Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН (

 

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН (HNS) И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ

(Одобрено с Решение № 656 от 9 септември 2022 г. на Министерския съвет. В сила от 4 октомври 2022 г.)

Издадено от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

Въведение


Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република, наричани по-нататък Участниците;

Признавайки, че мерките по усилена бдителност на НАТО се изпълняват в съответствие с решението на органите на НАТО [NED GRP Part1 PO(2022)0085] и последващото активиране от SACEUR на Плановете за степенуван отговор на НАТО (Заповед за активиране 1/22 за всички GRP1), които предвиждат да бъде установено изпълнението на такива мерки и в България, да предпазва, възпира и, ако е необходимо, да защитава съюзниците, чрез прилагане на 360-градусов подход, съдържащ изпълнението на дейности едновременно в няколко домейна и региона, освен това да демонстрира и комуникира единство, готовност на силите и баланс на военностратегическо ниво за поддържане на оперативна съгласуваност в целия театър на операциите;

Отбелязвайки решението, че мерките по усилена бдителност ще включват многонационални сили, предоставени от рамкови държави и други допринасящи съюзници на НАТО на доброволен, устойчив и ротационен принцип, които могат да действат съвместно с националните сили;

Имайки предвид, че Италия е приела отговорностите на Рамкова държава в рамките на мерките по усилена бдителност в България;

Като имат предвид разпоредбите на Северноатлантическия договор от 4 април 1949 г.;

Имайки предвид приложимостта на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили от 19 юни 1951 г., наричано по-долу SOFA на НАТО;

Имайки предвид разпоредбите на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и Щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения, сключен на 20 юли 2004 г., наричан по-долу "HNS MOU", и като признава, че Министерството на отбраната на Италианската република се е присъединило към HNS MOU на 16 юни 2015 г.;

Като се вземе предвид Съюзната съвместна публикация AJP-4.3, издание A, Съюзната съвместна доктрина за поддръжка от страната домакин, записано като STANAG 2234, издание 4;

Като се имат предвид стандартните процедури на НАТО за взаимна логистична помощ, записани като STANAG 2034;

Като се има предвид предоставянето на подкрепа на НАТО за гостуващ личен състав, самолети и превозни средства, записано като STANAG 3113;

Като се имат предвид Стандартните процедури на НАТО за придвижване през националните граници AMOVP-2(B), записани като STANAG 2455;

Като се има предвид Техническото споразумение (TA) № A.PRG.CAP672.S, сключено по Програмно споразумение (PA) № A.PRG.CAP672 между - наред с други - Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Италианската република и Европейската агенция по отбраната относно "Разрешителни процедури за трансгранично движение за сухопътно придвижване в Европа" (CBMP SURFACE TA); и

Признавайки, че това техническо споразумение (ТА) не създава никакви права или задължения съгласно международното право, нито засяга което и да е от международните споразумения, включващи Република България и Италианската република;

Постигнаха следното споразумение:

Раздел I.
Дефиниции и съкращения

В това TA се прилагат следните дефиниции и съкращения:

1. Рамкова държава (FN) - Министерство на отбраната на Италианската република.

2. Страна домакин (HN) - Република България чрез нейните компетентни органи и структури.

3. Допринасяща нация (CN) - тези нации, които се присъединяват към това техническо споразумение чрез нота за присъединяване или изявление за намерение в съответствие с раздел III.

4. Сили - Въоръжените сили на HN, FN и CNs, включително техните осигуряващи организации, както и всеки придружаващ цивилен компонент, назначен за изпълнение на мерките по усилена бдителност на НАТО в България.

5. Мерките по усилена бдителност (eVA) в България - Това означава мерките по усилена бдителност на НАТО в България, включващи бойната група на НАТО, съставена от FN и CNs. Това включва морските и въздушните сили, които биха могли да бъдат назначени.

6. Учения и подготовка (E/T) - Учения и тренировъчни мероприятия и други свързани дейности и инициативи за военно сътрудничество, които се провеждат в България в подкрепа на eVA България.

7. Логистична поддръжка - Конкретно дефинирана като храна, вода, настаняване, транспорт, горива, масла, смазочни материали, облекло, комуникационни услуги, медицинско осигуряване, боеприпаси, поддръжка на базата (и строителни мероприятия за поддръжка на дейностите на базата), услуги за съхранение, използване на зони и съоръжения, услуги за обучение, резервни части и компоненти, услуги за ремонт и поддръжка, изхвърляне на отпадъци, пристанищни и летищни услуги и временно използване на превозни средства с общо предназначение и други несмъртоносни артикули от военно оборудване.

8. Изявление за потребностите (SOR) - Този формуляр ще се използва за улесняване и проследяване на специфичните изисквания за поддръжка на силите на FN и CNs. SOR ще гарантира разбирателството между FN, HN и CNs, както е подписано от техните упълномощени представители на Силите относно предоставянето и получаването на поддръжка от страната домакин (HNS). Той ще включва подробна информация за необходимата и предлаганата поддръжка. Копие от SOR, което ще се използва, може да бъде намерено в Съюзната съвместна публикация AJP-4.3, издание A, Съюзната съвместна доктрина за поддръжка от страната домакин.

9. Поддръжка от страната домакин (HNS) - Поддръжката, включително логистична поддръжка, която ще бъде предоставена от HN на FN и CNs, които се намират на, оперират или преминават транзитно през територията на HN.

10. Нота за присъединяване (NOA) - Документ, посочващ намерението на CN да участва и да спазва разпоредбите на това TA за eVA България (образец на NOA е приложен в приложение Ж).

11. Изявление за намерение (SOI) - Документ, посочващ намерението на CN да участва и да спазва разпоредбите на това TA, но със специфични ограничения (образец SOI е приложен в приложение Ж).

12. Размяна с равни стойности - Плащане за предоставяне на логистична поддръжка, при което е договорено, че получаващият участник ще замени получената от него логистична поддръжка с логистична поддръжка с равна парична стойност.

13. Защита на силите - Всички мерки и средства за намаляване на уязвимостта на личния състав, съоръженията, оборудването и операциите от всяка заплаха и във всички ситуации, за да се запази свободата на действие и оперативната ефективност на силите (Терминология на НАТО AAP-06: AAP-15).

Раздел II.
Цел

Целта на това ТА е да изложи общите принципи, водещи до създаването на eVA България и предоставянето на HNS и други отговорности на територията на Република България на FN и CNs. TA и неговите приложения също така описват подробно предоставянето и заплащането на HNS, предоставено от HN в съответствие с изискванията, както е определено във всички приложими SOR. Следва да се разбира, че общите разпоредби, посочени в това ТА, могат да се прилагат, в случай че HN, FN или CNs поискат поддръжка, включително логистична поддръжка от FN и/или CNs.

Раздел III.
Приложимост

1. Това техническо споразумение е приложимо за дейностите по планирането и изпълнението на eVA България, както и за HNS, предоставена на FN и CN, участващи в eVA България.

2. Освен ако изрично не е посочено друго в това TA, разпоредбите за HNS, описани тук, ще се прилагат от разполагането на първоначалните компоненти на FN и CNs. Тази поддръжка ще продължи, докато последните компоненти на FN и CNs напуснат територията на HN. Тази поддръжка ще се прилага за множество влизания и излизания на FN и CNs в съответствие с плановете на eVA България.

3. FN в консултация с HN ще покани CNs да приемат разпоредбите на това TA, като подпишат NOA или SOI (виж приложение Ж). NOA ще бъде подписано от упълномощен представител на CN, от упълномощен представител на FN и от министъра на отбраната на HN или от упълномощен от него представител. NOA ще влезе в сила от най-късната дата на подписването от HN или FN. SOI ще бъде подписан от упълномощен представител на CN и изпратен до представителя на HN и на FN за преглед и потвърждение, че ограничението(ята) са приемливи. Ако ограничението(ята) са приемливи, упълномощените представители на HN и FN също ще подпишат SOI. SOI ще влезе в сила от най-късната дата на подписването от HN или FN.

4. CNs ще изпратят NOA или SOI до следните представители на HN и FN:

а. HN Представител: Дирекция "Логистика", Министерство на отбраната на Република България;

б. Представител на FN: Дивизия J4, Италиански съвместен оперативен щаб (IT-JOHQ).

Раздел IV.
Концепция за функционирането на еVA

Стратегически насоки относно структурата на командването и управлението, мисията, военностратегическите цели и ефекти и други подробности, свързани с дейностите на eVA, могат да бъдат намерени в Политическия съвет относно eVA за концепцията на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона от 9 април 2020 г. и в Заповед за стратегическа координация за управление на AOR и бдителност в мирно време 2022 г. от 18 октомври 2021 г. (и поправка 1 към допълнение 1 от 8 декември 2021 г.).

Раздел V.
Правно съображение

1. По време на присъствието си на територията на HN членовете на FN и CNs ще спазват законите на HN в съответствие с член II от SOFA на НАТО. HN ще осигури правна подкрепа за връзка с FN и CNs по време на eVA България, ако е необходимо или поискано от FN и CNs.

2. Разпоредбите на това TA не са предназначени да противоречат на действащите закони на територията на държавите на FN, HN или CNs или международни споразумения, приложими към FN, HN или CNs. Разпоредбите на действащите закони на териториите на FN, HN или CNs или международните споразумения, приложими за FN, HN или CNs, ще имат предимство, в случай че някоя от разпоредбите на това TA противоречи на гореспоменатите закони. FN, HN и CNs ще се уведомят незабавно в случай на такъв конфликт.

Раздел VI.
Командване и управление

1. Силите на FN и CN, придадени на eVA България, ще останат под пълното командване на съответните им изпращащи нации.

2. Щабът на eVA България ще поеме подходящото ниво на управление на придадените единици, предоставени от FN и CNs, което е предмет на национално решение по време на процеса на прехвърляне на правомощията за командване и управление (ToA).

3. Командването и управлението на eVA България в рамките на силите на НАТО ще бъдат допълнително определени от съответните стратегически документи.

Раздел VII.
Данъчни, такси и митнически освобождавания

1. FN и CN ще бъдат освободени от данъци, налози, държавни пътни такси, такси и всички подобни налози в съответствие с член X и член XI от SOFA на НАТО и HNS MoU.

2. Всички товари на FN и CNs, влизащи на територията на HN, ще бъдат декларирани с формуляр 302 на НАТО в съответствие с приложение A към STANAG 2455. FN и CNs ще назначат едно или повече лица за контакт, упълномощени да подпишат и подпечатат формуляр 302 на НАТО.

3. Подробно описание на процедурите за данъчни облекчения е включено в приложение Е.

Раздел VIII.
Финансови разпоредби

1. Процедурите, установени в това ТA, се отнасят конкретно до предоставянето на HNS, които да се използват единствено за или да заменят артикули, изразходвани или изчерпани в резултат на и по време на eVA България.

2. Всички планирани процедурни или оперативни промени, предвидени от FN, HN или CNs, които имат финансови последици върху дейностите, извършвани по това ТА, ще бъдат доведени до знанието на засегнатата нация в писмен вид и преди изпълнението им. FN, HN и CNs ще се консултират преди прилагането на всякакви предложени процедурни или оперативни промени с оглед минимизиране на тяхното финансово и оперативно въздействие върху дейностите, които ще бъдат извършени по това ТА.

3. FN, HN и CNs ще бъдат отговорни относно финансирането на разходите, които са направени в техен интерес, свързани с поддръжката по това ТА. Всичко, което ще се предостави от HN, е изброено в това ТА и наличните приложения. Когато дадени разходи са определени като дължащи се от повече от една нация, тези разходи ще бъдат идентифицирани като споделени разходи и могат, по взаимно решение на участващите нации, да бъдат разпределени в съответствие с честна и справедлива формула. По принцип разходите ще се споделят на базата на брой личен състав, въз основа на пропорционално съотношение на всички потребители или на база действително потребление, въз основа на подробна подкрепяща документация, подписана от приемащата нация.

4. Всички плащания и транзакции с HN ще се извършват във валута на HN.

5. Транзакционните такси, свързани с всяко плащане или банков превод, се поемат от плащащия участник.

6. FN и CN ще възстановят разходите на HN за всички взаимно приети доставки и услуги, предоставени от HN, с изключение на тези доставки и услуги, които са предоставени безплатно или назаем. По същия начин, ако FN или CNs предоставят доставки и услуги на друга нация от eVA България, приемащата нация ще възстанови разходите на доставящата нация, освен ако тези доставки не са предоставени безплатно или назаем. Като цяло уреждането на разходите между нациите ще се извършва в съответствие със STANAG 2034 (Стандартни процедури на НАТО за взаимна логистична поддръжка), освен ако не е посочено друго в приложимия SOR. Компенсацията може също да бъде под формата на транзакция за размяна на равна стойност, ако е възможно в съответствие със законодателството на HN.

7. Всяко оборудване, дадено назаем на FN, HN или CNs, ще бъде върнато в съответствие с инструкциите на предоставящата нация. Заетите предмети, които са повредени, ще бъдат незабавно докладвани на предоставящата нация. Възстановяването на разходите за ремонт или замяна ще бъде договорено в съответствие със STANAG 2034. Такова възстановяване няма да включва обикновено износване, остаряване и амортизация, свързани с нормалното и добросъвестно използване на заетия артикул.

8. Плащането ще се основава на фактури, издадени съгласно SOR и подписани от упълномощените представители на HN, FN и CNs, както е приложимо. Фактурите ще бъдат придружени от подкрепяща документация и ще описват различните доставки и услуги, които се таксуват, и таксите за всяка от тях. Плащането ще бъде извършено в рамките на 60 дни след получаване на фактура в съответствие с информацията за банков превод, добавена към всяка фактура.

9. Всяка нация ще определи точка за контакт, на която ще се изпращат фактури за плащане.

10. За да улесни предходното, eVA България ще сформира Група за финансово управление (FMG), която ще бъде съпредседателствана от старши финансови представители на FN и HN. CNs ще бъдат поканени да участват в FMG като членове и допълнителни членове от други функционални области, като логистика, медицина, инженерство и други, могат да бъдат поканени да присъстват при необходимост. FMG ще бъде създадена, за да управлява финансовите въпроси на eVA България и ще се среща редовно, за да разглежда въпроси, като споразумения за споделяне на разходите, процедури за фактуриране, съпоставяне на фактури, определяне на разходите и други финансови въпроси, които могат да бъдат поставени от членовете на FMG.

Раздел IX.
Отговорности

1. HN ще:

а. Осигури логистична поддръжка, съоръжения и услуги, както е посочено в ТА, неговите приложения и както е описано подробно в SOR, в съответствие с разпоредбите на финансовия раздел на този документ.

б. Възстановява разходите на FN и CNs за получена логистична поддръжка в съответствие с разпоредбите на това TA и SOR, когато е приложимо.

в. Запазва управлението на собствените си HNS ресурси, освен ако същото не бъде делегирано.

г. Представя съответните закони и разпоредби на силите на FN и CNs в началото на всяка дейност на eVA България, ако е необходимо.

2. FN ще:

а. Възстановява разходите на HN и CNs за получена логистична поддръжка в съответствие с разпоредбите на това TA и SOR, когато е приложимо.

б. Консолидира нови или променящи се изисквания за HNS и ще ги изпраща на HN.

в. Спазва правилата за движение по пътищата на HN.

г. Използва добросъвестно всички артикули, заети на FN, и ще ги връща на HN/CN преди заминаването в същото състояние, в което са били получени, с изключение на износването в резултат на нормална употреба.

д. При влизане на територията на HN спазва законите, правилата и процедурите на HN.

3. CNs ще:

а. Възстановяват на HN, CNs и FN логистична поддръжка, получена в съответствие с разпоредбите на това TA и SORs, когато е приложимо.

б. Идентифицират нови или променящи се изисквания за HNS чрез подписан SOR.

в. Спазват правилата за движение по пътищата на HN.

г. Използват всички артикули, заети на CNs, добросъвестно и ще ги връщат на HN/FN преди заминаването в същото състояние, в което са били получени, с изключение на износването в резултат на нормална употреба.

д. При влизане на територията на HN спазват законите, правилата и разпоредбите на HN.

4. Подробностите за необходимия HNS ще бъдат посочени в съответния SOR.

5. SOR ще бъде взаимно съгласуван и подписан между упълномощените представители на FN и HN и, когато е приложимо, между HN и CNs, но в случай на такива SORs между HN и CNs те ще бъдат предварително координирани с FN, за да се гарантира, че няма дублиране на усилия.

Раздел X.
Процедури за идентификация на изискванията

Ако счете за необходимо, FN ще създаде Съвет за преглед на изискванията (RRB), който ще координира SORs за eVA България. RRB ще провери изискванията на FN и CNs и след консултация с HN ще определи как ще бъдат изпълнени изискванията.

Раздел XI.
Безопасност и свързани стандарти

1. Нациите ще използват приложимите стандарти на НАТО като минимална насока:

- MC 469 "Военни принципи и политики на НАТО за опазване на околната среда";

- STANAG 7141 "Съвместна доктрина на НАТО за опазване на околната среда по време на водени от НАТО военни дейности" (AJEPP-4);

- STANAG 2582 "Най-добри практики за опазване на околната среда за военните съединения в операциите на НАТО" (AJEPP-2);

- STANAG 2583 "Система за управление на околната среда в операциите на НАТО" (AJEPP-3);

- STANAG 6500 "Екологичен файл на НАТО по време на ръководени от НАТО дейности" (AJEPP-6);

- STANAG 2594 "Най-добри практики за опазване на околната среда за устойчивост на военни зони за учения" (AJEPP-7).

2. HN ще предприеме всички необходими мерки за защита на здравословните и безопасни условия на труд на FN и CNs в рамките на HN. HN, FN и CNs ще си сътрудничат тясно по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.

3. HN ще предоставя съвети и инспекции относно околната среда и професионалното здраве, както и съответните доклади при поискване от FN или CNs.

4. HN ще предоставя превантивни и здравни услуги за околната среда и контрол на вредителите при същите условия, при които такива услуги се предоставят на подобни съоръжения на HN.

Раздел XII.
Защита на силите

1. Въпреки че HN ще носи основната отговорност за защитата на силите, това е обща и съвместна отговорност на всички нации. HN, FN и CNs ще предприемат необходимите мерки за защита на силите за адекватна безопасност и сигурност на силите на FN и CNs и тяхното имущество/оборудване в районите, които заемат за изпълнението на eVA България. Това включва, но не се ограничава, до сигурността на зоните за разполагане, съоръженията и всякакви райони, предоставени на силите на FN и CNs. Защитата на силите в рамките на военния капацитет на HN е безплатна.

2. HN, FN и CNs ще сътрудничат тясно помежду си по отношение на защитата на силите и сигурността на силите на FN/CNs и тяхното имущество/оборудване съгласно принципа "защита, за да се даде възможност".

3. В съответствие с приложение Д HN, FN и CNs ще установят съвместни и обединени полицейски практики и практики за защита на силите, за да защитят eVA България.

Раздел XIII.
Опазване на околната среда

FN и CNs ще спазват законите и разпоредбите на HN относно опазването на околната среда съгласно приложение В. При пристигането на eVA България HN ще представи съответните закони и разпоредби на силите на FN и CNs на английски език.

Раздел XIV.
Сигурност на информацията

1. Само класифицирана информация на НАТО може да се обменя между FN, HN и CNs в съответствие с разпоредбите на този раздел.

2. Цялата класифицирана информация на НАТО, обменена или генерирана във връзка с това техническо споразумение, ще бъде използвана, предавана, съхранявана, обработвана, защитавана и унищожавана, както е описано подробно в документ C-M(2002)49-REV1, Сигурност в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор от 20 ноември 2020 г. и последващите изменения.

3. Класифицираната информация на НАТО ще се предава само по междуправителствени канали или по канали, одобрени от определените органи по сигурността на FN, HN и CNs. Такава информация ще носи ниво на класификация. Когато е необходимо, информацията ще посочва и страната източник.

4. FN, HN и CNs ще предприемат всички законосъобразни стъпки, с които разполагат, за да гарантират, че информацията, предоставена или генерирана съгласно това TA, е защитена от по-нататъшно разкриване, без да е получено съгласието на нацията източник за такова разкриване. Съответно FN, HN и CNs ще гарантират, че:

а. получателите няма да предоставят класифицирана информация на НАТО на страни извън НАТО без предварителното писмено съгласие на нацията източник;

б. получателите няма да използват класифицираната информация на НАТО за други цели освен предвидените в това ТА; и

в. получателят ще се съобразява с всички ограничения за разпространение и достъп до информацията, която се предоставя съгласно това ТС.

5. За да се гарантира защитата на личните данни, обменяни за извършване на дейностите по това ТА, FN, HN и CNs се задължават да не прехвърлят тези данни на трети страни или да ги обработват по друг начин, който е несъвместим с договорените цели, без предварителното писмено съгласие на останалите.

6. FN, HN и CNs ще разследват всички случаи, в които е известно или има основания за подозрение, че класифицираната информация на НАТО, предоставена или генерирана съгласно това TA, е била изгубена или разкрита на неупълномощени лица. FN, HN и CNs също така своевременно и напълно ще информират останалите за подробностите за всякакви подобни събития, за крайните резултати от разследването и за предприетите действия за предотвратяване на подобни събития. Разследванията по сигурността ще се провеждат в съответствие с SOFA на НАТО, процедурите на НАТО, съответните национални закони и политики на HN, FN и CN.

7. Отговорностите на FN, HN и CNs по отношение на използването, опазването и разкриването на информация, обменена или прехвърлена по това TA, ще продължат да бъдат в сила след прекратяването на това TA.

Раздел XV.
Дисциплина и юрисдикция

1. Разпоредбите по отношение на наказателната и дисциплинарната юрисдикция на HN, FN и CNs са посочени в член VII от SOFA на НАТО.

2. Ако някой от личния състав на FN или CNs бъде задържан от властите на HN, съответните FN или CN ще бъдат информирани незабавно.

3. HN, FN и CNs ще си сътрудничат тясно помежду си по отношение на упражняването на съответните им наказателни и дисциплинарни юрисдикции.

4. За целите на определяне дали предполагаемо криминално или дисциплинарно нарушение е възникнало в резултат на действие или бездействие, извършено при изпълнение на служебни задължения от член на силите, съгласно член VII от SOFA на НАТО, параграф 3(a) (ii), удостоверение от съответния военен орган на FN или CN, както е приложимо, че такова действие или бездействие е извършено при изпълнение на официални задължения, ще представлява установяване на факта.

Раздел XVI.
Искове

1. Всички искове ще бъдат разрешавани в съответствие с член VIII от SOFA на НАТО.

2. В случай на произшествие/инцидент, водещ до щети и/или наранявания, FN или CNs, според случая, ще информират HN възможно най-скоро и преди заминаването на силите на FN или CNs. HN, FN и CNs ще работят в тясно сътрудничество по отношение на процеса, свързан с исковете.

3. За целите на определяне дали е възникнала потенциална гражданска отговорност от каквото и да е действие или бездействие, извършено при изпълнение на служебни задължения от член на силите, удостоверяване от съответния военен орган на HN, FN или CN, както е приложимо, че такова действие или бездействие е извършено при изпълнение на служебни задължения, ще представлява установяване на факта.

4. Всякакви други искове и отговорности, които не са регулирани от SOFA на НАТО или от това техническо споразумение, или щети, причинени на трети страни по време или във връзка с дейностите, предвидени в настоящото техническо споразумение, ще бъдат регулирани единствено чрез директна консултация между участващите участници.

Раздел XVII.
Униформа, оръжие и влизане на територията на HN

1. Съгласно член V от SOFA на НАТО при изпълнение на служебните си задължения и дейности на територията на HN FN и CNs ще носят националните си военни униформи и отличителни знаци (за цивилния персонал се препоръчва прилично облекло). Цивилно облекло може да се носи за служебни задължения и дейности, когато е разрешено от командира на eVA България.

2. Съгласно член VI от SOFA на НАТО силите на FN и CNs могат да носят с тях щатните оръжия и боеприпаси, при условие че са упълномощени да го правят в изпълнение на съответните заповеди. При изпълнение на задълженията си силите на FN и CNs ще използват оръжия в съответствие с отдадените им заповеди.

3. Личният състав на FN и CN ще влиза и напуска територията на HN с притежаване на валидна военна карта за самоличност и заповед за пътуване на НАТО или официален паспорт в съответствие с член III от SOFA на НАТО. Информацията, включена в заповедите за пътуване, ще бъде в съответствие със стандартите на НАТО за заповеди за пътуване.

4. FN и CNs ще предоставят на HN списъка с личния състав 10 дни преди пристигането. Този списък ще включва име, звание/ранг и сериен номер на военна карта за самоличност и ще бъде представен на Националния център за координиране на придвижването на HN. Списък на значимо военно оборудване, като оръжия, боеприпаси, превозни средства и комуникационно оборудване, ще бъде представен на Националния център за координиране на придвижването на HN за координиране на разрешението за придвижване 10 дни преди пристигането на материалите на FN и CNs в HN.

5. Влизането във и излизането от въздушното пространство на HN на всяко въздухоплавателно средство на FN и CNs ще бъде предмет на приложимите международни и национални процедури на HN.

6. За да се улесни процесът на одобрение за военни придвижвания с наземен транспорт, включително автомобилен, железопътен и вътрешен воден транспорт, исканията за разрешение за преминаване на границите ще бъдат обработвани в съответствие с процедурите, описани в "Техническо споразумение за издаване на разрешение за преминаване на границите в Европа с наземен транспорт № A.PRG.CAP672.S" (CBMP SURFACE TA) и приложимото законодателство на HN.

7. Класифицирани, крипто- и официални документи и материали под официален печат ще се внасят в HN в съответствие с точка 3 от член XI от SOFA на НАТО и приложимите международни споразумения и законодателството на HN.

Раздел XVIII.
Процедури за разследване на произшествия и инциденти

1. Разследването и докладването на произшествия/инциденти ще се извършва в съответствие със законодателството на HN и приложимите международни договори в сила за HN, FN и CNs. Участниците ще оказват пълно съдействие при обезопасяването на района на мястото на произшествието/инцидентите и в хода на разследването.

2. Нациите, участващи в произшествие или инцидент, ще имат право да имат наблюдател, присъстващ при всяко разследване, когато това е разрешено съгласно приложимите процедури на HN. FN или CNs ще поемат всички разходи, възникнали от участието им в разследване.

3. Разследващият орган на HN ще предостави на военните власти на HN, FN или CNs копие от всеки окончателен доклад за произшествие или инцидент, включващ техните сили, когато това е разрешено съгласно приложимите процедури на HN.

Раздел XIX.
Дейности при смърт на член на рамкова държава/допринасяща нация

Смъртта на член на FN или CNs на територията на HN ще бъде докладвана на съответния орган на HN и FN или CN. Смъртта ще бъде удостоверена от медицински орган на HN в съответствие с действащите закони и разпоредби в HN и в координация с нацията на починалия член. Допълнителни подробности са посочени в приложение Б.

Раздел XX.
Медицински и стоматологични грижи

1. Военните органи на HN ще предоставят медицинско осигуряване и стоматологична помощ в рамките на своите възможности и в съответствие с приложимите правила и процедури на HN. Медицинско осигуряване и стоматологични грижи ще бъдат осигурени в съответствие с приложение Б.

2. Медицински и стоматологични грижи (ако има такива) Роля 1, предоставени от HN, както и медицинска евакуация с военен транспорт ще бъдат безвъзмездни.

3. Личният състав на FN и CNs ще има достъп до необходимото медицинско и стоматологично лечение от медицинска и стоматологична служба на HN при същите условия като съответстващия личен състав на HN в съответствие с член IX от SOFA на НАТО, освен ако не е решено друго взаимно между FN, HN и CN.

4. Всички медицински разходи, включително тези, свързани с евакуация с граждански медицински транспорт, хоспитализация в лечебни заведения (военни или цивилни), ще бъдат покрити индивидуално, чрез застраховка или от FN и CN съгласно националните им процедури и след предварително съгласуване с медицинското заведение, предоставящо грижите.

5. FN и CN ще гарантират, че техният личен състав е изпълнил съответните им национални медицински и стоматологични стандарти преди развръщане, както и задължителните медицински изисквания на HN за влизане на нейна територия. Това включва изискваната превантивна ваксинация и физическа годност за работа, дадена от собствения здравен орган.

6. Личният състав на FN и CN ще спазва приложимите правила и процедури на HN относно мерките за обществено здраве, свързани с COVID-19, инфекциозни заболявания и други заболявания.

Раздел XXI.
Връзки с обществеността

1. FN ще осигури представители на връзки с обществеността (PA), както се изисква, за установяване на PA способности в рамките на щаба на eVA България и в съответствие с приложимите правила и процедури на HN.

2. PAO Cell/STRATCOM Division/Branch на eVA България ще се състои от щатни военни от HNs и CNs.

3. FN ще осигури, когато бъде поискано, говорител на eVA България.

4. FN ще предостави, когато бъде поискано, главен PAO, който е съветник на командира по въпросите на PA.

5. Всички поддържащи дейности на PA трябва да бъдат организирани от главния PAO.

6. Дейностите на говорителя на eVA България ще се координират с Пресслужбата на НАТО.

7. Дейностите на eVA България PA ще бъдат координирани с HN и CN, когато е необходимо.

Раздел XXII.
Различия в тълкуването или приложението

Всяко различие по отношение на тълкуването или прилагането на това техническо споразумение ще бъде разрешено само чрез консултация между участниците на най-ниското подходящо ниво и няма да бъде отнесено до национален или международен съд или към друга трета страна за разрешаване.

Раздел XXIII.
Изменения и допълнения

Това ТА може да бъде изменяно или допълвано по всяко време с взаимното писмено съгласие на Участниците и влиза в сила от датата на последния подпис.

Раздел XXIV.
Продължителност, оттегляне и прекратяване

1. Това ТА и свързаните с него приложения ще влязат в сила от датата на последния подпис. То ще остане в сила, освен ако не бъде прекратено от някой от участниците, който даде 30 дни предварително писмено предизвестие на другия участник.

2. CN може да се оттегли от това TA чрез 30-дневно предизвестие, писмено, до HN и FN.

3. В случай че това техническо споразумение бъде прекратено или CN се оттегли, съответните разпоредби ще продължат да се прилагат по отношение на всички въпроси, които не са разрешени по време на прекратяването или оттеглянето. Финансовите разходи, възникнали в резултат на едностранно прекратяване или оттегляне, ще бъдат представени на другия участник или оттеглящия се CN за възстановяване, както е приложимо в съответствие със STANAG 2034 и както е отразено в приложение А към настоящото техническо споразумение, не по-късно от три месеца от датата, на която разходите са възникнали след уведомлението за прекратяване или оттегляне.

4. Настоящото ТА се подписва в два оригинала на английски език, по един за всеки участник.

Приложение А


Доставки и услуги, които трябва да бъдат предоставяни от страната домакин


Поддръжката от HN може да бъде предоставена срещу възстановяване, включваща директно финансово възстановяване на разходите и/или обмен с равна стойност, ако е в съответствие с приложимите национални процедури и може да включва предоставяне без разходи.

1. Безвъзмездна поддръжка от HN. HN ще предостави следната поддръжка безвъзмездно, според изискванията, на базата на наличност (подробно описана в последващите SORs) по време на фазите на сформиране и подготовка, използването и преразпределянето на силите:

а. Всички подходящи определени военни съоръжения и райони, предлагани за поддръжка на eVA България. Всички съоръжения и райони ще бъдат предадени на FN и CN в състояние, подходящо за ползване. Тези съоръжения ще бъдат върнати на HN в същото състояние, в което са били предадени, с изключение на нормалното износване или в случай на подобрения, в подобрено състояние. Съоръженията ще включват, но не се ограничават до, пилони за поставяне на съответните национални флагове на FN и CN, необходимото количество мебели, както е определено в SOR, и съответните електрически услуги за поддръжка на eVA България.

б. Достъп до електричество, вода, канализация и други налични комунални услуги.

в. Външна и инфраструктурна сигурност, свързана със съоръжения, използвани за целите на eVA България, включително защита на силите в рамките на военните способности.

г. Поддръжка, предоставена от военен личен състав на HN, и военно оборудване (с изключение на допълнителните разходи).

д. Съоръжения за съхранение на въоръжение и боеприпаси (специфичните национални изисквания трябва да бъдат включени в SORs).

е. Военни телефонни линии (специфични национални изисквания трябва да бъдат включени в SOR).

ж. Противопожарна защита на съоръжения и личен състав.

з. Всякакви медицински и/или стоматологични услуги, предоставяни в съответствие с раздел ХХ и приложение Б.

и. Географски карти в печатен и/или цифров формат.

й. Съдействие при договаряне, предоставено от военния личен състав на HN.

к. Достъп до и използване на учебни полигони, полигони и стрелбища.

л. Достъп до военни APOD, SPOD и RPOD без пристанищни, летищни и железопътни такси, които не са пряко свързани с поискани, предоставени и получени услуги.

м. Превантивни и ветеринарни медицински услуги (мерки за намаляване и контрол, насочени срещу насекоми, гризачи, плевели, гъби и други животни или растения) в случай на епидемиологичен/сезонен риск.

2. Подлежаща на възстановяване поддръжка от HN. При поискване, без да се засягат услугите, предоставени безвъзмездно, HN ще съдейства за предоставянето на следната поддръжка, ако е необходима и когато е налична, на възмездна основа (таксувана на същата цена, на която се таксуват военните сили на HN), без да действа като контрактор за трета страна:

а. Допълнителни разходи за военно настаняване за силите на FN и CNs по същите тарифи, начислени за личния състав на HN.

б. Налични материали и оборудване, необходими за монтаж на временните съоръжения.

в. Хранене във военни съоръжения на същите тарифи, които се таксуват за военния личен състав на HN.

г. Инсталиране на NATO/FN/CNs CIS и административно оборудване.

д. Налични телефонни и други комуникационни услуги, споделени от HN към FN и/или CN.

е. Използване на електричество, вода, канализация и други комунални услуги, налични и споделени от HN към FN и/или CN.

ж. Извозване на отпадъци, с изключение на унищожаването на медицински отпадъци, ако такива услуги се предлагат по договор с HN.

з. ГСМ, ако HN може да предостави на FN/CN по действащи договори на HN.

и. Придвижване с наземен транспорт, подлежащ на възстановяване (само допълнителни разходи), ако такива услуги са налични и споделени от HN към FN и/или CN.

й. Възстановителни услуги с военни средства.

к. Инженерни складове и строителни материали, ако има такива.

л. Мишени и допълнителни услуги в учебни полигони и стрелбища според заявките.

3. При поискване HN може да съдейства на FN и CN при договарянето на услуги, които са извън възможностите на HN, описани в параграфи 1 и 2 по-горе от настоящото приложение, като предоставя списъци с доставчици на стоки и услуги, както и предоставя превод, за да позволи упълномощеният персонал на FN и CN да сключва договори в съответствие със съответните закони, правила и процедури на FN и CN. Финансовите разходи по такива договори остават отговорност на страната, която сключва договора, ако той е за използване единствено от тази нация. Ако една нация подготви договор за използване от други нации, ще бъде разработено справедливо и коректно споразумение за споделяне на разходите.

4. HN няма да поеме никакви финансови отговорности от името на FN и CN, освен ако това не бъде изрично поискано предварително от упълномощен представител и освен ако отговорността за плащането на разходите не бъде приета от HN.

5. Ако FN или CN се оттеглят от съвместно договорени доставки и услуги, след като HN е изразходвала средства или е ангажирала средства, които са невъзвръщаеми и договорени в SOR, FN и CN, ще бъдат отговорни да възстановят на HN тези разходи.

6. Всяко искане на FN и CN за допълнителна логистична поддръжка, което не е описано по друг начин в това TA, включително неговите приложения, ще бъде заявено до HN чрез SOR, за да определи HN дали поддръжката може да бъде предоставена. Ако е предоставено, FN и/или съответните CNs ще възстановят разходите на HN според случая.

7. В случай че FN или CN изгради нова или ремонтира съществуваща инфраструктура, писмените договорености за това ще включват приложими правила и процедури на HN за финансиране на строителството, собственост и други подробности, които трябва да бъдат взаимно одобрени предварително от съответните страни.

8. За да се улесни изчисляването на възстановима HNS, HN, в координация с FMG, може да предостави списък на разходите за HNS.

9. Поддръжката, предоставена на FN и CN от трети страни, ще бъде предмет на отделни договорености между заинтересованите страни.

Приложение Б


Медицинска поддръжка


1. Военномедицинската служба на HN ще предоставя медицинска поддръжка в рамките на своите ресурси и ще координира допълнителната медицинска поддръжка с граждански учреждения, както се изисква за FN и CN в съответствие с принципите, отразени в това приложение и във всеки приложим SOR.

2. Медицинска евакуация: В зоните за провеждане на учения и подготовка (E/T) FN и CNs ще осигурят подходяща линейка и квалифицирани медицински средства, за да осигурят медицинско транспортиране и медицинска евакуация от E/T зоната до точка за трансфер на линейка; до гражданска линейка на HN или до най-подходящата местна болница или лечебно заведение (MTF). В случай че CN не може да предостави тази възможност, HN, FN и/или друга CN ще предостави тази възможност на CN безвъзмездно. Освен това, в някои случаи от HN може да се изисква да предостави тази възможност, както е било предварително съгласувано от HN и FN, и CN SMAs. Всички медицински евакуации към MTF с възможност за хирургия в рамките на театъра ще бъдат извършени в съответствие с определените срокове и не по-късно от 2 часа след раняване/нараняване.

3. Стратегическата медицинска евакуация ще бъде национална отговорност. Транспортирането от съоръжението на MTF до летището за стратегическа медицинска евакуация ще бъде извършено с подходяща линейка на HN при поискване.

4. HN цивилни въздушни или наземни линейки ще бъдат предоставени при необходимост на база възстановяване на разходите. Такива изисквания ще бъдат координирани между HN и FN или CN SMA.

5. Медицинска поддръжка: Основно медицинско лечение (Роля 1): FN и CNs трябва да наемат, оборудват, поддържат и управляват медицински капацитет от Роля 1. Този медицински капацитет ще осигури спешна медицинска помощ и основна медицинска поддръжка (без специализирано лечение) на съответния национален личен състав, както и спешна помощ на участниците в дейности, ако е необходимо. Медицинските услуги от Роля 1 включват ежедневно повикване при болест, незабавни животоспасяващи мерки за предотвратяване на животозастрашаващи заболявания и небойни наранявания и ограничена наземна евакуация на пациенти. В случай че CN не може да предостави тази способност, HN, FN и/или друга CN ще предостави такава на CNs безвъзмездно. Няма хирургически възможности, настаняване на пациент, лабораторни или рентгенови възможности. Освен това, в някои случаи може да се наложи HN да предостави тази способност на временен принцип, както е предварително съгласувано с HN и FN или CN SMAs.

6. HN след координация със SMA на FN и CNs ще съдейства относно достъпа до военна или цивилна медицинска помощ от Роля 2 и Роля 3, разположена близо до E/T зони.

7. HN ще осигури медицинска поддръжка и стоматологични грижи за Роля 2 и Роля 3 на FN и CNs при същите условия и същите стандарти, както биха били предоставени на личния състав на HN.

8. HN, FN и CNs ще осигурят медицински офицер за връзка, който да улесни връзката с медицински пунктове (медицински заведения в зоната E/T) и болници, за да се гарантира, че персоналът извън HN ще получи подходяща медицинска и стоматологична помощ.

9. Медицинската информация ще бъде споделяна с други лекуващи здравни специалисти само в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и националното законодателство за личните данни.

10. Медицинските офицери за връзка ще принадлежат като минимум към военна здравна служба или медицинска организация на съответната нация.

11. Роля 4 медицинска поддръжка е национална отговорност.

12. HN ще предоставя услуги за изхвърляне на медицински отпадъци на FN и CNs безвъзмездно или на базата на възстановяване, ако се предоставят от външен доставчик на услуги.

13. Органите на FN и CNs приемат всички медицински стандарти на HN за лечение и условия на медицински заведения (клиники) за своя личен състав.

14. В случай на смърт на член на FN или CNs по време на E/T смъртта ще бъде докладвана незабавно на властите както на HN, така и на FN или CNs. HN ще координира временните погребални услуги, включително използването на морга, за починали служители на FN или CNs.

15. В случай че бъде поискана аутопсия от FN или CNs или от органите на HN за починал член на FN или CNs, лекарите, представляващи HN, ще извършат аутопсията, а FN и CNs ще имат право да имат присъстващ наблюдател по време на аутопсията, ако е в съответствие с приложимото законодателство на HN. При поискване HN ще предостави копие от окончателния доклад за аутопсията на съответните органи на FN или CNs, ако е в съответствие с приложимото законодателство на HN.

16. Разходите, свързани с транспорта (включително разходите за репатриране на останките), аутопсията и погребалните услуги в случай на смърт на персонала на FN или CNs, ще бъдат заплатени от съответните FN или CNs.

17. Плащането за медицински услуги, различни от услугите, предоставени безплатно съгласно раздел XX от това TA, предоставени на личния състав на FN и CNs, ще се извършва от FN и CNs за съответния им личен състав или от физическото лице с предварителна координация с медицинското заведение по предоставяне на услугите.

18. HN, FN и CNs ще поддържат и гарантират, че се съхраняват записи, отразяващи прилагането на това приложение.

19. При поискване HN ще предостави медицинска помощ до степента, разрешена от законодателството на HN, за да подпомогне FN и CNs в техните правни процеси, включително, но не само, полицейски разследвания, дисциплинарни разследвания и други служебни разследвания.

Приложение В


Опазване на околната среда


1. HN, FN и CNs ще следват колективен превантивен подход към опазването на околната среда. За да се предотврати трайно въздействие върху околната среда или застрашаване на човешкото здраве и безопасност, потенциалните рискове за околната среда ще бъдат смекчени чрез съветите, предоставени от служителите по опазване на околната среда, назначени от командирите на силите HN и FN.

2. Всички нации ще се ръководят от екологичните политики и доктрината на НАТО за оперативна съвместимост. HN при поискване ще предостави на FN и CNs общи насоки за опазване на околната среда на английски език. FN и CNs ще предприемат разумни и информирани мерки за защита на околната среда на HN. FN и CNs ще се съобразяват с местните екологични закони, разпоредби, стандарти и политики, както обикновено и еднакво се прилагат в рамките на HN. FN и CNs ще спазват собствените си закони, разпоредби, стандарти и политики за околната среда, когато те са по-строги от, но не противоречат на подобни инструменти на HN. При липса на екологични закони, разпоредби, стандарти и политики всички нации ще се консултират относно мерките за опазване на околната среда по време на процеса на планиране.

3. Всички нации ще прилагат принципа за йерархия при отпадъците, за да намалят генерирането на отпадъци и да предотвратят замърсяването. FN ще разработи и периодично преразглежда план за управление на отпадъците в консултации с HN и CNs. Въз основа на наличността HN ще осигури разделяне, съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и окончателно изхвърляне на всички отпадъци, включително градски и специални отпадъци, включително опасни отпадъци и отпадъчни води в съответствие с екологичните разпоредби на HN. HN ще осигури подходящи контейнери/торби за опасни и неопасни отпадъци във всички зони за обучение/работа според изискванията.

4. FN и CNs ще създадат, поддържат и запазят екологично досие за местата, предоставени за тяхно ползване. Въз основа на вида и продължителността на дейностите нациите ще извършат оценки на въздействието върху околната среда (EIA), базови и крайни проучвания на околната среда (EBS/ECS) и доклади за състоянието на околната среда (ECR) на тези места. HN своевременно ще предостави всяка съществуваща информация, която ще послужи за идентифициране, описание или характеризиране на базовите условия на околната среда на тези места. Държавите, които провеждат EIA, EBS/ECS и ECR, ще споделят резултатите с другите нации на eVA България.

5. FN и CNs ще организират, ако е необходимо, събиране на данни за околната среда и вземане на проби от матрицата на околната среда (вода, почва, въздух) преди, по време и след всички дейности на местата за обучение/работа, за да се даде възможност за основан на доказателства подход към ОВОС, EBS/ECS и ECR. HN ще поддържа събирането на данни за околната среда и вземането на проби, при поискване, в рамките на наличните си ресурси и въз основа на предишно планиране и правилата на HN.

6. В случай на екологичен инцидент (напр. разлив на петрол, масло или смазочни материали) нацията, отговорна за инцидента, незабавно ще докладва за това на съответната си командна верига и на HN. Всяко последващо действие и възстановяване на разходите ще бъдат координирани по целесъобразност между заинтересованите страни и в съответствие с приложимите правила и процедури на HN.

7. Целият транспорт на опасни материали ще е съобразен със законите, процедурите и приложимите международни споразумения на HN за транспортиране и изхвърляне на материали. Както може да е необходимо за екологичното управление на опасни отпадъци, FN и CNs ще предоставят цялата информация, необходима за трансграничното движение на опасни отпадъци, предвидено от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и HN стандарти, изисквания, и политики, които прилагат Базелската конвенция в HN.

Приложение Г


Комуникационни и информационни системи (КИС)


1. FN и CNs могат да работят с радиокомуникационно оборудване на честоти, както са договорени между HN и FN и CNs в съответствие със законите и разпоредбите на HN. Военните радиочестоти на HN, разпределени на FN и CNs по време на E/T, ще бъдат безплатни.

2. Искането за честота трябва да бъде изготвено в съответствие със стандарта на НАТО. Най-малко един месец преди пристигането или използването на всякакъв вид радиооборудване на територията на HN всички заявки за честота трябва да бъдат изпратени от FN и CNs до клона за управление на честотите на HN (NARFA) и единичен HN POC - v.staykov@mod.bg и n.todorov@mod.bg за разпределение и одобрение.

3. FN и CNs могат да използват безплатно съществуващите военни телефонни и мрежови връзки в съоръженията, ако такива военни телефонни и мрежови връзки са посочени в SOR.

4. Всички международни телефонни, факс или интернет търговски линии ще бъдат завършени съгласно допълнителен договор между FN и CNs и граждански компании (FN и CNs са отговорни за плащането).

5. FN и CNs могат да инсталират и експлоатират оборудване, включително в своите защитени съоръжения, в подкрепа на тяхната военна и национална мрежа за командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и разузнаване (C4ISR). Инсталирането и експлоатацията може да подлежат на разрешение в съответствие със законите и процедурите на HN.

6. HN, FN и CNs ще положат всички разумни усилия за предотвратяване и премахване на вредни смущения с всякакви разрешени телекомуникационни системи и услуги.

7. FN и CNs могат да внасят, изграждат, използват и поддържат и изнасят системи и съоръжения, предназначени за комуникации и електроника в предварително определени съоръжения за използване на FN и CNs.

8. FN и CNs могат да разгръщат и управляват системи за тактическо разузнаване, наблюдение, засичане на цели и разузнаване (ISTAR), необходими за провеждане на тактически наземни операции в подкрепа на отбранителните планове за E/T и HN в съответствие с приложимите правила и разпоредби на HN. Такива възможности ще бъдат декларирани на HN и могат да бъдат интегрирани с плановете на HN ISTAR.

9. FN и CNs са упълномощени да използват кодове, криптографски системи и други средства за комуникационна сигурност във всички комуникационни системи на FN и CNs.

10. HN ще разпредели съоръжения и зони на FN и CNs, които впоследствие ще определят като зони с ограничен достъп само за FN или CNs и могат да включват системи C4ISR и ISTAR.

11. Комуникационни съоръжения, експлоатирани от FN и CNs, могат да бъдат обект на инспекция на HN, за да се провери съответствието с одобреното разрешение за функциониране. Инспекцията на HN няма да се прилага за криптографски системи и други средства за национална комуникационна сигурност или съоръжения, които могат да бъдат обозначени като зони с ограничен достъп само за FN или CNs.

12. На FN и CNs може да бъде предоставен достъп до информационните системи, предоставени от HN, както е договорено между HN, FN и CNs в съответствие със законите и процедурите на HN.

Приложение Д


Съвместна и комбинирана защита на силите и военно-полицейска дейност


Общи положения

1. Защитата на силите основно е отговорност на HN. Полицейското осигуряване на силите е преди всичко национална отговорност. Възприема се, че е от общ интерес на всички държави, предоставящи сили на eVA България, да си сътрудничат тясно по въпросите на защитата на силите и полицейското осигуряване.

2. С цел ефективно прилагане на SOFA на НАТО HN, FN и CNs ще си сътрудничат тясно с функциите за защита на силите и полицейската дейност (включително разследвания на криминални, дисциплинарни и други инциденти).

Защита на силите

3. HN ще носи отговорността да осигури защита на силите на eVA България. Военният личен състав на FN и CNs, упълномощен от съответните национални органи, може да увеличи защитата на силите в съответствие с техните национални насоки, но те винаги ще действат съвместно с личния състав на HN.

4. Преди FN или CNs да участват в задачи за защита на силите, съответната нация ще издаде необходимите заповеди за използване на сила, включително подходящи правила за използване на сила/ограничения, отразяващи изискванията на HN.

Полицейското осигуряване на силите

5. При спазване на юрисдикциите, определени в SOFA на НАТО и като част от eVA България, HN ще създаде Център за координация на военната полиция (MPCC). HN, FN и CNs ще управляват дейностите на MPCC, включително процедурите, практиките и процесите, както е описано в параграф 8 по-долу.

6. HN, FN и CNs ще предоставят членове на военната полиция в MPCC.

7. Целта на MPCC е да подпомага полицията на HN в правоприлагането на военните обекти и да координира мерките на FN и CNs, за да гарантира поддържането на реда и сигурността във всички военни или други помещения, които те заемат. MPCC ще осигури обща точка за контакт и ще координира първоначалния и ако е необходимо, национален отговор на всяко запитване, инцидент или обстоятелство, изискващи полицейски услуги по отношение на eVA България.

8. HN след консултации с FN и CNs ще разработи оперативни процедури, практики и процеси за MPCC в съответствие с приложимото законодателство на HN за:

а. Подпомагане на правоприлагащите задължения в HN.

б. Първоначална реакция при инциденти и процедури за предаване на съответните национални полицейски сили.

в. Съдействие на националните полицейски сили при изпълнение на техните задължения и разследвания.

г. Достъп до места за задържане за задържане на членове на eVA България, ако е необходимо.

д. Комуникационни и координационни процедури.

е. Координиране на уведомлението за поемане или отказ от юрисдикция в съответствие с член VII на SOFA на НАТО.

ж. Улесняване на уведомяването на тази подходяща нация за разрешаването на дела, включващи паралелна юрисдикция.

з. Улесняване на трансфера на член на eVA България под или от попечителството на HN.

и. Подкрепа за обучителните дейности на eVA България, ако е подходящо.

й. Други дейности според случая.

Приложение Е


Процедури за данъчни облекчения


1. Тези процедури за данъчни облекчения се прилагат за силите на FN и CN. Всички процедури за данъчни облекчения ще се разглеждат в съответствие с приложимото законодателство на HN и с помощта на Министерството на отбраната на HN (МО на HN). Освобождаване от данъци може да се прилага за доставка на стоки и услуги, предоставени само за служебна употреба на силите. Следната процедура се прилага за стоки и услуги, доставени на българска територия на силите на FN и CNs, разположени или преминаващи транзитно през Република България (РБ).

2. Предварителна информация:

2.1. Компетентни служители от Министерство на отбраната на РБ (МО), упълномощени от министъра на отбраната да координират дейностите между получателите на стоки/услуги (Въоръжените сили на НАТО) и Националната агенция за приходите (НАП):

- бригаден генерал Митко Григоров - директор на дирекция "Логистика" - e-mail: m.grigorov@mod.bg;

- полковник Иван Иванов - заместник-директор на дирекция "Логистика" - e-mail: ivan.m.ivanov@mod.bg;

- полковник Веселин Баджев - началник на отдел HNS & Multinational Logistics - e-mail: v.badjev@mod.bg.

2.2. Компетентен финансов орган - Национална агенция за приходите, Териториална данъчна дирекция - София, ул. Аксаков 21, BG - 1000 София;

2.3. Удостоверение за освобождаване от данъци - Приложение II към параграф 51 от Регламент 282/2011 Удостоверение за освобождаване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/ЕО, член 13) - Допълнение 1;

2.4. Искане за възстановяване на данък върху добавената стойност - Допълнение 2.

3. Освобождаване от данъци - "нулева ставка на ДДС":

3.1. Случаи, отговарящи на условията за прилагане на "нулева ставка на ДДС":

3.1.1. Тази процедура трябва да се прилага за стоки и услуги, доставени на българска територия на силите на FN и/или CNs, разположени или транзитно преминаващи през Република България (РБ), съгласно параграф 6, точка 6.2 от Меморандума за разбирателство между РБ и BiSC за HNS.

3.1.2. Процедурата се прилага в случай на доставка до получателя (Въоръжените сили на НАТО) за служебно ползване.

3.2. Документи за прилагане на данъчно освобождаване "нулева ставка на ДДС", които се предоставят от Силите на НАТО:

3.2.1. Списък на персонала, упълномощен да подписва удостоверения за освобождаване от данъци, включително образец на подпис. Този списък трябва да бъде изпратен по електронен път до компетентния персонал на MO на РБ, изброен в параграф 2.1.

3.2.2. Удостоверение за освобождаване от данъци - Приложение II към параграф 51 от Регламент 282/2011 Удостоверение за освобождаване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/ЕО, член 13). Попълва се в 2 оригинала - един за доставчика/фирмата и друг за получателя (верификация/потвърждение от МО на РБ и заверяване/подпечатване от Националната агенция за приходите). Този сертификат служи като доказателство на продавача за издаване на фактура с "нулева ставка на ДДС".

3.3. Как получателят на стоките и услугите (Въоръжените сили на НАТО) попълва данните:

- блок 1 - данни на упълномощеното лице - командир на силите на съответната държава от НАТО, чиито сили са дислоцирани или преминават транзитно през България. Адрес (място) на базата на територията на РБ, където са разположени силите;

- блок 2 - данни на компетентния орган на РБ, който подпечатва документа - НАП, ТДД - София, ул. Аксаков 21, БГ - 1000 София;

- блок 3 - данни на получателя на акции или услуги (Въоръжени сили на страна от НАТО). Получателят декларира, че запасите и услугите са за служебно ползване, във връзка с операция и/или учения на НАТО;

- блок 5 - данни на доставчика/фирмата и описание на стоките и услугите, посочени във фактурата.

След попълване на блоковете по-горе сертификатът трябва да бъде представен на компетентния персонал на МО на РБ (параграф 2.1) за организиране на проверка и прехвърляне на компетентния национален орган (параграф 2.2) за одобрение.

След одобрение от НАП компетентният персонал на МО на РБ връща сертификата на получателя на услугите (Въоръжените сили на НАТО).

4. Освобождаване от данъци - възстановяване на ДДС - Процедура за възстановяване на ДДС, който вече е платен от получателя на стоките и услугите (FN и/или CNs сили):

4.1. Попълване на Искане за възстановяване на ДДС - Допълнение 2. Попълва се от получателя, платил ДДС, и се придружава от фактурите (оригинал или нотариално копие).

4.2. Удостоверение за освобождаване от данъци - Приложение II към параграф 51 от Регламент 282/2011 Удостоверение за освобождаване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/ЕО, член 13).

4.3. Документите по параграф 4.1 и 4.2 се представят на компетентния персонал (параграф 2.1) не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца на събитието.

4.4. Компетентният персонал по параграф 2.1 проверява и верифицира/потвърждава документите по параграф 4.1 и 4.2.

4.5. Компетентният персонал по параграф 2.1 изпраща документите по параграф 4.1 и 4.2 до НАП в 15-дневен срок от получаването им.

4.6. Компетентният финансов орган (параграф 2.2) проверява документите и в рамките на 30 дни възстановява ДДС.

4.7. Не се възстановява ДДС, ако:

4.7.1. Сумата на ДДС във фактурата не е посочена на отделен ред.

4.7.2. Фактурата е издадена от лице, което не е регистрирано по ДДС.

4.7.3. Размерът на ДДС е под минималния праг за възстановяване, който е 50 лв./на фактура (с изключение на телефонни услуги, електричество и централно отопление, гориво за отопление, абонамент за периодични медии и интернет услуги).

5. Приложения:

5.1. Допълнение 1 - Удостоверение за освобождаване от данъци - Приложение II към параграф 51 от Регламент 282/2011 Удостоверение за освобождаване на ДДС и/или акциз (*) (Директива 2006/112/ЕО, член 151 и Директива 2008/118/ЕО, член 13).

5.2. Допълнение 2 - Искане за възстановяване на ДДС.Допълнение 1 към Приложение Е към TA за НАТО eVA в РБ


Сериен номер (по избор):

1. ОТГОВОРЕН/НО ОРГАН/ЛИЦЕ

Обозначение/име

Улица и №

Пощенски код, място

(Приемаща) държава членка

2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПОДПЕЧАТВАНЕ (име, адрес и телефонен номер)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОТГОВОРНИЯ ОРГАН ИЛИ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Отговорният орган или физическо лице(1) декларира с настоящото, че

(а) стоките и/или услугите, посочени в блок 5, са предвидени(2)

X

За служебно ползване на

 

За лична употреба на

 

 чужда дипломатическа мисия

 

 член на чуждестранна дипломатическа мисия

 

 чуждестранно консулско представителство

 

 член на чуждестранно консулско представителство

 

 европейски орган, за който се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз

 

 

 

 международна организация

 

 служител на международна организация

X

 въоръжените сили на държава, която е страна по Северноатлантическия договор (силите на НАТО)

 

 

 въоръжените сили на Обединеното кралство, разположени на остров Кипър

 

 

За използване от Европейската комисия или всяка европейска агенция или орган, изпълняващ задачите си в отговор на пандемията от COVID-19

 

 

(обозначение на институцията) (вижте блок 4)

(б) стоките и/или услугите, описани в поле 5, отговарят на условията и ограниченията, приложими към освобождаването в приемащата държава членка, посочено в поле 1, и

(в) че информацията по-горе е предоставена добросъвестно.

Отговорният орган или физическо лице с настоящото се задължава да заплати на държавата членка, от която стоките са били изпратени или от която са били доставени стоките и/или услугите, ДДС и/или акциза, които биха били дължими, ако стоките и/или услугите не отговарят на условията за освобождаване или ако стоките и/или услугите не са били използвани по предназначението.

 

Място, дата

 

Име и статус на подписалия

Подпис

4. ПЕЧАТ НА ОРГАНА (в случай на освобождаване за лична употреба)

Неприложимо

Място, дата

 

Печат

 

Име и статус на подписалия

Подпис

5. ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИСКА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДДС И/ИЛИ АКЦИЗ

A. Информация относно доставчика/оторизирания складодържател

(1) Име и адрес:

(2) Държава членка

(3) ДДС/акцизен номер или данъчен референтен номер

Б. Информация относно стоките и/или услугите:

Подробно описание на стоките и/или услугите(3) (или препратка към приложения формуляр за поръчка)

Количество или брой

Стойност без ДДС и акциз

Валута

 

 

 

Единична стойност

Обща

стойност

 

1

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

Общо

 

6. СЕРТИФИКАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Пратката/доставката на стоки и/или услуги, описани в поле 5, отговаря:

X

Напълно

 

 

до количество от

(брой)(4)

условията за освобождаване от ДДС и/или акциз

 

 

Име и статус на подписалия

Място, дата

Печат

Подпис

7. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЕЧАТА В БЛОК 6 (само в случай на освобождаване за служебно ползване)

С писмо №:

 

Дата:

 

Определяне на отговорна институция:

е от

 

Компетентен орган в приемащата държава членка: освобождава се от задължението съгласно блок 6 за получаване на печата

 

 

Място, дата

Печат

Име и статус на подписалия

Подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Заличаване според случая.

(1) Заличаване според случая.

(2) Поставете кръстче в съответното поле.

(3) Изтриване на неизползваното пространство. Това задължение важи и ако има приложени формуляри за поръчки.

(4) Стоките и/или услугите, които не отговарят на условията, трябва да бъдат изтрити в клетка 5 или в приложения формуляр за поръчка.

 


Допълнение 2 към Приложение Е към TA за НАТО eVA в РБ


Приложение 2 към чл. 7, ал. 1 (НАП № З-ЦУ-1079/08.04.2022 г.)


 ДО (To)

Териториална дирекция на

Националната агенция за приходите

София

(Territorial Directorate Sofia of the National Revenue Agency)

 

ИСКАНЕ

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

REQUEST FOR VAT REIMBURSEMENT

От (From)

..........................................................................................................................................................

(име и длъжност на лицето /Name and position of the person/)

..........................................................................................................................................................

(Стратегически командвания/Щабове под командването на НАТО или въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор) /Strategic Commands/NATO subordinated HQs or Armed Forces of the other countries that are parties to the North Atlantic Treaty/

за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на (for VAT reimbursement at amount of): ............................. лв. (BGN)

Електронен адрес за кореспонденция (Electronic address for correspondence):........................

..........................................................................................................................................................

За покупки на стоки и услуги за периода (For purchases of goods and services during the period)

от (from) ........................... до (to) .............................

Желая да ми бъде възстановен данъкът върху добавената стойност, който е заплатен при покупките на стоки и/или услуги за служебни нужди.

(I wish the VAT that is paid for purchases of goods and/or services for duty needs to be reimbursed)

Прилагам фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис. (I apply invoices /in original or true copies of them/ for the purchases of goods that are done and their inventory)

Желая сумата да бъде преведена по сметка на (I would like, the amount to be send on account of):

Банкова сметка (Bank account)

IBAN/OBAN

 

BIC

 

Титуляр на банковата сметка

(Holder of the bank account)

 

 

..........................................................................................................................................................

(имена, длъжност и подпис на лицето/Name, position and signature of the person/)

Дата (Date) ..................

 

Министерството на отбраната удостоверява, че това лице има право на възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и Щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО (ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.)

/Ministry of Defence certifies that this person has a right for VAT reimbursement according to Memorandum of understanding (MOU) between the Government of the Republic of Bulgaria and Supreme Headquarters Allied Powers Europe and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation regarding the provision of Host Nation Support for the execution of NATO operations and exercises (State Gazette number 104, dated 26 Nov. 2004)/

..........................................................................................................................................................

(име и длъжност на компетентното лице от Министерство на отбраната)

/Name and position of the person with competency from the Ministry of Defence/

...............................                                                                  ....................................

(дата /Date/)                                                                              (подпис /Signature/)

 


Приложение Ж


Образец на нота за присъединяване (NOA) или изявление за намерения (SOI)

 

НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ [CN да избере NOA или SOI според случая] ЗА УЧАСТИЕ В ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, СЪЗДАДЕНИ В РАМКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (HN) ЗА МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО В БЪЛГАРИЯ

Република/Кралство/Правителство/Министерство на ................................... (CN), представлявано от ...................................

След като реши, че нейните въоръжени сили ще участват в мерките по усилена бдителност на НАТО в България,

Имайки предвид раздел III, параграф 3 от Техническото споразумение,

ИЗБИРА ДА УЧАСТВА ВЪВ И ДА СПАЗВА РАЗПОРЕДБИТЕ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ ВЪВ:

"Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО в България и предоставянето на поддръжка от страната домакин и други отговорности", влязло в сила на ................... ден на ........................, както следва:

Като Допринасяща нация в мерките по усилена бдителност на НАТО в България.

[Когато трябва да се изразят резерви, към изречението може да се добави следната формулировка:

"Предмет на следните резерви:", след това се изброяват резервите, ако е приложимо]

За Министерството на отбраната на.......... (CN):

Име: ..................................................................................................................................................

Ранг/позиция: ..................................................................................................................................

Дата: .................................................................................................................................................

За Министерството на отбраната на Италианската република (FN):

Име: ..................................................................................................................................................

Ранг/позиция: ..................................................................................................................................

Дата: .................................................................................................................................................

За Министерството на отбраната на Република България (HN):

Име: ..................................................................................................................................................

Ранг/позиция: ..................................................................................................................................

Дата: .................................................................................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ Е НЕОБХОДИМА САМО АКО CN ПРЕДОСТАВЯ SOI С РЕЗЕРВИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ HN И FN ЩЕ СЕ СЪГЛАСЯТ С ТЕЗИ РЕЗЕРВИ, КАТО ПОДПИШАТ SOI И ВЪРНАТ SOI НА CN ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

Страната домакин ще/няма да предостави поддръжка на въоръжените сили на правителството на ......................................... (CN), участващи в мерките по усилена бдителност на НАТО в България съгласно разпоредбите на Техническото споразумение и резервата(ите) на ......................(CN).

За Министерството на отбраната на Република България (HN):

Име: ..................................................................................................................................................

Ранг/позиция: ..................................................................................................................................

Дата: .................................................................................................................................................

За Министерството на отбраната на Италианската република (FN):

Име: ..................................................................................................................................................

Ранг/позиция: ..................................................................................................................................

Дата: .................................................................................................................................................


__________________________

1 GRP - Graduated Response Plan - План за степенуван отговор на НАТО.Промени настройката на бисквитките