Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 16.XII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, БР. 124 ОТ 1997 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, БР. 124 ОТ 1997 Г.)

Обн. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г.

Проект: 48-202-01-5/24.10.2022 г.

Параграф единствен. В чл. 2, ал. 3 след думите "Министерството на вътрешните работи" съюзът "и" се заменя със запетая, а след думите "Държавна агенция "Разузнаване" се поставя запетая и се добавя "Държавна агенция "Технически операции" и Държавна агенция "Национална сигурност".

-------------------------

Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките