Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 256 ОТ 14.11.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЙОРДАН ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • УКАЗ № 257 ОТ 14.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАНЧО ДОБРИНОВ МИЧЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПРАГА Виж повече
  • УКАЗ № 258 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE) (Приети с Резолюция MSC.483(103) на Комитета по морска безопасност на Международната мо Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСИ 1 И 4 (КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦИБУТРИНА И ФОРМАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОТИВООБРАСТВАЩА СИСТЕМА) (Приети с Рез Виж повече
Промени настройката на бисквитките