Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2023 Г.

В сила от 19.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. в общ размер 6 311 800 лв., както следва:

1. За субсидия за източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия - 2 900 000 лв.;

2. За допълнителна субсидия на мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание - 500 000 лв.;

3. За ремонт на старата джамия в гр. Пазарджик (Куршунлу джамия) - 311 800 лв.;

4. За Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски" - за цялостен ремонт и консервационно-реставрационни дейности на оградата - 1 300 000 лв.;

5. За изграждане на храм "Св. Иван Рилски" за българската общност в Лондон - 800 000 лв.;

6. За придобиване на храм "Св. св. Кирил и Методий" за българската общност в Щутгарт - 500 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките