Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ЖИВОТНИ (ДВ, БР. 30 ОТ 2023 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ЖИВОТНИ (ДВ, БР. 30 ОТ 2023 Г.)

В сила от 19.09.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:

"§ 3а. В периода 25 септември - 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите по чл. 1, т. 16, 27 и 30, могат да подадат чрез СЕУ плановете и документите по чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 или да заменят вече подадените планове и документи."

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (обн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48 и 56 от 2023 г.) в допълнителната разпоредба в § 1, т. 44 след думите "микробиални торове" се добавя "органо-минерални торове".

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките