Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МОРСКОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ДВ, БР. 79 ОТ 2018 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МОРСКОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ДВ, БР. 79 ОТ 2018 Г.)

Издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 10, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. по един заместник-министър на: транспорта и съобщенията; външните работи; вътрешните работи; отбраната; икономиката и индустрията; иновациите и растежа; земеделието; туризма; околната среда и водите; културата; енергетиката; здравеопазването или упълномощени от тях лица;".

2. В т. 3 думите "чл. 7д" се заменят с "чл. 14".

§ 2. Член 17 се изменя така:

"Чл. 17. (1) Поканата за свикване на заседание, предложението за дневен ред и материалите за заседанието се изпращат от Секретариата на членовете на съвета не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.

(2) Всеки член на съвета може да прави допълнителни предложения за включване на въпроси в дневния ред не по-късно от 2 работни дни преди заседанието. В този случай предложението се изпраща до председателя, Секретариата и до всички членове на съвета.

(3) Съветът приема дневния ред в началото на всяко заседание.

(4) Заседанията на съвета се провеждат присъствено - в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ул. Св. св. Кирил и Методий № 17 - 19, София, дистанционно - чрез провеждане на видеоконферентна среща, или в хибриден формат - в комбинация от присъствено и дистанционно провеждане.

(5) Съветът може да взема решения и чрез писмена процедура при необходимост от вземане на решения при наличие на поне едно от следните обстоятелства: за решаване на неотложни въпроси и/или при наличие на ограничения за провеждане на присъствени събития, вкл. поради извънредни епидемиологични обстоятелства и/или невъзможност на председателя или упълномощено от него длъжностно лице да участват в заседание (присъствено или виртуално) за конкретния период от време, когато се налага приемане на съответното решение от съвета. Тези обстоятелства следва да бъдат обосновани от Секретариата при инициирането на всяка неприсъствена процедура.

(6) При провеждане на писмена процедура за вземане на решение председателят или упълномощено от него длъжностно лице изпраща чрез официална кореспонденция и/или по електронен път чрез Секретариата до членовете на съвета необходимите материали във връзка с решението. Всеки член трябва да представи писмено становище (чрез официална кореспонденция и/или по електронен път) в рамките на 7 работни дни от датата на изпращане на материалите, ако в кореспонденцията не е посочен друг срок. След обобщаване на всички становища председателят/длъжностното лице изпраща на всички членове обобщените становища за разглеждане и вземане на информирано решение по предложения проект. В срок 3 работни дни от датата на изпращане на обобщените становища членовете на съвета изпращат своите окончателни становища по предложения проект. При липса на писмен отговор от страна на член на съвета се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.

(7) Проектът на решение по ал. 5 се счита за приет, когато е съгласуван от повече от половината от състава на съвета.

(8) При писмена процедура резултатът се отчита от Секретариата и се съобщава на членовете на съвета."

§ 3. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:

"(2) След всяко заседание, както и след всяка писмена процедура на съвета, се съставя протокол, който се съгласува предварително от членовете на съвета по електронен път преди подписването му от председателя. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, или предоставените от Секретариата материали при провеждане на писмена процедура."

§ 4. В чл. 19 след думата "Решенията" се добавя "на заседанията".

§ 5. В чл. 20 т. 1 се изменя така:

"1. участват лично (присъствено или дистанционно) в заседанията на съвета или чрез изрично упълномощен от тях представител с право на глас; изпращат становища при писмена процедура;".

Промени настройката на бисквитките