Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

В сила от 22.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:

1. намаление на утвърдените разходи по:

а) област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет", бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики", в размер 531 700 лв.;

б) "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", в размер 212 000 лв.;

в) "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", в размер 65 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 45 000 лв.;

г) бюджетна програма "Други дейности и услуги" в размер 199 700 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 147 900 лв.;

д) бюджетна програма "Убежище и бежанци" в размер 21 100 лв. по показател "Персонал";

2. увеличение на утвърдените разходи по:

а) област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет", бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му", в размер 39 200 лв.;

б) "Политика в областта на управлението на средствата от ЕС", бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС", в размер 34 600 лв.;

в) "Политика в областта на архивното дело", бюджетна програма "Национален архивен фонд", в размер 742 500 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 142 500 лв.;

г) бюджетна програма "Администрация" в размер 213 200 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 71 500 лв.

Чл. 2. Главният секретар на Министерския съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".