Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 МАРТ ДО 30 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 МАРТ ДО 30 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

В сила от 21.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер на 534 096 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, за периода от 1 март до 30 април 2022 г.

 

№ по ред

Община

Област

Средства
за общината
(лв.)

1.

Столична

София-град

531 150

2.

Пловдив

Пловдив

2 946

ОБЩО

534 096