Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ, ВПИСАНИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г.

 

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ, ВПИСАНИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г., отм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2024г.

Изтекъл срок на действие.

Актуален списък за 2024 г. - ДВ, бр. 6 от 19 януари 2024 г.


Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд - Благоевград, за 2023 г.

Преводачи - английски език

Анна Божидарова Илиева - висше образование, специалност "Английска филология, работи като преводач, трудов стаж - 7 години.

Благица Арезанова - висше образование, специалност "Английска филология", притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на английски и български и обратно.

Димка Василева Попстоянова - висше образование, специалност "Английска филология", месторабота - ЕТ "Димка Колчагова - Василина" - управител.

Елена Иванова Божанина - висше образование, специалност "Маркетинг", месторабота - "Интербилд" - ООД, заемана длъжност - управител, притежаващ сертификат за международен английски за лица, говорещи друг език - С1, от 17.06.2007 г.

Зарка Тодорова Захариева - висше образование, специалност "Английска филология", месторабота ЕТ "Димка Колчагова-Василина" - преводач.

Иванка Славчова Сакарева - висше образование "Английска филология и приложна лингвистика", месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, заемана длъжност - главен асистент по английски език, докторант по юридически английски, трудов стаж - 12 години.

Красимира Методиева Митева - висше образование - "Международни отношения" с положен държавен изпит по английски език.

Красимир Георгиев Мицин - висше образование, специалност "Английска филология професионална квалификация" - учител по английски език в средно училище, трудов стаж като учител по английски език - 7 години.

Кристина Веселинова Младенова - висше образование, специалност "Английска филология (магистър), месторабота - "Младенови консулт" - ЕООД, заемана длъжност - преводач с английски език.

Мария Руменова Каменичка - висше образование - Английска филология.

Николай Борисов Пъйков - висше образование - Английска филология, месторабота - ПГЕЕ - Банско, учител по английски език и преводач към фирма "НИК ЕМ 95" - ЕООД.

Румяна Стойчева Петкова - висше образование, специалност "Английска филология", месторабота "Високоговорители" - АД, Благоевград, заемана длъжност - технически секретар.

Стела Атанасова Ташкова - висше образование, специалност "Английска филология", месторабота - Езиков център "Стелич".

Юлияна Николова - висше образование, специалност "Английска филология".

Яна Иванова Стоянова - висше образование, Английска филология.

Преводачи - гръцки език

Илчо Георгиев Илиев - висше военно образование, пенсионер, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език - ниво С1, от 20.09.2006 г. съгласно Общата европейска езикова рамка.

Любомир Митков Георгиев - висше образование, специалност "Право", ниво на владеене на гръцки език - ниво С2 съгласно Общата европейска езикова рамка, преводач - стаж - 3 години.

Николай Стоянов Лазаров - висше образование, специалност "Инженер по радиотехника", месторабота - ЕТ "Николай Лазаров", заемана длъжност - управител, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език - ниво С2, от 2.09.2016 г. съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи - македонски език

Благица Арезанова - висше образование, специалност "Английска филология", притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на български и английски и обратно.

Латинка Мановска - висше образование, специалност "Психология", притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на български и обратно.

Юлияна Николова - висше образование, специалност "Английска филология" и диплома за завършено гимназиално образование в Република Македония.

Преводачи - руски език

Димка Василева Попстоянова - висше образование, специалност "Руска филология", месторабота - ЕТ "Димка Колчагова - Василина" - управител.

Зорница Любенова Немцева - висше образование, притежаваща сертификат № 02855/12.04.2022 г., ниво С2.

Румяна Славчева Григорова-Борисова - висше образование, сертификат С1 - руски език.

Преводачи - турски език

Бейхан Неджиб Мустафа - висше образование, ниво на владеене на турски език - С2 съгласно Общата европейска езикова рамка, месторабота - "Тюркуаз БГ" - ЕООД, заемана длъжност - управител.

Преводачи - немски език

Атанас Николов Челебиев - висше образование, доктор-инженер в областта на Микрокомпютърна техника от Техническия университет в Дрезден, Германия, преводач на свободна практика към Съда на ЕС в Люксембург, Европейския парламент в Страсбург и Европейската комисия и Съвета на ЕС в Брюксел; месторабота - управител на ЕТ "Минерва - Атанас Челебиев", гр. София.

Преводачи - полски език

Десислава Янушова Желязкова - висше образование, университет "Адам Мицкевич" в Познан, Полша, месторабота "Дес Пол" - ЕООД - Агенция за преводи - управител; фирма "Дес Пол" - ЕООД, е регистрирана при Министерство на външните работи, дирекция "Консулски отношения".

Преводачи - италиански език

Кристина Михова Михова - висше образование, специалност "Български език и литература" и "Право", притежаваща сертификат за владеене на италиански език - ниво С2, издаден от Университета за чужденци в Перуджа - Италия, включена в списъка на физическите лица за извършване на превод на италиански език към Министерството на външните работи, дирекция "Консулски отношения", трудов стаж като преводач - 14 години.

Преводачи - испански език

Татяна Томова Тренева - средно образование, сертификат за владеене на испански език - ниво С2.

Преводачи - сръбски език

Илка Иванова Енчева - висше образование, Славянска филология - сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, притежаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от Министерството на външните работи, дирекция "Консулски отношения", че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на български език и от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи - хърватски език

Илка Иванова Енчева - висше образование, Славянска филология - сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, притежаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от Министерството на външните работи, дирекция "Консулски отношения", че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на български език и от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи - словенски език

Илка Иванова Енчева - висше образование, Славянска филология - сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, притежаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от Министерството на външните работи, дирекция "Консулски отношения", че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на български език и от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи - румънски език

Биляна Тодорова Кочева - висше образование, специалност "Международни транзакции" от Университет "Бабеш-Боляй", Клуж-Напока - Румъния, притежаваща потвърждение № 00201-1 от МВнР, дирекция "Консулски отношения", че е включена в списъка на физическите лица за извършване на преводи от и на румънски език.


Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките