Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 21.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР) (ДВ, БР. 66 ОТ 2022 Г.)

Обн. ДВ. бр.97 от 21 Ноември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:

"(3) Междуведомственият координационен механизъм се състои от председател - министърът на външните работи, оперативен председател - заместник-министър на външните работи, определен от министъра на външните работи, и членове, ангажирани пряко или косвено с дейността по присъединяването към ОИСР, както следва:

1. началника на политическия кабинет на министър-председателя;

2. началника на политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на външните работи;

3. главния секретар на Министерския съвет;

4. заместник-министър на вътрешните работи;

5. заместник-министър на електронното управление;

6. заместник-министър на енергетиката;

7. заместник-министър на здравеопазването;

8. заместник-министър на земеделието и храните;

9. заместник-министър на икономиката и индустрията;

10. заместник-министър на иновациите и растежа;

11. заместник-министър на културата;

12. заместник-министър на младежта и спорта;

13. заместник-министър на образованието и науката;

14. заместник-министър на околната среда и водите;

15. заместник-министър на отбраната;

16. заместник-министър на правосъдието;

17. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

18. заместник-министър на транспорта и съобщенията;

19. заместник-министър на труда и социалната политика;

20. заместник-министър на туризма;

21. заместник-министър на финансите;

22. заместник-председател на Националния статистически институт;

23. заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране;

24. подуправител на Българската народна банка;

25. заместник-председател на Комисията за финансов надзор;

26. заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията;

27. член на Комисията за защита на личните данни;

28. заместник изпълнителен директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол."

Промени настройката на бисквитките