Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 13.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Преобразува Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи.

(2) Изпълнителната агенция за българите в чужбина е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на външните работи.

Чл. 2. Активите и пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция за българите в чужбина преминават към Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Чл. 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Държавната агенция за българите в чужбина се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

Чл. 4. Приема Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Устройственият правилник на Държавната агенция за българите в чужбина, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2009 г. и бр. 22 от 2012 г.).

2. Постановление № 243 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина (ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

§ 2. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г., бр. 17, 29 и 83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г., бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г., бр. 41 от 2018 г., бр. 12 от 2019 г. и бр. 20, 27 и 87 от 2021 г.), в чл. 2, ал. 4 т. 3 се отменя.

§ 3. В Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7, 12 и 16 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от 2002 г., бр. 76 и 86 от 2003 г., бр. 10, 49 и 84 от 2005 г., бр. 19 от 2006 г., бр. 83 от 2009 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 80 от 2013 г., бр. 7 от 2017 г. и бр. 5 и 101 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5:

а) в ал. 3 и 4 думите "към министъра на външните работи" се заменят с "по бюджета на Министерството на външните работи";

б) създава се нова ал. 5:

"(5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на външните работи.";

в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "по ал. 2, 3 и 4" се заменят с "по ал. 2 - 5".

2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 5 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6" и се създава т. 4:

"4. Изпълнителна агенция за българите в чужбина 25."

§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр. 5, 57 и 101 от 2019 г. и бр. 72 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 3 след думите "Дипломатическия институт" се поставя запетая и се добавя "на Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

2. В чл. 5, ал. 1:

а) в т. 12 думите "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика и министъра на икономиката" се заменят със "заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията";

б) създава се нова т. 20:

"20. ръководи и координира осъществяването на държавната политика по отношение на българските общности и техните организации извън Република България;"

в) досегашните т. 20 и 21 стават съответно т. 21 и 22.

3. В чл. 40:

а) в т. 3 думите "заместник министър-председателя по икономическото развитие" се заменят със "заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията" и думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката и индустрията";

б) в т. 8 думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на енергетиката".

§ 5. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г. за българските неделни училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 47 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 14, ал. 1 думите "Държавната агенция за българите в чужбина" се заменят с "Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

2. В чл. 19, ал. 2 думите "председателят на Държавната агенция за българите в чужбина" се заменят с "изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

§ 6. В чл. 3, ал. 1 от Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 5 от 2022 г.) думите "Държавната агенция за българите в чужбина" се заменят с "Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

§ 7. В чл. 7, ал. 4, т. 2 от Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2017 г., бр. 21 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.) след думите "Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" се поставя запетая и се добавя "Изпълнителна агенция за българите в чужбина", а думите "Държавната агенция за българите в чужбина" се заличават.

§ 8. В Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г., бр. 43 от 2018 г., бр. 27 от 2019 г. и бр. 52 от 2021 г.), в чл. 38, ал. 5, т. 1 буква "к" се изменя така:

"к) Изпълнителната агенция за българите в чужбина;".

§ 9. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, 36 и 54 от 2019 г., бр. 101 и 110 от 2020 г.) т. 28 се изменя така:

"28. Изпълнителна агенция за българите в чужбина."

§ 10. В чл. 5, ал. 6, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 г., бр. 5 и 31 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 107 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.), думите "Държавната агенция за българите в чужбина" се заменят с "Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

§ 11. В Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 47 и 93 от 2019 г. и бр. 57 от 2021 г.), навсякъде думите "Държавната агенция за българите в чужбина" се заменят с "Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

§ 12. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".