Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

В сила от 21.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер на 23 113 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица, както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести", по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 5 161 200 лв. - за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейното отменяне, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за дейности, свързани с поставяне на ваксини срещу COVID-19;

2. за увеличаване в размер на 17 952 400 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявената извънредна епидемична обстановка и до три месеца след нейното отменяне, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики в област "Здравеопазване" за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица, за шест месеца по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 3.1 във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".