Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

  • НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" Виж повече
  • НАРЕДБА № 18 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО" Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 Г.(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13 октомври 2004 г. - ДВ, бр. 94 от 2004 г. В сила за Република България от 17 септември 2008 г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЛС-04-671 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE) (Приет с Резолюция A.1049(27) на Асамблеята на Международната морска организация на 30 ноември 2011 г. В с Виж повече
Промени настройката на бисквитките