Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 55 от 27.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ЗАПОВЕД № РД-16-617 от 2 юни 2023 г.

На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161, ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) утвърждавам:

Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова ракия, с географско указание „Сливенска“: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)“.

Производител: „Вила Ямбол“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, кв. Индустриална зона.

Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровини за производство на спиртната напитка: гр. Сливен; гр. Шивачево, област Сливен; с. Гавраилово, област Сливен; с. Гергевец, област Сливен; с. Горно Александрово, област Сливен; с. Драгоданово, област Сливен; с. Калояново, област Сливен; с. Караново, област Сливен; с. Коньово, област Сливен; с. Кортен, област Сливен; с. Научен, област Сливен; с. Николаево, област Сливен; с. Сборище, област Сливен; с. Струпец, област Сливен; с. Съдиево, област Сливен, с. Чинтулово, област Сливен; с. Тенево, област Ямбол; с. Тополица, област Бургас; Трояново, област Бургас.

Засадена площ с плододаващи лозя: 40 100 дка.

Сорт на гроздето:

– бели: „Мускат отонел“, „Тамянка“, „Перл дьо Ксаба“, „Юни блан“, „Алиготе“, „Просеко“.

Характеристики на гроздето:

– захарно съдържание (изразено в %): мин. 19;

– киселинност (изразена в г/л): мин. 4;

– механичен състав – съгласно приложена справка за характеристиките на гроздето.

Описание на автентична или традиционна технология за производство на спиртната напитка:

· бране – ръчно в пластмасови съдове;

· транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;

· преработка – извършва се до 24 часа след брането чрез ронкане и отделяне на чепките;

· метод на ферментация и дестилация:

– извършва се настойване в продължение на 72 – 96 часа;

– ферментацията протича при контролирана температура със селектирани щамове дрожди във винификатори с обем от 30 000 до 60 000 кг гроздова каша при специална схема на оросяване; полученият материал се подлага на дестилация в дестилационно-ректификационна инсталация с непрекъснато действие или дестилационна инсталация с периодично действие тип „Шарантски апарат“;

· начин на съхранение – полученият готов дестилат се съхранява в стоманенобетонни резервоари с подходяща изолация, съдове от неръждаема стомана и дъбови бъчви тип „барик“;

· метод за обработка – след смесване на дестилата с деминерализирана питейна вода за достигане на желания алкохолен градус, при необходимост ракията се обработва, стабилизира и филтрува.

За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска“: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)“ са представени:

1. Протоколи от изпитване № 194 и № 195 от 1.12.2022 г. на акредитираната Централна лаборатория при „ВП Брандс Интернешънъл“ – АД, за основните физико-химични показатели по ЗВСН.

2. Протокол № 33 от 1.12.2022 г. на РАДК към X.X. РЛВК за извършен органолептичен анализ и оценка.

3. Сертификати за автентичност № 1077 и № 1078 от 1.12.2022 г., издадени от X.X. РЛВК.

С настоящата заповед отменям Заповед № РД-27-4 от 27.10.2017 г. на министъра на икономиката.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: Н. Стоянов

5081

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-95 от 10 май 2023 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5010

 

ЗАПОВЕД № РД-18-96 от 22 май 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 20.11.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5011

 

ЗАПОВЕД № РД-18-97 от 2 юни 2023 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5012

 

ЗАПОВЕД № РД-18-98 от 8 юни 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия, попадащи в урбанизираните територии на землищата на с. Калотина и с. Драгоил, община Драгоман, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.12.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

5013

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 220 от 28 април 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общия устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 30702.17.11, местност Валого по кадастралната карта на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“, със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 2,5;

Плътност на застрояване – максимум 60 %;

Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: Р. Тасков

5096

 

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 946 от 28 март 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Монтана, одобрява частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се променя устройствената зона от „територия с общо предназначение – обработваеми земи – трайни насаждения“ в „жилищна устройствена зона с малка височина – Жм“, с показатели за застрояване: Пл. застр. – 40%; Кинт. – 1,2; Позел. 40 – 60%, съгласно чертежа.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

Съгласно чл. 127, ал. 12 от ЗУТ общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Председател: И. Иванов

5090

 

ОБЩИНА СОПОТ

РЕШЕНИЕ № 384 от 30 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Решение № 275, взето с протокол № 47 от 28.06.2022 г. на Общинския съвет – Сопот, с което е разрешено изменението, решение по т. 2 от протокол № IV от 28.03.2023 г. на ОЕСУТ – Сопот, Общинският съвет – Сопот, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Сопот, касаещо изменение на структурна единица 77 – земеделска територия с устройствен режим с недопустима промяна на предназначението в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68080.123.3 с площ 11 098 кв. м, „Малкия друм“ по КККР на гр. Сопот, в земеделска територия с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за жилищно строителство.

Председател: Н. Пенева

5067

64. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжния съд – Хасково – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават: в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

5098

55. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за извършване на преподавателска и научноизследователска работа за нуждите на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № СИ29-РД03-140 от 8.06.2023 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.

5089

425. – Техническият университет – Габрово, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: главни асистенти във: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ (Синтез и анализ на алгоритми, Дискретни структури) – един, всички със срок за подаване на документи 2 месеца; доценти във: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Управление на интелектуалната собственост“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на текстилните материали“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (Електрически машини I) – един, всички със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.

5066

6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурси за доценти: двама за нуждите на секция „Хидрогеология“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, специалност „Хидрогеология“; един за нуждите на секция „Геохимия и петрология“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, специалност „Петрология“; един за нуждите на секция „Минералогия и минерални ресурси“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, специалност „Минералогия и кристалография“, всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205. За справки – тел. 02/979 2288.

5065

673. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Украинците и Украйна в историята на Европа), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

5084

147. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ (01.05.16) за нуждите на лаборатория „Катализ за енергия и опазване на околната среда“, по тематично направление „Каталитични системи за нови енергийни източници“ – един, и по тематично направление „Синтез и охарактеризиране на каталитични материали за обезвреждане на летливи органични съединения“ – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

5064

23. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за гр. Кресна, община Кресна – 14492.10.1, 14492.10.29, 14492.10.44, 14492.10.89, 14492.10.221, 14492.10.318, 14492.10.319, 14492.10.376, 14492.11.20, 14492.11.21, 14492.11.221, 14492.11.280, 14492.11.372, 14492.21.1, 14492.21.2, 14492.21.3, 14492.21.4, 14492.21.5, 14492.21.38, 14492.21.39, 14492.21.42, 14492.21.47, 14492.21.48, 14492.21.49, 14492.21.50, 14492.21.52, 14492.21.62, 14492.21.71, 14492.21.72, 14492.21.78, 14492.21.80, 14492.21.81, 14492.21.85, 14492.21.87, 14492.21.88, 14492.21.89, 14492.21.92, 14492.21.96, 14492.21.97, 14492.21.99, 14492.21.102, 14492.21.103, 14492.21.104, 14492.21.106, 14492.21.107, 14492.21.108, 14492.21.111, 14492.21.112, 14492.21.113, 14492.21.248, 14492.21.249, 14492.21.251, 14492.21.263, 14492.21.289, 14492.21.290, 14492.21.364, 14492.21.404, 14492.22.3, 14492.22.8, 14492.22.9, 14492.22.10, 14492.22.11, 14492.22.32, 14492.22.34, 14492.22.39, 14492.22.43, 14492.22.46, 14492.22.51, 14492.22.55, 14492.22.255, 14492.22.258, 14492.22.263, 14492.22.264, 14492.25.15, 14492.25.16, 14492.25.17, 14492.25.27, 14492.25.313; за с. Горна Брезница, община Кресна – 16136.1.30, 16136.1.218, 16136.1.711, 16136.1.753, 16136.1.829, 16136.1.909, 16136.1.1045, 16136.17.2, 16136.17.3, 16136.20.407, 16136.20.752, 16136.20.829, 16136.30.119, 16136.30.141, 16136.30.157, 16136.30.158, 16136.30.409, 16136.30.465, 16136.30.466, 16136.30.467, 16136.30.608, 16136.30.721, 16136.30.742, 16136.30.828, 16136.30.829, 16136.30.855. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

5016

24. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Аканджиево, община Белово – 00165.14.147, 00165.2.82, 00165.2.83, 00165.2.84, 00165.2.85, 00165.18.64, 00165.23.5, 00165.23.7, 00165.23.8, 00165.23.18, 00165.23.19, 00165.23.20, 00165.26.84, 00165.23.41, 00165.26.1, 00165.26.2, 00165.26.5, 00165.26.6, 00165.26.3, 00165.26.4, 00165.23.38, 00165.23.39, 00165.23.40, 00165.25.84, 00165.38.157, 00165.42.144, 00165.42.145, 00165.32.150, 00165.32.21, 00165.32.22, 00165.32.16, 00165.32.17, 00165.32.19, 00165.32.20, 00165.32.14, 00165.32.134, 00165.17.119, 00165.30.116, 00165.32.126, 00165.12.71, 00165.17.88, 00165.17.96; за с. Габровица, община Белово – 14163.26.28, 14163.26.63, 14163.26.42, 14163.26.80, 14163.26.57, 14163.26.82, 14163.26.26, 14163.26.53, 14163.26.88, 14163.26.71, 14163.26.9918, 14163.26.9923, 14163.26.60, 14163.26.62, 14163.26.87, 14163.26.47, 14163.26.48, 14163.26.36, 14163.26.41, 14163.26.52, 14163.34.91, 14163.49.8, 14163.16.45, 14163.26.44, 14163.26.46, 14163.26.72, 14163.30.46, 14163.47.34, 14163.33.12, 14163.33.97, 14163.33.98, 14163.33.11, 14163.34.22, 14163.34.10, 14163.34.18, 14163.34.126, 14163.49.7, 14163.34.134, 14163.34.33, 14163.38.4, 14163.38.157, 14163.38.3, 14163.47.40, 14163.47.133, 14163.39.10, 14163.39.3, 14163.39.4, 14163.39.145, 14163.47.42, 14163.39.5, 14163.33.41, 14163.40.151, 14163.33.139, 14163.33.32, 14163.33.128, 14163.33.25, 14163.33.130, 14163.33.129, 14163.33.118, 14163.33.30, 14163.33.120, 14163.33.95, 14163.26.54, 14163.26.43, 14163.26.35, 14163.26.9920, 14163.33.112, 14163.33.140, 14163.34.125, 14163.34.124, 14163.33.36, 14163.39.146, 14163.39.155; за с. Дъбравите, община Белово – 24414.45.54, 24414.45.57, 24414.20.47, 24414.20.50, 24414.32.35, 24414.32.42, 24414.42.22, 24414.42.49, 24414.41.39, 24414.42.161, 24414.41.2, 24414.41.54, 24414.40.156, 24414.40.65, 24414.44.34, 24414.39.109, 24414.39.110, 24414.39.54, 24414.39.89, 24414.39.52, 24414.39.88; за с. Мененкьово, община Белово – 47812.20.11, 47812.23.1, 47812.23.6, 47812.23.7, 47812.23.13, 47812.23.14, 47812.23.15, 47812.23.32, 47812.23.26, 47812.23.23, 47812.23.144, 47812.33.139, 47812.33.41, 47812.23.273, 47812.23.143, 47812.23.86, 47812.23.89, 47812.23.125, 47812.23.134, 47812.23.135, 47812.23.148, 47812.23.139, 47812.522.282, 47812.522.502, 47812.522.284, 47812.522.291, 47812.522.289, 47812.31.507, 47812.31.136, 47812.11.136, 47812.12.242, 47812.12.280, 47812.10.313, 47812.12.263, 47812.19.17, 47812.23.152, 47812.23.142, 47812.23.5; за с. Момина клисура, община Белово – 48903.36.478, 48903.36.614, 48903.111.619, 48903.111.617, 48903.113.3, 48903.114.3, 48903.121.600, 48903.121.599, 48903.121.2, 48903.121.591, 48903.19.1, 48903.19.2, 48903.20.8, 48903.20.9, 48903.20.4, 48903.20.580; за с. Сестримо, община Белово – 66319.29.240, 66319.29.275, 66319.29.38, 66319.29.52, 66319.29.53, 66319.29.175, 66319.29.74, 66319.29.75, 66319.29.101, 66319.29.102, 66319.29.103, 66319.29.105, 66319.29.82, 66319.29.83, 66319.29.107, 66319.29.176, 66319.29.120, 66319.29.121, 66319.29.127, 66319.29.174, 66319.29.178, 66319.29.161, 66319.29.179, 66319.29.158, 66319.29.181, 66319.41.7, 66319.41.116, 66319.41.17, 66319.41.117, 66319.41.3, 66319.67.119, 66319.67.14, 66319.42.127, 66319.27.81, 66319.27.79, 66319.27.86, 66319.27.68, 66319.27.69, 66319.26.174, 66319.27.19, 66319.27.30, 66319.27.82, 66319.26.92, 66319.26.93, 66319.26.89, 66319.26.91, 66319.45.117, 66319.45.204, 66319.78.12, 66319.78.5, 66319.78.10, 66319.78.13, 66319.77.236, 66319.77.47, 66319.77.251, 66319.77.35, 66319.77.51. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

5017

25. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бъзън, община Русе – 07231.19.133, 07231.38.227, 07231.38.231, 07231.38.232, 07231.38.235, 07231.38.569, 07231.38.570, 07231.58.215, 07231.58.488, 07231.241.2, 07231.242.80, 07231.58.210, 07231.59.27, 07231.59.217, 07231.58.489, 07231.38.459, 07231.38.230, 07231.40.468, 07231.40.209, 07231.40.462, 07231.40.205, 07231.40.493; за гр. Мартен, община Русе – 47336.57.7, 47336.57.41, 47336.57.48, 47336.57.49, 47336.61.1, 47336.62.94, 47336.63.95, 47336.63.287, 47336.63.369, 47336.63.370, 47336.64.68, 47336.64.77, 47336.64.184, 47336.70.7, 47336.70.356, 47336.70.361; за с. Николово, община Русе – 51679.10.8, 51679.11.405, 51679.12.12, 51679.12.362, 51679.12.583, 51679.12.584, 51679.13.1, 51679.13.7, 51679.13.9, 51679.13.13, 51679.13.16, 51679.13.17, 51679.14.8, 51679.14.11, 51679.14.252, 51679.15.2, 51679.15.3, 51679.15.10, 51679.15.13, 51679.16.253, 51679.17.7, 51679.17.8, 51679.17.250, 51679.18.4, 51679.18.7, 51679.18.9, 51679.18.10, 51679.18.11, 51679.18.13, 51679.19.2, 51679.19.3, 51679.19.4, 51679.19.5, 51679.19.13, 51679.19.256, 51679.19.258, 51679.19.260, 51679.21.1, 51679.21.3, 51679.21.6, 51679.21.10, 51679.21.11, 51679.21.12, 51679.21.13, 51679.21.14, 51679.21.15, 51679.21.16, 51679.21.17, 51679.21.18, 51679.21.19, 51679.21.20, 51679.21.21, 51679.21.177, 51679.21.179, 51679.22.1, 51679.22.2, 51679.22.3, 51679.22.4, 51679.22.5, 51679.22.320, 51679.23.1, 51679.23.3, 51679.23.5, 51679.23.9, 51679.23.10, 51679.23.11, 51679.23.13, 51679.23.16, 51679.23.17, 51679.23.19, 51679.23.20, 51679.23.21, 51679.23.22, 51679.23.23, 51679.23.39, 51679.23.40, 51679.23.43, 51679.23.44, 51679.23.46, 51679.23.47, 51679.23.48, 51679.23.49, 51679.24.1, 51679.24.2, 51679.24.3, 51679.25.2, 51679.25.3, 51679.25.5, 51679.25.7, 51679.25.8, 51679.25.9, 51679.25.10, 51679.25.87, 51679.25.154, 51679.25.155, 51679.25.156, 51679.26.1, 51679.26.2, 51679.26.3, 51679.26.4, 51679.26.5, 51679.26.6, 51679.26.7, 51679.26.152, 51679.26.153, 51679.27.2, 51679.27.3, 51679.27.4, 51679.27.5, 51679.27.6, 51679.27.7, 51679.27.84, 51679.27.85, 51679.27.88, 51679.28.2, 51679.28.3, 51679.29.1, 51679.29.2, 51679.29.4, 51679.29.5, 51679.29.6, 51679.29.7, 51679.29.8, 51679.29.10, 51679.29.11, 51679.29.12, 51679.29.74, 51679.30.1, 51679.31.2, 51679.31.3, 51679.31.4, 51679.31.5, 51679.31.330, 51679.31.331, 51679.32.1, 51679.32.2, 51679.32.277, 51679.32.300, 51679.32.326, 51679.32.328, 51679.32.367, 51679.32.368, 51679.32.389, 51679.32.390, 51679.33.1, 51679.33.338, 51679.33.344, 51679.33.383, 51679.33.384, 51679.33.386, 51679.33.387, 51679.34.1, 51679.34.2, 51679.34.403, 51679.35.1, 51679.35.347, 51679.35.349, 51679.35.355, 51679.35.370, 51679.35.371, 51679.35.379, 51679.35.381, 51679.35.394, 51679.35.396, 51679.35.398, 51679.35.404, 51679.35.405, 51679.35.406, 51679.35.407, 51679.36.5, 51679.36.8, 51679.36.9, 51679.36.11, 51679.36.12, 51679.36.17, 51679.36.18, 51679.36.375, 51679.36.376, 51679.36.377, 51679.37.1, 51679.37.2, 51679.37.3, 51679.37.4, 51679.37.5, 51679.37.604, 51679.38.3, 51679.38.4, 51679.38.5, 51679.71.28, 51679.71.54, 51679.71.55, 51679.71.56, 51679.71.58, 51679.71.608, 51679.71.610, 51679.72.60, 51679.78.68, 51679.84.1, 51679.84.2, 51679.85.4, 51679.85.5, 51679.85.15, 51679.85.86, 51679.85.95, 51679.92.12, 51679.92.156, 51679.106.191, 51679.137.2, 51679.137.3, 51679.137.5, 51679.137.6, 51679.137.178, 51679.137.249, 51679.137.319, 51679.138.1, 51679.138.314, 51679.173.475, 51679.173.477, 51679.173.500, 51679.173.790, 51679.175.440, 51679.178.1, 51679.178.4, 51679.178.359, 51679.178.365, 51679.178.413, 51679.179.1, 51679.179.9, 51679.180.402, 51679.181.336, 51679.183.78, 51679.185.5, 51679.185.6, 51679.185.157, 51679.210.280, 51679.211.2, 51679.211.3, 51679.211.4, 51679.211.5, 51679.211.6, 51679.211.10, 51679.211.11, 51679.211.279, 51679.211.288, 51679.211.310, 51679.211.311, 51679.212.9, 51679.212.10, 51679.212.11, 51679.212.40, 51679.212.52, 51679.212.246, 51679.213.4, 51679.213.10, 51679.213.12, 51679.213.17, 51679.213.24, 51679.213.56, 51679.213.60, 51679.213.61, 51679.213.64, 51679.213.72, 51679.213.73, 51679.213.74, 51679.213.481, 51679.213.493, 51679.213.494, 51679.213.495, 51679.213.530, 51679.213.554, 51679.218.59, 51679.19.262, 51679.19.263, 51679.22.172, 51679.26.154, 51679.71.603, 51679.35.408, 51679.35.410, 51679.35.409, 51679.213.605, 51679.213.492, 51679.213.491, 51679.213.490, 51679.213.488, 51679.213.489, 51679.173.478, 51679.175.474, 51679.175.472, 51679.178.2, 51679.178.7, 51679.178.8, 51679.212.283, 51679.14.10, 51679.38.1, 51679.38.2; за с. Сандрово, община Русе – 65348.10.17, 65348.10.86, 65348.11.174, 65348.14.277, 65348.14.279, 65348.14.285, 65348.16.110, 65348.17.114, 65348.18.1, 65348.18.117, 65348.18.118, 65348.25.74, 65348.25.77, 65348.25.81, 65348.68.66, 65348.68.67, 65348.68.68, 65348.68.69, 65348.68.73, 65348.68.100; за с. Червена вода, община Русе – 80460.26.180, 80460.26.206, 80460.36.121, 80460.36.129, 80460.36.591, 80460.36.621, 80460.52.30, 80460.52.33, 80460.52.46, 80460.52.118, 80460.52.120, 80460.52.132, 80460.52.138, 80460.52.141, 80460.52.666, 80460.129.284, 80460.129.760, 80460.130.269, 80460.130.271, 80460.130.274, 80460.130.277, 80460.130.281, 80460.130.285, 80460.130.286, 80460.130.347, 80460.130.376, 80460.130.750, 80460.130.751, 80460.130.752, 80460.130.753, 80460.130.757, 80460.130.795, 80460.133.264, 80460.133.379, 80460.133.746, 80460.187.655, 80460.297.209, 80460.297.211, 80460.297.212, 80460.297.291, 80460.297.717, 80460.297.719, 80460.888.992, 80460.130.357, 80460.130.278, 80460.52.663, 80460.52.126, 80460.52.667, 80460.297.213, 80460.297.214, 80460.297.716, 80460.130.792, 80460.130.794, 80460.133.267, 80460.888.270, 80460.133.747, 80460.132.276, 80460.132.748, 80460.132.703, 80460.132.280, 80460.132.749, 80460.263.207, 80460.263.709, 80460.263.708, 80460.26.205, 80460.26.710, 80460.26.715, 80460.26.117, 80460.26.183, 80460.26.714; за с. Пиргово, община Иваново – 56397.225.5, 56397.225.6, 56397.225.8, 56397.231.172, 56397.239.157, 56397.301.307, 56397.303.293, 56397.303.300, 56397.332.6, 56397.332.7, 56397.335.395, 56397.353.3, 56397.354.347, 56397.355.16, 56397.355.17, 56397.355.18, 56397.355.19, 56397.355.347, 56397.357.350, 56397.385.14, 56397.389.347, 56397.854.11, 56397.854.14, 56397.854.851, 56397.855.1, 56397.855.2, 56397.855.3, 56397.855.5, 56397.855.6, 56397.855.12, 56397.855.13, 56397.855.14, 56397.884.883, 56397.888.871, 56397.888.887, 56397.888.897, 56397.890.6, 56397.890.7, 56397.890.10, 56397.891.885, 56397.891.892, 56397.919.923, 56397.922.1, 56397.922.8, 56397.922.965, 56397.924.1, 56397.924.2, 56397.925.1, 56397.925.3, 56397.927.1, 56397.373.11, 56397.373.12, 56397.373.13, 56397.373.10, 56397.360.14, 56397.216.251, 56397.236.172, 56397.351.352, 56397.394.1, 56397.371.116, 56397.371.370; за с. Щръклево, община Иваново – 84049.6.11, 84049.7.1, 84049.7.2, 84049.7.3, 84049.7.4, 84049.7.5, 84049.7.52, 84049.8.1, 84049.8.2, 84049.8.52, 84049.10.36, 84049.11.1, 84049.11.2, 84049.11.3, 84049.11.4, 84049.11.5, 84049.11.6, 84049.11.36, 84049.12.1, 84049.12.2, 84049.12.3, 84049.12.4, 84049.12.6, 84049.12.36, 84049.13.1, 84049.13.2, 84049.13.3, 84049.13.4, 84049.13.5, 84049.13.6, 84049.14.5, 84049.14.6, 84049.14.107, 84049.15.14, 84049.15.107, 84049.16.6, 84049.16.9, 84049.16.11, 84049.16.12, 84049.16.174, 84049.18.3, 84049.18.4, 84049.18.5, 84049.18.7, 84049.18.8, 84049.20.2, 84049.20.173, 84049.21.4, 84049.21.5, 84049.21.6, 84049.21.7, 84049.21.9, 84049.21.10, 84049.21.11, 84049.21.12, 84049.21.13, 84049.21.14, 84049.21.16, 84049.21.73, 84049.23.278, 84049.23.356, 84049.25.1, 84049.25.10, 84049.27.10, 84049.28.4, 84049.28.11, 84049.29.2, 84049.29.4, 84049.29.5, 84049.29.6, 84049.29.28, 84049.29.31, 84049.32.171, 84049.33.171, 84049.36.1, 84049.36.2, 84049.36.3, 84049.36.4, 84049.36.5, 84049.36.6, 84049.36.7, 84049.36.8, 84049.36.9, 84049.36.10, 84049.36.11, 84049.36.12, 84049.36.13, 84049.36.14, 84049.36.15, 84049.36.34, 84049.51.11, 84049.51.18, 84049.51.52, 84049.52.52, 84049.53.52, 84049.54.52, 84049.56.11, 84049.56.14, 84049.56.22, 84049.77.283, 84049.83.895, 84049.83.899, 84049.83.902, 84049.83.904, 84049.104.231, 84049.104.337, 84049.109.184, 84049.109.186, 84049.109.306, 84049.109.307, 84049.109.342, 84049.159.41, 84049.172.1, 84049.172.13, 84049.172.14, 84049.501.283, 84049.501.286, 84049.1616.107, 84049.21.15, 84049.76.276. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

5018

22. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

5015

21. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово, с. Червена вода, община Русе, с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.

5014

88. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през май 2023 г. е извършена следната продажба: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4082.726.1.1, София, ж.к. Младост-1, до бл. 40, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Младост“, със съответното право на строеж, продадено на X.X.X. за 140 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).

5047

13. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VI-77 и УПИ VII-77 по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2196.313 по КККР за създаване на нови УПИ VI-313 – „за ЖС“, и УПИ VII-313 – „за ЖС“, кв. 36, ИПУР от о.т. 77 до о.т. 82 и от о.т. 77в (нова) до о.т. 84, вследствие на което се изменят границите на контактни УПИ V-78 от кв. 36 и УПИ I – „за озеленяване“, от кв. 35, м. Кв. Вердикал, район „Банкя“, разрешен със Заповед № РА50-476 от 19.07.2021 г. на гл. архитект на СО. Проектът е изложен в Район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Банкя“.

5020

16. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 349 по протокол № 77 от 25.05.2023 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване за нови УПИ ХL, XXXIX и ХV от кв. 120; изменение на плана за улична регулация между о.т. 672 – о.т. 673б, м. Гр. Нови Искър, кв. Гниляне, който е изложен в Район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5075

17. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 355 по протокол № 77 от 25.05.2023 г. на СОС е одобрен проект за изменение на улична регулация по ул. Боян Магесник, прилежаща на кв. 109 и 106; по ул. Велчо Атанасов, прилежаща на кв. 106 и 107; по ул. Юндола, прилежаща на кв. 107, 109 и 201; по ул. Добромирка, прилежаща на кв. 109; по ул. Георги Пеячевич, прилежаща на кв. 109, 106 и 107; по ул. Кадин връх, прилежаща на кв. 106 и 107 и изменение на план за регулация на вътрешните регулационни линии на кв. 106, 107 и 109, м. Подуяне – Редута, район „Слатина“. Решението и проектът са изложени в Район „Слатина“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Слатина“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5076

22. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 351 по протокол № 77 от 25.05.2023 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 57011.5523.9, 57011.5523.24 и 57011.5523.25 от КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“ – СО, за създаване на нови УПИ ХХХ, ХХХІ и ХХХІІ от кв. 1, м. С. Подгумер; план за улична регулация за нови улици по о.т. 15д – о.т. 15е (нова); по о.т. 15е (нова) – о.т. 15ж (нова) – о.т. 15з (нова) – о.т. 15и (нова) и по о.т. 15з (нова); о.т. 15к (нова); план-схеми по част „Водоснабдяване и канализация“, който е изложен в Район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5077

31. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР) от о.т. 499 (нова) в м. Трайков чифлик през о.т. 2071 до о.т. 517 (нова), от о.т. 517 (нова) до о.т. 528 (нова), от о.т. 513 до о.т. 538 (нови), от о.т. 510 до о.т. 548 (нови), от о.т. 509 до о.т. 549 (нови) и от о.т. 502 до о.т. 560 (нови), от о.т. 500 през о.т. 560-о.т. 549-о.т. 548-о.т. 538 до о.т. 527а (нови) при кв. 44а в м. Кв. Суходол; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти в м. Дреновец и в м. Крушовец, които са прилежащи на уличната регулация, за ПИ с идентификатор 68134.3998.11 се създават нови УПИ в нов кв. 51, за ПИ с идентификатор 68134.3981.23 се създава нов УПИ I в нов кв. 52, за ПИ с идентификатор 68134.3981.19 се създават нови УПИ в нов кв. 54, за ПИ с идентификатор 68134.3979.1 се създават нови УПИ I и УПИ II в нов кв. 55, за ПИ с идентификатор 68134.3956.3 се създава нов УПИ I в нов кв. 56 и за ПИ с идентификатор 68134.3982.9 се създават нови УПИ в нов кв. 53; изменение на план за улична регулация (ИПР) от о.т. 308 до о.т. 313а при м. Трайков чифлик, като се измества профилът на улицата от о.т. 310а (нова) до о.т. 499 и от о.т. 528 до о.т. 319 в м. Кв. Суходол; изменение на плана за регулация на „Терен за учебно-медицински и болничен комплекс на Медицинската академия – София“, югозападно от кв. Суходол, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електроснабдяване“, „Газификация“, „ПТКП“ и проект за вертикално планиране. Проектът и схемите към него са изложени за запознаване в Район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Овча купел“ на СО.

5095

49. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: ул. Пирин, в участъка от бул. Братя Бъкстон до бул. България, район „Витоша“, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. Манастирски ливади – запад, одобрен със Заповед № РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на Столичния общински съвет, както следва: 1. Заповед № СОА23-РД40-3 от 17.01.2023 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2532 (застроен), с площ за отчуждаване 4 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.1932.2531.3 с площ 39 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.766 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Пирин № 60, район „Витоша“; липсват данни за собствеността на отчуждавания имот; 2. Заповед № СОА23-РД40-7 от 17.01.2023 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2462 (незастроен), с площ за отчуждаване 43 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.2028 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Пирин № 34, район „Витоша“; липсват данни за собствеността на отчуждавания имот; 3. Заповед № СОА23-РД40-10 от 17.01.2023 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2456 (незастроен), с площ за отчуждаване 5 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.825 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Ген. Стефан Тошев № 70, район „Витоша“; собственик на имота – X.X..

5036

8. – Община Ботевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 131 от 25.05.2023 г. на Общинския съвет – Ботевград, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-схема за: Нов кабел НН за външно електрозахранване на приемник на ел. енергия в ПИ с идентификатор 05815.305.1136 по КККР на Ботевград – трасе, преминаващо през имот – публична общинска собственост (ПИ 05815.305.570), НТП – за второстепенна улица. Поради възникналата необходимост от електрозахранване на „Приемник на ел. енергия“, намиращ се в ПИ 05815.305.1136, се налага изграждане на нова въздушна линия НН, която започва от съществуващ СБС на мрежа НН на ТП „Казарма“, разположен в ПИ 05815.305.570, преминава в източна посока през същия (по реализирана улица между о.т. 1814 и о.т. 1814а) и достига до проектен стълб № 2 на имотната граница на ПИ 05815.305.1136 съгласно приложената графична част на проекта. Проектът е изложен в стая 28 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по одобрения проект чрез Община Ботевград до Административния съд – София област.

5044

2. – Община Брезник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 9400-1220 от 5.05.2023 г. от X.X.X. с внесен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – ПР за УПИ ІІ-36а, V-ТКЗС в кв. 35 и улица с о.т. 23 – 23б – 23а – 44 по РП на махала Пали лула, с. Велковци, като: В плана за регулация проектът предвижда изменение на действащ ПУП – ПР в обхват на УПИ ІІ-36а и УПИ V-ТКЗС, кв. 5 по РП на махала Пали лула, с. Велковци, община Брезник, и улична регулация с о.т. 23 – 23а – 23б – 44, кв. 11 и 14, като същата се постави в съответствие с материализирана на място улица и към УПИ ІІ-36а се придават 171 кв. м, а към УПИ V-ТКЗС се придават 129 кв. м. Проектът ПУП – ПР се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан във всеки присъствен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Брезник.

5091

2. – Община Върбица, област Шумен, на основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 3 от 30.03.2023 г. Общинският съвет – Върбица, одобрява частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на с. Бяла река, одобрен със Заповед № 50 от 1987 г., в обхват: УПИ IХ-170, намиращ се в кв. 43, и засегнатите от изменението съседни УПИ Х-169 и VIII-164; улица с о.к. 127 – о.к. 128; УПИ VII-164, кв. 43, УПИ I-204, II-204, III-204, кв. 45. С проекта се предвижда промяна на улична отсечка о.к. 127 – о.к. 128 през нови о.к. 128а и о.к. 128б, а гореописаните УПИ се видоизменят съгласно скицата-предложение. С проекта не се променя отреждането на засегнатите УПИ за „нискоетажно жилищно застрояване“. Изменението се одобрява съгласно изготвените графични материали и обяснителни записки на приложените проекти, неразделна част от решението.

5082

50. – Община Габрово на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към тях за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за: 1. землище на с. Поповци, КР 401 и 450, община Габрово, област Габрово; 2. поземлени имоти 12168.27.172 и 12168.27.173 по ПНИ на с. Враниловци, община Габрово, област Габрово, които са изложени в сградата на Община Габрово. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

5046

4. – Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 995 от 25.05.2023 г. на Общинския съвет – Казанлък, е одобрен парцеларен план на „локално платно“ за транспортен достъп към ПИ с идентификатори: 35167: 16.23; 16.24; 16.43; 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25; 17.26, в местност Арите, землище Казанлък, ситуиран чрез локално двупосочно платно с ширина на пътните ленти по 3 м, разположено върху поземлен имот с идентификатор 35167.17.213 и върху ПИ 35167.18.715, ведно с промяна на улична регулация чрез изграждане на кръгово кръстовище между осови точки 3260 и 3261 по бул. 23-ти пехотен шипченски полк (ПИ с идентификатор 35167.501.603), срещу УПИ ІІІ-8358 и ІV-7028, кв. 470. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък.

5035

3. – Община Камено на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на нова улица, започваща от о.т. 2 от регулационния план на с. Константиново, в участъка между кв. 1 и 12, преминаваща през ПИ с идентификатор 52279.10.380 по КККР на с. Константиново (вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – друг вид земеделска земя). Проектът е изложен в Община Камено (техническа служба). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5045

7. – Община Костенец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил за одобряване проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземна кабелна линия СН 20 kV „Пчелин ВЕЛ 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в поземлен имот 554554.10.27 по кадастралната карта на с. Очуша, възложител – X.X.X.“. Проектът се намира в стая 34, ет. 4 в сградата на общинската администрация – Костенец. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5042

182. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за кабелно трасе НН за автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода в ПИ 29283.49.5 по КККР на с. Жеравна, община Котел, област Сливен. Трасето на подземния кабел се изгражда с цел да обслужва и захранва имот с идентификатор 29283.49.5. Кабелът е с дължина 359,30 м, намиращ се в имоти с идентификатори 29283.49.1 и 29283.49.5 по КККР на с. Жеравна. Сервитутната граница е четири метра, като отстои на два метра от двете страни на оста на кабела, съгласно т. 14.2 на приложение № 1 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5078

182а. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за кабелно трасе НН за автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода в ПИ 36854.85.15 по КККР на с. Кипилово, община Котел, област Сливен. Трасето на подземен кабел се изгражда с цел да обслужва и захранва имот с идентификатор 36854.85.15. Кабелът е с дължина 18,30 м, намиращ се в имоти с идентификатори 36854.80.115 и 36854.85.15 по КККР на с. Кипилово. Сервитутната граница е четири метра, като отстои на два метра от двете страни на оста на кабела, съгласно т. 14.2 на приложение № 1 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5079

17. – Община Кресна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 530 по протокол № 41 от 2.06.2023 г. на ОбС – Кресна, са одобрени следните ПУП – ПП (парцеларни планове): 1. ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за осигуряване на външно захранване с вода за питейно-битови нужди до поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по КККР на гр. Кресна, община Кресна, преотреден „за авторемонтна дейност, административна сграда и паркинг“, на възложител „Емили – 2013“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., преминаващ съгласно регистър към проекта през: ПИ 14492.14.223, път ІV клас на община Кресна, публична общинска собственост, с дължина на трасето 2,42 м и площ с ограничение в ползването му 0,010 дка за външен водопровод; ПИ 14492.15.314, местен път на община Кресна, публична общинска собственост, с дължина на трасето – 5,89 м и площ с ограничение в ползването му 0,024 дка за външен водопровод; 2. ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и на основание предпроектно проучване на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с изх. № 1203798742/23.09.2020 г. за осигуряване на външно ел. захранване, което ще се реализира от съществуваща ВМрНН на ТП „Гарата Кресна“, мрежа в SAP 21040801, до поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по КККР на гр. Кресна, община Кресна, преотреден „за авторемонтна дейност, административна сграда и паркинг“ на възложител „Емили – 2013“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., преминаващ през следните поземлени имоти: ПИ 14492.14.223, път ІV клас на община Кресна, публична общинска собственост, с дължина на трасето 4,49 м и площ с ограничение в ползването му 0,018 дка за външно ел. захранване; ПИ 14492.15.314, местен път на община Кресна, публична общинска собственост, с дължина на трасето 2,66 м и площ с ограничение в ползването му 0,011 дка за външно ел. захранване. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез ОбС – Кресна, пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5050

17а. – Община Кресна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 528 по протокол № 41 от 2.06.2023 г. на ОбС – Кресна, е одобрен ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за трасе на кабелна линия ниско напрежение за захранване на обект: „Външно кабелно ел. захранване с кабели СрН за нов БКТП 20/0,4 kV 1 х 160 kVА и нов БКТП 20/0,4 kVА 1 х 160 kVА за захранване на обект: „Складова база“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 14492.5.201, местност Завоя, гр. Кресна, собственост на „Транстрейт“. Трасето на външното ел. захранване е с дължина 175 м и започва от трасе на кабел СрН до нов БКТП, преминаващ съгласно регистър към проекта през: ПИ 14492.5.46, местност Завоя по КККР на гр. Кресна, земеделска земя, собственост на „Транстрейт“ – ЕООД, и „Профин Контрол“ – ЕООД, по силата на н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 115, том ІІ, дело № 326 от 7.03.2022 г., с дължина 135,40 м, за което е учредено сервитутно право по реда на чл. 64, ал. 2 от Закона за енергетиката с н.а. № 156, том І, рег. № 1440, дело № 148/2023 г., вписан в Службата по вписванията – Сандански, с дв. вх. рег. № 952, вх. рег. № 958, акт № 55, том 4, дело № 666/2023 г.; ПИ 14492.5.189, м. Завоя по КККР на гр. Кресна с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кресна, с дължина 39,60 м, за което е учрено право на прокарване със Заповед № 235 от 25.01.2023 г. на кмета на община Кресна. Трасето завършва в нов БКТП, намиращ се в имот с идентификатор № 14492.5.201, местност Завоя по КККР на гр. Кресна, община Кресна – урбанизирана територия, собственост на възложителя. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез ОбС – Кресна, пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5051

17б. – Община Кресна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 529 по протокол № 41 от 2.06.2023 г. на ОбС – Кресна, е одобрен ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за трасе на външно подземно електрозахранване с кабел 20 kV чрез електропроводно отклонение от съществуващ ЖР стълб, разположен в ПИ 14492.7.14 за ВЕЛ 20 kV „Перун“ от П/ст „Кресна“ до проектен трафопост в ПИ 14492.7.13, местност Пумпаловото, гр. Кресна, община Кресна, на възложител: „ФтЕЦ Пумпаловото“ – ЕООД, преминаващ съгласно регистър към проекта през поземлен имот с идентификатор 14492.7.14, земеделска територия, пасище – мера, шеста категория, м. Пумпаловото, гр. Кресна, публична общинска собственост, с дължина на трасето 180 л.м и площ с ограничение в ползването и 0,360 дка с учредено право на прокарване със Заповед № 459 от 16.09.2023 г. на кмета на община Кресна. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез ОбС – Кресна, пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5052

18. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 553 по протокол № 41 от 2.06.2023 г. на ОбС – Кресна, е разрешен и изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за „Външно подземно електрозахранване 20 kV от електрическа подстанция „Кресна“, намираща се в поземлен имот 14492.16.64, м. Касапницата по КККР на гр. Кресна, до поземлен имот с идентификатор 14492.20.10, м. Белчовица по КККР на гр. Кресна, община Кресна, за монтаж на „Фотоволтаичен парк“ на възложители Петър и Андриан Борисови Петрови с дължина на трасето 548,32 л.м и площ с ограничение в ползването й 2193,28 м2, преминаващ през следните поземлени имоти: ПИ 14492.16.73, земеделска територия; НТП – за друг вид земеделска земя, м. Касапницата; държавна частна собственост (сервитута на ел. подстанция „Кресна“ – на държавата), с дължина на трасето 5,47 л.м и площ с ограничение в ползването му 21,88 м2; ПИ 14492.16.234, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 247,39 л.м и площ с ограничение в ползването му 989,56 м2; ПИ 14492.20.88, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, м. Белчовица, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 8, НТП – лозе, с дължина на трасето 42,53 л.м и площ с ограничение в ползването му 170,12 м2; ПИ 14492.20.240, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 17,41 л.м и площ с ограничение в ползването му 69,64 м2; ПИ 14492.20.245, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 235,52 л.м и площ с ограничение в ползването му 942,08 м2. Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – гр. Кресна, отдел ТСУ, стая № 109, ет. 2, за разглеждане от заинтересованите лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и предложения до общинската администрация – гр. Кресна.

5053

18а. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 555 по протокол № 41 от 2.06.2023 г. на ОбС – Кресна, е разрешен и изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за „Външно подземно електрозахранване 20 kV от електрическа подстанция „Кресна“, намираща се в поземлен имот 14492.16.64, м. Касапницата по КККР на гр. Кресна, до поземлен имот с идентификатор 14492.16.121 за изграждане на „Фотоволтаичен парк“ по КККР на гр. Кресна, община Кресна, на възложител X.X.X., с дължина на трасето 11,41 л.м и площ с ограничение в ползването й 45,64 м2, преминаващ през следните поземлени имоти: ПИ 14492.16.73, земеделска територия; НТП – за друг вид земеделска земя, м. Касапницата; държавна частна собственост (сервитута на ел. подстанция „Кресна“ – на държавата) с дължина на трасето 5,47 л.м и площ с ограничение в ползването му 21,88 м2; ПИ 14492.16.234, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 5,94 л.м и площ с ограничение в ползването му 23,76 м2. Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – гр. Кресна, отдел ТСУ, стая № 109, ет. 2, за разглеждане от заинтересованите лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и предложения до общинската администрация – гр. Кресна.

5054

18б. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 554 по протокол № 41 от 2.06.2023 г. на ОбС – Кресна, е разрешен и изработен по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за „Външно подземно електрозахранване 20 kV от електрическа подстанция „Кресна“, намираща се в поземлен имот 14492.16.64, м. Касапницата по КККР на гр. Кресна, до поземлен имот с идентификатор 14492.20.16 за изграждане на „Фотоволтаичен парк“ по КККР на гр. Кресна, община Кресна, на възложител X.X.X., с дължина на трасето 629,16 л.м и площ с ограничение в ползването й 2516,64 м2, преминаващ през следните поземлени имоти: ПИ 14492.16.73, земеделска територия; НТП – за друг вид земеделска земя, м. Касапницата; държавна частна собственост (сервитута на ел. подстанция „Кресна“ – на държавата) с дължина на трасето 5,47 л.м и площ с ограничение в ползването му 21,88 м2; ПИ 14492.16.234, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 247,39 л.м и площ с ограничение в ползването му 989,56 м2; ПИ 14492.20.240, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 12,48 л.м и площ с ограничение в ползването му 49,92 м2; ПИ 14492.20.241, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 61,24 л.м и площ с ограничение в ползването му 244,96 м2; ПИ 14492.20.245, област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на трасето 302,58 л.м и площ с ограничение в ползването му 1210,32 м2. Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – гр.Кресна, отдел ТСУ, стая № 109, ет. 2, за разглеждане от заинтересованите лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и предложения до общинската администрация – гр. Кресна.

5055

19. – Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 726, взето на редовно заседание с протокол № 68 от 26.05.2023 г. на Общинския съвет – Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ І-364 (ПИ 40467.9.580), местност Хайва чешма, землище на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Куклен, пред Административния съд – Пловдив.

5037

22. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе за транспортен достъп през ПИ 18277.2.368, ПИ 18277.3.439 и ПИ 18277.3.472, местност Св. Влас, землище на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

5038

23. – Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 731, взето на редовно заседание с протокол № 68 от 26.05.2023 г. на Общинския съвет – Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Нова кабелна линия 20 kV, започваща от ТП „Бяла Черква“, попадащ в ПИ с идентификатор 21324.22.175 по КККР на с. Добралък, община Куклен, и завършва в кабелни муфи, попадащи в ПИ с идентификатор 21324.22.174 по КККР на с. Добралък, община Куклен, област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Куклен, пред Административния съд – Пловдив.

5039

571. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, 2 и 4 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 137, протокол № 5 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 26.05.2023 г., Общинският съвет – Кърджали: 1. одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на УПИ I в кв. 90 по плана на гр. Кърджали; 2. дава съгласие за промяна на статута на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ VI с отреждане за здравни и образователни дейности, с площ 29 968 кв. м, и УПИ V с отреждане за съпътстващи дейности към здравни и образователни дейности, с площ 7100 кв. м, от публична общинска собственост в частна общинска собственост; 3. в случай че инвестиционните намерения не бъдат реализирани в рамките на новообразуваните УПИ VI с отреждане за здравни и образователни дейности, с площ 29 968 кв. м, и УПИ V с отреждане за съпътстващи дейности към здравни и образователни дейности, с площ 7100 кв. м, цитираните УПИ възстановяват статута си на публична общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5126

8. – Община Момчилград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Електрозахранващо кабелно трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 38697.10.366 и 38697.10.457 по КККР на землище с. Кос, община Момчилград“, с възложител: „Ройбилд“ – ЕООД. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5094

10. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в УПИ V-152, 153, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, община Нова Загора“, с който се засяга ПИ 35907.27.244 по КККР на с. Каменово, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5003

35. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 145 от 30.05.2023 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком“, землище на с. Сбор, община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солсбор“ в участъка между ЖР стълб № 16 и ЖР стълб № 3. Трасето на кабелната линия се предвижда да започне от ЖР стълб № 16, разположен в ПИ 00571.8.5 (НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение) в местност Гуджи дъб, землище на с. Априлци, и продължава на североизток през ПИ 00571.10.12 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път); ПИ 00571.10.9, ПИ 00571.10.8, ПИ 00571.10.7, и трите с НТП – нива; ПИ 00571.12.2 (НТП – друг вид земеделска земя); ПИ 00571.13.14 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път); ПИ 00571.13.1 (НТП – нива); ПИ 00571.13.2 (НТП – нива); ПИ 00571.13.15 (НТП – напоителен канал); ПИ 00571.14.2 (НТП – нива); ПИ 00571.14.1 (НТП – нива); ПИ 00571.14.21 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път); ПИ 00571.14.22 (НТП – пасище); ПИ 00571.14.23 (НТП – дере), след което трасето пресища землищната граница на с. Априлци/с. Сбор и преминава през ПИ 65468.166.9 (НТП – дере); ПИ 65468.164.15 (НТП – нива); ПИ 65468.165.26 (НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение); ПИ 65468.165.8 (НТП – нива); ПИ 65468.166.10 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път); ПИ 65468.165.11 (НТП – нива) и навлизайки в ПИ 65468.165.24 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път), посока юг, като част от сервитута попада и в ПИ 65468.165.16, до достигане на ЖР стълб № 3 в землището на с. Сбор. Дължината на проектното трасе е около 1404 м. Засегнатата площ – около 5616 кв. м, общинска публична собственост и частна собственост, съгласно изчертаното в червено трасе. Сервитутът на електропровода е по 2 м от двете му страни. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5048

4. – Община Петрич на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1176, протокол № 36 от 18.05.2023 г. на Общинския съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе на външно електрозахранване до УПИ IX, кв. 11 по регулационния план на гр. Петрич, представляващ имот с идентификатор 56126.600.9848 по КККР на гр. Петрич. Трасето на външното електрозахранване и сервитутите към него преминават през: имот с идентификатор 56126.140.54 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, по КККР на гр. Петрич; имот с идентификатор 56126.600.9603 с НТП – за второстепенна улица, общинска публична собственост, по КККР на гр. Петрич, имот с идентификатор 56126.600.9628 с НТП – за второстепенна улица, общинска публична собственост, по КККР на гр. Петрич, и имот с идентификатор 56126.600.9627 с НТП – за друг вид застрояване, общинска частна собственост, по КККР на гр. Петрич, съгласно задание, скица-проект и регистър на засегнатите имоти, изработени от ППП с рег. № 14106. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

5008

3. – Община Петрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно електрозахранване и външен водопровод до ПИ с идентификатор 56126.151.56, м. Бела Мара – Омондрос, землище на гр. Петрич, и сервитутите към него. Трасето и сервитутите за външното ел. захранване са предвидени да преминат през: имот с идентификатор 56126.2.25 с НТП – за търговски обект, частна собственост, имот с идентификатор 56126.2.12 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, имот с идентификатор 56126.2.15 с НТП – нива, стопанисвана от общината, имот с идентификатор 56126.2.23 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, и имот с идентификатор 56126.151.58 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, всички по КККР на гр. Петрич, община Петрич, а трасето и сервитутите за външния водопровод през: имот с идентификатор 56126.10.52 с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, имот с идентификатор 56126.2.50 с НТП – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска публична собственост, имот с идентификатор 56126.2.19 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, и имот с идентификатор 56126.151.58 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, всичките по КККР на гр. Петрич, съгласно задание, скица-проект и регистър на засегнатите имот, изработени от ППП с рег. № 14106. Проектите се намират в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

5007

174. – Община Рудозем на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 479 от 2.05.2023 г. на Общинския съвет – Рудозем, прието по протокол № 52, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти с идентификатори 53309.7.110 и 53309.26.26 по кадастралната карта на с. Оглед за обект: „Тръбно-канална мрежа с оптичен кабел до с. Грамаде“ по КККР на землище с. Оглед, община Рудозем, област Смолян. Със същото решение е дадено съгласие за учредяване на сервитут – безсрочно и безвъзмездно право на преминаване и прокарване на елементи на физическа инфраструктура – оптичен кабел в полза на „Глобал тръст“ – ООД, с ЕИК 200211921, през поземлени имоти – общинска собственост, с идентификатори 53309.7.110 и 53309.26.26 по кадастралната карта на с. Оглед. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред Административния съд – Смолян.

5029

56. – Община Русе на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1386 от 15.06.2023 г. Общинският съвет – Русе, е одобрил подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.98.29 в нов кв. 887 в м. Слатина, гр. Русе, както следва: с ПУП – ПУР се проектира нова улична регулация от о.т. 10778.2 до о.т. 10778.5 и се предвиждат нови обслужващи улици с ширина 8 м; засягат се имотните граници на ПИ № 63427.98.29, 63427.98.37, 63427.98.28, 63427.98.38, 63427.98.48, 63427.98.49, 63427.98.50, 63427.98.51, 63427.98.8, 63427.98.7, 63427.98.25, 63427.98.30, 63427.98.19; с ПР за ПИ с идентификатор 63427.98.29 се образува нов УПИ VIII-29 по вътрешни имотни граници и проектна улична регулация; с ПЗ се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, разположено на уличните регулационни линии от изток и запад и на по 3 м от двете вътрешни регулационни линии; за имота се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), съответстваща на ОУПО – Русе. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Русе, пред Административния съд – Русе.

5043

10. – Община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Външно ел. захранване до имот с планоснимачен № 36, квартал 2 по плана на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“. Дължината на трасето е около 90 м, преминава през поземлени имоти с идентификатори: 43565.98.7 – земеделска територия, с НТП – нива, частна собственост; 43565.98.10 – земеделска територия, с НТП – нива, частна собственост; 43565.98.19 – земеделска територия, с НТП – дере, общинска публична собственост, и 43565.98.20 – земеделска територия, с НТП – пасище, общинска собственост, на община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

5080

77. – Община Сопот на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 376, протокол № 62 от заседание на Общинския съвет – Сопот, проведено на 25.04.2023 г., е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Сопот за обект: Газоразпределителна мрежа на гр. Сопот в урбанизираната територия. Проектът предвижда газоснабдяване на гр. Сопот с цел създаване на устройствена основа за изграждане на газоразпределителна мрежа (ГРМ) в урбанизираната територия на града и възможността за изграждане по всички улици – публична общинска собственост. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред Административния съд – Пловдив.

5068

13. – Община Съединение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 51, взето с протокол № 7 от 15.06.2023 г. на Общинския съвет – Съединение, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен за обект: „Трасе на обслужващ път с трайна настилка и пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 70528.47.648 и ПИ 70528.47.105 през част от ПИ 70528.47.584, местност Старите лозя по КККР на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5071

14. – Община Съединение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 50, взето с протокол № 7 от 15.06.2023 г. на Общинския съвет – Съединение, е одобрен проект за ПУП – ПП за обект: „Кабел НН за външно захранване на фотоволтаична централа с мощност 150,00 kW в ПИ 51305.35.193 по кадастралната карта (КК) на с. Неделево, община Съединение, област Пловдив“, с трасе от съществуващ трафопост в имот с идентификатор 51305.501.818, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 51305.501.9001, 51305.26.181, 51305.35.444, 51305.35.548, до имот с идентификатор 51305.35.193 по КК на с. Неделево, община Съединение. Проектният сервитут за обслужване на проектното трасе е общо 2,10 м. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5072

45. – Община Сърница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване проект на ПУП за промяна на предназначението на земя от горски фонд – държавна частна собственост, в УПИ I-583 с отреждане – „за трасе на линеен обект, разположен върху повърхността на терена – път“, за част от поземлен имот с идентификатор 70648.1.583 в м. Орлино, землището на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно изготвения проект се предвижда за сметка на част от ПИ с идентификатор 70648.1.583 – частна държавна собственост, управлявана и стопанисвана от ДГС „Селище“ съобразно Закона за горите, с НТП – „иглолистна гора“ в м. Орлино, землището на гр. Сърница, община Сърница, да се образува един нов УПИ I-583 с отреждане – „за трасе на линеен обект, разположен върху повърхността на терена – път“, с площ 180 кв. м и ширина 4 м. Предвижда се достъпът до новообразувания УПИ I-583 да се осъществява посредством ПИ 70648.131.418 – публична общинска собственост на Община Сърница, с НТП – „за местен път“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения, предложения и искания по проекта.

5002

3. – Община Тервел на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 6-130 от 19.06.2023 г. на Общинския съвет – гр. Тервел, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлени имоти: ПИ 29035.31.23, който е „земеделска територия“, с НТП – „нива“, ПИ 29035.30.82 в землището на с. Жегларци, община Тервел, и ПИ 53953.31.136 в землището на с. Орляк, представляващи път от републиканската пътна мрежа, и ПИ 53953.54.23 – „земеделска територия“, с НТП „овощна градина“, в землището на с. Орляк, община Тервел, за обект: „Трасе за електропровод – кабелна линия от съществуващ СбС № 1 след РОС „Жегларци 3“ в ПИ 29035.31.23 през ПИ 29035.30.82 по КК на с. Жегларци и ПИ 53953.31.136 до проектен трафопост тип БКТП в ПИ 53953.54.23 по КК на с. Орляк, община Тервел, област Добрич.

5041

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от ЕТ „Екофарм – X.X.“ срещу Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 77 от 2008 г.) в нейната цялост и евентуално срещу чл. 48 и § 1, т. 27 от ДР от същата наредба, по което е образувано адм.д. № 5433/2023 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 19.10.2023 г., 14 ч., втора зала. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия, като представи молба за присъединяване или за встъпване с препис за връчване на насрещните страни.

5087

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „ВГ-Юлия“ – ООД, чрез адв. Г. М., с която се оспорва Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., алтернативно против нормите на чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 14, 16, 33, 42, 43, 46, 47 и § 1, т. 19, 26 и 33 от същата наредба, по която е образувано адм. д. № 5698/2023 г. по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 6.11.2023 г. от 9 ч.

5088

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, че адм.д. № 9383/2022 г. на ІІ отделение, 23 състав, е с предмет: Оспорването от „БГ Бетон“ – ООД, „Хидробетон“ – ООД, „Ларг“ – ООД, „Софийски имоти“ – ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, представлявано от инж. X.X., X.X.X. и X.X.X., срещу Решение № 579 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 68 от 23.08.2022 г.), с което на основание чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 1, 2, 3, 4 и ал. 5, т. 2 и 5, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 31, 32 и 35 от ЗУТ, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО е одобрен проект за: 1. план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. Горубляне, район „Младост“ – СО, в граници: от юг – действаща регулационна граница на локално платно на околовръстен път – южна дъга, между о.т. 257 – о.т. 47; в западна посока – ул. Михаил Греков в посочения обхват с черна пунктирна линия по червените и сините линии, цифри, букви и текст и по зелените и кафявите линии, цифри и букви, съгласно приложения проект без имотите по т. 4 и без зачертаванията със зелен и кафяв цвят на регулационните им граници; 2. план за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за урегулираните поземлени имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. Горубляне, район „Младост“ – СО, в граници: от юг – действаща регулационна граница на локално платно на околовръстен път – южна дъга, между о.т. 257 – о.т. 47; в западна посока – ул. Михаил Греков в посочения обхват с черна пунктирна линия, съгласно приложения проект без имотите по т. 4; 3. план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части: „Водоснабдяване и канализация“; „Електроснабдяване“; „Електронни съобщителни мрежи“, „Корекция на река – технологична“; ПТКП – пътнотранспортен комуникационен проект с организация на движението; идеен нивелетен проект; паркоустройствен проект. В решението е посочено, че въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект, да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица. След влизане в сила на административния акт в информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столичната община да се отрази графичната част на ПУП в одобрения обхват. Разрешенията за строеж се издават след провеждане на процедури по ЗОЗЗ. На основание чл. 16, ал. 6, изр. 1 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти в обхвата на ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал. 1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота. В предмета на делото се включва и оспорването от „Хидробетон“ – ООД, и „Ларг“ – ООД, на решението на комисията по чл. 210 ЗУТ по отношение на ПИ с идент. 68134.4093.3665 и ПИ с идент. 68134.4093.2569, обединени в един нов съсобствен УПИ Х-2569, 3665 – чл. 16, ал. 4 ЗУТ. Делото е насрочено за 3.07.2023 г. от 11 ч. Заинтересованите страни, които считат, че актът е благоприятен за тях, могат да поискат да бъдат конституирани по настоящото дело в едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

5128

Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава Георгиеос Тзелиос (Georgios Tzelios), с неизвестен адрес в Република България, без регистриран настоящ и постоянен адрес в Република България, да се яви в съда на 21.09.2023 г. от 11 ч. като ответник по гр.д. № 957/2023 г., заведено от X.X.X. с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ГПК.

5092

 

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 256/2023 г. по предявен иск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) с административен адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 6, БУЛСТАТ 129010997, представлявана от X.X.X. в качеството му на председател, срещу X.X.X., ЕГН **********, от гр. Варна, ул. Дружба № 26, ет. 6, ап. 22, за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 5000 лв. на основание чл. 153 – 154 ЗПКОНПИ, приложим на основание § 5, ал. 2 ПЗР на ЗПКОНПИ, което се формира, както следва: На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, от гр. Варна, ул. Дружба № 26, ет. 6, ап. 22, сумата от продажбата на 100 дружествени дяла, всеки един от тях по 50 лв., с обща номинална стойност 5000 лв. от капитала на търговското дружество „Галеника“ – ЕООД, ЕИК 103967061.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.10.2023 г. от 9,30 ч.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят претенциите си за права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до деня, предхождащ деня на насроченото първо о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване на срока подадените след него претенции няма да се разгледат.

5093

Врачанският окръжен съд с определение № 189 от 20.06.2023 г. по ч.т.д. № 2023140090059 призовава кредиторите на „Булинвест“ – ООД (н), гр. Враца, да присъстват на насроченото съдебно заседание на 18.07.2023 г. от 14 ч. за разглеждане молбата на X.X.X. за отмяна на решение на събрание на кредиторите от 26.05.2023 г. по т.д. № 26/2021 г.

5127

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Олимп“, Созопол, на основание чл. 17 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.08.2023 г. от 10 ч. в Созопол, ул. Капитан Петко Войвода № 3, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет на сдружението; проект за решение: общото събрание избира следния управителен съвет с мандат 2 години считано от датата на общото събрание: X.X.X. – председател; X.X.X.; X.X.X.; 2. обсъждане и вземане на решение сдружението да направи изменения в своя действащ устав, като се приеме изцяло нов устав на сдружението; проект за решение: общото събрание приема изцяло нов устав, заместващ стария, и натоварва новоизбрания управителен съвет да заяви съответните промени. Управителният съвет кани всички членове на сдружението лично или чрез пълномощник да присъстват на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно правилата на устава и ЗЮЛНЦ същия ден на същото място и при същия дневен ред.

5120

Промени настройката на бисквитките