Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г.)

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Проект: 49-353-07-12/06.07.2023 г.

§ 1. Създава се чл. 78а:

"Чл. 78а. (1) Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се допуска във:

1. обекти за производство и преработка на храни;

2. заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни.

(2) Употребата на диазотен оксид в обектите по ал. 1 се извършва при спазване на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354/16 от 31 декември 2008 г.).

(3) Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се отразява в технологичната документация съгласно изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 5."

§ 2. Създава се чл. 131а:

"Чл. 131а. (1) Налага се глоба в размер от 500 до 1000 лв. на лице, което наруши разпоредбата на чл. 78а.

(2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 78а, се наказва с глоба в размер от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 1500 до 3000 лв.

(3) На бизнес оператор, който извърши нарушение по ал. 1 или 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 5000 до 12 000 лв."

Заключителни разпоредби

§ 3. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 52, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98, 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 8, 17, 18, 32, 41, 58, 62 от 2022 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2022 г. - бр. 94 от 2022 г.; изм., бр. 102 и 104 от 2022 г. и бр. 8 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 54а, т. 5 думите "за хранително-вкусовата промишленост" се заменят с "в случаите по чл. 78а от Закона за храните".

2. В чл. 56а, ал. 3 думите "за хранително-вкусовата промишленост" се заменят с "в случаите по чл. 78а от Закона за храните".

3. В § 1а от допълнителните разпоредби:

а) в текста преди буква "а" думите "чл. 56" се заменят с "чл. 54а, 56 и чл. 56а, ал. 2 и 3";

б) в буква "д" думите "предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни" се заменят с "обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни".

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 7 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките