Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

В сила от 13.02.2024 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер до 1 910 373 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г. съгласно приложението, за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политиките по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл. 119, ал. 5 от Закона за здравето и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 90 от 2023 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на места за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. (включително с доплащанията за предходни месеци от 2023 г. за Столичната община и Община Варна)


по ред

Община

Област

Средства
за общината
за периода

от 1 ноември до 31 декември 2023 г. (лв.)

1.

Столична

София-град

1 820 032

2.

Варна

Варна

81 450

3.

Костинброд

София

457

4.

Пловдив

Пловдив

7 520

5.

"Родопи"

Пловдив

914

ОБЩО

1 910 373

Промени настройката на бисквитките