Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г.)

В сила от 17.03.2023 г.

Обн. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите "Министерството на отбраната" се добавя "за нуждите на въоръжените сили".

§ 2. В чл. 2 думите "въоръжение, ракети, бойни припаси, бойна и специална техника" се заменят с "оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, пътни превозни средства".

§ 3. В чл. 4 думите "видове въоръжени сили" се заменят със "структури от въоръжените сили".

§ 4. В чл. 6 съюзът "или" се заменя с "и/или", а думите "структурите на подчинение" се заменят със "структурите на пряко подчинение".

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "структурите на подчинение" се заменят със "структурите на пряко подчинение".

2. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:

"1. снемане от въоръжение на отбранителни продукти;

2. превъоръжаване с нови образци отбранителни продукти или придобиването на нови номенклатури;".

3. Създава се ал. 3:

"(3) След получаване на утвърдените от министъра на отбраната нормативи по чл. 6 командирите/ръководителите на структури от състава на въоръжените сили организират създаването на ведомствените военновременни запаси в подчинените им военни формирования/структури и издават свои заповеди с приложени списъци на материални ресурси, определени като военновременни запаси. За всички следващи промени относно тези дейности командирите/ръководителите на структури от състава на въоръжените сили издават заповеди съгласно изискванията на вътрешноведомствената уредба."

§ 6. В чл. 8 думите "структурите на подчинение" се заменят със "структурите на пряко подчинение".

§ 7. В чл. 15, ал. 4 думата "средства" се заменя с "ресурси".

§ 8. Създава се чл. 19а:

"Чл. 19а. (1) Обновяването на съхраняваните във въоръжените сили военновременни запаси, представляващи оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, се извършва чрез закупуване на материални ресурси при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или чрез замяна на наличните с новопроизведени такива.

(2) Определянето на способа за обновяване се извършва от министъра на отбраната въз основа на мотивирано предложение от началника на отбраната.

(3) Обновяването чрез замяна се извършва от държавни публични предприятия след възлагане от Министерския съвет по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

(4) Въз основа на акта на Министерския съвет по ал. 3 Министерството на отбраната предоставя посочените в него оръжия, боеприпаси, взривни вещества и/или пиротехнически изделия на държавното публично предприятие, определено при условията и по реда на чл. 7 от Закона за публичните предприятия, срещу които получава новопроизведени такива.

(5) Оценяването на военновременните запаси на Министерството на отбраната по ал. 4 се извършва от постояннодействаща комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната."

§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се т. 1а:

"1а. обновяване на наличностите от оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия чрез замяна по чл. 19а;"

б) в т. 6 съюзът "и" се заменя с "или";

в) създава се т. 9:

"9. не са годни за използване и са прекатегоризирани в последната категория, определена за съответния вид материални ресурси."

2. В ал. 4 думите "структурите на подчинение" се заменят със "структурите на пряко подчинение".

3. Алинея 5 се изменя така:

"(5) В случаите по ал. 1, т. 5, 7 и 9 военновременните запаси се възстановяват в срок до 12 месеца, а в случаите по т. 1а - в срок до 36 месеца."

§ 10. В чл. 24 думите "командира (началника) на поделението" се заменят с "командира (началника)/ръководителя на военното формирование/структура".

Заключителни разпоредби

§ 11. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките