Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-57 от 9 ноември 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Сандански след Решение № 151 по протокол от 28.07.2022 г. на Общинския съвет – Сандански, становище от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-3868 от 12.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на учениците във Вечерната професионална гимназия, считано от 1.07.2023 г. преобразувам Вечерна профилирана гимназия – гр. Сандански (бул. Свобода № 12), и Профилирана гимназия „X.X.“ – гр. Сандански (бул. Свобода № 12), в Профилирана гимназия „X.X.“ – гр. Сандански, със седалище, официален адрес и адрес на обучение: бул. Свобода № 12.

1. Учениците от Вечерна профилирана гимназия – гр. Сандански, и Профилирана гимназия „X.X.“ – гр. Сандански, да продължат образованието си в Профилирана гимназия „X.X.“ – гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.

2. Задължителната документация на Вечерна профилирана гимназия – гр. Сандански, и Профилирана гимназия „X.X.“ – гр. Сандански, да се съхранява в Профилирана гимназия „X.X.“ – гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.

3. Финансиращ орган: кмет на община Сандански.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Пенов

7256

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-1023 от 1 ноември 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скално образувание Коня“, в землището на гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, обявена със Заповед № 97 от 13.03.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 29 от 1978 г.), от 3,00 дка на 5,339 дка.

2. В границата на природна забележителност „Скално образувание Коня“, определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 73626.200.331 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Търговище (за 2021 г.), община Търговище, област Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 17.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 5,339 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност „Скално образувание Коня“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Шумен.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова

7243

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-23 от 11 ноември 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпили молба вх. № 94-Г-33/31.10.2022 г. и молба вх. № 94-Г-33/8.11.2022 г. от X.X.X., включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.), с искане да бъде извършена промяна на служебния му адрес за кореспонденция и на адреса на електронната му поща нареждам:

Изменям т. 17 от Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.), както следва:

I. Относно служебния адрес за кореспонденция на синдика X.X.X. думите: „София, ж.к. Люлин, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1“ се заменят със „София, бул. Янко Сакъзов № 10, ет. 2, офис 5“.

II. Относно адреса на електронната поща на синдика X.X.X. думите: „georgi.tsvetanov@abv.bg“ се заменят с „gtcgeorgiev@gmail.com“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: Кр. Зарков

7411

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ЗАПОВЕД № 654 от 30 август 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията и на нейната администрация, решение на комисията по т. 29 съгласно протокол № 15 от 16.08.2022 г. във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 92, ал. 1, 2 и 5 и чл. 87 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на следните стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:

– силиконови клипсове (закопчалки за биберон) с поставени кръгли топчета по дължината им с еднакъв размер, марка: „Таралеж.ка“, материал: 100% естествено дърво, сатен, 100% хранителен силикон, размери 25х1,5 см, модели: „Люляк“, кат. номер: 1000000003; „Пудра“, кат. номер: 1000000002; „Лято“, кат. номер: 1000000004; „Дъга“, кат. номер: 1000000005, „Вълшебство“, кат. номер: 1000000006; „Mint“, кат. номер: 1000000002; „Праскова“, кат. номер: 1000000008; „Океан“, кат. номер: 1000000009; „Свежест“, кат. номер: 1000000010; „Небе“, кат. номер: 1000000011; „Пролет“, кат. номер: 1000000013; „Земя“, кат. номер: 1000000014; „Омбре“, кат. номер: 1000000015; „Сив Океан“, кат. номер: 1000000017; „Blush“, кат. номер: 1000000002; „Baby Blue“, кат. номер: 1000000002; „Glacier Blue“, кат. номер: 1000000002; „Cloud“, кат. номер: 1000000002; „Blush/Peach“, кат. номер: 1000000002, „Heather“, кат. номер: 1000000002;

– силиконови клипсове (закопчалки за биберон) с поставени кръгли топчета и малки елементи по дължината им, марка: „Таралеж.ка“, материал: 100% естествено дърво, сатен, 100% хранителен силикон, модели: „Blush Dream“, кат. номер: 1000000002, „Blue Dream“, кат. номер: 1000000002; „Purple Dream“, кат. номер: 1000000002; „Mint Dream“, кат. номер: 1000000002; „Baby Pink Dream“, кат. номер: 1000000002.

2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

Съгласно протоколи от изпитване, заведени с вх. № Ц-03-9225 от 18.07.2022 г., издадени от изпитвателен център „Алми тест“, София, стоките не съответстват на изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN 12586:2007+A1:2011 „Изделия за отглеждане на малки деца. Държач за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както следва:

1. Протокол от изпитване № 113011048016950 от 14.07.2022 г., удостоверяващ, че закопчалка за биберон (силиконов клипс), модел „Люляк“, марка: „Таралеж.ка“, с поставени кръгли топчета по дължината му с еднакъв размер, кат. номер: 1000000003, не съответства на стандарт БДС EN 12586:2007+A1:2011 по следните показатели:

– т. 5.1.3 „Наличие на остри върхове, ръбове и мустаци“ – има остри ръбове по закачалката за дрехи;

– т. 6.1.3 „Дължина“ – дължината е по-голяма от 220 мм;

– т. 6.1.4.3 „Дебелина на кордата“ – дебелината на кордата е по-малка от 1,5 мм.

2. Протокол от изпитване № 113011048016951 от 14.07.2022 г., удостоверяващ, че закопчалка за биберон (силиконов клипс), модел „Blush Dream“, марка: „Таралеж.ка“, с поставени кръгли топчета и малки елементи по дължината му, кат. номер: 1000000002, не съответства на стандарт БДС EN 12586:2007+A1:2011 по следните показатели:

– т. 5.1.3 „Наличие на остри върхове, ръбове и мустаци“ – има остри ръбове по закачалката за дрехи;

– т. 6.1.3 „Дължина“ – дължината е по-голяма от 220 мм;

– т. 6.1.4.3 „Дебелина на кордата“ – дебелината на кордата е по-малка от 1,5 мм.

Предвид установените несъответствия стоките съдържат сериозен риск от удушаване и нараняване на бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: И. Френкев

7364

 

ЗАПОВЕД № 817 от 28 октомври 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията и на нейната администрация, решение на комисията по т. 23 съгласно протокол № 22 от 12.10.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на стоки – детски матраци „БЕБЕ“, различни размери, произведени в гр. Русе, България, като стоки, опасни за здравето и безопасността на потребителите, тъй като не съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност съгласно стандарт БДС EN 16890:2017+А1:2021 „Мебели за деца. Матраци за детски легла и детски кошарки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

Съгласно представен протокол от изпитване № 115941070217181/11.09.2022 г. стоките – детски матраци „БЕБЕ“, различни размери, произведени в гр. Русе, България, не съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност и не издържат изпитването по стандарт БДС EN 16890:2017+А1:2021 „Мебели за деца. Матраци за детски легла и детски кошарки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ по следните показатели:

– 8.2.3.2 – Външни опасности от задушаване. Твърдост;

– 8.2.3.3 – Задавяне и вътрешни опасности от задушаване. Достъпност на материалите за пълнеж. Ципове;

– 9.1 – Информация за продукта. Маркировка;

– 9.1 – Информация за продукта. Инструкция за употреба.

Предвид установените несъответствия стоките съдържат сериозен риск от задушаване на бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне предлагането на стока на пазара в несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск за живота и здравето на потребителите – бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Ст. Алипиев

7305

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № З-ЦУ-1955 от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впишат следните задължени лица, за които Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:

1190

206969727

ТЕРА ТУР РИДЖЪНСИ ЕООД

1191

206886644

РОВИН ООД

 

2. Заповедта влиза в сила от 1.11.2022 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Б. Михайлов

7365

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3815-П от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1802 от 20.05.2021 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 47 от 2021 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7044 от 3.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 48550.2.102, с площ 16 736 кв. м, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 48550.2.102.1, 48550.2.102.2, 48550.2.102.3, 48550.2.102.4 и 48550.2.102.5, намиращ се в с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 245 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 40 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с протокол № ПД-62 от 22.03.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (към настоящия момент министър на транспорта и съобщенията) паричните постъпления от приватизацията на обособената част да постъпят по сметка на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, и да останат собственост на дружеството.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7258

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 39-7 от 25 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Одобрява частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич за ПИ 72624.176.103 по КККР на гр. Добрич (от територия „дерета и суходолия“ в зона „терени за енергийни производства – Пел“), с устройствени показатели: Пл. застр. – 50% – 80%, Кинт. 2,5 и Пл. озел. – 20% – 40%.

2. Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Радичков

7228

 

РЕШЕНИЕ № 39-8 от 25 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Одобрява частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич за ПИ 72624.176.104 по КККР на гр. Добрич (от територия „дерета и суходолия“ в зона „терени за енергийни производства – Пел“), с устройствени показатели: Пл. застр. – 50% – 80%, Кинт. 2,5 и Пл. озел. – 20% – 40%.

2. Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Радичков

7229

РЕШЕНИЕ № 39-9 от 25 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Одобрява частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за стадион“, в землището на гр. Добрич, за промяна от зона „терени за спорт – Са“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с устройствени параметри: Пл. застр. 50 – 80%, Кинт. 1,0 – 2,5, Пл. озел. 20 – 40%.

2. Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Радичков

7230

 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕШЕНИЕ № 169 от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Костенец, реши:

1. Открива процедура по приватизация на 50 дяла от капитала на „Фармакос“ – ООД, представляващи 47,6 % от капитала на дружеството.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. обект на търга: 50 дружествени дяла от капитала на „Фармакос“ – ООД, представляващи 47,6 % от капитала на дружеството, собственост на Община Костенец;

2.2 вид на търга: публичен търг с явно наддаване;

2.3. начална тръжна цена: 93 333 лв.;

2.4. стъпка на наддаване: 2800 лв.;

2.5. размер на депозита и краен срок за внасянето му: депозитът за участие в размер 9000 лв., който следва да е постъпил по сметка на Община Костенец в срок до 18-ия ден от датата на обнародването на решението за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване в „Държавен вестник“;

2.6. закупуване на тръжна документация: тръжната документация може да се закупи от общинската администрация – Костенец, на касата в Центъра за административно обслужване, гр. Костенец, ул. Иван Вазов № 2, ет. 1; срок за закупуване на тръжната документация до 16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването на решението за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване в „Държавен вестник“; стойността на тръжната документация е в размер 100 лв.; срещу представена фактура (приходна квитанция) за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на общинската администрация – Костенец, ет. 1, Център за административно обслужване;

2.7. срок за подаване на предложения за участие: предложенията на участниците за участие в търга се подават в деловодството на общинската администрация – Костенец, ет. 1, Център за административно обслужване, в запечатан, надписан и непрозрачен плик, в срок до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на решението за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване в „Държавен вестник“;

2.8. срок за извършване на оглед: оглед на активите на дружеството може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ търга, от 9 до 15 ч., след закупуване на тръжна документация и заявка за оглед, направена един работен ден предварително;

2.9. провеждане на търга: търгът ще се проведе в сградата на общинската администрация – Костенец, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4, заседателна зала, в 10 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването на решението за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване в „Държавен вестник“;

2.10. повторен търг: в случай че на публичния търг с явно наддаване не се е явил кандидат, да се обяви нов чрез обнародването на решението за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване в „Държавен вестник“; повторният търг да се проведе при същите условия, при които е обявен първият;

2.11. всички разходи, свързани с участието в търга, сключването на сделката, дължимите данъци и такси, са изцяло за сметка на купувача.

3. Утвърждава тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване.

4. Упълномощава кмета на община Костенец да предприеме всички необходими действия за изпълнение на взетото решение, включително: обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“, оповестяването му на официалната интернет страница на общината и публикуването му в един местен вестник, както и да извърши каквито други действия е необходимо.

5. Възлага на кмета на община Костенец да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 50 дяла от капитала на „Фармакос“ – ООД, представляващи 47,6 % от капитала на дружеството и да сключи приватизационен договор със спечелилия търга участник в срока по Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател: И. Банчев

7279

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1110 от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3 и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на ОУП на гр. Плевен за ПИ 56722.651.162 – част от второстепенна улица, западно от УПИ І-651.634, кв. 603 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

7402

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 368 от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Първомай, реши:

1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Първомай ведно с правилата и нормативите за неговото прилагане.

2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а и на интернет страницата на община Първомай.

3. Възлага на кмета на община Първомай да представя ежегоден доклад за изпълнението на ОУП в неговия обхват и предложения за изменението му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: Хр. Вълчев

7280

35. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С220022-091-0000811/11.07.2022 г. възлага на „СК ЕНЕРДЖИ 2022“ – ООД, ЕИК 206954045, адрес: София, ж.к. Стрелбище, ул. Майор X.X. № 22 – 24, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот: земя и сграда, поземлен имот с идентификатор 30301.300.407, с площ 800 кв. м по документ за собственост, ведно с построената в него сграда със ЗП – 52 кв. м и с площ на ПИ 1156 кв. м по кадастрална карта – АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), намиращ се в с. Замфирово, община Берковица, област Монтана, ул. Драва № 4, с граници при съседи: 30301.300.409, 30301.300.402, 30301.300.401, 30301.300.633, 30301.300.408.

7283

43. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220022-091-0001243/4.11.2022 г. възлага на X.X. следния недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент № 1 с КИД 51500.507.532.1.1, намиращ се в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас – гр. Несебър, Сън райс, ет. 1, ап. 1, с площ по документи 38,6 кв. м, с граници: самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.507.532.1.2; под обекта: 51500.507.532.1.75; над обекта: 51500.507.532.1.13.

7231

88. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220022-091-0001252/7.11.2022 г. по и.д. № 22150025397/2015 г. по описа на ТД – София, възлага на: „Брайт инженеринг“ – ООД, ЕИК 103327353, с адрес (седалище): София, бул. Цариградско шосе № 133, БИЦ „Изот“, ет. 6, офис 616а, следните недвижими имоти: 1. поземлен имот с кадастрален идентификатор 77400.81.50, намиращ се в землището на с. Храбърско, община Божурище, м. Колешанови пояти, представляващ земеделска земя – четвърта категория, съгласно одобрените кадастрални карти и регистри със Заповед № РД-18-31 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер на поземления имот по предходен план – 081050, с площ 3450 кв. м, при съседни поземлени имоти с кадастрални идентификатори: 77400.81.21; 77400.81.43; 77400.81.621; 77400.81.627; 77400.81.503; 77400.81.49; 2. поземлен имот с кадастрален идентификатор 77400.115.1, намиращ се в землището на с. Храбърско, община Божурище, м. Калов дол, представляващ земеделска земя – четвърта категория, съгласно одобрените кадастрални карти и регистри със Заповед № РД-18-31 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК с номер на поземления имот по предходен план – 115001, с площ 4000 кв. м, при съседни поземлени имоти с кадастрални идентификатори: 77400.115.504; 77400.115.2; 77400.115.4; 77400.115.501.

7300

58. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220010-095-0001260/8.11.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: гр. Дупница, ул. Николаевска № 27, ет. 3, следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 04220.9.147 по КККР на с. Бистрица, местност Ачкагач, община Дупница, област Кюстендил, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор 04220.9.130, номер по предходен план 04220.9.123, площ 438 кв. м, с граници: 04220.9.141, 04220.9.146, 04220.9.148, 04220.9.124, 04220.9.134, ведно с построената в имота сграда с основно предназначение – жилищна, брой етажи 2, със ЗП 94 кв. м, РЗП 191,7 кв. м, на етап „груб строеж“. Общата сума на закупения имот възлиза на 90 375 лв.

7394

40. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с № С220020-091-0001190/27.10.2022 г. възлага на X.X.X. следния недвижим имот: земеделска земя, КИД 67338.437.659, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята: 9, площ 799 кв. м, намиращ се в гр. Сливен, местност Башчардак, с граници: 67338.437.666, 67338.437.649, 67338.437.660, 67338.437.653. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

7233

40а. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с № С220020-091-0001202/28.10.2022 г. възлага на X.X.X. следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 67338.437.655, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (10 м), площ 372 кв. м, намиращ се в гр. Сливен, местност Башчардак, с граници: 67338.437.666, 67338.437.654, 67338. 437.657, 67338.437.656. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

7234

57. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С220013-091-0001130/7.10.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. Славянска № 70, следния недвижим имот: поземлен имот, който по нотариален акт е с № 1997, с площ 400 кв. м, при о.т. 434, незастроен, намиращ се в гр. Батак, срещу кв. 118 по ПУП на гр. Батак и в кв. 116 по ПУП на гр. Батак, при граници и съседи: запад – път, юг – път, ПИ – пл. № 2005, север – озеленяване, а по скица: с идентификатор 02837.502.1997 по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изп. директор на АГКК, с площ 671 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, с адрес на имота: гр. Батак, ул. Георги Бусилин, при съседи: 02837.502.2004; 02837.502.9652; 02837.502.2005; 02837.502.2020; 02837.502.2405. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

7232

76. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С220013-091-0001277/10.11.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, адрес: гр. Пещера, ул. Ангел Калоянов № 17, следния недвижим имот: земеделска земя, с идентификатор 56277.4.67 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-62 от 15.12.2014 г. на изп. директор на АГКК, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 5, номер по предходен план: 038079, с площ 4403 кв. м, намиращ се в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик – местност Баташки път, с граници: 56277.4.1; 56277.4.10; 56277.4.9; 56277.4.8; 56277.4.52, придобит с нотариален акт № 186, том 1, рег. № 1785, дело № 175/2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пещера. Имотът е с неправилна форма, неограден. Намира се на главния път Пещера – Батак, непосредствено след изхода на гр. Пещера. Имотът е обрасъл с нискостеблена растителност. В ПИ е позициониран далекопровод на електрическата мрежа, както и билборд на фирма „Гидо“. Целият имот огражда помпена станция, която е оградена с телена ограда и същата не е собственост на посоченото ДЗЛ. Горната граница е пътят Пещера – Батак, а долната граница – река. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

7367

28. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия“, „Поддръжка на техниката в операциите“ и „Съвременни системи въоръжение и техника“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-1051 от 2.11.2022 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

7358

29. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № СИ29-РД03-279 от 3.11.2022 г. на началника на Военната академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

7361

923. – Националната спортна академия „X.X.“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по протокол № 22 от 3.11.2022 г. обявява конкурси за академични длъжности, както следва: главни асистенти в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт: в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Спортна гимнастика)“ – един за нуждите на катедра „Гимнастика“; в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Спортен мениджмънт)“ – един за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“; доценти в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт: в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Хандбал)“ – един за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“; в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биомеханика“ – един за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“; в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Класическа борба)“ – един за нуждите на катедра „Борба и джудо“; доцент в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Информационни и комуникационни технологии във физическото възпитание и спорта“ – един за нуждите на секция „Информационни технологии за анализ на движенията“ към Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“ (ДЕОИТ). Всички конкурси са със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „X.X.“ (НСА). Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая № 111, ет. 1 на НСА „X.X.“, Студентски град.

7384

18. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ – един за нуждите на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

7386

19. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, за академичната длъжност доцент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ – един, за нуждите на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

7387

20. – Техническият университет – София, обявява конкурси: за Факултета по електроника и автоматика в гр. Пловдив за главен асистент, висше училище, в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии“ – един, за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, и за Факултета по машиностроене и уредостроене в гр. Пловдив за професор, висше училище, в професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един, за нуждите на катедра „Индустриален мениджмънт“; доцент, висше училище, в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Приложна механика“ – един, за нуждите на катедра „Механика“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

7259

38. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Съдебна медицина“ – един в сектор „Съдебна медицина и деонтология“ на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, ФОЗ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7262

39. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Физиология“ в катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7263

40. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Биология“ към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7264

41. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Химия“ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7265

42. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на две академични длъжности главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7266

43. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в сектор „Помощник фармацевт“ на катедра „Социални и фармацевтични дейности“ при Медицинския колеж със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7267

44. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика в сектор „Физическо възпитание и спорт“ на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7268

16. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Стокознание на тютюна) – един; доценти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия, Хидроколоиди в хранително-вкусовите продукти) – един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоактивни хранителни компоненти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Биотехнологични методи в екологията, Технология на антибиотиците) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на тютюна и тютюневите изделия) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Управление на качеството, Добри производствени практики) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на месото и рибата, Методи за анализ на месни и рибни продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на млечнокиселите продукти, Технологичен контрол при производството на млечни продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Добавки за хранителни и вкусови продукти) – един; главни асистенти по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Основи на промишлената микробиология, Технология на ензимите) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Управление и оползотворяване на отпадъците в хранителната индустрия, Добавки за хранителни и вкусови продукти) – един, всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Документи се подават в Университета по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.

7385

756. – Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Одит, счетоводство и противодействие на икономическата престъпност) – един, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015829.

7362

8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология“ за нуждите на Изследователска група „Лотични екосистеми“, секция „Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.

7393

246. – Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Български език“, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на института, София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая № 504, тел. 02/872-23-02.

7359

552. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за математически изчисления) – един за нуждите на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05.

7227

45. – Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Генетика“, лаборатория „Приложна генетика и растителни биотехнологии“, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, адрес: София, ул. Акад. X.X., бл. 21, тел. 872-26-06 и 979-26-02.

7360

15. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 692 по протокол № 61 от 16.09.2022 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за подробен устройствен план-изменение на план за улична регулация на задънена улица при о.т. 74б (съществуваща) и откриване на нова задънена улица от о.т. 75б (съществуваща) – о.т. 74в (нова) до о.т. 74г (нова); откриване на нова задънена улица от о.т. 74в (нова) – о.т. 74д (нова) – о.т. 74е (нова) до о.т. 74ж (нова); изменение на план за регулация – заличаване на УПИ I – „за озеленяване“, и създаване на нови УПИ I-517, УПИ VI-671 – „за жс“, и УПИ VII-319 и план за застрояване на нов УПИ VI-671 – „за жс“, кв. 1, м. Детски град, район „Панчарево“. Решението и проектът са изложени в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7301

16. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 688 по протокол № 61 от 16.09.2022 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на парцеларен план на обект: площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ № 0216, идентичен с ПИ с идентификатор 04234.6066.434, и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на м. С. Бистрица – разширение, и от кв. 13а на м. С. Бистрица до резервоар „Кокаляне“ в обхват на изменението: от ПИ с идентификатор 37914.6802.30 през ПИ с идентификатор 37914.6802.83 по южната граница на ПИ с идентификатор 37914.6802.82, през ПИ с идентификатор 37914.6803.110 до включване по одобреното трасе в ПИ с идентификатор 37914.6806.123 по северозападната граница на ПИ с идентификатор 37914.6806.125 по КККР на Кокаляне, район „Панчарево“. Решението и проектът са изложени в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7251

24. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 736 по протокол № 63 от 6.10.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32216.2327.26 по КККР за създаване на нов УПИ III-26 – „смесено предназначение“, кв. 49, и изменение на план за улична регулация от о.т. 455 до о.т. 457, м. Кв. Изгрев – гр. Банкя, район „Банкя“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7302

2. – Община Аксаково на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за терен, отреден за „площад“, по плана на с. Засмяно, община Аксаково, предвиждащ обособяване на нов кв. 37, съставляващ новообразуван УПИ І – за общ. обслужване. Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в отдел „Устройствено планиране“ при Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58Б, ет. 4, стая № 4. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7347

30. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1445, взето на четиридесет и четвъртото редовно заседание с протокол № 44 от 26.10.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Уличен водопровод и канализация до поземлен имот КИ 00702.24.240 по кадастралната карта на Асеновград“ съгласно плътна линия със зелен цвят за водопровода, плътна линия с кафяв цвят на канализацията и сервитутни линии с пунктирна линия със зелен цвят на приложения проект. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

7354

30а. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1444, взето на четиридесет и четвъртото редовно заседание с протокол № 44 от 26.10.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ относно кв. 9 – УПИ VII-261, 262 – стоп. дейност, УПИ V-383 – стоп. дейност, УПИ XV-506.915 – стоп. Дейност, и кв. 10 – УПИ I-506.919 – фотоволтаична централа и склад, и за улица с о.т. 81-91 по подробния устройствен план на ПЗ „Север“ – Асеновград, като се образува нов УПИ V-506.924 – фотоволтаична централа и склад, в нов кв. 9 по регулационния план на ПЗ „Север“ – Асеновград, съгласно зачерквания и надписи със зелен и червен цвят на приложения проект. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

7355

20. – Община Белово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 431 от 30.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Белово, е разрешен и изработен проект на ПУП – ПП за подземно трасе за обект: „Оптична кабелна линия за предоставяне на данни, оптични свързаности между населените места и телекомуникационни услуги, преминаваща през землището на гр. Белово, населено място гр. Белово и кв. Малко Белово и регистър на засегнатите имоти извън регулация“. Проектът се намира в общинската администрация, ет. 2, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат и направят писмени предложения, възражения и искания по проекта.

7281

2. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.97.39 с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, собственост на X.X., преминаващ през ПИ с идентификатори и с НТП 56.316; 56.425 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.426 – „пасище“; 56.427 – „за местен път“; 56.426 – „напоителен канал“, всички в землището Казанлък (ЕКАТТЕ: 35167), с дължина на трасето на ел. провода 371 м, и сервитут 371 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

7269

1. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 36498.50.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), местност Чакъла по КККР на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура предвижда трасе на електропровод да премине през ПИ с идентификатор 36498.39.155 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Карлово, през ПИ с идентификатор 36498.344.359 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.

7248

19. – Община Карнобат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 413 от 8.11.2022 г. на Общинския съвет – Карнобат, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Трасе на кабелна линия средно напрежение до ПИ с идентификатор 36525.46.3, местност Гюр чешма по КККР на гр. Карнобат, отреден „за ПСОВ“, само в участъка извън урбанизираната територия. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до Административния съд – Бургас.

7286

20. – Община Карнобат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 412 от 8.11.2022 г. на Общинския съвет – Карнобат, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Трасе на довеждащ колектор до ПИ с идентификатор 36525.46.3, местност Гюр чешма, отреден „за ПСОВ“ по КККР на гр. Карнобат, касаещо само участъка под ж.п. линиите, като от старото трасе отпада участък с дължина L=204 м, новото трасе се измества на изток, като дължината на новото трасе на колектора е L=170 м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до Административния съд – Бургас.

7287

3. – Община Козлодуй на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 507 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – гр. Козлодуй, е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за промяна на регулационните и кадастралните граници на УПИ II, кв.257, идентичен с поземлен имот с идентификатор 37798.501.65, съгласно графичната част на предложението за ПУП – ИПРЗ, като се предвижда разширяване на УПИ II, публична общинска собственост, с предназначение за озеленяване съгласно чл. 62а от ЗУТ, и 70 м2 от ПИ с идентификатор 37798.501.161, публична общинска собственост, с предназначение за второстепенна улица, в кв. 257 по плана на гр. Козлодуй. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7366

651. – Община Костинброд на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 830 от 28.09.2022 г. на Общинския съвет – Костинброд, е одобрен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация на улица с о.т. 449 до о.т. 990а (ул. Дружба), с който се засягат поземлени имоти, разположени в кв. 255 и кв. 123 по действащия регулационен план на гр. Костинброд. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Костинброд до Административния съд – София област.

7282

5. – Община Перущица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за: „Парцеларен план към ПУП – ПРЗ за ПИ № 55909.270.522, м. Манолева нива по КККР на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, за процедура промяна предназначението на земеделска земя за обект: „Общественообслужваща дейност“ на трасе на нов електропровод 1 kV, започващ от трафопост „ТП Пастуша – 0“ и табло ТНН на трафопост „ТП Пастуша – 0“ и преминаващ по ПИ 120.316 – общински път, от т. 3 до т. 2, преминава в ПИ 270.614 – полски път, собственост на община Перущица, след което преминава по ПИ 27.618 – пасище на община Перущица, и стига до т. 1 до ТЕПО(Б+) на границата до ПИ 270.522.“ Проектът е на разположение в сградата на Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, дирекция САБХДЕП, ет. 3, стая 9, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с представения ПУП – ПП в сградата на Община Перущица и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7254

1. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура: „Улична канализация по общински път с път с идентификатор 56784.513.9503 и път с идентификатор 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив, кв. Христо Смирненски III, гр. Пловдив“. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая № 6. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.

7349

7. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 429, взето с протокол № 17 от 30.09.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на част от кв. Изгрев, Източна индустриална зона – IV част, кв. Изгрев изток, кв. Ландос, кв. Дружба, гр. Пловдив, и ПУР на ул. Крайна, ул. Бъндерица, ул. Ландос и ул. Удроу Уилсън от о.т. 57 до о.т. 8 и схеми на инженерната инфраструктура – части ВиК, Пътна, Електро и Трансформация на собственост. Решението е на разположение за запознаване в Район „Източен“ при Община Пловдив, бул. Шести септември № 274, всеки работен ден в срока за съобщаване. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7369

34. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 528 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Подземни кабелни линии СрН от кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 kV „Спектър“ в ПИ 03839.8.69 в землището на с. Бенковски до нова разпределителна уредба 20 kV тип БКЗРУ в УПИ 68.55 – за фотоволтаичен парк, в землището на с. Строево, община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

7274

35. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 527 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна линия НН от съществуващ МТП „КАТ“ в УПИ 10.45 – производствени и складови дейности, ООД, съгласно ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-981 от 5.07.2022 г. до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред УПИ 7.49 – прозводствени и складови дейности, ООД, съгласно ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-405 от 9.04.2020 г., в землището на с. Войводиново по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

7275

36. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 526 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план, част от комплексен проект за трасе на „Сградно водопроводно отклонение за автосервиз и шоурум в ПИ 38950.37.20 по КККР, отреден за УПИ 37.20 – стопански дейности (автосервиз и шоурум), масив 37, местност Пъреви места, землище на с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

7341

810. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 485, прието с протокол № 10 от 30.09.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV“, от кабелни муфи, разположени в ПИ с ид. 03304.30.168 до съществуващ ЖР стълб № 57-2, разположен в ПИ 03304.25.14 в сервитутните граници на електропровод 20 kV „Белащица“ по плана на с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.25.14, 03304.25.18 и 03304.30.168 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 105,11 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7249

910. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 486, прието с протокол № 10 от 30.09.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нови кабели 20 kV от нови кабелни муфи 20 kV до нов БКТП в УПИ I-06077.30.907 за външно ел. захранване на „Предприятие за преработка на биоплодове и зеленчуци“ в УПИ I-06077.30.907 – предприятие за преработка на биоплодове и зеленчуци, местност Нешовица, землище с. Браниполе, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06077.30.181, 06077.30.194, 06077.30.331, 06077.30.904, 06077.40.554 и 06077.40.557 по кадастралната карта на землище с. Браниполе, община „Родопи“. Дължината на трасето е 95,12 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7250

7. – Община Поморие съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 12 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ с Решение № 937 от 13.10.2022 г. на Общинския съвет – Поморие, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП „Александрово 3“ до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с. Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землището на с. Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.25 – нива на н-ци на X.X.X., ПИ 00271.7.74 – нива на X.X.X., ПИ 00271.7.135 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,889 дка; в землището на с. Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище на X.X.X.-X., ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,014 дка; с графичната част на проекта – неразделна част от това решение. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

7406

11. – Община Приморско на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т. 16 от протокол № 4 от 20.10.2022 г. от Общинския експертен съвет – Община Приморско, е приет проект за изменение на ПУП/ПУР за улица с о.т. 76, о.т. 307, о.т. 308 и част от източната полуширина на улица с о.т. 75, о.т. 76, о.т. 77, засягащ поземлени имоти № 37023.501.145, № 37023.501.550, № 37023.501.577, № 37023.501.657, № 37023.501.658 и № 37023.501.807 по КККР на гр. Китен, община Приморско, с цел отпадане на улица с о.т. 76, о.т. 307 и о.т. 308 и промяна на част от източната полуширина на улица с о.т. 75, о.т. 76 и о.т. 77. Проектът се съхранява от дирекция „УТАС“ – Община Приморско, и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7336

23. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57176.46.12, м. Чуката от КККР на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград. Трасето засяга поземлен имот с проектен идентификатор 57176.46.203, вид територия: земеделска, с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, образуван от 57176.46.202, вид територия: земеделска, с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път на община Сандански, по КККР на с. Поленица, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки работен ден в определеното приемно време на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

7308

24. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в м. Боруна от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. Трасето на транспортния достъп засяга част от поземлени имоти с идентификатори 65334.113.6, 65334.113.7, 65334.113.8, 65334.113.11, 65334.113.12, 65334.113.15, всички с НТП – ниви, вид собственост – частна, и имот 65334.113.53, вид територия – земеделска, с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път на Община Сандански, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, и достига до границата с ПИ 65334.113.188 – полски път на Община Сандански, вид собственост – общинска публична. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки работен ден в определеното приемно време на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

7309

25. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно ел. захранване до имот с идентификатор 57176.79.354, м. Мухово по КККР на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода е с дължина около 163 м и преминава през поземлени имоти с идентификатори: 57176.82.241 – земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична собственост на Община Сандански, и 57176.82.244 – земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична собственост на Община Сандански по КККР на с. Поленица, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки работен ден в определеното приемно време на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

7348

1. – Община Севлиево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на улица от о.т. 13 – о.т. 39 – о.т. 40 – о.т. 43 – о.т. 44 – о.т. 45 до о.т. 60 по плана на гр. Севлиево. Образува се нова улица с о.т. 39а – о.т. 43а – о.т. 45а – о.т. 45б – о.т. 45г – о.т. 45 – о.т. 60а до о.т. 60 с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в нови строителни граници. В резултат на изменението на уличната регулация се образува нов квартал 163, като за имот с идентификатор 65927.501.4959 се отрежда УПИ II – „за обществено обслужване“, и за имот с идентификатор 65927.59.145 УПИ I – „за обществено обслужване“. В кв. 13 се образуват два нови урегулирани поземлени имота – за имот с идентификатор 65927.501.4655 се образува УПИ I – „за производствени и складови дейности“, и за имот с идентификатор 65927.501.3420 се образува УПИ II – „за производствени и складови дейности“. С плана за застрояване са определени нови линии на застрояване и устройствени показатели на УПИ II и УПИ I от кв. 14, на УПИ II и УПИ I от кв. 13 и на УПИ II и УПИ I от кв. 163 по плана на гр. Севлиево. Проектът е изложен в стая № 209 на Община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7403

11. – Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване на обект „Приемник на електрическа енергия“ в ПИ с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, община Силистра, чрез изграждане на кабелна линия СН и трафопост 20/0.4 kV“. Про- ектът е изложен за запознаване в Община Силистра, в стая № 216. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7253

86. – Община Силистра на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 901 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Силистра, е одобрен проект за ПУП: „Външно кабелно електрозахранване от ТП „Черно море“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IX-2053, 2054, кв. 22 (ПИ с идентификатор 66425.500.2054), бул. Македония № 21, гр. Силистра, и нов кабелен шкаф ШК-4 до електромерно табло ТЕПО.“ Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая № 216. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Силистра до Административния съд – Силистра.

7408

37. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 1007 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.10.2022 г., протокол № 40, се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за устройствена план-схема за „Главен градски събирателен колектор на гр. Смолян – част 2“ в участъка от ревизионна шахта 67 до ревизионна шахта 79 на обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор“. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – Смолян, допуска предварително изпълнение на решението. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – устройствена план- схема до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

7404

590. – Община Смядово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 358 от 27.10.2022 г. по протокол № 10 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Смядово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация в обхват УПИ IV-537 и V-537 от кв. 5 по плана на с. Янково, община Смядово, област Шумен. Изменението на подробния устройствен план – план за регулация, одобрен със Заповед № 373 от 3.04.1967 г., е в обхват: урегулирани поземлени имоти УПИ IV-537 и УПИ V-537 в кв. 5 по плана на с. Янково, община Смядово, област Шумен, като УПИ IV-537 и V-537 се съединяват в един самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-537 от кв. 5 с придаваемо общинско място, включено към УПИ IV-537, а вътрешните дворищнорегулационни граници се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с пл. № 537 по плана на с. Янково. Проектирана е нова улична отсечка от проектна о. т. 9а до о. т. 9б, която разделя кв. 5 на два нови кв. 5 и 5а. Има одобрение за изменение на кадастрален план в обхват на поземлени имоти (ПИ) с пл. номера 537 и 635, кв. 5, с. Янково, със Заповед № 543 от 28.07.2022 г. на кмета на община Смядово. Има разрешение за изработване на ПУП – ПР със Заповед № 679 от 8.09.2022 г. на кмета на община Смядово. Площ след изменението на УПИ IV-537 от кв. 5 – 1901 кв. м. Придаваемо общинско място към УПИ IV-537 от кв. 5 – 444 кв. м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в четиринадесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общината пред Административния съд – Шумен.

7310

19. – Община Средец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 635 от 19.10.2022 г., протокол № 40, на Общинския съвет – гр. Средец, област Бургас, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Външно кабелно захранване ниско напрежение от фотоволтаична централа в УПИ II-121, кв. 43 по плана на с. Суходол, община Средец, до съществуващ трафопост с идентификатор 70322.63.1.1 по КККР на с. Суходол“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Средец до Административния съд – Бургас.

7405

20. – Община Средец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура за кабелно трасе на обект „Фотоволтаична централа с инсталационна мощност 376 kWp в ПИ 24712.57.341 по КККР на с. Дюлево, община Средец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Община Средец, стая № 110, ет. 1, и да направят писмени предложения и възражения по него, ако имат такива, пред общинската администрация.

7407

62. – Община Стрелча, област Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 537, взето с протокол № 45 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Стрелча, е одобрен ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – ел. кабел НН/0,4 kV от СБС № 1, извод № 2 от ТНН на ТП БКТП ТП-1 „Свобода“ КЛ/ВЛ „Смилец“, п/ст „Попинци“, захранващ ФЕЦ (фотоволтаична електроцентрала) 30 kW в УПИ V-118, кв. 6 по плана на с. Свобода, община Стрелча. Подробният устройствен план – ПП може да бъде разгледан в стая № 5, ет. 2 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Стрелча пред Административния съд – Пазарджик.

7329

62а. – Община Стрелча, област Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17а от ЗОЗЗ и Решение № 1, взето с протокол № 1 от 15.03.2022 г. на ОбЕСУТ, съобщава, че с Решение № 539, взето с протокол № 45 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Стрелча, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47, 69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността Голи ръд по КККР на землището на гр. Стрелча и обособява 2 броя нови УПИ: УПИ І-42, 383, 384 (за гробищен парк) и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 (за гробищен парк), във връзка с промяна на предназначението им от земеделска земя за разширение на съществуващ гробищен парк в гр. Стрелча. Подробният устройствен план – ПРЗ може да бъде разгледан в стая № 5, ет. 2 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Стрелча пред Административния съд – Пазарджик.

7330

58. – Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 783 по протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ) и парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за захранващ ел. кабел на имот с идентификатор 24476.134.16, който се отрежда „за ФЕЦ и трафопост“, м. Ашалъка, с. Дълбок дол. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват плана чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

7270

58а. – Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 781 по протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) за парцел I-58, кв. 24 по регулационния план на с. Врабево, поземлен имот с идентификатор 12108.501.58 по КККР на с. Врабево с цел обособяване по имотни граници на УПИ I-58, отреден за жилищно застрояване. За целта се променя трасето на улица с о.т. 30-31-32, така че от изток уличната регулация съвпада с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 12108.501.58 и 12108.501.59. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват плана чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

7271

58б. – Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 782 по протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на нова кабелна линия 20 kV, преминаващо през имоти с идентификатори 53707.14.100, 53707.16.5, 53707.14.107, 53707.16.38 и 53707.16.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак с цел присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 53707.504.44 по кадастралната карта на с. Орешак с електропровод 20 kV „Раков дол“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват плана чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

7272

49. – Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 602 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – гр. Тутракан, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на водопроводно отклонение и ел. захранване за манастир „Света Марина“ – кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло, монтирано на трансформаторен пост ТП1 – с. Сяново, до ел. табло Т разпр. манастир (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия) в обхват съгласно приложения проект. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до Административния съд – Силистра.

7353

66. – Община Хаджидимово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 410 на Общинския съвет – Хаджидимово, взето на заседанието му, състояло се на 28.10.2022 г., протокол № 35, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелна захранваща линия НН – външно ел. захранване НН на селскостопанска постройка в ПИ 38532.93.1, м. Фиталар дере, с. Копривлен, община Хаджидимово, с трасе в землището на с. Копривлен: от СБС № 12 (част от клон Г на ТП 1 „Копривлен“), ситуиран в тротоара на уличната мрежа пред южната граница на УПИ Х-551, кв. 53, с. Копривлен, община Хаджидимово, трасето продължава на юг, пресича улицата и продължава по тротоара, източно на УПИ-I 490, кв. 55 на с. Копривлен, излиза извън населеното място и продължава през ПИ № 38532.92.266 и се включва в съществуваща ел. мрежа при същ. шахта № 12, продължава през същ. шахта № 13 и продължава през ПИ № 38532.92.265 и през ПИ № 38532.200.273, в съществуваща ел. мрежа през същ. шахти № 14, № 15 и № 16 до ГЕТ на западната граница на ПИ 38532.93.1, землище Копривлен. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Благоевград, чрез Общинския съвет – Хаджидимово.

7388

7. – Община Чирпан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 528 от 28.10.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР) за улица с о.т. 3а-3б-819 и план за регулация (ПР) за УПИ VI – ЦНСТ, в кв. 205 по регулационния план на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, с който се предвижда уличнорегулационните линии да съвпаднат напълно с границите на имот с идентификатор 81414.502.3351 по КККР на гр. Чирпан, поради неприложена регулация на улица с о.т. 3а-3б-819 по регулационния план на гр. Чирпан. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването на обявлението за решението в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

7371

725. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел. захранване на фотоелектрична инсталация в УПИ I-30028 с идентификатор 77030.30.28 по КККР на с. Хаджидимитрово, с дължина 9,30 м. Трасето на кабела минава през поземлен имот с идентификатор 77030.30.92 – общинска публична собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „Благоустройство“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

7273

733. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 923 от 28.10.2022 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен кабел НН за захранване на УПИ I-16.84 – за ракиен казан, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.16.84 по КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на кабела започва от ТНН на трафопост „Кабиле-4-4“, преминава през поземлен имот с идентификатор 35028.16.87 с НТП – за местен път, публична общинска собственост, и стига до УПИ I-16.84 – за ракиен казан. Дължината на трасето на ел. кабела е около 37 м съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения, свързани с правото на преминаване през имоти, чужда собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

7409

733а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 924 от 28.10.2022 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на УПИ I-16.84 – за ракиен казан, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.16.84 по КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на водопровода и водопроводното отклонение започва от съществуващ уличен водопровод в населеното място, преминава през поземлен имот с идентификатор 35028.16.87 с НТП – за местен път, публична общинска собственост, и стига до УПИ I-16.84 – за ракиен казан, по КККР в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето на водопровода и водопроводното отклонение е 46 м съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения, свързани с правото на преминаване през имоти, чужда собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

7410

70. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен обект на техническата инфраструктура) от ПИ с идентификатор 63567.70.108, м. Дишлийски ливади, землището на с. Ръжево Конаре, до п/ст 110 kV в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове, землището на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояново, с обща дължина на трасето – 8198 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община Калояново и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Калояново.

7276

71. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен обект на техническата инфраструктура) от ПИ с идентификатор 63553.6.26, м. Беговски ливади, землището на с. Ръжево, до п/ст 110 kV в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове, землището на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояново, с обща дължина на трасето – 9696 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община Калояново и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Калояново.

7277

72. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен обект на техническата инфраструктура) от ПИ с идентификатор 35523.43.6, м. Станев камък, землището на с. Калояново, до п/ст 110 kV в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове, землището на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояново, с обща дължина на трасето – 6499 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община Калояново и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Калояново.

7278

71. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – с. Ценово, в част от ПИ 78361.28.351, заедно с довеждащ водопровод и заустващ колектор с подобект „Изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори, заустващ колектор и водопровод, захранващ ПСОВ – с. Ценово, област Русе“. Проектът за ПУП – ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация – стая № 304, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Ценово.

7307

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X. – прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас, приета с решение на Общинския съвет – Бургас, по т. 33 от протокол № 8 от 17.04.2008 г., изм. и доп. с решения по т. 32, протокол № 43 от 25.11.2014 г. – подзаконов акт, приет от общинския съвет на основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 ЗМДТ във връзка с параграф 18 от ПЗР на ЗИДЗМДС, действащи към 7.02.2008 г. По оспорването е образувано адм. д. № 1840/2022 г., което е насрочено за 12.01.2023 г. от 11,20 ч.

7338

Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 2486/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, по протест на Варненската районна прокуратура против разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за обществения ред на Община Девня, приета с Решение № 448 по протокол № 43 от 30.09.2022 г. от заседание на Общинския съвет – Девня. Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.01.2023 г. от 13,30 ч. На основание чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

7378

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК обявява, че е образувано адм. д. № 349/2022 г. въз основа на протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница в частта, с която е въведен преклузивен срок за подаване на декларация, че даден имот няма да се ползва през следващата календарна година с оглед несъбиране на такса за сметосъбиране и сметоизвозване за същия, а именно: „...от 1 октомври до 31 октомври…“ и приложение към чл. 22, ал. 2 и т. 23 от Тарифа (Списък с видовете услуги и цени за тях) от същата наредба, приета с Решение № 101 по протокол № 4 от 19.04.2013 г. на Общинския съвет – Дупница, като наредбата е изменяна и допълвана многократно, последно с Решение № 129 от 15.07.2022 г. Твърди се, че цитираните разпоредби от наредбата са в противоречие с нормативни актове от по-висока степен и като такива са противозаконни. Излагат се подробни мотиви за тази незаконосъобразност и се иска тяхната отмяна. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.12.2022 г. от 10 ч.

7260

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу чл. 21, ал. 1 в частта относно „…до 31 октомври“, чл. 21, ал. 5 в частта относно „…основно жилище“ и чл. 40, ал. 1, т. 26 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Невестино, приета с Решение № 419 по протокол № 3 от 29.03.2019 г. на ОбС – Невестино. Релевирани са доводи за материална незаконосъобразност на оспорените текстове от наредбата поради противоречие с норми от ЗМДТ. Прави се искане за отмяна на оспорените разпоредби на нормативния административен акт. Образувано е адм. д. № 362/2022 г. по описа на Административния съд – Кюстендил, насрочено за 21.12.2022 г. от 10 ч.

7379

Административният съд – Пловдив, първо отделение, ІХ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 10, ал. 11, т. 3 – в частта „… до 30.11. на предходната година“, от Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община „Родопи“, приета с Решение № 309, взето с протокол № 07 от 13.07.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“, за което е образувано адм.д. № 2760/2022 г. по описа на Административния съд – Пловдив, насрочено за 13.12.2022 г. от 10,30 ч.

7303

Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, с който се оспорват като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 24 и 36 Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил. По оспорването е образувано адм. д. № 263/2022 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 17.01.2023 г. от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.

7245

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на следните разпоредби от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра: чл. 14, чл. 16, ал. 1 – 2 и чл. 20, т. 1 в частта относно фразата „до 31 октомври на предходната година“, и че по повод на оспорването е образувано адм. дело № 174/2022 г. по описа на Административния съд – Силистра.

7244

Административният съд – София-град (АССГ), на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и X.X.X. срещу Решение № 444 от 23.06.2022 г. по протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет, с което са одобрени проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) и придружаващите го план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за устройствено обезпечаване на корекциите на съществуващите открити водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в квартали 18, 34, 37, 40, 41а, 42, 43, 44, 48, 51, 58, 59, 73, 74, 74а, 82а, 86, 86а, 87, 87а, 105, 111 на м. Манастирски ливади – изток, район „Триадица“, Столична община, в частта, отнасяща се до имот с идентификатор 68134.1006.462, попадащ в УПИ II-608 от кв. 87, м. Манастирски ливади – изток, по която е образувано адм. д. № 7399/2022 г. по описа на АССГ, ІІ отделение, 29 състав, насрочено за 16.01.2023 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица, които притежават вещни права върху недвижими имоти, разположени в УПИ II-608 от кв. 87, м. Манастирски ливади – изток, могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване на административния акт чрез подаване на заявление пред съда със съдържанието по чл. 215, ал. 5 от ЗУТ.

7319

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпили жалби от „Вива Метал“ – ООД, и от „Аполо Металс“ – ЕООД, срещу чл. 108 от Наредба на Столичен общински съвет за общинската собственост (Наредбата) е образувано адм. д. № 9105/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІІ тричленен състав, насрочено за 27.01.2023 г. от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия. Присъединяването или встъпването по делото се извършва с подаването на писмена молба, към която следва да се приложат два преписа.

7304

Административният съд – София-град, V тричленен състав, съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че по жалба от Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ против Решение № 05-ОС от 2022 г. на министъра на околната среда и водите и по жалба от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, насочена срещу т. 5 от същото решение, е образувано адм. д. № 6560/2022 г. на Административния съд – София-град, V тричленен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.01.2023 г. от 10,45 ч.

7421

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от X.X. – прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който се оспорва разпоредбата на чл. 54, III „Други услуги по Закона за устройство на територията“, т. 20 и 21 от Наредба № 31 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан, приета от Общинския съвет – Чирпан, е образувано адм. д. № 746/2022 г. Делото е насрочено за 19.01.2023 г. от 11,30 ч.

7321

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, срещу разпоредбата на чл. 6, ал. 6 и приложение № 1 в частта „.... Декларацията да се подава до 31 октомври на предходната година...“ от Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли е образувано адм.д. № 1022/2022 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 11.01.2023 г. от 10,30 ч.

7313

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, срещу чл. 5, ал. 1, т. 4; т. 26 от „Административни услуги по гражданската регистрация и актосъставяне“ на раздел IV от приложение № 1 към чл. 42, ал. 1; т. 3 от раздел VII „Други местни такси, определени със закон“ от приложение № 1 към чл. 42, ал. 1 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград, приета от Общинския съвет – Свиленград, е образувано адм.д. № 1024/2022 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 1.02.2023 г. от 10,30 ч.

7315

Бургаският окръжен съд, търговско деловодство, на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава X.X.X., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на съда, търговско отделение, на адрес гр. Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 1, стая № 101, Съдебна палата, за да получи препис от исковата молба, подадена от Националната агенция за приходите с правно основание чл. 216, ал. 1, т. 4 и 2 от ДОПК, по която е образувано т.д. № 329/2021 г. по описа на БОС, по което тя е ответник.

7415

Пазарджишкият окръжен съд съобщава на Уахеед-ур Рахман, гражданин на Ислямска република Пакистан, роден на 5.04.1993 г., с неизвестен по делото адрес, в качеството му на ответник по гр.д. № 508/2022 г. да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на Окръжния съд – Пазарджик, за да получи препис от исковата молба с приложенията, с правно основание чл. 62, ал. 5 от СК, подадена от X.X.X. за детето Мелиса Уахеед-ур Рахман. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

7247

Варненският районен съд, гражданско отделение, 43-ти състав, уведомява Кани Гьозюдок – гражданин на Република Турция, роден на 8.03.1939 г., без адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр.д. № 14131/2022 г. по описа на ВРС, образувано по искова молба на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: Варна, бул. Мария-Луиза № 26, ет. 2, ап. 20, с която против Кани Гьозюдок – гражданин на Република Турция, роден на 8.03.1939 г., без адрес в Република България, е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между страните на 21.06.2001 г. в Република Турция граждански брак с развод, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Варна, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. В случай че ответникът не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7290

Варненският районен съд, 40 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, сега с неизвестен адрес, като ответник по предявения от „Енерго-Про Продажби“ – АД, иск с правно основание чл. 422 във връзка с чл. 415, ал. 1 и чл. 124, ал. 1 от ГПК по гр. д. № 9098/2022 г. по описа на ВРС, 40 състав. Ответникът X.X.X. следва да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК, като указва на призованото лице, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията от нея от деловодството на 40 състав на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

7292

Районният съд – Димитровград, призовава Неджат Йоздемир с последен адрес Димитровград, ул. Петър Берон № 5, вх. В, ет. 03, ап. 005, община Димитровград, област Хасково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.12.2022 г. в 11,15 ч. като ответник по гр.д. № 20225610100937/2022 г., заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7246

Районният съд – Сливен, уведомява Недрет Есмер, гражданка на Република Турция, родена на 18.02.1950 г., че срещу нея има заведено гр. д. № 3637/2022 г. по описа на Сливенския районен съд от X.X.X., като й се указва, че в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ трябва да се яви лично или да изпрати свой надлежно упълномощен представител в Сливенския районен съд, за да получи предназначените за нея книжа – препис от исковата молба и приложенията към нея. Ако не го стори, съдът ще й назначи особен процесуален представител на разноски на ищеца.

7389

Софийският районен съд кани ответника X.X.X. с ЕГН **********, с адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 3, вх. Г, ап. 74, като ответник по гр.д. № 64692/2020 г. по описа на Софийския районен съд, 148 състав, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и други книжа в сградата на Софийския районен съд, ГО, адрес – София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, по посоченото гражданско дело със страни X.X.X. – ищец, и X.X.X. и X.X.X. – ответници.

7381

Софийският районен съд, ІІ ГО, 172 състав, съобщава, че е образувано ч.гр.д. № 56271 по описа за 2022 г. по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X. и X.X. като наследници на X.X.X., починала на 13.09.2022 г. в гр. София, в което Софийският районен съд указва на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени становища по искането.

7382

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 139 състав, уведомява Браун Чъкс Джон, роден на 27.09.1982 г., че има качеството на ответник по гр.д. № 43039/2022 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано по предявен иск от X.X.X., с административен адрес: София, ул. Неофит Рилски № 20, ет. 2, ап. 6, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по чл. 49, ал. 1 от СК ведно с исковата молба и приложенията към нея.

7383

Софийският районен съд, 37 състав, указва на X.X.X., гражданин на Белорус, родена на 16.01.1981 г., че срещу нея е образувано гр.д. № 32910 по описа за 2022 г. по искане на X.X.X., като е длъжен в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в сградата на съда на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи исковата молба по делото за отговор в едномесечен срок.

7390

Районният съд – Търговище, VІІІ състав, призовава ответницата Анна Мария Шоеман – канадска гражданка, родена на 8.07.1934 г., с неизвестен постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, да се яви в канцеларията на Районния съд – Търговище – стая № 4, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на препис от искова молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д. № 1013/2022 г. по описа на Районния съд – Търговище. Гражданско дело № 1013/2022 г. по описа на Районния съд – Търговище, е заведено от X.X.X. от гр. Търговище с правно основание чл. 49 от СК. В случай че не се яви за получаване на съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7419

Хасковският районен съд уведомява Исмет Шабан, роден на 22.12.1987 г. в Република Гърция – ответник по гр.д. № 2427 по описа на Районния съд – Хасково, за 2022 г. с правно основание чл. 49, ал. 1 и 3 от СК, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа. Ако не се яви, за да получи съобщението с книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 от ГПК.

7420

Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява X.X.X. и X.X.X., и двамата граждани на Украйна, с неизвестни адреси, че същите са конституирани като заинтересовани страни по гр. д. № 2901/2022 г. по описа на PС – Ямбол, образувано на основание чл. 530 и следващите ГПК, за настаняване на детето X.X.X., роден на 13.07.2007 г. в Днепър, Днепропетровски район, Днепропетровска област, Украйна, в семейството на близък – X.X.X. от гр. Ямбол, като им се указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се явят в деловодството на ЯРС за връчване на книжата по делото, а именно препис от молба, приложения към нея и призовката за насроченото за 27.01.2023 г. от 10 ч. с.з., като им се указва правото да депозират писмено становище до датата на о.с.з. Заинтересованите страни X.X.X. и X.X.X., и двамата граждани на Украйна, следва да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

7380

 

Окръжният съд – Кюстендил, обявява, че има образувано гр. д. № 542/2019 г., гражданско отделение, I състав, въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН ********** (по ЗЗЛД), с постоянен адрес: гр. Дупница, ул. Васил Разсолков № 1, за отнемане в полза на държавата от X.X.X. сумата в размер 19 306 лв., изтеглена на ATM от сметка IBAN № BG17UNCR70001521207987 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.. Първото открито съдебно заседание е на 23.02.2023 г. от 10 ч. в Съдебната палата на гр. Кюстендил. На основание чл. 225 от ГПК във връзка с чл. 159 от ЗПКОНПИ указва, че трети лица, които имат самостоятелни права върху предмета на спора, може да встъпят в делото, като предявят иск против двете страни. Предявяването на иск от трето лице се допуска до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

7423

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр.д. № 377/2022 г. по предявено на 20.10.2022 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, представлявана от X.X.X., действащ в качеството на председател, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 210 400 лв. от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в гр. Монтана, местност Над село № 801, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в гр. Монтана, ул. Шести септември № 13, ет. 1, ап. 1, както следва:

Hа основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПKОHПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 106 600 лв.:

– Лек автомобил, марка „Дайхатсу“, модел „Куоре“, рег. № М1121ВТ, рама JDAL251S001048923, номер на двигател без номер, с първоначална регистрация – 24.05.2006 г., придобит с Kaufvereinbarung от 28.11.2019 г. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 600 лв.

– Товарен автомобил, марка „БМВ“, модел „X6 XДрайв 40Д“, с рег. № М3377ВТ, рама № WBAKV410000Z75465, номер на двигател N57D30B59385472, с първоначална регистрация – 10.06.2020 г., придобит с договор на 8.06.2020 г. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 106 000 лв.

Hа основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПKОHПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 103 800 лв.:

– Сумата в размер на 29 400 лв., представляваща наредени суми на трети лица, през 2019 г.;

– Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща изтеглени суми през 2019 г.;

– Сумата в размер на 54 400 лв., представляваща изтеглени суми през 2020 г.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 9.03.2023 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Монтана.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаното имущество в двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

7422

Силистренският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 311/2022 г. по предявено на 13.10.2022 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за отнемане в полза на държавата на следното имущество с цена на иска в размер 684 184,32 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 655 984,32 лв., в т.ч.:

– Сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Корект Партнърс България“ – ЕООД, ЕИК 202377297, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, бул. Марица № 182.

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Корект Партнърс Транс“ – ЕООД, ЕИК 202834657, седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. Граф Игнатиев № 23.

– Сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „СГМ – 1“ – ЕООД, ЕИК 201457858, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. Александър Малинов № 51, вх. Б, ет. 1, ап. Б26 – магазин.

– Сумата в размер 2900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, рег. № ТХ 3487 АК, дата на първоначална регистрация 10.01.2005 г., рама № VF33HRFNF83908639, двигател № PSARFN10LH2Z1212733. Придобит на 12.09.2015 г. и отчужден на 20.10.2015 г.

– Сумата в размер общо 23 000 лв., представляваща изтеглени в брой и на АТМ устройства през 2012 г. от разплащателна сметка № BG27FINV91501000033847 в „ПИБ“ – АД, открита на 2.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски и вноски от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата в размер общо 451 170,63 лв., представляваща изтеглени в брой и на АТМ устройства през 2013 г. от разплащателна сметка № BG27FINV91501000033847 в „ПИБ“ – АД, открита на 2.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски и вноски от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата в размер общо 135 596,07 лв., представляваща изтеглени в брой и на АТМ устройства през 2014 г. от разплащателна сметка № BG27FINV91501000033847 в „ПИБ“ – АД, открита на 2.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски и вноски от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата общо в размер 1186,85 лв., представляваща изтеглени на АТМ устройства през 2012 г. от разплащателна сметка № BG66FINV91501000036637 в „ПИБ“ – АД, открита на 7.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски и вноски от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата в размер общо 986,75 лв., представляваща изтеглени в брой и на АТМ устройства през 2013 г. от разплащателна сметка № BG66FINV91501000036637 в „ПИБ“ – АД, открита на 7.08.2007 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата общо в размер 15 279,58 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в „Юробанк България“ – АД, открита на 6.02.2017 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов.

– Сумата в размер общо 6417,90 лв., представляваща вноски и изтеглени в брой през 2016 г. от сметка № BG 65 UNCR70001522577539 в „Уни- Кредит Булбанк“ – АД, открита на 28.03.2016 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски и вноски от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата общо в размер 13 045 лв., представляваща изтеглени в брой и на АТМ устройства през 2017 г. от сметка № BG 65 UNCR70001522577539 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 28.03.2016 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски и вноски от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата общо в размер 460 лв., представляваща изтеглени на АТМ устройства през 2018 г. от сметка № BG 65 UNCR70001522577539 в „Уни- Кредит Булбанк“ – АД, открита на 28.03.2016 г., активна, с титуляр Стоян Ст. Стоянов, парични средства с произход – лични вноски, непреобразувани в друго имущество.

– Сумата общо в размер 741,54 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2014 г. съгласно договор № 313775/26.05.2014 г.

От „Корект Импекс“ – ЕООД, ЕИК 202834753, на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 с цена на иска в размер 22 000 лв., в т.ч.:

– Недвижим имот, а именно: дворно място с площ 2350 кв. м в с. Алеково, ул. Ал. Стамболийски, община Алфатар, област Силистра, съставляващо ПИ с № 383 в кв. 39 и 38 по РП на с. Алеково, одобрен със Заповед № 09-34 от 29.01.1985 г., за което са отредени: парцел IV с площ 755 кв. м в кв. 39, в който имотът участва изцяло, при съседи и граници: улица от север, имот № III-382 от запад, имот № XVII-383 от юг и имот № V-384 от изток; парцел № XVII с площ 890 кв. м в кв. 39, в който имотът участва изцяло, при съседи и граници: улица от юг, имот № IV-383 от север, имот № XVI от запад и имот № XVIII-383 от запад, ведно с построената в този парцел едноетажна жилищна сграда от три стаи, маза и стопански постройки, и парцел XXII с площ 545 кв. м в кв. 38, в който имотът участва изцяло, при съседи и граници: улица от юг, имот № V-123 от север, имот № XXI от запад и имот № XXIII-383 от запад, придобит с нотариален акт № 95, том І, рег. № 839, дело № 42 от 5.02.2015 г. (акт № 60, том 2, дело № 178 от 2015 г. на СВ – Силистра). Пазарна стойност към настоящия момент – 10 000 лв.

– Недвижим имот, а именно: дворно място с площ 2360 кв. м в с. Алеково, община Алфатар, област Силистра, съставляващо ПИ с № 382 в кв. 39 по РП на с. Алеково, одобрен със Заповед № 09-34 от 29.01.1985 г., за което са отредени: парцел III с площ 920 кв. м, в който имотът участва изцяло, при съседи и граници: улица от север, имот № II-381 от запад, имот № XVIII-382 от юг и имот № IV-383 от изток; и парцел XVIII с площ 1380 кв. м, в който имотът участва изцяло, с неуредени сметки за предвидени за предаване към улица 60 кв. м, при съседи и граници: улица от юг, имот № III-382 от север, имот № II-381 от запад и имот № XVII-383 от изток, ведно с построената в този парцел двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 63 кв. м и РЗП 126 кв. м, състояща се от: първи етаж – три помещения и коридор; и втори етаж – четири стаи и салон, придобит с нотариален акт № 94, том 1, рег. № 838, дело № 48 от 5.02.2015 г. (акт № 51, том 2, дело № 170 от 2015 г. на СВ – Силистра), придобит чрез покупко-продажба. Пазарна стойност към настоящия момент – 10 000 лв.

– Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган сценик“, рег. № ТХ 5497 АМ, дата на първоначална регистрация 30.07.2007 г., рама № VF1JMSE0637297879, двигател № K9KP732D261511, придобит с договор от 23.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

От „Корект Импекс“ – ЕООД, ЕИК 202834753, на основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 6200 лв., в т.ч.:

– Сумата в размер 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Пежо“, модел „Партнер“, с рег. № ТХ 4773 АМ, дата на първоначална регистрация 28.06.2004 г., рама № VF3GBWJYB96076523, двигател без номер, отчужден с договор от 10.01.2019 г.

– Сумата в размер 3200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, с рег. № ТХ 4918 АМ, дата на първоначална регистрация 15.07.2002 г., рама № VF38E4HXF81499840, двигател № 10DZ174021516, регистриран на името на дружеството до 26.08.2015 г.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 14.03.2023 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.

В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

7312

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава НАП – София, гр. София, бул. Дондуков № 52, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7293

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава „Тод Транс“ – ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Г. С. Раковски № 144, ап. 15, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7294

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава ЕВН, гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7295

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава X.X.X., гр. Хасково, ул. Лозарска № 19, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7296

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава „В и К“ – ЕАД, гр. Хасково, ж.к. Орфей 27А, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7297

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава X.X.X., с. Клокотница, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7298

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава X.X.X., гр. София, ж.к. Младост № 1, бл. 54А, вх. 1, ап. 6, кредитор на „АЖУР 2009“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 200785916, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Илинден № 24 – 30, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 53/2016 г. по описа на съда), да се яви на 12.12.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 70/2022 г. по описа на Окръжния съд – Хасково, за разглеждане на молба на „ПроКредит Банк“ (България) – ЕАД – София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „АЖУР 2009“ – ЕООД, по дело по несъстоятелност № 53/2016 г., проведено на 13.06.2022 г.

7299

Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-5 състав, ч.т.д. № 2065/2022 г., на основание чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събрание на кредиторите на „44бит“ – ЕООД (н), ЕИК 202740485, по т.д. № 8992/2016 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-2 състав, да се явят в заседание на 15.12.2022 г. от 15,30 ч. по т.д. № 2065/2022 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-5 състав, образувано по искане на „Уотърфол Къмпани“ – ЕООД, на основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ, за отмяна на решенията на събранието на кредиторите на „44бит“ – ЕООД (н), ЕИК 202740485. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.

7363

Софийският градски съд заличава на основание чл. 75, ал. 6 от Закона за адвокатурата „Адвокатско дружество Барбалова & Симеонова“, регистрирано по ф.д. № 271/2013 г. на СГС, със седалище и адрес на дружеството: София, бул. Витоша № 4, ет. 1.

7436

Софийският градски съд с решение от 29.03.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 18/2017 г. на Политическа партия с наименование „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, както следва: Вписва избор на X.X.X. за председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“. Вписва изменения и допълнения в Устава на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 3 ЗПП, както са приети на втората Национална конференция, състояла се на 29.01.2022 г. Вписва избор на нов Национален съвет на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в следния състав от 61 (шестдесет и един) членове, както следва: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., София Лубани-Караначева, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Вписва нов Изпълнителен съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в следния състав от 14 (четиринадесет) членове, както следва: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Вписва нов състав на Националната контролна комисия на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, както следва: редовни членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; резервни членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X..

7437

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на юридическо лице с нестопанска цел „Сдружение „РЛСПЗ Светлина“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание (ИОС) на 30.12.2022 г. от 10,30 ч. в София, бул. Цар Борис ІІІ № 23, при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашния състав на управителния съвет на сдружението; проект за решение – ИОС освобождава досегашния състав на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване от отговорност на досегашния управителен съвет; проект за решение – ИОС освобождава от отговорност членовете на досегашния управителен съвет; 3. приемане решение за промяна името на сдружението; проект за решение – ИОС променя името на сдружението на „Сдружение „Светлина София 94“ (Сдружение „СС94“); 4. приемане на нов устав на сдружението; проект за решение – ИОС приема нов устав на сдружението; 5. избор на нов състав на управителния съвет и нов председател на УС; проект за решение – ИОС приема новия състав на УС и нов председател на УС; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден от 11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7342

165. – Управителният съвет на Българския антарктически институт, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 11.11.2022 г. свиква редовно общо събрание на 17.01.2023 г. (вторник) от 17,30 ч. в заседателната зала на Националния център за полярни изследвания (ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски“, северно крило, ет. 5) при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане на финансовия отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдружението за следващата година; 4. разни.

7311

85. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Велико Търново, на основание чл. 81 и 82 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 28.01.2023 г. (събота) от 8,30 ч. в голямата зала на Община Велико Търново при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2022 г. и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет за дейността му през 2022 г.; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд за дейността му през 2022 г.; 4. приемане на бюджета на колегията за финансовата 2023 г.; 5. избиране на делегати за общото събрание на адвокатите от страната за 2023 г.

7372

307. – Управителният съвет на Туристическо дружество „Орфей – 1970“ – Девин, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на 31.12.2022 г. от 15 ч. в хижа „Орфей“ – с. Борино, община Борино, област Смолян, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за 2021 г., приемане на отчета на УС за 2021 г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2021 г.; 2. отчет на КС за 2021 г., приемане на отчета на КС за 2021 г. и освобождаване от отговорност на членовете на КС за дейността им през 2021 г.; 3. обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. на сдружението; 4. избор на нов член на управителния съвет на сдружението поради подадена оставка; 5. избор на делегат за ОС на БТС; 6. други. При липса на кворум в обявения час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

7314

1. – Настоятелството на НЧ „Романо дром2002“ – гр. Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 15 от ЗНЧ и чл. 19 от устава съобщава на всички членове на читалището с право на глас, че редовното отчетно събрание ще се проведе на 14.01.2023 г. от 16,30 ч. в конферентната зала на х-л „България“ при следния дневен ред: 1. приемане на нови и освобождаване на стари членове; 2. отчет за дейността на читалището и финансов отчет за периода от 1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; 3. приемане на програма за дейността на читалището през 2023 г.; 4. други. Присъствието на всички членове с право на глас е задължително.

7335

74. – Съветът на Адвокатската колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за адвокатурата (ЗА) свиква редовно общо отчетно събрание на адвокатите при Разградската адвокатска колегия на 28.01.2023 г. от 9 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната 2022 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на САК за финансовата 2023 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват се всички членове на Разградската адвокатска колегия да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на ЗА.

7261

266. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Стара Загора, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата във връзка с Решение № 161 от 10.11.2022 г. свиква редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Стара Загора, на 28 и 29.01.2023 г. (събота и неделя) от 9 ч. в заседателната зала на адвокатската колегия в гр. Стара Загора, ул. Пазарска № 35, ет. 2 при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през 2022 г.; 2. финансов отчет на САК за 2022 г.; 3. доклад на контролния съвет за упражняване на бюджета и стопанисване на имуществото на колегията през 2022 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2022 г.; 5. разисквания по отчетите; 6. извършване на основен ремонт на канторите, намиращи се в гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 64; 7. обсъждане на възможностите за финансиране на основен ремонт на канторите – чрез средства от фонд „Резервен“ и чрез заем от ВАдвС; 8. приемане на бюджет на САК за 2023 г.; 9. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. На основание чл. 81, ал. 4 от ЗА при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, на същото място от 10 ч. и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на Закона за адвокатурата.

7370

86. – Съветът на Адвокатската колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква редовно годишно отчетно общо събрание на Адвокатската колегия – Шумен, на 28.01.2023 г. в 9 ч. в хотел „Шумен“ при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2022 г. и вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет на съвета на колегията за финансовата 2023 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. След обнародване на поканата в дневния ред задължително ще се включат въпроси по писмено искане на 1/3 от членовете на колегията, направено най-малко 20 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя присъстващи членове.

7417

Промени настройката на бисквитките