Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

В сила от 21.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната за 2022 г. в общ размер до 20 100 000 лв., в т.ч. 2 541 600 лв. по показател "Персонал", за финансово обезпечаване на дейностите в условията на засилен миграционен натиск.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 17 647 000 лв., в т.ч. 1 466 600 лв. по показател "Персонал";

2. по бюджета на Министерството на отбраната - 2 453 000 лв., в т.ч. 1 075 000 лв. по показател "Персонал".

Чл. 2. Разходите по чл. 1 да се осигурят, както следва:

1. в размер до 17 558 400 лв. - за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.;

2. в размер до 2 541 600 лв. - чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 в размер 17 647 000 лв., в т.ч. 1 466 600 лв. по показател "Персонал", на базата на фактически извършените разходи се увеличават разходите по "Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси", бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси", по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

(2) Със сумата 16 180 400 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 в размер 2 453 000 лв., в т.ч. 1 075 000 лв. по показател "Персонал", на базата на фактически извършените разходи се увеличават разходите по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили", по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.

(2) Със сумата 1 378 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 5. Министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната на базата на фактически извършените разходи да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".