Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г.

В сила от 13.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. в размер 11 913 076 лв. за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., разпределени, както следва:

1. по бюджетите на общините - 9 328 373 лв. за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер, разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на културата - 2 584 703 лв. за финансова подкрепа за държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. по "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства", в т. ч. разходи за персонал 1 500 000 лв.

(2) Със сумата в размер 1 084 703 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени по централния бюджет за 2022 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 10.2 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 1Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер

 

№ по ред

Община

Сума

(в лв.)

1.

Банско

72 153

2.

Благоевград

189 015

3.

Гоце Делчев

27 414

4.

Сандански

49 066

5.

Бургас

170 257

6.

Малко Търново

15 877

7.

Созопол

21 650

8.

Средец

33 190

9.

Варна

450 281

10.

Девня

21 650

11.

Провадия

44 727

12.

Велико Търново

598 886

13.

Елена

62 051

14.

Павликени

66 388

15.

Свищов

34 635

16.

Белоградчик

51 587

17.

Видин

134 195

18.

Враца

137 076

19.

Габрово

530 986

20.

Дряново

44 738

21.

Севлиево

25 978

22.

Трявна

93 794

23.

Балчик

41 846

24.

Генерал Тошево

27 414

25.

Добрич

223 661

26.

Каварна

50 503

27.

Кърджали

150 061

28.

Кюстендил

248 298

29.

Ловеч

145 733

30.

Троян

81 533

31.

Монтана

80 800

32.

Чипровци

41 846

33.

Батак

54 831

34.

Велинград

54 831

35.

Пазарджик

200 564

36.

Панагюрище

106 779

37.

Септември

64 932

38.

Стрелча

23 086

39.

Брезник

15 877

40.

Перник

171 713

41.

Плевен

445 857

42.

Асеновград

54 831

43.

Карлово

76 120

44.

Перущица

37 518

45.

Пловдив

653 291

46.

Хисаря

62 040

47.

Сопот

37 518

48.

Исперих

119 755

49.

Разград

164 493

50.

Бяла

14 430

51.

Русе

248 185

52.

Дулово

11 548

53.

Силистра

168 830

54.

Тутракан

82 245

55.

Котел

103 887

56.

Нова Загора

62 051

57.

Сливен

212 112

58.

Смолян

160 165

59.

Столична община

376 700

60.

Ботевград

37 518

61.

Етрополе

27 414

62.

Копривщица

101 005

63.

Правец

33 190

64.

Самоков

63 611

65.

Казанлък

119 763

66.

Раднево

37 518

67.

Стара Загора

186 143

68.

Чирпан

10 101

69.

Попово

41 846

70.

Търговище

141 415

71.

Свиленград

14 430

72.

Харманли

24 171

73.

Хасково

147 180

74.

Велики Преслав

75 036

75.

Шумен

324 647

76.

Елхово

28 861

77.

Ямбол

163 046

 

ОБЩО

9 328 373