Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1559 от 24 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица:

1. Одобрява проект за частично изменение на общия устройствен план на община Берковица за поземлени имоти с идентификатори 03928.183.14 и 03928.183.15 по КК и КР на гр. Берковица, местност Ашиклар, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим „За производствени дейности“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез Община Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: Д. Еленков

7003

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-23-7706-108 от 24 август 2023 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Панорама І, II, III, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 24.06.2008 г. Решение № 541 от 10.04.2008 г. по адм. д. № 2510/2007 г. на Административния съд – Варна, в плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Панорама I, II, III, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна, се извършват следните промени:

НИ № 183 става с площ 429, 39 кв. м, в регистъра не се променя вписаният като собственик X.X.X. с н.а.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: А. Андреева

7014

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

РЕШЕНИЕ № 832 от 31 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Долна Митрополия, реши:

1. Одобрява частично изменение на общ устройствен план на община Долна Митрополия в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 57025.22.65 и 57025.22.66, намиращи се в м. Влашки баир по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Подем, община Долна Митрополия, собственост на „БГ Енерджи ДМ“ – ЕАД, съгласно графична и текстова част на документацията, неразделна част от това решение.

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник“ и да го публикува на интернет страницата на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

Съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ одобреното частично изменение на общия устройствен план може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Председател: П. Петров

7035

 

ОБЩИНА ЛЪКИ

РЕШЕНИЕ № 328 от 31 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и докладна записка с вх. № 194 от 22.08.2023 г. от кмета на община Лъки Общинският съвет – Лъки, одобрява проект за общ устройствен план на община Лъки ведно с устройствени зони, устройствени показатели и нормативи за прилагане. Неразделна част от настоящото решение са: графична част, план-схеми и правила и нормативи за прилагане.

Председател: М. Паракосова

7036

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ЗАПОВЕД № 230 от 11 септември 2023 г.

На основание чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на Решение № 56, взето на редовно заседание на Общинския съвет – Цар Калоян, с протокол № 8 от 28.08.2023 г.:

І. Преобразувам: Детска градина „Славейче“ – гр. Цар Калоян, чрез отделяне на филиала в с. Езерче и обособяването му като самостоятелна институция на Детска градина „Пролет“ – с. Езерче, с целодневна организация на предучилищното образование, считано от 1.09.2023 г.

ІІ. Определям:

1. Наименование, седалище и официален адрес на детската градина: Детска градина „Пролет“ – с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Димчо Дебелянов № 1.

2. Адрес на сградата, в която ще се провежда обучението: с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Димчо Дебелянов № 1.

3. Организация на предучилищното образование в детската градина: в ДГ „Пролет“ – с. Езерче, ще се осъществява целодневна организация на предучилищното образование на деца от 3- до 6-годишна възраст в 3 групи в сградата в с. Езерче.

4. Условия и ред за пренасочване на децата: групите към детската градина ще продължат да функционират в населеното място, както и преди преобразуването. Децата няма да се пренасочват към други групи в други населени места.

5. Условия и ред за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на имуществото: задължителната документация на филиала в с. Езерче за периода от 5.06.2020 г. до 31.08.2023 г. да се съхранява в ДГ „Славейче“ – гр. Цар Калоян, а наличният инвентар, сградният фонд и поземлени имоти – публична общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от Детска градина „Пролет“ – с. Езерче, като се състави приемателно-предавателен протокол.

6. Финансиращ орган: Община Цар Калоян.

7. Трудови правоотношения с персонала: трудовоправните отношения с персонала на филиала в с. Езерче да бъдат уредени при условията на чл. 91 и 123 от КТ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Белгин Хюсеин – зам.-кмет по „Социални дейности и образование“ на Община Цар Калоян.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Кмет: Д. Аляовлу

7050

1. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-69 от 11.09.2023 г. за обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлеза и един пътен подлез в Междугарието Маноле – Белозем и железопътни участъци Михайлово – Хан Аспарух и Безмер – Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, по шест обособени позиции, обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлеза на км 85+083 и на км 92+598 в железопътния участък Михайлово – Калояновец“, нов пътен надлез на км 92+702 (стар км 92+598), с местоположение на територията на област Стара Загора, община Стара Загора, с. Калояновец. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7052

14. – Техническият университет – София, обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за 2023/2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет съгласно приложението. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление, като прилагат следните документи: 1. автобиография; 2. копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението към нея; ако дипломата е в процес на издаване, се предоставя академична справка (оригинал); 3. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. за изпит по чужд език); плащането се извършва в касата на ТУ София (ректорат, блок 1, стая 1337); 4. за получаване на съобщения чрез писмо се декларира, че информацията може да се получи на мейл; 5. други документи, които кандидатът смята, че удостоверяват интересите и постиженита му в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица до 2 броя, списък на публикации и др.). Справки и прием на документи: всеки работен ден от 13,30 до 16 ч.: за ТУ – София, бул. Климент Охридски № 8, блок 2, кабинет 2315, тел. 02 9652592; за филиал Пловдив – ул. Цанко Дюстабанов № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел. 032 659567; ИПФ – Сливен – бул. Бургаско шосе № 59, тел. 044 667128.

Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти през 2023/2024 година

Шифър

Области на висше образование и професионални направления

Докторска програма

Форма

на обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

3.

Социални, стопански и правни науки

3.7.

Администрация и управление

Икономика и управление

1

СФ

ИИИМ

Организация и управление на производството

1

СФ

ИИИМ

4.

Природни науки, математика и информатика

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

2

ФПМИ

МАДУ

1

1

ФПМИ

ММЧМ

Математически анализ

2

2

ФПМИ

МАДУ

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

1

ФПМИ

Информатика

Компютърни науки

2

1

ФПМИ

Информатика

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Приложна механика

1

ТФ

Механика

Строителна механика и съпротивление на материалите

1

ТФ

Механика

Машинознание и машинни елементи

1

1

МФ

МЕНК

Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

ФИТ

МТМ

Теория на механизмите, машините и автоматичните линии

1

1

ФИТ

ТММ

Технология на машиностроенето

1

1

ФИТ

ТМММ

Рязане на материалите и режещи инструменти

1

1

ФИТ

ТМММ

Металорежещи машини и системи

1

1

ФИТ

ТМММ

Подемно-транспортни машини

1

МФ

ИЛПТСТ

Пътни и строителни машини

1

МФ

ИЛПТСТ

Метрология и метрологично осигуряване

1

МФ

ПТУ

Точно уредостроене

1

МФ

ПТУ

Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини

1

МФ

ПТУ

Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура

1

ФИТ

МТМ

1

МФ

МЕНК

Технологии, машини и системи за заваръчното производство

1

ФИТ

МТМ

Технологии, машини и системи за леярското производство

1

ФИТ

МТМ

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластична деформация

1

ФИТ

МТМ

Оптични лазерни уреди и методи

1

МФ

ПТУ

Технология на текстилните материали

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

1

1

ФИТ

ТММ

Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти

1

МФ

МЕНК

Механика на флуидите

1

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

2

ФИТ

ТМММ

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

1

МФ

АДП

1

1

ФИТ

ТММ

Автоматизация на производството

1

1

МФ

АДП

Хидравлични и пневматични машини и съоръжения

1

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

1

ЕМФ

ХАДиХМ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Теоретична електротехника

1

1

ФА

ТЕ

Електрически материали и кабелна техника

1

1

ЕФ

ЕЕ

Електрически машини

1

2

ЕФ

ЕМ

Електрически апарати

2

1

ЕФ

ЕА

Светлинна техника и източници на светлина

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електрозадвижване

1

1

ФА

АЕЗ

Електротехнологии

1

1

ЕФ

ЕА

Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електроизмервателна техника

1

ФА

ЕИТ

Електрически централи и подстанции

1

2

ЕФ

ЕЕ

Електрически мрежи и системи

2

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на високите напрежения

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

1

1

ЕФ

ЕЕ

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

2

2

ФЕТТ

ЕТ

Микроелектроника

4

1

ФЕТТ

МЕ

Електронни преобразуватели

1

1

ФЕТТ

СЕ

Електронизация

1

1

ФЕТТ

ЕТ/ДУФаГИОПМ

2

2

ФЕТТ

ЕТ

Индустриална електроника

1

1

ФЕТТ

СЕ

Системи с изкуствен интелект

1

1

ФА

АЕЗ

1

1

ФА

ТЕ

Технология на електронното производство

1

ФЕТТ

МЕ

Теория на автоматичното управление

1

1

ФА

СУ

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката

1

1

ФА

АНП

1

ФА

АНП/ДУФаГИОПМ

1

1

ФА

СУ

Метрология и метрологично осигуряване

1

ФА

ЕИТ

Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане

1

ФЕТТ

МЕ

Информационно-измервателни системи

1

ФА

ЕИТ

Уреди и системи за аналитично измерване и за контрол на среди

1

ФА

ЕИТ

Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физикохимични и биологични величини

1

ФЕТТ

ЕТ/ДУФаГИОПМ

1

ФЕТТ

ЕТ

Медицински уреди

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Роботи и манипулатори

1

1

ФА

АЕЗ

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

1

ФА

АНП

1

1

ФА

СУ

1

ФА

АНП/ДУФаГИОПМ

Автоматизация на производството

2

1

ФА

АЕЗ

1

1

ФА

АНП

Биоавтоматика

1

ФА

АНП/ДУФаГИОПМ

1

1

ФА

АНП

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Системно програмиране

1

ФКСТ

КС

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

ФКСТ

КС

1

ФКСТ

ПКТ

Системи с изкуствен интелект

1

ФКСТ

ПКТ

1

ФКСТ

ИТИ

1

ФКСТ

КС

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

ФКСТ

ПКТ

1

ФТК

ТМКС

Осигурителна техника и системи

1

ФТК

КМ

1

ФТК

ТМКС

1

ФТК

ТКМС/ДУФаГИОПМ

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

3

ФКСТ

КС

1

ФКСТ

ПКТ

1

ФТК

РКВТ

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

ФА

АНП/ДУФаГИОПМ

Комуникационни мрежи и системи

2

ФТК

КМ

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

ФКСТ

ПКТ

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

1

ФКСТ

ИТИ

1

ФКСТ

КС

Електродинамика и антенно-фидерни устройства

1

ФТК

РКВТ

Телевизионна и видеотехника

2

ФТК

РКВТ

Теоретични основи на комуникационната техника

1

ФТК

РКВТ/ДУФаГИОПМ

1

ФТК

РКВТ

5.4.

Енергетика

Ядрени енергетични инсталации и уредби

1

1

ЕМФ

ТЕиЯЕ

Термични и ядрени електрически инсталации

1

1

ЕМФ

ТЕиЯЕ

Енергопреобразуващи технологии и системи

1

1

ЕМФ

ТЕиЯЕ

1

1

ЕМФ

ТХТ

Ядрени реактори

1

1

ЕМФ

ТЕиЯЕ

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника

1

ЕМФ

ТХТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Двигатели с вътрешно горене

1

ТФ

ДАТТ

Автомобили, трактори и кари

1

ТФ

ДАТТ

Управление и организация на автомобилния транспорт

1

ТФ

ДАТТ

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

1

ТФ

ЖПТ

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

1

ТФ

ЖПТ

Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт

1

ТФ

ВТ

5.13.

Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

2

МФ

ИД

Инженерна екология

1

1

ФИТ

МТМ

Организация и управление на производството

2

2

СФ

ИИИМ

Стандартизация

1

МФ

ОТСК

 

Филиал – Пловдив

Шифър

Области на висше образование и професионални направления

Докторска програма

Форма на обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Приложна механика

1

ФМУ

Механика

Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

ФМУ

МТТ

Технология на машиностроенето

1

1

ФМУ

МТТ

Машинознание и машинни елементи

1

ФМУ

МУ

Технологии, машини и системи за леярското производство

1

ФМУ

МТТ

Рязане на метали и режещи инструменти

1

ФМУ

МУ

Теория на механизмите, машините и автоматичните линии

1

ФМУ

МУ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронни преобразуватели

1

1

ФЕА

Електроника

Електронизация

1

ФЕА

Електроника

Роботи и манипулатори

1

ФЕА

СУ

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката

1

ФЕА

СУ

Системи с изкуствен интелект

1

ФЕА

СУ

Автоматизация на производството

1

1

ФЕА

СУ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

ФЕА

КСТ

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

1

ФЕА

КСТ

Системи с изкуствен интелект

1

ФЕА

КСТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Двигатели с вътрешно горене

1

ФМУ

ТАТТ

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати

1

ФМУ

ТАТТ

5.13.

Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

1

ФМУ

Механика

 

Филиал – Сливен

Шифър

Области на висше образование и професионални направления

Докторска програма

Форма на обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

4.

Природни науки, математика и информатика

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

1

1

ИПФ

ЕАИТ

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Технология на шевното производство

1

ИПФ

ММТ

Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

ИПФ

ММТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

ИПФ

ЕАИТ

Електрически мрежи и системи

2

1

ИПФ

ЕАИТ

5.4.

Енергетика

Теоретична топлотехника

1

1

ИПФ

ММТ

 

7056

86. – Висшето училище по телекомуникации и пощи – София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023 – 2024 г. в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. със срок за подаване на документи – 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: София, ул. Академик X.X. № 1, Висше училище по телекомуникации и пощи, стая № 202, тел. (02) 86 21 034.

Списък на специалностите, броя места по професионални направления и форма на обучение, по които се обявява конкурс за докторанти във Висшето училище по телекомуникации и пощи за учебната 2023 – 2024 г.

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Форма на обучение

редовна

задочна

1.

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника

2

5

2.

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление в телекомуникациите и пощите

2

2

Общо

4

7

 

7028

4. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 701 по протокол № 81 от 27.07.2023 г. е прекратено производството по одобряване на проект за план за регулация на м. Ж.к. Люлин 2 м.р., район „Люлин“, в граници: бул. Царица Йоанна, ул. Добринова скала и ул. Проф. X.X. и бул. Панчо Владигеров, в частта му относно УПИ I-349, 353, 354, 505, 506, кв. 33а, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413 по протокол № 21, т. 24 от 19.07.2012 г. на СОС. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и е изложено за запознаване в Район „Люлин“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7005

7. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 695 по протокол № 81 от 27.07.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VII-28, 35 в кв. 34а, м. Ж.к. Люлин-8 м.р., район „Люлин“, представляващ неразделна част от проекта за план за регулация на м. Ж.к. Люлин-8 м.р., в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим, одобрен с Решение № 408 по протокол № 21, т. 19, от 19.07.2012 г. на СОС. Решението и одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Люлин“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7004

16. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 692 по протокол № 81 от 27.07.2023 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 02659.2232.71 и 02659.2232.103 по КККР за създаване на нови УПИ X-71 „за ЖС“ и УПИ XI-103 „за ЖС“ от кв. 7а, м. Кв. Вердикал; план за улична регулация за продължаване на улица от о.т. 32 до о.т. 32а (нова) и премахване на сервитут на ВЕЛ 20 kV и отразяване на нов сервитут на кабелна линия, м. Кв. Вердикал, район „Банкя“. Решението и проектът са изложени в Район „Банкя“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7007

26. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 18 до о.т. 74 и прилежащите УПИ Іа-693, УПИ XXXI-693 и УПИ ХХХІІ-692 от кв. 14; заличаване на улица от о.т. 140-о.т. 139а-о.т. 139-о.т. 138а до о.т. 142 и ИПР на прилежащия УПИ XXVIII „за парк, спорт и трафопост“ от кв. 92; заличаване на улица от о.т. 138 до о.т. 142; създаване на нови улици от о.т. 138 до о.т. 140 и от о.т. 185-о.т. 185а-о.т. 185б до о.т. 144а; изменение на плана за регулация на УПИ VIII-3622 „за ЖС и спортно игрище“, УПИ IV „за ресторант и озеленяване“ и УПИ ІХ-3634, 3635 „за ЖС“ от кв. 97 за създаване на нови УПИ I „за озеленяване“, УПИ II „за озеленяване“ и УПИ VIII-3622 „за ЖС и спортно игрище“ в нов кв. 97а и нови УПИ IV „за ресторант и озеленяване“ и УПИ ІХ-3634, 3635 „за ЖС“ в кв. 97, м. С. Бистрица, в.з. Бистрица и в.з. Манастира, район „Панчарево“. Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“.

7006

34. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 702 от 27.07.2023 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план – план-извадка – изменение на план за регулация на м. К-с Ботевградско шосе, кв. 364а, УПИ IV – „за ОЖС и битови услуги“, за създаване на нова улица по о.т. 94б-о.т. 94, нов кв. 364а, с остатъчен УПИ IV – „за ОЖС и битови услуги“, и нов кв. 364б с остатъчен УПИ І – „за ОЖС и битови услуги“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Подуяне“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7008

34. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 691 по протокол № 81 на СОС от 27.07.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка за поземлен имот с идентификатор 49206.2676.74 по КККР в землището на с. Мрамор, район „Връбница“; подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 49206.2676.74 по КККР в землището на с. Мрамор, район „Връбница“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7022

37. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 699 по протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ LI-73 – образуване на нов УПИ LI – „за озеленяване“, кв. 3а, м. Национален киноцентър – Бояна (ПИ 68134.1945.73 по КККР), район „Витоша“. Решението и проектът са изложени в Район „Витоша“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7023

94. – Община Бяла Слатина на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1039 по протокол № 49 от 4.09.2023 г. на Общинския съвет – Бяла Слатина, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи – средно напрежение, и за оптични кабели от фотоволтаични централи в ПИ с идентификатори 14012.137.9, 14012.141.14, 14012.144.12, 14012.143.7, 14012.141.9, 14012.142.1 в землището на с. Габаре, община Бяла Слатина, и 23618.59.9 и 23618.62.5 в землището на с. Драшан, община Бяла Слатина, до подстанция в ПИ с идентификатор 14012.141.7 в землището на с. Габаре, община Бяла Слатина, и се дава съгласие за провеждане на процедура по учредяване на сервитутно право за изграждане и експлоатиране на подземни електропроводи – средно напрежение, и оптични кабели в полза на „Дунав Солар Плант“ – ЕООД, ЕИК 206692671, през имоти от общинския поземлен фонд. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се обжалва или протестира пред Административния съд – Враца, чрез Общинския съвет – Бяла Слатина, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7016

10. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета за подземни водопроводи за сезонно напояване от р. Негованка и р. Росица на земеделски имоти, ползвани от „Липови“ – ООД, за земеделски нужди в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, по обособени участъци:

ПВ от р. Негованка в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново – водовземане № 1 с трасе от десния бряг на р. Негованка – ПИ 62517.191.368 през ПИ 62517.103.2, ПИ 62517.197.249 и ПИ 62517.103.1 – земеделски територии, с обща дължина на трасето 665,01 л. м;

ПВ от р. Негованка в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, водовземане № 2 с трасе от левия бряг на р. Негованка – ПИ 62517.191.368 през ПИ 62517.145.501, ПИ 62517.147.409, ПИ 62517.147.17 и ПИ 62517.800.135 – земеделски територии, с обща дължина на трасето 83,82 л. м;

ПВ от р. Негованка в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, водовземане № 3 с трасе от левия бряг на р. Негованка – ПИ 62517.191.368 през ПИ 62517.197.6, ПИ 62517.145.501, ПИ 62517.145.411, ПИ 62517.147.17, ПИ 62517.153.441, ПИ 62517.154.27, ПИ 62517.800.136 и ПИ 62517.800.137 – земеделски територии, с обща дължина на трасето 225,860 л. м;

ПВ от р. Росица на земеделски земи в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, водовземане № 4 с трасе от десния бряг на р. Росица – ПИ 62517.193.170 през ПИ 62517.194.38, ПИ 62517.194.180, ПИ 62517.71.22, ПИ 62517.71.2, ПИ 62517.800.182, ПИ 62517.800.179, ПИ 62517.800.180, ПИ 62517.800.181 – земеделски територии, с обща дължина на трасето 226,35 л. м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 520 на общинската администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до общината.

7010

4. – Община Долна Митрополия на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект на техническата инфраструктура – въздушна линия (ВЛ) 110 kV за нуждите на поземлен имот с идентификатор 06210.127.1, м. Край село по КККР на с. Брегаре, от повишаваща подстанция 20/110 kV в поземлен имот с идентификатор 06210.127.1, с. Брегаре, до съществуващата районна подстанция „Тръстеник“ 110/20 kV в поземлен имот с идентификатор 73359.103.35 в землището на гр. Тръстеник, област Плевен. Възложител е „Зенон Солар“ – ООД, Бургас. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Долна Митрополия и е публикувана на интернет страницата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7038

13. – Община Мъглиж на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава на ЕТ „X.X.“, гр. Банско, че във връзка с процедура по принудително отчуждаване на части от поземлени имоти, попадащи в регулацията на нова улична отсечка от о.т. 11б до о.т. 11г с ширина 8 м и уширяване на съществуваща алея между УПИ XI-23 и УПИ XIV-1722 в кв. 107 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, е издадена Заповед № РД-09-254 от 29.08.2023 г. на кмета на община Мъглиж за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 87212.501.3207 по КККР на с. Ягода, с площ 65 кв. м, собственост на ЕТ „X.X.“. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора.

7009

5. – Община Раковски на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със заявление вх. № 94Б-935-2 от 29.08.2023 г. от „Белозем Солар Парк“ – ЕООД, е входиран изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) съгласно Решение № 456, взето с протокол № 28 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – гр. Раковски, за обект: „Нов присъединителен подземен ел. кабел 20 kV“ от нова ел. подстанция в поземлен имот с идентификатор 83380.37.2 и поземлен имот с идентификатор 83380.37.17 по КККР на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, до обект „Белозем Солар Парк“ в поземлен имот с идентификатори 03620.85.38, 03620.85.39, 03620.85.40 и 03620.85.41 по КККР на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив. Засегнати имоти: ПИ 83380.37.16 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.39 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.40 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.118 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.262 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост; ПИ 83380.38.407 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост; ПИ 83380.39.16 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.41.329 с НТП за автомагистрала – държавна частна собственост; ПИ 03620.3.38 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.3.39 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.3.47 с НТП изоставена орна земя – държавна публична собственост; ПИ 03620.3.49 с НТП изоставена орна земя – държавна публична собственост; ПИ 03620.3.146 с НТП за линии на релсов транспорт – съсобственост; ПИ 03620.4.218 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.223 с НТП ниско застрояване (до 10 м) – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.229 с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.231 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.396 с НТП пасище – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.398 с НТП за местен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.399 с НТП за местен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.5.236 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.85.26 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – частна общинска собственост; ПИ 03620.111.104 с НТП за местен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.111.105 с НТП пасище – публична общинска собственост; ПИ 03620.111.106 с НТП отводнителен канал – публична общинска собственост, и ПИ 03620.111.116 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – гр. Раковски.

7015

14. – Община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и подробен устройствен план ПУП – план за регулация (ПР). Планът за уличната регулация е в обхват с начало кръстовището на бул. Свобода с ул. Тодор Каблешков и ул. Пирин до пътен възел гр. Сандански на АМ „Струма“, засягащ ПИ с идентификатори: 65334.202.30 – държавна собственост; 65334.202.11 – държавна собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД; 65334.202.68 – частна собственост; 65334.202.23 – частна собственост; 65334.206.750 – частна собственост; 65334.206.689 – държавна собственост; 65334.302.6058 – държавна собственост; 65334.302.6057 – държавна собственост; 65334.302.6055 – държавна собственост; 65334.302.6056 – общинска собственост; 65334.302.6151 – общинска собственост; 65334.302.6053 – общинска собственост; 65334.302.6054 – общинска собственост; 65334.302.6059 – държавна собственост; 65334.302.6060 – държавна собственост; 65334.202.15 – частна собственост; 65334.202.16 – частна собственост; 65334.159.246 – общинска собственост; 65334.159.159 – общинска собственост; 65334.159.496 – общинска собственост; 65334.159.647 – общинска собственост. С плана се отреждат нови урегулирани поземлени имоти: № 65334.202.24, 65334.159.647 и 65334.159.159, с отреждане „За енергийна инфраструктура“. Проектът за ПУП – ПУР и ПП – ПР е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

7029

11. – Община Стражица, отдел „УТ“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 834 от 30.08.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план, план-схема за обект: „Фотоволтаична електрическа централа“ в УПИ I, кв. 148 по плана на гр. Стражица, подобект: „Оптичен кабел“ от УПИ I в кв. 148 по плана на гр. Стражица до Градска подстанция „Стражица“ в имот с идентификатор 69633.100.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стражица. Трасето е за полагане и изтегляне на оптичен кабел за нуждите на ФЕЦ в УПИ I, кв. 148 по плана на гр. Стражица. Дължината на трасето за ново изграждане е 830 м, като от тях 141 м попадат в имот № 69633.100.50 – частна собственост, 6,92 м попадат в имот № 69633.100.34 – общинска публична собственост, 20,10 м попадат в имот № 69633.273.212 – държавна публична собственост (републикански път), 156,10 м попадат в сервитута на републикански път ПИ с идентификатор № 69633.273.212, а останалите 505,88 м попадат в улици в регулационните граници на населеното място. Възложител е „Хлебозавод Стражица“ – ООД. Преписката се намира в стая № 112 в общинската администрация. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Стражица до Административния съд – Велико Търново.

7037

23. – Община Стралджа на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия“. Парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Стралджа и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Стралджа.

7021

12. – Община Суворово на основание чл. 128, ал. 1 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от поземлен имот с идентификатор 70175.10.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Суворово, община Суворово, за присъединяване на ФЕЦ към отклонителния стълб ТП 25 на извод 20 kV „Суворово“, преминаваща през поземлен имот с идентификатори 70175.117.57, 70175.10.14 и 70175.10.11 по КККР на гр. Суворово“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

7032

13. – Община Суворово на основание чл. 128, ал. 1 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от поземлен имот с идентификатор 70175.10.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Суворово, община Суворово, за присъединяване на ФЕЦ към отклонителния стълб ТП 25 на извод 20 kV „Суворово“, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 70175.117.57 по КККР на гр. Суворово“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

7033

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X. – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, във връзка с преписка изх. № 4609/2023 г. на Административния отдел при ОП – Бургас, срещу чл. 38, ал. 4, т. 1 в частта: „Които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото си без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на придвижването си.“ и „Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) следва да е над 50% (петдесет процента).“, както и чл. 38, ал. 4, т. 2 и 3, чл. 39 в частта: ,,... и притежават собствено превозно средство. В случаите на лица под 18-годишна възраст превозното средство трябва да е собственост на родител, настойник или попечител на правоимащото лице.“, чл. 40, ал. 2, т. 6, чл. 41, ал. 1 в частта „... на превозните средства ...“ и чл. 40, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец (приета с Решение № 68 от 18.03.2020 г., изм. и доп. с Решение № 159 от 26.08.2020 г.). По оспорването е образувано адм.д. № 1488/2023 г., което е насрочено за 26.10.2023 г. от 9,45 ч.

7031

Районният съд – Кнежа, призовава Али Ахтар, роден на 5.11.1984 г., гражданин на Ислямска република Пакистан, с неизвестен постоянен и последен адрес, като ответник по гр. д. № 679/2023 г. по описа на PС – Кнежа, ІІ гр. състав, да се яви в съда в двуседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с подадена от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес в Кнежа, ул. Райко Даскалов № 110, чрез адвокат X.X.X. от ПлАК, месторабота в Кнежа, ул. Д. Бутански № 18, искова молба с правно основание чл. 49, ал. 1 и чл. 127А от СК, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7030

Софийският градски съд с решение от 18.03.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 481/2015 г. на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, приети с решение на Втория редовен конгрес, проведен на 31.10.2020 г., както следва: Промяна в наименованието на партията от „Движение за радикална промяна Българската пролет“ на „Българската пролет“. Вписва изменения в устава на политическа партия „Българската пролет“, с изключение на промените в чл. 3, т. 2 и 3 от устава. Вписва промени в състава на ръководните и контролните органи на партията, както следва: Национален съвет в състав: X.X.X. – председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Изпълнителен съвет в състав: X.X.X. – председател, X.X.X. – зам.-председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Централна контролно-ревизионна комисия в състав: X.X.X. – председател, X.X.X. – секретар, X.X.X.. Лица, които съгласно устава представляват партията: председател – X.X.X..

7026

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 3, т. 8 ЗПП с решение от 1.09.2023 г. вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд политическа партия по ф. д. № 45/2023 г. с наименование „Единение“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 12, ап. 30. Постановява вписване на устава на партията, който е приет на учредително събрание от 9.07.2023 г. и който следва да се счита неразделна част от решението на съда по регистрацията на партията. Постановява вписване на ръководни органи, които са: Национално събрание, Национален съвет, Изпълнителен съвет, председател на политическата партия, главен секретар. Постановява вписване на контролен орган, който е: Контролен съвет. Постановява вписване на териториални органи, които са: областен координатор, общинска организация, общински координатор. Постановява вписване на Изпълнителен съвет в състав от 5 членове, както следва: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.. Постановява вписване на Контролен съвет в състав от 3 членове, както следва: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.. Партията се представлява от двама председатели заедно и поотделно – X.X.X. и X.X.X..

7070

Промени настройката на бисквитките