Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО И НА СЪВЕТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ (ДВ, БР. 76 ОТ 201

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО И НА СЪВЕТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ (ДВ, БР. 76 ОТ 2019 Г.)

Обн. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5:

а) в изречение първо числото "10" се заменя с "11";

б) в изречение второ думата "Шестима" се заменя със "Седем" и след думата "следователите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите".

2. В ал. 6 след думата "следователите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите".


Промени настройката на бисквитките