Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО И НА СЪВЕТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ (ДВ, БР. 76 ОТ 201 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 16 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 188 ОТ 16 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 10 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ" Виж повече
Промени настройката на бисквитките