Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 21.III

  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 12 ОКТОМВРИ 1993 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕЖИМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВОЕННА И СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ И НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА Н Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВЕТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЗА КОИТО ОРГАНЪТ ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ПРЕДЛОЖЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1997 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО И/ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1997 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките