Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 109 от 14.XII

  • НАРЕДБА № 34 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 33 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГ, КОНКУРС И ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛЕН ПОЛЗВАТЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 1999-2000 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1999 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 1999 Г. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЕТИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 1986 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ВИЛНИТЕ ЗОНИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките