Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2023 Г.

В сила от 19.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Столичната община за 2023 г. в размер до 40 000 000 лв. за изграждането на Линия 3 на метрото в гр. София, етап 3, лот 2 - участък ул. Шипка - ж.к. "Гео Милев" (район "Слатина") - зала "Арена Армеец"/"София Тех парк" - бул. Цариградско шосе, включително за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации, перонни преградни врати и придобиване на метровлакове.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на заявка на Столичната община на база на фактически извършени, но неразплатени разходи.

Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на Столичната община.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките