Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-1103 от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) предвид извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Кутелка“ в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, обявен със Заповед № 1253 от 22 декември 1983 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1984 г.), от 6451,000 дка на 6859,755 дка.

2. В границата на резерват „Кутелка“, определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 67338.303.1017 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 6859,755 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на резерват „Кутелка“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

369

 

ЗАПОВЕД № РД-1115 от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) предвид извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Клептуза“ в землището на Велинград, община Велинград, област Пазарджик, обявена със Заповед № 407 от 9.02.1966 г. (ДВ, бр. 35 от 1966 г.) на Комитета по горите и горската промишленост, от 3440 дка на 4048,415 дка.

2. В границата на защитена местност „Клептуза“, определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10450.204.2, 10450.204.3, 10450.204.6, 10450.204.8, 10450.204.9, 10450.503.1451, 10450.503.1453 и 10450.503.1484, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с обща площ 4048,415 дка, одобрена със Заповед № РД-18-1214 от 6.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност „Клептуза“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

370

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-7 от 13 януари 2023 г.

Във връзка с реализацията на железопътен участък Видин – Медковец е необходимо изработване на подробни устройствени планове за осигуряване на необходимата територия за реализиране на железопътния участък. Участък Видин – Медковец е част от железопътната линия Видин – София, която е определена за обект с национално значение съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет и представлява национален обект съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт във връзка с § 1 от Закона за държавната собственост поради това, че е част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/X.X.“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата и представлява железопътна магистрала съгласно приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 на Наредбата за категоризация на жп линии в Република България, включени в жп инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии от 2001 г.

Предвид това на основание § 80 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр.16 от 2021 г.), чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); заявление с вх. № АУ13-9/29.09.2020 г., допълнено с писма с вх. № АУ13-9(2)/7.11.2022 г. и № АУ13-9(6)/11.01.2023 г. от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; заповеди № РД-02-15-18 от 26.01.2017 г. и № РД-02-15-83 от 12.09.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на изменение на подробни устройствени планове (ПУП) на с. Жеглица и поземлен имот 000010, м. Рамова ливада, землище с. Жеглица, разгласени по реда на чл. 124б от ЗУТ; доказателства за извършено съобщаване на изработените проекти за изменение на ПУП по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; Решение по ОВОС № 1-1 от 2022 г. на министъра на околната среда и водите; писма изх. № ОВОС-11/22.12.2022 г., № ОВОС-11/9.01.2023 г. и № 48-00-64/27.07.2018 г. от Министерството на околната среда и водите; писмо № 20-717-06.01.2023 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин; писма изх. № ЗДОИ-502/26.05.2015 г. и № ОБ-2115-(5)/30.04.2020 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо изх. № РД-12-02-1644/12.07.2022 г. от Областна дирекция „Земеделие“ – Видин; писма изх. № ТРО5АУ-45-7(4)/16.02.2021 г. и № ТР05АУ-45-7/2.09.2020 г. от Община Видин; протокол № 4 от 14.04.2022 г. на ОЕСУТ – Община Видин, за приемане на ИПУП за с. Жеглица и ПИ 000010 в м. Рамова ливада; становище № ЗЗ-НН-975(17)/22.06.2018 г. на Министерството на културата; заключение за оценка на ПУП изх. № 92-12/29.03.2019 г. и писмо изх. № 04-09-171/4.01.2023 г. на Главния държавен здравен инспектор; писмо рег. № 14-00-204/16.07.2020 г. от Министерството на отбраната; писмо рег. № 812100-8703/5.06.2020 г. от Министерството на вътрешните работи; писмо рег. № 12-974/16.04.2020 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; становище рег. № 1983 ПС-8/14.05.2020 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писма № Д-553/13.03.2018 г. за ИПРЗ с. Жеглица и № Д-1418/15.06.2020 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; становище изх. № РД-09-139/13.12.2022 г. на „Геозащита“ – ЕООД, Плевен; писмо изх. № 24-00-712/22.04.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх. № ДАЕУ-5942/15.04.2020 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; писма № Е-92-00-258/25.06.2018 г. и № Е-26-Д-134/18.05.2020 г. от Министерството на енергетиката; писмо № ЦУ-ЕСО 1423#29/22.04.2020 г. и становище изх. № ЦУ-ПМО-1423#26/2.04.2018 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 12.06.2020 г. и от „Електроразпределителни мрежи Запад“ – ЕАД, на 14.12.2022 г.; писма изх. № 01-703/8.06.2015 г., № 01-3325/19.02.2018 г. и № 01-8870/15.04.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Видин; писма изх. № 04-04-23(1)/22.04.2020 г. и № БТГ-24-00-649(3)/15.04.2020 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писма изх. № ОМ-Е2001-659/30.03.2018 г. и № ОМ-1.9.2.11-11410/30.06.2020 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо изх. № 62/26.02.2016 г. от „Рила Газ“ – ЕАД; писма изх. № 594/29.04.2020 г. и № 328/20.03.2018 г. от „Аресгаз“ – ЕАД; писмо изх. № 1449/18.05.2018 г. от „Лукойл – България“ – ЕООД; становище № 95-Н-46/21.05.2020 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № IT45541/11.04.2018 г. и писмо № IT48458/4.05.2020 г. от „Теленор България“ – ЕАД; писма изх. № 5467/25.06.2018 г. и № 2354/8.05.2020 г. от „А1 България“ – ЕАД; писмо от 2.03.2018 г. и съгласуване с вх. № 43/23.04.2020 г. на „Тюрк Телеком Интернешънъл БГ“ – ЕООД; писмо изх. № 02018040/19.04.2018 г. от „Новател“ – ЕООД; рег. № 24-00-160/27.03.2018 г. и рег. № 24-00-186/2.06.2020 г. на „Булгартел“ – ЕАД; протокол № УТАТУ-01-02-19 от 14.12.2022 г. от заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № РД-02-15-84 от 19.08.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам:

– проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на имоти, попадащи в урбанизираната територия на с. Жеглица, община Видин, област Видин, и засегнати от трасето на железопътната линия Видин – София, участък Видин – Медковец;

– проект за изменение на ПУП – ПРЗ на ПИ 000010 (идентификатор 29043.95.1 по КККР), м. Рамова ливада, намиращ се в землището на с. Жеглица, община Видин, област Видин, засегнат от трасето на железопътната линия Видин – София, участък Видин – Медковец, от проектен км 139+572 до проектен км 140+040, от проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“.

При реализацията на проекта да бъдат стриктно спазвани изискванията, поставени от централните и териториалните администрации, контролните органи и експлоатационните дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването й чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За министър: П. Занева-Димитрова

377

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-33 от 13 януари 2023 г.

На основание на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, както следва:

1. Вирджинските острови (САЩ)

2. Остров Гуам (САЩ)

3. Остров Рождество (Коледен остров)

4. Питкерн

5. Република Палау

Заповедта отменя Заповед № ЗМФ-1303 от 21.12.2016 г. на министъра на финансите.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.

Контролът върху изпълнението на заповедта се възлага на директора на дирекция „Данъчна политика“.

Заповедта влиза в сила от 1 февруари 2023 г.

Министър: Р. Велкова-Желева

382

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 397 от 10 ноември 2022 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 6.02.2023 г., сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на X.X.“ от серията „Българско възраждане“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2023 г.;

номинална стойност – 10 лева;

метал – сребро, проба 999/1000;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 23.33 г;

диаметър – 38.61 мм;

гурт – гладък;

тираж – 5000 броя.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, а под нея: на два реда номиналната стойност „10 ЛЕВА“, стилизирано изображение на сградата на класното училище в Копривщица, а долу – годината на емисията „2023“. В полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразен X.X., а над него в полукръг – надпис „200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ“.

Автор на художествения проект е X.X..

Управител: Д. Радев

315

 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

РЕШЕНИЕ № 525 от 22 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Априлци, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ПИОУП) за поземлен имот с идентификатор 52218.155.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Априлци, област Ловеч.

2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите по прилагане на влезлия в сила частично изменен ОУП на община Априлци.

Председател: Ст. Нунев

338

 

РЕШЕНИЕ № 526 от 22 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Априлци, реши:

1. Одобрява проект за „Изменение на общ устройствен план на община Априлци“ в обхват за ПИ № 52218.569.1, 52218.661.35, 52218.661.7, 52218.663.123, 52218.530.224, 52218.529.26, 52218.529.28, 52218.262.27, 52218.262.124 и 52218.133.43 по КККР на гр. Априлци, област Ловеч.

2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите по прилагане на влезлия в сила изменен ОУП на община Априлци.

Председател: Ст. Нунев

339

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1194 от 22 декември 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 858 от 24.02.2022 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) и № 943 от 28.04.2022 г. (ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Общинският съвет – Велико Търново, реши:

1. Приема нова начална цена в размер 201 290 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ XII-66 – „за училище“, от кв. 11 по плана на с. Миндя заедно с построените в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 10 100 лв.

3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 15,30 ч.; място на търга – стая № 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая № 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит в размер 60 387 лв. Депозитът се внася по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая № 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг се провеждат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: В. Спирдонов

287

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 853 от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1 и 3 от ЗУТ във връзка с решения № 641 от 31.03.2022 г. и № 787 от 29.09.2022 г. на ОбС – Казанлък, за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУПО Общинският съвет – Казанлък, одобрява изменение на общия устройствен план на община Казанлък за следните имоти:

1. ПИ с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, собственост на X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя „нива“ в Жм с цел изграждане на жилищна сграда. 2. ПИ с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, собственост на X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя „нива“ в Жм с цел изграждане на жилищна сграда. 3. ПИ с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, собственост на X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от Пп1 в Жм. 4. ПИ с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от Пп1 в Жм. 5. ПИ в землището на с. Копринка, собственост на Неждет Яшар – управител на „Трон“ – ЕООД, с идентификатори: 38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14, 38563.47.1, 38563.47.02, 38563.48.1, 38563.49.04, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12, 38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1, 38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16, 38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.02, 38563.51.5, 38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23, 38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5, 38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9, 38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4, 38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38, 38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3, 38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20, 38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9, 38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1, 38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.08, 38563.62.09, 38563.62.10, 38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.01, 38563.63.10, 38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.01, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28, 38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33, 38563.65.6, 38563.124.20, 38563.124.23, 38563.124.24, 38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31, 38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38, 38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2, 38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.04, 38563.51.27, 38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05, 38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5, 38563.64.12, 38563.64.19, 38563.64.26, 38563.64.29, като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя в предимно производствена зона (Пп), вкл. и промяна на статута на урбанизираните територии водни площи, с НТП: рибарник, в Пп. 6. ПИ с идентификатор 35167.502.6152 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ XI-6152 в кв. 244, собственост на X.X., X.X. и „Адамс“ – ООД, представлявано от X.X., като се променя характерът на застрояването от Жм в Жс.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък.

Председател: Н. Златанов

254

 

РЕШЕНИЕ № 854 от 21 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1 и 3 от ЗУТ във връзка с Решение № 787 от 29.09.2022 г. на ОбС – Казанлък, за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУПО Общинският съвет – Казанлък, реши:

І. Изменя Решение № 787 от 29.09.2022 г. на ОбС – Казанлък, в частта на т. I, т. 1 от диспозитива, касаещ заявление с вх. № 168-7500-2#2/23.03.2022 г. от X.X., управител на „Тракия Екоенерджи“ – ЕООД, за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък относно ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, като думите „с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ да се четат „1. По заявление с вх. № 168-7500-2#2/23.03.2022 г. от X.X., управител на „Тракия Екоенерджи“ – ЕООД, собственик на ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, община Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в предимно производствена зона (Пп).“

II. Одобрява изменение на ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение № 579 от 26.10.2017 г. на ОбС – Казанлък, относно ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя със забрана за промяна на предназначението в предимно производствена зона (Пп).

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък.

Председател: Н. Златанов

255

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 951 от 29 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 16026.128.37, местност Радован, по КККР на землището на с. Горановци, община Кюстендил, съгласно който територията на имота попада в предимно производствена устройствена зона (Пп), с конкретно предназначение – за фотоволтаична централа, като предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм):

начин на застрояване – свободно (е);

плътност на застрояване – от 20 % до 60 %;

минимална озеленена площ – до 40 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

интензивност за застрояване (Кинт.) – 0,5 – 1,2.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

274

 

РЕШЕНИЕ № 952 от 29 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ и Решение № ІІ-3 по протокол № 22 от 15.11.2022 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общ устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ с идентификатор 23282.27.58, местност Осое, и ПИ 23282.27.2, местност Драче, по КККР на с. Драговищица, община Кюстендил, за промяна предвиждането на ОУПОК за територията на двата имота от земеделска територия в урбанизирана територия с устройствени показатели за „предимно производствена зона“ при нормативи съгласно чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

275

 

РЕШЕНИЕ № 953 от 29 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, Решение № ІІ-5, протокол № 24 от 13.12.2022 г., чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.27.73 по КККР на местност Каляшица, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, съгласно който територията на имота попада в устройствена зона с малка височина (Жм), с конкретно предназначение – за индивидуално жилищно строителство, като предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм):

начин на застрояване – свободно (е);

максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);

плътност на застрояване – от 20 % до 60 %;

минимална озеленена площ – 40 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

интензивност за застрояване (Кинт.) – до 1,2.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

276

РЕШЕНИЕ № 954 от 29 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, Решение № ІІ-6, протокол № 24 от 13.12.2022 г., чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.18.14 по КККР на местност Дабе, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, съгласно който територията на имота попада в устройствена зона с малка височина (Жм), с конкретно предназначение – за индивидуално жилищно строителство, като предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм):

начин на застрояване – свободно (е);

максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);

плътност на застрояване – от 20 % до 60 %;

минимална озеленена площ – 40 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

интензивност за застрояване (Кинт.) – до 1,2.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

277

 

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 05 от 12 януари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и протокол № 12 от 24.11.2022 г. на ОбЕСУТ при Община Черноочене Общинският съвет – с. Черноочене, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землищата на с. Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Стражница и Черноочене.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за обявяването на проекта за изменение на общия устройствен план на община Черноочене за така определената група поземлени имоти.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Кърджали.

Председател: Б. Газиюмер

346

3. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Благоевград, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистически експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X. – висше образование, специалност „Право“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР и курс за актуализация на професионалната квалификация в областта на техническо изследване на информационни и комуникационни устройства; Удостоверение № 196-р-849/18.02.2021 г. за завършен курс по професионална специализация – „Почеркови експертизи“, притежаващ Разрешение за достъп до класифицирана информация, месторабота – ОСлО при Окръжна прокуратура – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 8 години.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.

X.X.X. – висше образование – специалност „Право“, професионална квалификация – по криминалистика – съдебно-почеркова експертиза, стаж като вещо лице – 9 години.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X., висше образование, специалност инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.

X.X.X. – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.

X.X.X. – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.

X.X.X. – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева идентификация“ в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.

1.2. Трасологични експертизи

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X. – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева идентификация“ в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години, съдебно-балистични експертизи.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X. – висше образование, удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева идентификация“ в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години, съдебно-балистични експертизи.

1.4. Дактилоскопни експертизи

X.X.X. – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева идентификация“ в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.

X.X.X., експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

X.X.X. – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева идентификация“ в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 г.; допълнителна квалификация „Съдебна медицина“, стаж като вещо лице – 14 години.

X.X.X. – висше образование, спец. „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11 години.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – „Клинична хематология“, трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота болница „Света София“ – лекар-неврохирург, стаж по специалността – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – лекар, месторабота – ЦСМП – Благоевград – лекар, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Кардиология“, втора специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, притежаващ сертификат по Ехокардиография, месторабота – МБАЛ „Лозенец“ – ЕАД – лекар-кардиолог, трудов стаж – 5 години.

X.X.X.-X. – висше образование, лекар, специалност „Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж 24 години.

X.X.X. – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

X.X.X.-X. – висше образование, лекар, специалност „Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 години.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – „Клинична хематология“, трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж 24 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

X.X.X. – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

X.X.X.-X. – висше образование, лекар, специалност „Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 години.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – „Клинична хематология“, трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Хирургия“ – хирургично отделение – стаж 13 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Хирургия“, трудов стаж 15 години

X.X.X. – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота болница „Света София“ – лекар-неврохирург, стаж по специалността – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – лекар, месторабота – ЦСМП – Благоевград – лекар, трудов стаж – 5 г.

X.X.X. – висше образование, специалност „Кардиология“, втора специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, притежаващ сертификат по Ехокардиография, месторабота – МБАЛ „Лозенец“ – ЕАД – лекар-кардиолог, трудов стаж – 5 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

X.X.X.-X. – висше образование, лекар, специалност – „Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, месторабота – Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж – 27 години; допълнителна квалификация – специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по вътрешни болести.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Психиатрия“, свободно практикуваща – ИПСМП по психиатрия „Д-р X.X.“, трудов стаж – 32 години.

X.X.X. – специалност „Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград, н-к на отделение – трудов стаж 21 години.

X.X.X. – специалност „Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж 8 г. ОДПЗС – Благоевград.

X.X.X. – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.

X.X.X. – специалност „Психиатрия“ – стаж 7 години в ОДПЗС – ЕООД, Благоевград.

Кармен Дима – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.

X.X.X.-X. – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.

X.X.X. – специалност „Психиатрия“, стаж – 32 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, стаж – 5 години.

X.X.X., висше образование, специалност „Съдебна психология“ (Съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „X.X.“ – преподавател – 20 г.

X.X.X. – висше образование, специалност психология, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Педагогика“ със специализация „Психология“, стаж – 32 години.

X.X.X. – психолог, доп. специализация – социална психология, курс по клинична и консултативна психология.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, магистър по социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ „X.X.“, Благоевград – асистент, д-р по „Психология“, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, спец. „Социална психология“, доп. квалификация „Съдебна психология/съдебно-психологически експертизи) – стаж като вещо лице – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, притежаваща сертификати – психосоциални интервенции при зависими пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини – световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология, завършен курс по когнитивно-поведенческа терапия, свидетелство за училищен и социален психолог; стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – психолог, професионална квалификация – курс по клинична и консултативна психология – защитена дипломна работа на тема „Физиологичен афект – наказателноправни аспекти“, стаж като вещо лице – 6 години.

X.X.X.-X., висше образование, специалност „Психология“, магистърска програма – криминална психология, притежаваща образователна и научна степен „доктор“ по психология на труда и професионална психодиагностика, месторабота – ЮЗУ „X.X.“, заемана длъжност – асистент, стаж по специалността – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, месторабота – ЮЗУ „X.X.“ – доцент „Медицинска психология“, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, специализация – юридическа психология, месторабота – ЮЗУ „X.X.“, заемана длъжност – главен асистент – доктор, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – специалност „Психология“, стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, магистърска програма „Юридическа психология“, месторабота – СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Петрич – психолог, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, трудов стаж – 11 години като психолог.

X.X.X. – висше образование, специалност „Социална психология“, стаж – 9 години.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Юридическа психология“, месторабота – Дневен център „Света Неделя“, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, настояща работа – Дневен център за възрастни с увреждания – Психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, специализация – социална психология, месторабота – ЕТ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград – педагогически съветник, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, социална психология и социална превенция, социална педагогика и социално подпомагане, философия, социална работа чрез изкуства и психодрама, доктор по педагогическа и възрастова психология, месторабота – ДЦВУ, с. Ласкарево, община Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 21 години.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – „Благоустройствени строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – Пето СУ „X.X.“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Икономика и управление на транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – счетоводство и контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов стаж – 37 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов стаж – 22 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист – „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 30 години.

X.X.X.-X. – висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист – трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.

X.X.X. – висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист – „Финанси и кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, магистърска програма – „Счетоводно-финансов мениджмънт“, месторабота „ЮМР“ – ЕООД, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов стаж – 29 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“, управител на счетоводна къща „Парадайз“ – ООД, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист, месторабота – дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, заемана длъжност – старши експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – над 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Международна икономика и мениджмънт“, професионална квалификация – счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, оценител на земеделски земи и всички селскостопански култури, породи животни, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, аренди такси, и оценител на цели държавни и общински предприятия, финансово-счетоводни анализи, неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, себестойност и оценки на продукцията по видове (включително и в растениевъдството и животновъдството) наеми, доходи и субсидии, специалност „Аграрна икономика“, технологично-икономически експертизи и характеристики, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство, контрол и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД, заемана длъжност – асистент – одитор, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финансово-счетоводна дейност на фирмите“, трудов стаж по специалността – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист, месторабота „Алфа Актив консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.

X.X.X. – средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.

X.X.X.-X. – висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.

X.X.X. – специалност „Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни експертизи, стаж – 38 години.

X.X.X. – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и контрол“; трудов стаж – 21 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „Синергон Енерджи“ – ЕООД, заемана длъжност – регионален директор, трудов стаж – 32 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „Алианц банк България“ – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център – Благоевград, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов стаж – 38 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети“, завършен курс за валутни касиери.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „ЛИБО Консулт“ – ООД.

X.X.X. – средно специално, специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“, професионална квалификация „икономист-счетоводител“, висше образование, специалност – „Финанси“ (финанси и банково дело) професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, следдипломна квалификация – отделение при УНСС – „съдебно-счетоводни експертизи“, месторабота – „Сим Транс-2017“ – ООД – управител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.

X.X.X. – специалност инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС за оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж – 29 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж 31 години.

X.X.X. – стопанско управление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образоване, специалност – икономист по строителството, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Планиране и прогнозиране“, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.

X.X.X. – счетоводна отчетност, стаж – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, стаж – 17 г., доп. квалификация – оценител на финансови институции.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 34 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „ВАНС“, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – над 10 години.

X.X.X. – висше образование, спец. „Счетоводна отчетност“, трудов стаж по специалността – 24 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ „X.X. – Кенеди Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на труда“ на Ленинградския финансово-икономически институт „Н. Вознесенски“, трудов стаж по специалността – 31 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на труда“, трудов стаж – 5 години.

X.X.X., висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“ – трудов стаж – 33 години.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – „Благоустройствени строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – Пето СУ „X.X.“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Икономика и управление на кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – висше образование – специалност „Икономика и управление на транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – висше образование, специалност – „Финанси“, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, доп. квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински предприятия“, стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – висше образование, специалност-икономист – счетоводител; стаж – 26 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – икономист, организатор на промишленото производство, трудов стаж като главен счетоводител – 16 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Статистика“, месторабота – ЕТ „X.X.“ – счетоводител на граждански договор, трудов стаж – 13 години, сертификат – „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж 28 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“, трудов стаж – години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов стаж – 29 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и счетоводство и контрол“, управител на счетоводна къща „Парадайз“ – ООД, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист, стаж по специалността – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Международна икономика и мениджмънт“, професионална квалификация – счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Финанси“, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, оценител на земеделски земи и всички селскостопански култури, породи животни, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, аренди такси, оценител на цели държавни и общински предприятия, финансово-счетоводни анализи, неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, себестойност и оценки на продукцията по видове (включително и в растениевъдството и животновъдството) наеми, доходи и субсидии, специалност „Аграрна икономика“, технологично-икономически експертизи и характеристики, трудов стаж 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Проучване на полезни изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – „Застрахователен мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.

X.X.X., висше образование, специалност „Финансово-счетоводна дейност на фирмите“, трудов стаж по специалността – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

X.X.X.-X. – висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.

X.X.X. – средно спец. образование, спец. „Икономика, планиране и отчетност“ – 18 години стаж.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист, месторабота „Алфа Актив консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.

X.X.X. – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и контрол“; трудов стаж – 21 години.

X.X.X. – специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „Синергон Енерджи“ – ЕООД, заемана длъжност – регионален директор, трудов стаж – 32 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „Алианц банк България“ – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център Благоевград, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов стаж – 38 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети“, завършен курс за валутни касиери.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – доп. квалификация „Одиторски контрол на банки“ – трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „ЛИБО Консулт“ – ООД.

X.X.X. – международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения.

X.X.X. – средно специално, специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“, професионална квалификация „икономист-счетоводител“, висше образование, специалност „Финанси (финанси и банково дело)“, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист, организатор на промишленото производство, стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, следдипломна квалификация – отделение при УНСС – „съдебно-счетоводни експертизи“, месторабота – „Сим Транс-2017“ – ООД – управител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.

X.X.X. – висше образование, икономически експертизи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Организация на производството и управление в промишлеността“, допълнителна квалификация – „Банки и банково дело“, трудов стаж – 34 години.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

X.X.X. – висше образование, спец. „Икономика и организация на труда“, стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист счетоводител“, трудов стаж – 31 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Планиране и прогнозиране“, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.

X.X.X.-X., висше образования „Финанси и кредит“, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“ – 29 години трудов стаж.

X.X.X. – висше образование, специалност икономист „Икономика и управление на търговията“, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 34 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „ВАНС“, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ „X.X. – Кенеди Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономика на труда, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – „Благоустройствени строежи“ – ООД – Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“ месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – Пето СУ „X.X.“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Икономика и управление на транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше образование, специалност – икономист „Финанси и кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и счетоводство и контрол“, управител на счетоводна къща „Парадайз“ – ООД, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Международна икономика и мениджмънт“, професионална квалификация – счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

X.X.X.-X. – висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист, месторабота „Алфа Актив консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.

X.X.X. – средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и контрол“; трудов стаж – 21 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „Синергон Енерджи“ – ЕООД, заемана длъжност – регионален директор, трудов стаж – 32 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „Алианц банк България“ – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център Благоевград, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.

X.X.X. – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.

X.X.X., висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – „ЛИБО Консулт“ – ООД.

X.X.X. – средно специално, специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“, професионална квалификация „икономист-счетоводител“, висше образование, специалност „Финанси (финанси и банково дело)“, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 13 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, следдипломна квалификация – отделение при УНСС – „Съдебно-счетоводни експертизи“, месторабота – „Сим Транс-2017“ – ООД – управител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.

X.X.X. – специалност „Инженер по горско стопанство“, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

X.X.X. – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 30 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 31 години

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, месторабота „ВАНС“, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 9 години.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X. – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – ел.машини и апарати, НПГ „X.X.“, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Промишлена топлотехника – машинен инженер, удостоверение за пълна проектанска правоспособност № 06803, свободна професия – проектант, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.

X.X.X. – специалист по „Геодезия, картография и фотограметрия“, стаж – 27 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Земеустройство“, месторабота – Областна администрация – Благоевград – главен експерт по териториално устройство, стаж – над 20 години.

X.X.X. – средно образование, техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия, специалност „Урбанизъм“, притежаваща удостоверение – Урбанист от Камарата на архитектите в България, месторабота – „УРБИКА“ – ЕООД, управител и ръководител проекти, трудов стаж – 7 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, трудов стаж – 38 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността – 26 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия“, началник-отдел „Държавна собственост“ при областна администрация – 29 години трудов стаж.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия“, професионална квалификация – инженер-геодезист, притежаващ свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра № 3068, месторабота – „Геоник Инженеринг“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – ПГС „строителен инженер“, трудов стаж – 36 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, стаж по специалността – 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер-геодезист, стаж – 36 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация – „Застрахователен мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел ТСУ, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер- геодезист, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия“, трудов стаж – 38 години, пенсионер.

X.X.X. – висше образование, специалност „Топлинна и масообменна техника“ – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X.-X. – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – ПГСАГ „X.X.“ – Благоевград, трудов стаж – 18 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – управител, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер – стаж – 26 години, като вещо лице – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, трудов стаж – 15 години, месторабота – общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, професионална квалификация – „Проблеми на управлението на общинските пътища“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-инженер по специалност „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“, притежаващ сертификат „Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества“, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по „Отбранително-мобилизационна подготовка“, трудов стаж – 28 години.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Минна електромеханика“ в областта на „Електротехника, енергетика, електронна и изчислителна техника“, допълнителна квалификация – „Безопасност на труда“ и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“, месторабота Община Благоевград, длъжност – инженер – строителен надзор, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – геодезия и картография, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори“, инженер по технология на машиностроенето.

X.X.X., висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.

X.X.X. – висше образование – специалност електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – средно специално образование, специалност – среден техник-геодезист, стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, месторабота – Община Благоевград, главен експерт „КРЗ“, трудов стаж – 36 години.

X.X.X. – висше образование, спец. „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж – 40 години, доп. квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.

X.X.X. – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати за химическа и хранителна промишленост, трудов стаж – 28 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11 години.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, пенсионер, трудов стаж – 8 години, стаж като вещо лице – 4 години.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.

X.X.X. – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, квалификация – машинен инженер, трудов стаж по специалността – 20 години, сертификат за автоексперт-оценител.

X.X.X. – висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.

X.X.X., полувисше образование, специалност „преподавател – инструктор“.

X.X.X. – висше образование „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, специализация „Организация и безопасност на движението“ – стаж 24 години.

X.X.X. – двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии“, както и „Застраховане и социално дело“, пенсионер, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Транспортна техника и технологии“, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-инженер по специалност „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“, притежаващ сертификат „Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества“, Служебна бележка от Бургаския свободен университет за обучение по практически модели за изследване, анализиране и изготвяне на пътнотранспортна и автотехническа експертиза; месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по „Отбранително-мобилизационна подготовка“, трудов стаж – 28 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по транспорта, стаж – 6 години, автотехнически експертизи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилните превози“, сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ „X.X.“ – Благоевград – преподавател, стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.

X.X.X. – висше образование, специалност „Автотехническа експертиза“, месторабота – АПИ – Национално тол управление, сектор „Контрол и правоприлагане“ – Благоевград, заемана длъжност – главен инспектор, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.

X.X.X. – висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

X.X.X. – диплома за преквалификация – ремонт и експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж – 7 години.

X.X.X. – висше образование, професионална квалификация „машинен инженер“, трудов стаж – 14 години.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X. – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – ПГС „строителен инженер“, трудов стаж – 36 години.

X.X.X. – технология на металите и металообработ. техника, НИК – катедра МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори“, инженер по технология на машиностроенето.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, доп.квалификация – оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование – специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Право“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР и курс за актуализация на професионалната квалификация в областта на техническо изследване на информационни и комуникационни устройства; Удостоверение № 196-р-849/18.02.2021 г. за завършен курс по професионална специализация – „Почеркови експертизи“, притежаващ Разрешение за достъп до класифицирана информация, месторабота – ОСлО при Окръжна прокуратура – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Електроника и автоматика“, 20 години стаж в областта на електрониката и 7 години стаж в областта на строителството.

X.X.X. – висше образование, специалност „Електронна и компютърна техника“, месторабота – РЗОК – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по компютърни системи и технологии, месторабота – „БТК“ – ЕАД, заемана длъжност – старши специалист телекомуникации и мрежи за данни, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – компютърни системи и технологии, месторабота „Стефиели“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, сертификат за завършен курс от Международната академия за обучение по киберразследвания на тема „Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност“, месторабота – „АМАТАС“ – ЕООД – експерт по киберсигурност, трудов стаж – 7 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – електронна и компютърна техника, професионална квалификация – инженер по електроника, месторабота – областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт „АКРРДС“, трудов стаж – 21 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, специализация – автоматизация и компютъризация на промишленото производство, месторабота – ТБА „Консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 15 години.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“; настояща месторабота – Общински съвет – Сандански, трудов стаж – 28 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, член на Камарата на архитектите в България, месторабота – „Ади Проект“ – ООД – управител, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, член на Камарата на архитектите в България, вписана в публичния регистър съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на следните културни ценности – архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики, месторабота – „ПА Алтернатива АМ“ – ООД – управител, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – средно специално образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, пенсионер, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“ и устройствено планиране, трудов стаж – 20 години.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност – архитект, настояща месторабота – ОбА – Сандански, заемана длъжност – главен архитект и директор на дирекция „Устройство на територията и инвестиционната политика“, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, трудов стаж – 38 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, трудов стаж – 32 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – строителен инженер по пътно строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Архитектура“, месторабота – Община Кочериново, заемана длъжност – главен архитект; вписана като член на Камарата на архитектите в България, трудов стаж по специалността – 36 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години, притежаващ сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота „Ели-Т“ – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел ТСУ, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“, месторабота – „КУБ студио“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, притежаващ сертификат за пълна проектантска дейност от Камарата на архитектите в България, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Конзол“ – ООД, София, заемана длъжност – инженер строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 38 години.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност – архитект, трудов стаж – 22 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.

X.X.X. – висше образоване, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование – специалност „Архитектура“, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, заемана длъжност – управител и упражняващ строителен надзор по част „Строителна“, притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 39 години.

X.X.X. – специалност „Военен инженер по промишлено и гражданско строителство“, месторабота ЕТ „X.X.“ – технически ръководител – 12 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, професионална квалификация – „Проблеми на управлението на общинските пътища“.

X.X.X. – специалност „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води“, месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X., висше образование, спец. „Промишлено и гражданско строителство“, стаж 33 години, допълнителна квалификация – „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X. – средно образование, специалност – среден техник по строителство и архитектура, безработна, трудов стаж – 34 години.

X.X.X. – висше образование, строителен инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов стаж – 24 години.

X.X.X., специалност „Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – „X.X. – ПБ“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X.-X., висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.

X.X.X., висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил „ВК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел „Архитектурно-строителен контрол“, трудов стаж – 26 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – висше образоване, специалност „Архитектура“, настояща работа – Архитектурно бюро „А§Т Казакова“ – ЕООД, трудов стаж – 37 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X., висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.

Филип Муса Ел-Хадад – висше образование, специалност „Архитектура“, месторабота – „Ел-Халда проджект“ – ЕООД, заемана длъжност – архитект, притежаващ удостоверение от Камарата на архитектите в България с рег. № 06158 и сертификат за пълна проектантска правоспособност, трудов стаж – 6 години.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, трудов стаж – 30 години.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

X.X.X. – висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилните превози“, сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ „X.X.“ – Благоевград – преподавател, стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.

X.X.X. – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.

X.X.X. – висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

X.X.X. – експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X. – висше образование „Екология, опазване и възстановяване на природната среда“ с професионална квалификация инженер по екология, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“, професионална квалификация – „Оценка на гори и на земи от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, професионална квалификация – магистър по Екомениджмънт, специалност „Горско стопанство“, специализация „Лесоползване и икономика на горското стопанство“, регистриран в Изпълнителната агенция по горите по следните дейности: Планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП „ДГС Катунци“, заемана длъжност – заместник-директор, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, месторабота – РИОСВ – Благоевград – главен експерт по околна среда, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.

X.X.X. – висше образование, квалификация – инженер-химик – технология на горивата, 32 години трудов стаж.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“, месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана длъжност – главен инспектор – отдел ЗЖ, трудов стаж по специалността – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“, трудов стаж – 10 години.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Полевъдство“, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер.

X.X.X. – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов стаж – 22 години.

X.X.X. – висше образование, спец. „Икономика и организация на селското стопанство“, специалност агроном-икономист, квалификация „Аграрикономист“, стаж – 10 години, технологични и икономически експертизи и оценки (лицензиран оценител) на земеделски земи и всички селскостопански култури и трайни насаждения (без растителна защита), реализация на продукцията себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение за недобит доход и при унищожаване на реколта, рента, наеми в селското стопанство, технологични и икономически експертизи и оценки в животновъдството (без ветеринарна медицина), реализация на продукцията себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение при унищожаване на животни, при евтаназия на болни животни и икономически характеристики, оценки на всички видове породи животни.

X.X.X. – висше образование, специалност инженер-агроном, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по „Екология и опазване на околната среда“; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

X.X.X. – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

X.X.X. – висше образование, специалност „Европейски бизнес и финанси“, месторабота – БНБ, заемана длъжност – инспектор по банков надзор, квалификационен курс „Недвижими имоти“, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, месторабота – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на машини и съоръжения, трудов стаж по специалността като оценител на недвижими имот в „Банка ДСК“ – 6 години.

X.X.X. – висше образование, сертификат № 100101183/14.12.2009 г. за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Публични финанси“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.

X.X.X., висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – строителен инженер по пътно строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Право“, настояща месторабота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван сертификат от 2006 г.

X.X.X. – висше образование, специалност „Биология“, професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години, притежаваща сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация, пречистване на водите“, месторабота – „Амитех“ – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 16 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – управител, трудов стаж – 25 години.

X.X.X. – геодезия, фотограм. и картография, счетоводство и контрол – свободна, сертификат за оценка на недвижими имоти № 100101397/14.12.2009 г., сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения № 810100260/1.08.2011 г., строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – „Геодезия, фотограметрия и картография“, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.

X.X.X. – висше образование – специалност „Архитектура“, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалност – 28 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – специалност „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация,профил пречистване на питейни води“, месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X., висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 33 години, допълнителна квалификация – „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.

X.X.X., специалност „Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия“ инженер-геодезист, стаж – 40 години, доп. квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.

X.X.X., висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил „В и К мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат № 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.

X.X.X. – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X., ел. машини и апарати, НПГ „X.X.“, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – висше образование, месторабота – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на машини и съоръжения, трудов стаж по специалността като оценител на недвижими имот в Банка „ДСК“ – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Публични финанси“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.

X.X.X., висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Биология“, професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години

X.X.X. – висше образование, специалност „Проучване на полезни изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – „Застрахователен мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.

X.X.X., двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 г., допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X., висше образование – специалност-електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, доп.квалификация – оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.

X.X.X. – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

X.X.X. – висше образование – специалност – счетоводство и контрол, стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

X.X.X. – висше образование, специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – машинен инженер, упражнява свободна професия като представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, марки, географски означения и промишлен дизайн, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж по специалността – 17 години, месторабота „ЛИБО Консулт“ – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – висше образование, спец. „Организация на производството и управлението в промишлеността“, доп.квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински предприятия“, стаж – 25 години.

X.X.X.-X. – висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.

X.X.X. – висше образование, специалност „Публични финанси“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.

X.X.X., висше образование, специалност – икономист – „Финанси и кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, спец. „Икономика и организация на селското стопанство“, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството, пазарна стойност на акции, вземания, задължения, обезщетения, финансови анализи, ликвидация, неплатежоспособност, несъстоятелност, наеми, финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения, оценка на ферми, мандри, цехове за преработка и обособени части от тях.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X., висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 32 години, доп. квалификация, оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи подобренията и насажденията.

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител на финансови институции.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X., висше образование, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X. – висше образование, специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, пазарни стойности, арендни такси, услуги (механизация, транспорт, рента, наеми в селското стопанство (без растителна защита и ветеринарна медицина). Оценка на ферми, мандри, цехове за преработка и обособени части от тях.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

X.X.X., висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация – сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.

X.X.X.-X., висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X., висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 32 години, доп. квалификация, оценка на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.

X.X.X. – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“, професионална квалификация – „Оценка на гори и на земи от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.

X.X.X. – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по Екология и опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“, специализация – стопанисване на гори, месторабота – „Югозападно държавно предприятие“ ДП – заемана длъжност – главен експерт „Инвентаризация на горски територии – държавна собственост“, трудов стаж – 15 години.

X.X.X., минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – средно специално образование, специалност – лесовъд, трудов стаж – 20 години.

X.X.X. – инженер-химик, специалност „Ергономия“, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж по специалността – 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.

X.X.X., висше образование, специалност – разработка на полезни изкопаеми, доп. квалификация – минен инженер, трудов стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.

X.X.X. – учител по френски език – преводач.

X.X.X. – висше образование, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността – 26 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – „Икономика и организация на селското стопанство“, експертизи и оценки в селското стопанство в растениевъдството и животновъдството, механизацията (без растителна защита и ветеринарна медицина), реализация на продукцията – себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение при унищожаване на реколта и животни, при евтаназия на болни животни.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 40 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – специалист по руска филология и учител по руски език и литература, трудов стаж – 22 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията за защита на личните данни – стаж – 5 години, експерт в областта за защита на личните данни.

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“, професионална квалификация – „Оценка на гори и на земи от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.

Ибрахим Адем Молла – средно специално образование, специалност „Механизация в горското стопанство“, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Екология“, специалност „Инженерна безопасност“, специалност „Науки за земята“, месторабота – „Грома Холд“ – ЕООД, заемана длъжност – експерт ЗБУТ – здраве и безопасност на труда, трудов стаж – 14 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, както и „Застраховане и социално дело“, пенсионер, трудов стаж – 10 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, професионална квалификация – магистър по Екомениджмънт, специалност „Горско стопанство“, специализация – Лесоползване и икономика на горското стопанство, регистриран в Изпълнителната агенция по горите по следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП „ДГС Катунци“, заемана длъжност – заместник-директор, трудов стаж – 9 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Топлинна и масообменна техника“ – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ – мрежи и съоръжения, трудов стаж – 34 години.

X.X.X. – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.

X.X.X. – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Филмово и телевизионно операторство“, професионална квалификация – филмов и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ „X.X.“ – Благоевград, заемана длъжност – преподавател по филмово и телевизионно операторство, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – специалност „Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-инженер по специалност „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“, притежаващ сертификат Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества, месторабота – Община Благоевград, заеана длъжност – експерт по „Отбранително-мобилизационна подготовка“.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Минна електромеханика“ в областта на „Електротехника, енергетика, електронна и изчислителна техника“, допълнителна квалификация – „Безопасност на труда“ и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“, месторабота – Община Благоевград, длъжност – инженер – строителен надзор, трудов стаж – 11 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на електрохимическите производства“, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната среда – води и въздух, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, трудов стаж – 41 години, консултант екология.

X.X.X. – висше образование, специалност „Археология“, месторабота – Регионален исторически музей – Благоевград, заемана длъжност – уредник в отдел „Археология“, трудов стаж по специалността – 6 години.

X.X.X. – трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.

X.X.X. – висше образование, специалност „История и археология“, магистърска програма „Нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, месторабота – Регионален исторически музей – Благоевград, заемана длъжност – уредник-нумизмат, трудов стаж – 6 години.

X.X.X. – начална педагогика – 23 години педагогически стаж.

X.X.X. – висше образование, специалност „Начална училищна педагогика“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, притежаваща „първа“ и „втора“ професионална квалификация; месторабота – Дирекция „Социално подпомагане“, заемана длъжност – социален работник, трудов стаж – 17 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „История“, допълнителна квалификация от Университет Виена – класическа археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки, и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически колекции, трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален исторически музей.

Молекулярно-генетичен анализ за установяване и количествено определяне на генномодифицирани организми

X.X.X. – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за идентификация и установяване на произход за животински видове

X.X.X. – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за установяване състава на животински и растителни продукти

X.X.X. – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за доказване и количествено определяне на патогенни организми, причиняващи инфекции – вируси, бактерии, паразити

X.X.X. – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

СПИСЪК

на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд – Благоевград, за 2023 г.

Преводачи – английски език

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология, работи като преводач, трудов стаж – 7 години.

X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“, притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на английски и български и обратно.

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота – ЕТ „X.X. – Василина“ – управител.

X.X.X. – висше образование, специалност „Маркетинг“, месторабота – „Интербилд“ – ООД, заемана длъжност – управител, притежаващ сертификат за международен английски за лица, говорещи друг език – С1, от 17.06.2007 г.

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота ЕТ „X.X.-Василина“ – преводач.

X.X.X. – висше образование „Английска филология и приложна лингвистика“, месторабота – ЮЗУ „X.X.“ – Благоевград, заемана длъжност – главен асистент по английски език, докторант по юридически английски, трудов стаж – 12 години.

X.X.X. – висше образование – „Международни отношения“ с положен държавен изпит по английски език.

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология професионална квалификация“ – учител по английски език в средно училище, трудов стаж като учител по английски език – 7 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология (магистър), месторабота – „Младенови консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач с английски език.

X.X.X.ка – висше образование – Английска филология.

X.X.X. – висше образование – Английска филология, месторабота – ПГЕЕ – Банско, учител по английски език и преводач към фирма „НИК ЕМ 95“ – ЕООД.

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота „Високоговорители“ – АД, Благоевград, заемана длъжност – технически секретар.

X.X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота – Езиков център „Стелич“.

X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“.

X.X.X. – висше образование, Английска филология.

Преводачи – гръцки език

X.X.X. – висше военно образование, пенсионер, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С1, от 20.09.2006 г. съгласно Общата европейска езикова рамка.

X.X.X. – висше образование, специалност „Право“, ниво на владеене на гръцки език – ниво С2 съгласно Общата европейска езикова рамка, преводач – стаж – 3 години.

X.X.X. – висше образование, специалност „Инженер по радиотехника“, месторабота – ЕТ „X.X.“, заемана длъжност – управител, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С2, от 2.09.2016 г. съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи – македонски език

X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“, притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на български и английски и обратно.

X.X. – висше образование, специалност „Психология“, притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от македонски на български и обратно.

X.X. – висше образование, специалност „Английска филология“ и диплома за завършено гимназиално образование в Република Македония.

Преводачи – руски език

X.X.X. – висше образование, специалност „Руска филология“, месторабота – ЕТ „X.X. – Василина“ – управител.

X.X.X. – висше образование, притежаваща сертификат № 02855/12.04.2022 г., ниво С2.

X.X.X.-X. – висше образование, сертификат С1 – руски език.

Преводачи – турски език

Бейхан Неджиб Мустафа – висше образование, ниво на владеене на турски език – С2 съгласно Общата европейска езикова рамка, месторабота – „Тюркуаз БГ“ – ЕООД, заемана длъжност – управител.

Преводачи – немски език

X.X.X. – висше образование, доктор-инженер в областта на Микрокомпютърна техника от Техническия университет в Дрезден, Германия, преводач на свободна практика към Съда на ЕС в Люксембург, Европейския парламент в Страсбург и Европейската комисия и Съвета на ЕС в Брюксел; месторабота – управител на ЕТ „Минерва – X.X.“, гр. София.

Преводачи – полски език

X.X.X. – висше образование, университет „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, месторабота „Дес Пол“ – ЕООД – Агенция за преводи – управител; фирма „Дес Пол“ – ЕООД, е регистрирана при Министерство на външните работи, дирекция „Консулски отношения“.

Преводачи – италиански език

X.X.X. – висше образование, специалност „Български език и литература“ и „Право“, притежаваща сертификат за владеене на италиански език – ниво С2, издаден от Университета за чужденци в Перуджа – Италия, включена в списъка на физическите лица за извършване на превод на италиански език към Министерството на външните работи, дирекция „Консулски отношения“, трудов стаж като преводач – 14 години.

Преводачи – испански език

X.X.X. – средно образование, сертификат за владеене на испански език – ниво С2.

Преводачи – сръбски език

X.X.X. – висше образование, Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, притежаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от Министерството на външните работи, дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на български език и от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – хърватски език

X.X.X. – висше образование, Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, притежаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от Министерството на външните работи, дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на български език и от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – словенски език

X.X.X. – висше образование, Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, притежаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от Министерството на външните работи, дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на български език и от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – румънски език

X.X.X. – висше образование, специалност „Международни транзакции“ от Университет „Бабеш-Боляй“, Клуж-Напока – Румъния, притежаваща потвърждение № 00201-1 от МВнР, дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на физическите лица за извършване на преводи от и на румънски език.

92

7. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г.

Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ (базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР – Варна, извършващи следните видове криминалистични експертизи:

Криминалистически експертизи

Съдебно-дактилоскопни експертизи

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт в РПУ – Девня, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт в РПУ – Провадия, висше образование.

Съдебно-трасологични и балистични експертизи

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

Съдебно-почеркови експертизи

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт в РПУ – Девня, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт в РПУ – Провадия, висше образование.

Техническо изследване на документи

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт в РПУ – Девня, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт в РПУ – Провадия, висше образование.

Съдебномедицински експертизи (биологични) на ВД

X.X.X. – експерт, висше образование.

Съдебно-физикохимични експертизи (наркотични вещества)

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

Съдебно-физикохимични експертизи за установяване концентрацията на алкохол в кръвта

X.X.X. – експерт, висше образование.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

Аудиоанализ и снемане на звукова информация

X.X.X. – експерт, висше образование.

X.X.X. – експерт, висше образование.

Горепосочените експерти притежават: 1. удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи; 2. разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.

Експерти при Регионална служба „Военна полиция“ – Варна:

X.X.X. – дактилоскопни и трасологични експертизи, допуск ниво „Секретно“.

X.X.X. – почеркови, техническо изследване на документи, дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество, видеоанализ и лицева идентификация – допуск ниво „Секретно“.

X.X.X. – дактилоскопни, трасологични, почеркови, балистични експертизи и техническо изследване на документи, видеоанализ и лицева идентификация – допуск ниво „Секретно“.

X.X.X. – криминалистични експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, дактилоскопни и трасологични експертизи, допуск ниво „Поверително“.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X. – преподавател по криминалистика и съдебно-криминалистични експертизи, методика на почерковата и автороведческата експертиза.

X.X.X. – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X. – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.

X.X.X. – графолог, експерт-криминалист по съдебно-почеркови експертизи и изследване на писмена реч и техническо изследване на документи.

X.X.X. – криминалистични експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – графология, трасология и техническо изследване на документи.

X.X.X. – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.

X.X.X. – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.

X.X.X. – съдебно-почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи.

X.X.X. – криминалистични експертизи на писмени доказателства.

X.X.X. – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.

X.X.X. – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

X.X.X. – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

X.X.X. – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч.

1.2. Трасологични експертизи

X.X.X. – преподавател по криминалистика и съдебно-криминалистични експертизи, методика на почерковата и автороведческата експертиза.

X.X.X. – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.

X.X.X. – криминалистични експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – графология, трасология и техническо изследване на документи.

X.X.X. – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.

X.X.X. – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.

X.X.X. – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

X.X.X. – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

X.X.X. – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.

X.X.X. – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.

X.X.X. – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

X.X.X. – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

1.4. Дактилоскопни експертизи

X.X.X. – преподавател по криминалистика и съдебно-криминалистични експертизи, методика на почерковата и автороведческата експертиза.

X.X.X. – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X. – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.

X.X.X. – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.

X.X.X. – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.

X.X.X. – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

X.X.X. – специалист киберсигурност; компютърна техника и технологии, специалист видеонаблюдения.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X. – специалист по графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.

X.X.X. – криминалистични експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – проверка на автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.

X.X.X. – специалист киберсигурност; компютърна техника и технологии, специалист видеонаблюдения.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

X.X.X. – специалист по съдебна медицина.

X.X.X. – специалист по съдебна медицина.

X.X.X. – специалист по съдебна медицина.

X.X.X. – специалист по съдебна медицина.

X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

X.X.X. – съдебномедицински експертизи и деонтология.

X.X.X. – специалист по съдебна медицина.

X.X.X. – специалист по съдебна медицина и деонтология.

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X.-X. – специалист по съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

X.X.X. – лекар по дентална медицина.

X.X.X. – кардиолог.

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X. – доктор по акушерство и гинекология и здравен мениджмънт.

X.X.X. – лекар, дентална медицина.

X.X.X.-X. – д-р, дентална медицина.

X.X.X. – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.

X.X.X. – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.

X.X.X. – медицински експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X. – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X. – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X. – хирург.

X.X.X. – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.

X.X.X. – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.

2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека

X.X.X. – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X. – специалност „Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология“, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне на произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.

X.X.X. – съдебна медицина.

X.X.X. – специалност „Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология“, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне на произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

X.X.X. – специалист по обща и съдебна психиатрия.

X.X.X..

X.X.X. – психиатър, нарколог.

X.X.X. – детски психиатър.

X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия.

X.X.X. – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

X.X.X. – психиатър.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X. – съдебно-психологически експертизи.

X.X.X. – психолог, психотерапевт.

X.X.X. – анормална и клинична психология.

X.X.X. – клиничен психолог.

X.X.X. – психолог, психологично консултиране.

X.X.X. – приложна психология.

X.X.X. – приложна психология.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – съдебно-психологична експертиза.

X.X.X. – медицинска психология и педагогика, рехабилитация, клинична и консултативна психология.

X.X.X.-X. – съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; психодиагностика; семеен консултант.

X.X.X. – съдебно-почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи.

X.X.X. – клиничен психолог.

X.X.X. – доктор, клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X. – клиничен психолог.

X.X.X. – приложна психология.

X.X.X. – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

X.X.X. – специалист, детски и трудов психолог.

X.X.X. – магистър по психология.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

X.X.X. – клиничен психолог.

X.X.X. – психиатър, нарколог.

X.X.X. – доктор, клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия.

X.X.X. – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – магистър по психология.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

X.X.X. – психиатър, нарколог.

X.X.X. – доктор, клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия.

X.X.X. – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

X.X.X. – магистър по психология.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; банково дело и кредитно взаимоотношение; финансово-счетоводни анализи, счетоводство и контрол, корпоративни финанси и проблемни активи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи и данъчно облагане.

X.X.X.-X. – специалист по счетоводство и контрол.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – финансово-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; експерт по технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергии от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).

X.X.X. – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.

X.X.X. – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – дипломиран експерт-счетоводител, финансов одитор по международни, счетоводни стандарти.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводно-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.

X.X.X. – ТРЗ и счетоводство.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – финансово-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводни експертизи.

X.X.X. – експерт-счетоводител, одитор.

X.X.X. – счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол, организиране на счетоводно отчитане и създаване на годишни финансови отчети по реда на счетоводството.

X.X.X. – счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.

X.X.X. – счетоводна отчетност, управление на европейски проекти.

X.X.X. – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“, икономика и управление на индустрията, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – счетоводни експертизи.

X.X.X. – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X.-X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-икономически, съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – счетоводител – счетоводство и контрол.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна, съдебни финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – специалист по финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело, кредитни взаимоотношения и валутни операции.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-оценителни експертизи.

X.X.X. – организация на производството и управлението в строителството, икономист-счетоводител.

X.X.X. – счетоводство; банково дело.

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.

X.X.X. – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.

X.X.X. – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – магистър „Счетоводство и контрол“.

X.X.X.-X. – икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – експерт-счетоводител.

X.X.X. – финансово-счетоводни и икономически, банково, застрахователно и осигурително дело.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводен експерт.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – експерт-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – финансово-счетоводни и данъчни експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – икономист – счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения.

X.X.X. – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.

X.X.X. – специалист „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – магистър по финанси; бакалавър по банково дело; експерт по кредити на физически и юридически лица.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – експерт-счетоводител.

X.X.X. – специалност „Банково дело и банкови операции“.

X.X.X. – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X.–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.

X.X.X. – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-икономически и съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – дипломиран експерт-счетоводител.

X.X.X. – специалист по счетоводство и контрол.

X.X.X. – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел „Кредитиране“.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.

X.X.X. – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол, финанси.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 22.09.2024 г.).

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – магистър по икономика, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 29.04.2024 г.).

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

X.X.X. – счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводство и икономика.

X.X.X. – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.

X.X.X. – експерт по съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – дипломиран експерт-счетоводител.

X.X.X. – професор по счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

Инж. X.X.X. – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).

X.X.X. – съдебно-счетоводен експерт.

X.X.X. – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; банково дело и кредитно взаимоотношение; финансово-счетоводни анализи, счетоводство и контрол, корпоративни финанси и проблемни активи.

Д-р X.X.X. – доктор по икономика, финансист, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.

X.X.X. – специалист по икономически и автотехнически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи.

X.X.X. – финансово-икономически експертизи и ТРЗ.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – финансово-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.

X.X.X. – специалист по финанси и банково дело.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист, публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.

X.X.X. – дипломиран експерт-счетоводител, финансов одитор по международни, счетоводни стандарти.

X.X.X. – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – банково дело, финансови пазари, кредитен консултант.

X.X.X. – счетоводно-икономически експертизи.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансово-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.

X.X.X. – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист (стоки, оценител).

X.X.X. – икономист-счетоводител (одитор).

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител, специалист – финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – експерт-икономист по строителството.

X.X.X. – счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело, кредитни взаимоотношения и валутни операции.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – експерт-икономист.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист, данъчен експерт.

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.

X.X.X. – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – магистър „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – финансово-счетоводни и икономически, банково, застрахователно и осигурително дело.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.

X.X.X. – съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.

X.X.X. – икономист – счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – икономика и финанси.

X.X.X. – финансист-икономист, преподавател във ВСУ.

X.X.X. – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.

X.X.X. – магистър по финанси; бакалавър по банково дело; експерт по кредити на физически и юридически лица.

X.X.X. – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.

X.X.X. – съдебни финансово-икономически експертизи и банково дело.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – банково дело.

X.X.X. – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – финансово-икономически и ценови експертизи.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.

X.X.X. – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.

X.X.X. – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.

X.X.X. – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводство и контрол, финанси.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво „Строго секретно“ (в срок до 22.09.2024 г.).

X.X.X.-X. – специалист-финансист.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – банково дело и финанси.

X.X.X. – магистър по икономика: съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 29.04.2024 г.).

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 29.03.2025 г.).

X.X.X.-X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – счетоводни и финансово-икономически експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни експертизи.

X.X.X. – счетоводство и икономика.

X.X.X. – стоково-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономически експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.

X.X.X. – съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист (стоки, оценител).

X.X.X. – съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – финансово-счетоводни и икономически, банково, застрахователно и осигурително дело.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.

X.X.X. – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството.

X.X.X. – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – финансово-икономически и ценови експертизи.

X.X.X.-X. – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.

X.X.X. – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – стоково-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – стоковед.

X.X.X. – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.

X.X.X.-X. – съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X. – машинен инженер – корабни машини и механизми, главен механик.

X.X.X. – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – електроснабдяване и електрообзавеждане, електрообзавеждане на водния транспорт, заключващи системи.

X.X.X. – машинен инженер.

X.X.X. – специалист по машиностроителна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация; видеотехнически и портретни експертизи.

X.X.X. – инженерно-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза, строителство, ВиК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения.

X.X.X. – специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“.

X.X.X. – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.

X.X.X. – експлоатация на жп транспорт и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебни инженерно-технически експертизи.

X.X.X. – механична технология на дървесината, мебелно производство.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.

X.X.X.-X. – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.

X.X.X. – специалист по автоматика и системи за управление.

X.X.X. – специалист по корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии.

X.X.X. – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.

X.X.X. – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – електроинженер, ел. снабдяване, ел. обзавеждане на водния транспорт.

X.X.X. – магистър по корабни машини и механизми.

X.X.X. – машинен инженер.

X.X.X. – корабни двигатели и механизми.

X.X.X. – инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.

X.X.X. – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.

X.X.X. – машинен инженер по корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ „Поверително“ (в срок до 14.05.2023 г.).

X.X.X. – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.

X.X.X. – машинен инженер.

Киркор Самуел Мъсърян – електроинженер, корабен ел. механик.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.

X.X.X. – машинен инженер, металообработващи машини.

X.X.X. – специалист по транспортни техники и технологии, моторни транспортни средства.

X.X.X. – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи.

X.X.X. – специалист по селскостопанска техника.

X.X.X. – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.

X.X.X. – инженер-корабостроител.

X.X.X. – специалист по двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.

X.X.X. – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; технология на машиностроенето и металорежещите машини.

X.X.X. – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи.

X.X.X. – доцент, инженер, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби“.

X.X.X. – специалист по морски свръзки, радио- и телевизионна техника и информатика.

X.X.X. – специалист по технология на машиностроенето и металите (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване в защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „Секретно“, валидно до 23.09.2024 г.

X.X.X. – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.

X.X.X. – инженерно-технически, пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.

X.X.X. – експерт по технология на металите и металорежещите машини.

X.X.X. – специалист по двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.

X.X.X. – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.

X.X.X. – специалист по транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП.

X.X.X. – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.

X.X.X. – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи.

X.X.X. – корабоводене.

Инж. X.X.X. – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).

X.X.X. – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.

X.X.X. – специалист по воден транспорт, корабоводене, корабоплаване, безопасност и сигурност, контрол на дейностите в отрасъл „Воден транспорт“, корабно агентиране, посредничество и мениджмънт.

X.X.X. – машинен инженер – механизация, трактори, автомобили, селскостопанска техника; автотехнически експертизи.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.

X.X.X. – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.

X.X.X. – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.

X.X.X. – специалист по автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.

X.X.X. – специалист по изчислителна техника и автотехнически експертизи.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – транспортна техника и технологии.

X.X.X. – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.

X.X.X. – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – автооценител и автотехнически експертизи.

X.X.X. – автотехнически експертизи.

X.X.X. – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.

X.X.X. – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.

X.X.X. – автоексперт, транспортна техника и технологии.

X.X.X. – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – автотехнически експертизи.

X.X.X. – транспортна техника и технологии, автоинструктор.

X.X.X. – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.

X.X.X. – транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.

X.X.X. – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

X.X.X. – оценител на МПС и щети на МПС.

X.X.X. – специалист по транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП.

X.X.X. – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – автотехнически експертизи, техническо поддържане на автомобилите, безопасност на автомобилното движение, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация).

Инж. X.X.X. – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).

X.X.X. – машинен инженер – механизация, трактори, автомобили, селскостопанска техника; автотехнически експертизи.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X. – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – специалист по машиностроителна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация; видеотехнически и портретни експертизи.

X.X.X. – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника и компютърни системи и мрежи.

X.X.X. – специалист по изчислителна техника и автотехнически експертизи.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери.

X.X.X. – експерт по съобщителна и осигурителна техника и системи.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.

X.X.X. – съобщителна и осигурителна техника и системи.

X.X.X. – съдебни компютърно-технически експертизи.

X.X.X. – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.

X.X.X. – компютърна техника и технологии.

X.X.X. – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.

X.X.X. – съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X. – д-р в научно направление „Компютърни системи и мрежи, информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство“.

X.X.X. – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.

X.X.X. – съдебни компютърно-технически експертизи.

X.X.X. – специалист по морски свръзки, радио- и телевизионна техника и информатика.

X.X.X. – специалист по електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.

X.X.X. – специалист по компютърни системи и технологии.

X.X.X. – инженер по радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник.

X.X.X. – инженер по радио- и телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).

X.X.X. – инженер по комуникационна техника и технологии.

X.X.X. – съобщителна и осигурителна техника и системи, конструиране и технология на съобщителни системи, програмиране на HTML5/CSS3.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ.

X.X.X. – специалист по промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – геодезия, картография и фотограметрия.

X.X.X. – инженер-геодезист.

X.X.X. – геодезия, картография и кадастър.

X.X.X. – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – архитект.

X.X.X.-X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – геодезист.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза, строителство, ВиК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“ (в срок до 07.2022 г.).

X.X.X. – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивни ВиК системи; технология на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технология на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.

X.X.X. – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X. – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.

X.X.X. – геодезист.

X.X.X.-X. – архитект.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; пожарна безопасност и защита на населението, допуск ниво „Секретно“ – валиден до 7.07.2025 г.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – геодезия, картография и кадастър.

X.X.X. – оценител на земеделски земи, гори и имущество.

X.X.X. – технология на строителството – строително-технически експертизи.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – строителен инженер.

X.X.X. – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер-конструктор.

X.X.X. – специалист по архитектура.

X.X.X. – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – специалист по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X. – геодезист.

X.X.X. – инженер-геодезист.

X.X.X. – строителство на сгради и съоръжения.

X.X.X. – инженер-геодезист.

X.X.X. – съдебни строителнотехнически експертизи.

X.X.X. – строителен инженер, техник-геодезист.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза; геодезист.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – строителен инженер – земеустройство.

X.X.X. – геодезист.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертиза; електротехнически експертизи.

X.X.X. – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.

X.X.X. – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – съдебни иженерно-технически експертизи.

X.X.X. – строителство и архитектура.

X.X.X. – управление на строителния процес; отчитане и актуване на строителството; процедури по ОУП и ПУП; план-схеми на техническата инфраструктура; мениджмънт на инвестиционни проекти; въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация; узаконяване на сгради; бизнес планове; саниране на сгради в режим на ЕС; технически паспорти; стопанисване, узаконяване и управление на сграден фонд на Министерството на отбраната; възстановяване на строителната и имотната документация; екологични експертизи по ЗООС, ЗЗТ и ЗБР; управление на проектантски екипи; управление на цялостни проекти по оперативни програми на ЕС.

X.X.X. – инженер геодезист; геодезист по части геодезия, картография, приложна геодезия; вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.

X.X.X. – проектант по геодезия, дейности по кадастър, изработване на КККР, дейности по фотограметрия, дейности по инвестиционно проектиране, изработване на планове в устройство на територията и регулации, градоустройство, вертикално планиране, трасиране на имоти.

X.X.X. – електроинженер, строителство и архитектура.

Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография.

X.X.X. – строителен инженер – железопътно строителство.

X.X.X. – строителен инженер – геодезист.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X. – строителен инженер – геодезист.

X.X.X. – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – организация на производството и управление в строителството, икономист-счетоводител.

X.X.X. – архитектура.

X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – инженер-геодезист, специалист по кадастър и регулации.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – експерт по геодезия и картография.

X.X.X. – архитект.

X.X.X.-X. – специалност „Строителство“ (ниско и високо строителство).

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – строително-технически експертизи.

X.X.X. – строителен инженер, строителство и проектиране на сгради и съоръжения.

X.X.X. – строителен инженер по ВиК.

X.X.X. – хидроинженер-водостроител, ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции, проектиране и изпълнение.

X.X.X. – архитект-проектант.

X.X.X. – строителство и архитектура.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; технически контрол по част „Конструктивна“, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – архитект.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, архитект.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – маркшайдерство и геодезия.

X.X.X. – експерт по „Архитектура и благоустройство“, ВиК и геодезия.

X.X.X. – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.

X.X.X. – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“.

X.X.X. – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.

X.X.X. – строителен инженер – хидромелиоративно строителство.

X.X.X. – специалист инженер-геодезист.

X.X.X. – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер – строителство на сгради и съоръжения; геодезист; ниво „Поверително“ (до 24.09.2023 г.).

X.X.X.-X. – строителен инженер.

X.X.X. – инженер-проектант ВиК.

X.X.X. – експерт по ЗУТ и в областта на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X. – оценител на земеделски земи, геодезист.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X. – строителен инженер – технология на строителството.

X.X.X. – строителен инженер.

X.X.X. – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи.

X.X.X.-X. – геодезия.

X.X.X. – хидроинженер, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – инженер по земеустройство, геодезия, картография и кадастър, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителство и архитектура.

X.X.X. – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство“; магистър по икономика на недвижима собственост.

X.X.X. – строителен инженер – земеустройство.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X. – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“ (в срок до 17.07.2022 г.).

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; пожарна безопасност и защита на населението, допуск ниво „Секретно“ – валиден до 7.07.2025 г.

Инж. X.X.X. – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.

X.X.X. – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.

X.X.X. – инженерно-технически, пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

X.X.X. – електроснабдяване и електрообзавеждане, електрообзавеждане на водния транспорт, заключващи системи.

X.X.X. – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; експерт – технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергии от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).

X.X.X. – специалност „Ел. машини и апарати“ – електроинженер.

X.X.X. – специалист по електроснабдяване и обзавеждане.

X.X.X. – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.

X.X.X. – доктор, доцент теоретична топлотехника.

X.X.X. – електроинженер.

X.X.X. – теоретична топлотехника и енергийна ефективност, кандидат на науките.

X.X.X. – електроинженер.

X.X.X. – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност.

X.X.X. – специалист по електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.

X.X.X. – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение.

X.X.X. – електроинженер, строителство и архитектура.

X.X.X. – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници (стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление), пасивни и активни сгради, „зелени“ покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони“ (ОПРСР) и „Регионално развитие“ (ОПРР).

X.X.X. – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.

X.X.X. – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.

X.X.X. (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.

X.X.X. – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.

X.X.X. – специалист по електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.

X.X.X. – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер-проектант.

X.X.X. – електроинженер.

X.X.X. – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.

X.X.X. – експерт по ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.

X.X.X. – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част „Електрическа“; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда).

X.X.X. – специалист по електроенергетика и електрообзавеждане.

X.X.X. – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи.

X.X.X. – електроинженер.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

X.X.X. – автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.

X.X.X. – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.

X.X.X. – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.

X.X.X. – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.

X.X.X. – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.

X.X.X. – автооценител и автотехнически експертизи.

X.X.X. – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.

X.X.X. – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи.

X.X.X. – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X. – зооинженер, европейски програми и европейско финансиране в земеделието.

X.X.X. – зооинженер, специалист по животновъдство.

X.X.X. – микробиологични и зоологически експертизи.

X.X.X. – зооинженер.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

X.X.X. – микробиологични и зоологически експертизи.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X. – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X. – инженер-химик – неорганични химични технологии.

X.X.X. – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици.

X.X.X. – специалност „Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология“, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.

X.X.X. – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.

X.X.X. – инженер-химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X. – д-р по ветеринарна медицина.

X.X.X. – съдебни ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи.

X.X.X. – ветеринарен лекар.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X. – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – агроном; лицензиран оценител на земеделска земя и трайни насаждения.

X.X.X. – специалист по управление на агробизнеса, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X. – съдебно-изкуствоведски експертизи.

X.X.X. – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложните изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

X.X.X. – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, икономика на строителството, икономика на недвижимата собственост, устройство на територията и инвестиционен процес, ценообразуване в строителството, управление на продажбите на недвижими имоти.

X.X.X. – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.

X.X.X. – специалист по автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция.

X.X.X. – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.

X.X.X. – строителнотехническа експертиза.

X.X.X. – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – оценител на земеделски земи, гори и имущество.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – строителен техник; оценител на недвижими имоти.

X.X.X.–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – строителен инженер, техник-геодезист.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 ТЗ.

X.X.X. – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи.

X.X.X. – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – експертни оценки на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.

X.X.X. – строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти, консултант по недвижими имоти, поддръжка и управление на сгради и комплекси.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.

X.X.X. – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно застраховане и осигуряване, оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонт, селскостопански машини.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти и цели предприятия.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения.

X.X.X. – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – оценител на земеделски земи.

X.X.X. – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.

X.X.X. – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер – хидромелиоративно строителство.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – недвижими имоти.

X.X.X.-X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 29.03.2025 г.).

X.X.X. – строителен инженер – технология на строителството.

X.X.X. – оценител на земеделски земи, геодезист.

X.X.X. – експерт по съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – инженер по земеустройство, геодезия, картография и кадастър, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – строителен инженер – земеустройство.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.

10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X. – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.

X.X.X. – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.

X.X.X. – специалист по автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция.

X.X.X. – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза, строителство, ВиК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения.

X.X.X. – лицензиран оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения.

X.X.X.-X. – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X.-X. – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X. – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.

X.X.X. – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – автотехнически експертизи.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.

X.X.X. – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.

X.X.X. – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.

X.X.X. – експерт-оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.

X.X.X. – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.

X.X.X. – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – автотехнически експертизи, техническо поддържане на автомобилите, безопасност на автомобилното движение, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.

X.X.X.-X. – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.

X.X.X.-X. – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.

X.X.X. – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.

X.X.X. – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти и цели предприятия.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.

X.X.X. – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.

X.X.X. – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

Д-р X.X.X. – доктор по икономика, финансист, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X. – магистър по икономика: съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 29.04.2024 г.).

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X. – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.

X.X.X. – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.

X.X.X. – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – оценител на земеделски земи, гори и имущество.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на частни земеделски земи, гори и имущество.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X. – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – инженер-земеустройство, оценител на земеделски земи.

X.X.X. – инженер – горско стопанство, и оценител на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител наа машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.

X.X.X. – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.

X.X.X. – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.

X.X.X. – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.

X.X.X. – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно застраховане и осигуряване, оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонт, селскостопански машини.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – строителен инженер-геодезист.

X.X.X. – строителен инженер – хидромелиоративно строителство.

X.X.X. – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения – допуск ниво „Секретно“ (в срок до 29.03.2025 г.).

X.X.X. – строителен инженер – технология на строителството.

X.X.X. – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – строителен инженер – земеустройство.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

X.X.X. – оценител на земеделски земи, гори и имущество.

X.X.X. – оценител на частни земеделски земи, гори и имущество.

X.X.X. – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.

X.X.X. – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.

X.X.X. – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – специалист по воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане.

X.X.X. – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – разследване на инциденти в областта на морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др.

X.X.X. – машинен инженер – специалист по здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.

X.X.X. – автоексперт-оценител – автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, икономика на строителството, икономика на недвижимата собственост, устройство на територията и инвестиционен процес, ценообразуване в строителството, управление на продажбите на недвижими имоти.

X.X.X. – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати.

X.X.X. – съдебно-счетоводни експертизи; експерт – технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергии от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).

X.X.X. – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.

X.X.X. – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – ТРЗ и човешки ресурси.

X.X.X. – специалист по безопасни условия на труд.

X.X.X. – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство.

X.X.X. – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.

X.X.X. – специалист – корабостроител – проектиране и строене на малки кораби и яхти.

X.X.X. – специалист – ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивни ВиК системи; технология на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технология на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.

X.X.X. – специалист по корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт.

X.X.X. – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – зооинженер, европейски програми и европейско финансиране в земеделието.

X.X.X. – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.

X.X.X. – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т.ч. в управление на Министерството на отбраната.

X.X.X. – строителен техник; оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.

X.X.X.-X. – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.

X.X.X. – статистика и иконометрия, търговски бизнес.

X.X.X. – икономист по строителството.

X.X.X. – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.

X.X.X. – инженер по корабни енергетични машини и механизми.

X.X.X. – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – икономист – икономика на строителството.

X.X.X. – магистър-фармацевт.

X.X.X.-X. – икономист-информатик, експерт по информационно осигуряване в областта на здравеопазването.

X.X.X. – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – строителен техник – строителство и архитектура.

X.X.X. – специалист по горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X. – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

X.X.X. – инженер по горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X. – инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.

X.X.X. – автотехнически; пожаро-технически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.

X.X.X.-X. – ТРЗ и човешки ресурси.

X.X.X. – специалист по приложна психология.

X.X.X. – машинен инженер по корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ „Поверително“ (14.05.2023 г.).

X.X.X. – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.

X.X.X. – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X. – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.

X.X.X. – специалист по водни пътища и транспортно строителство (хидротехника, геотехника, пристанища и пристанищни обекти, оценка на въздействията на околната среда).

X.X.X. – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности.

X.X.X. – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.

X.X.X. – автотехнически експертизи.

X.X.X. – кетъринг, логистика, обслужване на борда на самолетите.

X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.

X.X.X. – специалист по администрация и управление, индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми.

X.X.X. – стопанско управление, индустриален мениджмънт и предприемачество, осигуряване, пенсии.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.

X.X.X. – магистър по педагогика, доктор по обществено здравеопазване в направление „Здравни грижи“.

X.X.X. – специалист по горско стопанство и опазване на околната среда.

X.X.X. – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.

X.X.X. – специалист по електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.

X.X.X. – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – специалност „Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология“, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.

X.X.X. – социален психолог и графолог.

X.X.X. – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.

X.X.X. – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

X.X.X. – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – инженер-корабостроител.

X.X.X. – специалист – банково дело, експерт – ТРЗ.

X.X.X. – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител.

X.X.X. – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.

X.X.X. – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – професионален художник.

X.X.X. – специалист по молекулярна биология, ДНК анализи.

X.X.X. – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.

X.X.X. – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки.

X.X.X. – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели.

X.X.X. – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини.

X.X.X. – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС.

X.X.X. – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи.

X.X.X. – доцент, инженер, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби“.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.

X.X.X. – ортопед-травматолог.

X.X.X. – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.

X.X.X. – специалист по електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.

X.X.X. – специалист по механична технология на дървесината.

X.X.X. – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.

X.X.X. – неврохирург.

X.X.X. – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.

X.X.X. – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.

Д-р X.X.X. – лекар по трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда.

X.X.X. – акушер-гинеколог.

X.X.X. – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.

X.X.X. – биоразнообразие, екология и консервация.

X.X.X. – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.

X.X.X. – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психологопсихиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

X.X.X. – специалист по европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листове от аналогови тахографи.

X.X.X.-X. – лекар-ординатор.

X.X.X. – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.

X.X.X. – инженер-строител – ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист по зелено строителство; магистър по икономика на недвижима собственост.

X.X.X.-X. – приложна социална психология.

X.X.X. – специалист по корабни енергетични системи и механизми; корпуси на плавателни съдове и автомобили; оценка на машини и съоръжения.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г.

X.X.X. – международен експерт-фелинолог.

X.X.X.енко – лингвист, преводач (френски и английски език); писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски и български език.

X.X.X. – преводач от/на испански език.

X.X.X. – превод от и на иврит.

X.X.X. – преводач от и на сръбски и хърватски език.

Ирфан Таксин Хаджимехмед-Генч – преводач от руски на турски език и обратно; от български на турски език и обратно; от руски на български език и обратно.

X.X.X. – специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.

X.X.X. – преводач от/на руски език.

X.X.X. – преводач от и на немски език.

X.X.X. – превод от и на гръцки език.

X.X.X. – преводач от руски и украински език.

X.X.X. – преводач немски език.

X.X.X. – преводач от и на английски език.

X.X.X. – преводач с немски и нидерландски език.

X.X.X. – преводач от и на немски език.

Тансу Синан Осман-Фикрет – преводач от и на немски език; преводач от и на английски език; бизнес английски език.

X.X.X. – преводач от и на английски език.

X.X.X. – превод от и на полски език.

X.X.X. – превод от и на турски език.

155

8. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X..

X.X.X..

X.X.X..

X.X.X..

X.X.X. – графолог.

1.2. Трасологични експертизи

X.X.X..

1.3. Съдебно-балистични експертизи

X.X.X..

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X..

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р X.X.X., хирург.

X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X., молекулярна биология, ДНК анализ.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

X.X.X., биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.

X.X.X., биохимик, микробиолог, ДНК анализ.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., молекулярна биология, ДНК анализ.

X.X.X., биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.

X.X.X., биохимик, микробиолог, ДНК анализ.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X., психиатрия.

Д-р X.X.X., психиатрия.

Д-р X.X.X.-X., психиатрия.

Д-р X.X.X., психиатрия.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог, специалност „Клинична психология“.

X.X.X., психология.

X.X.X., социолог.

X.X.X., психолог и „доктор“ по педагогическа и възрастова психология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

X.X.X., психология, социална психология.

X.X.X., психолог, магистър по клинична и консултативна психология.

X.X.X., психология.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

X.X.X., психолог и „доктор“ по педагогическа и възрастова психология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., магистър по специалността „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „иконимист-счетоводител“.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство и контрол, икономист-контрольор (контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен контрол).

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните и осигурителните дружества.

X.X.X., икономика и управление на строителството, специализация „Управление на финансово-счетоводната дейност“, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономика на промишлеността.

X.X.X., икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X., магистър по специалността „Контрол и анализ на фирмената дейност“, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ.

X.X.X., счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист – счетоводство и контрол.

X.X.X., магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт по банкови дела, финансово-икономически анализ за дела на предприятия, изпаднали в несъстоятелност, и данъчни дела.

X.X.X., икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X.-X., икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

X.X.X., икономист.

X.X.X., магистър по икономика, с професионална квалификация финанси.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X., икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X., икономист – счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., финанси, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор“.

X.X.X., икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., стокознание.

X.X.X., счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, с разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно до 6.02.2024 г.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист – изследване на операциите.

X.X.X., икономика на търговията, професионална квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.

X.X.X., икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.

X.X.X., икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X., икономист-счетоводител, икономист, социални дейности.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист по счетоводна и финансова дейност.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист, организатор в промишлено производство, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.

X.X.X., икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

X.X.X., икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.

X.X.X., организация на производството и управление в промишлеността.

X.X.X., икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X., магистър по специалността „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „иконимист-счетоводител“.

X.X.X., икономист-организатор.

X.X.X., финанси.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист – системен организатор.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист по строителството.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист – системен организатор.

X.X.X., икономист, оценител на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X., икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист – стратег по маркетинг.

X.X.X., счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист – финансов мениджър, специалност „Финансов мениджмънт“.

X.X.X., икономист-организатор в промишленото производство, икономика и управление на промишлеността.

X.X.X.-X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-финансист, автоексперт-оценител.

X.X.X., магистър по икономика, с професионална квалификация „Финанси“.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., аграрикономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., финанси, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор“.

X.X.X., икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., аграрикономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на недвижимо имущество и земеделски земи.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономика на търговията.

X.X.X., икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист по търговията.

X.X.X., икономика на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.

X.X.X., икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в Европейския съюз.

X.X.X., икономист по търговията, експерт по финансови и счетоводни проблеми.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист по строителството.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономист.

X.X.X.-X., мениджър, достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 23.07.2023 г.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-застраховател.

X.X.X., икономист.

X.X.X., специалност „Управление и планиране на стопанството“ с квалификация „икономист-плановик“.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., специалност ОПУС с квалификация „икономист по строителството“.

X.X.X., бакалавър по „Финанси“, магистър по „Счетоводство и контрол“, с професионална квалификация „съдебен експерт“.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист – счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-организатор в промишлено производство, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.

X.X.X., организация на производството и управление в промишлеността.

X.X.X., финанси.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., стоковед.

X.X.X., икономист.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., финанси, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор“.

X.X.X., икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X.-X., мениджър, достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 23.07.2023 г.

X.X.X., специалност „Управление и планиране на стопанството“ с квалификация „икономист-плановик“.

X.X.X., специалност ОПУС с квалификация „икономист по строителството“.

X.X.X., икономист-организатор в промишлено производство, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер, „Жп транспорт – експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“.

X.X.X., инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

X.X.X., машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и конструиране на машини и съоръжения“.

X.X.X., строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., машинен инженер, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 22.04.2024 г.

X.X.X., електроинженер, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на недвижими имоти.

Д-р инж. X.X.X., електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“, експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“.

X.X.X., строителен инженер по „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X., инженер, „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление“.

X.X.X., машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.

X.X.X., магистър по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ с професионална квалификация „магистър-инженер“.

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и оценка на производствения риск.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., инженер, „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.

Доц. д-р X.X.X., машинен инженер, специалност „Пътни и строителни машини“.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер „Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.

X.X.X., инженер, „Автоматизация на производството“, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., електроинженер, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., машинен инженер, „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация и ремонт на вагоните“.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., магистър инженер по специалността „Технология и управление на транспорта“ – специалист по жп транспорт.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер, „Транспортна техника и технологии“, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер-химик, със сертификат № 1/31.01.2018 г. от НС Евроцентър „Сертифицирани експерт-оценители“ за автоексперт-оценител и Удостоверение № 19748/1.08.2011 г. от ТУ – гр. София, за професионална квалификация по автотехническа експертиза.

Д-р инж. X.X.X., електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“, експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“.

X.X.X., автомонтьорство и автосервизни услуги.

X.X.X., инженер, „Двигатели с вътрешно горене“.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер „Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.

X.X.X., технология и управление на транспорта – автотехнически, транспортнооценъчни и железопътни експертизи.

X.X.X., инженер, „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроуредба на автомобила“.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., автотехническа експертиза.

Д-р инж. X.X.X., магистър инженер, специалност „Транспортна техника и технологии“, с присъдена образователна научна степен „доктор“ по „Управление и организация на автомобилния транспорт“.

X.X.X., двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.

Доц. д-р X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“.

X.X.X., инженер, „Транспортна техника и технологии“, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., инженер-технолог, специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“; замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.

X.X.X., машинен инженер, „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“.

X.X.X., инженер, „Съобщителна техника, автоматизация на свръзките“.

X.X.X.-X., специалист, „Приложна математика“, старши научен сътрудник II степен по научна специалност „Информатика“.

X.X.X., машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и конструиране на машини и съоръжения“.

X.X.X., машинен инженер, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 22.04.2024 г.

X.X.X., с удостоверение рег. № ТА 099-7-06/20.07.2006 г. от Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик, за професия „машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

X.X.X., електроинженер, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X., инженер „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление“.

X.X.X., инженер-технолог, „Технология на ферментационните производства“, експерт по техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.

X.X.X., електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на оборотни и дълготрайни активи, допълнителна квалификация „Възобновяеми енергийни източници“.

Доц. д-р X.X.X., машинен инженер, специалност „Пътни и строителни машини“.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., машинен инженер, „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация и ремонт на вагоните“.

X.X.X., електроинженер, „Промишлена електроника“.

X.X.X., инженер, „Транспортна техника и технологии“, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X., електроинженер, специалност „Автоматика, компютърна техника и технологии“.

X.X.X., електроинженер, специалност „Електронна техника“.

X.X.X.-X., специалист, „Приложна математика“, старши научен сътрудник II степен по научна специалност „Информатика“.

X.X.X.-X., инженер, „Компютърни системи и технологии“.

X.X.X., магистър по специалността „Информатика. Информационни системи“.

X.X.X., висше образование по специалността „Информатика“.

Доц. д-р X.X.X., „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

X.X.X., инженер по автоматика.

X.X.X., информатик, специалност „Информатика“.

X.X.X., машинен инженер (компютърна техника), „Магистър по информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“, с разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно до 30.05.2023 г.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X., строителен архитектурен техник, оценител на недвижими имоти, икономист по строителството.

X.X.X., инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X., инженер, „Подемно-транспортни машини и строителни машини“, специалист по строителни и пътни машини.

X.X.X.-X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X., инженер, „Транспортно строителство“, с разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно до 27.10.2023 г.

X.X.X., строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., инженер-земеустроител, специалност „Земеустройство“.

X.X.X.-X., архитект.

X.X.X., строителен техник.

X.X.X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X., техник по строителство и архитектура.

X.X.X., инженер-технолог, „Технология на ферментационните производства“, експерт по техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.

X.X.X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, „Хидромелиоративно строителство“, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти, длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.

X.X.X., архитект.

X.X.X., инженер, „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., минен инженер – геодезия.

X.X.X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.

X.X.X., земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

X.X.X., техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., техник-геодезист.

X.X.X., строителен инженер, „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X., архитект.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., архитект.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

Доц. д-р инж. X.X.X., инженер-химик, „Техника и технология на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия“.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

X.X.X., електроинженер.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер, „Двигатели с вътрешно горене“.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер „Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.

X.X.X., инженер, „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроуредба на автомобила“.

X.X.X., инженер, „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, „Двигатели с вътрешно горене“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

Д-р X.X.X., ветеринарен лекар – „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – гр. Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X., инженер-технолог, специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“; замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.

X.X.X., геоеколог.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X.-X., инженер-химик.

X.X.X., химик-органик, доктор по специалност „Техника и технология на взривни работи“.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., магистър по химия, специализация – органична и аналитична химия.

X.X.X., биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.

X.X.X., химик, „Химични технологии и металургия на черни и цветни метали“.

X.X.X., биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.

X.X.X., инженер-химик.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X., химик-органик, доктор по специалност „Техника и технология на взривни работи“.

X.X.X., магистър по химия, специализация – органична и аналитична химия.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

X.X.X., химик-органик, доктор по специалност „Техника и технология на взривни работи“.

X.X.X., магистър по химия, специализация – органична и аналитична химия.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р X.X.X., ветеринарен лекар – „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – гр. Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.

Проф. д-р X.X.X., двмн от Тракийския университет – гр. Стара Загора, ветеринарен лекар.

X.X.X., ветеринарен лекар, специалност „Ветеринарна медицина“.

X.X.X., зооинженер, с допълнителна квалификация „Система за контрол и управление безопасността на храни“ (система НАССР).

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X., инженер, „Горско стопанство“.

X.X.X.-X., агроном, „Растителна защита“, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., инженер-агроном, със специалност „Защита на растенията и почвите“ и със специалност „Санитарна микробиология и безопасност на храните“.

X.X.X., инженер, „Горско стопанство“, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X., аграрикономист.

X.X.X., зооинженер, с допълнителна квалификация „Система за контрол и управление безопасността на храни“ (система НАССР).

X.X.X., професионална квалификация „магистър по зооинженерство“, притежава удостоверение от Тракийския университет – гр. Стара Загора, за допълнително обучение за съдебни експерти, вещи лица за оцека на стопанско имущество.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

X.X.X., инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X., квалификация – икономист-застраховател, специалност „Финанси и кредит“, независим оценител, вписан под номер 2367 в публичния регистър на КНОБ, с правоспособност „оценка на недвижими имоти“.

X.X.X., икономика и управление на строителството, специализация „Управление на финансово-счетоводната дейност“, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., инженер, „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла „признат европейски оценител“, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

X.X.X., инженер, „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.

10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X., инженер-химик, независим оценител, вписан под номер 2599 в публичния регистър на КНОБ, с правоспособност „машини и съоръжения“.

X.X.X., машинен инженер, „Технология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., инженер, „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла „признат европейски оценител“, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., инженер, „Транспортна техника и технологии“, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X., машинен инженер, „Технология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X., квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и скъпоценни камъни.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X., строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., икономист-организатор, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла „признат европейски оценител“, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.

X.X.X.-X., машинен инженер, специалност „Селскостопанска техника“, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

X.X.X., инженер, „Горско стопанство“, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., инженер-технолог, специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“. Замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.

X.X.X., магистър-фармацевт.

X.X.X.-X., специалист, „Приложна математика“, старши научен сътрудник II степен по научна специалност „Информатика“.

X.X.X., електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X., машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и конструиране на машини и съоръжения“.

X.X.X., психолог и „доктор“ по педагогическа и възрастова психология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

X.X.X., машинен инженер, „Техология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Проф. д-р X.X.X., двмн от Тракийския университет – гр. Стара Загора, ветеринарен лекар.

X.X.X., машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.

X.X.X., френски и италиански език, специалист – френска филология.

X.X.X., биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.

X.X.X., педагог по руски език и литература.

X.X.X., обработка на статистическа информация.

X.X.X., квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и скъпоценни камъни.

X.X.X., икономист, „Счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието“, „Здравен мениджмънт“.

X.X.X., икономист по промишлеността, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.

X.X.X., математика и информатика, „Комуникационна техника и технологии“.

X.X.X., машинен инженер, специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд

1. Преводачи от и на английски език

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Английска филология“, професионална квалификация „филолог“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Конферентен превод“, професионална квалификация „устен преводач по английски“, месторабота – „Стек“ – ЕООД, като преводач, трудов стаж като преводач – 8 г.

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Френска филология“, квалификация – „специалист по френска филология и преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, магистър по френски и италиански език, с професионална квалификация „преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална квалификация „устен преводач от и на френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, бакалавър по специалността „Приложна лингвистика“ (френски и английски език), професионална квалификация „преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за езиците: френски, италиански, руски и английски, и е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския съюз – Люксембург, като преводач на свободна практика, извършва преводачески услуги от и на френски език, от и на италиански език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, на длъжност „преподавател“, „Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като преводач – 20 г.

X.X.X., висше образование: СУ „Св. X.X.“, бакалавър по специалност „Арабистика“ и професионална квалификация „арабист“; висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специалност „Английска филология“ и професионална квалификация: филолог-учител. Включена е в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд език на български език и от български на чужд език на територията на Република България за извършване на преводи от/на следните езици: арабски и английски. Месторабота – НВУ „X.X.“ – Велико Търново – преподавател. Стаж като преводач – 20 г.

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Английска филология“, професионална квалификация „филолог учител“, специализация – „Превод“, месторабота: „Мета Фактор“ – ЕООД, гр. София, като заклет преводач, стаж като преводач – 15 г.

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – английски език и арабски език“, професионална квалификация „преводач“, сертификат – ESOL Lavel 2 Certificate in ESOL International – University of Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл България“, като преводач, стаж като преводач – 4 месеца.

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специалност „Английска филология. Британистика“, филолог, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Англицистика и американистика“ – преподавател.

X.X.X., средно образование: Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – английски език, и висше образование: Пловдивски университет „X.X.“, специалност „Английска филология – превод и бизнес комуникация“, професионална квалификация „филолог преводач и специалист по бизнес комуникация“. Месторабота „Арто Транслейшън“ – ООД – преводач. Стаж като преводач – 9 г.

X.X.X., сертификат С1 от университета Гронинген, Холандия.

2. Преводачи от и на френски език

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Френска филология“, квалификация „специалист по френска филология и преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, магистър по френски и италиански език, с професионална квалификация „преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална квалификация „устен преводач от и на френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, бакалавър по специалността „Приложна лингвистика (френски и английски език), професионална квалификация „преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за езиците: френски, италиански, руски и английски, и е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския съюз – Люксембург, като преводач на свободна практика, извършва преводачески услуги от и на френски език, от и на италиански език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, на длъжност „преподавател“, „Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като преводач – 20 г.

3. Преводачи от и на италиански език

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Френска филология“, квалификация „специалист по френска филология и преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, магистър по френски и италиански език, с професионална квалификация „преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална квалификация „устен преводач от и на френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, бакалавър по специалността „Приложна лингвистика“ (френски и английски език), професионална квалификация „преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за езиците: френски, италиански, руски и английски, и е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския съюз – Люксембург, като преводач на свободна практика, извършва преводачески услуги от и на френски език, от и на италиански език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, на длъжност „преподавател“, „Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като преводач – 20 г.

4. Преводачи от и на испански език

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – испански език и втори чужд език“, професионална квалификация – преводач по испански и португалски език, проведено обучение 1 година по програма Еразъм в Университета – гр. Лисабон, месторабота: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – оператор данни.

5. Преводачи от и на португалски език

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – испански език и втори чужд език“, професионална квалификация – преводач по испански и португалски език, проведено обучение 1 година по програма Еразъм в Университета – гр. Лисабон, месторабота: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – оператор данни.

6. Преводачи от и на гръцки език

X.X.X., образование: СУ „Св. X.X.“ – гр. София, специалност „Новогръцка филология“, професионална квалификация „филолог“, магистърска програма „Езикознание и превод“, месторабота: НВУ „X.X.“ – гр. Велико Търново – преподавател по новогръцки език.

7. Преводачи от и на арабски език

X.X.X., висше образование: СУ „Св. X.X.“, бакалавър по специалност „Арабистика“ и професионална квалификация „арабист“; висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специалност „Английска филология“ и професионална квалификация: филолог-учител. Включена е в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд език на български език и от български на чужд език на територията на Република България за извършване на преводи от/на следните езици: арабски и английски. Месторабота: НВУ „X.X.“ – Велико Търново – преподавател. Стаж като преводач – 20 г.

X.X.X., образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – английски език и арабски език“, професионална квалификация – преводач, сертификат – ESOL Lavel 2 Certificate in ESOL International – University of Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл България“, като преводач, стаж като преводач – 4 месеца.

8. Преводачи от и на руски език

X.X.X., филолог – преподавател по руски език и литература от Казанския държавен университет – Русия, стаж – 12 г.

X.X.X., сертификат за владеене на руски език – С2, преводач.

9. Преводачи от и на полски език

X.X.X., образование: магистър „Българска филология“, сертификат С1 за владеене на полски език, месторабота: управител на фирма „Дес пол“ – преводи и легализация на документи.

10. Преводачи от и на литовски език

X.X.X., образование: СУ „Св. X.X.“ – гр. София, специалност „Новогръцка филология“, професионална квалификация „филолог“, магистърска програма „Езикознание и превод“, курсове по литовски език, месторабота: преводач.

11. Преводачи от и на сръбски, хърватски и словенски

X.X.X., образование: СУ „Св. X.X.“, магистър по специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“, филолог, удостоверение от МВнР, дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на Република България за извършване на преводи от/на следните езици: македонски, словенски, сръбски, хърватски. Месторабота: „Калинка БГ“ – ЕООД – преводаческа агенция, специализирана за преводи от/на сръбски, хърватски и словенски език.

12. Преводачи от и на румънски език

X.X.X. – преводач на свободна практика от гр. София, образование – висше от Университета „Бабеш-Болиай“ – Клуж Напока, Република Румъния, за квалификация „икономист“, профил МИО, специализация „международни трансакции“, професионална квалификация – вписана в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд език на български език при МВнР, дирекция „Консулски отношения“ на Република България, с работен език румънски, както и за територията на Република България за извършване на преводи от/на румънски език, със стаж – 7 г.

13. Преводачи от и на турски език

X.X.X., висше образование: Шуменски университет „X.X.X.“, бакалавър по специалността „Турска филология“ с професионална квалификация „филолог и учител по турски език и литература“ и магистър по специалността „Турска филология“. Одобрена е за преводач от и на турски език, след вписване в системата на отдел АОГ, дирекция „Консулски отношения“ при МВнР, считано от 22.12.2017 г. Включена е в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд език на български език на територията на Република България за извършване на преводи от и на следните езици – турски, потвърждение № 00350-1/19.03.2018 г., издадено от МВнР, дирекция „Консулски отношения“ на Република България.

СПИСЪК

на отписаните от списъка на специалистите – вещи лица, за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 25.10.2022 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X..

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X..

X.X.X..

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X..

X.X.X..

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X..

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X..

X.X.X..

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X..

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X.-X..

X.X.X..

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X..

173

12. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

Вид 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик.

Вид 1.2. Трасологични експертизи

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

Вид 1.3. Съдебно-балистични експертизи

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

Вид 1.4. Дактилоскопски експертизи

Вид 1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Вид 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по нервни болести.

Проф. д-р X.X.X., образование – висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.

Вид 2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X., образование – висше, специалист молекулярен биолог.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалност „Нервни болести“.

X.X.X., образование – висше, клиничен химик и доктор по биохимия.

X.X.X., образование – висше, биохимия и микробиология.

Вид 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по хирургия.

X.X.X., образование – висше, специалист молекулярен биолог.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по нервни болести.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по хирургия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по нервни болести.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

X.X.X., образование – висше, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по хигиена на труда.

X.X.X., образование – висше, биохимия и микробиология.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

Проф. д-р X.X.X., образование – висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

Вид 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по нервни болести.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по хирургия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по нервни болести.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по хирургия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по нервни болести.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

Проф. д-р X.X.X., образование – висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.

Вид 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X., образование – висше, специалност „Молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация „Микробиология“.

X.X.X., образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със специализация вирусология“.

Вид 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., образование – висше, специалност „Молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация „Микробиология“.

X.X.X., образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със специализация вирусология“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

Вид 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Вид 3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

X.X.X., образование – висше, квалификация психолог – съдебен експерт.

X.X.X., образование – висше, специалност „Психология“, специализация „Юридическа психология“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.

X.X.X., образование – висше, специалност „Психология“, специализация „Юридическа психология“, квалификация – магистър по психология.

X.X.X., образование – висше – магистър, специалност „Психология“, специализация „Юридическа психология“

X.X.X., образование – висше, квалификация – специалист по психология.

Вид 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия.

X.X.X., образование – висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия.

X.X.X., образование – висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.

X.X.X., образование – висше, специалност „Психология“, специализация „Юридическа психология“, квалификация – магистър по психология.

X.X.X., образование – висше, квалификация – специалист по психология.

Вид 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия.

X.X.X., образование – висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия.

X.X.X., образование – висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.

Д-р X.X.X., образование – висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.

X.X.X., образование – висше, специалност „Психология“, специализация „Юридическа психология“, квалификация – магистър по психология, сертификати.

X.X.X., образование – висше, квалификация – специалист по психология.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – икономист и счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.

X.X.X., образование – висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование полувисше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – „Данъчен и митнически контрол“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – стоковед.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.

X.X.X., образование – висше, специалност „Стопанско управление“, квалификация – стопанско управление.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X.-X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител.

X.X.X.-X., образование – висше, бакалавър, специалност „Финанси“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист по труда.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 14.05.2023 г.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.

X.X.X., образование полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-финансист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., образование средно, специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Публична администрация и мениджмънт, европейска администрация и мениджмънт“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“.

Вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист по търговията.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.

X.X.X., образование – висше, специалност „Стопанско управление“, квалификация – стопанско управление.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.

X.X.X., образование – висше, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.

X.X.X.-X., образование – висше, бакалавър, специалност „Финанси“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист по труда.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 14.05.2023 г.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.

X.X.X., образование полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., образование средно, специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика – бизнес администрация“; специализация маркетинг, реклама и бизнес комуникации, митнически режим и процедури, мерки на търговската политика, „Инкотермс 2000“, Интрастат и международен автомобилен транспорт.

X.X.X., образование – висше, специалност „Публична администрация и мениджмънт, европейска администрация и мениджмънт“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“.

Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист по търговията.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – стоковед.

X.X.X., образование – висше, специалност „Стопанско управление“, квалификация – стопанско управление.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X.-X., образование – висше, бакалавър, специалност „Финанси“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист по труда.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 14.05.2023 г.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.

X.X.X., образование полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., образование средно, специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Вид 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. X.X.X., образование – висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, професионална квалификация „магистър-инженер“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.

X.X.X., образование – висше – магистър, специалност „Урбанизъм“.

X.X.X., образование полувисше, специалност „Радиотехника“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-физик.

Инж. X.X.X., образование – висше, професионална квалификация „инженер-геодезист“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, професионална квалификация минен инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., образование – висше, квалификация – електроинженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – електроинженер.

Инж. X.X.X., образование – висше, специалност „Геодезия“, професионална квалификация „инженер-геодезист“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия „техник на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

X.X.X., образование – висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.

X.X.X., образование – висше, квалификация – минен инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

Инж. X.X.X., образование – висше, квалификация „инженер по геодезия, фотограметрия и картография“.

Вид 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

X.X.X., образование – висше, специалност „Автоматика и информационни технологии“, квалификация – инженер, специалност „Автотехническа експертиза“, квалификация – магистър-инженер.

Инж. X.X.X., образование – висше – специалност „магистър – транспортна техника“, квалификация „магистър-инженер“,

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше – бакалавър, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

Инж. X.X.X., образование – висше – магистър, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство“, квалификация „машинен инженер“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия „техник на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше – магистър, специалност „Технология и управление на транспорта“, квалификация „магистър-инженер“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – минен инженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология на металите“, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование полувисше, специалност „преподавател-инструктор“.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология и управление на транспорта“, квалификация – магистър-инженер.

Вид 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. X.X.X., образование – висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, професионална квалификация „магистър-инженер“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Автоматика и информационни технологии“, квалификация – инженер, специалност „Автотехническа експертиза“, квалификация – магистър-инженер.

Инж. X.X.X., образование – висше – специалност „магистър – транспортна техника“, квалификация „магистър-инженер“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, квалификация минен инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик, специалност „Технология на кожите“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия „техник на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер.

Вид 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – електроинженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X., образование средно, специалност оператор-програмист.

Вид 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.

X.X.X.-X., образование – висше, квалификация – архитект.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник строителство и архитектура.

Инж. X.X.X., образование – висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X., образование – висше, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“, квалификация – магистър-инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – строителен техник.

X.X.X., образование – висше, квалификация – архитект.

X.X.X., образование – висше – магистър, специалност „Архитектура“, професионална квалификация „магистър-архитект“ .

Инж. X.X.X., образование – висше, специалност „Геодезия“, професионална квалификация „инженер-геодезист“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – строителен техник.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X.-X., образование средно специално, квалификация – среден строителен техник.

X.X.X., образование – висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X.-X., образование – висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по жп строителство.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

X.X.X., образование – висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер по озеленяване.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

X.X.X., образование – висше, квалификация – пътни съоръжения.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник-геодезист.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

X.X.X., образование средно специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник геодезия и картография.

X.X.X., образование – висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.

Вид 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X., образование – висше, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“, квалификация – магистър-инженер.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

X.X.X., образование – висше, квалификация – електроинженер.

Вид 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

Инж. X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на МПС, експерт-оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“ за автоексперт-оценител.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Вид 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер по озеленяване.

Вид 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

X.X.X., образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

Вид 6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X., образование – висше, специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

Вид 7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-химик.

X.X.X., образование – висше, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик-клиничен химик.

Вид 7.2. Съдебно-физическа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-физик.

Вид 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X., образование – висше, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик-клиничен химик.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Вид 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р X.X.X., образование – висше, квалификация – доктор по ветеринарна медицина.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – ветеринарен техник.

Вид 8.2. Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-агроном.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном по растителна защита.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X., висше художествено образование, специалност „Резба“.

10. Клас „Оценителни експертизи“

Вид 10.1. Оценка на недвижими имоти

X.X.X., образование – висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).

X.X.X., образование: висше – магистър, специалност „Финанси“ с професионална квалификация „Икономист“; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.

X.X.X., образование – висше, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Вид 10.2. Оценка на недвижими културни ценности

X.X.X., образование – висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X., образование – висше, квалификация – електроинженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство; експерт-оценител на машини и съоръжения; автоексперт-оценител.

X.X.X., образование – висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

Вид 10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Вид 10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.

Вид 10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

Вид 10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X., висше художествено образование, специалност „Резба“; оценка на други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията на бизнес оценителите, секция „Художествени произведения“.

Вид 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.

Инж. X.X.X., образование – висше, специалност „Геодезия“, професионална квалификация „инженер-геодезист“; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

X.X.X., образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X., образование – висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Вид 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност „Специалист в сферата на образованието“.

X.X.X., образование – висше, квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.

X.X.X., образование – висше, специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.

X.X.X., образование – висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.

X.X.X., образование – висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики и други подобни.

X.X.X., образование – висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.

X.X.X., образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.

X.X.X., образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител; вътрешен одитор в публичния сектор; контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия „техник на транспортна техника“ и „монтьор на транспортна техника“.

X.X.X., образование – висше, специалност „Технология на металите“, квалификация – машинен инженер – експерт по здравословни и безопасни условия на труд; трудова медицина и работоспособност.

X.X.X., образование – висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.

X.X.X., образование – висше – магистър, специалност „Продоволствено и вещево снабдяване“, военна квалификация „тилов офицер – военен икономист“; Гражданска специалност „Икономика на търговията и снабдяването“, квалификация „икономист“ – специалист в сферата на охраната и СОД.

272

5. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Сливен

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., Криминалистика; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

Инж. X.X.X., експерт-криминалист; почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., Криминалистика; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, Химия; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., специалност „Право“; професионална квалификация „Юрист, експерт-криминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, Химия; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, Химия, Графология; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, Графология; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, Химия, Графология; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., професионална квалификация „Технолог по рибовъдство и аквакултура“; специалност „Рибовъдство и аквакултура“; „Организация и управление на туристическото обслужване“; „Инструктор по стрелба с късо нарезно оръжие“; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Д-р X.X.X., Медицина, специалист по обща медицина; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.

Д-р X.X.X., Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна медицина; 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

Д-р X.X.X.-X., Медицина, Ортопедия и травматология; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X., Медицина, Ортопедия и травматология; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

Д-р X.X.X., Медицина, Патологоанатомия; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.

Д-р X.X.X., Медицина, Съдебна медицина, Патологоанатомия; 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

Д-р X.X.X., Биохимия и микробиология, Вирусология, ДНК анализ; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р к.б.н. X.X.X., биохимик – клиничен химик; Анализ на белтъци и ензими; Молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство (касаеща вид експертизи – 2.6. и 2.7.); 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X., специалист по молекулярна биология, експерт в областта на ДНК анализа при криминалистически разследвания и спорни случаи за родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X., стоматолог; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X.-X., Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., професионална квалификация „Магистър – Лекар по дентална медицина“; специалност „Дентална медицина“; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.4. Съдебномедицнска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Психология; 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X.-X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация, мениджър в здравеопазването, сертификат за съдебно-психологична експертиза; 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“; професионална квалификация „Магистър по психология“; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., професионална квалификация „Психолог, психолог-консултант“, специалност „Психология“; допълнителни обучения: „Как да работим заедно. ЦНСТ – същност и функция. Видове ателиета – терапевтични и други за работа с деца. Юношество – работа с тийнейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър“; „Детето и неговото тяло“; „Детето в огледалото и неговия двойник“; „Пробуждането на юношеството“; 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., професионална квалификация „Психология“; специалност „Психология“; специализация „Социална психология“; 3.2. Съдебно-психологична експертиза.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., Търговия и отчетност в търговията; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Икономика на промишлеността; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Финанси, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Предачество“, квалификация „Среден техник“; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика на труда; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Финанси и кредит; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Икономика и организация на търговията; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Счетоводство и контрол; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика и управление на индустрията; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., магистър по финанси, банки и банково дело; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., икономист-плановик (статистик); 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Счетоводство и контрол; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Публична администрация, Финансова и митническа администрация; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Икономика на строителството; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Управление и планиране на народното стопанство, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Инж. X.X.X., Икономика на търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., икономист-счетоводител; систем-организатор; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводство и контрол; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист“, специалности: „Международен туризъм“, „Външен експерт към АОП“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Счетоводство и контрол; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X.-X., Счетоводство и контрол; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Финансов мениджмънт, Счетоводна отчетност, Икономика на търговията, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., стоковед; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика на търговията, Счетоводство и контрол; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика на промишлеността; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Аграрна икономика, Финанси; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., бакалавър по стопанско управление; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалности: „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификации: „Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист – бизнес организатор“ и правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалности: „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“; квалификации: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Финанси“; квалификация „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., 8800, гр. Сливен, ул. Добри Чинтулов № 6, ап. 7; тел. 0885 249 345; специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Финанси“; професионална квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“; професионална квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Финанси“; професионална квалификация „Икономист-банкер“ и специализация „Банково дело“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист по промишлеността“; специалност „Икономика на промишлеността“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист по строителството“, специалност „Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Агроикономист“; специалност „Аграрна икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“, „Икономист“; специалности: „Финансов контрол“, „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Организация и методология на счетоводната отчетност“; специалност „Организация и методология на счетоводната отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Икономическо планиране и отчитане на търговията. Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; специализация „Счетоводство“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър – икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводство и контрол, счетоводство на предприятието“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Бакалавър – икономист – индустриално производство“; специалност „Икономика на индустрията“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Бакалавър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“ и „Международни икономически отношения и митническа политика“, специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация: „Икономист по транспорта“, специалност „Икономика и управление на транспорта“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специалности: „Счетоводство и контрол“ и „Стопанско управление“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“, специалности: „Икономика на търговията“, „Експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи“, „Финансов мениджмънт“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“, специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Проф. д-р инж. X.X.X., инженер-механик, Приложна механика; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Двигатели с вътрешно горене, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Машиностроене, Автотехническа експертиза; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Д-р инж. X.X.X., Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., Двигатели с вътрешно горене, лиценз за оценка на машини и съоръжения; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Двигатели с вътрешно горене; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Механично уредостроене, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и приборостроенето; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Проф. д-р инж. X.X.X., Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, Топлотехника; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Доц. д-р инж. X.X.X., Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни и здравословни условия на труд; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., специалност „Технология на машиностроенето“; квалификация „Машинен инженер“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Селскостопанска техника, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

Инж. X.X.X., Електронна техника и микроелектроника, лиценз за оценка на машини и съоръжения; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Н.с. IІ ст. д-р инж. X.X.X., Технология на металите и металообработващата техника, Фрактография, Фрактодиагностика; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Транспорт и енергетика“; квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство – технология, лиценз за оценка на недвижими имоти; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Хидроенергийно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., строителен инженер по технология на строителството; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Строителни и специални машини (подемно-транспортни, пътни и строителни машини); 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Архитектура; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., геодезист-картограф; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., електроинженер, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър-инженер“; специалности: „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“; „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, „Експерт-оценител на щети при пътно-транспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., инженер-металург, специалност „Металургия на черни метали“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., специалност „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Доц. X.X.X., специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Машиностроене“; професионална квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., специалност „Строителство и архитектура“; професионална квалификация „Техник по строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Автоматизация на производството“; професионална квалификация „Електроинженер“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Електроника и автоматика“; професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Военен инженер по зенитно-артилерийска и радио-електротехника; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Строителен техник“; специалност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър-инженер“; Специалност „Технология и управление на транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Специалист по режимите на електрическите централи“; специалност „Режим на работа на електрическите централи“; втора специалност „Електрически централи и подстанции“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Архитектура, строителство и геодезия“; допълнителна квалификация „Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X.-X., професионална квалификация „Електроинженер“; специалност „Ел. машини и апарати“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., военнослужещ на редовна военна служба в РСВП – Сливен, длъжност „Старши инспектор“ в отдел „Анализ, информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Магистър-инженер“; специалност „Технология и управление на транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., военнослужещ на редовна военна служба в РСВП – Сливен, на длъжност „Главен експерт“ в отдел „Анализ, информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Инженер по изчислителна техника“ ; специалности: „Изчислителна техника“; „Организация и управление на комуникационните и информационните системи в ОТФ“; 5.4. „Съдебна компютърно-техническа експертиза“.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Машинен инженер“, специалност „Технология и организация на автомобилните превози“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Архитект“, специалност „Архитектура“; 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър по транспортно строителство“; специалност „Строителство на жп линии, пътища и мостове“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Минен инженер по маркшайдерство и геодезия“; специалност „Маркшайдерство и геодезия“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър по бизнес информатика“; специалност „Компютърна бизнес информатика“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър – инженер по компютърни системи и технологии“; специалност „Компютърни системи и технологии“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър – инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Бакалавър – инженер по електроника“; специалност „Електроника“; удостоверение, рег. № 27255/31.08.2018 г. на ТУ – София, за придобита професионална квалификация по Анализ на ПТП (за вещи лица), клас 5 „СИТЕ“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Радио- и телевизионна техника“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.7. Съдебно-енергийна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър инженер“; специалност „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Маркшайдерство и геодезия“; специалност „Маркшайдерство и геодезия“; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан в регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Геодезия“; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан в регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“; допълнителна квалификация „Оценител на недвижими имоти“ съгласно сертификат за оценителска правоспособност; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Автотехническа експертиза“; специалност „Двигатели с вътрешно горене“; експерт-оценител на МПС; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Машинен инженер“; специалност „Каростроене и автотранспортна техника“ и допълнителни квалификации: „Експерт-оценител на МПС“; „Автоексперт-оценител“; „Умения за обслужване на клиенти при ликвидация на щети“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-геодезист“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж.X.X.X., професионална квалификация „Магистър-инженер“, специалност „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Строител на външно и вътрешно оформяне на сгради“; специалности: „Строителство и архитектура“, „Строител на облицовки и настилки“; „Съдебно-експертен инженеринг“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Д-р к.б.н. X.X.X., биохимик-клиничен химик; анализ на белтъци и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК акспертизи; 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност „Промишлена екология“; 6.5. Съдебно-екологична експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по екология“ и „Еколог по биоразнообразие, екология и консервация“; специалности: „Екология и опазване на околната среда“, „Биоразнообразие, екология и консервация“; 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.5. Съдебно-екологична експертиза.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

X.X.X., Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътно-транспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи; 7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

Д-р X.X.X., професионална квалификация „Биохимик – клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

X.X.X., зооинженер; 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Д-р X.X.X., Ветеринарна медицина; 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., агроном по растителна защита, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Растителна защита; 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

X.X.X., агроном, лозаро-градинар; 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

X.X.X., ветеринарен лекар; 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., зооинженер, магистър, специалност „Селекция и репродукция на животните“; 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър – ветеринарна медицина“; специалност „Ветеринарна медицина“; 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X., Златарство; 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.

X.X.X., Изобразително изкуство, исторически и археологически съдебно-изкуствоведски експертизи; 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи; 11 Други съдебни експертизи – патентни и авторски права.

Инж. X.X.X., специалност „Горско стопанство“; професионална квалификация „Инженер по горско стопанство“; 11. Други съдебни експертизи.

X.X.X., специалност „Горско стопанство“; специализация „Стопанисване на горите“; професионална квалификация „Магистър – инженер по горско стопанство“; 11. Други съдебни експертизи.

Д-р X.X.X., професионална квалификация „Биохимик – клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“; 11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 3. Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и 2.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност „Промишлена екология“; 11. Други съдебни експертизи: здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по социални дейности“; специалност „Социални дейности“; специализация „Социална работа с деца и юноши“; 11. Други съдебни експертизи: социални дейности, социална работа с деца и юноши.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специалности: „Счетоводство и контрол“ и „Стопанско управление“; 11. Други съдебни експертизи: Горско стопанство.

X.X.X., професионална квалификация „Електроинженер“; специалност: „Ел. машини и апарати“ и „Охрана на труда“; 11. Други съдебни експертизи: Трудови злополуки и безопасност на труда.

Инж. Муса Исмаил Кязъм, професионална квалификация „Магистър – инженер по горско стопанство“; специалност „Горско стопанство“; 11. Други съдебни експертизи.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Сливен

Преводачи – английски език

X.X.X., образование – висше, специалности: „Право“; „Международен туризъм“; „Счетоводен и финансов мениджмънт“; сертификат английски език – С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.

X.X.X., образование – висше; специалност „Английска филология“; допълнителна квалификация „педагог“; сертификат за ниво по английски език – С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.

X.X.X., образование – висше; професионална квалификация „филолог преводач и специалист по бизнес комуникация“; специалност „Английска филология – превод и бизнес комуникация“; сертификат за ниво по английски език – С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи – полски език

X.X.X., „Българска филология“; сертификат – полски език – С1 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи – сръбски език

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“; професионална квалификация „филолог, учител по български език и литература“; Специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

Преводачи – хърватски език

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „филолог, учител по български език и литература“; специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

Преводачи – словенски език

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „филолог, учител по български език и литература“; специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

145

6. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., образование – висше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“. Видове: 7.1. Съдебна химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

X.X.X., образование – висше; специалност – химична технология на дървесината; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“. Видове: 7.1. Съдебна химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

X.X.X., образование – висше; специалност – биология; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 6. клас „Съдебно-биологични експертизи“. Вид: 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

X.X.X., образование – средно специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; специалност – психология; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 11. Клас „Други съдебни експертизи“ – Одорология (мирисови експертизи).

X.X.X., образование – средно, 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – средно; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Вид: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. клас „Криминалистични експертизи“. Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – патологоанатом; 2. клас: „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X.-X., образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, диплом – кандидат на науките; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – нервни болести, призната правоспособност по клинична електромиография; 2. клас: „Съдебномедицински експертизи“. Вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – вътрешни болести, професионални заболявания; 2. клас: „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог, специализация – микробиология; 2. клас: „Съдебномедицински експертизи“. Вид: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

X.X.X., образование – висше, специалност – медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина; 2. клас „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X., висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 32 години; 2. клас: „Съдебномедицински експертизи“. Вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части. 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица. 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход. 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 24 години; 2. клас: „Съдебномедицински експертизи“. Вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части. 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица. 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход. 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – акушер-гинеколог, трудов стаж – 42 години; 2. клас: Съдебномедицински експертизи. Вид: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Основи на съдебната психиатрия“; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация икономист по социално-икономическа информация; клас „Съдебно-икономически експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи; клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи; клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Диан Сухел Кайали, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – счетоводство и контрол, икономист; клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – съветник по икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, синдик, оценител на земеделски земи; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти; 4. клас „Съдебно-счетоводни експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и експерт-проверител на измами; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски земи; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Елхово, образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика, международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 7 г.; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 37 г.; специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи. Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза; 11. клас „Други съдебни експертизи“ – социално-икономически експертизи.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист – бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи. Вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – международен туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник, трудов стаж – 17 г.; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси; трудов стаж – 5 г. и 4 м.; месторабота – ЕТ „Бизнес консулт – X.X.“ – управител; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1.Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 5 г.; месторабота – Счетоводна къща Фини & X.X. – счетоводител; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономист по строителството, втора специалност – съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота – „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД – водещ одитор в регионален отдел „Контрол и одит“; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на финансови ревизори; трудов стаж – 40 години, като вещо лице 21 години; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – Организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – стопанско управление, допълнителна квалификация – инж. „Горско стопанство“; трудов стаж – 14 години; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше специалност – счетоводство и контрол и стопанско управление; професионална квалификация – икономист; специализация – индустриален мениджмънт и предприемачество; трудов стаж – 8 години и 11 месеца; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; квалификация – икономист-счетоводител; трудов стаж – 14 години; 4. клас „Съдебно-икономически експертизи“. Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка на недвижими имоти“; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.

X.X.X.-X., образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, строителен техник по геодезия, фотограметрия и земеустройство.

X.X.X., образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X., образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, строителен техникум, специалност – архитектурен техник.

X.X.X., образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер, автоексперт; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Дикран Бохос Бохосян, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспортна техника и технологии, квалификация – машинен инженер, автотехническа експертиза; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – полувисше; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – изчислителна техника, спец. ПС, квалификация – инженер по радиоелектроника; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи.

X.X.X., образование – висше, специалност – архитектура; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в горския фонд, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и автоексперт; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер. 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. „С“ и „Т“; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – автом. на производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по противопожарна техника и безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за оценител на земеделски земи, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси, квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност. 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. клас „Съдебни инженерни-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – електроника и автоматика; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална квалификация – машинен инженер-мениджър; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; Вид: 5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене; квалификация – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ; втора специалност – инструктор за обучение на водачи на МПС – категория „С“; трудов стаж – 7 г.; месторабота – „Драйвкар“ – ЕООД – управител; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100388/2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза;

X.X.X. – образование – висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; трудов стаж – 14 години; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-техническа експертиза;

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителство на жп линии, пътища и мостове; трудов стаж – 22 години; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X. – висше, специалност – АСУ – експерт и ремонт на АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; квалификация – компютърни системи и технологии; трудов стаж – 11 г.; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза;

X.X.X. – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X. – висше; специалност – транспорт и енергетика; допълнителна квалификация – автоексперт – ТУ – София; трудов стаж – 18 г.; стаж като вещо лице – 5 г.; 5. клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“. Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

X.X.X. образование – висше специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

X.X.X., образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

X.X.X., образование – висше, специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите; втора специалност – маркетинг, мениджмънт; трудов стаж – 17 г.; 7. клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, Биологически факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – „Проген“ – ООД, София; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж – 24 г.; трудов стаж като вещо лице – 10 години; 7. клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти);

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 8. клас „Съдебни селскостопански експертизи“. Вид: 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, трудов стаж – 28 г., месторабота ОДБХ – Ямбол, главен инспектор; 8. клас „Съдебни селскостопански експертизи“. Видове: 8.1. Съдебна ветеринаромедицинска експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ветеринарна медицина; професионална квалификация – ветеринарен лекар; трудов стаж – 7 години, 9 месеца и 26 дни; 8. клас „Съдебно-селскостопански експертизи“. Вид: 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

X.X.X. – образование – висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 10. клас „Оценителни експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник, Сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X.-X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, трудов стаж – 15 г., оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, Сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насъждения; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти и вид 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насъждения.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка на недвижими имоти“; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти.

X.X.X., образование – висше, специалност – транспортно строителство – пътно строителство. Строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти.

11. Клас „ Други съдебни експертизи“

Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.

X.X.X., образование – висше, специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.

X.X.X., образование – висше, фармацевт, специалност – организация и икономика на аптечното дело.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, Сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 11. клас „Други съдебни експертизи“ – социално-икономически експертизи.

X.X.X., образование – средно професионално – техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.

X.X.X.; 11. клас „Други съдебни експертизи“; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3. Експертиза по писмени данни, касаещи 11.1 и 11.2.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, магистърска програма – управление на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация; 11. клас „Други съдебни експертизи“.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол

Преводачи от/на полски език

X.X.X. – сертификат за владеене на полски език – С1 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на арабски и кюрдски език

Бадри Али Шихо – роден в Аврин – Сирия, Свидетелство за завършено гимназиално образование, хуманитарен профил, преводи от арабски и кюрдски език.

Преводачи от/на турски език

X.X.X. – сертификат за владеене на турски език – С1 и С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на английски език

X.X.X. – висше образование, образователна степен „магистър“, английска филология – превод и бизнес комуникации, собственик и преводач на „Арто Транслейшънс“ – ООД.

X.X.X. – висше образование „Право“ и „Международен туризъм“, средно образование – гимназия с преподаване на чужди езици – Бургас, с английски език, Сертификат за владеене на английски език, издаден от Чикаго, Илинойс.

Преводачи от/на руски език

X.X.X. – Сертификат за завършен курс в Беларуския технологичен институт за изучаване и преподаване на руски език.

151

2. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава, че в Министерството на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Ръжево Конаре“, разположена на територията на община Калояново, област Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х (m)

Y (m)

1.

4685156

444299

2.

4685191

444500

3.

4684277

445458

4.

4684130

445325

5.

4684194

445176

6.

4684294

445178

7.

4684489

444963

8.

4684494

444763

9.

4684914

444363

 

313

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-2 от 17.01.2023 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-106 от 9.12.2020 г. за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна, подобект: Осветление. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

365

712. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:

1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Самоков – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

368

57. – Националната художествена академия – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ за учебната 2022/2023 г., както следва: редовна форма на обучение: Живопис – едно докторантско място; Стенопис – едно докторантско място; Скулптура – едно докторантско място; Графика – едно докторантско място; Плакат и визуална комуникация – едно докторантско място; Сценография – едно докторантско място; Метал – едно докторантско място; Индустриален дизайн – едно докторантско място; Рекламен дизайн – едно докторантско място; Дизайн на порцелан и стъкло – едно докторантско място; Дизайн за детската среда – едно докторантско място; Мода – едно докторантско място; Изкуствознание – седем докторантски места, от тях: Старо изкуство – едно докторантско място, Ново българско изкуство – едно докторантско място, Съвременно изкуство – две докторантски места, Дигитални изкуства – едно докторантско място, Фотография – две докторантски места, Теория и практика на художественото образование – две докторантски места, от тях: Психология на изкуството – едно докторантско място, Арттерапия – едно докторантско място; задочна форма на обучение: Реставрация – едно докторантско място, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

373

57а. – Националната художествена академия – София, обявява конкурси за академични длъжности по 8.2. Изобразително изкуство, както следва: един редовен главен асистент по „Живопис“ и „Стенопис“ за нуждите на катедра „Стенопис“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; един редовен професор по „Скулптура“ и „Композиция“ за нуждите на катедра „Скулптура“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; един редовен професор по „Психология, педагогика и арттерапия“ за нуждите на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общоакадемични дисциплини“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; един редовен доцент по дисциплината „Керамика“ за нуждите на катедра „Керамика“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; един редовен професор по дисциплината „Текстил – композиция“ за нуждите на катедра „Текстил, изкуство и дизайн“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

374

133. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) – един; доцент по професионално направление 3.8. Икономика – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел.: 052/359 510; email: borislava.hristova@vfu.bg.

342

59. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един към Катедра по анатомия, хистология и ембриология; научна специалност „Сърдечна и съдова хирургия“ – един на непълно работно време (4 часа) към Катедра по сърдечна и съдова хирургия; научна специалност „Обща медицина“ – трима на непълно работно време (4 часа) към Катедра по урология и обща медицина; научна специалност „Нефрология“ – един на непълно работно време (4 часа) към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. д-р X.X.“; научна специалност „Обща хирургия“ – един на непълно работно време (4 часа) към Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, Секция по обща хирургия; научна специалност „Клинична лаборатория“ – един на непълно работно време (4 часа) към Катедра по клинична лаборатория; професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“ – един към Катедра по детска дентална медицина; научна специалност „Ортодонтия“ – един към Катедра по ортодонтия; професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Клетъчна биология“ – един към Катедра по анатомия, хистология и ембриология, всички за нуждите на преподаването на английски език, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.

337

298. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицинския факултет за: академична длъжност доцент по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; Медицинския факултет за: академична длъжност главен асистент по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Ендокринология“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, на 0,5 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; Педагогическия факултет за: академична длъжност доцент по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; ДИПКУ за: академична длъжност главен асистент по „Педагогика (приобщаващо образование)“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Български език и литература“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Методика на обучението по математика и ИТ“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, Стара Загора, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468; ДИПКУ – Стара Загора, ул. Армейска № 9, тел. 042/617452.

375

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Политическо и стопанско развитие на Балканите през ХI – XII век) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.

320

6. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 894 по протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичния общински съвет е прекратено производството по одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на проектен УПИ V-1129, кв. 93, м. Ж.к. Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32 (ПИ с идентификатори 68134.1003.385 и 68134.1003.288), район „Триадица“, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 490 по протокол № 66 от 24.07.2014 г. на СОС. Решението представлява неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. Ж.к. Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32, одобрен с Решение № 490 по протокол № 66 от 24.07.2014 г. на СОС. Решението е изложено в Район ,,Триадица“ и може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Триадица“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

356

44. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 944 по протокол № 67 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) е одобрен проект за план за улична регулация от о.т. 185 (нова)-о.т. 186 (нова)-о.т. 187 (нова) до о.т. 188 (нова), м. ЦГЧ Банкя – кв. Изгрев, район „Банкя“, и изменение на план за улична регулация от о.т. 188 (нова) – 188а (нова) – о.т. 188б (нова) – о.т. 188в (нова) – о.т. 188г (нова) – о.т. 188д (нова) – о.т. 188е (нова) до о.т. 42, м. ЦГЧ Банкя – кв. Изгрев, и свързаното с това изменение на контактни УПИ І-467, УПИ ІІІ-466 и УПИ VI-2744 от кв. 19, УПИ VІІ – „за корекция на р. Банска и озеленяване“, терен за трафопост и озеленяване от кв. 21 и терен за жп ареал от кв. 83а, м. ЦГЧ Банкя – кв. Изгрев, район „Банкя“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

355

353. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 947 по протокол № 67 от 15.12.2022 г. на СОС са одобрени: 1. проект за специализиран план по реда на чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ за трасе на отклонението от Трета метролиния на „Софийски метрополитен“ през кв. Слатина до кв. Младост 1 и метростанции на територията на райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ съгласно приложения проект; 2. изменения на плана за регулация и създаване на сервитути за техническата инфраструктура, свързани със специализирания план за трасе и метростанции на отклонението от Трета метролиния на „Софийски метрополитен“ в следните местности: 2.1. м. Подуяне – център, изменение на улична регулация от о.т. 192 до о.т. 193 и от о.т. 193 до о.т. 210 за разширяване на тротоара и създаване на нов кв. 166а и нов УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 166а; 2.2. м. X.X. и м. X.X. – Подуяне – Редута: 2.2.1. изменение на улична регулация от о.т. 196 до о.т. 15; при о.т. 70 и от о.т. 67 до о.т. 62; 2.2.2. кв. 172, УПИ XII – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.3. кв. 1, УПИ I – „за училище“, и УПИ V – „за помпена станция“; 2.2.4. кв. 2, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.5. кв. 3, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.6. кв. 13, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.7. кв. 27, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.8. кв. 28, УПИ I – „за обществено жилищно строителство и магазини“; 2.2.9. кв. 30б, УПИ I – „за озеленяване, черква и КОО“; 2.2.10. кв. 32, УПИ I – „за училище“; 2.3. м. Парк „X.X.“, кв. 236, УПИ VIII – „за КОО“; 2.4. м. X.X. – Слатина: 2.4.1. изменение на улична регулация от о.т. 200 до о.т. 221; от о.т. 221 до о.т. 211 и от о.т. 221 до о.т. 228; 2.4.2. кв. 44а, УПИ I – „за ОЖС, магазини и ПГ“; 2.4.3. кв. 93, УПИ I – „за комплексно жилищно строителство и магазини“; 2.5. м. X.X. – Слатина – ул. Кривина: 2.5.1. изменение на улична регулация от о.т. 100 до о.т. 101, от о.т. 117 до о.т. 118 и създаване на нова задънена улица между о.т. 117а – о.т. 117б – о.т. 117в – о.т. 117г; 2.5.2. кв. 90б, УПИ I-946 – „за ОДЗ“; 2.5.3. кв. 103, терен „за озеленяване и инженерни системи“, УПИ X – „за озеленяване и инженерни системи“, и УПИ XVI – „за велосипедно и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“; образуване на нови УПИ X – „за озеленяване и инженерни мрежи“; УПИ XI – „за велосипедно и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“; УПИ XII – „за озеленяване и инженерни системи“, в кв. 103, създаване на нов кв. 103а, преминаване на УПИ XI-723a, XII-723a, XIII-723a, XIV-723a и XV-СO от кв. 103 в нов кв. 103а, и създаване на нови УПИ I – „за озеленяване и инженерни системи“, УПИ II – „за велосипедно и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“, и УПИ III – „за озеленяване и инженерни мрежи“, в нов кв. 103а; 2.6. м. БАН 4-ти км: 2.6.1. изменение на улична регулация от о.т. 50 до о.т. 53; 2.6.2. кв. 15, УПИ I-428; 2.6.3. кв. 17, УПИ I – „за спорт и атракции“, и на терен „за подземна корекция на р. Слатинска“; 2.7. м. НПЗ Изток – м. Къро: 2.7.1. изменение на улична регулация от о.т. 80 до о.т. 75, от о.т. 22г до о.т. 22б и създаване на нови улици от о.т. 22в – о.т. 22г – о.т. 22д до о.т. 75а – о.т. 75б – о.т. 75в – о.т. 79г – о.т. 79в – о.т. 79б – о.т. 22ж – о.т. 22е; 2.7.2. кв. 10, УПИ I-9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 9521, 5021, 5022, 5023, 9494 – „за научно-технологичен парк София“; 2.8. за м. Младост 1: 2.8.1. изменение на улична регулация от о.т. 50 до о.т. 107; от о.т. 80 до о.т. 94, между о.т. 93 – о.т. 94 – о.т. 106; създаване на нови улици от о.т. 94 през о.т. 94а – о.т. 94б – о.т. 94в до о.т. 94г; между о.т. 93а – о.т. 93б – о.т. 93в – о.т. 93г и между о.т. 106а – о.т. 106б – о.т. 106в – о.т. 106г; 2.8.2. кв. 4, УПИ I – „за „Булгаргеомин“, и УПИ II-713 – „за комплексно жилищно строителство и подземни гаражи“; 2.8.3. кв. 4а, УПИ II – „за обществено хранене“, и УПИ III – „за озеленяване“, от кв. 4а в нов кв. 4б; 2.8.4. кв. 4б, УПИ V-654 – „за обществено обслужване“, и УПИ VII – „за озеленяване“, и УПИ I – „за озеленяване“, по зелените и кафявите линии, цифри, букви, текст, щриховки и зачертавания, съгласно приложения проект; 3. план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване кабели средно напрежение“, „Електронна съобщителна мрежа“, „Топлопреносна мрежа“, „Улично осветление“ и проект за вертикална планировка съгласно приложените проекти. Проектите са изложени в райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

354

2. – Община Брезово на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 667 на Общинския съвет – гр. Брезово, взето на заседанието му, състояло се на 22.12.2022 г., протокол № 52, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обект: Изграждане на нова въздушна линия НН от ново проектиран стълб № 17 пред имотната граница на поземлен имот с идентификатор 12680.18.22 по КККР на с. Върбен, община Брезово, до регулацията на с. Върбен като част от нова въздушна линия НН от съществуващ стълб № 3 в регулацията на с. Върбен до табло ТЕПО, монтирано на новопроектиран стълб № 17 пред имотната граница на поземлен имот с идентификатор 12680.18.22 по КККР на с. Върбен, община Брезово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово пред Административния съд – Пловдив.

347

3. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 109 от 6.06.2022 г. за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“ с подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Мистрал“ в участъка от ст. № 38 до ст. № 39“, на територията на област Варна: землището на гр. Суворово, община Суворово; землищата на с. Щипско и гр. Вълчи дол, община Вълчи дол. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.

327

74. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 105 от протокол № 15 от 23.12.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и 128, както следва: изменя се регулацията на улица с о. т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а; изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II-1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

376

172. – Община Гурково на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица – собственици на ПИ с идентификатори 18157.98.297 и 18157.98.296 по КККР на гр. Гурково, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура) за изграждане на обект: „Довеждащ канализационен колектор към пречиствателна станция за отпадни води гр. Гурково, община Гурково“. Проектът може да се разгледа в стая № 4 на общинската администрация – Гурково. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 156а от ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Гурково.

358

244. – Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 642, взето с протокол № 60 от 23.12.2022 г. на Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за захранване на ПИ 40467.17.154, местност Исака, землище гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Куклен, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

350

95. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 299, протокол № 12 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 19.12.2022 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно ел. захранване през ПИ 40909.115.106, ПИ 40909.115.22, ПИ 40909.114.529, ПИ 40909.114.530, ПИ 40909.114.534, ПИ 40909.114.538 и ПИ 40909.114.539 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.539, ж.к. Възрожденци, кв. 268, гр. Кърджали. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

351

173. – Община Любимец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 366 от 21.12.2022 г. на Общинския съвет – гр. Любимец, са одобрени 13 бр. подробни устройствени плана – планове за застрояване (ПУП – ПЗ) с обхват от 18 бр. поземлени имоти с идентификатори 10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378 по действащата кадастрална карта в землището на с. Васково, община Любимец, за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона „Т6“ – за фотоволтаична централа, с възложител „Пи Ви Кънект“ – ЕООД, София, представлявано от X.X.X..

326

2. – Община Мъглиж на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на: „Трасе на кабел 20 kV за външна връзка – ел. захранване на фотоволтаична централа“, разположена в ПИ с идентификатор 49494.319.626 в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора. Трасето на новопроектираната електропроводна линия започва от ПИ 49494.319.626, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя, преминава през ПИ 49494.325.979 (полски път) и достига до ПИ с идентификатор 49494.317.28 (нива), където се включва на указаното място, където се намира ЖР стълб 109 на ВЛ 20 kV Чешмите от п/ст Казанлък. Обща дължина на трасето – 247 м. Обща площ на сервитута – 979 м2. Дължина на трасето през общински поземлен имот 49494.325.979 – 230 м. Площ на сервитута през общински поземлен имот 49494.325.979 – 911 м2. Дължина на трасето през поземлен имот 49494.317.28 – 17 м. Площ на сервитута през поземлен имот 49494.317.28 – 68 м2. Имотът е собственост на „Тинтява Агро“ – ООД. Предвиден е сервитут с ширина 2 м от всяка страна на кабелната линия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската администрация.

357

1. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на част от ПИ с идентификатор 55871.90.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Перник, област Перник, м. Ръсина кория – частна общинска собственост, във връзка с учредяване на безсрочно право на строеж върху имот с проектен идентификатор 55871.90.34 по КККР на гр. Перник, с площ 400 кв. м за изграждане на обект: „Базова станция № PER_0113.А000 – „Kralevdol“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект за ПУП – ПЗ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

371

195. – Община Петрич на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1084, протокол № 34 от 15.12.2022 г. на Общинския съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе на външно електрозахранване до имот с идентификатор 56126.45.50, м. Неволница Лозята, землище на гр. Петрич. Трасето на външното електрозахранване и сервитутите към него преминават през имоти с идентификатори: 56126.45.135 – общинска публична собственост, с НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“, 56126.45.136 – публична общинска собственост, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и 56126.7.121 – общинска публична собственост, с НТП „за второстепенна улица“ по КККР на гр. Петрич, съгласно ПУП – ПП, изработен от проектант с рег. № 07680 на КИИП, и регистър на засегнатите имоти, изработени от проектант с ППП с № 14106 на КИИП, съгласуван от началника на СГКК – Благоевград. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

310

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на гр. Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод 90 и 32 РЕНD и канализация 200 РVС и кабелно трасе – НН, за ПИ с идентификатори 56722.701.321; 56722.701.2440; 56722.701.2442; 56722.701.2441 и 56722.701.314, намиращи се в м. Стража в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Информационния център при Община Плевен – зала „X.X.“.

312

6. – Община Разлог на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 257, протокол № 11 от 22.12.2022 г. на Общинския съвет – гр.Разлог, е одобрен (ПУП) – парцеларен план за трасе на „ВЕЛ 20 kV „Звезда“ – изместване на участък от имот 61813.183.10, м. Бетоловото, до нов ЖР стълб в имот 61813.183.521 (полски път), землище на гр. Разлог, община Разлог – съоръжение на техническата инфраструктура, с възложител „Ясен – Пепи“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., собственик на ПИ 61813.183.17 и ПИ 61813.183.16, м. Изворите, землище на гр. Разлог, община Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Разлог до Административния съд – Благоевград.

335

3. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел НН до ПИ 63427.153.2098 в м. Караач, землище на гр. Русе, община Русе, през имоти с идентификатори: 63427.105.26 и 63427.152.357 с НТП „за местен път“ и 63427.153.2332 с НТП „за селскостопански, ведомствен, горски път“ – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

336

2. – Община Самоков на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1774 от 20.12.2022 г. на Общинския съвет – Самоков, е одобрен подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 8, 14, 15, 16, 17 и 19 в обхвата около „Голямата могила“ по плана на с. Продановци. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Самоков до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

311

2. – Община Хаджидимово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 433 на Общинския съвет – Хаджидимово, взето на заседанието му, състояло се на 29.12.2022 г., протокол № 38, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на „Водопровод до ПИ с идентификатор 77058.5.217 по КККР на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“ – от съществуващ уличен водопровод на улица с о.т. 293 – о.т. 296 по плана на гр. Хаджидимово преминава през селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 77058.12.217 и оттам по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 77058.5.307 и достига до ПИ с идентификатор 77058.5.217 по КККР на гр. Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово, област Благоевград. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Благоевград, чрез Общинския съвет – Хаджидимово.

316

11. – Община Ябланица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 429 от 22.12.2022 г. на Общинския съвет – гр. Ябланица, са одобрени план-схема по част „Електро“ и парцеларен план (ПП) за подземно кабелно трасе СрН – 20 kV, в поземлен имот с идентификатор 31098.53.92 във връзка с ПУП – ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатори 31098.54.42 и 31098.54.43, местност Марковска воденица, землище на с. Златна Панега, община Ябланица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ябланица до Административния съд – Ловеч.

334

50. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на урегулиран поземлен имот І-30.583 – за малкоетажно жилищно застрояване, с идентификатор 48101.30.586 по КККР, намиращ се в землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземния ел. кабел ниско напрежение започва от ТНН на трафопост „Миладиновци 1“, извод СрН „Инзово“, подстанция „Тенево“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 48101.144.370, публична общинска собственост, с НТП – за местен път, преминава през имота и достига до границите на урегулиран поземлен имот І-30.583 – за малкоетажно жилищно застрояване, с идентификатор 48101.30.586 по КККР, намиращ се в землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето е 57,9 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

359

51. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. кабел НН 1 kV за захранване на ФЕЦ в УПИ ІІІ-873 в кв. 87 по ПУП на с. Маломир. Трасето на кабела започва от ТНН на ТП/БКТП Маломир 3, КЛ/ВЛ Елхово п/ст Тенево в ПИ с идентификатор 46783.68.505 – частна собственост, обществени организации, с НТП – за складова база, преминава през поземлен имот с идентификатор 46783.68.531 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината, с НТП – пасище, по КККР в землището на с. Маломир и стига до регулацията на селото. Дължината на трасето на ел. кабела е 35 м. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

360

Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от П. А. В. и от Ю. Л. Д. от София на чл. 4, ал. 2, т. 4 и ал. 3, чл. 5, ал. 1, чл. 6, чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9, ал. 3, чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 13, чл. 14, ал. 1 и 2 в частта относно израза „или при други условия, определени в заповедта на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 7 от Закона за здравето в съответствие с епидемичния риск от разпространението на COVID-19“, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 19 до чл. 28, включително, от Наредба № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 40 от 31.05.2022 г.; доп., бр. 80 от 7.10.2022 г., по което е образувано адм. д. № 11628/2022 г. по описа на Върховния административен съд – пето отделение, насрочено за 20.09.2023 г. от 11 ч., зала № 3.

352

Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване (жалба-възражение) от Ц. М. К. с адрес *** против Заповед № 1312 от 29.09.2022 г. на кмета на община Троян, с която е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулиционния план (ПУП – ПЗР за ЧИЗРП) на парцели VI-20 и V-20 (поземлени имоти с идентификатори 53707.503.7 и 53707.503.8 по КККР на с. Орешак), кв. 9, по плана на с. Орешак, област Ловеч, с цел обособяване на УПИ V-7, 8 (имот с проектен идентификатор 53707.503.274) по имотни граници с отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване“, с устройствена зона – Жм, с показатели: максимална височина – до 10 м; плътност на застрояване – до 60%; коефицент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – „свободно“, по което е образувано адм. д. № 392/2022 г. по описа на съда. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до Административния съд – Ловеч, за конституирането им като ответници по делото в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, посочени в чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

333

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по жалба против Решение № 653 от 14.10.2021 г. на Столичния общински съвет в частта, с която е одобрена: план-схема на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в частта „Електроснабдяване“ на м. С. Кокаляне, м. В.з. Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – ІІ разширение, и м. В.з. Михово блато, район „Панчарево“, касаеща ПИ с идентификатор 37914.6843.1068, е образувано адм.д. № 10682/2022 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 21.02.2023 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.

309

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба, с която се оспорва Решение № 916 от 22.12.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, прието по протокол № 40 от заседание на ОбС от 22.12.2022 г., по която е образувано адм.д. № 37/2023 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 1.03.2023 г. от 11 ч.

349

Габровският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, гражданин на Руската федерация, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. № 1148/2018 г. по описа на Габровския районен съд да се яви в двуседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“, в Габровския районен съд, гражданско деловодство, за получаване на съдебни книжа във връзка с предявена искова молба от X.X.X., както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

330

Районният съд – Попово, уведомява Крисмарук Йоан-Ливиу (CRISMARUC LOAN-LIVIU), ЛНЧ 1002826500, роден на 23.04.1973 г. в Румъния, гражданин на Румъния, без регистриран постоянен и/или настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, че е ответник по гр.д. № 759/2022 г. по описа на Поповския районен съд, образувано по предявен от „УниКредит Булбанк“ – АД, с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: София, район „Възраждане“, пл. Света Неделя № 7, иск. Указва на ответника, че в двуседмичен срок от обнародване на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Попово, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея и да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай съдът ще му назначи особен представител.

363

Районният съд – Свиленград, първи граждански състав, призовава X.X.X., роден на 17.10.1994 г., турски гражданин, с последен известен адрес: Свиленград, бул. България № 77, област Хасково, сега с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 721/2022 г. по описа на Районния съд – Свиленград, образувано по искова молба от „Банка ДСК“ – АД, ЕИК 121830616, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 415, ал. 1, т. 3 от ГПК, чл. 430, ал. 1 и 2 от ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД. Указва на Фикрет Доган Кьосе, роден на 17.10.1994 г., турски гражданин, че следва да се яви в гражданското деловодство на Районния съд – Свиленград, в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията ведно със съобщение с указанията по чл. 131, ал. 1 от ГПК, тъй като в противен случай ще му бъде назначен особен представител по делото.

353

Районният съд – Своге, първи състав, призовава X.X.X. (Rabura Lora Jean), гражданин на Съединените американски щати (САЩ), родена на 5.11.1940 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. № 725/2022 г. по описа на Районния съд – Своге, 1-ви състав, образувано по предявен от X.X.X. и X.X.X.-X. иск за собственост на недвижим имот, намиращ се в с. Владо Тричков, община Своге, като указва на същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Своге, за получаване на препис от исковата молба и приложенията, както и да посочи съдебен адрес в седалището на съда, като при неизпълнение делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

362

Софийският районен съд призовава X.X.X., роден на 15.04.1982 г., гражданин на Кралство Норвегия – ответник по гр. дело № 24730/2022 г. по описа на Софийския районен съд, 173 състав, да се яви в двуседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“, в деловодството на 173 състав на СРС за получаване на съобщението по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея и разпореждане № 45819/25.05.2022 г. във връзка с предявена от X.X.X. искова молба с вх. № 93782/11.05.2022 г. по описа на СРС, като указва на същия да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

361

Софийският районен съд, бул. Цар Борис ІІІ № 54, трето гражданско отделение, 83 състав, гр.д. № 61251/2022, указва на Даниела Вергара, гражданин на Република Филипини, родена на 18.11.2001 г., ответник по горепосоченото гражданско дело, с последен известен адрес: Република Филипини, сега с неизвестен адрес, че срещу нея е образувано гр.д. № 61251/2022 по искане на X.X.X. с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, като същата е длъжна в двуседмичен срок от обнародване на съобщението да се яви в сградата на съда на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи исковата молба с приложенията по делото за отговор в едномесечен срок, като следва да посочи и съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

364

Районният съд – Шумен, XII състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 2640/2022 г. по описа на Районния съд – Шумен, със следните обективно съединителни искове: спор за промяна на режима на родителски права, местоживеене на детето и определяне на режим на лични контакти с правно основание чл. 59, ал. 9 във връзка с чл. 127, ал. 2 и чл. 123 от СК; иск за издръжка с правно основание чл. 143 във връзка с чл. 142 от СК и иск с правно основание чл. 127а, ал. 2 от СК във връзка с чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, касаещ искане за издаване на лична карта и задграничен паспорт, предявени от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. Рила № 6, действаща чрез пълномощника си и процесуален представител адв. X.X. от Адвокатска колегия – Шумен, срещу Кадир Башаран, роден на 18.11.1969 г. – гражданин на Република Турция, без адресна регистрация в Република България, който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 от ГПК, след като се запознае с исковата молба, приложенията към нея и определението на съда, като е длъжен да посочи лице в седалището на Районния съд – Шумен, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат или пълномощник по делото в Република България, в противен случай делото ще се разглежда при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

332

 

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 319/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград, област Разград, ул. Вит № 20, и X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: с. Ясеновец, община Разград, област Разград, ул. Пирин № 2, и настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград, област Разград, ул. Вит № 20, с цена на иска в размер на 53 552,50 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер на 1500 лв.:

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № Н2845ВР, № на рама W0L0JBF35Y7024427, № на двигател X20DTH17544436, дата на първа регистрация 14.12.1999 г., придобит с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 3.09.2020 г., собственост на Емрах Сабри Хъти. Пазарна стойност към настоящия момент: 1500 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер на 15 371,52 лв.:

– Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на бракуване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № РР3489АТ, № на рама W0L000031V7066582, № на двигател X16XEL20827163, дата на първа регистрация 31.03.1998 г., придобит от Емрах Сабри Хъти с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 1.08.2011 г., бракуван на 28.02.2013 г.

– Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на бракуване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № РР3148ВА, № на рама WVWZZZ1HZRP494547, № на двигател 1Z138629, дата на първа регистрация 11.05.1994 г., придобит от Емрах Сабри Хъти с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 7.06.2013 г., бракуван на 20.05.2015 г.

– Сумата в размер на 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № РР2075АС, № на рама W0L000087N5185843, № на двигател 17D14322737, дата на първа регистрация 17.03.1993 г., придобит от Емрах Сабри Хъти с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 30.10.2015 г., отчужден с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 2.09.2016 г.

– Сумата в общ размер на 8371,52 лв., представляваща левовата равностойност на получените парични преводи от чужбина и България чрез системите „Уестърн Юниън“ и „Изипей“ за периода 25.02.2015 г. – 2020 г.

– Сумата в размер на 4800 лв., представляваща направена вноска на каса на 21.06.2013 г. по спестовен влог в левове № 4626358688, открит на 22.07.2011 г. и закрит на 13.09.2013 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 100 лв., представляваща направена вноска на каса на 22.11.2012 г. по спестовен влог в левове № 4625956356, открит на 13.06.2012 г. и закрит на 13.12.2012 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер на 36 680,98 лв.:

– Сумата в общ размер на 36 680,98 лв., представляваща левовата равностойност на получени парични преводи от чужбина чрез системите „Уестърн Юниън“, „МъниГрам“ и „Изипей“ за периода 2016 – 2021 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.04.2023 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

329

Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 2.12.2022 г. обявява, че в съда на 16.02.2022 г. по мотивирано искане с вх. № 1515/15.02.2022 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез председателя X.X.X., срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: община Русе, с. Сандрово, ул. Марица № 7, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: община Русе, с. Сандрово, ул. Г. Раковски № 2, и настоящ адрес: община Несебър, гр. Несебър, ж.к. Младост № 10, ет. 4, е образувано гр.д. № 102/2022 г. относно отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 101 371,69 лв. на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза на държавата на следното имущество:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 2 лв., както следва:

– 2 дружествени дяла на стойност 2 лв. от капитала на „Мадлен транс“ – ЕООД, ЕИК 205157908, с едноличен собственик на капитала – X.X.X..

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 2 лв., както следва:

– 2 дружествени дяла на стойност 2 лв. от капитала на „Валко – 71“ – ЕООД, ЕИК 202701781, с едноличен собственик на капитала – X.X.X..

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 92 297,35 лв., както следва:

– Сумата в размер на 6900 лв., лични вноски по разплащателна сметка в евро с IBAN BG 52 FINV 9150 1015 9340 25 с титуляр X.X.X. в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

– Сумата в размер на 67 727,35 лв., получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро с IBAN BG 52 FINV 9150 1015 9340 25 с титуляр X.X.X. в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

– Сумата в размер на 17 350 лв., получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в левове, открита в „Експресбанк“, с IBAN BG 66 ТТВВ 9400 1526 0135 77 с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 320 лв. – погасителни вноски по кредити, усвоени от X.X.X..

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 9070,34 лв., както следва:

– Сумата в размер на 8269 лв. – лични вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN BG17 UBBS 8002 1069 1149 40 с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 801,34 лв., равностойността на 409,72 евро, получени преводи по Western Union от X.X.X..

Делото е насрочено за 15.05.2023 г. от 10 ч.

Срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, е до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

328

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Сдружение за учителска взаимопомощ – София (СУВ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 21.03.2023 г. (вторник) от 16 ч. в София, зала „Ариана Хил“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на сдружението и неговата ВСК за периода 1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; 2. заключение на РК на ВСК за периода 1.01 – 31.12.2022 г.; 3. приемане на ГФО за 2022 г. и бюджет на СУВ за 2023 г.; 4. обсъждане и гласуване на решение на ОС на СУВ за дейността през 2023 г.; 5. разни.

319

21. – Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество „София-Запад“ на основание чл. 29 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на дружеството на 30.03.2023 г. от 17,30 ч. в сградата на НЛРС, бул. Витоша № 31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата на дружеството през 2022 г.; 2. отчетен доклад на контролно-ревизионната комисия за 2022 г.; 3. приемане на финансовия отчет на дружеството за 2022 г.; 4. приемане на финансов план на дружеството за 2023 г.; 5. приемане на проекторешения за работата на дружеството през 2023 г.; 6. приемане на членски внос за 2024 г.; 7. избор на делегати за ОС на НЛРС, което ще се проведе юли 2023 г.; 8. разни. Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от избраните делегати. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

372

1. – Управителният съвет на ТК „Плевен 90“ – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение по протокол № 6 от 10.01.2023 г. свиква общо отчетно-изборно събрание на клуба на 21.03.2023 г. от 18 ч. в ресторант „Централ“ при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ТК „Плевен 90“ през 2022 г.; 2. финансов отчет за 2022 г. и приемане на бюджета за 2023 г.; 3. промени в УС на ТК; 4. разни.

318

Промени настройката на бисквитките