Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Байрам Юзкан Байрам като член на Комисията по туризъм.

2. Избира Ертен Белгинова Анисова за член на Комисията по туризъм.

3. Освобождава Ертен Белгинова Анисова като заместник-председател на Комисията по правни въпроси.

4. Избира Ертен Белгинова Анисова за председател на Комисията по туризъм.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките