газова инфраструктура до и от трети държави, за да се гарантира прилагането на българското законодателство по отношение на съответната инфраструктура на територията и в териториалните води на Република България;

29. допринася за съвместимостта на процесите за обмен на данни относно най-важните пазарни процеси на регионално равнище, като гарантира необходимата степен на поверителност на информацията;

29а. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) одобрява определянето на цени на услуги за достъп до данни на лица, отговарящи на условията по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), при условие че начисляваните цени на услуги от регулираните субекти, които предоставят услуги, свързани с данни, са разумни и надлежно обосновани;

30. контролира изпълнението на инвестиционните планове на операторите на електропреносни и газопреносни мрежи и представя в годишния си доклад оценка на инвестиционните планове на операторите по отношение на съответствието им с 10-годишните планове за развитие на мрежите в Европейския съюз по член 8, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ, L 211/15 от 14 август 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 714/2009", и член 8, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ, L 211/36 от 14 август 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 715/2009", като тази оценка може да включва препоръки за промяна на инвестиционните планове;

30а. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) контролира плановете на операторите на електроразпределителни мрежи за развитието на разпределителната мрежа и представя в годишния си доклад оценка на необходимите средносрочни и дългосрочни услуги за гъвкавост, планирани инвестиции за следващите пет до десет години, с особен акцент върху основната разпределителна инфраструктура, необходима за присъединяване към мрежата на нови произвеждащи мощности и нови товари, включително точки за зареждане на електрически превозни средства, както и използването на оптимизацията на потреблението, енергийната ефективност, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси, които операторите на разпределителните мрежи използват като алтернатива на разширяването на системата;

31. прилага и контролира изпълнението на правно обвързващи решения на Европейската комисия или на АСРЕ;

32. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и финансов отчет на комисията и доклад по чл. 20, т. 4;

33. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) контролира изпълнението на задължението за предоставяне на потребителите на енергийни услуги на достъп до данни за потреблението им;

34. наблюдава и контролира изпълнението на задълженията за прозрачност от енергийните предприятия при определянето на цените, счетоводната отчетност и работата с потребителите на енергийни услуги;

35. наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други държави - членки на Европейския съюз;

36. насърчава интеграцията на пазарите и подкрепя свързаните с това научноизследователски дейности;

37. наблюдава техническото сътрудничество между операторите на преносни мрежи от държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави;

38. изисква от операторите на преносни и разпределителни мрежи при необходимост да направят предложение за изменение на правилата и общите условия на договорите, предвидени в този закон, които се одобряват от комисията по тяхно предложение;

39. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) извършва контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия или правилата за търговия с природен газ;

40. следи за оповестяването и справедливото разпределение на наличния капацитет на мрежите между всички ползватели;

41. извършва контрол за развиването на електрическите и газовите мрежи в полза на всички участници, което ще гарантира достатъчен и разполагаем за всички капацитет;

41а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1227/2011";

41б. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) взаимодейства с държавни органи и си сътрудничи с регулаторни органи на други държави - членки на Европейския съюз, и АСРЕ, като сключва споразумения за обмен на информация и установява механизми по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011;

42. (нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) по предложение на оператор на съответния борсов пазар одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия или правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ;

43. (нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) по предложение на обществения доставчик одобрява споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, включително ценовите механизми в него; комисията може да изменя или да изисква изменение на споразумението в определен от нея срок; комисията контролира изпълнението на споразумението;

44. (предишна т. 42 - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон;

45. (предишна т. 43 - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) има други правомощия, определени със закон;

46. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) извършва анализ и оценка на разходите и ползите във връзка с въвеждането на интелигентни измервателни системи въз основа на предоставената информация от операторите на мрежи, както и график за тяхното въвеждане.

(2) Правомощията на комисията по ал. 1, т. 10, 16, 17, 19 и 34 не се прилагат за дейностите по чл. 39, ал. 4, т. 2, 3 и 4.

(3) Във връзка с осъществяването на правомощията си по регулиране дейността на независим преносен оператор на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи комисията:

1. налага санкции за дискриминационно поведение на операторите в полза на вертикално интегрираното предприятие;

2. наблюдава комуникациите между оператора и вертикално интегрираното предприятие, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си;

3. действа като орган за уреждане на спорове между вертикално интегрираното предприятие и оператора;

4. изисква информация и документи, касаещи търговските и финансовите отношения, включително заемите между вертикално интегрираното предприятие и оператора;

5. одобрява търговски и финансови споразумения между вертикално интегрираното предприятие и оператора в случаите, когато те влияят на условията за развитието на пазара;

6. изисква обосновка от вертикално интегрираното предприятие във връзка с представените от отговорника по съответствието решения относно плана за развитие на мрежата или отделни инвестиции на оператора, включително по отношение на спазването на изискванията за недискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие;

7. извършва проверки в обектите на вертикално интегрираното предприятие и на оператора;

8. одобрява 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 60;

9. възлага всички или определени задачи на независимия преносен оператор на независим системен оператор, предложен от собственика на мрежата, в случай че операторът нарушава системно задълженията си, свързани с изискванията за независимост, съгласно глава осма "а", раздел ІІ, включително при системно дискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие.

(4) Във връзка с осъществяването на правомощията си по регулиране дейността на независим системен оператор на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи комисията:

1. налага санкции за неизпълнение на задълженията на собственика на мрежата и на оператора;

2. наблюдава отношенията и комуникациите между оператора и собственика на мрежата, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си;

3. одобрява договорите и действа като орган за уреждане на спорове между собственика на мрежата и оператора;

4. одобрява 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 60;

5. осигурява условия, които гарантират, че събираните от независимия системен оператор приходи от достъп и пренос през мрежите осигуряват достатъчна доходност от активите на мрежата и от новите инвестиции в нея;

6. наблюдава използването на всички приходи, събирани от независимия преносен оператор, по чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 714/2009;

7. извършва проверки в обектите на собственика на мрежата и на оператора.

(5) Правилата и методиките по ал. 1, т. 9 - 13 се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

(6) При осъществяване на дейността си комисията си сътрудничи с Комисията за защита на конкуренцията и с Комисията за защита на потребителите, като при необходимост може да ги сезира с оглед образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията, съответно по реда на Закона за защита на потребителите.

(7) Правомощията на комисията за регулиране на дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията се определят в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

(8) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Комисията в сътрудничество с регионалните регулаторни органи на региона на действие на системата, където е установен регионален координационен център:

1. одобрява предложението за създаване на регионални координационни центрове;

2. одобрява разходите, свързани с дейностите на регионалните координационни центрове, които се поемат от операторите на преносни мрежи и се вземат предвид при изчисляването на тарифите, при условие че са разумни и целесъобразни;

3. одобрява процеса на съвместно вземане на решения;

4. гарантира, че регионалните координационни центрове разполагат с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, които са необходими за изпълнение на задълженията им и за изпълнението на задачите им по независим и безпристрастен начин;

5. прави предложения съвместно с другите регулаторни органи на региона на действие на системата относно евентуалните допълнителни задачи и допълнителни правомощия, които да бъдат възложени на регионалните координационни центрове от държавите членки на региона на действие на системата;

6. гарантира изпълнението на задълженията по отношение на въпроси от трансграничен характер и идентифицира съвместно с регионалните регулаторни органи случаи на неизпълнение на съответните задължения от страна на регионалните координационни центрове; когато регулаторните органи не са успели да постигнат съгласие в срок 4 месеца след началото на консултациите за целите на съвместно идентифициране на случаи на неизпълнение, въпросът се отнася за решение до Асоциацията на европейските енергийни регулатори;

7. наблюдава осъществяването на координацията на системата и ежегодно докладва на Асоциацията на европейските енергийни регулатори за това;

8. получава информация от регионалните координационни центрове;

9. издава съвместни обвързващи решения относно регионалните координационни центрове.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията може да изиска становище от АСРЕ, съответно е длъжна да представи констатациите си при поискване от АСРЕ относно съответствието на решение, взето от друг регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, с насоките, посочени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009.

(2) Комисията се съобразява със становището на АСРЕ относно съответствието на взето от нея решение с насоките по ал. 1 и информира АСРЕ в срок до 4 месеца от датата на получаване на становището.

(3) Комисията може да информира Европейската комисия, когато според нея решение, свързано с трансгранична търговия, взето от друг регулаторен орган, не съответства на насоките по ал. 1, в двумесечен срок от вземане на решението.

(4) Когато Европейската комисия по искане на друг регулаторен орган или на АСРЕ е взела решение, че насоките по ал. 1 не са спазени и е поискала отмяна или изменение, комисията е длъжна в срок два месеца от решението на Европейската комисия да отмени или измени решението си и да информира Европейската комисия.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията разглежда жалби на:

1. ползватели на мрежи и съоръжения срещу оператори на преносни и разпределителни мрежи, добивни предприятия, оператори на съоръжения за съхранение на природен газ и оператори на съоръжения за втечнен природен газ, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон, и на потребители срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

2. клиенти срещу доставчици на енергия и природен газ, включително крайни снабдители, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон;

3. лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност по този закон, както и на В и К оператори срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

4. членовете на органите на оператора на преносна мрежа, на отговорниците по съответствието при оператор на преносна мрежа и на лицата по чл. 81д, ал. 9 при прекратяване на техните правоотношения в предвидените от този закон случаи.

(2) Сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите на енергийни услуги могат да подават жалби по ал. 1, т. 1 и 2 за нарушаване на колективни интереси на потребителите на енергийни услуги, както и да предлагат на комисията да започне процедура за промяна в общите условия на договорите по реда на наредбата по чл. 60.

(3) В двумесечен срок от подаване на жалба по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 комисията може да съдейства за доброволно уреждане на спора. Срокът може да бъде продължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията.

(4) При жалби по ал. 1, т. 1, 2 и 3, включително подадени по ал. 2, когато не е постигнато доброволно уреждане на спора или при отказ на страна от доброволно уреждане, комисията взема решение по жалбата в срок два месеца след получаването ѝ. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията. Със съгласие на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.

(5) В случаите, когато комисията приеме жалба за основателна, тя с решението дава задължителни указания по прилагането на закона.

(6) Комисията разглежда жалби на:

1. независимия преносен оператор срещу вертикално интегрираното предприятие и на вертикално интегрираното предприятие срещу независимия преносен оператор - след определяне на независим преносен оператор;

2. независимия системен оператор срещу собственика на преносната мрежа и на собственика на преносната мрежа срещу независимия системен оператор - след определяне на независим системен оператор, като взема решение по жалбата в срок два месеца след получаването ѝ; този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията; със съгласието на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.

(7) Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за доброволно уреждане на спорове се уреждат в наредбата по чл. 60.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При изпълнение на регулаторните си правомощия комисията се ръководи от следните общи принципи:

1. насърчаване в тясно сътрудничество с АСРЕ, с регулаторните органи на другите държави - членки на Европейската комисия, и с Европейската комисия на развиването на конкурентен, сигурен и устойчив от екологична гледна точка вътрешен пазар на електроенергия и природен газ в рамките на Европейския съюз, както и на действителното отваряне на пазара за всички клиенти и доставчици в Европейския съюз, и осигуряване на подходящи условия за ефективната и надеждна експлоатация на електрическите и газовите мрежи, като се вземат предвид дългосрочните цели;

2. развиване на конкурентни и добре функциониращи регионални пазари в рамките на Европейския съюз;

3. предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар;

4. осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;

5. осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между видовете клиенти;

6. създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката, където има условия за това;

7. насърчаване интеграцията на пазарите, осигуряване на подходящи стимули и подкрепа за свързаните с това научноизследователски дейности;

8. създаване на стимули за ефективно развитие на сигурни, надеждни и ефикасни мрежи в съответствие с интересите на клиентите, интегриращи производство от различен мащаб на електрическа енергия от възобновяеми източници и разпределено производство;

9. стимулиране на инвестициите в инфраструктура по недискриминационен начин, равнопоставен достъп на нови участници до мрежите и пазара;

10. постигане на високи стандарти за предоставяните услуги от обществен интерес, обезпечаване възможностите на клиентите за избор и смяна на доставчика, осигуряване защита на потребителите на енергийни услуги;

11. създаване на стимули за енергийните предприятия за ефективност на регулираните дейности;

12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;

13. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) създаване на условия за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар;

14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) насърчаване повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса, разпределението и крайното потребление на енергия и природен газ;

15. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) създаване на стимули на операторите на преносни и разпределителни мрежи за осигуряване на системни услуги на крайните клиенти, които дават възможност да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност с въвеждане на интелигентни мрежи, като се вземат предвид разходите и ползите, свързани с всяка мярка, при гарантиране сигурността на системата.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) При изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 10 и § 135 комисията спазва следните принципи:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) справедливо разпределяне на икономическите последици от либерализирането на пазара между всички страни по сделките с електрическа енергия и природен газ;

2. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) осигуряване на равни условия за сключване на сделки при свободно договорени цени в сравнение със сключваните с обществения доставчик на природен газ или с крайните снабдители на електрическа енергия и на природен газ;

3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) осигуряване на балансирано изменение на цените за краен клиент, като се отчитат задълженията на обществения доставчик на природен газ, на крайните снабдители и на операторите на преносни и разпределителни мрежи, свързани с осъществяването на услуги от обществен интерес, със задълженията към обществото и с невъзстановяемите разходи;

4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) осигуряване на необходимите мерки за снабдяване на клиентите с електрическа енергия и природен газ с определено качество при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени, прилагани при условията на равнопоставеност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.07.2025 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Условията, на които трябва да отговарят лицата, които имат право да сключват сделки по чл. 100, ал. 1, както и условията за предоставяне на достъп до съответните мрежи се определят с правила, приети от комисията.


Чл. 25. (1) Комисията води публични регистри за:

1. издаваните лицензии, в които се вписват всички лицензианти, издадените лицензии и други обстоятелства;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

3. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)

5. издаваните от нея разрешения по този закон;

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.07.2025 г.) издадените от нея решения по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 25 и 26.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1, т. 1, 5 и 6, редът за вписване в регистрите и за получаване на информация се определят в наредбата по чл. 60. Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1, т. 2, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация се определят с наредбата по чл. 163в, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Решенията за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, както и решенията за утвърждаване на цените се публикуват на интернет страницата на комисията.


Раздел III.
Финансиране на комисията. Такси

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) Дейността на комисията и на нейната администрация се финансира от приходите, определени в чл. 27, ал. 1 и в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Бюджетът на комисията включва всички приходи и средства по чл. 27, ал. 1.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) По бюджета на комисията постъпват приходите и средствата от:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) таксите, събирани от комисията по чл. 28 от този закон и по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и лихвите върху тях;

2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) от глобите и имуществените санкции, наложени от комисията в съответствие с този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) дарения от лица, неподлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон;

4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) субсидия от централния бюджет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Не се приемат дарения от лица, подлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон или на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и от свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(3) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) финансиране дейността на комисията и на нейната администрация, включително извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулаторните дейности по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

2. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 1, т. 2, които се отчитат като вноска в централния бюджет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При преизпълнение на приходи по ал. 1, т. 1 и 3, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато годишните постъпления от такси по този закон превишават или не достигат за покриване на необходимите разходи по бюджета на комисията за следващата календарна година, председателят на комисията може да прави предложение за преразглеждане на размера на таксите.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 13.12.2018 г.)

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) За изпълнение на регулаторните си правомощия по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги комисията събира такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на документи за провеждане на конкурси, лицензионни такси и такси за регистрация на експерти.

(2) Размерът на таксите по ал. 1, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на комисията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Таксите, събирани по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, са публични държавни вземания.


Чл. 29. (1) Таксата за разглеждане на заявление се заплаща при подаването му.

(2) Лицата, получили лицензия, заплащат лицензионни такси за всяка издадена лицензия, както и за изменение на лицензията в случаите, посочени в тарифата.

(3) Лицензионните такси са:

1. първоначална - за издаване или изменение на лицензия, включваща разходи за нейната подготовка и разходи за регулаторната дейност по лицензията до края на текущата година;

2. годишна - включваща разходи за регулаторната дейност по лицензията за съответната година.

(4) Годишната такса за срока на лицензията, както и за срока на продължаването ѝ, се заплаща от лицензианта за всяка година, следваща годината на издаването ѝ.

(5) Лицензионните такси се определят в зависимост от вида на извършената лицензионна дейност и се диференцират по критерии, определени с тарифата по чл. 28, ал. 2.


Раздел IV.
Ценово регулиране

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) На регулиране от комисията подлежат цените:

1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.)

3. по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти;

4. по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти;

5. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени;

8. по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи;

9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

10. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;

11. за присъединяване към мрежите;

12. за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи освен в случаите, когато комисията по своя преценка одобрява методика за определяне на цена за достъп и пренос през преносна мрежа;

13. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;

14. за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение;

15. за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;

16. на предоставяни на клиентите услуги, определени от комисията, свързани с лицензионната дейност;

17. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35.

(2) Цените на енергията, природния газ и услугите, предоставени от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от комисията при установяване от нея наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в енергетиката.

(3) Не подлежат на регулиране от комисията цените за снабдяване с топлинна енергия от лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват 100 на сто от произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Комисията не регулира цената за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на който не са определяни такива цени и премии, освен в случаите по чл. 163д, ал. 1 или 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) За целите на регулирането на цените по ал. 1, т. 1 - 4 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Цените за достъп и/или за пренос през затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа не подлежат на утвърждаване от комисията преди тяхното прилагане от съответния оператор на затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа.

(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от цените за достъп и/или пренос през мрежа на която и да е лицензионна територия за разпределение на електрическа енергия.

(9) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от цените за достъп и/или пренос през мрежа на която и да е лицензионна територия за разпределение на природен газ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Всеки потребител на затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа може да поиска от комисията да преразгледа цените за достъп и/или за пренос, които съответният оператор на затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа прилага, и да утвърди цени на този оператор за определен срок.

(12) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) След изтичането на срока по ал. 11 операторът на затворената електроразпределителна или газоразпределителна мрежа прилага правилата по ал. 7 - 10.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) (1) Комисията определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти.

(2) Регулираната цена на крайните снабдители на електрическа енергия е сумата от постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред, относима към съответния краен снабдител за съответния месец, и компонентата по ал. 1.

(3) Битовият краен клиент заплаща цена, представляваща сума от базовата стойност по чл. 21, ал. 1, т. 8в, определена за съответното количество потребена електрическа енергия, и компонентата по ал. 1.

Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи:

1. цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин;

2. цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, включително разходите за:

а) управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти;

б) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) поддържане на резервни и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване на клиентите;

в) доставка и поддържане на резервите от горива;

г) ремонти;

д) амортизации;

е) съхраняване и преработка на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и ядрена безопасност;

ж) (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) извън разходите по т. 2 цените може да включват невъзстановяемите разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходите, произтичащи от изпълнение на задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването, включително за защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката;

4. цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) цените за отделните групи клиенти да съответстват на разходите за доставка на енергия и природен газ до тези клиенти;

6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране:

а) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) между отделните групи клиенти;

б) за интегрирани енергийни предприятия - между отделните дейности, подлежащи на лицензиране по този закон, и/или между дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности;

7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) справедливо прехвърляне на разходите от преференциални цени и премии за енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните клиенти на електрическа енергия присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, за технологичните разходи по пренос и разпределение;

8. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) справедливо прехвърляне на разходите за системни услуги, в т. ч. допълнителни и спомагателни услуги, и за технологични разходи, върху ползвателите на преносната мрежа, съответно на разпределителните мрежи;

9. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да не ограничават повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и включването на оптимизацията на потреблението в балансирането на пазарите и предоставянето на допълнителни услуги, както и отразяване в мрежовите тарифи на намаляването на разходи в мрежите, постигнато от потребителите, оптимизирането на енергопотреблението, децентрализацията на производството, понижаване на разходите за доставка или за инвестиции в мрежите и от оптимизация на работата на мрежите;

10. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да позволяват повишаване участието на крайните клиенти в подобряване ефективността на електроенергийната система чрез оптимизиране на потреблението;

11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) насърчаване на операторите на преносни и разпределителни мрежи да предлагат системни услуги за оптимизация на потреблението на електрическа енергия, за управление на енергопотреблението и на децентрализирано производство в рамките на организирани електроенергийни пазари и да подобряват ефективността при проектирането и функционирането на мрежите, и по-специално:

а) прехвърляне на натоварването от върхови часове към ненатоварени часове от страна на крайните клиенти, като се взема предвид наличността на енергия от възобновяеми източници, от комбинирано производство на енергия и от децентрализирано производство;

б) спестяване на енергия чрез оптимизация на потреблението от децентрализирани източници на производство посредством съчетаване на предоставяне на енергийноефективни услуги и участие на балансиращия пазар на електрическа енергия;

в) намаляване на потреблението чрез мерки за енергийна ефективност, реализирани от доставчици на енергийноефективни услуги;

г) присъединяване и диспечерско управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия на средно и ниско напрежение;

д) присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, разположени по-близко до точките на потребление;

е) предоставяне на достъп до мрежите на съоръжения за акумулиране на енергия;

12. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) въвеждане на динамично ценообразуване за мерки за оптимизация на потреблението на електрическа енергия от страна на крайните клиенти чрез:

а) цени, отчитащи периода на потребление;

б) цени за критичните периоди на върхово натоварване;

в) ценообразуване в реално време;

г) отстъпки при намалено потребление през върхови периоди.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) (1) Когато комисията утвърждава цена и/или компонента от цена или определя премия, която участва във формирането на ценообразуващи елементи на други цени, комисията може паралелно да проведе и процедури за утвърждаване на тези цени.

(2) Когато комисията изменя цена и/или компонента от цена или премия, която води до изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на друга цена и/или компонента от цена или премии, комисията може паралелно да проведе процедура за изменение и на тази цена и/или компонента от цена или премии.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., предишен чл. 31а - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Комисията има право при необходимост да изменя утвърдените цени на електрическата енергия, цените за достъп и/или пренос през електропреносната и/или електроразпределителните мрежи и цената и/или компонентата от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 по време на ценовия период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, като:

1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.07.2025 г.)

2. изменя размера на технологични разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;

3. изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Комисията изменя определените премии, но не по-често от веднъж на 6 месеца, при условие че е налице съществено изменение между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за този период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В случаите по ал. 1 и 2 комисията може да приеме съкратени процедури и срокове.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Решението за изменение на цените и премиите влиза в сила от деня на приемането му от комисията.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията може да регулира цените чрез прилагане на различни методи за регулиране, включително, да определя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.

(2) Комисията може да определя:

1. компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите;

2. часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията може да определи временни цени по чл. 30, ал. 1, т. 10, 12, 13, 14 и 15 в случай на забавяне на операторите на преносни или разпределителни мрежи при определянето на цените за достъп, пренос и разпределение и да вземе решения относно подходящи компенсаторни мерки, в случай че окончателните цени за достъп, пренос и разпределение се отклоняват от временните цени.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Комисията определя преференциални цени на производители по чл. 162а във връзка с определяне на премията по чл. 33а.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1 и 2, се определя на база индивидуалните разходи за производство съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) По предложение на съответното топлопреносно предприятие комисията определя преференциална цена на топлинна енергия за асоциацията по чл. 151, ал. 1 и за доставчика по чл. 149а.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) За целите на регулирането на цените по ал. 1 - 5 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Комисията определя на централи с обща инсталирана електрическа мощност 500 kW и над 500 kW премии за произведената електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

(2) Премиите се определят ежегодно в срок до 30 юни като разлика между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин.

Чл. 34. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи.

(2) Невъзстановяеми са разходите, произтичащи от извършени инвестиции и/или сключени сделки до влизането в сила на този закон от енергийните предприятия, които не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване на конкурентен електроенергиен пазар.

(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават заявление пред комисията за признаване на разходите за невъзстановяеми и за установяване на размера им. Към заявлението се представят доказателства за основанието за възникване на невъзстановяемите разходи и за размера им.

(4) Комисията определя максималния общ размер и период за компенсация на признатите невъзстановяеми разходи за всяко отделно предприятие.

(5) Комисията, ръководейки се от принципите по чл. 23 и при отчитане на промените в конкурентните условия:

1. преизчислява ежегодно максималния общ размер на компенсацията, свързана с невъзстановяемите разходи;

2. определя обема за възстановяване за съответния период;

3. разпределя ги между съответните енергийни предприятия.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, и/или по друг ред, предвиден в закон.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.)


Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност. Фонд "Сигурност на електроенергийната система" има право да предяви искане за компенсиране на разходи, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени и предоставяне на премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

(2) За разходи по ал. 1 се приемат:

1. произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия от производители, спечелили конкурс по реда на чл. 46;

2. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.07.2025 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници;

3а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) произтичащи от задължение за предоставяне на премия на производител по чл. 162а и производител с обект с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW по Закона за енергията от възобновяемите източници;

4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) произтичащи от задължения, свързани със защитата на обекти, представляващи критична инфраструктура в енергетиката;

5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) произтичащи от задължения, свързани с изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, съгласно чл. 14, ал. 4, чл. 14а, ал. 4, чл. 15, ал. 6 и чл. 20 от Закона за енергийната ефективност;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) други допълнителни задължения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лицата по ал. 1 подават периодично заявление пред комисията за компенсиране на съответните разходи. Към заявлението се представят доказателства за тяхното основание и размер.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Комисията определя обема за компенсиране за всяко отделно предприятие и общия обем за възстановяване за съответния период.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по приета от комисията методика за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийната система, оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, и/или по друг ред, предвиден в закон.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи заплащат частта от цената или от компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия:

1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

2. произведена от възобновяеми източници.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави - членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) За количествата електрическа енергия по ал. 7 лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 и 3 уреждат взаимоотношенията си с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" при условията и по реда на наредбата по чл. 36к.


Чл. 35а. (1) (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., предишен текст на чл. 35а - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат разходите по чл. 34 и 35.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Крайните клиенти не заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, доставена чрез директен електропровод съгласно чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 юли 2019 г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Крайните клиенти и търговците не заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, закупена с двустранна сделка и произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., с изключение на електрическата енергия, произведена от енергиен обект по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Производителят прехвърля на крайните клиенти или търговците гаранциите за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници за произведената електрическа енергия.

Чл. 36. (1) Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на този закон и наредбите по ал. 3. Указанията, дадени от комисията относно образуването на цените, са задължителни за енергийните предприятия.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените, редът за определяне на премиите, методиката за определяне на прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник, редът за определяне на прогнозната пазарна цена за технологични разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, както и условията и редът за определяне на компенсации по чл. 21, ал. 1, т. 8в и на компонента по чл. 30а, ал. 1 се определят с наредби за електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ, приети от комисията.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия, доставящи електрическа енергия и природен газ по регулирани цени, и операторите на преносни и разпределителни мрежи, в едномесечен срок преди подаване в комисията на заявлението за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени оповестяват в средствата за масова информация предложението си за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени.

(2) Комисията утвърждава цените по ал. 1 като пределни цени на всеки лицензиант с решение, което е индивидуален административен акт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок до 7 дни след получаването на решението по ал. 2 лицензиантът публикува на интернет страницата си утвърдените пределни цени и цените по договорите с клиентите.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 13.12.2018 г.) Фонд "Сигурност на електроенергийната система", наричан по-нататък "фонда", се създава за управление на средствата за покриване на разходите:

1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) извършени от енергийно предприятие в качеството му на обществен доставчик за изкупуване на електрическа енергия по дългосрочни договори и по преференциални цени, както и тези, произтичащи от задължението му за изкупуване на електрическа енергия в качеството му на търговец на електрическа енергия, определени с решение на комисията, включително за предходния регулаторен период;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) за предоставяне на премия на производител по чл. 162а и производител с обект с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW по Закона за енергията от възобновяеми източници, определена с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди;

3. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) за лихви, договорени с рамково споразумение между фонда и кредитна или друга финансираща институция за финансиране на проекти за енергийна ефективност; размерът на финансовия ресурс, който фондът предоставя за лихви, се утвърждава от комисията по предложение на председателя на фонда;

4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) за компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ; бюджетът на съответната програма се формира от приходите на фонда по чл. 36д, ал. 1, т. 8 и/или от определените средства по чл. 21, ал. 1, т. 8д и/или от целево предоставени средства от държавния бюджет;

5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) за предоставяне на компенсации чрез крайния снабдител, покриващи част от разходите за електрическа енергия на битовите крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение;

6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) извършени от крайните снабдители по чл. 94а, ал. 3, определени с решение на комисията.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Плащанията по ал. 1 се извършват от фонда ежемесечно.

(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Плащания на компенсации се извършват въз основа на:

1. договор, сключен с фонда, съгласно приетата от Министерския съвет програма за предоставяне на компенсации по ал. 1, т. 4, и

2. договор, сключен между фонда и крайните снабдители за компенсациите по ал. 1, т. 5.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) Фондът е юридическо лице със седалище София.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Фондът се управлява от управителен съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Управителният съвет се състои от 5 членове, които се определят за срок 5 години, както следва:

1. председател - от министъра на енергетиката;

2. един член - от министъра на финансите;

3. един член - от министъра на околната среда и водите;

4. двама членове - от производителите на електрическа енергия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) След изтичането на срока по ал. 2 членовете на управителния съвет на фонда може да бъдат определени отново за членове само за срок от още 5 години.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Членовете на управителния съвет се определят съгласно правила, утвърдени от министъра на енергетиката.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Министърът на енергетиката със заповед определя поименния състав на управителния съвет след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и с производителите на електрическа енергия.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Председателят на управителния съвет:

1. организира изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира и ръководи дейността на администрацията на фонда;

3. насрочва и ръководи заседанията на управителния съвет;

4. представлява фонда във взаимоотношенията му с трети лица;

5. назначава и освобождава служителите от администрацията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Обстоятелството, че предложените за членове на управителния съвет от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите не са осъждани за престъпления от общ характер, се установява служебно.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.

(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Пълномощията на член на управителния съвет на фонда се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при несъвместимост;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

4. когато е осъден за престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;

5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

6. при смърт.

(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на управителния съвет на фонда нов член се определя в двумесечен срок от прекратяването. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

(11) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда се определят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) на председателя - три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;

2. на останалите членове - една трета от възнаграждението на председателя по т. 1.

(12) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 36г, ал. 5, т. 1.

(13) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

(14) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Когато за длъжност в администрацията на фонда се изисква висше юридическо образование, придобитият трудов стаж по нея се признава за стаж по специалност "Право".

Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Управителният съвет се свиква от председателя.

(2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.

(3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Управителният съвет управлява фонда, като се ръководи от следните принципи:

1. независимост;

2. прозрачност при управлението на средствата;

3. проследимост и отчетност на всички приходи и разходи;

4. обективност при вземането на решения.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Управителният съвет:

1. приема правилник за организацията и дейността на фонда и правила за разходването на средствата и операциите на фонда;

2. контролира администрирането на приходите по фонда и разходването им;

3. изпраща ежегодно до 31 март в Министерството на енергетиката отчет за дейността си, който се внася от министъра на енергетиката в Министерския съвет за приемане и в комисията за сведение;

4. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове;

5. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) приема правила за определяне на минималните условия по рамковите споразумения и за избор на кредитни или други финансиращи институции по чл. 36б, ал. 1, т. 3, които представя за одобрение от Министерския съвет.

Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Средствата на фонда се набират от:

1. вноските по чл. 36е;

2. приходите, получени от търговете за продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници;

3. приходите от лихви, включително по просрочени плащания на вноските по т. 1;

4. дарения;

5. приходите от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници;

6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 13.12.2018 г.)

7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) приходите от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;

8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на енергетиката за изпълнение на приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ, както и за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 5;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) вноските по чл. 36м;

10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда и за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Средствата за издръжка, свързани с дейността на фонда, са в размер едно на сто от събраните средства по ал. 1, т. 1 и 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) Средствата по ал. 1, т. 8 не се вземат предвид от комисията при утвърждаване на цената или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.

Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Вноски във фонда в размер 5 на сто дължат ежемесечно:

1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) производителите на електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС, а за тези, които получават премия по чл. 162а и по Закона за енергията от възобновяеми източници и от приходите от нея без ДДС. Производителите на електрическа енергия от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или от зелен водород, въведен в експлоатация след 1 януари 2021 г., с изключение на производителите по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, на които електрическата енергия се изкупува при условията на чл. 31 от същия закон, не дължат вноска във фонда;

2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)

3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) операторът на електропреносната мрежа от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия без ДДС;

4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) операторите на газопреносни мрежи от приходите от достъп и пренос на природен газ без ДДС;

5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) операторите на съоръжения за съхранение на природен газ от приходите от достъп и съхранение на природен газ без ДДС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Лицата по ал. 1, с изключение на производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, до 20-о число на текущия месец:

1. подават във фонда декларация за съответните приходи за предходния месец;

2. внасят във фонда съответната вноска по ал. 1 за предходния месец.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ежегодно до 31 март:

1. подават във фонда декларация за приходите за предходната календарна година;

2. внасят във фонда съответните вноски по ал. 1 за предходната календарна година.

(4) За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за вноски по ал. 1.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Чл. 36ж. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 се внасят във фонда от:

1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) търговец, производител, оператор на организиран борсов пазар на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;

2. краен снабдител, който сключва сделки по регулирани цени с крайни клиенти;

3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) оператор на електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителните мрежи и оператора на затворени електроразпределителни мрежи за потребената електрическа енергия за технологични разходи;

4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

(2) Средствата се внасят до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) За задълженията на търговците, производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия по ал. 1 за текущия месец се предоставя обезпечение в размер на произведението между средната аритметична месечна стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, съответно за количеството, изчислено по реда на чл. 90б, ал. 3, за предходните 6 месеца и действащата към момента на изчислението цена и/или компонента от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17. Когато няма данни за предходните 6 месеца, при изчисляването на обезпечението се вземат предходните месеци, за които има данни, като в този случай размерът на обезпечението не може да е по-малко от 20 000 лв. Обезпечението се предоставя в срок до 25-о число на текущия месец в една от следните форми:

1. депозит в пари по банкова сметка на фонда;

2. банкова гаранция;

3. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) застраховка, по смисъла на т. 15, раздел ІІ, буква "А" от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с банкова гаранция, нейният срок на валидност е 12 месеца. Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени със застраховка, нейният срок на валидност е 12 месеца, като застрахователната премия се изплаща еднократно, а фондът е посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката се приема, ако не обезпечава друго задължение и ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор да плати при настъпване на застрахователното събитие в 5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване. При отнемане на лиценз на застраховател за задължението по ал. 1 се предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок от отнемането на лиценза.

(5) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с депозит, върху него не се дължи лихва.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца, обезпечението за месеца, следващ този период, е в размер на 50 на сто от изчисленото обезпечение по ал. 3.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) За задълженията по ал. 1 не се внася обезпечение, когато търговците, производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия по ал. 1 са изпълнили едновременно следните условия за текущия месец:

1. до 20-о число нямат дължими и/или просрочени задължения към фонда;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) са внесли авансово до 25-о число по банкова сметка на фонда средства в размер на произведението между средноаритметичната стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, съответно за количеството, изчислено по реда на чл. 90б, ал. 3, за предходните 6 месеца и цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;

3. до 25-о число са уведомили фонда, че са внесли средствата по т. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Фондът проверява изпълнението на условията по ал. 7 и при неизпълнение уведомява съответния търговец, производител или оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия да внесе обезпечението по ал. 3 в 7-дневен срок от уведомяването

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Фондът ежемесечно проверява размера на обезпечението и уведомява търговеца, производителя или оператора на съоръжения за съхранение на електрическа енергия за привеждането му в съответствие с изискванията. Търговецът, производителят или операторът на съоръжения за съхранение на електрическа енергия в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирано обезпечение.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) При неизпълнение от търговец, производител или оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия на задължения по този член фондът предприема действия за усвояване на предоставеното обезпечение в размер на задълженията по ал. 1 по реда на наредбата по чл. 36к.

(11) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) При неизпълнение от търговец, производител или оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия на задължения по този член фондът приема мотивирано решение за отстраняването му от пазара на електрическа енергия за срок, определен в решението. Отстраняването се извършва от независимия преносен оператор след получаване на искане от фонда. Решението за отстраняване се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.

(12) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., предишна ал. 11, доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Уведомяването по ал. 7, 8 и 9 се извършва по електронен път с електронен подпис, с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс.

(13) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Търговците и производителите нямат задължение по ал. 1 за количествата електрическа енергия по чл. 35а, ал. 3, които декларират пред фонда до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Чл. 36з. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., доп.- ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Вноските по чл. 36е, ал. 1 и чл. 36м, средствата по чл. 36д, ал. 1, т. 7 и подлежащите на възстановяване компенсации, изплатени от фонда по чл. 36б, ал. 1, т. 4 и 5 са публични държавни вземания, които подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда и подлежи на предварително изпълнение.

(2) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) Средствата на фонда са несеквестируеми и по отношение на тях не може да бъде извършено прихващане от трети лица със задължения на фонда. Фондът може да прихваща вземанията си за вноски по чл. 36е, ал. 1 и подлежащите на възстановяване компенсации, изплатени от фонда по чл. 36б, ал. 1, т. 4 срещу задължението си за заплащане на премия по чл. 36и въз основа на акт за прихващане на вземанията, издаден от председателя на фонда.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Отсрочване или разсрочване на задълженията за вноски по чл. 36е, ал. 1 се извършва при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Разрешението за отсрочване или разсрочване се издава от управителния съвет на фонда.

Чл. 36и. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Фондът сключва с производител по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW по Закона за енергията от възобновяеми източници договор за компенсиране с премии.

(2) Премия не се изплаща, когато производител по ал. 1 има задължения към фонда, като в този случай фондът не дължи лихва за забава.

(3) Фондът не дължи премия за количествата електрическа енергия, за които производител по ал. 1:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) не е сключил сделка по реда на чл. 100, ал. 4 и/или 6 или на балансиращ пазар;

2. няма прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранции за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

(4) Фондът изплаща премията до края на месеца, в който към 20-о число е представен разходооправдателен документ и са му прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) За период от една календарна година фондът изплаща премии на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 за произведените от тях количества електрическа енергия, за които е установено, че:

1. произведеното от съответния производител количество електрическа енергия достигне размера на определеното му нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната му цена, или

2. общият размер на приходите от продадена електрическа енергия и премии за съответния производител достигне стойност, изчислена на базата на определеното му нетно специфично производство на електрическа енергия и определената въз основа на него преференциална цена.

(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Премия не се дължи, когато производител по ал. 1 е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.), като в този случай фондът не дължи лихва за забава.

(7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) За доказване липсата на обстоятелство по ал. 6 производителят представя на фонда ежемесечно декларация, че не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение, заедно с разходооправдателния документ по ал. 4.

Чл. 36к. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., предишен чл. 36ж - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 13.12.2018 г.) (1) За плащания по чл. 36б, ал. 1 и 2 може да се използва сметка за чужди средства на фонда до размера на постъпилите по бюджета на фонда приходи, преведени по тази сметка, след съгласуване с министъра на финансите.

(2) Преведените по реда на ал. 1 суми по сметката за чужди средства се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на фонда, като за съхраняването, разплащането и отчитането на тези средства се прилагат съответните изисквания на Закона за публичните финанси за сметките за чужди средства.

(3) Министерският съвет определя с наредба реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда, както и реда за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по чл. 36ж, ал. 3.

Чл. 36л. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) (1) Фондът сключва с краен снабдител договор за компенсиране на разходи за снабдяване с електрическа енергия на битови крайни клиенти по утвърден от управителния съвет на фонда образец.

(2) (В сила от 01.07.2025 г.) Компенсация не се изплаща, когато крайният снабдител по ал. 1 има задължения към фонда, като в този случай фондът не дължи лихва за забава.

(3) (В сила от 01.07.2025 г.) Фондът не дължи компенсация за количества електрическа енергия, които надвишават тези, за които крайният снабдител дължи цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.

(4) (В сила от 01.07.2025 г.) Фондът изплаща компенсация за съответния месец, изчислена въз основа на количеството, за което крайният снабдител дължи цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17, и определената от Комисията компенсация по чл. 21, ал 1, т. 8в.

(5) (В сила от 01.07.2025 г.) Фондът може да прихваща задълженията си по ал. 4 с подлежащите на възстановяване компенсации и вземанията си по чл. 36м.

(6) (В сила от 01.07.2025 г.) Крайните снабдители предоставят информация в изпълнение на договора по ал. 1 по образец, в срок и във формат, определени от управителния съвет на фонда.

(7) (В сила от 01.07.2025 г.) Фондът извършва проверка на съответствието на реално фактурираните количества електрическа енергия от крайните снабдители и количествата, до които е извършил плащане по ал. 4, при условия и по ред, предвидени в договорите по ал. 1. В случай че се установи разлика, крайният снабдител възстановява същата на фонда в 10-дневен срок от получаването на уведомление за това.

Чл. 36м. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) (1) Крайните снабдители дължат ежемесечно вноски във фонда за разликата между приходите от продажба на електрическа енергия без ДДС по цената по чл. 30а, ал. 3 и разходите за доставка на електрическа енергия на битовите крайни клиенти по цената по чл. 30а, ал. 2, когато тази разлика е положителна стойност.

(2) Лицата по ал. 1 до 20-о число на текущия месец:

1. подават във фонда декларация за изчислената вноска за предходния месец;

2. внасят във фонда вноската по ал. 1 за предходния месец.

(3) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.

Раздел V.
Разделно счетоводство. Съхраняване и предоставяне на информация (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 37. (1) Енергийните предприятия водят отделна счетоводна отчетност за:

1. всяка дейност, подлежаща на лицензиране по този закон;

2. дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности;

3. всеки клон и предприятие;

4. дейности при регулирани и свободно договорени цени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Правилата за водене на разделното счетоводство от енергийните предприятия, включително активите за целите на ценообразуването по групи клиенти, както и формата и съдържанието на счетоводните отчети за регулаторни цели се определят с решение на комисията по ред, предвиден в наредбите по чл. 36, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия, които подлежат на независим финансов одит, представят на комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на отделната счетоводна отчетност.


Чл. 38. (1) Енергийните предприятия са длъжни ежегодно да предоставят на комисията:

1. годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, съгласно Закона за счетоводството и годишните одиторски доклади;

2. отчетна информация по видове дейности;

3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) информация за активите и разходите по видове клиенти за целите на ценообразуването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия са длъжни при поискване от комисията, от Комисията за защита на конкуренцията и от Европейската комисия в изпълнение на техните правомощия да предоставят документация, счетоводна, технико-икономическа и друга информация, включително за сключени договори.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Предприятията за доставка на електрическа енергия и природен газ съхраняват за срок 5 години данни за всички сключени сделки за доставка на електрическа енергия и природен газ с клиенти на едро и с оператори на преносни мрежи - срок, условия за доставка и плащане, количество, дати и часове на изпълнението, цени и начини за идентифициране на съответния клиент на едро, както и други данни, определени с наредбата по чл. 60. Комисията може да предоставя на участници на пазара части от тази информация, при условие че не се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон.


Раздел VI.
Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)

Раздел VI.
Мерки за защита на крайните клиенти (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Договорите с потребители на енергийни услуги задължително съдържат:

1. данни, идентифициращи енергийното предприятие, включително адрес;

2. предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне;

3. средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими цени на предлаганите услуги;

4. срок на договора, условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора;

5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги, включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане;

6. условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране;

7. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) правата на потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби в срок до три месеца от постъпването им;

8. други условия съгласно предвиденото в този закон;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) условията, при които крайните клиенти осъществяват достъпа до данните си или отправят искане за предоставяне на техните данни, като за предоставянето на тези услуги не се начислява допълнително плащане;

10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) номер на партидата на крайния клиент и единния идентификационен код за точката на измерване на крайния клиент.

(2) Условията по ал. 1, както и предложенията за тяхната промяна се оповестяват преди сключването или потвърждаването на договора.

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Крайни клиенти, в това число битови, които имат достъп до системи за авансови плащания и изберат този метод за плащане, не трябва да са поставени от системите за авансово плащане в по-неблагоприятно положение спрямо останалите клиенти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Енергийните предприятия - страни по договорите по ал. 1, могат да предлагат на своите потребители на енергийни услуги договори с динамична цена на електрическата енергия, като ги информират за възможностите, разходите и рисковете, свързани с тези договори.

(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Крайните клиенти, които разполагат с инсталирано интелигентно средство за търговско измерване, могат да сключат договор с динамична цена на електрическа енергия с поне един доставчик.

(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Енергийните предприятия - страни по договорите по ал. 1, предоставят съответната информация на крайните клиенти, включително за необходимостта от инсталиране на подходящ измервателен уред за електрическа енергия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Прехвърлянето към договор с динамична цена на електрическа енергия се извършва с изричното съгласие на клиента.


Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия - страни по договорите по чл. 38а, ал. 1 предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за:

1. начините на плащане, цени за спиране или възстановяване на снабдяването, цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с лицензионната дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) процедурата за смяна на доставчик, включително кода, необходим на крайния клиент за смяната на доставчика, и единния идентификационен код за точката на доставка на крайния клиент, и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;

3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за допълнително плащане за тази услуга;

4. изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;

5. дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година по разбираем и ясно съпоставим начин;

6. съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през предходната година;

7. информация относно средствата за уреждане на спорове;

8. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури;

9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) информация относно вида на причисления стандартизиран товаров профил на потребителите на енергийни услуги, свързани с доставката на електрическа енергия;

10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) алтернативните мерки за изключване от мрежата с предизвестие с разумен срок преди планираното изключване; тези алтернативни мерки не създават допълнителни разходи за клиентите, застрашени от изключване от мрежата, и могат да се отнасят до източници на подкрепа с цел избягване на изключването от мрежата, системи за авансови плащания, енергийни одити, консултантски услуги по енергийни въпроси, алтернативни разплащателни планове, съвети за управление на дълга или мораториуми върху изключването от мрежата;

11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) крайната дата на договора.

(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Доставчикът на енергия или природен газ осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Доставчикът на енергия или природен газ предоставя на друг доставчик на енергия или природен газ данни за потреблението на битов клиент, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и доставчика на енергия или природен газ.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Информацията по ал. 1 се представя във фактурите или заедно с тях в информационни материали и на интернет страниците на енергийните предприятия. По този ред доставчиците на енергия и природен газ предоставят на потребителите на енергийни услуги и контролен списък, приет от Европейската комисия, съдържащ практическа информация за техните права, а топлопреносните предприятия предоставят на крайните си потребители информация за енергийните характеристики и за дела на енергията от възобновяеми източници в топлоснабдителните системи и системите за централизирано охлаждане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Информация за фактурирането се предоставя поне веднъж на три месеца, а при поискване или когато потребителите са направили избор да получават електронни сметки - два пъти в годината.

(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия по ал. 1 предоставят на потребителите на енергийни услуги, свързани с доставки на електрическа енергия или природен газ, допълнителна информация за:

1. кумулативни данни за период поне три предходни години или за периода от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък; данните съответстват на интервалите, за които е предоставена информацията от фактурирането;

2. подробни данни за потреблението, за който и да е ден, седмица, месец и година при използване на интелигентни системи за измерване чрез предоставяне на крайния клиент чрез интернет или чрез интерфейса на измервателния уред на данни за период, не по-кратък от 24 предходни месеца, или за периода от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък.

(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато в сграда - етажна собственост, всички инсталирани средства за измерване на консумацията на топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови нужди и/или топлинните разпределители са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Тази информация може да се предоставя чрез интернет и се актуализира толкова често, колкото измервателните средства и използваните системи позволяват.

(8) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Преди сключването на договор за доставка на електрическа енергия или преди удължаването на вече сключен договор енергийните предприятия по ал. 1 предоставят на потребителите обобщение на основните договорни условия, което е лесно видимо и е формулирано по кратък и ясен начин. Това обобщение включва най-малко информация за общата цена, промоциите, допълнителните услуги, отстъпките и правата на потребителите.

(9) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Крайните снабдители и търговците на електрическа енергия предлагат на битовите крайни клиенти възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена и на договори с динамична цена на електрическата енергия - за клиенти с инсталирано интелигентно средство за търговско измерване.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия по чл. 38б, ал. 1 изготвят и представят за одобрение от комисията правила за работа с техните потребители на енергийни услуги.

(2) Правилата по ал. 1 уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

(3) Правилата по ал. 1 се одобряват от комисията, публикуват се в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата на лицензианта и влизат в сила след публикуването им. Правилата са част от общите условия на договорите, одобрени от комисията, когато с този закон са предвидени общи условия.

(4) Условията и редът за одобряване на правилата за работа с потребителите на енергийни услуги се уреждат с наредбата по чл. 60.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия по чл. 38б, ал. 1 уведомяват своите потребители на енергийни услуги - битови клиенти, за всяка предложена промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото на потребителите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.

(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Уведомяването за повишаването на цените се извършва в срока на фактуриране след влизането в сила на повишението на цените.

(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Когато комисията одобрява общи условия, уведомяването за промяна на договорните условия се смята за направено от датата на публикуване на одобрените общи условия.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Алинеи 5 - 7 не се прилагат за договори за доставка на топлинна енергия.

Чл. 38г. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информацията по чл. 38а,38б и 38в на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в.


Чл. 38д. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) (1) Енергийните предприятия, предоставящи универсална услуга и услуги от обществен интерес, в общите условия за снабдяване с електрическа енергия и ползване на електроразпределителните мрежи и в правилата за работа с потребителите на енергийни услуги определят специални процедури за предоставяне на информация, свързана с потреблението, и за уреждане взаимоотношенията с уязвими клиенти за недопускане на преустановяване на снабдяването им с електрическа енергия.

(2) Определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия, включително оценката на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност, се извършват при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет.

(3) Компетентните органи за определяне и прилагане на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане на домакинство в положение на енергийна бедност и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия, в рамките на своите правомощия, са министърът на енергетиката, министърът на труда и социалната политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството или друг орган, определен с акт на Министерския съвет.

(4) Удостоверяването на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия при прилагането на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане се извършва от компетентния орган по ал. 3, управляващ съответната програма.

(5) Създаването и поддържането на информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия се осъществяват от националната отговорна институция, определена за разработването на Националния социален климатичен план, съгласно Регламент (ЕС) 2023/955 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 г. за създаване на Социален фонд за климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060 (ОВ, L 130/1 от 16 май 2023 г.) или от друг орган, определен с акт на Министерския съвет. Редът и механизмът за функциониране на информационната система се определят с наредбата по ал. 2.

(6) За целите на определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия на информационната система по ал. 5 се предоставят лични данни, данъчна и осигурителна информация, включително чрез автоматизиран достъп, от други приложими регистри и информационни системи, поддържани от държавните органи и администрации, които са първични администратори на данни.


Чл. 38е. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) Крайният снабдител информира клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.

Чл. 38ж. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) (1) Клиентът може да поиска от оператора на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

(2) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:

1. оператора на електроразпределителната, съответно на газоразпределителната мрежа, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;

2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.

Чл. 38з. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента, по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването. В случай че клиентът не е заявил начин за уведомяване, той се уведомява по начин, определен от крайния снабдител.

Чл. 38и. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) (1) Платформата по чл. 21, ал. 1, т. 27а е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.

(2) Платформата по ал. 1 трябва да:

1. осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия;

2. осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични;

3. предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация;

4. е достъпна за хората с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна;

5. осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти;

6. извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването.

(3) Комисията е оператор на платформата по ал. 1.

(4) Платформата обхваща целия пазар на електрическа енергия с клиенти по ал. 1.

(5) Условията и редът за поддържане на платформата по ал. 1 се определят с правила, приети с решение на комисията, които се публикуват на интернет страницата ѝ.

Чл. 38к. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2020 г. (*)) (1) Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти по чл. 38и, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Търговците и крайните снабдители на електрическа енергия осигуряват информация за платформата по чл. 38и, ал. 1, както и за други платформи за сравнение, опериращи на пазара на електрическа енергия, във фактурите на клиентите или в приложения към тях.

Чл. 38л. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) (1) Клиенти на районни отоплителни или охладителни системи, които не са ефективни районни отоплителни и охладителни системи или няма да станат такива системи до 31 декември 2025 г. въз основа на одобрен от министъра на енергетиката план, може да прекратят или да изменят договора, сключен съгласно чл. 149, когато сами ще осигуряват за имотите си топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници.

(2) Когато прекратяването на договора е свързано с физическо отделяне от топлопреносната мрежа, клиентът дължи обезщетение само за разходите, пряко произтичащи от физическото отделяне от мрежата, и неамортизираната част от активите, необходима за осигуряването на топлинна енергия или енергия за охлаждане на този клиент.

(3) Договорът се прекратява за цялата сграда и се изменя, когато договорът обхваща няколко сгради. За сграда - етажна собственост, договорът се прекратява съгласно чл. 153, ал. 2 и 4.

Глава четвърта.
ЛИЦЕНЗИИ

Раздел I.
Издаване на лицензии

Чл. 39. (1) Дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, са:

1. производство на електрическа и/или топлинна енергия;

2. пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;

3. разпределение на електрическа енергия или природен газ;

4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен природен газ;

5. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) търговия с електрическа енергия или природен газ;

6. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) организиране на борсов пазар на електрическа енергия или на природен газ;

7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) обществена доставка на природен газ;

8. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) разпределение на електрическа енергия или природен газ в затворена електроразпределителна или затворена газоразпределителна мрежа;

9. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители;

11. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт;

13. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.

(2) С лицензията се разрешава осъществяване на някои от дейностите по ал. 1 при посочените в нея условия и е неразделна част от решението за издаването ѝ.

(3) Когато за извършване на някоя от дейностите по ал. 1 се издава лицензия, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Не се изисква издаване на лицензия за:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 MW включително;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) производство на топлинна енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана топлинна мощност до 10 MW;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) пренос на топлинна енергия от лице, притежаващо топлопреносна мрежа, към която са присъединени централи с обща инсталирана мощност до 10 MW;

4. производство на топлинна енергия само за собствено потребление;

5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) производство на електрическа енергия само за собствено потребление, включително производство на електрическа енергия от граждански енергийни общности и активни клиенти;

6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) продажба на компресиран природен газ, получен чрез станция за повишаване на налягането на природния газ чрез компресиране, както и за продажба на природен газ от добивно предприятие от местен добив;

7. (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) съхранение на електрическа енергия, освен в случаите по чл. 90а, ал. 2, т. 2, когато операторът на съоръжението извършва търговия с електрическа енергия, за което се изисква лицензия по ал. 1, т. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за някоя от следните дейности:

1. производство на електрическа енергия;

2. производство на електрическа и топлинна енергия;

3. пренос на електрическа енергия;

4. разпределение на електрическа енергия;

4а. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа;

5. търговия с електрическа енергия;

6. организиране на борсов пазар на електрическа енергия;

7. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

8. снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител;

9. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция;

10. разпределение на тягова електрическа енергия по електроразпределителни мрежи на железопътния транспорт, или притежава такава лицензия и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, които не са избрали друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини, се издава на:

1. лицензианта за дейността обществена доставка на електрическа енергия - за клиентите, присъединени към електропреносната мрежа;

2. лицензианти за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител - за клиентите, присъединени към съответната разпределителна мрежа, за територията на действащите лицензии за обществена доставка и снабдяване от краен снабдител.

(7) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Лицето, на което е издадена лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия, организира борсов пазар на гаранции за произход.

(8) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Лицензия за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител може да бъде издадена на енергийно предприятие, което отговаря на условията за осъществяване на тази дейност и е лицензиант за дейността търговия с електрическа енергия.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което:

1. притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията;

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, с изключение на лицензиите по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 10 и 13;

3. представи доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

(2) В случай на издаване на лицензия по чл. 39, ал. 3 се изисква условията по ал. 1, т. 1 - 3 да са налице към момента на започване на лицензионната дейност.

(3) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 4 се издава при спазване на разпоредбите на чл. 118а, ал. 3 - 6 от Закона за водите.

(4) Не се издава лицензия на лице:

1. спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност;

2. което е в ликвидация;

3. на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл срокът по чл. 59, ал. 4 или по чл. 41, ал. 4.

(5) Лицензия не се издава, когато съществува опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, имуществото на трети лица и интересите на клиентите, нарушаване на надеждното снабдяване с електрическа или топлинна енергия или с природен газ.

(6) В случаите, когато едно и също лице осъществява повече от една от дейностите, за които е предвидено лицензиране, за всяка от дейностите се издават отделни лицензии. Комисията следи за недопускане на противоречия в режима на осъществяване на отделните лицензирани дейности.

(7) Лицензия по ал. 1 се издава и на лице с регистрация, еквивалентна на тази по ал. 1 по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, при условията по ал. 1 - 6.

(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 се издава и на лице, на което е предоставена концесия или притежава право на ползване и експлоатация върху енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, при условията на ал. 1 - 6.


Чл. 41. (1) Процедура за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи за издаване на лицензия.

(2) В случай че лицензионната дейност се осъществява по цени, подлежащи на регулиране по този закон, към заявлението по ал. 1 се подава и заявление за утвърждаването им.

(3) В срок до три месеца от подаване на заявленията по ал. 1 и 2 комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия и утвърждава или определя съответните цени.

(4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията изпраща информация на Европейската комисия за всеки случай на мотивиран отказ за издаване на лицензии за пренос, разпределение, съхранение, обществена доставка на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители.


Чл. 42. (1) Лицензията се издава за срок до 35 години в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 60.

(2) Срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия.

(3) С решението за продължаване на срока по ал. 2 комисията определя и условията за осъществяване на дейността за новия срок на лицензията.


Чл. 43. (1) На територията на страната се издава само една лицензия за:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) пренос на електрическа енергия;

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организиране на борсов пазар на електрическа енергия;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) обществена доставка на природен газ;

4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, присъединени към електропреносната мрежа.

(2) За една обособена територия се издава само една лицензия за:

1. разпределение на електрическа енергия или на природен газ;

2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

2а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) снабдяване с природен газ от крайни снабдители;

3. пренос на топлинна енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Една обособена територия за разпределение на електрическа енергия включва не по-малко от 150 хил. клиенти, присъединени към прилежащата електроразпределителна мрежа, и в нейните граници се включва не по-малко от една област съобразно административно-териториалното устройство на страната.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Една обособена територия за разпределение на природен газ включва не по-малко от 50 хил. клиенти, които могат да бъдат присъединени към прилежащата газоразпределителна мрежа, и нейните граници се определят с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) За обособена територия по ал. 5 се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Една обособена територия за пренос на топлинна енергия се определя съобразно действащите устройствени планове на населеното място.

(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбата на ал. 6 не се прилага, когато има заявен интерес за газоснабдяване на дадена територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6. В този случай територията, предмет на инвестиционен интерес, се обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен газ. Лицензии за разпределение на природен газ или за снабдяване с природен газ от краен снабдител за тази територия се издават без конкурс на заинтересования инвеститор при условията на раздел I от тази глава и по реда на наредбата по чл. 60 след съгласуване със съответната община.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) В случай че за територията по ал. 8 има подадено повече от едно заявление за газоснабдяване, комисията обявява конкурс при условията на раздел II от тази глава и по реда на наредбата по чл. 60.

(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С решение на комисията за изменение на лицензията територията на общината, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън описа и съгласие на титуляря на лицензията.

(11) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат, когато е получено съгласието по ал. 10 от титуляря на лицензията за разпределение на природен газ на обособената територия или в територията по ал. 8.

(12) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За територията на страната се издава една лицензия за разпределение на тягова електрическа енергия само по електроразпределителните мрежи на железопътния транспорт на Националната компания "Железопътна инфраструктура".

(13) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) За територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия или природен газ се осъществява основно за собственика, оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия, се издава лицензия за:

1. разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа;

2. разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.

(14) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2024 г.) Лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа се издава и за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност.

(15) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., предишна ал. 14 - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2024 г.) Лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа се издават от комисията при условията и по реда на наредбата по чл. 60.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на електрическа енергия, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по този закон, освен лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по този закон, освен лицензия за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 4 и лицензия за разпределение на природен газ. Лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не може да извършва търговия с природен газ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) На лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, не се издават лицензии за други дейности, подлежащи на лицензиране по този закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на природен газ, не се издават лицензии за други дейности, подлежащи на лицензиране по този закон, освен лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител, ако присъединените към газоразпределителната мрежа на тази територия клиенти са по-малко от 100 000.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) На едно и също лице може да бъде издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.


Чл. 45. В лицензията се определят:

1. наименованието на лицензианта;

2. дейността, за която се издава лицензията;

3. обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност;

4. територията на лицензията за дейностите, за които това е необходимо;

5. срокът на лицензията;

6. видовете застраховки, покрити рискове и размерът на застрахователното покритие, които лицензиантът е длъжен да поддържа, докато упражнява лицензионната дейност;

7. изисквания за извеждане от експлоатация на енергийните обекти, чрез които се осъществява дейността;

8. други специални нормативни изисквания, свързани с осъществяването на дейността по лицензията.


Раздел II.
Конкурс

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Конкурс за необходима мощност за производство на електрическа енергия се провежда само в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 5 за изграждане на нова или за предоставяне на съществуваща мощност. Спечелилият конкурса участник се определя за титуляр на лицензията, съдържаща задължение за изграждане, в случаите на изграждане на нова мощност.

(2) Титулярите на лицензии за разпределение на природен газ за обособените територии, определени с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, се определят чрез конкурси.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лице, спечелило конкурс по ал. 1 - в случаите на изграждане на нова мощност, или по ал. 2, се издава лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 или 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 2 с решението на комисията по ал. 3 се издава и лицензия за извършване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител до достигане на 100 000 клиенти в съответствие с чл. 44, ал. 4.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато конкурсът е спечелен от чуждестранно лице, което не е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство лицензията се издава на дружество, регистрирано по Търговския закон, в което чуждестранното лице притежава най-малко 67 на сто от капитала на дружеството. Това лице няма право да прехвърля участието си в дружеството лицензиант на трето лице до датата на започване на лицензионната дейност.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.)


Чл. 47. (1) Конкурсът се обявява от комисията в съответствие с описа по чл. 4, ал. 2, т. 5 или 6 и се провежда при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 60.

(2) Конкурсната документация се изготвя в съответствие с наредбата по чл. 60 и се утвърждава от комисията. Конкурсната документация включва проект на лицензия, а в случая по чл. 46, ал. 1 - и проект на договор за изкупуване на електрическа енергия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Решението на комисията за обявяване на конкурс се обнародва в "Държавен вестник", като за конкурса се публикува и подробна информация в "Официален вестник" на Европейския съюз. Срокът за подаване на заявление за участие в конкурса е не по-кратък от 6 месеца от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Решението на комисията за обявяване на конкурса може да бъде обжалвано само заедно с решението за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Кандидат за участие в конкурс може да бъде всяко лице, което притежава технически, икономически, финансови и организационни възможности в съответствие с изискванията, посочени в конкурсната документация, и за което не са налице обстоятелствата по чл. 40, ал. 4.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Когато в срока за подаване на заявления за участие в конкурса не постъпи заявление или постъпи само едно заявление, този срок може да се удължи най-много с 60 дни считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" на решението за удължаване на срока. В този случай се променя и датата на провеждане на конкурса.


Чл. 49. (1) Комисията с решение назначава конкурсна комисия за провеждане на конкурса с председател - член на комисията. В нея се включват служители на администрацията на комисията, а в зависимост от предмета на конкурса - и представители на съответните общини и заинтересувани ведомства и организации.

(2) Конкурсната комисия разглежда и оценява предложенията на кандидатите и предлага на комисията да вземе решение за определяне на лицето, спечелило конкурса.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията в 14-дневен срок от получаване на предложението на конкурсната комисия класира кандидатите и с мотивирано решение определя лицето, спечелило конкурса, и му издава съответната лицензия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията уведомява кандидатите за решението по ал. 3.


Чл. 50. (1) Комисията прекратява конкурса и обявява нов, когато:

1. се е явил само един кандидат, или

2. предложенията на кандидатите не отговарят на конкурсните условия.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) При повторно обявяване на конкурс срокът за подаване на заявления за участие в конкурса не може да бъде по-кратък от три месеца от датата на обнародване на решението за повторно обявяване на конкурса в "Държавен вестник".

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) В случай че при повторно обявяване на конкурса се яви само един кандидат, комисията го обявява за спечелил конкурса, когато отговаря на конкурсните условия.


Раздел III.
Изменения, допълнения, прекратяване и отнемане на лицензии

Чл. 51. (1) Лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията:

1. по искане на лицензианта;

2. по инициатива на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията има право на инициатива за изменение и/или допълнение на издадена лицензия:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) за осигуряване на надеждността или за непрекъснатото и качествено снабдяване на клиентите с електрическа и топлинна енергия и природен газ;

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при промяна на законодателството, както и за изпълнение на правнообвързващи решения на Европейската комисия или АСРЕ;

3. за осигуряване на националната сигурност и обществения ред съгласувано със съответните компетентни държавни органи;

4. при опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, от увреждане на околната среда или на имуществото на трети лица, когато това не налага отнемане на лицензията, и/или по предложение на специализирани държавни органи в изпълнение на техните правомощия;

5. при разрешаване преобразуване на лицензиант или сделка на разпореждане, когато това не води до прекратяване на лицензията.

(3) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производство за изменение и/или допълнение на лицензията по ал. 2. Лицензиантът може в 14-дневен срок да даде писмено становище по основанията за изменение и/или допълнение на лицензията.

(4) Комисията изменя и/или допълва лицензията след изтичането на срока по ал. 3.

(5) Лицензиантът може да поиска изменение и/или допълнение на лицензията и по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници и/или енергопреобразуващата технология.

(6) Титулярят на лицензия по чл. 39, ал. 3, издадена чрез конкурс, може да поиска нейното изменение и/или допълнение преди започването на дейността само поради настъпване на независещи от него обстоятелства.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) (1) Комисията по своя инициатива открива производство за изменение на издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, съответно за разпределение на природен газ, на чиято територия е обособената територия, за която е подадено заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, съответно на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.

(2) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производството по ал. 1 за изменение на лицензията за разпределение на електрическа енергия или на природен газ.

(3) Комисията изменя съществуваща лицензия за разпределение на електрическа енергия, съответно съществуваща лицензия за разпределение на природен газ, като от нейната територия изключва територията, за която е подадено заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, съответно на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа, ако лицето, което е подало съответното заявление, отговаря на условията за осъществяване на дейността.

(4) Комисията се произнася с едно решение по производство по ал. 1 и по подаденото заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, съответно за издаване на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.

(5) В случай че заявлението по ал. 1 не отговаря на условията по чл. 43, ал. 13 и/или лицето, което е подало заявлението, не отговаря на условията по чл. 40, комисията отказва да издаде лицензии и прекратява производството.

Чл. 52. (1) Комисията разрешава преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество и чрез промяна на правната форма, ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността.

(2) В случаите по ал. 1 комисията изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай в едномесечен срок от подаване на заявлението. Прекратяването, изменението или издаването на лицензия влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Прекратяването, изменението или издаването на лицензия в Република България при преобразуване на юридическо лице с издадена лицензия по чл. 40, ал. 6 влиза в сила от датата на влизане в сила на преобразуването на юридическото лице по законодателството на държавата, в която то е регистрирано.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпореждане с незавършени обекти на строителството или с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само в тяхната цялост след разрешение на комисията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1, когато лицензията е издадена за производство на електрическа и/или топлинна енергия и дейността се осъществява чрез генериращи мощности (блок), които технологично могат да бъдат експлоатирани независимо една от друга, предмет на разпореждането може да бъде отделен блок. В този случай първоначалната лицензия се изменя или допълва.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато прекратяване или изменение на лицензия по ал. 1 или 2 може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна енергия или с природен газ, комисията разрешава извършване на разпореждане, ако приобретателят е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. Лицензията, издадена на приобретателя, влиза в сила от датата на придобиване право на собственост.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато прекратяването или изменението на лицензията по ал. 1 и 2 не води до нарушаване сигурността на снабдяването, комисията издава разрешение за разпореждане, независимо дали приобретателят е подал заявление за издаване на лицензия.

(5) Комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност.

(6) Разрешение не се изисква в случаите на подмяна или модернизация, или когато такова разпореждане не води до изменение на условията, при които се осъществява лицензионната дейност.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията, извършени в нарушение на предходните алинеи, се обявяват за нищожни от съда по искане на комисията, на прокурора или на всяко заинтересовано лице.

(8) Комисията разглежда исканията по ал. 1 - 4 в тримесечен срок от подаване на заявлението, а по ал. 5 - в едномесечен срок.


Чл. 54. (1) При приватизация на обособена част от енергийно предприятие не се изисква разрешение по чл. 53.

(2) Комисията издава лицензия на приобретателя по приватизационната сделка по ал. 1, ако е поискал издаването на лицензия и отговаря на условията за издаването ѝ.


Чл. 55. (1) Лицензията се прекратява с решение на комисията:

1. по искане на лицензианта, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, при условията на чл. 53;

2. при погиване на енергийния обект, чрез който лицензиантът осъществява дейността си;

3. при преобразуване на лицензианта, когато преобразуването води до прекратяване на юридическото лице - титуляр на лицензията;

4. при влизане в сила на решението на съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност или на решението за прекратяване на дейността поради обявяването на лицензианта в ликвидация извън случаите по чл. 61.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Комисията може след писмено уведомление да прекрати лицензията, когато лицензиантът не упражнява лицензионната дейност за период повече от една година, както и в случай на разпореждане с дялове или акции на дружеството без изискуемото разрешение по чл. 21, ал. 1, т. 23а.

(3) Лицензията се прекратява при изтичане срока на лицензията освен в случаите по чл. 56.

(4) Решението за прекратяване на лицензията е условие за разглеждане от съответния съд на молба за вписване на ликвидатори при прекратяване дейността на юридическото лице - титуляр на лицензията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на прекратяване на лицензията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 при условия, посочени в наредбата по чл. 60, комисията има право да задължи лицензианта да прехвърли на трето лице имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, в неговата цялост или да учреди право на ползване върху него, ако приобретателят е лицензиант или е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. В случай че лицензиантът в срок един месец след прекратяването на лицензията не прехвърли собствеността си или не учреди вещно право на ползване, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 56, ал. 4 - 11.


Чл. 56. (1) Лицензиантът е длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията:

1. да подаде заявление за продължаване на срока, или

2. да уведоми комисията, че няма да осъществява лицензионната дейност след изтичането на срока.

(2) Когато след изтичането на срока на лицензията енергийният обект, чрез който е била осъществявана лицензионната дейност, подлежи на окончателно извеждане от експлоатация поради технически причини, комисията удължава срока на лицензията до окончателното извеждане от експлоатация на енергийния обект.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случая по ал. 1, т. 2 или при отказ на комисията да продължи срока на лицензията, ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия или природен газ, или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред, лицензиантът е задължен да прехвърли на трето лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, само в неговата цялост по реда на чл. 53, ал. 1 и 3.

(4) Когато лицензиантът в срок до 60 дни преди изтичането на срока на лицензията не изпълни задълженията си по ал. 3 или комисията не разреши сделката на разпореждане, комисията назначава особен търговски управител, който:

1. приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление, считано от първия ден след изтичането на срока на лицензията, и

2. продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант.

(5) Особеният търговски управител се избира по взаимно съгласие на лицензианта и комисията в срок до 30 дни преди изтичането на срока на лицензията. В случай че не се постигне съгласие, той се определя от комисията.

(6) Особеният търговски управител има право да извършва само действия и сделки, пряко свързани с лицензионната дейност, и няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти, както и да извършва действия, определени от комисията с акта за назначаване.

(7) Името и адресът на назначения особен търговски управител се вписват в търговския регистър по искане на председателя на комисията и се обнародват в "Държавен вестник".

(8) Управителните органи на лицензианта след вписване на особения търговски управител в търговския регистър могат да извършват само действия, свързани с подготовка и сключване на сделка на разпореждане по ал. 3.

(9) В случаите на обжалване отказа на комисията лицензиантът продължава да осъществява дейността до окончателното решение на съда по жалбата.

(10) Установяването на обстоятелствата по ал. 3 се извършва съгласувано със съответните компетентни държавни органи.

(11) За особен търговски управител може да бъде назначавано лице, което отговаря на следните условия:

1. да има висше образование и професионален опит в управлението на енергийни предприятия;

2. да не е осъждано като пълнолетно за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. да не се намира с лицензианта в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.

(12) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 11, т. 2 се установяват служебно от Комисията.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите, когато лицензиантът поиска прекратяване на лицензията преди изтичането на срока и ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия или природен газ, или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред, той е длъжен да продължи да осъществява лицензионната дейност до издаването на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 56, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато в срока на предизвестието, с което лицензиантът е поискал прекратяване на лицензията, не бъде определен нов лицензиант по реда на ал. 1, се прилага съответно чл. 56, ал. 4, 5, 6, 7, 9 и 11.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При подаване на заявление с искане за прекратяване на лицензия, издадена чрез конкурс, комисията преценява искането с оглед нуждите на общия прогнозен енергиен баланс на страната и сигурното и надеждно снабдяване на клиентите с енергия и природен газ.

(2) Титулярят на лицензия, определен чрез конкурс, може да подаде искане за нейното прекратяване, ако е прехвърлил незавършения обект на строителство на трето лице, при условията на чл. 53, ал. 1.


Чл. 59. (1) Комисията, след писмено предупреждение с определен срок, отнема лицензията:

1. когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по глави шеста и седма;

2. когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по издадената лицензия;

3. когато лицензиантът не изпълни в указания срок или нарушава предписания на контролните органи на комисията или наложени принудителни административни мерки от комисията;

4. когато лицензиантът е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията.

(2) Лицензията се отнема и когато на лицензианта е отнета с влязъл в сила административен акт лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията може да отнеме лицензия за разпределение на природен газ, издадена след конкурс, ако в определения с лицензията срок лицензиантът не изгради съответната газоразпределителна мрежа, посочена в предложението му по конкурса. В този случай за освободената територия се провежда нов конкурс по реда на този закон.

(4) С решението за отнемане на лицензията се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от две години.

(5) Отнемането на лицензия не изключва търсенето на административнонаказателна или наказателна отговорност за извършено нарушение, ако съществуват предпоставки за това.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С решението за отнемане на лицензията комисията назначава особен управител с правомощия съгласно чл. 56, ал. 4 до окончателното решение на съда, в случай на обжалване.


Чл. 60. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Условията и редът за издаване, изменение, допълнение, прекратяване и отнемане на лицензии, за издаване на разрешенията по тази глава, за одобряване на общите условия на договорите по този закон, за одобряване на правила за работа с потребителите на енергийни услуги, за снабдяване на клиентите с електрическа и топлинна енергия и природен газ за доброволно уреждане на споровете по чл. 22, както и условията и редът за извършване на контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 се определят с наредба, приета от комисията.


Чл. 61. Отношенията, свързани с неплатежоспособността и несъстоятелността на енергийно предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа и топлинна енергия или природен газ, за разпределение на електрическа енергия или природен газ, както и лицата, получили лицензия за дейност чрез обекти по утвърдения от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката за обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия или с природен газ, се уреждат със специален закон.


Глава пета.
ВЕЩНИ ПРАВА

Раздел I.
Право на строеж и право на собственост. Отчуждаване (Загл. доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.)

Раздел I.
Право на строеж. Отчуждаване

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, да се извърши върху имот - частна собственост, лицето по ал. 1 трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху необходимата за изграждане на обекта земя.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) В случаите по ал. 4 право на собственост може да се придобива и върху части от имоти с размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка за гора със съгласието на собственика на имота.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Лицето по ал. 1 отправя писмено предложение до титуляря на вещни права, като посочва правните и фактическите основания, обосноваващи предложението, включително имота, вида на енергийните обекти и/или съоръжения и начина, по който те се отразяват на ползването на имота, вида вещни права, които е необходимо да бъдат придобити, площта и предлаганото обезщетение, като дава подходящ срок не по-кратък от един месец, за отговор на предложението. Този срок може да бъде променен по взаимно съгласие на лицата.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) При учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти - публична собственост, за национални обекти и обекти с национално значение се прилага съответно редът за частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго не е предвидено в закон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Лицата по ал. 1 и ал. 2 са възложители на строителството на тези обекти по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както и заинтересовани лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) При отказ или при невъзможност за изпълнение на действията по чл. 62, ал. 4, която се дължи на причини, непреодолими от лицето по чл. 62, ал. 1, имотът се отчуждава в полза на държавата. За отказ се смята изричният отказ, както и неприемането на предложението или непостигането на съгласие в срока по чл. 62, ал. 6.

(2) Отчуждаването по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицето по чл. 62, ал. 1 може да използва имота само за целите на отчуждаването.


Раздел I "а".
Отчуждаване на имоти за нуждите на добива на енергийни ресурси (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) Енергийно предприятие, което е концесионер по смисъла на Закона за подземните богатства и извършва дейности по добив на енергийни ресурси, може да предложи на собствениците и титулярите на други вещни права сключване на договор, по силата на който то да придобие правото на собственост или друг вид вещно право върху недвижимите имоти, включени в концесионната площ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Когато концесионерът не може да установи или да открие титулярите на права върху земята или техните адреси, той има право да поиска съдействие от министъра на енергетиката. При поискано съдействие министърът е длъжен да изиска необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето ѝ.


Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от такъв, енергийното предприятие - концесионер, има право да поиска от министъра на енергетиката предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост.

(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, видът, местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат:

1. доказателства, че:

а) имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив на енергийния ресурс;

б) концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляря, закупуването на недвижимия имот на цена не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;

в) собственикът, съответно титулярят в едномесечен срок от получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил;

2. влязъл в сила подробен устройствен план.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът на енергетиката предприема действия за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост.

(4) Когато имот, включен в границите на концесионната площ, е публична общинска собственост, към искането по ал. 1 се прилагат само доказателствата по ал. 2, т. 1.

(5) Разходите по принудителното отчуждаване са за сметка на концесионера.


Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) Отчуждените имоти, както и други имоти - държавна собственост, включени в границите на концесионната площ, се предоставят на концесионера с решение на Министерския съвет като принадлежност по смисъла на Закона за концесиите.

(2) При прекратяване на концесионния договор имотите, предоставени на концесионера като принадлежност, се връщат на държавата във вид, при условия и по ред, определени с концесионния договор.


Раздел II.
Сервитути

Чл. 64. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути.

(2) Сервитутите по този закон са:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) право на преминаване на хора и техника в полза на лицата по ал. 1;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) право на прокарване на линейни енергийни обекти в полза на лицата по ал. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти.

(3) При упражняване на сервитутите:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) титулярят на сервитута придобива право:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти;

б) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) негови представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения;

в) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на линейните енергийни обекти за отстраняване на аварии при уведомяване на управляващите органи на горските стопанства и националните паркове;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) в засегнатите поземлени имоти не се допускат:

а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) извършване на застрояване или засаждане на трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал. 9, с изключение на случаите, когато това е допустимо, при спазване на съответните технически и други изисквания и след писмен договор;

б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически и други изисквания и след писмен договор, предвиждащ съответните условия и цена;

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитутите по ал. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на лицата по ал. 1 и тежат изцяло върху всяка част от засегнатите имоти и когато имотите бъдат разделени;

5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) сервитутът може да се използва само от лицата по ал. 1 за изграждането и експлоатацията на линейния енергиен обект;

6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) собственикът на засегнатия имот няма право да премества сервитута.

(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението и размерите на сервитутните зони на линейния енергиен обект в засегнатите имоти, и

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение по реда на ал. 6 на разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Възникнали сервитути по ал. 2, т. 2 са основание за издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от Закона за устройство на територията.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти се извършват по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител. Обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства упражняването на сервитутните права от лицата по ал. 1. За имоти - държавна собственост, дължимото обезщетение по ал. 4, т. 2 се заплаща по сметка на съответната областна администрация. За имоти - общинска собственост, дължимото обезщетение по ал. 4, т. 2 се заплаща по сметка на съответната община.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Упражняването на сервитутното право се извършва от титуляря на сервитута съобразно техническите изисквания на наредбата по ал. 9.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на титуляря на сервитута се учредява право на строеж, сервитутът върху имота се посочва в акта за учредяване право на строеж. Когато сервитутната зона не попада в имота, в който ще се изгражда площадков енергиен обект, за този обект се учредяват сервитути.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на енергетиката, министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Сервитутите по реда на тази разпоредба възникват независимо от собствеността или вида на територията, която засяга обекта по ал. 1 и ал. 11, с изключение на поземлени имоти в горски територии, които са общинска или държавна собственост.

(11) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути. В този случай се прилагат съответно разпоредбите на ал. 2 - 10, освен в случаите, когато това е регламентирано в специален закон.

(12) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2024 г., в сила от 23.02.2024 г.) За сервитутните права, възникнали върху имот - държавна собственост, областният управител уведомява ръководителя на ведомството, което управлява имота, в 7-дневен срок от заплащане на обезщетението по ал. 4, т. 2.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Влязъл в сила акт на компетентен орган за одобряване на подробен устройствен план по чл. 64, ал. 4, т. 1 с приложена извадка от графичните и текстовите материали относно засегнатия имот, титуляря на сервитута и собственика/носителя на вещно право в този имот и документ за изплатено или депозирано в търговска банка на разположение на собствениците и носителите на други вещни права върху засегнатия имот еднократно обезщетение, представляващо цената на сервитутното право, се вписва в имотния регистър по молба на титуляря на сервитута.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) До откриване на производство по създаване на имотен регистър по чл. 70, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър вписването на актовете и документите по ал. 1 се извършва по партидата на собственика на засегнатия имот по реда на Правилника за вписванията (Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г. и бр. 22 от 2008 г.).


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 4, т. 2 се определя при прилагане на следните критерии:

1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;

2. видовете ограничения на ползването;

3. срок на ограничението;

4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Независимо от обезщетението по ал. 1, титулярят на сервитута дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на засегнатите поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни устройствени планове.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Представителите на лицата, които експлоатират енергийните обекти, и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура - публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите на преносни и разпределителни мрежи ползват безвъзмездно части от сгради и прилежащите им поземлени имоти за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.

(4) Собствениците на имотите по ал. 1 - 3 имат право на обезщетение за нанесени щети.


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, титулярят на сервитута има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от титулярят на сервитута.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1 титулярят на сервитута не дължи обезщетение за причинените вреди.


Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти и в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, включително защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката, непрекъснатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния газ, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г., са длъжни да изпълнят задълженията, предвидени в този план, и да докладват на министъра на енергетиката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Организацията и контролът по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г., включително механизмът за предоставяне и начинът на разходване на средствата за неговото изпълнение, се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране.

(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Предприятията по ал. 1, които не правят инвестиции на своите площадки, са длъжни да правят месечни вноски по сметка "Национален план за инвестиции" на Министерството на енергетиката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Вноските по ал. 3 се определят в размер на една дванадесета от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година, като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Вноската се преизчислява при промяна на референтната цена на тон емисии.

(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Вноските по ал. 3 се внасят до 15-о число на текущия месец. За невнесените в срок вноски се дължи законна лихва.

(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Вноските по ал. 3 са публични държавни вземания. Неплатените в срок вноски подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката може да налага на енергийните предприятия допълнителни задължения за обслужване на обществото.

(2) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат, когато са свързани със:

1. непрекъснатост на доставките на електрическа и топлинна енергия и природен газ, и

2. опазването на околната среда - съгласувано с министъра на околната среда и водите;

3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) защитата на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката.

(3) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат със заповед, която съдържа:

1. лицето, на което се налага;

2. съдържанието на задължението;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) срок, който не може да бъде по-дълъг от една година, както и условията, при които трябва да бъде изпълнено задължението;

4. други условия.

(4) Извършените от енергийните предприятия допълнителни разходи по ал. 3 се признават като разходи по чл. 35.

(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Със заповедта по ал. 3 не могат да бъдат налагани допълнителни задължения, които противоречат на чл. 93а, ал. 2, 3 и 5.


Чл. 71. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия за пренос на електрическа и топлинна енергия и природен газ или за разпределение на електрическа енергия и природен газ, които осигуряват услуга от обществен интерес и които имат господстващо положение на пазара по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, се подчиняват на неговите разпоредби, доколкото те не възпрепятстват фактически или юридически изпълнението на задълженията, които са им възложени.


Глава седма.
ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 72. (1) Ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ се въвежда в случаите, когато се налага ограничаване или прекъсване на снабдяването за време по-дълго от 48 часа на територията на цялата страна или на част от нея в резултат на:

1. непреодолима сила;

2. възникване или за предотвратяване на аварии по съоръжения за производство и пренос на електрическа или топлинна енергия и природен газ и за разпределение на електрическа енергия и природен газ;

2а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) претоварване на електрическите мрежи;

3. дълготраен недостиг на енергийни мощности или енергоносители;

4. разпоредителни мерки на държавни органи за състояние на готовност или при военни действия;

5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) терористични действия или посегателства върху енергийни обекти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Компетентен орган за вземане на решения за въвеждане на ограничителен режим за територията на страната е министърът на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Кметовете определят ограничителния режим на топлинна енергия и природен газ на територията на общината след съгласуване с министъра на енергетиката в съответствие с наредбата по чл. 74, ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г.) Министърът на енергетиката съобщава въвеждането на ограничителния режим или на ограничителните условия по ал. 1 - 3 на комисията, на Европейската комисия - в случаите, предвидени в наредбата по чл. 9, ал. 4, и го обявява чрез средствата за масово осведомяване.


Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката след консултации с предприятията за природен газ и организации, представляващи интересите на битовите и небитовите клиенти, снабдявани с газ, и с комисията въвежда на национално равнище:

1. превантивен план за действие, в който се съдържат мерките, необходими за отстраняване или ограничаване въздействието на идентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка на риска;

2. план за действие при извънредни ситуации, в който се съдържат мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсване доставките на природен газ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Оценката на риска по ал. 1, т. 1 се извършва въз основа на елементите, посочени в Регламент (ЕС) 2017/1938.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При приемането на плановете по ал. 1 министърът на енергетиката си сътрудничи с компетентните органи от региона и с Европейската комисия с цел гарантиране, че те са съвместими с плановете на други държави - членки на Европейския съюз, в региона и с цел разработване на регионални планове за действие.


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Оператор на електропреносната мрежа, на топлопреносна мрежа, на газопреносна мрежа или оператор на съответната разпределителна мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ без предварително уведомяване на производителите и клиентите:

1. при възникване или за предотвратяване на аварии;

2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

3. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система, топлоснабдителната или газотранспортната система;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на клиентите;

5. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при ограничаване доставките на природен газ по независещи от оператора на газопреносната мрежа обстоятелства;

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) при невъзможност за поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната система или възникване на отклонение от междусистемните графици за обмен със съседни оператори над допустимите граници, указани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и в правилата на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия);

8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) в случаите по чл. 116, ал. 12 и чл. 117, ал. 13, когато присъединяването при временна схема на достъп създава рискове от претоварване на елементи на електропреносната система или от възникване на аварии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите по ал. 1 са длъжни предварително да уведомят производителите и клиентите за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Продължителността на прекъсването или ограничението по ал. 1, т. 1 - 7 не може да надхвърля 48 часа.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Редът за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ се определя с наредба на министъра на енергетиката.

(2) Енергийните предприятия не са задължени да изплащат обезщетения за щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, с изключение на случаите, при които авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна вина.


Глава седма "а".
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 (НОВА - ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2018 Г.)

Глава седма "а".

Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Комисията може да бъде сезирана за нарушаване на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 от:

1. участник на пазара или предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;

2. лице, което извършва сделки по занятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;

3. лице, чиито интереси са нарушени или застрашени от нарушението;

4. регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от АСРЕ;

5. държавен орган;

6. прокурор.

(2) Въз основа на постъпило искане от лице по ал. 1 председателят на комисията със заповед определя длъжностни лица, които да извършат предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение.

(3) Предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение може да започне и служебно въз основа на заповед на председателя на комисията.

(4) За извършеното предварително проучване длъжностните лица по ал. 2 изготвят доклад. При осъществено съвместно проучване с други регулаторни органи се изготвя общ доклад за проучване.

(5) Председателят на комисията насрочва закрито заседание, на което комисията разглежда доклада по ал. 4 и взема решение за:

1. образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което незабавно уведомява АСРЕ; решението не подлежи на обжалване;

2. прекратяване на предварителното проучване.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 председателят на комисията със заповед определя длъжностните лица, които извършват проверка за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

(7) Проверяваното лице се уведомява, че е образувано производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 след неговото образуване или при извършването на проверката на място.

(8) Решенията и протоколите от заседанията на комисията, свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на комисията.

Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 при извършване на проверката за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 имат право да:

1. изискват информация и/или документи, веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя, на който са били съхранявани, и да получат копие от тях;

2. снемат устни или писмени обяснения от всички лица, имащи отношение към случая, включително и тези, които участват последователно при предаването на нареждания или при изпълнението на съответните операции, както и от техните възложители и ако е необходимо, да се призовава и изслушва всяко такова лице или възложител;

3. извършват проверки на място;

4. предлагат на комисията да възложи извършване на експертиза от външен експерт;

5. предлагат на комисията да приложи мярката по чл. 74л;

6. изискват чрез председателя на комисията информация или съдействие от друг регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, и/или от АСРЕ.

(2) При извършване на проверката лицето, което се проверява, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, както и държавните и общинските органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.

Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Лицата, от които е искана информация и/или документи, не може да се позовават на производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна.

(2) Исканата информация и/или документи се предоставят в срока, определен от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6. Информацията, която се предоставя, трябва да бъде пълна, точна, достоверна и незаблуждаваща.

(3) Когато лицето, от което се иска информация и/или документи, възпрепятства тяхното събиране, комисията може да приеме за доказани фактите, за които информацията и/или документите се отнасят.

(4) Когато документите съдържат данни, които пораждат основателни съмнения и за други нарушения по Регламент (ЕС) № 1227/2011, същите се изземват и въз основа на тях комисията може да започне ново производство.

(5) Информацията и/или документите, събрани при извършване на проверката за установяване на нарушение, се използват само за целите на контрол по тази глава.

Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Устните обяснения се снемат и протоколират от най-малко две длъжностни лица, определени в заповедта по чл. 74а, ал. 6.

(2) Протоколът се подписва от лицето, от което са снети обясненията, и от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.

Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Когато спрямо лице, което е дало обяснения или е предоставило информация и/или документи за извършено нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011, са налице достатъчно основания да се предполага, че от разкриването на самоличността му биха настъпили сериозни неблагоприятни последици за упражняваната от него дейност или за личността му, комисията взема мерки за запазване в тайна на неговата самоличност по ред, определен в наредбата по чл. 60.

Чл. 74е. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Комисията може да извършва проверка на място на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, след получаване на разрешение по чл. 74ж.

(2) При проверката на място длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 имат право да:

1. влизат в помещения, превозни средства и обекти на лицата по ал. 1;

2. преглеждат документи и записи, свързани с дейността на лицата по ал. 1, включително на търговски или счетоводни документи независимо от носителя, на който са съхранени;

3. изземват или получават на хартиен, цифров или електронен носител копия или извлечения от документи, както и съществуващи записи на телефонни разговори и предаване на данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, а когато това е невъзможно, да изземват оригиналите, както и други доказателства;

4. изземват или получават електронни доказателства, както и данни за трафика от всички видове носители на компютърни данни, компютърни системи и други носители, както и да изземват средства за предаване на информация;

5. получават достъп до всички видове информационни носители, включително сървъри, достъпни чрез компютърни системи или други средства, намиращи се в проверяваните помещения;

6. запечатват за определен срок помещения, превозни средства и други обекти, използвани от лицата по ал. 1;

7. снемат устни и писмени обяснения от представител или член на управителен орган или от персонала на лицата по ал. 1 за обстоятелства, свързани с предмета и целта на проверката на място.

(3) При извършване на проверка на място органите на полицията оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 съобразно правомощията им по Закона за Министерството на вътрешните работи. Редът за организиране и провеждане на съвместни действия се определя с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на комисията.

Чл. 74ж. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Проверката на място се извършва с разрешение на съдия от Административния съд - град София, по искане на председателя на комисията, което съдържа:

1. целта на проверката на място, началната и крайната дата на извършване на проверката и наименованието на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което се иска разрешение;

2. естеството на предполагаемото нарушение;

3. обосновка на причините, които налагат извършването на проверката на място.

(2) Към искането за разрешение се прилагат решението на комисията по чл. 74а, ал. 5, т. 1 и заповедта по чл. 74а, ал. 6.

(3) Административният съд - град София, се произнася по искането по ал. 1 в деня на постъпването му в закрито заседание с мотивирано определение. В определението съдът посочва лицето, за което се иска разрешение. Разрешението се отнася за всички помещения, превозни средства и други обекти, които се използват от проверяваното лице. Съдът съобщава на проверяваното лице определението, с което разрешава извършване на проверка на място в деня, следващ началната дата на проверката по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Когато проверката на място трябва да се извърши едновременно на няколко лица, председателят на комисията може да подаде едно общо искане. В този случай съдът се произнася с отделни определения за всяко лице, за което се иска разрешение.

(5) Определенията по ал. 3 и 4 подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването на комисията, съответно на проверяваното лице или лица. Обжалването не спира изпълнението. Върховният административен съд се произнася по жалбата в закрито заседание с мотивирано определение в тридневен срок от деня на постъпването ѝ.

(6) В случай на влязло в сила определение на съда, с което е отказано разрешение за извършване на проверка на място, събраните доказателства в хода на проверката на място се връщат на проверяваното лице и не се вземат предвид в производството.

Чл. 74з. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Събирането на доказателства по време на проверката на място се извършва от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 в присъствието на проверяваното лице, негови служители или друго лице, което има право да присъства в помещенията или превозните средства или е заварено по време на проверката в тях.

(2) Копията на иззетите документи се заверяват от длъжностно лице по чл. 74а, ал. 6 и от проверяваното лице или упълномощено от него лице. При отказ на проверяваното или упълномощеното лице да завери документите, заверката се прави от длъжностното лице, а отказът се отбелязва в протокола по ал. 7.

(3) Електронните копия на иззетите документи, цифровите и електронните доказателства, иззети чрез специален софтуер, се запечатват по подходящ начин.

(4) Оригиналните документи се изземват в състоянието, в което са открити по време на проверката, и се връщат на проверяваното лице след влизане в сила на решението на комисията по чл. 74н.

(5) Иззетите оригинални документи се връщат, преди да е влязло в сила решението на комисията по чл. 74н:

1. когато упражняването на права по тях е свързано с фактическото им държане;

2. по искане на проверяваното лице.

(6) В случаите по ал. 5 комисията ползва копия на оригиналните документи, които се заверяват от длъжностно лице на комисията и от проверяваното лице или упълномощеното от него лице.

(7) За иззетите документи и доказателства по ал. 2 се съставя протокол на място с пълен и точен опис на иззетото. Протоколът се съставя в два екземпляра, подписва се от лицата по ал. 2 и единият екземпляр от него се предоставя на проверяваното лице.

Чл. 74и. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Когато с цел изясняване на обстоятелства по производството са необходими специални знания, комисията може с решение да възложи извършване на експертиза от един или повече външни експерти. В решението се посочват експертът, задачата на експертизата, както и срокът за представяне на доклад с експертното заключение, като решението се съобщава на проверяваното лице.

(2) Експертът не може да е лице, заинтересовано пряко или косвено от изхода на производството.

(3) В тридневен срок от съобщаването по ал. 1 проверяваното лице може да иска отвод на експерта, определен в решението, като представи доказателства във връзка с ал. 2.

(4) Когато искането е обосновано, комисията с решение възлага извършване на експертиза на друг външен експерт.

(5) Експертното заключение не е задължително за комисията, а се обсъжда заедно с другите доказателства, събрани в хода на производството.

Чл. 74к. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Проверяваното лице има право на достъп до всички доказателства, събрани в хода на проверката, с изключение на материалите, съдържащи производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна. Не се предоставя достъп до вътрешни документи на комисията, включително кореспонденция с АСРЕ и регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз.

(2) Всяко лице, което предоставя информация на комисията в хода на производството, посочва материалите, за които твърди, че съдържат производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна и трябва да се смятат от комисията за поверителни. В тези случаи лицето мотивира твърденията си и предоставя същите материали и във вариант, в който са заличени данните, които смята за поверителни.

Чл. 74л. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) В случай че в образуваното производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 има достатъчно данни за наличие на нарушение, в неотложни случаи, поради риск от сериозни и непоправими вреди за пазара на електрическа енергия или природен газ, комисията може да наложи незабавно преустановяване от страна на проверяваното лице и/или негово предприятие майка, и/или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на практика, която противоречи на същия регламент или на делегираните актове, или на актовете за изпълнение, приети въз основа на този регламент.

(2) Мярката по ал. 1 се прилага във всеки момент в хода на производството с решение на комисията, което подлежи на незабавно изпълнение.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението по ал. 2 се обжалва пред Административния съд - град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

Чл. 74м. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) След приключване на проверката длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 представят на комисията доклад.

(2) Председателят насрочва закрито заседание, на което комисията може да:

1. даде задължителни указания за извършване на допълнително проучване, като определи срок за тяхното изпълнение;

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) приеме доклада, в който са проучени твърдения за извършено нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, а когато докладът съдържа производствена, търговска или друга защитена от закон тайна - и вариант със заличена тайна;

3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) установи, че не е извършено нарушение или че не са предприемани действия за извършване на нарушение на чл. 3 и/или на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, и прекрати образуваното производство.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 извършват допълнителното проучване, за което представят доклад, като се прилага редът на ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) В случаите на ал. 2, т. 2 докладът, съответно вариантът на доклада със заличена тайна, се изпраща на проверяваното лице за представяне на становище в определен от комисията срок, но не по-кратък от един месец.

(5) В срока по ал. 4 проверяваното лице има право на достъп до събраните материали в хода на образуваното производство, с изключение на тези, които съдържат производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) По искане на комисията може да насрочи открито заседание при закрити врата за изслушване на проверяваното лице.

(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) В случаите по ал. 2, т. 3 проверяваното лице и лицето по чл. 74а, ал. 1 се уведомяват за прекратяване на образуваното производство.

Чл. 74н. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Комисията в закрито заседание приема решение, с което:

1. установява, че не е извършено нарушение или че не са предприемани действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, и прекратява производството;

2. установява, че е извършено нарушение или че са предприети действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011; с решението комисията налага глобата или имуществената санкция по чл. 224г и може да приложи мярката по чл. 74л.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението се обжалва пред Административния съд - град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването спира изпълнението освен в частта на решението, с което е приложена мярка по чл. 74л.

Чл. 74о. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) В изпълнение на контрола по ал. 1 комисията извършва проверки чрез длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията. За проверките се прилага съответно чл. 78, ал. 2 - 4. За констативния протокол се прилагат съответно чл. 80, ал. 2 - 5.

(3) За извършената проверка длъжностните лица съставят констативен протокол, към който се прилагат събраните доказателства.

(4) Нарушенията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се установяват с акт за установяване на административно нарушение, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

Чл. 74п. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) При осъществяване на дейността си по тази глава комисията си сътрудничи с Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и с компетентните органи на съдебната власт. Взаимодействието и сътрудничеството на комисията с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор се осъществяват въз основа на съвместни правила, приети от съответните комисии.

Чл. 74р. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) (1) Комисията си сътрудничи с АСРЕ и регулаторни органи на други държави - членки на Европейския съюз, като получава и оказва съдействие и обменя информация по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011.

(2) Обменената информация се използва, като се осигурява същата степен на защита, каквато осигурява регулаторният орган на държавата - членка на Европейския съюз, или от АСРЕ, които са я предоставили.

Глава осма.
КОНТРОЛ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката провежда предварителен, текущ и последващ контрол за:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти;

2. прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия;

3. изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия;

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) готовността на енергийните обекти за работа при бедствия и военно положение;

5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) изпълнението на задълженията по този закон за предоставяне на информация на Министерството на енергетиката;

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.

(2) Комисията провежда контрол за:

1. спазването на условията по издадените лицензии;

2. прилагането на цените по чл. 30, ал. 1.

3. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата на фонда.

Чл. 76. (1) Комисията контролира съответствието на извършваните лицензионни дейности с условията на издадените лицензии.

(2) Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол.

(3) Комисията извършва превантивен контрол в процедурите по издаване на лицензии по този закон.

(4) Комисията текущо контролира съответствието на изпълнението на лицензионната дейност с условията на лицензията, включително:

1. изпълнението на изискванията за сигурност на доставките на електрическа и топлинна енергия или природен газ и за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на задълженията за предоставяне на достъп до мрежите, до съоръженията за съхранение и услуги по временно съхранение на природен газ, както и правилното прилагане на условията за предоставяне на достъп;

3. прилагането на утвърдените от комисията цени;

4. изпълнението или готовността за изпълнение на допълнителни задължения за преустановяване на лицензионната дейност след изтичането на срока на лицензията или при прекратяването ѝ, както и за извеждане на енергийни обекти от експлоатация;

5. изпълнението на задълженията за застраховане на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, или за изпълнението на задълженията за финансово обезпечаване;

6. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на комисията;

7. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на съответния оператор на преносна мрежа;

7а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) спазването на дългосрочните договори и условията на договорите за прекъсваеми услуги, както и съвместимостта им с правото на Европейския съюз и съответствието им с политиките на Европейския съюз;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) проверки на основателността на жалби и сигнали срещу енергийните предприятия, включително за договорни нарушения, неизпълнение на задължения за присъединяване на производители и клиенти към мрежите или прекъсване на снабдяването с енергия или природен газ;

9. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) наличието на ограничаващи договорни практики и разпоредби за изключителност, които може да възпрепятстват небитови клиенти да сключват договори едновременно с повече от един доставчик или да ограничат избора им на доставчици;

10. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) времето, за което операторите на електропреносни/електроразпределителни и газопреносни/газоразпределителни мрежи извършват свързвания към мрежите, ремонти и междусистемни връзки;

11. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) спазването на правилата за работа с потребителите на енергийни услуги;

12. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) спазването на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009;

13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) други условия, посочени в лицензията.

(5) Комисията извършва последващ контрол върху изпълнението на дадените препоръки и предписания на лицензиантите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1, както и изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение и до добивна газопроводна мрежа, както и за осигуряване на достъп за ползването им в случаите, предвидени в този закон.


Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката:

1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;

2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;

3. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени с този закон.

(2) В изпълнение на контролните си правомощия комисията:

1. извършва проверки чрез упълномощените от нея лица;

2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;

3. спира действието, изменя или отнема издадената лицензия;

4. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени в този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) В изпълнение на контролните си правомощия фондът:

1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;

2. уведомява органите на специализирания контрол, с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Министърът на енергетиката, комисията, съответно фондът, има право да изисква от проверяваните лица информация за дейността им, необходимите документи във връзка с осъществяването на контрола и ако се налага да изисква съдействие от специализираните органи за контрол.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Лицата, които извършват проверки и съставят актове за установяване на извършено нарушение, се определят със заповед на министъра на енергетиката, на председателя на управителния съвет на фонда или на председателя на комисията съобразно компетентността им по този закон.

(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък "контролните органи", имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за проверка;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация, включително да извършват или да възлагат извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта, включително за правоспособността на персонала, от съответните длъжностни лица, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението на условията на лицензията;

3. да извършват насрещни проверки и да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) да дават задължителни предписания;

5. да правят предложения за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания.

(3) Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) предоставя място за извършване на проверката или се явява в сградата на министерството, на комисията, съответно на фонда;

2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на проверяващите длъжностни лица;

3. предоставя достъп до служебни помещения;

4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;

5. дава писмени обяснения при поискване от контролния орган.

(4) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни.


Чл. 79. (1) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната, производствената и търговската тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяването на контролната дейност.

(2) Контролните органи извършват своята дейност самостоятелно или при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.


Чл. 80. (1) За резултатите от проверката контролните органи съставят протокол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.

(2) Протоколът се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ - от двама свидетели на отказа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Не се съставя констативен протокол в случаите, в които контролните органи са констатирали нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му въз основа на официални документи, както и при неизпълнение на задължението за предоставяне на документи и информация, предвидено в този закон и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Въз основа на резултатите от проверката контролните органи могат да:

1. дават задължителни предписания на проверяваните лица;

2. съставят актове за установяване на административни нарушения, и

3. предлагат налагане на принудителни административни мерки.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват в определения им срок контролните органи за тяхното изпълнение.


Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулирани, включително преференциални цени.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)

(3) Енергийните предприятия по ал. 1, за които се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на финансова инспекция.

(4) Енергийните предприятия по ал. 1, за които не се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция чрез последващи проверки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Производителите на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW, не подлежат на ежегоден контрол по ал. 4. Тези производители подлежат на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция по утвърден годишен план, на база оценка на риска, по следните критерии:

1. дата на въвеждане в експлоатация;

2. размер на преференциалната цена за задължително изкупуване на произведената електрическа енергия;

3. дата на сключване на договора за изкупуване с крайния снабдител;

4. вид на енергийния източник и технология на производството.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Заповедта за извършване на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издава от директора на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица и не подлежи на обжалване.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Министърът на енергетиката може да поиска от Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция или последваща проверка по конкретен случай.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При извършване на проверките по ал. 4 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:

1. на свободен достъп до проверявания обект;

2. да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени, включително преференциални цени;

3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с проверката.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, да осигуряват свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката. Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език. Лицата нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При извършване на проверките органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са длъжни да:

1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;

2. отразяват точно резултатите от контролната дейност;

3. не разгласяват и не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за държавна финансова инспекция изготвят доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства.

(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Докладът по ал. 11 се връчва на лицето, което представлява енергийното предприятие. След връчването на доклада лицето може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се произнасят с мотивирано писмено заключение в 7-дневен срок от получаване на становището.

(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.

(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Докладът по ал. 11 заедно с мотивираното писмено заключение и писменото становище по ал. 12 се изпраща в 7-дневен срок от изготвянето му на министъра на енергетиката и на комисията.

(15) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Докладът по ал. 11 заедно с мотивираното писмено заключение и докладът за извършена финансова инспекция по ал. 3 заедно с мотивираното писмено заключение се публикуват на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от изготвяне на заключението.


Чл. 81. Държавните и общинските органи и техните администрации, както и задължените по закона лица, са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при осъществяването на техните правомощия.


Глава осма "а".
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ НА ПРЕНОСНИ МРЕЖИ. ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ. НЕЗАВИСИМОСТ НА ПРЕНОСНИТЕ ОПЕРАТОРИ (НОВА - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

Раздел I.
Сертифициране на оператори на преносни мрежи. Правила за осъществяване на инвестиции (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията сертифицира всеки оператор на преносна мрежа за изпълнението на изискванията за независимост и наблюдава тяхното спазване от сертифицирания оператор.

(2) Комисията открива процедури за сертифициране по ал. 1 по своя инициатива, по искане на преносния оператор или по мотивирано искане на Европейската комисия.

(3) Комисията приема проект на решение за сертифициране или отказва сертифициране в срок 4 месеца от датата на постъпването на искането за сертифициране или от образуването на производството по нейна инициатива или по искане на Европейската комисия. В случай че в посочения срок комисията не се произнесе изрично, се смята, че проектът на решение за сертифициране е приет.

(4) Проектът на решение по ал. 3 заедно с цялата свързана с него информация се нотифицира незабавно пред Европейската комисия.

(5) Операторът на преносна мрежа и предприятията, изпълняващи някоя от функциите по производство на електрическа енергия, добив на природен газ или доставка на електрическа енергия или природен газ, производство на природен газ от възобновяеми източници, предоставят при поискване от комисията или от Европейската комисия всякаква информация, свързана с изпълнението на задълженията за независимост на оператора.

(6) Решението за определяне на оператор се нотифицира на Европейската комисия и се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз. При определянето на независим системен оператор се прилага чл. 81л, ал. 10.

(7) Условията и редът за сертифициране на оператори на преносни мрежи се определят с наредбата по чл. 60.


Чл. 81б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 03.03.2013 г.) (1) Когато сертифицирането е поискано от собственик или оператор на преносна мрежа, които са контролирани от лице или лица от трета държава или трети държави, комисията уведомява Европейската комисия.

(2) Комисията незабавно уведомява Европейската комисия за всяко обстоятелство, което може да доведе до придобиването на контрол върху преносна мрежа или оператор на преносна мрежа от лица от трети държави.

(3) Операторите на преносни мрежи уведомяват комисията за всяко обстоятелство, което може да доведе до придобиването на контрол върху преносна мрежа или оператор на преносна мрежа от лица от трети държави.

(4) Проектът на решение на комисията за сертифициране на оператор на преносна мрежа, който или чийто собственик е контролиран от лица от трети държави, съответно проектът на отказ за сертифициране, се приема в срок 4 месеца от датата на постъпване на искането по ал. 1.

(5) Сертифицирането, поискано от лицата по ал. 1, се отказва, когато не е било доказано, че:

1. съответното лице спазва изискванията за независимост на оператора на преносна мрежа и

2. сертифицирането няма да представлява риск за сигурността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ на Република България и на Европейския съюз, предвид:

а) правата и задълженията на Европейския съюз по отношение на третата държава, които произтичат от международното право, включително всяко споразумение, сключено с една или повече трети държави, по което Европейският съюз е страна и което разглежда въпросите на сигурността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ;

б) правата и задълженията на Република България по отношение на третата държава, които произтичат съгласно споразумения, сключени с нея, доколкото са съобразени с правото на Европейския съюз и

в) други конкретни факти и обстоятелства, имащи отношение към случая и съответната трета държава.

(6) Сертифицирането, освен в случаите по ал. 5, се отказва и когато:

1. може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването в Република България или сигурността на доставките в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред;

3. Европейската комисия е дала отрицателно становище относно сертифицирането.

(7) Министерският съвет приема решение, с което прави преценка налице ли са обстоятелствата по ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 1 и 2, по искане на комисията, което се придружава от цялата свързана със случая информация. Решението на Министерския съвет е обвързващо за комисията.

(8) Проектът на решение по ал. 4 за сертифициране на оператор на преносна мрежа, който или чийто собственик е контролиран от лице или лица от трета държава или трети държави, заедно с цялата свързана с него информация се представя незабавно на Европейската комисия за становище дали са спазени изискванията за независимост на оператор на преносна мрежа и дали сертифицирането няма да представлява риск за сигурността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ за Европейския съюз.

(9) Комисията приема окончателно решение относно сертифицирането на оператор на преносна мрежа, който или чийто собственик е контролиран от лица от трети държави, в съответствие със становището на Европейската комисия в срок два месеца след получаването му или от изтичането на срока за получаване на такова становище.

(10) Срокът за получаване на становище на Европейската комисия е два месеца, а в случай че Европейската комисия е поискала становище от АСЕР - 4 месеца, и тече от представянето на проекта на решение по ал. 8 и на съответната информация.

(11) Решението по ал. 9 се представя на Европейската комисия заедно с цялата свързана с него информация и се публикува заедно със становището на Европейската комисия, а когато решението се отклонява от това становище - и съображенията, на които решението се основава.

(12) Условията и редът за сертифициране се определят с наредбата по чл. 60 и насоки на Европейската комисия относно процедурата за сертифициране по ал. 1 - 11.


Чл. 81в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Върху оператор на преносна мрежа, който е и собственик на преносната мрежа, не може да бъде придобит пряко или непряко контрол или да бъдат упражнявани права от предприятия, изпълняващи която и да е от дейностите: производство на електрическа енергия, производство на газ от възобновяеми източници, добив на природен газ или доставка на електрическа енергия или на природен газ.


Чл. 81г. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на преносна мрежа разработва, консултира с всички заинтересовани страни и предоставя на комисията ежегодно до 30 април 10-годишен план, който:

1. показва на участниците на пазара основната инфраструктура за пренос, която се предвижда за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация през следващите 10 години;

2. съдържа всички инвестиции, за които вече е взето решение, и определя новите инвестиции, които трябва да бъдат направени през следващите три години;

3. предвижда график за всички инвестиционни проекти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) При изготвянето на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът на преносна мрежа се съобразява с наличната информация относно предстоящи изменения в производството, доставките, потреблението и обмена с други държави, потенциала за използването на оптимизация на потреблението, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси като алтернативи на разширяването на системата, включително проучванията, плановете и прогнозите по чл. 87, ал. 3, като взема предвид и инвестиционните планове за регионални мрежи и мрежи на територията на Европейския съюз. При изготвяне на 10-годишния план за развитие на газопреносната мрежа операторът се съобразява и с инвестиционните планове за съоръжения за съхранение на природен газ.

(3) Комисията се консултира с всички настоящи или потенциални ползватели на мрежата относно 10-годишния план за развитие на преносната мрежа по открит и прозрачен начин. От лицата или предприятията, които твърдят, че са потенциални ползватели на мрежата, може да бъде поискано да обосноват твърденията си. Резултатите от процеса на консултации, включително възможните нужди от инвестиции, се публикуват на страницата на комисията в интернет.

(4) Комисията проучва дали 10-годишният план за развитие на преносната мрежа обхваща всички нужди от инвестиции, установени в процеса на консултации, и дали той е в съответствие с 10-годишните планове за развитие на мрежите в Европейския съюз.

(5) Комисията наблюдава и оценява изпълнението на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа.

(6) Освен ако не са налице наложителни причини извън неговия контрол, когато независим преносен оператор не извърши инвестиция, която съгласно 10-годишния план за развитие на преносната мрежа е следвало да бъде извършена в следващите три години, комисията задължава оператора да осъществи нужните инвестиции, ако все още е необходимо те да бъдат извършени, както и да осигури възстановяване на разходите за тези инвестиции чрез цените за мрежовите услуги.


Раздел II.
Независим преносен оператор (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 81д. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Независим преносен оператор на преносна мрежа за електрическа енергия или за природен газ - част от вертикално интегрирано предприятие, е акционерно дружество с двустепенна система на управление.

(2) Управителният съвет на независимия преносен оператор взема решенията, свързани с текущите дейности на оператора на преносна мрежа, управлението на мрежата и дейностите, необходими за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата.

(3) Членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор се избират и освобождават от надзорния съвет. Надзорният съвет незабавно изпраща на комисията решенията за избор, както и информация за условията, които уреждат мандата, продължителността и прекратяването му, условията на работа, включително възнагражденията, съответно решенията за предсрочно освобождаване, заедно с мотивите към тях. Решенията пораждат действие, ако в срок три седмици от уведомяването, но не по-кратък от срока за обжалване по ал. 7, комисията не възрази срещу тях.

(4) Комисията се уведомява за решенията за:

1. избор на член на управителния съвет на независимия преносен оператор;

2. предсрочно освобождаване на член на управителния съвет на независимия преносен оператор след получаването му от лицето, което се освобождава.

(5) Членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор:

1. не заемат професионален пост или отговорна длъжност, нямат икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции;

2. нямат интереси или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие;

3. получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна мрежа.

(6) Мнозинството от членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор са лица, които в срок три години преди назначаването им не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Останалите членове на управителния съвет са лица, които за период най-малко 6 месеца преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие.

(7) Членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор имат право да обжалват решението на надзорния съвет за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление пред комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 4 в срок до 7 дни от получаването на решението.

(8) След прекратяването на мандата им членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор не заемат професионален пост или отговорна длъжност, нямат интереси или делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на преносна мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, за период не по-малък от 4 години.

(9) Разпоредбите на ал. 5, ал. 6, изречение първо и ал. 8 се прилагат и по отношение на лицата, които докладват директно на членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор по въпроси, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата.

(10) Лицата по ал. 9 при прекратяване на трудовите им правоотношения могат да обжалват прекратяването пред комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 4 в срок до 7 дни от получаването на акта за прекратяване, като се прилага съответно ал. 3.

(11) Комисията може да възрази срещу решение за:

1. избор на член на управителния съвет на независимия преносен оператор, когато възникнат съмнения относно неговата професионална независимост;

2. предсрочно освобождаване на член на управителния съвет на независимия преносен оператор, когато съществуват съмнения относно основанията за това предсрочно освобождаване.


Чл. 81е. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Надзорният съвет на независимия преносен оператор приема решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на активите на оператора на преносна мрежа, включително решенията, свързани с одобрението на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на преносна мрежа и обвързващи общото събрание на оператора решения относно размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Членовете на надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите. Надзорният съвет се състои от 3 до 7 членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие, и членове, представляващи акционери - трети страни, в случаите, в които има такива акционери, като за избора се уведомява комисията. Решението на общото събрание на акционерите поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването комисията не възрази срещу избора на половината минус един от членовете на надзорния съвет на основанието, посочено в чл. 81д, ал. 11, т. 1.

(3) Разпоредбите на чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 се прилагат за всички членове на надзорния съвет на независимия преносен оператор, а чл. 81д, ал. 3, 4, 5, ал. 6, изречение първо и ал. 8 се прилагат съответно за поне половината минус един от членовете на надзорния съвет.


Чл. 81ж. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Независимият преносен оператор на преносна мрежа за електрическа енергия или за природен газ разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за изпълнение на задълженията за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия или природен газ.

(2) Операторът по ал. 1 е собственик на активите, необходими за дейността по пренос на електрическа енергия или природен газ, включително на преносната мрежа, и има собствена идентичност, отделно седалище, персонал и ползва самостоятелно необходимото му оборудване и правни, счетоводни и информационни услуги.

(3) Без да се засягат решенията на надзорния орган съгласно чл. 81е, ал. 1, независимият преносен оператор има право да взема решения независимо от вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи, необходими за функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както и правомощия да предлага обвързващи общото събрание решения относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез заем или увеличаване на капитала.

(4) Независимият преносен оператор назначава необходимия му персонал, като не може да наема и предоставя персонал от и за други части на вертикално интегрираното предприятие.

(5) Забранява се предоставянето на услуги на независимия преносен оператор на:

1. електропреносна мрежа от други части на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи дейностите по доставка или производство на електрическа енергия;

2. газопреносна мрежа от други части на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи дейностите по доставка или производство на природен газ.

(6) Независимият преносен оператор може да предоставя услуги на вертикално интегрирано предприятие, при условие че предоставянето на тези услуги:

1. не води до дискриминация между различните ползватели на мрежата;

2. е достъпно за всички ползватели на мрежата при едни и същи условия и ред;

3. не ограничава, не нарушава и не възпрепятства конкуренцията в производството или доставките.

(7) Комисията одобрява условията и реда за предоставяне на услугите по ал. 6.

(8) Независимият преносен оператор не разкрива никаква информация, която е търговска тайна, на останалите части от интегрираното предприятие, освен ако това е необходимо за сключването на търговска сделка. При сделки за продажби или покупки от свързани предприятия операторите не могат да злоупотребяват с информация - търговска тайна, получена от трети страни при осигуряването или договарянето на достъп до системата.

(9) Независимият преносен оператор чрез своята корпоративна идентичност, комуникации, търговски марки и обекти не създава объркване по отношение на отделната идентичност на вертикално интегрираното предприятие или която и да било част от него.

(10) Независимият преносен оператор и която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо дейности по доставка или производство на електрическа енергия или природен газ, ползват самостоятелни системи или оборудване за информационни технологии, помещения и системи за сигурност по отношение на достъпа до тях, както и различни консултанти или външни изпълнители за системи или оборудване за информационни технологии и системи за сигурност по отношение на достъпа.

(11) Независимият преносен оператор уведомява комисията за планирани сделки, които могат да наложат преоценка на спазването от него на изискванията за независимост.

(12) На независимия преносен оператор се извършва независим одит от одитор, различен от този на вертикално интегрираното предприятие и на дружествата в него.

(13) Изискването на ал. 2 се смята за изпълнено, когато две или повече предприятия, притежаващи преносни мрежи, са създали съвместно предприятие, действащо като оператор на преносните мрежи в Република България и в друга/други държави - членки на Европейския съюз. Друго предприятие не може да бъде част от съвместното предприятие, освен ако е било одобрено като независим преносен оператор или като независим системен оператор на преносна мрежа.


Чл. 81з. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Вертикално интегрираното предприятие не извършва действия, възпрепятстващи или увреждащи независимия преносен оператор при изпълнението на задълженията му по закона, а независимият преносен оператор не иска разрешение от вертикално интегрираното предприятие, за да изпълнява задълженията си по този раздел.

(2) Без да се засягат решенията на надзорния орган съгласно чл. 81е, ал. 1, вертикално интегрираното предприятие осигурява своевременно на независимия преносен оператор достатъчни финансови ресурси за бъдещи инвестиционни проекти и/или за подмяна на съществуващи активи при обосновано и икономически целесъобразно искане от оператора.


Чл. 81и. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Дъщерни предприятия на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи функциите по производство или доставка, нямат пряко или непряко участие в капитала на независимия преносен оператор. Операторът няма пряко или непряко участие в капитала в никое дъщерно предприятие на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо функциите по производство или доставка, нито получава дивиденти или други финансови облаги от това дъщерно предприятие.

(2) Цялостната управленска структура и устав на независимия преносен оператор гарантират неговата ефективна независимост. Вертикално интегрираното предприятие не определя пряко или непряко конкурентното поведение на оператора по отношение на текущите му дейности и управлението на мрежата или по отношение на дейностите, необходими за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата, разработен съгласно чл. 81г.

(3) Всички търговски и финансови отношения между вертикално интегрираното предприятие и независимия преносен оператор, включително заеми, предоставяни от оператора на вертикално интегрираното предприятие, се осъществяват при пазарни условия. Операторът съхранява подробна документация за тези търговски и финансови отношения и при поискване предоставя достъп до нея на комисията.

(4) Независимият преносен оператор представя за одобрение от комисията всички търговски и финансови споразумения с вертикално интегрираното предприятие.

(5) Независимият преносен оператор уведомява комисията за предоставени финансови ресурси по чл. 81з, ал. 2.


Чл. 81к. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Независимият преносен оператор разработва и изпълнява програма за съответствие, в която се посочват мерки за недопускане на дискриминационно поведение на оператора, както и конкретните задължения на служителите на оператора за постигане на тази цел. Програмата за съответствие влиза в сила след одобрение от комисията.

(2) Контролът по изпълнението на програмата за съответствие се възлага на лице, избрано за отговорник по съответствието от надзорния съвет на независимия преносен оператор. Изборът на отговорник по съответствието се одобрява от комисията, която може да откаже одобрение на основание липса на независимост или на професионална компетентност. Изискванията за независимост и редът за избор, уведомяване на комисията и освобождаване по чл. 81д, ал. 3 - 8 и 10 се прилагат и за отговорника по съответствието.

(3) В изпълнение на правомощията си отговорникът по съответствието:

1. наблюдава изпълнението на програмата за съответствие и представя на комисията тримесечни доклади за изпълнението ѝ;

2. изготвя ежегодно и представя на комисията годишен доклад, в който посочва взетите мерки за изпълнение на програмата за съответствие;

3. изготвя и представя пред надзорния съвет отчет и дава препоръки по програмата за съответствие и за нейното изпълнение;

4. уведомява комисията за съществени нарушения при прилагането на програмата за съответствие и за всички търговски и финансови взаимоотношения между вертикално интегрираното предприятие и оператора;

5. уведомява комисията за предложените решения относно плана за развитие на мрежата или отделни инвестиции на оператора преди представянето от управителния съвет на тези планове и решения на надзорния съвет;

6. уведомява комисията за решения на общото събрание на вертикално интегрираното предприятие или за гласуване от членовете на надзорния съвет на оператора, с които е осуетено или забавено осъществяването на инвестиции, предвидени за предходните три години съгласно 10-годишния план за развитие на мрежата;

7. контролира спазването на чл. 81ж, ал. 8;

8. докладва пред комисията и има право да докладва пред надзорния съвет на оператора.

(4) Отговорникът по съответствието има право, без предварително известие, на постоянен достъп до цялата необходима информация и до помещенията на оператора, доколкото това е необходимо за изпълнение на неговите задължения.

(5) Отговорникът по съответствието може да присъства на всички заседания на общото събрание, управителния и надзорния съвет на оператора и задължително присъства на заседанията, на които се разглеждат въпросите за:

1. условията за достъп до мрежите, определени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009;

2. инвестициите и проектите, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на преносните мрежи, включително междусистемните връзки;

3. закупуването на енергия, необходима за технологични разходи за електропреносната мрежа, съответно за експлоатацията на газопреносната мрежа.

(6) Отговорникът по съответствието е длъжен да не разгласява служебната, производствената и търговската тайна, които са му станали известни при или по повод изпълнение на задълженията му.

(7) След предварително одобрение от комисията надзорният съвет може да освободи от длъжност отговорника по съответствието. Той освобождава отговорника по съответствието на основание липса на независимост или на професионална компетентност по искане на комисията.


Раздел III.
Независим системен оператор (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 81л. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Всички или определени задачи на независимия преносен оператор се възлагат на независим системен оператор по искане на комисията при системно нарушаване на задълженията на независимия преносен оператор, свързани с изискванията за независимост, съгласно раздел ІІ от тази глава, включително при системно дискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие.

(2) За независим системен оператор се определя лице, предложено от собственика на преносна мрежа и одобрено от комисията, по отношение на което са изпълнени следните изисквания:

1. едно и също лице или едни и същи лица нямат право да:

а) упражняват пряко или непряко контрол върху предприятие, изпълняващо някоя от дейностите по производство или доставка на електрическа енергия или природен газ, и едновременно да упражняват пряко или непряко контрол или да имат права върху оператори на преносна мрежа или върху преносна мрежа;

б) упражняват пряко или непряко контрол върху оператор на преносна мрежа или върху преносна мрежа и едновременно да упражняват пряко или непряко контрол или да имат права върху предприятие, изпълняващо някоя от дейностите по производство или доставка на електрическа енергия или природен газ;

в) определят членове на надзорния съвет или на управителни органи на оператора на преносна мрежа или на собственик на преносна мрежа и да упражняват пряко или непряко контрол или да имат права върху предприятие, изпълняващо някоя от дейностите производство или доставка, съответно за електрическа енергия или за природен газ;

г) бъдат членове на надзорния съвет или на управителни органи на предприятие, изпълняващо някоя от дейностите производство или доставка, и едновременно - на оператор на преносна мрежа или на собственик на преносна мрежа;

2. разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за изпълнение на задълженията за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия или природен газ;

3. поело е задължение да спазва плана за развитие на преносната мрежа по чл. 81г;

4. кандидатът за оператор е доказал способността си да изпълнява задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 714/2009 или Регламент (ЕО) № 715/2009, включително сътрудничеството между оператори на преносни мрежи на европейско и регионално равнище.

(3) По смисъла на ал. 2, т. 1, букви "а", "б" и "в" права върху предприятие означава правото да се гласува, да се определят членове на надзорния съвет или на управителни органи на предприятието или притежаването на мажоритарен дял.

(4) Сертифицирането на независим системен оператор се извършва по реда на чл. 81а или 81б, когато са изпълнени условията по ал. 2 и собственикът на преносната мрежа докаже възможност да изпълнява задълженията по ал. 5, за което се представят всички проекти на договорни споразумения между собственика и предприятието - кандидат за независим системен оператор, и други относими споразумения.

(5) Когато бъде определен независим системен оператор, собственикът на преносната мрежа:

1. съдейства на независимия системен оператор при изпълнението на задачите му, включително като предоставя цялата необходима информация;

2. финансира инвестициите, които независимият системен оператор е решил да направи и които са одобрени от комисията, или дава съгласието си да бъдат финансирани от която и да е заинтересована страна, включително от независимия системен оператор;

3. осигурява покритието на отговорността, свързана с активите на мрежата, с изключение на отговорността, която е свързана със задачите на независимия системен оператор;

4. осигурява гаранциите, необходими за улесняване финансирането на всички разширения на мрежата, с изключение на инвестициите, за които в съответствие с т. 2 е дал съгласие да бъдат финансирани от която и да е заинтересована страна, включително от независимия системен оператор.

(6) Финансовите споразумения по ал. 5, т. 2 се одобряват от комисията след консултации със собственика на преносната мрежа и с други заинтересовани лица.

(7) Независимият системен оператор отговаря за осигуряването и управлението на достъпа на трети страни, включително за събирането на всички вземания, свързани с преноса, както и за експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата и за осигуряването на дългосрочната ѝ способност да отговаря на разумното търсене чрез инвестиционно планиране. Когато разработва планове за развитие на мрежата, независимият системен оператор отговаря за планирането, включително за процедурите за получаване на разрешения, изграждането и пускането в експлоатация на новата инфраструктура. Собственикът на мрежата не отговаря за предоставянето и управлението на достъпа на трети страни, нито за инвестиционното планиране.

(8) Изпълнението на задълженията на собственика на преносна мрежа по ал. 5 се контролира от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с комисията.

(9) Когато лицето, посочено в ал. 2, т. 1, е българската държава или публичен орган, не се смятат за едно и също лице или лица два публични органа, единият от които упражнява контрол върху оператор на преносна мрежа или върху преносна мрежа, а другият - върху предприятие, изпълняващо някоя от функциите по производство, добив или доставка.

(10) Решението за определяне на независим системен оператор се взема след приключване на процедурата по ал. 4, подлежи на одобряване от Европейската комисия и се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз с решението на Европейската комисия.


Чл. 81м. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) При определяне на независим системен оператор на електропреносна мрежа собственикът на мрежата, който е част от вертикално интегрирано предприятие, е независим по отношение на правноорганизационна форма, организацията и вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, които не са свързани с преноса на електрическа енергия.

(2) За да се осигури независимостта на собственика на електропреносна мрежа по ал. 1, лицата, отговорни за управлението:

1. не участват в дружествени структури на интегрираното енергийно предприятие, отговарящи пряко или непряко за ежедневното функциониране на производството, разпределението, обществена доставка и търговия;

2. вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения и по отношение на тях са взети подходящи мерки, които отчитат професионалните им интереси, за да се осигури възможността да действат независимо;

3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения.

(3) Собственикът на електропреносна мрежа изготвя програма, в която посочва мерки за изпълнение на ал. 1 и 2, съдържаща конкретни задължения на служителите за постигането ѝ, като определя лице, отговарящо за контрола по изпълнението на програмата.

(4) Собственикът на електропреносна мрежа е длъжен да пази поверителността на информацията, която е търговска тайна, получена е при и по повод дейността му и може да доведе до търговски предимства. Информация се предоставя при условия на равнопоставеност.

(5) Лицето по ал. 3 представя на комисията годишен отчет за мерките по ал. 3, който се публикува на интернет страницата на собственика на електропреносна мрежа.


Чл. 81н. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Собственикът на мрежата, когато е определен независим системен оператор на газопреносна мрежа, и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, когато са част от вертикално интегрирано предприятие, са независими по отношение на правноорганизационната форма, организацията и вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, които не са свързани с пренос, разпределение и съхранение на природен газ.

(2) За да се осигури независимостта на собственика на газопреносна мрежа и на оператора на съоръжение за съхранение на природен газ по ал. 1, лицата, отговорни за управлението:

1. не участват в дружествени структури на интегрираното енергийно предприятие, отговарящи пряко или непряко за ежедневното осъществяване на дейностите по добив на природен газ, производство на газ от възобновяеми източници, обществена доставка и търговия с природен газ;

2. вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения и по отношение на тях са взети подходящи мерки, които отчитат професионалните им интереси, за да се осигури възможността да действат независимо;

3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения.

(3) Собственикът на газопреносна мрежа и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ изготвят програма, в която се посочват мерки за изпълнение на ал. 1 и 2, съдържаща конкретни задължения на служителите за постигането ѝ, като се определя лице, отговарящо за контрола по изпълнението на програмата.

(4) Лицето по ал. 3 представя на комисията годишен отчет за мерките по ал. 3, който се публикува на интернет страниците на собственика на газопреносна мрежа и на оператора на съоръжение за съхранение на природен газ.

(5) Собственикът на газопреносна мрежа е длъжен да пази поверителността на информацията, която е търговска тайна, получена е при и по повод дейността му и може да доведе до търговски предимства. Информация се предоставя при условия на равнопоставеност.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Дружеството, което притежава операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, не дава нареждания по отношение на неговата текуща дейност и не взема решения относно изграждане или модернизиране на съоръжение за съхранение на природен газ извън одобрените бизнес планове. Операторът на съоръжение за съхранение на природен газ притежава ефективни, независими от вертикално интегрираното предприятие за природен газ права за вземане на решения относно активите, които са необходими за функционирането, поддръжката или развитието на съоръжението за съхранение.


Раздел IV.
Оператори на преносни мрежи, отделени по собственост (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 81о. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Всяко предприятие, което придобие преносна мрежа след сертифициране, функционира като оператор на преносна мрежа.

(2) Предприятието по ал. 1 не осъществява дейности по производство на електрическа енергия, производство на газ от възобновяеми източници, добив на природен газ или доставка на електрическа енергия или на природен газ и не е част от вертикално интегрирано предприятие, в което се осъществяват такива дейности.

(3) Операторът по ал. 1 изпълнява изискванията на чл. 81ж, ал. 1 и чл. 81л, ал. 2, т. 1 и 2. Прилагат се съответно чл. 81ж, ал. 11 и 13, чл. 81л, ал. 3 и 9 и чл. 81м, ал. 4, съответно чл. 81н, ал. 5.

(4) Оператор на преносна мрежа, който е бил част от вертикално интегрирано предприятие, е длъжен да пази поверителността на информацията, която е търговска тайна и е получена при и по повод дейността му.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Персоналът на оператор, който е бил част от вертикално интегрирано предприятие, не се прехвърля към предприятия, изпълняващи някоя от функциите по производство или доставка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Изискването по ал. 1 се смята за изпълнено, когато две или повече предприятия, притежаващи преносни мрежи, са създали съвместно предприятие, действащо като оператор на преносните мрежи в Република България и друга държава - членка на Европейския съюз, по отношение на съответните преносни мрежи. Друго предприятие не може да бъде част от съвместното предприятие, освен ако е било одобрено като независим преносен оператор или като независим системен оператор на преносна мрежа.


Глава девета.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Раздел I.
Електроенергийна система

Чл. 82. (1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Електроенергийната система обхваща енергийните обекти за производство на електрическа енергия, съоръженията за съхранение на електрическа енергия, електропреносната мрежа, отделните електроразпределителни мрежи и електрическите уредби на клиентите.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Паралелната работа на електроенергийната система с други електроенергийни системи и обединения на системи се осъществява в съответствие със сключените международни актове в областта на електроенергетиката и при спазване на техническите норми и изискванията за надеждна и безопасна работа.


Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени във:

1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводи, която регламентира техническите норми за проектиране и изграждане на електрически уредби и електропроводи;

2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи, която регламентира условията и реда за организация и техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, на топлопреносни мрежи, на хидротехническите съоръжения на централите и техните механични части (и управление и техническа експлоатация на електрически централи и мрежи);

3. наредба за техническата експлоатация на електрообзавеждането, която регламентира правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на предприятията, присъединени към електропреносната и/или електроразпределителната мрежа;

4. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) правилата за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа и присъединените към електропреносната мрежа лица във връзка с планиране развитието на електропреносната мрежа, планиране и управление на режима на работа на електроенергийната система, процедурите по задължителния обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитвания и за предоставяне на допълнителни услуги, за условията и реда за достъп до електропреносната мрежа, за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, включително приоритетите за достъп и диспечерско управление, за прилагане на нормите за сигурност и качество на снабдяването с електрическа енергия, пренасяна през електропреносната мрежа, и предоставяните услуги;

5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) правилата за управление на електроразпределителните мрежи, които регламентират правата и задълженията на оператора на електроразпределителната мрежа, оператора на затворена електроразпределителна мрежа и присъединените към съответната мрежа лица във връзка с планиране развитието на мрежата, планиране и управление на режима на работа на електроразпределителната мрежа, процедурите по задължителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на местен защитен план и за предоставяне на допълнителни услуги, условията и реда за достъп до електроразпределителните мрежи, за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи, включително приоритетите за достъп и диспечерско управление, за нормите за сигурност и качество на снабдяването с електрическа енергия, пренасяна през електроразпределителните мрежи, и предоставяните услуги, отговорностите на оператора на електроразпределителната мрежа за доставката и осигуряването на продукти и услуги, необходими за ефективното, надеждно и сигурно действие на разпределителната мрежа, гарантиращо ефективното участие на всички участници на пазара, включително на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, участниците на пазара, които извършват оптимизация на потреблението, операторите на съоръжения за съхраняване на енергия и участниците на пазара, извършващи агрегиране, техническите изисквания за участие на пазара въз основа на техническите характеристики на пазара и възможностите на всички участници;

6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване, както и създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Наредбите по ал. 1, т. 1 - 3 се издават от министъра на енергетиката. Правилата по ал. 1, т. 4 - 6 се приемат от комисията по предложение на енергийните предприятия и се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, съхранение, пренос и разпределение на електрическа енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката.


Раздел II.
Производство на електрическа енергия

Чл. 84. (1) (Предишен текст на чл. 84 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Производство на електрическа енергия могат да осъществяват енергийни предприятия, получили лицензия за производство по реда на този закон, освен в случаите по чл. 39, ал. 4, т. 1 и 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането и предоставянето на допълнителни услуги.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Договорите по ал. 2 са условие за изпълнение на договорите за продажба на електрическа енергия, включително изпълнението на договорите по чл. 93а и чл. 94а, ал. 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да спазват нормите за качество и надеждност на произвежданата електрическа енергия съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 с оглед гарантиране сигурността на електроенергийната система.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите, които не спазват нормите за качество и надеждност по ал. 4 съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, могат да бъдат изключени от системата от съответния оператор на мрежа до отстраняване на несъответствията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са задължени:

1. да поддържат електрическа мощност за производство на електрическа енергия с постигнати показатели за висока ефективност, съответстваща на полезния топлинен товар, ако не е договорено изкупуване на по-голяма мощност в резултат на сключени договори по реда на глава девета, раздел VІІ, или не е разпоредено друго от оператора на мрежата;

2. (доп - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) да осигурят възможност на оператора на електропреносната мрежа и/или оператора на електроразпределителна мрежа за оперативен контрол чрез предаване на данни в реално време за производството на топлинна и електрическа енергия на производството на електрическа енергия, произведена от високоефективен комбиниран начин, комбинирана електрическа енергия без постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство и за количествата некомбинирана електрическа енергия, необходима за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Условията и начинът на изпълнение на задълженията по ал. 6 се определят с наредба на министъра на енергетиката.


Чл. 85. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да поддържат резерви от горива, включително и от местни твърди горива в количество, което да гарантира продължително и надеждно производство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Условията и редът за набирането, поддържането на резервите от горива и контрола се определят с наредба на министъра на енергетиката.


Раздел III.
Пренос на електрическа енергия (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Преносът на електрическа енергия се осъществява от оператора на електропреносната мрежа, получил лицензия за пренос на електрическа енергия и сертифициран по реда на глава осма "а", раздел І.

(2) Преносът и трансформирането на електрическа енергия е услуга от обществен интерес, която се диспечира от оператора на електропреносната мрежа.

(3) Дейността по пренос на електрическа енергия включва и:

1. представителство на оператора на електропреносната мрежа и контакти с трети страни, с регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, както и представителство в рамките на Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС за електроенергия);

2. събиране на всички вземания, свързани с преноса, включително за достъп, изравнителни плащания за допълнителни услуги, като закупуване на услуги (разходи за балансиране, енергия за покриване на загуби), както и за претоварване по механизма за компенсиране между операторите на преносни системи в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕО) № 714/2009;

3. експлоатацията, поддръжката и развитието на сигурна, ефикасна и икономична електропреносна мрежа с цел осигуряване на отворен пазар, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията;

4. инвестиционно планиране, което да осигури дълготрайният капацитет на мрежата да покрива в разумни граници търсенето и да гарантира сигурността на доставките;

5. създаването на подходящи съвместни предприятия, включително с един или повече оператори на електропреносни мрежи, енергийни борси и другите съответни участници, с цел да се развива създаването на регионални пазари или да се улеснява процесът на либерализиране, и

6. всички корпоративни услуги, включително правни услуги, счетоводство и услуги, свързани с информационни технологии.

(4) Операторът на електропреносната мрежа по всяко време действа така, че да осигури наличността на необходимите му ресурси за изпълнение на дейността по преноса по подходящ и ефективен начин и за развитие и поддръжка на ефективна, сигурна и икономична преносна мрежа.


Чл. 87. (1) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа осигурява разширението, реконструкцията и модернизацията на преносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката.

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа осигурява:

1. единното управление на електроенергийната система и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, включително наличието на всички необходими допълнителни услуги;

2. преноса на електрическа енергия по електропреносната мрежа, предоставянето и управлението на достъпа на трети страни на недискриминационна основа между ползватели на мрежата или групи от ползватели на мрежата;

3. поддържането на обектите и съоръженията на електропреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;

4. съгласуваното развитие и оперативната съвместимост на електропреносната мрежа с взаимносвързани електропреносни мрежи;

5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи;

6. измерването на електрическата енергия в електропреносната мрежа;

7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) гарантирането на сигурна, надеждна и ефективна електроенергийна система, включително чрез ползване на услуги за оптимизация на потреблението, както и услуги, предоставяни от оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За изготвяне на електроенергийния баланс на страната операторът на електропреносната мрежа:

1. разработва краткосрочни и дългосрочни прогнози за изменение на потреблението на електрическа енергия в страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организира извършването на проучвания на възможностите за разширение и модернизация на електропреносната мрежа с оглед въвеждането в експлоатация на нови мощности, извеждането от експлоатация на съществуващи производствени мощности, присъединяването към електропреносната мрежа на нови клиенти, очакваното увеличаване на количеството пренасяна електрическа енергия, въвеждането на нови технологии, осигуряващи по-високо качество и сигурност на предоставяните услуги, и ефективност на дейността; проучванията се придружават от технико-икономически и екологичен анализ;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и планове за разширение и модернизация на електропреносната мрежа и развитие на спомагателните мрежи, включително с цел подобряване на сигурността на доставките;

4. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроенергийната система с цел осигуряване на електроенергийния баланс;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) въз основа на проучванията, прогнозите и плановете изготвя и предоставя на министъра на енергетиката проект на електроенергиен баланс на страната и проект на опис на необходимите за задоволяване нуждите на страната източници, включително нови производствени мощности и междусистемни електропроводи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) При изготвянето на краткосрочните и дългосрочните планове за развитие на електроенергийната система операторът на електропреносната мрежа взема предвид оценките по чл. 90, ал. 3.

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа няма право да притежава, разработва, експлоатира или управлява съоръжения за съхранение на енергия.

Раздел IV.
Разпределение на електрическата енергия

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на електроразпределителните мрежи се осъществяват от оператори на електроразпределителни мрежи - собственици на такива мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия.

(2) Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес.


Чл. 88а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на затворените електроразпределителни мрежи се осъществяват от оператори на затворени електроразпределителни мрежи, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа.

(2) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа има правата и задълженията на оператор на електроразпределителна мрежа с изключение на тези по чл. 90 и чл. 104а, ал. 3.

(3) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа няма право да извършва разпределение на електрическа енергия за снабдяване на битови клиенти, освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой битови клиенти, които работят по трудово или друго правоотношение за ползвател на затворената електроразпределителна мрежа и се намират на територията на затворената електроразпределителна мрежа.

(4) Експлоатацията на затворените разпределителни мрежи се осъществява съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 5.

(5) Затворените разпределителни мрежи се считат за разпределителни мрежи.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За лицензионната територия, обхваната от електроразпределителната мрежа, операторът на електроразпределителната мрежа осигурява:

1. разпределение на електрическата енергия, постъпваща в електроразпределителната мрежа;

2. непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;

3. управление на електроразпределителната мрежа;

4. поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания;

5. разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията;

6. измерване на електрическата енергия в електроразпределителната мрежа;

7. други услуги, свързани с лицензионната дейност.


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишен текст на чл. 90 - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа:

1. проучва перспективите за икономическо развитие и изменението на електропотреблението на съответната територия;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроразпределителната мрежа;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) предоставя резултатите от проучванията и изготвените планове по т. 1 и 2 на оператора на електропреносната мрежа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа няма право да притежава, разработва, експлоатира или управлява съоръжения за съхранение на енергия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа и на затворена електроразпределителна мрежа няма право да притежава, разработва, управлява или експлоатира зарядни точки за електрически превозни средства, с изключение на случаите, в които операторът на разпределителна мрежа притежава зарядни точки единствено за своя собствена употреба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа оценява поне веднъж на всеки 4 години в сътрудничество с операторите на районни отоплителни или охладителни системи в съответния район потенциала на районните отоплителни или районните охладителни системи за балансиране и други системни услуги, включително оптимизация на потреблението и съхранението на излишъка от електрическа енергия от възобновяеми източници, и дали използването на констатирания потенциал би било ресурсно и разходно по-ефективно в сравнение с алтернативни решения.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Оценката по ал. 3 се предоставя на оператора на електропреносната мрежа.


Раздел IV "а".
Съхранение на електрическа енергия (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г.)

Чл. 90а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) (1) Съхранението на електрическа енергия се осъществява от оператори на съоръжения за съхранение.

(2) Съхранението на електрическа енергия се извършва в съоръжения за съхранение, които се изграждат:

1. към нов или съществуващ обект за производство или потребление на електрическа енергия, с изключение на обектите по чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници;

2. като самостоятелно съоръжение.

(3) Операторът на съоръжение за съхранение на електрическа енергия:

1. съхранява собствена и/или закупена електрическа енергия и сключва сделки с електрическа енергия и/или за предоставяне на допълнителни услуги;

2. експлоатира, поддържа и развива в пазарни условия сигурни, надеждни и ефективни съоръжения за съхранение на електрическа енергия;

3. предоставя на оператора на електропреносната мрежа и/или на операторите на електроразпределителни мрежи информация, за да се гарантира, че съхранението на електрическа енергия става по начин, съвместим със сигурната и ефективна експлоатация и управление на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.

(4) Сделките се сключват при спазване на правилата на чл. 91, ал. 2.

Чл. 90б. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) (1) Съоръженията за съхранение на електрическа енергия имат равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, и равнопоставен достъп до пазара на електроенергия и механизми за балансиране на капацитета.

(2) Операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на съответната електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането и предоставянето на допълнителни услуги.

(3) Операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия дължат цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и цени за пренос и достъп през/до съответната мрежа за производители и крайни клиенти, определени съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3, за разликата между количеството закупена електрическа енергия от участници на пазара на електрическа енергия и количеството обратно отдадена електрическа енергия в съответната мрежа.

Чл. 90в. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) (1) Операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия са длъжни да спазват нормите за качество и надеждност на електрическата енергия, съхранявана в съоръжението, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 с оглед гарантиране сигурността на електроенергийната система.

(2) Съответният оператор на мрежа може временно да преустанови достъпа на оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, който не спазва нормите за качество и надеждност по ал. 1 съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, до отстраняване на несъответствията.

Раздел V.
Търговски взаимоотношения. Страни по сделките с електрическа енергия

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страни и на борсов пазар, както и на балансиращ пазар на електрическа енергия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на този закон и правилата за търговия с електрическа енергия. Правилата се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) С правилата по ал. 2 се определят правилата за снабдяване от крайни снабдители и доставчици от последна инстанция, реда за регистрация на пазара и за отстраняване от пазара на търговски участник, правила за обмен на данни, начинът на администриране на сделките, известяването на почасови графици, организиране и работа на борсовия пазар, пазара на балансираща енергия и пазара за предоставяне на преносна способност, механизмите за определяне на цените за небаланс, както и регистрирането на отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Комисията при отчитане на постигнатите резултати от работата на електроенергийната система и пазара на електрическа енергия и процедурите, регламентирани в правилата за търговия с електрическа енергия, по предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива изменя или приема нови правила за търговия с електрическа енергия при спазване на принципите на равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни.


Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Страни по сделките с електрическа енергия са:

1. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

2. краен снабдител на електрическа енергия;

3. производител;

4. краен клиент;

5. оператор на електропреносната мрежа;

6. оператор на електроразпределителна мрежа;

6а. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) оператор на затворена електроразпределителна мрежа;

6б. (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия;

7. търговец на електрическа енергия;

8. доставчик от последна инстанция;

9. координатор на балансираща група;

10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) оператор на борсов пазар на електрическа енергия;

11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) граждански енергийни общности;

12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) независим доставчик на услуги по агрегиране;

13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) активни клиенти.


Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) (1) Операторите на публично достъпни зарядни точки са страни по сделки с електрическа енергия като крайни клиенти във връзка с предоставяни от тях услуги за зареждане на електрически превозни средства.

(2) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства не са страни по сделките с електрическа енергия.

(3) Доставката на електрическа енергия за зарядна точка, разположена в имот, който се снабдява като обект на краен клиент, може да е предмет на сделка, страна по която е енергийно предприятие, различно от доставящото електрическа енергия за снабдяване на имота.

(4) Сделките с електрическа енергия по ал. 1 и 3 и отношенията по предоставянето на услуги за зареждане на електрически превозни средства се уреждат съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Краен клиент, притежаващ зарядна точка в съсобствен имот, е индивидуална страна по сделка с електрическа енергия за зарядна точка, независимо дали имотът е снабден с електрическа енергия за други цели и/или от друг доставчик.

Чл. 92б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) (1) Крайните клиенти, включително битовите, може да участват в гражданска енергийна общност, без да губят правата или задълженията си като крайни клиенти и без да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в гражданската енергийна общност. При участие на предприятия в граждански енергийни общности тяхното участие не трябва да е свързано с основната им търговска или професионална дейност.

(2) Гражданските енергийни общности може да се организират под формата на търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел по реда на Закона за управление на етажната собственост или гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите при спазване на изискванията на този закон.

(3) Отношенията между членовете на гражданската енергийна общност се определят с устав или договор според избраната организационна форма, който съдържа задължително следното:

1. основните цели, свързани с екологични, икономически и/или социални ползи на членове и/или района;

2. условията относно развитието на проекти за производството, потребяването, съхранението, продажбата и/или споделянето на енергия в рамките на общността съобразно предмета на дейност на общността и правата и задълженията на членовете на общността във връзка с това;

3. условията за набиране и разходване на средствата относно екологичните, икономическите и/или социалните дейности и цели на общността;

4. условията и реда за защита правата на членовете на общността като потребители на енергия;

5. видовете фондове, условията за разпределяне на дивиденти и начина за определяне на техния размер.

(4) Гражданските енергийни общности:

1. може да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия като равнопоставен участник на пазарите на енергия при определените в този закон и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му условия, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;

2. може да споделят в рамките на общността енергията, произведена от инсталации, притежавани от общността, при зачитане на правата и задълженията на членовете като потребители;

3. имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия.

(5) Развитието на гражданските енергийни общности се насърчава чрез:

1. премахване на необоснованите регулаторни и административни пречки;

2. прилагане на изискванията на този закон при продажба на енергия и други енергийни услуги;

3. осигуряване на сътрудничество със съответния оператор на разпределителна мрежа и/или топлопреносно предприятие за преноса на енергията в общността;

4. прилагане от страна на компетентните органи на справедливи, пропорционални и прозрачни административни процедури, включително регистрация и лицензиране, които гарантират, че за всички ползватели на мрежите се прилагат регулирани цени за мрежови услуги, които следва да допринасят по адекватен, справедлив и балансиран начин за разпределянето на общите разходи за системата в съответствие с прозрачен анализ на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси;

5. прилагане на недискриминационно третиране към общностите по отношение на дейностите, правата и задълженията им като крайни потребители, производители, доставчици или като други участници на пазара;

6. достъпност на всички потребители за участие в общности, включително домакинство в положение на енергийна бедност или уязвимите клиенти;

7. улесняване на достъпа до финансиране и информация;

8. предоставяне на регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при улесняването и създаването на енергийни общности и при улесняването на прякото им участие;

9. въвеждане на правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, участващи в гражданската енергийна общност.

Чл. 92в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) (1) Крайните клиенти имат право да действат като активни клиенти, без да са обект на непропорционални или дискриминационни технически и административни изисквания, процедури и цени за достъп до мрежата, които не отразяват извършени от съответния мрежови оператор разходи.

(2) Активните клиенти може:

1. да действат пряко или чрез агрегиране;

2. да продават произведената от тях електрическа енергия директно на друг краен клиент на базата на сключен договор между тях;

3. да участват в схеми за гъвкавост и схеми за енергийна ефективност;

4. да възложат на трета страна управлението на инсталациите, необходими за тяхната дейност, включително инсталирането, експлоатацията, управлението на данни и поддръжката, без третата страна да се счита за активен клиент.

(3) Цените за достъп до мрежата за активните клиенти са прозрачни и недискриминационни и отразяват разходите. При определяне на тези цени се отчита предоставената и/или договорената мощност, като активните клиенти може да ползват схеми за отчитане поотделно на електрическата енергия, постъпваща в мрежата, и електрическата енергия, потребявана от мрежата.

(4) Активните клиенти са финансово отговорни за небалансите, които причиняват в електроенергийната система.

(5) Активните клиенти може да притежават съоръжение за съхранение на енергия.

(6) Активните клиенти, които притежават съоръжения за съхранение на енергия, имат право:

1. на присъединяване към мрежата в рамките на разумен срок след подаване на заявлението, при условие че са изпълнени всички необходими условия, като например отговорност за балансиране и подходящо измерване;

2. да предоставят едновременно няколко услуги, ако това е технически осъществимо.

(7) На активните клиенти, които притежават съоръжения за съхраняване на енергия, не се налагат:

1. двойни такси, включително такси за достъп до мрежата, за съхраняваната в техните обекти електрическа енергия или при предоставяне на услуги за гъвкавост на операторите на мрежите;

2. непропорционални лицензионни изисквания или лицензионни такси.

Чл. 92г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) (1) Крайните клиенти, включително битовите, които предлагат оптимизация на потреблението посредством агрегиране, могат да участват с производителите по недискриминационен начин на всички пазари на електрическа енергия.

(2) Операторът на преносна мрежа и операторите на разпределителни мрежи, когато осигуряват спомагателни услуги, третират участниците на пазара, които извършват агрегиране на оптимизацията на потреблението, по недискриминационен начин наред с производителите въз основа на техните технически възможности.

(3) Оптимизацията на потреблението чрез агрегиране се регулира чрез рамка, която съдържа следните елементи:

1. правото на всеки участник на пазара, извършващ агрегиране, в това число независимите доставчици на агрегирани услуги, да навлиза на пазарите на електрическа енергия без съгласието на другите участници на пазара;

2. недискриминационни и прозрачни правила, чрез които се определят ролите и отговорностите на всички електроенергийни предприятия и клиенти;

3. недискриминационни и прозрачни правила и процедури за обмен на данни между участниците на пазара, извършващи агрегиране, и други електроенергийни предприятия, които гарантират лесен достъп до данните при равни и недискриминационни условия, като същевременно защитават търговската информация с чувствителен характер и личните данни на клиентите;

4. финансовата отговорност на участниците на пазара, извършващи агрегиране, за дисбалансите, които причиняват в електроенергийната система, с изключение на случаите, в които те са координатори на балансиращи групи или са делегирали своята отговорност за балансиране;

5. неналагане на неправомерни плащания, санкции или други неправомерни договорни ограничения на крайните клиенти, които имат договор с независими доставчици на агрегирани услуги, от страна на доставчиците им;

6. механизъм за разрешаване на спорове между участниците на пазара, извършващи агрегиране, и други участници на пазара, включително във връзка с отговорността за дисбалансите.

(4) Електроенергийните предприятия или участващите крайни клиенти при оптимизация на потреблението са задължени да изплатят финансова компенсация на други участници на пазара или на лицата, координатори на балансиращи групи на участниците на пазара, ако тези участници на пазара или отговарящи за баланса лица са пряко засегнати от оптимизацията на потреблението.

(5) Финансовата компенсация по ал. 4 не трябва да създава пречки за навлизането на пазара на участници, извършващи агрегиране, нито пречки за гъвкавостта. Финансовата компенсация е строго ограничена до покриване на разходите, направени от доставчиците на участващите клиенти или от координатори на балансиращи групи на доставчика по време на задействането на оптимизацията на потреблението.

(6) Методът за изчисляване на компенсацията по ал. 4 може да отчита ползите, които други участници на пазара извличат от независимите доставчици на агрегирани услуги, като в такъв случай от доставчиците на агрегирани услуги или от участващите клиенти може да се изиска да допринесат към компенсацията, но само ако ползите за всички доставчици, клиенти и координатори на балансиращи групи не превишават направените преки разходи.

(7) Методът за изчисляване на компенсациите по ал. 4 се одобрява от Комисията.

(8) Комисията по предложение на операторите на преносни мрежи и операторите на разпределителни мрежи в тясно сътрудничество с участниците на пазара и крайните клиенти определя техническите изисквания за участие в услугите по оптимизация на потреблението на всички пазари на електрическа енергия въз основа на техническите характеристики на тези пазари и на възможностите за оптимизация на потреблението, като тези изисквания включват участието с обединени товари.

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост или други подобни споразумения със същия или еквивалентен предмет или ефект, включително допълнителни споразумения за продължаване срока на действащи договори, не могат да се сключват. Производители на електрическа енергия от въглища, които са се възползвали от такива договори, не могат да получават нова държавна помощ за подпомагане на производството от въглища.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Дългосрочни споразумения за закупуване на електрическа енергия и дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия или други подобни договори със същия или еквивалентен предмет или ефект, включително допълнителни споразумения за продължаване срока на действащи договори, могат да се сключват само за закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Търговските (TPS) графици на производителите на високоефективна комбинирана електрическа енергия могат да бъдат променяни само по реда на чл. 73.

(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Производителите на електрическа енергия, с изключение на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, може да сключват споразумения за закупуване на електрическа енергия със срок до две години на организиран борсов пазар.


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., нов - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)


Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Крайният снабдител осигурява на битовите крайни клиенти ползване на универсална услуга, за което е длъжен да снабдява с електрическа енергия техните обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик. Това задължение се изпълнява по прозрачен и недискриминационен начин, без да възпрепятства свободния избор на доставчик.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга, която се предоставя при условията на равнопоставеност в съответствие с правилата по чл. 21, ал. 1, т. 10.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) По искане на производител краен снабдител изкупува електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от производители по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа. Крайният снабдител продава изкупената електрическа енергия на организиран борсов пазар.

(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Електрическата енергия, доставена от краен снабдител на битов краен клиент по цени, определени при условията на чл. 30а, може да се използва само за собствено крайно потребление от съответния битов краен клиент.


Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Всеки клиент има право да избира доставчик на електрическа енергия независимо от това в коя държава е регистриран доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 91, ал. 2.

(2) Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 до три седмици след получаване на писменото искане на клиента.

(3) Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена с допълнителни задължения за клиента.

(4) Всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на доставчика.

(5) Когато доставка по ал. 1 е отказана от доставчик в друга държава - членка на Европейския съюз, поради това, че клиентът няма право да избира доставчик в другата държава, по искане на клиента комисията уведомява регулаторния орган на тази друга държава, а при необходимост - и Европейската комисия, за предприемане на действия за отмяна на отказа.

(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) При първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.


Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Доставчикът от последна инстанция осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител по чл. 94а, ал. 1, включително на крайни клиенти, снабдявани на територия, за която е издадена лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и чиято територия е изключена от територията на този краен снабдител, до избора на друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.

(2) Снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга от обществен интерес по смисъла на този закон, която се предоставя въз основа на договор при общи условия при условията на равнопоставеност в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Търговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в правилата по чл. 24, ал. 3.


Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Координатор на балансираща група е лице, на което е издадена лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 10 или 13, отговарящо на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки, на изискванията, определени в правилата за търговия с електрическа енергия, и което е регистрирано от оператора на електропреносната мрежа.

(2) Лицензиантите за дейностите пренос на електрическа енергия и разпределение на електрическа енергия могат да се обединят в специална балансираща група при условията и по реда, определени с правилата за търговия с електрическа енергия.


Чл. 96б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) (1) Крайните клиенти може да сключват договор за агрегиране без съгласието на доставчика на електрическа енергия.

(2) Агрегаторите предоставят на клиентите подробна информация за условията на договорите.

(3) Клиентите имат право да получават безплатно от доставчиците всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената и продадената електрическа енергия поне веднъж на всеки период на фактуриране.

(4) Доставчикът на електрическа енергия няма право да поставя на крайните клиенти, които снабдява, дискриминационни технически и административни изисквания, процедури или такси въз основа на това, че крайните клиенти са сключили договор за агрегиране.

Раздел VI.
Сделки при регулирани цени

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между:

1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) крайните снабдители и битови крайни клиенти - за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

(2) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки с операторите на съседните системи за взаимно компенсиране влиянието на презграничните потоци на електрическа енергия.


Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)


Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) Крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия.

(2) Общите условия съдържат задължително:

1. информация, която се предоставя от снабдителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) срок на договора и права и задължения на страните по договора;

3. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;

4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ред и срокове за заплащане, включително възможност за заплащане на месечни вноски;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) отговорността на енергийното предприятие при неизпълнение на общите условия.

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:

а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;

б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;

7. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) видовете лични данни, които задължително се обработват от крайния снабдител, включително, но не само:

а) имена;

б) единен граждански номер;

в) адрес.

(3) Крайният снабдител с електрическа енергия публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Публикуваните общи условия влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния краен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от крайния снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.


Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 98в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Отношенията между краен снабдител, съответно доставчик от последна инстанция, или търговец, и оператора на електроразпределителната мрежа във връзка със снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи, се уреждат с правилата за търговия с електрическа енергия.


Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа е страна по всички сделки с балансираща енергия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки с доставчиците на балансираща енергия от страната и/или извън страната за балансиране на електроенергийната система.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за уреждане на небаланси с координаторите на балансиращи групи и с лицата, които поради неучастието си в балансиращи групи отговарят самостоятелно за своите небаланси.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа урежда сделките и взаимните задължения между участниците в пазара на балансираща енергия, в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.


Раздел VII.
Сделки при свободно договорени цени

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, включително производителите на енергия от възобновяеми източници, крайните снабдители на електрическа енергия за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия, координатори на балансиращи групи, крайните клиенти, операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и операторите на електропреносната, електроразпределителните и затворените електроразпределителни мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с обект с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение, както и сделките от крайните снабдители се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Алинея 4 не се прилага за сделки с електрическа енергия, които се сключват при условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2, както и за сделки, сключени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г. и за сделки, сключени от оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени след 1 февруари 2023 г.

(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW по Закона за енергията от възобновяеми източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия чрез координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената от тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Координаторът по ал. 6 изготвя месечна справка за продадената електрическа енергия на организиран борсов пазар на електрическа енергия по производители, която предоставя на комисията и фонда до 10-число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Чл. 101. (1) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Операторът на електропреносната мрежа получава валидирани данни за измерените количества електрическа енергия от операторите на електроразпределителните мрежи и операторите на затворените електроразпределителни мрежи съгласно процедурите и в срокове, регламентирани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 91, ал. 2.


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Производителите, търговците, крайните снабдители на електрическа енергия доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия и клиентите могат да сключват сделки за електрическа енергия с местни лица в държава - членка на Европейския съюз, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) на производителите, търговците на електрическа енергия, крайните снабдители на електрическа енергия, оператора на борсовия пазар на електрическа енергия и на клиентите е признато правото за свободна търговия с електрическа енергия съгласно законодателството на другата държава, и

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при условията на взаимност законодателството на другата държава предвижда възможност за свободна търговия с електрическа енергия за свои клиенти;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при условие че клиентите по чл. 94а, ал. 1 са осигурени с необходимата им електрическа енергия с определени качествени показатели при прозрачни и разумни цени;

4. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) информират участниците за сключените сделки на организирания пазар на електрическа енергия.


Чл. 103. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сделките на организирания борсов пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия, определени по чл. 91, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Организирането на борсов пазар на електрическа енергия се извършва от лице, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 6, което:

1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) публикува правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, включително инструкциите към тях;

2. организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;

3. извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до покриване на търсенето;

4. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) информира участниците за сключените сделки на организирания пазар на електрическа енергия и отчита условията и промените, налагащи се от ограничения в преносните способности или от аварийни ситуации в мрежите;

5. определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период;

6. публикува информацията, изискуема съгласно правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 91, ал. 2;

7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) осигурява възможност за предлагане на краткосрочни и дългосрочни продукти, включително продукти със срок на доставка над една година, но не повече от две години.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 31.12.2025 г.) Операторът на борсовия пазар на електрическа енергия сключва договори с лице, предоставящо клирингови услуги, за гарантиране плащането по сключените сделки.


Раздел VIII.
Сделки за пренос, достъп и допълнителни услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

Раздел VIII.
Сделки за пренос, достъп, допълнителни услуги и студен резерв (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*))

Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Ползвателите на съответната мрежа, с изключение на крайните клиенти, уреждат чрез сделка взаимоотношенията с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната или затворената електроразпределителна мрежа за ползване на мрежата, за достъп до мрежата и за преноса на количествата електрическа енергия, постъпили в мрежата или потребени от нея.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Цените за достъп и/или пренос се дължат от производителите на електрическа енергия, операторите на електроразпределителни мрежи и затворените електроразпределителни мрежи за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса и от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, освен в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Редът, условията и съотношението в заплащането на цените по ал. 1 от ползвателите на съответните мрежи се определят с правилата за търговия с електрическа енергия.


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Крайните клиенти използват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при публично известни общи условия.

(2) Общите условия съдържат задължително:

1. информация, която се предоставя от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа;

2. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;

3. условията за качество и надеждност на снабдяването;

4. отговорността на оператора при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване;

5. ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:

а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;

б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;

6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) видовете лични данни, които задължително се обработват от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа, включително, но не само:

а) имена;

б) единен граждански номер;

в) адрес.

(3) Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.

(4) Публикуваните общи условия влизат в сила за крайните клиенти без изрично писмено приемане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Операторите на публично достъпни зарядни точки като крайни клиенти ползват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при общите условия по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства не са страна по сделки с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.


Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) С цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на чл. 83, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 2 с доставчици от и/или извън страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Операторът на електропреносната мрежа закупува разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности въз основа на тръжна процедура.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г., нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Операторът на електропреносната мрежа може да провежда търгове и да сключва договори за гарантиране на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата и автоматично вторично регулиране на честотата от бъдещи съоръжения за съхранение на електрическа енергия, като редът за провеждане на търгове и сключване на договори се урежда в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Нетната електрическа енергия от активирани допълнителни услуги се заплаща при условия, по ред и при цена, определени в правилата по чл. 91, ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер не по-малко от половината на регулировъчния диапазон на планираните за работа блокове за всеки месец.

(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат на изкупуване.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия могат да предлагат допълнителни услуги на оператора на преносната мрежа в случаите по ал. 7, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство или съоръжението за съхранение.


Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишен текст на чл. 106, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) С цел гарантиране сигурната работа на електроразпределителните мрежи операторите на електроразпределителните мрежи сключват сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на чл. 83, ал. 1, т. 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия могат да предлагат допълнителни услуги на операторите на разпределителните мрежи в случаите по ал. 1, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство.


Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс за вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия, както и за оказваните от тях услуги по този закон независимо от техния размер.


Раздел IX.
Оперативно управление

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система се осъществява от оператора на електропреносната мрежа и от операторите на всяка от електроразпределителните мрежи.

(2) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на електроенергийната система и електроразпределителните мрежи се осъществяват от специализирани звена на съответния оператор (звена за оперативно управление).


Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа е длъжен да осигурява:

1. сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система;

2. поддържане на баланса между производството и потреблението на електрическа енергия;

3. осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международните договори;

4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество и предоставяне на ползвателите на мрежата на информацията, която им е необходима за ефикасен достъп до мрежата;

5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията на звеното за оперативно управление на електроенергийната система, свързани с оперативното управление, са задължителни за звената за оперативно управление на електроразпределителните мрежи, за производителите на електрическа енергия и за клиенти, присъединени към електропреносната мрежа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа определя координиран график за планираните престои на производствените мощности и елементите на преносната мрежа по критерий максимална надеждност.


Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За целите на измерването на количествата електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи в съответствие с издадените им лицензии осигуряват:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) техническо и метрологично обезпечаване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) поддържане на бази данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Собствениците на средствата за търговско измерване предоставят данните от измерването на тези средства на оператора на електропреносната мрежа, необходими за изпълнение на функциите му по чл. 111.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Координаторите на балансиращи групи, крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, търговците и ползвателите на мрежите получават информация от базата данни от измерванията на оператора на съответната мрежа при условията и по реда на правилата по чл. 91, ал. 2.


Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа администрира сделките с електрическа енергия, които се сключват по регулирани и свободно договорени цени, и организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) поддържа регистри за лицата, сключващи сделки на пазара на електрическа енергия;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) поддържа регистри на графици;

3. приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и активира предложения и заявки за покупка/продажба на балансираща енергия;

4. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращата енергия за всеки период на сетълмент и предоставя на участниците окончателните резултати ежеседмично;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изготвя дневни и месечни известия за дължимите суми за балансираща енергия от участниците за всеки период на сетълмент;

6. контролира финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия и дава задължителни указания на участниците на пазара във връзка с това;

7. при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на електроенергийната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества електрическа енергия по тях при условия и по начин, описани в правилата по чл. 91, ал. 2;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) предоставя общодостъпна информация за работата на пазара и информация на всеки търговски участник, отнасяща се до неговото участие на пазара, съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.

(2) Разходите във връзка с изпълнение на функциите по ал. 1 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 31, т. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При поискване операторът на електропреносната мрежа предоставя на търговските участници срещу заплащане допълнителна информация и справки за минали периоди.


Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа регулира разпределението на електрическия товар на електроенергийната система между електрическите централи по технически и икономически критерии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При разпределението на електрическия товар операторът на електропреносната мрежа осигурява спазването на сключените договори, в които е предвидено задължително изкупуване на част или на цялата произведена електрическа енергия по този закон, като потвърждава графиците на производителите само ако те последователно са спазили задълженията:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) за предоставяне на допълнителни услуги по договори с оператора на преносната мрежа;

2. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.07.2025 г.)

3. за изпълнение на доставки по други договори.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При разделянето на пропускателната способност на елементи от мрежата операторът на електропреносната мрежа спазва технически и икономически правила за равноправен достъп и спазване на задълженията за сигурност на мрежата и за публичност на информацията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа има право да санкционира нарушителите на договорените с ползвателите на мрежата технически изисквания за надеждна работа на електроенергийната система и нарушаване на правилата за работа на пазара на балансираща енергия.


Чл. 113. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите на електроразпределителните мрежи са длъжни да осигуряват:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съответната електроразпределителна мрежа;

2. надеждно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;

3. равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) равнопоставеност на производителите, операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и равнопоставеност на клиентите, свързани към мрежата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията на звеното за оперативно управление на електроразпределителна мрежа, свързани с оперативното управление, са задължителни за оперативния дежурен персонал от енергийните обекти на крайните клиенти и производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната разпределителна мрежа.


Чл. 113а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато операторът на електроразпределителната мрежа е част от вертикално интегрирано предприятие, дейността му трябва да бъде независима по правноорганизационна форма и при вземане на решения от другите дейности, които не са свързани с разпределение на електрическа енергия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За осигуряване независимостта на оператора на електроразпределителната мрежа по ал. 1 лицата, отговорни за управлението, включително оперативното управление на електроразпределителните мрежи:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) не могат да участват в управлението на другите дружества на вертикално интегрираното предприятие, които извършват производство, пренос, обществена доставка, снабдяване от краен снабдител и търговия с електрическа енергия;

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения и по отношение на тях са взети подходящи мерки, които отчитат професионалните им интереси, за да се осигури възможността да действат независимо;

3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа изготвя програма, в която посочва мерки за изпълнение на целта по ал. 1 и 2, която съдържа конкретни задължения на служителите за постигането ѝ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа определя отговорник по съответствието, отговарящ за контрола по изпълнението на програмата по ал. 3, като осигурява неговата независимост, както и достъп до информацията за оператора на електроразпределителна мрежа и всички свързани с него предприятия, необходима за изпълнението на задачите му.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа изготвя годишен отчет за мерките по ал. 3, който се представя на комисията от отговорника по съответствието и се публикува в съответствие с чл. 15.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа в комуникациите си и при използване на търговската си марка не създава объркване по отношение на отделната си идентичност от частта на вертикално интегрираното предприятие, осъществяваща доставки на електрическа енергия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителна мрежа трябва да има ефективни права за вземане на решения, независимо от интегрираното електроенергийно предприятие, по отношение на активите, необходими за експлоатацията, поддръжката или развитието на мрежата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Дружеството, което притежава оператор на електроразпределителна мрежа:

1. не дава нареждания по отношение на неговата текуща дейност и не взема решения относно дейностите по изграждане, разширяване, реконструкция или модернизация на мрежата, когато тези дейности са в рамките на одобрения бизнес план;

2. може да прилага подходящи координационни механизми, които да гарантират защитата на неговите икономически и управленско-надзорни права в дружеството - оператор по отношение възвръщаемостта върху активите, както и да одобрява бизнес плана на оператора и да поставя общи ограничения върху равнището на неговата задлъжнялост.


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на информацията, която е търговска тайна и е получена при или по повод изпълнението на техните задължения. Операторите са длъжни да предоставят информация относно тяхната дейност при условията на равнопоставеност.


Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., предишен текст на чл. 115 - ДВ, бр. 16 от 2024 г., в сила от 23.02.2024 г.) Условията и редът, при които се осъществява дейността по управление на електроенергийната система и на електроразпределителните мрежи, както и дейността на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на крайните клиенти, се определят с наредба на министъра на енергетиката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2024 г., в сила от 23.02.2024 г.) Работещите като оперативен дежурен персонал в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ, за които е установено намалено работно време съгласно чл. 137 от Кодекса на труда, може да полагат труд на смени, като максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, независимо от продължителността на намаленото работно време.


Раздел X.
Присъединяване на производители и клиенти към мрежите. Достъп до мрежите (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на производител на електрическа енергия или на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, разположени на съответната територия, за който производителят, съответно операторът на съоръжение:

1. е сключил писмен договор за присъединяване по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3;

2. е изпълнил своите задължения по договора по т. 1 и нормативните изисквания за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа;

3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и

4. е сключил договор за достъп по чл. 84, ал. 2.

(2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да определи технически възможното място на присъединяване при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на електроенергийната система и в съответствие с утвърдените планове за развитие на електрическите мрежи.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да извършва разширението и реконструкцията на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, свързани с присъединяването на обекти на производители или на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, до мястото на присъединяването.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за присъединяване на производител на електрическа енергия или оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия към електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и не са елементи на тези мрежи, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 4 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване, се изграждат от оператора на електропреносната мрежа, съответно от оператора на електроразпределителна мрежа, и са негова собственост. Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 4 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване и не са елемент от електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, се изграждат от производителя или от оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия за негова сметка и са негова собственост.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Произведената електрическа енергия, както и електрическата енергия, използвана/отдавана от съоръжение за съхранение на електрическа енергия, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на оператора на електропреносната мрежа, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разположение се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.

(7) Условията и редът за присъединяване към съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с електрическа енергия и границата на собственост между електрическите съоръжения се определят с наредба, приета от комисията.

(8) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже присъединяването на нов обект на производител на електрическа енергия или ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия въз основа на възможни бъдещи ограничения в преносната способност на мрежата, като предоставя необходимата информация за преносната мрежа във връзка с присъединяването, включително за начина и сроковете за присъединяване, в съответствие с 10-годишния план за развитие на мрежата.

(9) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже нова точка за присъединяване на нов обект на производител на електрическа енергия или ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия на основание, че това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с увеличаване на преносната способност на елементите от мрежата в непосредствена близост до точката на присъединяване. Промените в електропреносната мрежа, необходими за присъединяването, се отразяват в следващия 10-годишен план за развитие на мрежата.

(10) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Производител на електрическа енергия може да изгради съоръжение за съхранение на електрическа енергия към енергиен обект за производство на електрическа и/или топлинна енергия, присъединен към електропреносната или електроразпределителна мрежа.

(11) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) В случаите по ал. 10, когато не е необходимо увеличаване на присъединената мощност, производителят подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна мрежа. С допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на производителя се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на съоръжението за съхранение към електрическата уредба на производителя, местата на измерване на електрическата енергия и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на съоръжението за съхранение, когато това е необходимо, като в този случай не се сключва договор за присъединяване.

(12) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) В случаите по ал. 8 и 9 по искане на производителя операторът на електропреносната мрежа има право да предложи присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията в електропреносната мрежа. В този случай операторът предлага присъединяване при временна схема на достъп на всеки от производителите, подали искане за присъединяване при временна схема, за които конкретното техническо решение е приложимо, по реда на постъпване на тяхното искане.

(13) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да налага ограничения при ползването на обекта. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа не носи отговорност за вреди, претърпени от собственика на обекта в резултат на наложените ограничения.

(14) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа съгласува представените от производителя инвестиционни проекти на обекта на производителя единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор или договора за присъединяване, подписан от производителя.

(15) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно оператор на електроразпределителна мрежа, може да присъедини два или повече обекта, чийто общ капацитет да доставят в мрежата или да бъдат снабдявани от мрежата надвишава нейната преносна способност, като определя техническите изисквания и договаря условията за оптималното използване на капацитета на мрежата. Отношенията между оператора и ползвателите на мрежата се уреждат в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4, чл. 91, ал. 2 и наредбата по ал. 7.


Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа е длъжен да присъединява обекти на оператор на електроразпределителна мрежа във връзка с разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителните мрежи, както и за присъединяване към тях на обекти на производители, съоръжения за съхранение на електрическа енергия и клиенти на електрическа енергия.

(2) Присъединяването по ал. 1 се осъществява при сключен договор между оператора на електропреносната мрежа и оператор на електроразпределителна мрежа по цени за присъединяване, утвърдени от комисията съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

(3) Условията и редът за присъединяване на обектите по ал. 1 към електропреносната мрежа и за сключване на договорите по ал. 2 се уреждат с наредбата по чл. 116, ал. 7.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) В случай че присъединяването на обект на оператор на електроразпределителната мрежа изисква разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, операторът на електропреносната мрежа може да предложи на оператора на електроразпределителната мрежа присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да разпореди на оператора на електроразпределителната мрежа налагането на ограничения при ползването на обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа. Ограниченията може да бъдат налагани единствено по отношение на обекти, които със съгласието на собствениците им са присъединени към електроразпределителната мрежа при действието на временна схема на достъп за обекта на оператора на електроразпределителната мрежа. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа и операторът на електроразпределителната мрежа не носят отговорност за вреди, претърпени от собственици на обекти в резултат на наложените ограничения.

Чл. 116б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) (1) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа е длъжен да присъедини затворена електроразпределителна мрежа.

(2) Оператор на затворена електроразпределителна мрежа е длъжен да присъединява обекти на производители и клиенти на електрическа енергия, разположени на територията на затворената електроразпределителна мрежа.

(3) Условията и редът за присъединяване на обектите по ал. 1 и 2 се уреждат по чл. 116а, ал. 2 и 3.

Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на клиент на електрическа енергия, включително зарядна точка, разположен на съответната територия, който:

1. има изградени електрически уредби в границите на имота си, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа;

2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната, съответно разпределителната мрежа, и

3. е сключил писмен договор за присъединяване с оператора на електропреносната мрежа, съответно с оператора на електроразпределителна мрежа, по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

(2) С разрешение на комисията операторът на електроразпределителна мрежа може да присъединява клиент на електрическа енергия, който се намира на територията на друг оператор на електроразпределителна мрежа, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на клиентите.

(3) Условията и редът за присъединяване към електропреносната и електроразпределителна мрежа и за сключване на договорите по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 116, ал. 7. Договорът за присъединяване на обект към електропреносната, съответно електроразпределителната мрежа е със срок за присъединяване не по-дълъг от срока за въвеждане в експлоатация на обекта и съоръженията за присъединяването му.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Отказът на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, да извърши присъединяване се мотивира писмено.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един небитов клиент, се изграждат за негова сметка и са негова собственост. Електрическите уредби високо и средно напрежение остават собственост на клиента и в случаите на присъединяване с директен електропровод на производител на електрическа енергия към уредбата на клиента за снабдяването му с електрическа енергия.

(6) В случаите, когато електропроводите високо и средно напрежение, чрез които уредбите по ал. 5 се присъединяват към електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, не са елементи на тези мрежи, те се изграждат от клиента и са негова собственост.

(7) Електрическите съоръжения ниско напрежение, които се намират в имотите на клиентите и са разположени след границите на собственост на съоръженията, се изграждат за тяхна сметка и са тяхна собственост.

(8) Собствениците на електрически уредби и съоръжения при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването им на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти. Ползването се предоставя след сключване на договор по цена, определена по методика, одобрена от комисията. При непостигане на съгласие комисията разпорежда предоставянето на ползването и заплащането на цена, определена от комисията по методиката.

(9) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за оператора на електроразпределителната мрежа в железопътния транспорт.

(10) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) При изграждане на зарядна точка по чл. 92а, ал. 3 и ал. 5 по искане на клиента тя се присъединява към съответната електрическа мрежа като обособен обект със самостоятелно измерване на доставяната от мрежата електрическа енергия при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7.

(11) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Клиент на електрическа енергия може да изгради съоръжение за съхранение на електрическа енергия към собствен обект, присъединен към електропреносната или електроразпределителна мрежа.

(12) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) В случаите по ал. 11, когато не е необходимо увеличаване на присъединената мощност, клиентът на електрическа енергия подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна мрежа. С допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на съоръжението за съхранение към електрическата уредба на клиента, местата на измерване на електрическата енергия и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на съоръжението за съхранение, когато това е необходимо, като в този случай не се сключва договор за присъединяване.

(13) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) В случай че присъединяването на обекта на клиента изисква разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, по искане на клиента операторът на електропреносната мрежа има право да предложи присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията. В този случай операторът предлага присъединяване при временна схема на достъп на всеки от клиентите, подали искане за присъединяване при временна схема, за които конкретното техническо решение е приложимо, по реда на постъпване на тяхното искане.

(14) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да налага ограничения при ползването на обекта. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа не носи отговорност за вреди, претърпени от собственика на обекта в резултат на наложените ограничения.


Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи са длъжни да осигурят достъп при условията на равнопоставеност до електропреносната и електроразпределителните мрежи на ползвателите на съответната мрежа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно оператор на електроразпределителна мрежа може в съответствие с критерии, определени в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, временно да ограничи или да преустанови достъпа на ползвател на мрежата, който нарушава условията за достъп, и това би довело до нарушаване на техническите параметри и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други ползватели.


Чл. 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производители могат да снабдяват с електрическа енергия свои клонове, предприятия и обекти, разположени на територията на страната:

1. през електропреносната мрежа и/или електроразпределителните мрежи (високо, средно и ниско напрежение) до конкретен обект, като сключват договор за пренос с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператор на електроразпределителна мрежа, или

2. по изградени за тяхна сметка директни електропроводи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Обект на клиент може да бъде снабдяван чрез директен електропровод от производител или от търговец на електрическа енергия, като в този случай средствата за търговско измерване се изграждат и монтират за сметка на производителя или търговеца и са негова собственост.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и/или съответният оператор на електроразпределителна мрежа могат да откажат сключването на договори за пренос през съответната мрежа в случаите по ал. 1, т. 1, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) преносните възможности на мрежата са недостатъчни, или

2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*))

3. не съществуват технически условия за измерване на консумираните количества електрическа енергия от собствено производство отделно от количествата, доставяни от други източници.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) Начинът на разпределяне на електрическата енергия от собствено производство или на доставяната от други източници се определя с правилата по чл. 91, ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.)

Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Електрическата енергия, доставена на крайни клиенти, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на оператора на електропреносната мрежа, оператора на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, разположени до или на границата на имота на клиента.

(2) Границата на собственост върху електрическите съоръжения и мястото на средствата за търговско измерване се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 116, ал. 7 и на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях. Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, предоставя на своите клиенти измервателни средства, които точно измерват действителното потребление. Операторите гарантират, че средствата за търговско измерване предоставят възможност на техните клиенти лесно да прочетат показанията, както непосредствено, така и чрез електронен интерфейс, онлайн или чрез друг подходящ интерфейс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на клиентите да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, операторът на електропреносната мрежа или операторът на електроразпределителна мрежа е длъжен да монтира измервателни уреди, които да съответстват на писмено заявения избор на клиента.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Клиент или производител на електрическа енергия или оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия с обект с предоставена, съответно инсталирана мощност над 50 kW може да поиска от оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с такова с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Условията и редът за подмяна на измервателен уред по искане на клиент в случаите по ал. 4 и 5 се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Тяговата електрическа енергия, доставена на крайните клиенти на оператора на електроразпределителната мрежа в железопътния транспорт, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на клиента, разположени в електрическия тягов подвижен състав.

(8) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Когато това е технически възможно и икономически целесъобразно, операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа при присъединяване към мрежата на зарядна точка, както и в случаите по чл. 67, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност, монтира интелигентни измервателни системи при спазване изискванията на чл. 67, ал. 6 от същия закон.

(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 клиентът, операторът на съоръжение за съхранение или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната мрежа, е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента, оператора или производителя.

(10) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Данните от средствата за търговско измерване се предоставят от собственика на средството за търговско измерване на консуматора или производителя съгласно определения единен формат за обмен на данни от електроенергийния системен оператор. Предоставянето на данните се извършва чрез единна уеб базирана информационна система, администрирана от електроенергийния системен оператор, осигуряваща достъп до данните в реално време.

(11) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) При липса на системно въвеждане на интелигентни измервателни системи всеки краен клиент има право, като поема свързаните с това разходи, да му бъде инсталирано интелигентно средство на търговско измерване при справедливи, разумни и икономически ефективни условия или, когато е приложимо, неговото съществуващо средство за търговско измерване да бъде модернизирано, така че:

1. да е оборудвано, когато това е технически осъществимо, с функционалните възможности, в съответствие с чл. 67, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за енергийната ефективност, или с минималния набор от функционални възможности, определени в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6;

2. да е оперативно съвместим и да може да осъществява желаните връзки с инфраструктурата за измерване на системите за управление на потреблението на енергия на потребителите във време близо до реалното.

(12) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) При инсталиране на интелигентно средство за търговско измерване крайният клиент задължително получава информация относно:

1. функциите и оперативната съвместимост, които може да поддържа интелигентният измервателен уред, осъществимите услуги и ползите, които могат реално да бъдат извлечени от притежаването на конкретния интелигентен измервателен уред в конкретния момент, както и всякакви свързани с това разходи, които трябва да бъдат понесени от крайния клиент;

2. срока, в който трябва да бъде инсталирано средството за търговско измерване, но не по-късно от 4 месеца след като клиентът отправи искането.

(13) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Операторите на преносната и разпределителните мрежи поне веднъж на всеки две години преразглеждат и публикуват на интернет страниците си информация за свързаните с инсталирането на интелигентни измервателни средства разходи, като проследяват тяхното развитие в резултат на технологичните разработки и евентуалните осъвременявания на измервателната система.


Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Потребителите на електрическа енергия не заплащат такса за средствата за търговско измерване.


Чл. 120б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2024 г., в сила от 23.02.2024 г.) (1) При присъединяване на обект на недвижимо културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство към електропреносната или електроразпределителната мрежа, средството за търговско измерване се монтира по начин, който не нарушава външния архитектурен облик на обекта.

(2) В случай че средството за търговско измерване не може да се монтира по начин, който не нарушава външния архитектурен облик на обекта по ал. 1, операторът на електропреносната или електроразпределителната мрежа монтира средство за търговско измерване с дистанционно отчитане в или извън границите на обекта.

Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Клиент, който желае да инсталира собствен източник за резервно захранване, е длъжен да уведоми писмено оператора на електропреносната мрежа, съответно оператора на електроразпределителна мрежа, и да осигурява достъп на техните представители до резервния източник за извършване на проверки.

(2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, определя на клиентите задължителни технически условия за инсталиране на собствен източник на резервно захранване съгласно наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1.

(3) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, има право да преустанови електроснабдяването на клиента, в случай че не спазва задълженията си по ал. 1 и 2.


Раздел XI.
Преустановяване на присъединяването и снабдяването с електрическа енергия

Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа с предварително писмено предизвестие в случаите на планови ремонти, реконструкция или прегледи на съоръжения на електроенергийното предприятие, изискващи обезопасяване чрез изключването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа без предварително предизвестие:

1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;

2. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;

3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на клиента.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят присъединяването:

1. на лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на клиенти, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на енергийното предприятие;

3. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на клиенти, които внасят смущения в електроенергийната система.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При преустановяване на преноса по ал. 2 или присъединяването по ал. 3 доставчиците на електрическа енергия не носят отговорност за вредите, причинени от ограничаване или преустановяване на снабдяването.


Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Доставчиците от последна инстанция, крайните снабдители, производителите и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия. Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно снабдяването му с електрическа енергия по ред, определен в правилата по чл. 91, ал. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Крайните снабдители преустановяват снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, които не могат да бъдат негови клиенти съгласно чл. 94а, ал. 1, в случаите, когато не са избрали доставчик по свободно договорени цени и са отказали сделка с доставчик от последна инстанция.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно преустановяване на снабдяването се уреждат в договорите за продажба на електрическа енергия, съответно в общите условия.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В случаите по ал. 1 и 3 операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да преустанови преноса на електрическа енергия към крайните клиенти по искане на съответния доставчик.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) При изпълнение на задължението си по ал. 5 операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, има право да преустанови временно преноса на електрическа енергия към крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договор за пренос на електрическа енергия или за достъп до мрежата, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка с предоставянето на тези услуги.


Чл. 123а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийното предприятие възстановява снабдяването и/или присъединяването на клиентите след отстраняване на причините, довели до преустановяването им.


Глава десета.
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Топлоснабдяването и централизираното охлаждане е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и небитови нужди и охладени течности, включително охладена вода.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Топлоснабдяването и централизираното охлаждане се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система и система за централизирано охлаждане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Редът и техническите условия за топлоснабдяване и централизирано охлаждане, за оперативно управление на топлоснабдителната система и системата за централизирано охлаждане, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за разпределение, прекратяване на топлоснабдяването и централизирано охлаждане и спиране на топлоподаването и охлаждането се определят с наредба на министъра на енергетиката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката.


Чл. 125а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбите на тази глава, с изключение на чл. 125, ал. 4, не се прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3.


Раздел II.
Производство на топлинна енергия

Чл. 126. (1) Производството на топлинна енергия се извършва от енергийно предприятие, получило лицензия за производство по реда на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Производство на топлинна енергия могат да извършват и лица без лицензия в случаите по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 4.


Чл. 127. (1) Производството на топлинна енергия се извършва във:

1. централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) районни отоплителни и охладителни централи;

3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми източници.

(2) При заявена потребност от топлинна енергия нови инсталации с мощност над 5 MW и ползващи гориво природен газ се изграждат за производство по комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Алинея 2 не се прилага при извършване на техническа реконструкция или изграждане на заместващи инсталации с цел осигуряване изпълнението на задълженията за непрекъснатост на качеството на топлоснабдяването.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Когато топлопреносното предприятие разработи план за развитие на районната отоплителна или охладителна система и превръщането ѝ в ефективна районна отоплителна или охладителна система, го представя за одобрение на министъра на енергетиката.


Чл. 128. Производителите на топлинна енергия в топлоелектрически и/или отоплителни централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно производство, определени при условията и по реда на наредбата по чл. 85, ал. 2.


Раздел III.
Пренос на топлинна енергия

Чл. 129. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Експлоатацията на топлопреносната мрежа се осъществява от топлопреносно предприятие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Топлопреносното предприятие може да извършва и дейност по производството на топлинна и електрическа енергия.


Чл. 130. Топлопреносното предприятие е длъжно:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) да снабдява с топлинна енергия клиентите, присъединени към топлопреносната мрежа при равни и недискриминационни условия;

2. да поддържа обектите и съоръженията на топлопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;

3. да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия;

4. да изкупува договорените количества топлинна енергия от производители, разположени на територията, за която има лицензия.


Раздел IV.
Оперативно управление

Чл. 131. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Оперативното управление на топлоснабдителната система и системата за централизирано охлаждане се извършва от оператор на топлопреносната мрежа.

(2) Оператор на топлопреносната мрежа е специализирано звено на топлопреносното предприятие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията на оператора са задължителни за производителите и клиентите на топлинна енергия.


Чл. 132. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Операторът на топлопреносната мрежа и системата за централизирано охлаждане е длъжен да осигурява:

1. режима на работа на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 125, ал. 3;

2. поддържане на баланса между производството и потреблението;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) координация с оператора на електропреносната мрежа и/или оператора на електроразпределителна мрежа в съответствие със сключените договори - в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

4. координация с оператора на газопреносната и/или газоразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - при използване на природен газ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Операторът на топлопреносната мрежа регулира разпределението на топлинния товар между централите за производство на топлинна енергия по критерии, определени с наредбата по чл. 125, ал. 3.


Раздел V.
Присъединяване към топлопреносната мрежа

Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлопреносното предприятие е длъжно да присъединява към топлопреносната мрежа производители и клиенти, разположени на съответната територия, определена с лицензията за пренос на топлинна енергия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяването на инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.

(3) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа, когато не е изпълнил изискванията на този закон и на наредбата по чл. 125, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на клиенти към топлопреносната мрежа:

1. когато няма изградена топлопреносна мрежа;

2. при недостиг на производствени мощности;

3. при недостатъчна пропускателност на топлопреносната мрежа;

4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) когато инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, не са комплектовани със средствата и уредите по чл. 140, ал. 1, т. 2 и 3.

(5) Топлопреносното предприятие мотивира писмено причините за отказ от присъединяване.


Чл. 134. Производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост.


Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (1) Сградните инсталации на клиентите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод и абонатна станция.

(2) Когато се присъединява нова сграда, във всеки отделен имот в сградата се монтира индивидуален топломер на конкурентна цена.

(3) Когато се присъединява съществуваща сграда след основен ремонт и преработка на сградните отоплителни инсталации от вертикално в хоризонтално разпределение, във всеки отделен имот в сградата се монтира индивидуален топломер на конкурентна цена.

Чл. 136. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При присъединяване на клиент на топлинна енергия за небитови нужди присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на клиента и са негова собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяване на нов клиент на топлинна енергия за небитови нужди чрез съществуващ присъединителен топлопровод - собственост на друг клиент за небитови нужди, може да бъде извършено при техническа възможност, когато топлопреносното предприятие изкупи частта за общо ползване от присъединителния топлопровод или собственикът учреди в негова полза възмездно вещно право на ползване върху тази част.


Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При присъединяване на клиенти на топлинна енергия за битови нужди присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Изграждането на съоръженията по ал. 1 може да се извършва от клиентите след съгласуване с топлопреносното предприятие. В този случай топлопреносното предприятие заплаща цена за ползване на съоръженията по ал. 1, изградени от клиентите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Собствеността върху съоръженията, изградени от клиентите, се прехвърля в срок до три години, като отношенията се уреждат в договора за присъединяване по чл. 138, ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяването на клиенти от една или повече сгради към абонатна станция в друга сграда се допуска, когато:

1. собствениците на имотите в сградите без абонатна станция са сключили договор за ползване на помещението на съществуващата абонатна станция, и

2. са изпълнили техническите изисквания на наредбата по чл. 125, ал. 3.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Изграждането на присъединителния топлопровод от съществуващата абонатна станция до сградата на клиентите по ал. 4 се извършва от и за сметка на присъединяващите се клиенти и е тяхна собственост.


Чл. 138. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяването на производителите и клиентите към топлопреносната мрежа се осъществява въз основа на писмен договор с топлопреносното предприятие при условията и по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите и клиентите по ал. 1 заплащат на топлопреносното предприятие цена за присъединяване, образувана по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединените към топлопреносната мрежа клиенти са длъжни да предоставят достъп на топлопреносното предприятие, получило лицензия, през собствените си съоръжения за целите на преноса на топлинна енергия до други клиенти на територията, определена в лицензията. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.


Раздел VI.
Разпределение на топлинната енергия

Чл. 139. (1) Разпределението на топлинната енергия в сграда - етажна собственост, се извършва по система за дялово разпределение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сгради - етажна собственост, се извършва от топлопреносното предприятие или от доставчик на топлинна енергия самостоятелно или чрез възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а.


Чл. 139а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, извършващи услугата дялово разпределение, се регистрират в публичен регистър в Министерството на енергетиката.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) е търговец;

2. производител е на индивидуални разпределители на топлинна енергия или е надлежно упълномощен негов представител, което се удостоверява с декларация от лицето производител, а за представителите на производителя - с нотариално заверено пълномощно или друг документ, с който производителят упълномощава лицето да извършва тази дейност;

3. предлага и/или използва индивидуални разпределители и/или индивидуални топломери на топлинна енергия, отговарящи на действащите в страната стандарти;

4. осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване на предлаганите и монтираните уреди за дялово разпределение;

5. разполага с технически средства и лицензиран софтуер за извършване на дейността;

6. разполага с квалифициран персонал и упълномощен представител в съответното населено място;

7. прилага методика за дялово разпределение на топлинната енергия, съответстваща на правилата за разпределение съгласно наредбата по чл. 125, ал. 3;

8. не е в процедура по ликвидация;

9. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

10. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.)

11. не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

12. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) За извършване на регистрацията лицето подава заявление до министъра на енергетиката, към което прилага документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2. Когато дяловото разпределение ще се извършва от чуждестранно физическо или юридическо лице, заявлението се подава на български език, а документите, приложени към заявлението, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато заявителят е български гражданин или българско юридическо лице, в заявлението се посочва ЕГН или ЕИК и обстоятелствата по ал. 2, т. 1 и 8 - 12 се проверяват по служебен път. Физическите и юридическите лица от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяват обстоятелствата по ал. 2, т. 1 и 8 - 12 с документи от компетентните органи на съответната държава.

(4) За обстоятелствата по ал. 2, т. 4 - 6 лицето прилага към заявлението декларация, в която посочва и броя на използвания персонал, както и неговата квалификация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 се удостоверяват с документи от съответните компетентни органи.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на министъра на енергетиката, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до министъра.

(7) Комисията по ал. 6 има право в хода на разглеждане на заявлението да проверява заявените от лицето данни, да иска разяснения относно обстоятелствата и документите по ал. 2, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката се произнася по заявлението въз основа на предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(9) Органът по ал. 8 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не отговаря на изискванията на ал. 2 и/или не е представило някои от документите по ал. 4 или 5. Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Вписването в регистъра се извършва в тридневен срок от произнасянето на органа по ал. 8, за което на заявителя се издава удостоверение. Регистрацията се смята за извършена от датата на връчване на удостоверението.

(11) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, се отписва с акт на органа по ал. 8:

1. при подаване от лицето на заявление за отписване;

2. при прекратяване на дейността или при смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при поставянето му под пълно запрещение, както и при прекратяване - за юридическо лице;

3. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията по ал. 2;

4. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът системно е нарушавал разпоредбите на закона.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да уведомяват министъра на енергетиката за всички промени в обстоятелствата по ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За разглеждането на заявлението и за вписването в регистъра се заплаща такса, определена с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката.

(14) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Правилата за водене и съхранение на данните в регистъра се определят с инструкция на министъра на енергетиката.


Чл. 139б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите в сграда - етажна собственост, избират лице, регистрирано по реда на чл. 139а, за извършване на услугата дялово разпределение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Изборът по ал. 1 се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За резултатите от избора клиентите уведомяват писмено топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия.


Чл. 139в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия не са регистрирани по реда на чл. 139а, те сключват писмен договор за извършване на услугата дялово разпределение с лицето, избрано от клиентите по реда на чл. 139б.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Договорът по ал. 1 се сключва при общи условия, предложени от топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия и одобрени от комисията. Общите условия съдържат и видовете лични данни, които задължително се обработват от топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия, включително, но не само имена, единен граждански номер и адрес.

(3) Договорът по ал. 1 задължително съдържа:

1. правата и задълженията на страните;

2. методика за дялово разпределение на топлинната енергия;

3. реда, начина, сроковете и съдържанието на необходимата информация, която страните си предоставят за извършване на дяловото разпределение;

4. цена за услугата дялово разпределение, заплащана от топлопреносното предприятие или доставчика, която възстановява доказани пред топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия разходи за услугата и икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) задължението на лицето, избрано от клиентите по реда на чл. 139б, да отчете приборите за дялово разпределение и да изготви изравняване на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия в случай на прекратяване на договора;

6. отговорността и неустойките при неизпълнение на договора, както и контрола на топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия за правилно извършване на услугата по дялово разпределение;

7. условията за прекратяване на договора;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) реда, начина, сроковете, достъпа и условията за предоставяне на информацията, необходима за формиране на сметките на клиентите в сградата - етажна собственост, от лицето, извършващо дялово разпределение, на топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При прекратяването на договора по ал. 1 клиентите в сградата - етажна собственост, или асоциацията по чл. 151, ал. 1 са длъжни да изберат друго лице, регистрирано по чл. 139а, с което топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия да сключат договор.


Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва чрез:

1. средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) средства за дялово разпределение за отопление - индивидуални разпределители, съответстващи на действащите в страната стандарти, или индивидуални топломери;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) средства за дялово разпределение за битово горещо водоснабдяване - общ водомер за битово горещо водоснабдяване и индивидуални водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имотите на клиентите.

4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда - етажна собственост, прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградната инсталация за отопление, както и отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване са собственост на клиентите. Средствата за дялово разпределение по ал. 1, т. 2 и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 3 са собственост на клиентите или на лицето по чл. 139б, ал. 1 - в случаите, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицето по чл. 139б, ал. 1 предлага на клиентите в сграда - етажна собственост, самостоятелно или чрез упълномощено лице, да сключат писмен договор, в който се уреждат:

1. правата и задълженията на страните;

2. собствеността на уредите, условията и начинът на плащане, предоставяне на информация съгласно Български държавни стандарти за средствата за дялово разпределение;

3. методиката за разпределение на енергията;

4. периодичността и редът на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информацията за разпределената енергия;

5. гаранционните срокове, гаранционната и извънгаранционната поддръжка;

6. отговорност и неустойки при изпълнение на договора;

7. редът за разглеждане на рекламации;

8. условията и начинът на плащане на услугата дялово разпределение;

9. условията за прекратяване на договора.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Когато се подменят съществуващи средства за дялово разпределение за отопление, се монтират индивидуални топломери на конкурентна цена, доколкото това е технически възможно или разходноефективно по отношение на потенциалните икономии на енергия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При монтиране на нови средства по ал. 1 същите са с дистанционно отчитане.

(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда - етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата.


Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Общото консумирано количество топлинна енергия в сграда - етажна собственост, присъединена към една абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, се разпределя за горещо водоснабдяване и за отопление.


Чл. 141. (1) Топлинната енергия за горещо водоснабдяване на сграда - етажна собственост, се определя чрез:

1. количеството вода, консумирано в сградата за битово горещо водоснабдяване, отчетено по общия водомер;

2. разхода на топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода от количеството по т. 1, определен при условията и по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлинната енергия по ал. 1 се разпределя между клиентите при условията и по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3.


Чл. 142. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Топлинната енергия за отопление на сграда - етажна собственост, е разликата между общото количество топлинна енергия за разпределение в сграда - етажна собственост и количеството топлинна енергия за гореща вода, определено по чл. 141, ал. 1.

(2) Топлинната енергия за отопление на сграда - етажна собственост, се разделя на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинна енергия за отопление на общите части и топлинна енергия за отопление на имотите.


Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (1) Потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, избират метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители съгласно наредбата по чл. 125, ал. 3.

(2) Когато потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, не изберат метод за определяне на количеството топлинна енергия, количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 съгласно методиката по наредбата по чл. 125, ал. 3.

(3) Изборът по ал. 1 се извършва с решение на общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост.

(4) Топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост, в които има отоплителни тела, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя въз основа на:

1. мощността на отоплителните тела, или

2. показанията на инсталираните върху тях индивидуални разпределители.

(5) В случаите по ал. 1, 2 и 4 топлинната енергия се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.


Чл. 144. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите се разпределя между отделните имоти въз основа на дяловите единици, определени по индивидуалните разпределители, монтирани на отоплителните тела в имот.

(2) Дяловата единица се определя от показанието на индивидуалния разпределител с отразени фактори за оценяване в съответствие със стандарта му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Топлинната енергия за една дялова единица се определя, като топлинната енергия за отопление на сградата, намалена с количеството топлинна енергия, определена по чл. 143, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1, се раздели на сбора от дяловите единици за всички отоплителни тела в сградата.

(4) Топлинната енергия, отдадена от едно отоплително тяло, е произведението от дяловите единици, определени по показанията на индивидуалния разпределител на отоплителното тяло, и топлинната енергия за една дялова единица.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Топлинната енергия по ал. 4 не може да надвишава максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отоплителен период, определена съгласно методика по наредбата по чл. 125, ал. 3, при съответния режим на работа на сградната инсталация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) При липса на средства за дялово разпределение за отопление в отделен имот и/или в отделно помещение топлинната енергия за отоплението им се изчислява, като инсталираната мощност на монтираните в тях отоплителни тела се умножи с максималния специфичен разход на сградата, определен по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3.


Чл. 145. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите в сграда - етажна собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя въз основа на показанията на топломерите в отделните имоти.

(2) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, и топлинната енергия за отопление на общите части при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя като разлика между топлинната енергия за отопление на сградата, определена по чл. 142, ал. 1, и топлинната енергия за отопление на имотите, определена по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлинната енергия по ал. 2 се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.


Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При централизирано снабдяване с енергия за охлаждане от централен източник или районна охладителна система средствата за измерване на потребената енергия за охлаждане се монтират на точката за доставка:

1. на всяка отделна сграда, когато се снабдяват множество сгради;

2. на всеки отделен имот, когато енергията за охлаждане се доставя в сграда - етажна собственост.

Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)


Чл. 148. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)


Раздел VII.
Търговски взаимоотношения

Чл. 149. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:

1. производител и топлопреносното предприятие;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) производител и пряко присъединени клиенти на топлинна енергия за небитови нужди;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) топлопреносно предприятие и клиенти на топлинна енергия за небитови нужди;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) топлопреносно предприятие и асоциации на клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост;

5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) топлопреносно предприятие и доставчик на топлинна енергия;

6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда - етажна собственост.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Общите условия на договорите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се предлагат от топлопреносното предприятие, а по ал. 1, т. 2 - от производителя, а по ал. 1, т. 6 - от доставчика на топлинна енергия, за одобряване от комисията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Когато юридическо лице, което се помещава в отделен имот от сграда - етажна собственост, не сключи договор по ал. 1, т. 3, продажбата на топлинна енергия се извършва по реда на чл. 150, ал. 1.

Чл. 149а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.

(2) Доставчици на топлинна енергия са юридически лица, регистрирани като търговци по българското законодателство, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие.

(3) Гаранциите по ал. 2 се предоставят от доставчика в полза на топлопреносното предприятие във вид, при условия и по ред, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3.


Чл. 149б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При продажба на топлинна енергия от доставчик на клиенти в сграда - етажна собственост, в писмения договор се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. цена на топлинната енергия;

3. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на топлинната енергия;

4. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела и средствата за дялово разпределение;

5. изисквания към качеството на услугата;

6. отговорността при неизпълнение на задълженията;

7. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) редът за разглеждане на жалби и рекламации от клиентите;

8. редът и условията за прекратяване на договора.

(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са:

1. копие от договора с топлопреносното предприятие;

2. методиката за дялово разпределение на потребената топлинна енергия;

3. протокол от общото събрание на етажната собственост.

(3) В договора по ал. 1 услугата дялово разпределение се извършва от и за сметка на доставчика самостоятелно или по сключен от него договор с лице, регистрирано по реда на чл. 139а.


Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на клиентите;

2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството топлинна енергия;

3. отговорността при неизпълнение на задълженията;

4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;

5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления;

6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) редът и сроковете за предоставяне и получаване от клиентите на индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия по начин, удостоверяващ времето, от което тече срокът за възражение;

7. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) видовете лични данни, които задължително се обработват от топлопреносното предприятие, включително, но не само:

а) имена;

б) единен граждански номер;

в) адрес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен и в един местен всекидневник в градовете с битово топлоснабдяване. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от клиентите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат специални условия. Предложените от клиентите и приети от топлопреносните предприятия специални условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.


Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиенти на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, могат да учредят асоциация, с която топлопреносното предприятие да сключи договор за продажба на топлинна енергия, използвана от клиентите в сградата.

(2) В договора по ал. 1 се определят:

1. правата и задълженията на страните по договора;

2. редът за измерване, отчитане и заплащане на количеството топлинна енергия по показания на топломера в абонатната станция;

3. гаранции, обезпечаващи изпълнението на задълженията на страните по договора;

4. отговорността при неизпълнение на задълженията;

5. редът за разглеждане на рекламации;

6. условията и редът за прекратяване на договора.

(3) Договорът по ал. 1 се сключва по преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията, определена от комисията по предложение на топлопреносните предприятия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Договорът за продажба на топлинна енергия по преференциална цена се прекратява при прекратяването на асоциацията по ал. 1 или при прекратяване на членство на клиент в асоциацията. От момента на прекратяването на договора клиенти на топлинна енергия са собствениците или ползвателите на имотите в сграда - етажна собственост.


Чл. 152. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Асоциацията по чл. 151, ал. 1 е доброволно обединение на всички клиенти на топлинна енергия в сграда - етажна собственост. Регистрацията на асоциацията се извършва по реда на глава първа от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съдът вписва в регистъра данните по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 и 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Асоциацията по чл. 151, ал. 1 се учредява за повишаване и подобряване на условията и средата за живеене в сграда - етажна собственост, и може:

1. да извършва покупка на топлинна енергия от топлопреносното предприятие, която ще се използва в сградата - етажна собственост;

2. да отчита показанията на средствата за измерване и разпределение на количеството топлинна енергия;

3. да създава нова или да актуализира съществуващата документация с данни за отопляемите обекти и за консумацията на топла вода;

4. да осъществява контрол върху отоплителните тела и водомерите, включително върху тези, към които е прекратено топлоподаването и водоподаването;

5. да извършва ремонт и настройка на сградните инсталации самостоятелно или чрез други лица, включително саниране на сградата - етажна собственост;

6. да полага грижи за сградните инсталации и сградата - етажна собственост;

7. да извършва други дейности, свързани с обслужването на имотите в сградата - етажна собственост;

8. да извършва стопанска дейност.

(3) Асоциацията по чл. 151, ал. 1 е юридическо лице и не разпределя печалба.

(4) Асоциацията се прекратява на основанията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(5) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителя или от определено от общото събрание лице. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(6) Учредителите на асоциацията приемат устав, който трябва да съдържа:

1. наименованието на асоциацията;

2. целите и средствата за тяхното постигане;

3. седалището;

4. размера на първоначалните вноски;

5. предмета на стопанска дейност;

6. органите на управление;

7. правомощията на органите на асоциацията;

8. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

9. срока, за който е учредена асоциацията, ако има такъв;

10. реда за определяне на размера и начина на внасяне на вноските.

(7) Всеки член има право да участва в управлението на асоциацията, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността по реда, предвиден в устава. Всеки член е длъжен да прави вноски в размер, предвиден в устава. Членството се прекратява по реда и начина, определени в устава.

(8) Вноските на членовете на асоциацията до размера на задължението на асоциацията по договора за продажба на топлинна енергия по чл. 151 не са част от стопанската дейност на асоциацията.

(9) Органи на асоциацията са общото събрание и управителят.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията - клиенти на топлинна енергия.

(11) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава управител и ликвидатор;

4. приема, освобождава и изключва членове;

5. взема решение за прекратяване на асоциацията;

6. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията;

7. приема бюджета на асоциацията;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на вноските;

9. приема отчета за дейността на асоциацията;

10. взема и други решения, предвидени в устава.

(12) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава пред окръжния съд по седалището на асоциацията.

(13) Общото събрание се свиква от управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията. Ако управителят в едноседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от заинтересованите членове или от упълномощено от тях лице.

(14) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(15) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията, най-малко една седмица преди насрочения ден.

(16) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове, освен ако уставът разпорежда друго. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът разпорежда друго.

(17) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг (съпруга) или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

(18) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

(19) Всеки член на общото събрание има право на един глас. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(20) Управителят на асоциацията е физическо лице - член на асоциацията, което:

1. представлява асоциацията;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. се разпорежда с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на асоциацията;

6. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от компетентността на общото събрание;

7. изпълнява и други задължения, предвидени в устава.


Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по ал. 2 се смятат за клиенти на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването.

(4) Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) При въведена система за дялово разпределение на топлинна енергия клиентите в сграда - етажна собственост, нямат право да прекратяват подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в имотите си чрез физическото им отделяне от сградната инсталация през отоплителния период.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите в сграда - етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.


Чл. 154. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За задълженията на клиентите - неизправни длъжници, и на асоциацията по чл. 151, ал. 1 към топлопреносното предприятие може да се издаде заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер. За задълженията на клиентите с въведена система за дялово разпределение - неизправни длъжници, трябва да е изготвена изравнителна сметка за съответната година, за която е задължението.


Чл. 155. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;

2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;

3. по реална месечна консумация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен клиент се определят с наредбата по чл. 125, ал. 3.


Чл. 156. (1) Топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на топлопреносното предприятие, монтирани на границата на собственост на съоръженията.

(2) Границата на собственост на съоръженията:

1. между производителя и топлопреносното предприятие е последната спирателна арматура на производителя;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) между топлопреносното предприятие или производителя и небитовите клиенти е последната спирателна арматура преди присъединителните тръбопроводи на клиентите;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в самостоятелна сграда или в сграда - етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации.

(3) Когато топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, монтирани на място, различно от границата на собственост по ал. 2, начинът за отчитане на топлинната енергия се урежда съгласно наредбата по чл. 125, ал. 3.


Глава единадесета.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО КОМБИНИРАН НАЧИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 157. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Чл. 159. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)


Раздел II.
Производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство. Сертификати за произход (Загл. доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

Раздел II.
Производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство

Чл. 162. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Крайните снабдители са длъжни да изкупят от производители с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 500 kW, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат за произход, по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3, с изключение на количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се изкупуват до размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на преференциална цена.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) Производителят може да продава количествата електрическа енергия извън тези по ал. 1 на крайния снабдител по средноаритметична цена за излишък на балансиращия пазар за съответния месец.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

Чл. 162а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" компенсира с премия производители с обекти с обща електрическа инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW за цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат за произход, с изключение на количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се компенсират до размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на преференциална цена.

Чл. 162б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство в зависимост от вида на технологичния цикъл, изискванията към техническите средства за измерване и регистриране на електрическата енергия от комбинирано производство и критериите за определяне на комбинираното производство като високоефективно се определят с наредба на министъра на енергетиката.

Чл. 162в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., предишен чл. 162а - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Операторите на електропреносната мрежа и на електроразпределителните мрежи са длъжни приоритетно да присъединяват всички централи, произвеждащи електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство с инсталирана мощност до 10 MW, към преносната, съответно към разпределителната мрежа при облекчени процедури съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7.

(2) Разходите, необходими за присъединяване на централата към съответната мрежа до границата на собственост на електрическите съоръжения, се поемат от производителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разширението и реконструкцията на преносната и/или разпределителната мрежа, свързани с присъединяването на централата по ал. 1, са задължение на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, след заплащане на цена за присъединяване.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Операторите на електропреносната мрежа и на електроразпределителните мрежи при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от този закон и чл. 18, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници, са длъжни да:

1. предоставят гарантиран достъп до съответната мрежа на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство;

2. гарантират преноса и разпределението на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство;

3. предоставят приоритет при диспечиране на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство.


Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство по чл. 4, ал. 2, т. 11, се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката.


Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (1) При разработване на инвестиционни проекти се извършва анализ на разходите и ползите в съответствие с наредбата по чл. 163 за инсталации с обща входяща топлинна мощност над 20 MW в случаите на:

1. планиране на нова топлоелектрическа инсталация за производство на електроенергия, за да бъдат оценени разходите и ползите от проектиране на инсталация, която да функционира като инсталация за високоефективно комбинирано производство на енергия;

2. значително преоборудване на топлоелектрическа инсталация за производство на електроенергия, за да бъдат оценени разходите и ползите от преоборудване на инсталацията като инсталация за високоефективно комбинирано производство на енергия;

3. значително преоборудване на промишлена инсталация, генерираща отпадна топлина на полезно температурно ниво, с цел използването на отпадната топлина за задоволяване на икономически оправдано търсене, в т.ч. чрез комбинирано производство на енергия, както и от свързването на тази инсталация с районна отоплителна или охладителна мрежа;

4. планиране на нова районна отоплителна и охладителна мрежа; при съществуваща районна отоплителна или охладителна мрежа се планира нова инсталация за производство на енергия или значително преоборудване на съществуваща инсталация с цел оползотворяване на отпадната топлина от съседни промишлени инсталации.

(2) Дружествата, отговарящи за експлоатацията на районни отоплителни и охладителни мрежи, по искане на лицата, които извършват анализ на разходите и ползите по ал. 1, оказват съдействие и предоставят необходимата информация в случаите по ал. 1, т. 3 и 4.

(3) Монтирането на оборудване, с което да се улавя въглероден диоксид, произведен от горивна инсталация, с оглед на съхранението му в геоложки формации, не се смята за преоборудване в случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.


Чл. 163б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) (1) Сертификатът за произход е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено към съответната електрическа мрежа, при спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне.

(2) Сертификатът съдържа:

1. наименованието, местоположението, вида и общата инсталирана мощност на централата;

2. началната и крайната дата на периода, в който е произведена електрическата енергия;

3. долната топлина на изгаряне на горивото, използвано за производството на електрическата енергия;

4. количеството на топлинната енергия, произведена едновременно с електрическата енергия, както и количеството на потребената топлинна енергия;

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) количеството на електрическата енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б;

6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) спестяванията на първична енергия, изчислени съгласно наредбата по чл. 162б;

7. номиналната ефективност на енергийния обект за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

8. получената инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема за подпомагане;

9. всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за подпомагане;

10. вида на националната схема за подпомагане;

11. датата, на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация;

12. датата и държавата на издаване;

13. уникален идентификационен номер.

(3) За всяка единица произведена електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия може да се издава само един сертификат за произход, който е със срок на валидност 12 месеца от производството на съответната единица енергия.

(4) Сертификатът за произход се издава по искане на производителя на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и се използва от производителя, за да докаже, че електрическата енергия е произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2025 г.) За изкупената електрическа енергия по чл. 162 производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход и ги прехвърлят на крайните снабдители.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) За произведената електрическа енергия по чл. 162а производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход и ги прехвърлят на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 сертификатите за произход по ал. 6 за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.


Чл. 163в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) (1) Издаването, прехвърлянето и отмяната на сертификатите за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, се извършват по електронен път.

(2) Сертификатът за произход се смята за отменен, след като бъде използван за доказване произхода на енергията пред крайния клиент или с изтичането на срока на валидност.

(3) Условията и редът за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификатите за произход на електрическата енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се определят с наредба, приета от комисията.

Чл. 163г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) (1) Комисията признава сертификатите за произход, издадени от компетентните органи в другите държави - членки на Европейския съюз, и в държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(2) Комисията може да откаже признаването на сертификат за произход по ал. 1, когато не е изпълнено някое от изискванията на чл. 163б, ал. 2.

(3) За всеки влязъл в сила отказ по ал. 2 се уведомява Европейската комисия.

(4) Сертификатът за произход, който не е признат от комисията, се признава, когато след нотифициране по ал. 3 Европейската комисия приеме решение, изискващо признаване.

Раздел III.
Търг (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)

Чл. 163д. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) (1) Комисията провежда търг за предоставяне на преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от съществуващ или нов обект, при следните условия:

1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация;

2. предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

3. до провеждането на търга не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията.

(2) Търг не се провежда в следните случаи:

1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия;

2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими.

(3) Условията и редът за провеждане на търг, както и критериите за определяне на преференциалната цена и/или премия, се определят с наредба, приета от комисията при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 - 2020 г.

(4) Условията и редът за доказване пред Европейската комисия на обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката.

(5) В случаите по ал. 2 предоставянето на помощта не трябва да доведе до превишаване на бюджета по ал. 1, т. 2.

Глава дванадесета.
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Газоснабдяването е съвкупност от дейностите по пренос, съхранение, разпределение, търговия и доставка на природен газ за осигуряване на нуждите на клиентите.


Чл. 165. Обектите и съоръженията за извършване на дейностите по пренос, съхранение и разпределение на природен газ на територията на страната, които са свързани помежду си, функционират в единна газотранспортна система с общ режим на работа.


Раздел II.
Пренос, съхранение и разпределение на природен газ, втечнен природен газ (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Преносът на природен газ и експлоатацията на газопреносна мрежа се извършват от оператора на газопреносна мрежа, получил лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 2.


Чл. 167. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 168. (1) (Предишен текст на чл. 168, доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Съхранението на природен газ и експлоатацията на съоръженията за съхранение на природен газ и/или за втечнен природен газ се осъществяват от лице, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на съоръжение за съхранение на природен газ и/или операторът на съоръжение за втечнен природен газ:

1. експлоатира, поддържа и развива в пазарни условия сигурни, надеждни и ефективни съоръжения за съхранение на природен газ и/или за втечнен природен газ;

2. предоставя равнопоставен достъп на ползвателите на съоръжения за съхранение на природен газ и/или за втечнен природен газ;

3. предоставя на операторите на газопреносни мрежи, операторите на други съоръжения за съхранение и/или операторите на други съоръжения за втечнен природен газ и/или операторите на газоразпределителни мрежи достатъчно информация, за да се гарантира, че съхранението на природен газ става по начин, съвместим със сигурната и ефективна експлоатация на взаимосвързаните мрежи и съоръжения, и

4. осигурява на ползвателите на мрежи и съоръжения информацията, която им е необходима за техния ефикасен достъп.


Чл. 168а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Временно съхранение на природен газ се извършва от оператор на газопреносна или газоразпределителна мрежа.

(2) Операторът на мрежа оповестява на интернет страницата си данни за предлаганите услуги по временно съхранение на природен газ и ежегодно до 1 януари публикува основните търговски условия за предоставянето на тези услуги.


Чл. 169. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишен текст на чл. 169 - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Разпределението на природен газ и експлоатацията на газоразпределителните мрежи се осъществяват от операторите на газоразпределителни мрежи, получили лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 3.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Разпределението на природен газ и експлоатацията на затворените газоразпределителни мрежи се осъществяват от операторите на затворени газоразпределителни мрежи, получили лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 8.

Чл. 170. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на газопреносна мрежа осигурява:

1. единното управление на газопреносната мрежа с оглед на нейното надеждно, безопасно и ефективно функциониране;

2. преноса на природен газ по газопреносната мрежа и отчитането му;

3. поддържането на обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;

4. развитие на газопреносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато е икономически обосновано;

5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи;

6. предоставянето и управлението на достъпа на трети страни на недискриминационна основа между ползватели на мрежата или групи от ползватели на мрежата при спазване на изискванията за качество и предоставя на ползвателите на мрежата информацията, която им е необходима за ефикасен достъп до мрежата;

7. съгласуваното развитие и оперативната съвместимост на газопреносната мрежа с взаимно свързани газотранспортни системи;

8. на операторите на други газопреносни мрежи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ и/или операторите на съоръжения за втечнен природен газ и/или операторите на газоразпределителни мрежи достатъчно информация, за да се гарантира, че транспортирането и съхранението стават по начин, съвместим със сигурната и ефективна експлоатация на взаимосвързаните мрежи и съоръжения;

9. достатъчен трансграничен капацитет с оглед интегриране на европейската газопреносна инфраструктура при удовлетворяване на всички икономически разумни и технически осъществими искания за капацитет и с оглед спазване на изискванията за сигурност на доставките на газ;

10. включване на газ от възобновяеми източници в газопреносната мрежа, когато това е технически възможно и безопасно.

(2) Дейността по пренос на природен газ включва и:

1. представителство на оператора на газопреносната мрежа и контакти с трети страни, с регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, както и представителство в рамките на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ЕМОПС за газ);

2. събиране на всички вземания, свързани с преноса, включително за достъп, изравнителни плащания за спомагателни услуги, като преработване на природния газ, закупуване на услуги (разходи за балансиране, енергия за покриване на загуби);

3. експлоатацията, поддръжката и развитието на сигурна, ефикасна и икономична газопреносна мрежа с цел осигуряване на отворен пазар при опазване на околната среда;

4. инвестиционно планиране, което да осигури дълготрайния капацитет на мрежата да покрива в разумни граници търсенето и да гарантира сигурността на доставките;

5. създаването на подходящи съвместни предприятия, включително с един или повече оператори на газопреносни мрежи, енергийни борси и другите съответни участници, с цел развитие на регионални пазари или улесняване процеса на либерализиране, и

6. всички корпоративни услуги, включително правни услуги, счетоводство и услуги, свързани с информационни технологии.

(3) Експлоатацията на газопреносните мрежи се осъществява съгласно правила за управление на газопреносните мрежи, приети от комисията по предложение на операторите на газопреносни мрежи.

(4) Операторът на газопреносната мрежа по всяко време действа така, че да осигури наличността на необходимите му ресурси за изпълнение на дейността по преноса по подходящ и ефективен начин и за развитие и поддръжка на ефективна, сигурна и икономична преносна мрежа.


Чл. 171. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на газоразпределителна мрежа осигурява:

1. управлението на газоразпределителната мрежа с оглед на нейното надеждно, безопасно и ефективно функциониране;

2. разпределението на природен газ по газоразпределителната мрежа и отчитането му;

3. поддържането на обектите и съоръженията от газоразпределителната мрежа и на спомагателните съоръжения в съответствие с техническите изисквания;

4. разширяване, реконструкция и модернизация на газоразпределителната мрежа, съобразено с изискванията за опазване на околната среда и енергийна ефективност и в съответствие с прогнозите за потребление на природен газ, приети от комисията, и извън тях, когато е икономически обосновано;

5. включване на газ от възобновяеми източници в газоразпределителната мрежа, когато това е технически възможно и безопасно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Експлоатацията на газоразпределителни мрежи и на затворени газоразпределителни мрежи се осъществява съгласно правила за управление на газоразпределителни мрежи, приети от комисията по предложение на операторите на газоразпределителни мрежи и на операторите на затворени газоразпределителни мрежи.


Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) (1) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа има правата и задълженията на оператор на газоразпределителна мрежа с изключение на тези по чл. 183б.

(2) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа няма право да извършва разпределение на природен газ за снабдяване на битови клиенти, освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой битови клиенти, които работят по трудово или друго правоотношение за ползвател на затворената газоразпределителна мрежа и се намират на територията на затворената газоразпределителна мрежа.

(3) Затворените газоразпределителни мрежи се считат за газоразпределителни мрежи.

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторите на газопреносни и операторите на газоразпределителни мрежи са длъжни да предоставят достъп при условията на равнопоставеност до газопреносните си и/или газоразпределителните си мрежи на лицата, отговарящи на условията, определени с правила, приети от комисията, и да предоставят на ползвателите на мрежата информацията, която им е необходима за ефикасен достъп до мрежата.

(2) Достъп по ал. 1 може да бъде отказан поради липса на капацитет или в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на мрежите или би попречило на предприятията да изпълнят задълженията си за услуги от обществен интерес, или ако предоставянето на достъп би причинило сериозни икономически и финансови трудности вследствие на сключени договори за доставка с клауза "вземай или плащай".

(3) Операторите на мрежи, които отказват достъп поради липса на капацитет или липса на връзка, правят необходимите подобрения, ако това е икономически целесъобразно или когато потенциален клиент има желание да заплати за това.

(4) Операторът на газопреносна мрежа, операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, операторът на съоръжение за втечнен природен газ, съответно операторът на газоразпределителна мрежа, има право да откаже достъп или временно да преустанови преноса на природен газ или газ от възобновяеми източници по съответната мрежа, съответно - съхранението в съоръжение за съхранение или временно съхранение, поради:

1. несъответствие на доставения до мрежата или до съоръжението за съхранение природен газ или газ от възобновяеми източници с определените от оператора изисквания за качество;

2. при неизпълнение на задължения по договор за пренос или съхранение или за достъп до мрежа или съоръжение за съхранение, включително при неизпълнение на задължение за плащане на дължими суми във връзка с предоставянето на тези услуги.


Чл. 172а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийно предприятие за природен газ може да подаде молба до комисията за временно освобождаване на оператора на газопреносна или газоразпределителна мрежа от задължението му за предоставяне на достъп по чл. 172, ал. 1 в случаите, когато предоставянето на достъп би причинило сериозни икономически и финансови затруднения вследствие на сключени договори за доставка с клауза "вземай или плащай".

(2) Молбата по ал. 1 се подава за всеки отделен случай преди или незабавно след отказа за достъп до системата.

(3) Молбата по ал. 1 трябва да бъде придружена от изчерпателна информация за вида и обхвата на икономическите и финансовите затруднения и за предприетите мерки за преодоляването им.

(4) Комисията разрешава временното освобождаване по ал. 1 при липса на друга икономически обоснована възможност за предоставяне на достъп и при отчитане на следните критерии:

1. изпълнението на задълженията към обществото и обезпечаването на сигурността на снабдяването;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) позицията на оператора на газовия пазар и фактическото състояние на конкуренцията на този пазар;

3. степента на икономическите и финансовите затруднения;

4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) условията и сроковете на договорите, включително степента, до която те включват разпоредби относно пазарни промени;

5. предприетите мерки за преодоляване на затрудненията;

6. доколко при поемането на задълженията "вземай или плащай" предприятието е могло да предвиди съобразно разпоредбите на този закон възникването на сериозни затруднения;

7. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) нивото на свързаност на мрежата с други мрежи и степента на взаимодействие на тези мрежи;

8. последиците на временното освобождаване върху ефективното прилагане на разпоредбите на този закон, свързани с развитие на конкурентен пазар на природен газ.

(5) Решението на комисията по ал. 4 е мотивирано.

(6) Не са налице сериозни затруднения по ал. 1, когато:

1. продажбите на природен газ не са паднали под нивото на минималните договорени количества по договори за закупуване на газ "вземай или плащай";

2. условията по съответния договор за закупуване на газ "вземай или плащай" могат да бъдат предоговорени.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на съответната мрежа, на когото не е предоставено временно освобождаване от задължението му за предоставяне на достъп по чл. 172, ал. 1, няма право да откаже достъп, нито да продължи да отказва достъп до мрежата, поради задължения "вземай или плащай", поети по договор за закупуване на природен газ.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията уведомява незабавно Европейската комисия за влязло в сила решение по ал. 4 за временно освобождаване и изпраща необходимата информация.

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) По искане на Европейската комисия комисията може в 28-дневен срок от получаване на искането да измени или отмени решението си по ал. 4, за което уведомява Европейската комисия.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията уведомява Европейската комисия в случаите, когато не измени или отмени решението си при условията на ал. 9. В този случай временното освобождаване се решава от Европейската комисия.


Чл. 172б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторите на съоръжения за съхранение на природен газ и/или операторите на съоръжения за втечнен природен газ предоставят достъп до съоръженията, а операторите на газопреносни мрежи - достъп до услуги по временно съхранение, при условията на равнопоставеност на лицата, отговарящи на условията, определени с правила по чл. 172, ал. 1.

(2) Операторите на съоръжения за съхранение на природен газ и/или операторите на съоръжения за втечнен природен газ могат да откажат достъп:

1. поради липса на капацитет;

2. в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на съоръженията;

3. в случай че предоставянето на достъп би попречило на операторите да изпълнят задълженията си за услуги от обществен интерес.

(3) Добивните предприятия са длъжни да предоставят достъп до добивната газопроводна мрежа при условията на равнопоставеност на лицата, отговарящи на условията, определени с правила по чл. 172, ал. 1, с изключение на частта от мрежата, която се използва за местни добивни операции, при спазване на приложимото законодателство, включително в областта на опазване на околната среда, устройственото планиране и добива на подземни богатства.

(4) Операторите на добивна газопроводна мрежа могат да откажат достъп:

1. поради липса на капацитет;

2. в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на съоръженията;

3. в случай че предоставянето на достъп би попречило на текущия или планирания добив на въглеводороди, както и при засягане интересите на други ползватели на добивната газопроводна мрежа или свързани преработващи или манипулационни съоръжения;

4. в случай че се засягат права, предоставени на добивното предприятие по реда на специален закон, или не са изпълнени нормативно предвидени изисквания за предоставяне на достъпа.

(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Когато началото на добивна газопроводна мрежа е разположено в трета държава и първата входяща точка към газопроводната мрежа на държавите членки е разположена на територията на Република България, министърът на енергетиката се консултира с компетентния орган на третата държава, за да се гарантира спазването на българското законодателство и правото на Европейския съюз по отношение на съответната газопроводна мрежа на територията на държавите членки.

Чл. 172в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При значителни проблеми за развитието на газопреносната мрежа, на газоразпределителни мрежи в рамките на една обособена територия по чл. 43, ал. 5 и с цел насърчаване на инвестициите министърът на енергетиката по молба на заинтересованите лица може да подаде искане до Европейската комисия за временно освобождаване от прилагането в тази територия на разпоредбите на чл. 37 и 38, глава четвърта, чл. 172, ал. 1 и чл. 197, ал. 2 и на задълженията за независимост на оператора по глава осма "а" и възможностите за изграждане и експлоатация на директни газопроводи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката преценява основателността на молбата по ал. 1 при отчитане на следните критерии:

1. необходимост от инфраструктурни инвестиции, които в конкурентна пазарна среда не биха били икономически обосновани;

2. възвръщаемост на необходимите инвестиции;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) големина и продължителност на съществуване на газовата мрежа в обособената територия;

4. перспективи за развитие на съответния газов пазар;

5. големина, местонахождение, характеристики, социално-икономически и демографски фактори в обособената територия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За новоизградени газопреносни мрежи временно освобождаване може да се предостави само ако в обособената територия няма други такива мрежи или съществуващите са изградени преди по-малко от 10 години. В тези случаи освобождаването не може да бъде за повече от 10 години, считано от първата доставка на природен газ в обособената територия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За газоразпределителни мрежи временно освобождаване може да се предостави за срок не по-дълъг от 20 години от първата доставка на природен газ в обособената територия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката се произнася по молбата в тримесечен срок и след влизането в сила на акта, с който молбата е приета за основателна, незабавно подава искане за временно освобождаване до Европейската комисия.


Чл. 172г. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) При изграждане на голяма нова газова инфраструктура, както и при значително увеличаване капацитета на съществуваща газова инфраструктура и на разширяване, реконструкция и модернизация на такава инфраструктура, които дават възможност за развитието на нови източници на газови доставки, комисията може да предостави временно освобождаване от задълженията за:

1. независимост на оператора по чл. 81в, чл. 81ж, ал. 2 и чл. 81л, ал. 2, т. 1;

2. предоставяне на достъп;

3. регулиране на цените на предоставяните услуги.

(2) Временното освобождаване по ал. 1 се допуска, когато:

1. инвестицията стимулира конкуренцията в доставките на природен газ и повишава сигурността на доставките;

2. нивото на риска, свързан с инвестицията, е такова, че тя не би била направена, ако не се предостави освобождаване;

3. инфраструктурата е собственост на лице, което е отделено поне по отношение на правната му форма от операторите, в чиито системи се изгражда тази инфраструктура;

4. ползвателите на новата инфраструктура заплащат цена за ползването ѝ;

5. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) освобождаването не е във вреда на конкуренцията на съответните пазари, които е вероятно да бъдат засегнати от инвестицията, на ефективното функциониране на вътрешния пазар за природен газ, на ефективното функциониране на съответните регулирани системи или на сигурността на доставките на природен газ в Европейския съюз.

(3) Собственикът или операторът на новата инфраструктура по ал. 1 подава молба до комисията за освобождаване на целия или на част от капацитета на новата инфраструктура, към която прилага правила за управление и разпределение на капацитета на новата инфраструктура, включващи:

1. изискване всички потенциални ползватели на инфраструктурата да бъдат поканени да изявят интерес при договарянето на капацитет преди извършване разпределението на капацитета на новата инфраструктура, включително за собствени нужди;

2. задължение в случай на претоварване неизползваният капацитет да бъде предлаган на пазара, а ползвателите на инфраструктурата да имат право да търгуват с договорения си капацитет.

(4) При вземане на решение за освобождаване комисията взема предвид резултатите от процедурата за разпределение на капацитет по ал. 3, т. 1 за преценка на изпълнението на условията, посочени в ал. 2, т. 1, 2 и 5, и одобрява правилата и механизмите за управление и разпределяне на капацитета.

(5) При вземане на решение за освобождаване комисията разглежда необходимостта от налагане на условия относно продължителността на освобождаването и недискриминационния достъп до инфраструктурата, като взема предвид допълнителния капацитет, който ще се изгради, или изменението на съществуващия капацитет, експлоатационния период на инфраструктурата и националните особености.

(6) Комисията разглежда молбата по ал. 3 и се произнася с мотивирано решение. Решението се публикува на интернет страницата на комисията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Преди да приеме решението по ал. 6 комисията провежда консултации:

1. с регулаторните органи на държавите членки, чиито пазари е вероятно да бъдат засегнати от новата инфраструктура;

2. със съответните компетентни органи на трети държави, когато инфраструктурата е свързана с мрежата на Европейския съюз под юрисдикцията на Република България и е с начало или завършва в една или повече трети държави.

(8) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Комисията може да приеме решение по ал. 6 и в случаите, когато органите на третата държава, към които е отправено искане за консултация, не отговорят на искането в тримесечен срок.

Чл. 172д. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Когато новата газова инфраструктура е разположена на територията на Република България и най-малко на още една държава - членка на Европейския съюз, собственикът или операторът на съответната инфраструктура подава молба за освобождаване до комисията и до компетентния регулаторен орган на съответната държава - членка на Европейския съюз.

(2) Комисията провежда консултации с компетентните регулаторни органи по ал. 1 за постигане на споразумение по молбата за освобождаване в 6-месечен срок от датата, на която молбата е получена от последния от регулаторните органи. Когато в посочения срок АСРЕ предостави на регулаторните органи консултативно становище по молбата, те могат да мотивират споразумението си относно освобождаването с препоръките, дадени от АСРЕ. Регулаторните органи уведомяват АСРЕ за постигнатото споразумение. Комисията взема мотивирано решение относно освобождаването, съобразено с постигнатите в споразумението договорености.

(3) Комисията и компетентният друг регулаторен орган могат да поискат от АСРЕ удължаване на срока по ал. 2 с не повече от три месеца.

(4) Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия взема решение за освобождаване, когато в сроковете по ал. 2 и 3 не се постигне споразумение между регулаторните органи относно освобождаването или по тяхно съвместно искане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Когато съответната инфраструктура представлява преносен газопровод между Република България и трета държава и когато първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки е разположена на територията на Република България, преди да приеме решението по ал. 2 във връзка с освобождаването, комисията може да се консултира с компетентния орган на третата държава, за да се гарантира спазването на българското законодателство по отношение на съответната инфраструктура на територията на Република България, а когато е приложимо - в териториалното море на Република България.

(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Комисията може да приеме решение по ал. 2 и в случаите, когато органите на третата държава, към които е отправено искане за консултация, не отговорят на искането в тримесечен срок.

Чл. 172е. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията уведомява незабавно Европейската комисия за всяка подадена молба за освобождаване и за решение по чл. 172г, ал. 6 и чл. 172д, ал. 2. Уведомяването за взето решение за освобождаване е придружено с цялата свързана с него информация, включително:

1. основанията за взетото решение;

2. анализа за влиянието върху конкуренцията и ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3. обосновка за срока на освобождаването и освободения дял от общия капацитет на инфраструктура;

4. споразумението с другите регулаторни органи при молба за освобождаване по чл. 172д;

5. приноса на инфраструктурата за диверсификацията на доставките.

(2) Комисията предоставя допълнителна информация по искане на Европейската комисия в срока, посочен в искането или определен по взаимно съгласие между комисията и Европейската комисия, или уведомява Европейската комисия, че смята уведомлението по ал. 1 за пълно.

(3) Когато изисканата информация не бъде предоставена в срока по ал. 2, уведомлението се смята за оттеглено, освен ако комисията е заявила, че смята уведомлението за пълно.

(4) Комисията привежда решението относно освобождаването в съответствие със становището на Европейската комисия. Изменението или оттеглянето на решението за освобождаване се извършва в срок един месец, за което комисията информира Европейската комисия.

(5) Решението за освобождаване влиза в сила след приключване на процедурите по ал. 1 - 4.

(6) Решението за освобождаване губи силата си две години след становището на Европейската комисия, ако в рамките на този срок не е започнало изграждането на инфраструктурата или ако в срок 5 години от приемането му инфраструктурата не е въведена в експлоатация, освен ако комисията след консултации с Европейската комисия реши, че забавянето се дължи на значителни пречки, които са извън контрола на лицето, на което е предоставено освобождаване.


Раздел III.
Сделки с природен газ

Чл. 173. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Сделките с природен газ се извършват въз основа на писмени договори и/или на организиран борсов пазар на природен газ при спазване на разпоредбите на този закон и на правилата за търговия с природен газ, приети от комисията. Правилата се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Сделките с природен газ на организиран борсов пазар на природен газ се извършват и при спазване на правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ, приети от комисията. Правилата се публикуват от оператора на организирания борсов пазар на природен газ на неговата интернет страница.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) С правилата по ал. 1 и 2 се определя начинът на администриране на съответните сделки с природен газ.


Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Сделките с природен газ са доставка, пренос по газопреносна, газоразпределителни и затворени газоразпределителни мрежи и съхранение на природен газ, както и сделки по прехвърляне собствеността на природния газ с цел балансиране и търговия на физическа точка или виртуална търговска точка на газопреносните мрежи.


Чл. 175. (1) (Предишен текст на чл. 175 - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Страни по сделките с природен газ са:

1. обществен доставчик на природен газ;

2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) оператори на затворени газоразпределителни мрежи;

3. добивни предприятия;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) оператори на съоръжения за съхранение на природен газ;

4а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) оператори на съоръжения за втечнен природен газ;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) оператори на газопреносни мрежи;

5а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) комбиниран оператор;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) оператори на газоразпределителни мрежи;

7. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) търговци на природен газ или лице, което продава компресиран природен газ;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) клиенти;

9. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) участник, формиращ пазара;

10. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) краен снабдител на природен газ;

11. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) доставчици на ликвидност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Операторът на организиран борсов пазар на природен газ осигурява платформа за търговия на сделките с природен газ между страните по ал. 1. Операторът може да е страна по сделки с природен газ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 31.12.2025 г.) За гарантиране плащането по сключените сделки операторите на организиран борсов пазар на природен газ сключват договори с лице, предоставящо клирингови услуги.


Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Добивните предприятия, търговците на природен газ, крайните снабдители с природен газ, операторите на газопреносни мрежи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ, операторите на съоръжения за втечнен природен газ, клиентите, присъединени към газопреносна мрежа, участниците, формиращи пазара, и доставчиците на ликвидност сключват сделки с природен газ при свободно договорени цени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Общественият доставчик сключва сделки с природен газ по свободно договорени цени в качеството му на доставчик на ликвидност, търговец на природен газ и участник, формиращ пазара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Сделките по ал. 1 и 2 с краткосрочни стандартизирани продукти и с продукти с период на доставка, по-малък или равен на една година, се сключват на организиран борсов пазар на природен газ. Добивните предприятия предлагат не по-малко от 15 на сто от добития от тях природен газ в страната на организирания борсов пазар на природен газ. От 1 януари 2025 г. сделките с продукти по изречения първо и второ, с изключение на краткосрочните стандартизирани продукти, може да се извършват и извън организирания борсов пазар на природен газ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Добивни предприятия и клиенти на природен газ във и извън страната могат да изграждат помежду си директни газопроводи и да сключват договори за доставка на природен газ през тези газопроводи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Операторите на газопреносна мрежа и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ закупуват природния газ за собствени нужди, включително за технологични нужди и за балансиране, на организирания борсов пазар на природен газ.

Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.12.2019 г.) (1) Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ не по-малко от следните количества природен газ:

1. 2 220 GWh през 2020 г.;

2. 4 281 GWh през 2021 г.;

3. 6 342 GWh през 2022 г.

4. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2022 г., в сила от 01.12.2022 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2022 г., в сила от 01.12.2022 г.)

(2) Количествата по ал. 1 се предлагат за продажба при условията и по реда на одобрено от комисията споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик. Със споразумението се определят и редът за провеждане на търговете за освобождаване, ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, срокът на действие на споразумението, видовете предлагани продукти и периодите на тяхното предлагане.

(3) Количествата по ал. 1 се освобождават съгласно споразумението по ал. 2 и при спазване на следните условия:

1. провеждане до два търга за освобождаване на количествата по ал. 1 с цел гарантиране сигурността на доставките за страната, като количествата са предназначени за крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България;

2. при определяне на началната цена на търга се включват всички разходи за осигуряването на природния газ до виртуална търговска точка;

3. освободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, директно или чрез търговец на природен газ.

(4) За освободените и незакупени по ал. 3 количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената съгласно условията и ценовите механизми на споразумението по ал. 2. Количествата са предназначени за клиенти във и/или извън страната. Общественият доставчик се разпорежда с неизкупените след последния проведен търг количества.

(5) В търговете по ал. 3 и 4 не може да участват свързани с обществения доставчик лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(6) Количествата по ал. 1 не се смятат за доставка по чл. 178б.

(7) Условията за изпълнение на споразумението по ал. 2 се преразглеждат на всеки две години от комисията. При необходимост комисията дава указания за изменение на условията, като се отчита достигнатото ниво на ликвидност на пазара на природен газ.


Чл. 177. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Общественият доставчик на природен газ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което може да сключва сделки за доставка на природен газ с добивни предприятия, с търговци на природен газ, с крайни снабдители и с клиенти. Общественият доставчик на природен газ може да е участник, формиращ пазара, или доставчик на ликвидност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за пренос на природен газ с газопреносните и газоразпределителните предприятия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за съхранение на природен газ с операторите на съоръжения за съхранение на природен газ и/или операторите на съоръжения за втечнен природен газ.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Общественият доставчик на природен газ е страна по споразумение по чл. 176а, ал. 2.

Чл. 178. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 178а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Крайният снабдител е лицензирано за дейността си лице, което осигурява снабдяването с природен газ на крайни клиенти, присъединени към газоразпределителна мрежа, в съответствие с правилата по чл. 21, ал. 1, т. 10.

(2) За нуждите на снабдяването по ал. 1 крайният снабдител сключва сделки за доставка на природен газ с обществения доставчик, с производители на газ от възобновяеми източници и може да сключва сделки за доставка на природен газ с добивни предприятия и с търговци на природен газ.


Чл. 178б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Доставката на природен газ от крайните снабдители е услуга от обществен интерес по смисъла на този закон. Доставката на природен газ от обществения доставчик е услуга от обществен интерес при продажбата на природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.


Чл. 179. (1) Търговец на природен газ може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.)

Чл. 180. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Всеки клиент, присъединен към газопреносна и/или газоразпределителна и затворена газоразпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 173, ал. 1 и изискванията за сигурността на доставките.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Операторът на мрежата, чрез съответните промени в договорите за пренос, отразява смяната на доставчика съгласно правилата по чл. 173, ал. 1 до три седмици след получаване на писменото искане на клиента.

(3) Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена с допълнителни задължения за клиента.

(4) Всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на доставчика.

(5) Когато доставка по ал. 1 е отказана от доставчик в друга държава - членка на Европейския съюз, поради това че клиентът няма право да избира доставчик в другата държава, по искане н