Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Тома Любомиров Биков като секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание.

2. Избира Десислава Цветанчова Трифонова за секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките