Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 55 от 27.VI

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.55 от 27 Юни 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Йордан Ивов Терзийски като член на Комисията по културата и медиите.

2. Избира Росица Василева Пандова-Йовкова за член на Комисията по културата и медиите.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 21 юни 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките