Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 55 от 27.VI

  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ПРЕНОСНАТА ИЛИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-877 ОТ 6 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ДИСЦИПЛИНАТА И ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките