Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НИКОЛА МИНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НИКОЛА МИНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


Освобождава Никола Георгиев Минчев от поста председател на Народното събрание.

------------------------

Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 16 юни 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.