Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

РЕШЕНИЕ № 188 ОТ 16 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2004 Г.)

 

РЕШЕНИЕ № 188 ОТ 16 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.

На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 от Закона за електронните съобщения


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


§ 1. Радиочестотна лента 38.25-39 MHz се изменя така:

"


38.25-39

ПОДВИЖНА

Забележки 30, 73

ГРАЖДАНСКИ


"

§ 2. Радиочестотни ленти 40.66-40.7 МHz, 40.7-40.98 МHz, 40.98-41.015 МHz и 41.015-42 МHz се изменят така:

"


40.66-40.7

ПОДВИЖНА

Забележки 35, 67, 73

ГРАЖДАНСКИ

40.7-40.98

ПОДВИЖНА

Забележки 35, 73

ГРАЖДАНСКИ

40.98-41.015

ПОДВИЖНА

Космически изследвания

Забележки 35, 73

ГРАЖДАНСКИ

41.015-42

ПОДВИЖНА

Забележки 35, 73

ГРАЖДАНСКИ

"

§ 3. Радиочестотни ленти 74.8-75.2 МHz и 75.2-87.5 МHz се изменят така:

"


74.8-75.2

ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ

Забележки 8, 31, 34, 73

ГРАЖДАНСКИ

75.2-87.5

ПОДВИЖНА

Забележки 30, 31, 73

ГРАЖДАНСКИ


"

§ 4. Радиочестотна лента 401-402 MHz се изменя така:

"


401-402

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-Космос)

КОСМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Космос-Земя)

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)

Забележки 73, 370, 371

ГРАЖДАНСКИ

 

"

§ 5. Забележка 30 се изменя така:

"30. Радиочестотни ленти 30.3-32.8 MHz, 38.25-38.44375 MHz, 38.56875-39 MHz, 73.3-74.1 MHz, 79.0-79.7 MHz, 151.025-151.200 MHz, 152.025-152.100 MHz, 152.150-152.200 MHz, 152.250-152.300 MHz, 153.450-153.850 MHz и честоти 153.900 MHz и 158.100 MHz се използват за нуждите на националната сигурност."

§ 6. Забележка 31 се изменя така:

"31. Радиочестотни ленти 58-60 MHz и 68-73 MHz се използват на вторична основа за нуждите на националната сигурност извън населени места и с мощност до 10 W. Радиочестотни ленти 73-73.3 MHz, 74.1-74.8 MHz, 77.8-79 MHz и 79.7-84.6 MHz могат да се използват на вторична основа за нуждите на националната сигурност извън населени места и с мощност до 10 W след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията."

§ 7. Забележка 35 се изменя така:

"35. Радиочестотна лента 39.25-40.66 MHz се използва за нуждите на националната сигурност на вторична основа извън населени места и с мощност до 5 W. Радиочестотна лента 40.66-42 MHz може да се използва на вторична основа за нуждите на националната сигурност извън населени места и с мощност до 5 W след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията."


Промени настройката на бисквитките