Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

  • ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА Виж повече
  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
Промени настройката на бисквитките