Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

  • НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 545 ОТ 28 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 15 АПРИЛ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НАМАЛЕНИЯТА НА ПРЕВОЗНИТЕ ЦЕНИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НА НЯКОИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 25 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБС Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО И НА СЪВЕТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките