Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕД

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДВ, БР. 48 ОТ 2018 Г.)

В сила от 19.09.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

§ 1. В чл. 18, ал. 4 т. 5 се изменя така:

"5. се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 020/95 от 31.1.2022 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 2022/127" - за един месец."

§ 2. В чл. 27, ал. 1, т. 16 думите "по букви "iii" и "v" от раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.)" се заменят с "по букви "iii", "iv" и "vi" от раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 2022/127".

§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "Министерството на земеделието" се заменят с "Министерството на земеделието и храните".

2. В ал. 3 думите "Министерството на земеделието" се заменят с "Министерството на земеделието и храните".

§ 4. В чл. 33 се създават ал. 3 и 4:

"(3) По подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. един земеделски стопанин може в рамките на ПРСР 2014 - 2020 г. да получи консултантски услуги по всеки един от пакети ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6 повече от веднъж, като земеделският стопанин може да заяви ново получаване на всеки един от тези пакети най-рано 12 месеца от крайната дата на предходното предоставяне на същия консултантски пакет.

(4) За всеки предоставен консултантски пакет по чл. 33, ал. 3 Националната служба за съвети в земеделието се задължава да предоставя на земеделския стопанин писмен доклад по образец съгласно приложение № 5. Националната служба за съвети в земеделието може да предостави отново консултантски услуги по посочените пакети при промяна на нормативните изисквания и/или отглежданите култури/животни, и/или използваните имоти, и/или икономическата обстановка, и/или пазарната среда и други, налагащи извършване на нов анализ и оценка на стопанството и предоставяне на съответните препоръки."

§ 5. Създава се чл. 34:

"Чл. 34. (1) За проекти по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., одобрени въз основа на заявления за подпомагане, изпълнението и поддържането на съответствие с критерий за подбор 6.3. "Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност" се счита за изпълнено и когато ползвателят е запазил съответния брой съществуващи работни места спрямо годината, предхождаща подаването на заявка за плащане, и е създал определения брой нови работни места.

(2) В случаите по ал. 1 сроковете за поддържане съответствие с критерия за подбор по ал. 1 се удължават с две години.

(3) При констатиране на неспазване на критерии за подбор по ал. 1, установено при извършване на проверки в сроковете по ал. 2, Разплащателната агенция оттегля предоставеното подпомагане при условията и реда на чл. 57 от Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.)."

§ 6. В § 5 на преходните и заключителните разпоредби думите "1 октомври 2023 г." се заменят с "30 септември 2024 г.".

§ 7. Създава се приложение № 5 към чл. 33, ал. 4:

"Приложение № 5 към чл. 33, ал. 4ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕН КОНСУЛТАНТСКИ ПАКЕТ ПО ПОДМЯРКА 2.1.2,

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД № ............... ОТ ............................ Г.

 

Дата на връчване на доклада:.............................................................................................

Номер на доклада:................................................................................................................

(Всяка страница от попълнения доклад се подписва от получателя на консултантския пакет и от ръководителя на консултантската организация (или определено със заповед от него лице).)

 

Земеделски стопани

(Попълва се името на физическото лице или наименованието на юридическото лице, получател на консултантския пакет.)

ЕГН (за земеделски стопанин - физически лица)/ЕИК (за земеделски стопани - юридически лица)

 

Консултантска организация

(Попълва се наименованието на консултантската организация, предоставила консултантския пакет.)

Адрес на управление на земеделския стопанин (постоянен адрес на физическите лица)

 

Тел.:

Адрес на управление на консултантската организация

 

Тел.:

Място/места на провеждане на консултациите

(Посочват се адресите на посещение/я на офиса/ите на консултантската организация.)

Място и дати на посещението/ята на стопанството

(Посочват се адресите на посещение/я на стопанството.)

Начална дата за предоставяне на консултантския пакет/консултантските пакети (отбелязва се датата на подаване на заявлението за получаване на пакета/пакетите)

 

№:

Дата: 

Крайна дата на предоставяне на консултантския пакет/консултантските пакети

 

Консултант/и

(Попълват се имената на лицата от консултантския екип, предоставили съвети и консултации.)

 

Предоставени консултантски пакети

Код на консултантските пакети

Моля, отбележете с "Х" дали консултантският пакет е предоставен

ТП 1

 

ТП 2

 

ТП 3

 

ТП 4

 

ТП 5.1

 

ТП 5.2, в т.ч.:

 

буква "а"

 

буква "б"

 

буква "в"

 

ТП 5.3

 

ТП 5.4, в т.ч.:

 

буква "а"

 

буква "б"

 

буква "в"

 

ТП 5.5

 

ТП 5.6, в т.ч.:

 

буква "а"

 

буква "б"

 

буква "в"

 

ТП 5.7, в т.ч.:

 

буква "а"

 

буква "б"

 

буква "в"

 

ТП 6

 

 

Изпълнени дейности по консултантски пакет/и:

ТП 1

Кратко описание на вида на предоставените консултации в рамките на одобреното съдържание на пакета:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ТП 2

Кратко описание на вида на предоставените консултации в рамките на одобреното съдържание на пакета:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ТП 3

Кратко описание на вида на предоставените консултации в рамките на одобреното съдържание на пакета:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ТП 4

Кратко описание на вида на предоставените консултации в рамките на одобреното съдържание на пакета:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ТП 5.1;

ТП 5.2;

ТП 5.3;

ТП 5.4;

ТП 5.5;

ТП 5.6

Кратко описание на вида на предоставените консултации в рамките на одобреното съдържание на пакета:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ТП 6

Кратко описание на вида на предоставените консултации в рамките на одобреното съдържание на пакета:

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Събрана информация:

...............................................................................................................................................

Обстоятелства, налагащи повторното предоставяне на пакет/и ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6:

................................................................................................................................................

Анализи и оценка: ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Препоръки в резултат от оценка на конкретните нужди на стопанството: ....................

.................................................................................................................................................

Списък с използваните нормативни актове във връзка с предоставените консултации:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Приложение:

Доклад № .............................. от .................................... г.

 

МНЕНИЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАНТСКИЯ ПАКЕТ

 

Препоръките са приложими в стопанството:

0 Да                         0 Не                 0 Частично приложими

Посочват се основните ползи и подобрения, до които ще доведат:

...................................................................

...................................................................

Посочват се основните причини и проблеми, които възпрепятстват изпълнението на препоръките:

....................................................................

....................................................................

Получател на консултантския пакет:

.....................................

(име, позиция и подпис)

Ръководител на организацията, ползвател на помощта (или определено със заповед от него лице):

.........................................

(име, позиция, подпис и печат)

 

"

Заключителни разпоредби

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките