Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 8.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2351 от 8 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация реши:

1. На 10.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 14 836 броя поименни акции, собственост на Столична община, представляващи 9,89 % от капитала на “Обществено строителство - Агробилд” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета: 80 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 8000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 6 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 12.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч., срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

58480

 

РЕШЕНИЕ № 2355 от 8 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 23и от 28.IХ.2001 г., Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация реши:

1. На 11.ХII.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 18 712 броя поименни акции, собственост на Столична община, представляващи 9,356 % от капитала на “БКС Витоша” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 34 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 3400 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 50 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 3 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 13.ХII.2002 г. в 14 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

58481

 

РЕШЕНИЕ № 2357 от 8 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 25к от 17.VI.2002 г., Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 10.ХII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 18 552 броя поименни акции, собственост на Столична община, представляващи 4,638 % от капитала на “Софийски аптеки” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 186 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 18 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочената банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 12 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 12.ХII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

58482

 

РЕШЕНИЕ № 2359 от 8 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 22й от 27.VII.2001 г., Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация реши:

1. На 11.ХII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 208 590 броя поименни акции, собственост на Столична община, представляващи 19,97 % от капитала на “Софстрой” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 210 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 21 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочената банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 12 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 13.ХII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

58483

 

РЕШЕНИЕ № 2361 от 8 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация реши:

1. На 10.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 1250 бр. поименни акции, собственост на Столична община, представляващи 25 % от капитала на “Средец” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета: 131 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 13 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 12 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 12.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

58484

 

РЕШЕНИЕ № 2362 от 8 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 23и от 28.IХ.2001 г., Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация реши:

1. На 10.ХII.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 21 230 броя поименни акции, собственост на Столична община, представляващи 8,197 % от капитала на “Свежест” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 22 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 2000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 50 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочената банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 3 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 12.ХII.2002 г. в 14 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

58485

 

ОБЩИНА БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 405 от 29 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с решения № 337/26.II.2002 г., № 351/29.III.2002 г. и № 377/27.VI.2002 г. Общинският съвет - гр. Балчик, реши:

1. Намалява последната продажна цена на хотел “Елит” от 542 340 лв. на 482 080 лв. Намалението е повторно и представлява 10 % от определената от лицензиран оценител начална тръжна цена 602 600 лв.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на обект - хотел “Елит” в Балчик, курортна зона “Двореца”, ул. Албенско шосе, пл. № 1070 с разгъната застроена площ 1707,25 кв. м, ведно с дворно място с площ 8045 кв. м, с предмет на дейност туризъм при следните условия:

2.1. начална цена - 482 080 лв.;

2.2. депозит 40 000 лв., който се внася по посочена в тръжната документация сметка на общината;

2.3. място за провеждане на търга - клуба на общинската администрация, ул. Черно море 18, ет. 2, в 10 ч. първия работен ден след изтичане на 30 дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”;

2.4. постигнатата при наддаването цена се внася при подписване на договора за покупко-продажба;

2.5. тръжната документация се получава от касата на общинска администрация срещу такса 50 лв. и документът служи за извършване оглед на обекта;

2.6. в случай че на търга не се яви кандидат, повторен търг се провежда при същите условия на третия ден след датата на провеждане на първоначалния.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши съответните корекции в тръжната документация, да назначи комисия за организация и провеждане на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Председател: Д. Каменов

61671

 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ № 255 от 3 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 1, 3, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с решение № 158 от 13.VII.2001 г. Общинският съвет - гр. Брацигово, реши:

1. Намалява с 20 % първоначално обявената продажна цена на обект - частна общинска собственост, представляващ “Хранителен магазин” - имот с пл. № 623, кв. 46 по плана на с. Равногор, община Брацигово, представляващ масивна сграда с площ 180 кв. м.

2. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обекта по т. 1 при продажна цена - 11 552 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

а) начална цена - не по-ниска от обявената;

б) размер на депозита - 10 % от началната цена;

в) начин на плащане на цената - в деня на сключване на договора по банкова сметка на общината;

г) такса за получаване на тръжна документация - 50 лв.;

д) място, дата и час за провеждане на търга - 20-дневен срок от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

4. Възлага на кмета на община Брацигово да проведе процедура по провеждане на търга и сключване на договора за продажба.

5. При неизлъчване на купувач се провеждат повторни търгове по същия ред през 20 дни до приключване на процедурата по продажба.

Председател: Г. Кабов

60937

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-04 от 7 октомври 2002 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за конкурсите, решения № 32/13.II.2002 г. и № 38/18.IХ.2002 г. на Общинския съвет - гр. Бургас, и решение № 2/7.Х.2002 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе продажба чрез публично оповестен конкурс на общински нежилищни имоти заедно със съответното право на строеж - обособени обекти от търговски комплекс, ул. Карлово 35, Бургас: магазин № 3 - начална конкурсна цена 43 000 лв., депозит 4300 лв.; магазин № 4 - начална конкурсна цена 21 000 лв., депозит 2100 лв.; магазин № 5 - начална конкурсна цена 16 000 лв., депозит 1600 лв.; магазин № 8 - начална конкурсна цена 23 000 лв., депозит 2300 лв.

2. Общи условия на конкурсите - цена и срок на изплащане, инвестиции за реконструкция и подобрения.

3. Конкурсната документация за всеки отделен обект се закупува в ОбАП, ул. Конт. Андрованти 1, ет. 3, всеки работен ден в срок до 31-ия ден вкл. от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 9 до 17 ч. на цена 120 лв.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217 при “Общинска банка” - Бургас.

5. Огледът на обектите се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до крайния срок за предаване на предложенията след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на конкурсната документация, се представят в ОбАП в срок до 32-ия ден вкл. от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.

Председател на Надзорния съвет: Д. Стоянов

59082

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 883 от 24 октомври 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и § 17, ал. 1 ПЗР ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, чл. 6, ал. 1 и 5 от Наредбата за търговете във връзка с решения № 250/1996 г. и № 821/2002 г. Общинският съвет - гр. Велико Търново, реши:

1. Намалява с 20 % приетата с решение № 821 от 18.VII.2002 г. начална цена и определя нова начална цена за продажба чрез търг с тайно наддаване на 76 % от капитала на “Свежест” - ЕООД, Велико Търново, представляващ пакет от 967 дяла.

2. Търгът да се проведе в 14 ч. в голямата зала на общината 30 дни след обнародването на това решение в “Държавен вестник” при следите условия:

2.1. начална тръжна цена на пакета 187 290 лв.;

2.2. за допускане до търга участниците следва да внесат депозит в размер 18 729 лв. по сметка № 5010003433 на ОбАП - Велико Търново, при “Общинска банка” - АД, клон Велико Търново, код 13075616, до деня, предхождащ датата на търга;

2.3. разликата между определената цена и депозита да се внесе по сметка № 3010003424 на ОбАП - Велико Търново, при “Общинска банка” - АД, клон Велико Търново, БИН 7444500000, код 13075616, в 14-дневен срок след провеждането на търга;

2.4. начин на плащане - еднократно или разсрочено в левове при разсрочено плащане - начална вноска - не по-малко от 50 % от определената цена; разсрочване на дължимата част - на 3-месечни равни вноски за срок до 24 месеца след датата на подписване на договора; лихва върху дължимата част - ОЛП, непарични платежни средства не се допускат;

2.5. собствеността върху дяловете - предмет на приватизационната сделка, преминава в купувача след заплащане на договорената цена (вноски), вкл. и на начислените лихви.

3. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на 76 % от капитала на “Свежест” - ЕООД, Велико Търново.

4. Внасянето на договорената цена (началната вноска) и представянето на декларация по образец за произход на средствата съгласно чл. 7, ал. 3 ЗПСК са условия за подписване на договора.

5. Закупуване на тръжна документация срещу 300 лв. от стая 419 на общината до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга; подаване на документи по ред, указан в тръжната документация - до 17 ч. и 30 мин. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419.

6. Възлага на ОбАП да извърши съответните корекции в тръжната документация и организира приватизационната сделка за 76 % от капитала на “Свежест” - ЕООД, Велико Търново, по установения от закона ред и взетите решения от общинския съвет.

7. При неявявяне на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия.

Председател: Т. Тодоров

60511

 

ОБЩИНА ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 82 от 3 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, ал. 1, чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗОС и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за концесиите на община Девин Общинският съвет - гр. Девин, открива процедура за предоставяне на концесия при следните условия:

1. Предмет на концесията - учредяване на особено право на ползване върху общински обект, публична собственост, представляващ:

а) балнеосанаториум, състоящ се от: четириетажна масивна сграда със застроена площ 778 кв.м, едноетажна масивна сграда със застроена площ 2544 кв.м (закрит басейн, вани и хигиенна баня) и едноетажна масивна сграда със застроена площ 356 кв.м (пароцентрала и пералня);

б) РОК, състояща се от корпус на 8 етажа и допълнителен корпус на 4 етажа - незавършено строителство, със застроена площ 2584 кв.м;

в) УПИ VI, кв. 43 по ПУП на Девин с площ 17 500 кв.м, който терен е утвърден съгласно заповед № РД-1004 от 6.Х.1980 г.;

г) 80 % от довеждащия капацитет на топлопровод “Беденски бани” от 12 600 м, както и разрешаване за развиване на балнеоложка и рехабилитационна дейност в него за задоволяване на обществените потребности на населението.

2. Срок на концесията - 35 години с възможност за продължение. Срокът започва да тече от сключване на концесионния договор.

3. Начин на определяне на концесионера - чрез присъствен конкурс. Участниците следва да представят инвестиционна програма за ремонтиране съществуващия балнеосанаториум и довършване на рехабилитационния комплекс.

4. Депозит за участие в конкурса - 5000 хил. лв., платими по банкова сметка на община Девин.

5. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

- еднократно 35 000 лв., платими по банкова сметка на концедента след изтичане на 5-годишен срок от сключване на договора;

- годишно концесионно възнаграждение в размер 5 % от брутните приходи, но не по-малко от 15 000 лв., като всяка вноска е с падеж 31 март следващата година; годишните разплащания да започнат след изтичане на петата година от сключване на договора.

6. Основни права и задължения на концесионера:

6.1. Основни задължения на концесионера:

- инвестицията за довършване и ремонт на обектите да бъде не по-малка от задължителната инвестиционна програма и следва да се изпълни за срок 36 месеца;

- да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;

- да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по поддръжка на обекта;

- да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

- да съгласува идейните и работни проекти за ОВОС и да получи разрешение от съответните компетентни органи;

- да не прехвърля на трети лица права и задължения по концесионния договор без съгласуване с концедента;

- да не огражда мястото, предмет на концесионния договор.

6.2. Основни права на концесионера:

- изключително право на концесионера да експлоатира обекта за санаториална, рехабилитационна и туристическа дейност;

- да сезира концедента, когато трети лица нарушават правата му, предоставени чрез договори, да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията;

- право след изтичане на договора при равни други условия да бъде предпочетен като концесионер за същия обект;

- право на предсрочно изпълнение задълженията по концесионния договор.

7. Права и задължения на концедента:

7.1. Основни права на концедента:

- да получава от концесионера дължимите концесионни възнаграждения съгласно концесионния договор;

- да придобива право на собственост върху построените и доставени съоръжения и инфраструктура, както и на пълната съпътстваща документация;

- да контролира задължението на концесионера по изпълнение задълженията по концесионния договор;

- да има достъп до обекта, както и правото да получава всякаква допълнителна информация и съответната документация.

7.2. Основни задължения на концедента:

- своевременно да съгласува представената от концесионера документация;

- да съдейства на концесионера по осъществяване правата си по концесията.

8. В концесионния договор могат да бъдат включвани и други права и задължения от общинския съвет освен посочените.

9. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по концесионния договор - безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране заплащането на концесионното възнаграждение и инвестициите в обекта:

- гаранция за инвестициите в размер 5 % от стойността им, внесени в касата на общината 30 дни след сключване на концесионния договор; след получаване разрешението за ползване на обекта като цяло концесионерът получава обратно внесената парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната програма;

- гаранция за концесионното възнаграждение в размер 5 % от определеното годишно концесионно възнаграждение, дължимо за съответна година и се представя до 31 януари съответната година.

10. Неустойки по неизпълнение, забавено или лошо от страна на концесионера, на договорните задължения се предвиждат в самия концесионен договор.

11. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса.

12. Възлага на кмета на община Девин да обнародва решението.

Председател: В. Кехайов

61496

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

РЕШЕНИЕ № 75 от 20 юни 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 и ал. 4 ЗПСК и чл. 4 и 5 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет - гр. Дупница, реши:

1. Включва в списъка по чл. 3, ал. 2 ЗПСК и утвърждава изготвените правни анализи и приватизационни оценки на общински нежилищен имот - обособена част от административна сграда на ул. Св. X.X. 20, Дупница, с РЗП 48,9 кв.м ведно с правото на строеж и съответните идеални части от общите части на сградата (построена в УПИ I-1579, кв. 79 по плана на Дупница) - с експертна оценка 23 500 лв.

2. Приема следните условия за приватизация чрез публично оповестен конкурс:

а) наименование на предмета на конкурса - обособена част от административна сграда на ул. Св. X.X. 20, Дупница, с РЗП 48,9 кв.м ведно с правото на строеж и съответните идеални части от общите части на сградата;

б) минимална конкурсна цена - приетата приватизационна оценка;

в) място и цена за закупуване на конкурсната документация - дирекция “Общинска собственост и търговски дейности” при цена 100 лв.;

г) срок за закупуване на конкурсната документация - от 30-ия до 45-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”;

д) условията за закупуване на конкурсната документация и срокът за отправяне на искане за разяснения по процедурата да бъдат определени със заповед на кмета на общината.

3. Упълномощава кмета на Община - Дупница, да назначи комисия за провеждане на конкурсите, да утвърди конкурсната документация и правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса и внесе за разглеждане от ОбС мотивиран доклад, съдържащ предложение за класация на участниците в конкурса.

Председател: М. Попниколов

61493

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

РЕШЕНИЕ № 478 от 4 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и решение № 470 от 4.VII.2002 г. Общинският съвет - гр. Козлодуй, реши:

1. Открива процедура за провеждане на търг за приватизация на общински имот - автоспирка в с. Гложене, с площ 80 кв.м, с утвърдена начална цена 6203 лв.

2. Приватизацията на общинския имот - автоспирка в с. Гложене, да се извърши чрез търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.ХI.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на община Козлодуй.

3. Тръжната документация се получава в общината, отдел “Общинска собственост и приватизация” (тел. 8-13-98), най-късно до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга, срещу ПКО за внесена такса 50 лв. в касата на Центъра за информация и обслужване на гражданите.

4. Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден след подадена заявка.

5. Депозит за участие в размер 10 % от обявената цена се внася по банкова сметка № 5050000433, банков код 20074261, при “ОББ” - АД, клон Козлодуй, или в касата на общината, ет. 2, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга.

6. Тръжните документи и копие от документа за внесен депозит се подават до 15 ч. на 26.ХI.2002 г. в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и обслужване на гражданите - деловодство.

7. Цената се изплаща след сключване на договора за покупко-продажба при предвидените в него условия.

8. В случай че на търга не се явят кандидати, той ще се проведе повторно на 11.ХII.2002 г. на същото място и час.

9. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на търга съгласно изискванията на Наредбата за търговете.

10. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба с класирания на първо място от комисията купувач.

Председател: И. Гризанов

61266

 

РЕШЕНИЕ № 482 от 4 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и решение № 474 от 4.VII.2002 г. Общинският съвет - гр. Козлодуй, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински имот - ветеринарна лечебница в с. Хърлец, с обща площ 1500 кв.м и застроена площ 111 кв.м, с утвърдена начална цена 13 956 лв.

2. Приватизацията на обекта да се извърши чрез търг с явно наддаване на 28.ХI.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на община Козлодуй.

3. Тръжната документация се получава в общината, отдел “Общинска собственост и приватизация” (тел. 8-13-98), най-късно до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга, срещу ПКО за внесена такса 50 лв. в касата на Центъра за информация и обслужване на гражданите.

4. Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден след подадена заявка.

5. Депозит за участие в размер 10 % от обявената цена се внася по банкова сметка № 5050000433, банков код 20074261, при “ОББ” - АД, клон Козлодуй, или в касата на общината, ет. 2, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга.

6. Тръжните документи и копие от документа за внесен депозит се подават до 15 ч. на 27.ХI.2002 г. в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и обслужване на гражданите - деловодство.

7. Цената се изплаща след сключване на договора за покупко-продажба при предвидените в него условия.

8. В случай че на търга не се явят кандидати, той ще се проведе повторно на 12.ХII.2002 г. на същото място и час.

9. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на търга съгласно изискванията на Наредбата за търговете.

10. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба с класирания на първо място от комисията купувач.

Председател: И. Гризанов

61267

 

РЕШЕНИЕ № 527 от 2 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и решение № 524 от 2.Х.2002 г. Общинският съвет - гр. Козлодуй, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот - кланица в Козлодуй, с утвърдена начална цена 57 770 лв.

2. Приватизацията на общинския имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 17.ХII.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на Община - Козлодуй.

3. Тръжната документация се получава в общината, отдел “Общинска собственост и приватизация” (тел. 0973/85-825), най-късно до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга, срещу ПКО за внесена такса 50 лв. в касата на Центъра за информация и обслужване на гражданите.

4. Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден след подадена заявка.

5. Депозит за участие в размер 10 % от обявената цена се внася по банкова сметка № 5050000433, банков код 20074261, при “ОББ” - АД, клон Козлодуй, или в касата на общината, ет. 2, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга.

6. Тръжните документи и копие от документа за внесен депозит се подават до 15 ч. на 16.ХII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и обслужване на гражданите - деловодство.

7. Допуска се разсрочено плащане в срок до една година на достигнатата тръжна цена за продажба на имота, като 50 % от цената да бъде внесена при подписване на договора за приватизация, а останалата сума да се изплати съгласно условията на договора.

8. В случай че на търга не се явят кандидати, той ще се проведе повторно на 7.I.2003 г. на същото място и час.

9. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на търга съгласно изискванията на Наредбата за търговете.

10. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба с класирания на първо място от комисията купувач.

Председател: И. Гризанов

61268

РЕШЕНИЕ № 528 от 2 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и решение № 525 от 2.Х.2002 г. Общинският съвет - гр. Козлодуй, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот - свинарник в Козлодуй, с утвърдена начална цена 79 200 лв.

2. Приватизацията на общинския имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 18.ХII.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на община Козлодуй.

3. Тръжната документация се получава в общината, отдел “Общинска собственост и приватизация” (тел. 0973/85-825), най-късно до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга, срещу ПКО за внесена такса 50 лв. в касата на Центъра за информация и обслужване на гражданите.

4. Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден след подадена заявка.

5. Депозит за участие в размер 10 % от обявената цена се внася по банкова сметка № 5050000433, банков код 20074261, при “ОББ” - АД, клон Козлодуй, или в касата на общината, ет. 2, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга.

6. Тръжните документи и копие от документа за внесен депозит се подават до 15 ч. на 17.ХII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и обслужване на гражданите - деловодство.

7. Допуска се разсрочено плащане в срок до една година на достигнатата тръжна цена за продажба на имота, като 50 % от цената да бъде внесена при подписване на договора за приватизация, а останалата сума да се изплати съгласно условията на договора.

8. В случай че на търга не се явят кандидати, той ще се проведе повторно на 8.I.2003 г. на същото място и час.

9. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на търга съгласно изискванията на Наредбата за търговете.

10. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба с класирания на първо място от комисията купувач.

Председател: И. Гризанов

61269

 

РЕШЕНИЕ № 529 от 2 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и решение № 526 от 2.Х.2002 г. Общинският съвет - гр. Козлодуй, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот - цех за колбаси в Козлодуй, с утвърдена начална цена 110 530 лв.

2. Приватизацията на общинския имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 19.ХII.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на община Козлодуй.

3. Тръжната документация се получава в общината, отдел “Общинска собственост и приватизация” (тел. 0973/85-825), най-късно до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга, срещу ПКО за внесена такса 50 лв. в касата на Центъра за информация и обслужване на гражданите.

4. Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден след подадена заявка.

5. Депозит за участие в размер 10 % от обявената цена се внася по банкова сметка № 5050000433, банков код 20074261, при “ОББ” - АД, клон Козлодуй, или в касата на общината, ет. 2, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на търга.

6. Тръжните документи и копие от документа за внесен депозит се подават до 15 ч. на 18.ХII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и обслужване на гражданите - деловодство.

7. Допуска се разсрочено плащане в срок до една година на достигнатата тръжна цена за продажба на имота, като 50 % от цената да бъде внесена при подписване на договора за приватизация, а останалата сума да се изплати съгласно условията на договора.

8. В случай че на търга не се явят кандидати, той ще се проведе повторно на 9.I.2003 г. на същото място и час.

9. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на търга съгласно изискванията на Наредбата за търговете.

10. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба с класирания на първо място от комисията купувач.

Председател: И. Гризанов

61269а

 

ОБЩИНА КУБРАТ

РЕШЕНИЕ № 6 от 10 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 32, ал. 3 и 4 ЗПСК Общинският съвет - гр. Кубрат, реши:

1. Включва в списъка за приватизация по чл. 3, ал. 2, изречение първо ЗПСК 100 % от дяловете на “БКС - Кубрат” - ЕООД, ул. Добруджа 2, регистрирано по ф.д. № 81/92 на Разградския окръжен съд.

2. Във връзка с чл. 28, ал. 2 ЗПСК забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет.

3. Възлага на кмета на общината да организира процедурите по възлагане изготвянето на правен анализ и експертна оценка.

Председател: И. Яхов

61491

 

РЕШЕНИЕ № 7 от 10 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 и 4 ЗПСК Общинският съвет - гр. Кубрат: приема списък по чл. 3, ал. 2, изречение второ ЗПСК на общинско имущество, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК:

1. магазин 1, кв. 50А, парц. VII по плана на гр. Кубрат, със застроена площ 89 кв.м, описан в АОС № 6 от 13.VII.1995 г.;

2. гараж № 12, кв. 74, парцел I по плана на гр. Кубрат, бл. “Тервел”, описан в АОС № 40 от 19.VI.1997 г.;

3. общински пазар, гр. Кубрат, кв. 50, пл. № 1424 по плана на града, описан в АОС № 47 от 5.IХ.1997 г.;

4. масивна едноетажна сграда - младежки дом “Пулс” със обща застроена площ 605 кв.м в парцел VI, кв. 75 по плана на гр. Кубрат, описана в АОС № 55 от 29.IХ.1997 г., ведно с учредено право на строеж;

5. басейн и дворно място, кв. 75, парцел VIII по плана на гр. Кубрат, описани в АОС № 362 от 21.VII.2000 г.;

6. разсадник с обща площ 71 562 кв.м, гр. Кубрат, извън регулация, описан в АОС № 87 от 22.IV.1998 г.;

7. оранжерия с обща площ 10 783 кв.м, гр. Кубрат, извън регулация, описан в АОС № 88 от 22.IV.1998 г.;

8. старо пълномощничество, с. Беловец, кв. 61, пл. № 365 по плана на селото;

9. търговска сграда - 46,69 % идеални части и дворно място от 1635 кв.м, описани в АОС № 125 от 27.VII.1998 г.;

10. фурна - 36,86 % идеални части, с. Беловец,кв. 63, парцел III, пл. № 552 по плана на селото, описана в АОС № 126 от 27.IV.1998 г.;

11. западна част от автоспирка, с. Беловец, кв. 14, пл. 642 по плана на селото, описана в АОС № 117 от 9.VII.1997 г.;

12. бивше училище, с. Задруга, кв. 29, пл. № 88 по плана на с. Задруга, описано в АОС № 137 от 23.IХ.1998 г.;

13. автоспирка, с. Задруга, пл. № 234 по плана на с. Задруга, описана в АОС № 142 от 28.ХI.1997 г.;

14. част от сутерен и втори етаж от административна сграда, построена в кв. 41, парцел VIII по плана на с. Бисерци, със застроена площ 167 кв.м ведно с учредено право на строеж и прилежащите идеални части от общите части на сградата;

15. фурна - 37,76 % идеални части и дворно място от 960 кв.м, с. Бисерци, кв. 39, пл. № 431 по плана на селото, описани в АОС № 209 от 9.III.1998 г.;

16. търговска сграда - 36,27 % идеални части и дворно място от 2550 кв.м, с. Бисерци, кв. 40, парцел II по плана на селото, описани в АОС № 210 от 9.III.1998 г.;

17. смесен магазин със застроена площ 30 кв.м, обособен със самостоятелен вход, ведно с учредено право на строеж, представляващ част от масивна едноетажна сграда - автоспирка, с. Звънарци, ул. Кирил и Методий 4, със застроена площ 80 кв.м, описана в АОС № 223 от 4.III.1998 г.;

18. автоспирка, с. Тертер, кв. 20, пл. № 201 по плана на селото, описана в АОС № 248 от 10.III.1998 г.;

19. автоспирка, с. Юпер, пл. № 238 по плана на селото, описана в АОС № 257 от 18.III.1998 г.;

20. баня и фурна, с. Юпер, кв. 36, парцел IV, пл. № 489 и дворно място от 975 кв.м, описани в АОС № 266 от 27.II.1998 г.;

21. “Меден кладенец - Кубрат” - ООД, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен II № 72, рег. по ф.д. № 45/91 по описа на Разградския окръжен съд;

22. “Общинска аптека” - ООД, гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 12, рег. по ф.д. № 53/96 по описа на Разградския окръжен съд.

Председател: И. Яхов

61492

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 319 от 24 септември 2002 г.

На основание чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет - гр. Никопол, реши:

1. Обявява за продажба чрез публичен търг следните обекти:

1.1. компютърен клуб в партерен етаж на кметство с. Новачене, община Никопол, област Плевен, с първоначална цена - 3700 лв.;

1.2. аптека в партерния етаж на кметство с. Новачене, община Никопол, област Плевен, с първоначална цена - 4220 лв.;

1.3. склад - УПИ IV, кв. 12 по плана на с. Черковица, община Никопол, област Плевен, с първоначална цена - 700 лв.

2. Депозит за участие в търга - 10 % от първоначално обявената цена.

3. Търгът ще се проведе на 30-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”.

4. Тръжната документация за участие в търга може да се закупува след 5-ия ден от обнародването срещу 100 лв., платими в касата на общината.

5. Тръжната документация за участие в търга се приема до 16 ч. и 30 мин. на 29-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”.

6. За допълнителна информация - тел. 06541/24-88 и 21-90.

Председател: Кр. Гатев

60416

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 446 от 10 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 70, т. 6, чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет - гр. Пловдив, реши:

1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните условия:

1.1. Предмет на концесията - даване на разрешение за осъществяване на търговска дейност по смисъла на чл. 70, т. 6 във връзка с чл. 67 ЗОС върху недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ част от транспортно-комуникационната мрежа на територията на район “Централен”, район “Източен”, район “Западен”, район “Северен”, район “Южен” и район “Тракия” в Пловдив, а именно 314 спирки на масовия градски транспорт по транспортно-комуникационната схема, приета с решение на общинския съвет, от които модул тип 1 - 191 броя, модул тип 2 - 105 броя, модул тип 3 - 18 броя, съгласно одобрените проекти и технологични условия на проведения конкурс за проектиране - протокол № 68 от 14.ХI.2001 г. на ЕСУТ при община Пловдив.

1.2. Срок на концесията - 20 години с възможност за продължение по решение на общинския съвет с още 10 години. Срокът започва да тече от сключване на концесионния договор.

1.3. Начин на определяне на концесионера - чрез присъствен конкурс.

1.4. Депозит за участие в конкурса - 50 000 лв. по банкова сметка, посочена от концедента.

1.5. Определя еднократно концесионното възнаграждение в размер 4 604 508,65 лв., както следва:

1.5.1. еднократното концесионно възнаграждение се заплаща по следната схема:

- 500 000 лв. с включен ДДС, платими по банкова сметка на концедента, непосредствено преди подписване на концесионния договор, но не по-късно от 45 дни от вземане на решение на общинския съвет за определяне на концесионер;

- 1 000 000 лв. с включен ДДС, платими най-късно до 31.III.2003 г.;

- 1 700 000 лв. с включен ДДС, платими в срок 45 дни от приемането на последната конструкция от I етап от графика за изпълнение или от изтичането на последния срок, от който се счита, че последната конструкция от I етап е приета от възложителя без възражение;

- остатъкът от сумата по договора, която да бъде изплатена в срок 45 дни от приемането на последната конструкция по етап II от графика за изпълнение или от изтичането на последния срок, от който се счита, че последната конструкция от II етап е приета от възложителя без възражение;

1.5.2. еднократно концесионно възнаграждение за покриване разходите на концедента и компенсиране на разходите на трети лица по подготовката на концесията в размер 3600 лв. без ДДС, платимо при подписване на концесионния договор;

1.5.3. годишното концесионно възнаграждение в размер 6 % от брутните приходи (без ДДС) на концесионера за предходната година, но не по-малко от левовата равностойност на 50 000 евро по курса на БНБ към момента на плащането; изплащането на годишното концесионно възнаграждение ще започне 60 месеца след подписване на концесионния договор; всяка годишна вноска е с падеж 31.III на следващата година.

1.6. Основни права и задължения на концесионера:

1.6.1. основни задължения на концесионера:

а) да приеме от концедента монтираните модули на спирките за МГТ; при евентуални различия между действително монтираните бройки и типове модули на спирките и тези, които предварително са уточнени с процедурата по ЗОП, наложили се поради обективни причини, концесионерът се задължава да приеме фактически монтираните след подписване на анекс към договора с концедента;

б) да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения и вноски при условията и сроковете, определени в този договор;

в) да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон обекти (паметници на културата) и обществения ред;

г) да не трансформира вида на обекта;

д) да не прехвърля на трети лица права и задължения по концесионния договор без съгласието на концедента;

е) да застрахова обекта - отдаден на концесия, за своя сметка и в полза на концедента;

ж) да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по поддържане и опазване на обекта;

з) да изгради информационни светещи табла за графика на движение и номерата на транспортните средства от масовия градски транспорт и транспортната схема на градския транспорт в Пловдив преди пускане в експлоатация на търговската част на съответното съоръжение;

и) да монтира на съоръженията на спирките телефонни апарати за безплатен достъп до номерата на полиция, пожарна, спешна медицинска помощ, гражданска защита, общинско предприятие “Контрол на масовия градски транспорт” и оповестителни високоговорители на гражданска защита за оповестяване на населението за бедствия и други събития при техническа възможност за монтаж;

й) да осигурява поставянето на допълнителни информационни елементи, гласувани от общинския съвет, отнасящи се за транспортното обслужване на гражданите;

к) след решение на общинския съвет безвъзмездно да изпълнява функциите по контрола на превозвачите, осъществяващи транспортна дейност на територията на община Пловдив;

1.6.2. основни права на концесионера:

а) изключително право на концесионера да експлоатира обекта съгласно предназначението му;

б) да сезира концедента, когато трети лица нарушават правата му, предоставени чрез договора, и да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията;

в) правото след изтичане на срока на концесионния договор при равни други условия да бъде предпочетен като концесионер за същия обект;

г) право на предсрочно изпълнение на задълженията по концесионния договор.

1.7. Права и задължения на концедента:

1.7.1. основни права на концедента са:

а) да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;

б) запазва правото си в хода на изпълнение на концесията при възникнала обективна необходимост да промени броя и типа модули, утвърдени при процедурата по ЗОП, като подпише съответния анекс към договора с концесионера;

в) придобива право на собственост върху извършените от концесионера подобрения (съоръжения и инфраструктура) върху имота, както и пълната съпътстваща документация;

г) има право да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и условия по концесията;

д) да контролира изпълнението на задълженията от страна на концесионера по концесионния договор;

е) да има неограничен достъп до обекта, както и правото да получава всякаква допълнителна информация и съответната документация;

1.7.2. основни задължения на концедента:

а) да предаде на концесионера монтираните модули на спирките на МГТ;

б) да съдейства на концесионера при осъществяване правата си по концесията.

1.8. В концесионния договор могат да бъдат включени и други права и задължения на страните извън посочените.

1.9. Гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор: безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение:

- петата година от сключване на концесионния договор гаранцията е в размер 20 % от левовата равностойност на 50 000 евро по курса на БНБ към момента на плащането и се представя в шестмесечен срок от сключването му;

- за всяка следваща година гаранцията е в размер 20 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо за съответната година, и се представя в деня на плащане на съответното предходно годишно минимално възнаграждение.

1.10. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения се предвиждат в самия концесионен договор.

2. Възлага на кмета на община Пловдив да организира конкурса и да включи в състава на комисията по един представител на политически представителната група на общинските съветници, определен от ръководствата им, и двама общински съветници, нечленуващи в група.

Председател: Стр. Дочков

59878

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 722 от 29 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с решение № 698 от 10.IХ.2002 г. Общинският съвет - гр. Свищов, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум и определя начална тръжна цена за обект - Склад - УПИ I, кв. 56 в с. Морава, в размер 13 500 лв.

2. За обекта по т. 1 да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 5.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала 18 на общината. При необходимост повторен търг да се проведе на 10.ХII.2002 г. при същите условия, час и място.

3. Тръжната документация се получава от стая 46 на община Свищов срещу квитанция от 50 лв. в касата й.

4. Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка до 16 ч. на деня, предхождащ търга.

5. Предложенията се представят пред комисията в деня и часа на търга в запечатани пликове.

6. Депозит в размер 10 % от началната цена се внася по сметка № 3000400229, БИН 7444010003, б. код 66070875, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов.

7. Достигнатата цена се заплаща в 7-дневен срок от сключване на договора по сметка № 3000400229, БИН 7444030000, б. код 66070875, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов.

8. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: П. Павлов

61273

 

РЕШЕНИЕ № 723 от 29 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с решение № 699 от 10.IХ.2002 г. Общинският съвет - гр. Свищов, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум и определя начална тръжна цена за обособен обект - Радиоклуб, ул. Екзарх Антим I, Свищов, в размер 19 900 лв.

2. За обекта по т. 1 да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 5.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в зала 18 на общината. При необходимост повторен търг да се проведе на 10.ХII.2002 г. при същите условия, час и място.

3. Тръжната документация се получава от стая 47 на община Свищов срещу квитанция от 50 лв. в касата й.

4. Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка до 16 ч. на деня, предхождащ търга.

5. Предложенията се представят пред комисията в деня и часа на търга в запечатани пликове.

6. Депозит в размер 10 % от началната цена се внася по сметка № 3000400229, БИН 7444010003, б. код 66070875, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов.

7. Достигнатата цена се заплаща в 7-дневен срок от сключване на договора по сметка № 3000400229, БИН 7444030000, б. код 66070875, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов.

8. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: П. Павлов

61274

РЕШЕНИЕ № 724 от 29 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с решение № 639 от 21.V.2002 г. Общинският съвет - гр. Свищов, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на 100 % от дяловете на “Инвестстройконтрол” - ЕООД, с капитал 10 069 лв.

2. Определя начална тръжна цена 13 000 лв.

3. За продажбата на дружеството да се проведе търг с тайно наддаване на 5.ХII.2002 г. в 11 ч. в зала 18 на общината.

4. При необходимост повторен търг да се проведе на 10.ХII.2002 г. в същия час и място.

5. Тръжната документация се получава от стая 47 срещу квитанция за внесени 100 лв. в касата на общината в срок до 16 ч. на деня, предхождащ търга.

6. В същия срок лицата, закупили тръжна документация, могат да направят оглед на активите на дружеството след предварителна заявка.

7. Депозит за участие в размер 10 % от началната цена се внася по банкова сметка на община Свищов № 3000400229, БИН 7444010003, б. код 66070875, ТБ “Биохим” - АД, Свищов.

8. Достигнатата цена се заплаща в 7-дневен срок от сключване на договора по банкова сметка на община Свищов № 3000400229, БИН 7444030000, б. код 66070875, ТБ “Биохим” - АД, Свищов.

9. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредити за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: П. Павлов

61275

 

ОБЩИНА СВОГЕ

ЗАПОВЕД № 569 от 28 октомври 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение № 135, протокол № 11 от заседание на Общинския съвет - Своге, проведено на 8.Х.2002 г., във връзка с чл. 15, ал. 1 ППЗНП нареждам:

1. Да се закрие Полудневна детска градина към Основно училище “Св. X.X.” - с. Томпсън, Софийска област - 1 група.

2. Да се открие Целодневна детска градина - с. Томпсън, Софийска област - 1 група.

Кмет: Ем. Иванов

60924

 

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 657-II от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Да се извърши продажба на 100 дяла, представляващи 20 % от капитала на “БКС” - ООД, Шумен, чрез търг с тайно наддаване.

2. Начална тръжна цена - левовата равностойност на 84 200 щ.д.

3. Определя депозит за участие в търга в размер левовата равностойност на 8420 щ.д.

4. Плащането да се извърши чрез банков превод, както следва:

4.1. при сключване на договора за продажба - не по-малко от 50 % от предложената цена се заплаща по сметка, посочена от продавача;

4.2. останалата сума - в срок до 6 месеца от датата на сключване на договора за продажба.

5. Търгът ще се проведе на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.

6. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация 200 лв. Тръжната документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на община Шумен, стая № 368, в срок до 11.ХII.2002 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 20.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен, при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Ас. Георгиев

61663

 

РЕШЕНИЕ № 658-III от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Да се извърши продажба на пакет от 2000 акции, представляващи 20 % от капитала на “Хранителни стоки - Шумен” - АД, Шумен, чрез търг с тайно наддаване.

2. Начална тръжна цена - левовата равностойност на 33 600 щ.д.

3. Определя депозит за участие в търга в размер левовата равностойност на 3360 щ.д.

4. Плащането да се извърши чрез банков превод, както следва:

4.1. при сключване на договора за продажба - не по-малко от 50 % от предложената цена се заплаща по сметка, посочена от продавача;

4.2. останалата сума - в срок до 6 месеца от датата на сключване на договора за продажба.

5. Търгът ще се проведе на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.

6. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация 200 лв. Тръжната документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на община Шумен, стая № 368, в срок до 11.ХII.2002 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 20.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен, при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Ас. Георгиев

61664

РЕШЕНИЕ № 659 от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот в п. (УПИ) III - 281 в местността “Топхане”, Шумен.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по предприватизационната подготовка на обекта.

Председател: Ас. Георгиев

61665

 

РЕШЕНИЕ № 660 от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете и решение № 596 от 18.VI.2002 г. Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Да се приватизира чрез търг с тайно наддаване общински нежилищен имот - магазин на бул. Мадара, Шумен, с начална тръжна цена 50 000 лв.

2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекта.

3. Определя депозит за участие в търга - 5000 лв.

4. Плащането да се извърши чрез банков превод, както следва:

4.1. при сключване на договора за продажба - не по-малко от 50 % от предложената цена се заплаща по сметка, посочена от продавача;

4.2. останалата сума - в срок до 6 месеца от датата на сключване на договора за продажба, за периода на разсрочено плащане над един месец купувачът дължи лихва в размер основния лихвен процент плюс 6 пункта.

5. Търгът ще се проведе на 6.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.

6. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация 200 лв. Тръжната документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на община Шумен, стая № 368, в срок до 4.ХII.2002 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен, при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Ас. Георгиев

61666

 

РЕШЕНИЕ № 661-II от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете и решение № 510 от 13.II.2002 г. Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Да се приватизира чрез търг с тайно наддаване незавършен обект на строителството - магазин на бул. Плиска, кв. 139 по плана на Шумен, с начална тръжна цена 77 000 лв.

2. Определя депозит за участие в търга - 7700 лв.

3. Плащането да се извърши чрез банков превод, както следва:

3.1. при сключване на договора за продажба - не по-малко от 50 % от предложената цена се заплаща по сметка, посочена от продавача;

3.2. останалата сума - в срок до 6 месеца от датата на сключване на договора за продажба, за периода на разсрочено плащане над един месец купувачът дължи лихва в размер основния лихвен процент плюс 6 пункта.

4. Търгът ще се проведе на 6.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.

5. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

6. Определя цена на тръжната документация 200 лв. Тръжната документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на община Шумен, стая № 368, в срок до 4.ХII.2002 г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен, при същите условия.

8. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Ас. Георгиев

61667

 

РЕШЕНИЕ № 662-II от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете и решение № 566 от 29.IV.2002 г. Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Да се приватизира чрез търг с тайно наддаване общински нежилищен имот в кв. 37, парцел (УПИ) Х по плана на кв. Макак, Шумен, с начална тръжна цена 6584 лв.

2. Определя депозит за участие в търга - 658 лв.

3. Плащането да се извърши чрез банков превод в 7-дневен срок от сключването на договора за продажба.

4. Търгът ще се проведе на 6.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.

5. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

6. Определя цена на тръжната документация 100 лв. Тръжната документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на общината, стая № 368, в срок до 4.ХII.2002 г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен, при същите условия.

8. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Ас. Георгиев

61668

 

РЕШЕНИЕ № 664-II от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот на ул. Цар Освободител 59, кв. 153, п. (УПИ) ХII по плана на Шумен.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по предприватизационната подготовка на обекта.

Председател: Ас. Георгиев

61669

РЕШЕНИЕ № 670 от 16 октомври 2002 г.

На основание чл. 70, т. 6 ЗОС и чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда при предоставяне на концесии Общинският съвет - гр. Шумен, реши:

1. Обявява ЕТ “X.X.” - Шумен, за спечелил конкурса за избор на концесионер за предоставяне на концесия с предмет - извършване на дейностите по управление на гробищния парк в Шумен - публична общинска собственост, включващи охрана, осветление, почистване, поддържане на алеите и сградния фонд, както и предоставяне на платени услуги, свързани с предназначението на обекта, без организация и провеждане на погребения.

2. Определя ЕТ “X.X.” - Шумен, за концесионер за предоставяне на концесия с предмет: извършване на дейностите по управление на гробищния парк в Шумен - публична общинска собственост, включващи охрана, осветление, почистване, поддържане на алеите и сградния фонд, както и предоставяне на платени услуги, свързани с предназначението на обекта, без организация и провеждане на погребения.

3. В раздел VIII от договора да се включи нова клауза: “При неспазване на задължението по т. V.10 за фиксирани цени и реда за тяхното изменение по т. V.11 концесионерът дължи на концедента неустойка в размер на цялата сума от реализираните приходи над фиксираните цени.”

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за предоставяне на концесията.

5. Задържа депозита на спечелилия конкурса участник за избор на концесионер за предоставяне на концесия с предмет: извършване на дейностите по управление на гробищния парк в Шумен - публична общинска собственост.

6. Освобождава депозитите на останалите участници в конкурса.

Председател: Ас. Георгиев

61670

 

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД № 484 от 28 октомври 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП, чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7 от 2000 г. и решение № 46 от 15.Х.2002 г. на Общинския съвет - с. Черноочене, разкривам считано от 1.Х.2002 г. Полудневна детска градина в с. Патица с една маломерна група от 8 деца, като групата е филиална към ЦДГ “Знаме на мира”, с. Черноочене, област Кърджали.

Кмет: А. Осман

61249

 

ЗАПОВЕД № 485 от 28 октомври 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП, чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7 от 2000 г. и решение № 46 от 15.Х.2002 г. на Общинския съвет - с. Черноочене, разкривам считано от 1.Х.2002 г. Полудневна детска градина в с. Каняк с една маломерна група от 7 деца към ОУ “X.X.”, с. Житница, община Черноочене, област Кърджали.

Кмет: А. Осман

61248

28. - Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление “Емисионно” към 31.Х.2002 г.

Активи

Хил. лв.

Налични парични средства

 

в чуждестранна валута

1428549

Монетарно злато

640939

Търгуеми чуждестранни ценни книжа

6540208

Вземания по начислени лихви

140900

Всичко активи:

8750596

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

3216233

Разплащателни сметки

 

и депозити на банки

538666

Депозити на правителството

 

и бюджетни организации

3481973

Сметки на други депозанти

312616

Задължения по начислени лихви

8735

Депозит на управление “Банково”

1192373

Всичко пасиви:

8750596

Гл. директор:

Гл. счетоводител на БНБ:

Св. Каранешев

В. Пауновска

Месечен баланс на управление “Банково” към 31.Х.2002 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

9712

Инвестиции в ценни книги

0

Предоставени кредити и депозити

 

на банки, намалени с провизии

44

Вземания от правителството

2022463

Участие на България в МВФ

 

и в други международни

 

финансови институции

1592405

Вземания по начислени лихви

0

Инвестиции в други местни предприятия

71134

Дълготрайни активи

47674

Други активи

23006

Депозит на управление “Емисионно”

1192373

Всичко активи:

4958811

Пасиви

 

Кредити на МВФ

2083488

Задължения към международни

 

финансови институции

1592135

Задължения по начислени лихви

482

Други пасиви

5206

Всичко задължения:

3681311

Основен капитал

20000

Резерви

1116174

Неразпределена печалба

141326

Всичко собствен капитал:

1277500

Всичко пасиви:

4958811

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Б. Кабакчиев

В. Пауновска

61580

316. - Висшият съдебен съвет на Република България, ул. Съборна 9, тел. 937 09 11, на основание чл. 127а, ал. 3 ЗСВ обявява централизиран конкурс за: младши съдии, младши прокурори, съдии, прокурори и следователи за: младши съдия в ОС - Пловдив - 3 щ. бр.; младши съдия - по чл. 68, т. 3 КТ в ОС - Пловдив - 1 щ. бр.; районен съдия в РС - Свиленград - 1 щ. бр.; районен съдия в РС - Пирдоп - 1 щ. бр.; районен съдия в РС - Стара Загора - по чл. 68, т. 3 КТ - 2 щ. бр.; младши съдия в ОС - Пазарджик - 3 щ. бр.; съдия в РС - Пещера - 2 щ. бр.; съдия в РС - Тутракан - 1 щ. бр.; съдия в РС - Силистра - по чл. 68, т. 3 КТ - 1 щ. бр.; съдия в РС - Мездра - 2 щ. бр.; младши съдия - Софийски градски съд - 6 щ. бр.; съдия в РС - Разлог - 1 щ. бр.; съдия в РС - X.X. - 1 щ. бр.; младши съдия в ОС - Добрич - 1 щ. бр.; младши съдия в ОС - Перник - 2 щ. бр.; следовател в ОСлС - Силистра - 1 щ. бр.; следовател в ОСлС - Сливен - 1 щ. бр.; следовател в ОСлС - Хасково - 1 щ. бр.; следовател в ОСлС - Монтана - 1 щ. бр.; младши прокурор в РП - Лом - 1 щ. бр.; младши прокурор в РП - Стара Загора - 1 щ. бр.; младши прокурор в РП - Харманли - 1 щ. бр.; младши прокурор по чл. 68, т. 3 КТ до 1.VI.2003 г. в РП - Варна - 1 щ. бр.; младши прокурор в РП - Елена - 1 щ. бр.; младши прокурор в РП - Шумен - 1 щ. бр. До участие в конкурса се допускат кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 126 и 127 ЗСВ. Срок за подаване на документите - 15 дни от обявяването на конкурса. Документите се подават в администрацията на съответния орган по чл. 30 ЗСВ. Срок за провеждане на конкурса - 20 дни от обявяването му. Ако денят е неприсъствен, конкурсът се провежда първия работен ден след изтичане на 20-дневния срок. Класирането се обявява в 3-дневен срок от административния орган по чл. 30 ЗСВ.

61579

299. - Регионалната дирекция - Бургас, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 299 от 29.Х.2002 г. възлага на ЗКПУ “Русокастро”, НДР 1022503622, БУЛСТАТ 812116390, с адрес с. Русокастро, община Камено, област Бургас, следния недвижим имот - навес с оградни стени, сдвоен, метален, с размери 30/60 м, застроена площ - 1800 кв. м, съгласно Акт за държавна собственост № 856 от 13.ХII.1994 г. на община Камено, намиращ се в имот № 081026, с предназначение “Стопански двор” в землището на с. Русокастро (ЕКАТТЕ 53468), община Камено, с площ на целия имот 61 220 кв. м за 23 000 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

61272

97. - Регионалната дирекция - Варна, на Агенцията за държавни вземания, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № СI0600-02-00012/8.Х.2002 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, ЛК № *********, издадена на 11.VI.2001 г. от МВР - Силистра, с адрес Силистра, ул. Баба Тонка 2, вх. Б, ап. 37, следните недвижими имоти: работилница - с. Средище, община Кайнарджа, застроена площ 572 кв.м, едноетажна масивна тухлена сграда, покрив етернитови плоскости, с метални ферми, носени от метални колони, изложение - север - юг, дограма - метална - еднокатно остъкляване, за сумата от 5300 лв.; метален навес - с. Средище, община Кайнарджа, застроена площ 352 кв.м, едноетажна масивна сграда, северна и западна стена - тухлени, южна и източна - открити, покрив - стоманени ферми, върху които са положени етернитови плоскости, конструкция - метални ферми, носени от метални колони, дограма - метална, винкелова конструкция, за сумата от 2500 лв.; сграда караулно - застроена площ 15 кв.м, едноетажна масивна тухлена сграда, покрив - ст.бетонна плоча, разположена на входа непосредствено до метална външна ограда, за 200 лв. Всички находящи се в с.Средище, община Кайнарджа, област Силистра, в парцел 43 с обща площ на парцела 12,771 дка, при граници: парцел 44, външен път и парцел 42 по плана на селото. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията от датата на постановлението при районния съд по местонахождението на имота.

61485

X.X.X. - ликвидатор на “Сердика 1” - ЕАД (л), София, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете обявява отмяната на търга, насрочен за 18.ХI.2002 г., поради наложена възбрана върху имот, предмет на обявения в “Държавен вестник”, бр. 90 от 2002 г., търг с обезпечителна заповед от 30.Х.2002 г. на Софийския районен съд, 53 състав, вписана на 31.Х.2002 г. от съдията по вписванията към Софийския районен съд.

61892

337. - “Балканкар 6 септември” - АД, София, на основание решение на общото събрание на акционерите от 13.IV.2002 г. и чл. 3 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за продажба на: 1. етаж от административна сграда - ниско тяло, първи етаж - София, застроена площ 442 кв. м, начална цена 139 500 лв. без ДДС, прилежащ терен 3200 кв. м с начална цена 109 000 лв. До търга се допускат и кандидати само за сградата; 2. почивна станция “Витоша” - Велинград, начална цена 338 500 лв. без ДДС, застроена площ 3098 кв. м, два плувни басейна, минерална вода; 3. цех “700”, с. Сатовча, област Благоевград, начална цена 295 500 лв. без ДДС, терен 14 200 кв. м, производствени, административни и помощни сгради, застроена площ 7226 кв. м, собствена ел. подстанция и водоизточник. Търгът ще се проведе 31 дни след обнародване в “Държавен вестник” в 10 ч. в дружеството, София, бул. Никола Мушанов 151. Огледът се извършва всеки работен ден до деня преди търга. Депозит в размер 10 % от първоначалната стойност се внася до деня преди търга по банков път. Тръжна документация се закупува в отдел “Строителство” на дружеството, София, бул. Никола Мушанов 151, до деня преди търга за 100 лв. без ДДС. При неявяване на кандидат следващи търгове ще се провеждат през 14 дни в 10 ч. при същите условия до продажбата на обекта. Справки - тел. 02/22-93-17 и 920-24-70, в. 425 и 581.

61303

X.X.X. - ликвидатор на “Мутор” - ЕООД (л), София, на основание чл. 3, ал. 1 и чл. 6 от Наредбата за търговете и заповед № РД-41-283 от 19.VI.2002 г. на министъра на земеделието и горите обявява търг с явно наддаване за продажба на всички дълготрайни активи (земя, сгради, машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар), собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 22.ХI.2002 г. от 10 ч. на адрес: София, ул. Софроний Врачански 104. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 29.ХI.2002 г. от 10 ч. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие е в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена за активите и се внася в касата на дружеството. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от 18.ХI.2002 г. до деня преди търга от 10 до 16 ч. на адреса на дружеството: София, ул. Софроний Врачански 104. Оглед на активите - предмет на търга, се извършва всеки работен ден до деня преди търга по местонахождението им, като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. За допълнителна информация: тел. 088/694605 - Габрова - ликвидатор.

61660

90. - БКС - ЕООД, Враца, на основание чл. 3 от Наредбата за търговете и решение № 133 от 2001 г. на Общинския съвет - гр. Враца, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дворно място - парцел II, кв. 4, пл. 53 по плана на гр. Враца - части А и Б, с изградените върху тях обекти с начални тръжни цени - началните тръжни цени, обявени в обявлението за първоначалния търг (ДВ, бр. 82 от 2002 г.), намалени с 40 %. Тръжната документация за обектите се продава за 100 лв. всеки работен ден до 4.ХII.2002 г. от 10 до 12 ч. в административната сграда на ул. Георги Апостолов 13. Депозитът - в размер 10 % от началната тръжна цена, се приема в счетоводството на 2, 3 и 4.ХII.2002 г. от 10 до 16 ч. Огледът на обектите се извършва на 2 ,3 и 4.ХII.2002 г. от 11 ч. до 15 ч. Търгът ще се проведе на 5.ХII.2002 г. от 10 ч. в сградата на дружеството. При неявяване на купувачи повторни търгове ще се провеждат всеки четвъртък. За контакти - тел. 092-2-55-59.

61166

247. - Мина “Здравец” - ЕАД, Димитровград, тел. (0391) 6-44-09, факс (0391) 6-44-02, на основание чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 5 във връзка с чл. 10 от Наредбата за търговете и решение на съвета на директорите от 20.IХ.2002 г. и заповед № РД-14/237 от 16.V.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси обявява таен търг за продажба на профилакториум, парцел VI, кв. 10 на с. Минерални бани, област Хасково - собственост на дружеството: отреден парцел - 8600 кв. м, в т.ч. собствено място 6880 кв. м, разгъната застроена площ на 5-етажна сграда с кухня и столова - 7539 кв. м. Начална тръжна цена - 157 048 лв. без ДДС, в т.ч. земя - 15 120 лв. Депозит - 10 % върху цената поотделно за всяка обособена част, за която участва кандидатът, внесен в касата на дружеството. Заплащането на цената от спечелилия участник - 100 % след изтичане на срока, визиран в чл. 13 от Наредбата за търговете, в деня на подписване на договора. Оглед на обекта - всеки ден от 9 до 17 ч. Тръжната документация се получава всеки ден от 8 до 17 ч. до 30-ия ден, 15 ч., в отдел “Маркетинг и търговия” в централното управление на дружеството след внасяне на такса 100 лв. без ДДС в касата на дружеството. Подаване на тръжната документация - в отдел “Деловодство” до 16 ч. на 30-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Търгът ще се проведе на 31-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на централното управление на дружеството от комисия, назначена в деня на търга по реда на чл. 5 от Наредбата за търговете. Сроковете се удължават до следващия присъствен ден при изтичането им в неприсъствен ден. При неявяване на кандидат повторният търг ще се проведе след 7 дни в 14 ч. в сградата на ЦУ. Документите се приемат до 16 ч. на 6-ия ден. Отстраняване (декласиране), оценяване и класиране на кандидатите - съгласно изискванията на тръжната документация (чл. 10, ал. 4 от Наредбата за търговете). Допълнителна информация: отдел “Маркетинг и търговия” - тел. 6-44-20; отдел “Капитално строителство” - тел. 6-44-25.

61617

10031. - “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, Козлодуй 3321, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, писмо № 2603/82 от 19.IV.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, решение на съвета на директорите на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, Козлодуй, протокол № 17 от 15.III.2002 г., т. 17.9.2, доклад на комисия, назначена със заповед № АД-18793 от 30.V.2002 г., и заповед № АД-2309 от 31.V.2002 г. на изпълнителния директор на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, обявява търг с явно наддаване за продажба на възли и детайли за 50 дка оранжерия тип “Буна” (металоносеща конструкция с проветряващи елементи, без отоплителна система и стъкла) при следните условия: 1. Предмет на търга - продажба на възли и детайли за 50 дка оранжерия тип “Буна” (металоносеща конструкция с проветряващи елементи, без отоплителна система и стъкла), описани в приложение № 1 от тръжната документация. 2. Вид на търга - с явно наддаване. 3. Начална тръжна цена по позиции без ДДС - съгласно приложение № 1 от тръжната документация. 4. Размер на депозита - кандидатите следва да представят депозит за участие в търга парична сума в размер 10 % от началната тръжна цена за всяка позиция, за която кандидатстват, внесена по сметка № 1020000809, банков код 66096608, при ТБ “Биохим” - АД, Козлодуй, “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, или в брой в касата на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, всеки работен ден от 8 до 16 ч. 5. Начин на плащане на цената - в брой в касата на дружеството или чрез банков превод по сметка № 1020000809, банков код 66096608, при ТБ “Биохим” - АД, Козлодуй, “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, след подписване на договор за покупко-продажба. 6. Търгът ще се проведе в сградата на учебно-тренировъчния център на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, от 10 ч. на първия работен ден след изтичане на 30 календарни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 7. Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от 9 до 15 ч. и 30 мин. в отдел “Продажби” на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, срещу представен документ за платени 250 лв., невъзстановими (без ДДС), платими в касата на дружеството всеки работен ден от 8 до 15 ч. в срок до 30-ия календарен ден от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 8. Повторен търг в случаите на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете ще се провежда при условията, посочени в тръжната документация, от 10 ч. първия работен ден след изтичане на 20 календарни дни от датата на провеждането на предходния търг. 9. Оглед може да се извърши от желаещите кандидати всеки работен ден до 30-ия календарен ден след обнародването в “Държавен вестник” от 13 ч. и 30 мин. до 15 ч. и 30 мин. в присъствието на представител на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, и след представяне на документ за закупена тръжна документация. За допълнителна информация - тел. 0973/7 39 34 и 7 22 19.

60528

2412. - УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на Хирургичния блок на УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, при следните условия: 1. Предмет на търга - отдаване под наем на свободна покрита площ от 800 кв.м на ет. 2 от сградата на Хранителния блок в УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. Пещерско шосе 66. 2. Вид на търга - с тайно наддаване. 3. Начална цена на месечния наем - 800 лв. месечно, без ДДС. 4. Изисквания към кандидатите - да са регистрирани по Търговския закон. 5. Размер и условия на депозита за участие - 400 лв., вносими по банкова сметка на болницата № 1000878718, банков код 80083015, Търговска банка “Хеброс” - АД, Пловдив, след представяне на документ за закупена документация; внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване на търга, като се задържа депозитът на спечелилия участник, който се прихваща от наемната цена. 6. Начин на плащане на цената - до 10-о число на месеца, за който се отнася плащането, в брой или по банков път. 7. Предназначение на обекта - лечебно заведение, здравен или рехабилитационен център, обект за продажба на стоки или услуги, чиято дейност да е съобразена с изискванията на Наредба № 29 от 1999 г. на МЗ (ДВ, бр. 108 от 1999 г.). 8. Място и срок за закупуване на тръжната документация - всеки ден от 9 до 15 ч. в деловодството на УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. Пещерско шосе 66 - Хирургически клиники; цената на тръжната документация е 50 лв. 9. Място и срок за подаване на офертите - офертите се представят в запечатани пликове в деня на началния час на търга. 10. Оглед на обектите - всеки ден от 8 до 10 ч. срещу представен документ за закупена тръжна документация. 11. Място, ден и час за провеждане на търга - в кабинета на зам.-директора по АСД, УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, от 12 ч. на 15-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”; при неявяване на някой от кандидатите се насрочва втори търг на следващия ден от 12 ч. при същите условия и на същото място; при повторно неявяване на кандидати търгът се провежда.

61540

7486. - “Мини Марица-изток” - ЕАД, Раднево 6260, област Стара Загора, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел. 0417/централа 8 33 04, вътр. 30 73, лице за контакт: X.X., факс 0417/8 33 63, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете отправя покана към всички заинтересувани лица за участие в търг с тайно наддаване за продажба на вагони тип “Думпкар” и “Хопер дозатор” при следните условия: 1. Предмет на търга: продажба на дълготрайни материални активи, подробно описани по вид, количество и начална цена в приложение № 1 към документацията за участие. 2. Вид на търга - търг с тайно наддаване. 3. Начална цена и обезпечения: 3.1. началната тръжна цена на всеки актив е описана в приложение № 1 към документацията; предложената от кандидата цена не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена за всеки вид актив; 3.2. предаването на ДМА и прехвърлянето на собствеността се извършва след окончателното плащане на цената от купувача. 4. Начин на плащане: плащането се извършва по банков път по посочената от продавача банкова сметка. 5. Размер на депозита: депозитът за участие е парична сума в размер 100 лв. за всеки вид вагон; депозитът се заплаща чрез превод по следната банкова сметка: ТБ “Росексимбанк” - АД, клон Стара Загора, банков код 32071160, банкова сметка № 1075008619. 6. Място, ден и час за провеждане на търга: търгът ще се проведе на 31-ия ден след датата на обнародването в “Държавен вестник” от 13 ч. в отдел “Търговски” при “Мини Марица-изток” - ЕАД, Раднево; в случай че този ден е неработен, търгът ще се проведе на следващия работен ден. 7. Размер и начин на плащане на таксата за получаване на тръжната документация и мястото, където тръжната документация може да се получи: цена на документацията - 30 лв. без ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Търговски” в управлението на “Мини Марица-изток” - ЕАД, Раднево, срещу представен документ за платена такса за закупена документация; плащането се извършва в счетоводството на дружеството, ет. 7; краен срок за закупуване на документацията и подаване на предложението - 15 ч. и 30 мин. на 30-ия ден след датата на обнародването в “Държавен вестник”. 8. Ден и час за провеждане на повторен търг: в случай че на търга не се яви кандидат, търгът ще се проведе повторно на 35-ия ден след датата на обнародването в “Държавен вестник” в 14 ч. в управлението на дружеството, отдел “Търговски”; залата за провеждане на търга ще бъде определена в деня на отваряне на предложенията.

61231

875. - “Вазовски машиностроителни заводи” - ЕАД, Сопот, на основание чл. 28, ал. 1 ЗПСПК, чл. 10, ал. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, протокол № РД-21-150 от 7.ХII.2001 г., РД-21-93 от 28.VIII.2002 г., РД-21-88 от 28.VIII.2002 г., РД-21-89 от 28.VIII.2002 г. на Министерството на икономиката и разрешения на Агенцията за приватизация, получени с писма изх. № 92-00-07-60 от 9.II.2001 г., 92-00-81-766 от 13.VI.2002 г., 92-00-07-640 от 9.VII.2002 г., 92-00-07-643 от 9.VII.2002 г., заповед № 671 от 24.Х.2002 г. на изп. директор на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, при спазване на Наредбата за търговете и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи:

по

ред

Инв.

Наименование

Тип,

модел

Начална

тръжна

цена в

левове

без ДДС

1.

894658

Зъбозакръгляща машина

5Е580

10100,00

2.

838166

Пещ ПЕК 18

 

800,00

3.

8002

Автомат шестшпинделов

1Б-265К

4000,00

4.

147686

Струг автомат

1А-2406

1350,00

5.

157917

Автомат шестшпинделов

1А-2406

1350,00

6.

178383

Струг автомат

AS-48

1800,00

7.

490617

Автомат

AS-48

1800,00

8.

177939

Струг шестшпинделов

AS-48

1800,00

9.

195938

Струг шестшпинделов

AS-48

1800,00

10.

453552

Струг шестшпинделов

AN6 x 25

1500,00

11.

455045

Струг шестшпинделов

AS-25

1440,00

12.

109148

Струг едношпинделов

А40С

800,00

13.

109059

Струг едношпинделов

А32А

540,00

14.

109078

Струг едношпинделов

А32А

540,00

15.

154529

Струг едношпинделов

А32С

540,00

16.

109082

Струг едношпинделов

А32А

540,00

17.

109097

Струг едношпинделов

А32А

540,00

18.

903699

Струг едношпинделов

1П16

640,00

19.

99232

Резбофрезова машина

МС214

640,00

20.

789105

Агрегат дизелов

AD-100

1700,00

21.

22122

Струг едношпинделов ф.159

А40В

700,00

22.

218171

Резбофрезова машина

МС-214

640,00

23.

147510

Резбофрезова машина

GFK-250

340,00

24.

147525

Резбофрезова машина

GFK-250

340,00

25.

145479

Фреза вертикална

6РI2Б

1220,00

26.

750311

Ел. пещ

Е 216-1446

140,00

27.

159880

Струг универсален

Кусон

340,00

28.

998844

Струг хидрокопирен

ТР-6

4500,00

29.

812965

Струг хидрокопирен

ТР-6

4500,00

30.

4209

Фрезмашина универсална

ФУ-250

750,00

31.

890748

Осцилограф

С 1-114

70,00

32.

890752

Осцилограф

С 1-114

70,00

33.

890803

Честотомер

ЧЭ-64

27,00

34.

836688

Компресор 100 куб.м/мин.

 

10000,00

35.

13956

Помпа

16 В

55,00

36.

707449

Помпа ротационна

РВ 20/21

400,00

37.

820045

Горелка “Метеор”

 

1050,00

38.

993605

Помпа

12 ЕГ 8

120,00

39.

006276

Универсална шлайфмашина

KU 250-02

2300,00

40.

005131

Шлайфмашина за

   
   

външно шлайфане

1048

2480,00

41.

006204

Универсална заточна

   
   

машина

 

1700,00

42.

000980

Струг затиловъчен

1Б811

5100,00

43.

001304

Шлайфмашина универсална

ЗД 184

1800,00

44.

001130

Фрезмашина вертикална

FA3AV

2800,00

45.

853077

Заточна машина

NUA-25

1500,00

46.

001535

Заточна машина

BN-102

1300,00

47.

001520

Заточна машина

BN-102

1300,00

48.

150343

Заточен станок

ВМЗ

300,00

49.

150710

Заточен станок

ВМЗ

300,00

50.

007141

Точило двойно стационарно

ЗД 003

250,00

51.

001867

Шмиргелов станок

 

500,00

52.

002383

Струг универсален

С11МВ

3140,00

53.

002468

Струг универсален

С11МВ

3140,00

54.

004124

Фрезмашина вертикална

FA3AV

2800,00

55.

004110

Фрезмашина вертикална

FA3AV

2800,00

56.

004158

Фрезмашина вертикална

FA3AV

2800,00

57.

004868

Струг

E3N-01

1300,00

58.

005165

Плосък шлайф

ЗГ71

1450,00

59.

071148

Струг универсален

С11МТ

3000,00

60.

108681

Струг универсален

С11МТ

3000,00

61.

072672

Струг универсален

С11МТ

3000,00

62.

072579

Струг универсален

С11МВ

3140,00

63.

072653

Струг универсален

С11МВ

4400,00

64.

835562

Струг универсален

С11МТ

2700,00

65.

070588

Струг универсален

С10МВ

4200,00

66.

070874

Струг универсален

С10

4200,00

67.

070944

Струг универсален

С10М

4200,00

68.

071114

Струг универсален

С11МТ

2800,00

69.

072812

Фрезмашина

FA3AV

2800,00

70.

071082

Фрезмашина

ФУ250

2000,00

71.

455769

Фрезмашина

ФУ251

2400,00

72.

069519

Бормашина колонна

БК-32

600,00

73.

069523

Бормашина колонна

ПН-20

448,00

74.

069580

Бормашина

ПК-302

448,00

75.

073001

Шлифовална машина

ЗГ71

1450,00

76.

069670

Шлифовална машина

SPC20

1200,00

77.

073232

Точилна машина

ЗБ632В

512,00

78.

004297

Бормашина колонна

БК-20

448,00

79.

452988

Бормашина колонна

Б12

120,00

80.

822420

Ски влек

 

1050,00

81.

822435

Ски влек

 

1050,00

при следните условия: а) депозит в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, до деня, предхождащ деня на търга; б) плащането на постигнатата на търга цена след приспадане на внесения депозит да се извърши в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, при сключване на договора, но не по-късно от 10 календарни дни, считано от деня на провеждане на търга; в) тръжната документация се закупува от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. от деня на обнародването в “Държавен вестник” до деня, предхождащ търга, от деловодството на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, на цена 50 лв., платими на касата на отдел “Пласмент” при “ВМЗ” - ЕАД; г) оглед на предложените за продажба ДМА може да се извършва през последните пет работни дни, предхождащи датата на търга, от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация; д) търгът ще се проведе на 16-ия ден, считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, в 10 ч. (ако това е неработен ден за “ВМЗ” - ЕАД, първия следващ работен ден), в сградата на управлението на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, ул. Иван Вазов 1; е) при неявяване на кандидат повторен търг да се проведе 14 дни след първоначалния в същия час, на същото място и при същите условия.

60429

875а. - Вазовски машиностроителни заводи - ЕАД, Сопот, на основание чл. 28, ал. 1 ЗПСПК, чл. 10, ал. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, протоколи № РД-21-150 от 7.ХII.2001 г., РД-21-93 от 28.VIII.2002 г. на Министерството на икономиката и разрешения на Агенцията за приватизация, получени с писма изх. № 92-00-07-60 от 9.II.2001 г., 92-00-81-766 от 13.VI.2002 г., заповед № 670 от 24.Х.2002 г. на изп. директор на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, и при спазване на Наредбата за търговете и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи:

по

ред

Инв.

Наименование

Тип,

модел

Начална

тръжна

цена в

левове

без ДДС

1.

105522

Преса

HIS250-106-106т

52500,00

2.

105537

Преса

P 250 0 BG

52500,00

3.

836320

Преса

HIS500-106-106т

31500,00

4.

131419

Машина за

   
   

черупково леене

 

28250,00

при следните условия: а) депозит в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, до деня, предхождащ деня на търга; б) плащането на постигнатата на търга цена след приспадане на внесения депозит да се извърши в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, при сключване на договора не по-късно от 10 календарни дни, считано от деня на провеждане на търга; в) тръжната документация се закупува от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. от деня на обнародването в “Държавен вестник” до деня, предхождащ търга, от деловодството на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, на цена 50 лв., платими в касата на отдел “Пласмент” при “ВМЗ” - ЕАД; г) оглед на предложените за продажба ДМА може да се извършва през последните пет работни дни, предхождащи датата на търга, от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация; д) търгът ще се проведе на 31-ия ден, считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, в 10 ч. (ако това е неработен ден за “ВМЗ” - ЕАД, първия следващ работен ден), в сградата на управлението на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, ул. Иван Вазов 1; е) при неявяване на кандидат повторен търг да се проведе 14 дни след първоначалния в същия час, на същото място и при същите условия.

60429а

875б. - Вазовски машиностроителни заводи - ЕАД, Сопот, на основание чл. 28, ал. 1 ЗПСПК, чл. 10, ал. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, разрешение на Министерството на икономиката, протоколи № РД-21-151 от 7.ХII.2001 г., РД-21-92 от 28.VIII.2002 г., разрешения на Агенцията за приватизация, получени с писма изх. № 92-00-07-106 от 9.III.2001 г., 92-00-81-766 от 13.VI.2002 г., заповед № 669 от 24.Х.2002 г. на изп.директор на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, и при спазване на Наредбата за търговете и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи за приватизация обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи: автоспирка “Запад” - представляваща терен 9997 кв. м с изпълнена асфалтова настилка 5000 кв. м, обособен в самостоятелен имот пл. № 000017, извън регулацията на Сопот, местност “Кичук кория”, при съседи: шосе София - Бургас, имот пл. № 000022 - район на “ВМЗ” - ЕАД; имот пл. № 000009 - местен път. Продажбата да се извърши при следните условия: а) начална тръжна цена - 32 000 лв. без ДДС; б) депозит в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, до деня, предхождащ деня на търга; в) плащането на постигнатата на търга цена - в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, при сключването на договора не по-късно от 14 дни след провеждането на търга; г) тръжната документация се закупува от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. от деня на обнародването в “Държавен вестник” до деня, предхождащ търга, от деловодството на “ВМЗ” - ЕАД, на цена 200 лв., платими на касата на отдел “Пласмент” при “ВМЗ” - ЕАД; д) оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от обнародването в “Държавен вестник” до деня, предхождащ търга, от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация; е) търгът ще се проведе на 35-ия ден, считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, в 10 ч. (ако това е неработен ден за “ВМЗ” - ЕАД - първия следващ работен ден) в сградата на управлението на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, ул. Иван Вазов 1; ж) при неявяване на кандидат повторен търг ще се проведе 14 дни след първоначалния на същото място, същия час и при същите условия.

60429б

875в. - Вазовски машиностроителни заводи - ЕАД, Сопот, на основание чл. 28, ал. 1 ЗПСПК, чл. 10, ал. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, разрешение на Министерството на икономиката по протокол № РД-21-91 от 28.VIII.2002 г., разрешение на Агенцията за приватизация, получено с писмо изх. № 92-00-07-687 от 25.VII.2002 г., заповед № 678 от 25.Х.2002 г. на изп. директор на “ВМЗ” - ЕАД, при спазване на Наредбата за търговете и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи за приватизация обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - магазин за лагери в подблоково пространство на жил.блок 36, ул. Йордан Ненов, Сопот, със застроена площ 158,50 кв. м. Продажбата да се извърши при следните условия: а) начална тръжна цена - 35 000 лв. без ДДС; б) депозит в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, до деня, предхождащ деня на търга; в) плащането на постигнатата на търга цена - в левове по сметка на “ВМЗ” - ЕАД, № 1000002200, банков код 15071053 при ПИБ - Карлово, при сключването на договора не по-късно от 14 дни след провеждането на търга; г) тръжната документация се закупува от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. от деня на обнародването в “Държавен вестник” до деня, предхождащ търга, от деловодството на “ВМЗ” - ЕАД, на цена 200 лв., платими на касата на отдел “Пласмент” при “ВМЗ” - ЕАД; д) оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от обнародването в “Държавен вестник” до деня, предхождащ търга, от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация; е) търгът ще се проведе на 20-ия ден, считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, в 10 ч. (ако това е неработен ден за “ВМЗ” - ЕАД, първия следващ работен ден) в сградата на управлението на “ВМЗ” - ЕАД, Сопот, ул. Иван Вазов 1; ж) при неявяване на кандидат повторен търг ще се проведе 14 дни след първоначалния на същото място, същия час и при същите условия.

60429в

516. - Нов български университет - София, обявява конкурс за асистент по 05.05.14 международно частно право със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел “Персонал”, стая 216, тел. 955 52 91 (в. 1236).

61319

457. - Институтът по биофизика при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 01.06.08 биофизика за нуждите на секция “Фотовъзбудими мембрани” със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, стая 313.

61462

2. - Институтът по металознание при БАН - София, обявява конкурси за: старши научни сътрудници II ст. по: 02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните материали към научна секция 4 “Азотни стомани” - един; 02.01.18 технологии, машини и системи за леярното производство - един, към научна секция 3 “Черни и тежки цветни метали и сплави”, двата със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”; научен сътрудник по 02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните материали - един, към научна секция 3 “Черни и тежки цветни метали и сплави” със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, бул. Шипченски проход 67, личен състав, тел. 71-42-290.

61147

552. - Община Велико Търново, на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през периода юли 2002 г. - септември 2002 г. е извършила продажби на следните общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:

1. магазин 109 - 4 (идентичен с 60 - 4) на ул. Никола Габровски 58, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно надаване на X.X.X. от Велико Търново, ул. Филип Тотю 19, за 41 128,50 лв., платени изцяло от купувача;

2. магазин на ул. Симеон Велики 6 Е, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Нови Пазар, ул. Кирил и Методий 22, за 20 000 лв., платени изцяло от купувача;

3. кафе-сладкарница на ул. Оборище 10 Ж, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Нови Пазар, ул. Кирил и Методий 22, за 19 200 лв., платени изцяло от купувача;

4. помещение на ул. Оборище 12 Ж, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Нови Пазар, ул. Кирил и Методий 22, за 18 800 лв., платени изцяло от купувача;

5. обект 1 - част от магазин 22 на ул. Васил Левски 12, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Микра” - ООД, Велико Търново, ул. X.X. 27, представлявано от X.X.X., за 136 947 лв., платени изцяло от купувача;

6. обект 3 - част от магазин 22 на ул. Васил Левски 12, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Микра” - ООД, Велико Търново, ул. X.X. 27, представлявано от X.X.X., за 139 670 лв., платени изцяло от купувача;

7. обект 2 - част от магазин 22 на ул. Васил Левски 12, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на ЕТ “Аива - 92 - X.X.”, Велико Търново, ул. Мармарлийска 11, вх. Б, представлявано от X.X.X., за 128 000 лв., платени изцяло от купувача;

8. магазин на ул. Оборище 6 Г, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Нови Пазар, ул. Константин Величков 4 А, за 16 750 лв., платени изцяло от купувача;

9. магазин на ул. Оборище 6 Ж, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Нови Пазар, ул. Константин Величков 4 А, за 22 500 лв., платени изцяло от купувача.

61486

9. - Столичната община на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с решение № 64, т. 65 по протокол № 32 от 10.ХII.2001 г. на СОС са одобрени застроителен, регулационен и кадастрален план на м. Хиподрума в граници: булевардите Цар Борис III, X.X., Кюстендил, България, X.X.X., и квартали 315б и 315в в граници: бул. Цар Борис III, бул. Гоце Делчев, ул. Княгиня Клементина, ул. Дебър, които са изложени в район “Красно село”. Заинтересованите могат да обжалват плановете по реда на чл. 138 ЗТСУ пред СГС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Красно село”.

60812

21. - Столичната община на основание чл. 82, ал. 2, чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с решение № 71 по протокол № 32 от 10.ХII.2001 г. на СОС са одобрени частичен застроителен, регулационен и кадастрален план на м. кв. 215, м. “Овча купел - стар кв. 12А, и част от кв. 23” в граници: ул. от о.т. 543 до о.т. 545, ул. от о.т. 545 до о.т. 498; ул. от о.т. 498 до о.т. 525; ул. от о.т. 525 до о.т. 543, които се изложени в район “Овча купел”. На основание чл. 138 ЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плановете в 14-дневен срок от обнародването на в “Държавен вестник” чрез район “Овча купел” до СГС.

61189

38. - Столичната община на основание чл. 82, ал. 2, чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с Решение № 13 по протокол № 23/19.III.2001 г. на СОС са одобрени застроителен, регулационен и кадастрален план на м. бул. Ломско шосе в граници: улица от о.т. 180 - о.т. 19 до о.т. 180а; ул. от о.т. 180а до о.т. 180в; ул. от о.т. 180в до о.т. 162; ул. от о.т. 162 до о.т. 152; улиците Бели Дунав, Ранобудник, Бял люляк, Еделвайс, Днепър, Ранобудник, X.X., Екзарх Стефан, Република и Хан Кубрат, ул. от о.т. 252 до о.т. 261; ул. Лев Толстой, ул. Хан Кубрат; западната граница на кв. 17, улица от о.т. 81 до о.т. 80; ул. Испанска революция; ул. от о.т. 83 до о.т. 84; ул. Испанска революция, ул. от о.т. 89 до о.т. 95; ул. от о.т. 95 - о.т. 93 до о.т. 92; ул. от о.т. 92 до о.т. 91; от о.т. 91 - о.т. 8 - о.т. 53 - о.т. 50 до о.т. 46; ул. Илинденско въстание; ул. от о.т. 99 до о.т. 100; ул. Любородие; ул. 410, ул. от о.т. 102 до о.т. 103; ул. от о.т. 103 до о.т. 228; ул. от о.т. 228 до о.т. 227; ул. от о.т. 227 до о.т. 218; ул. от о.т. 218 до о.т. 216; ул. от о.т. 216 до о.т. 204; ул. от о.т. 204 до о.т. 208; ул. от о.т. 208 до о.т. 32; ул. от о.т. 32 до о.т. 186; ул. от о.т. 186 до о.т. 180, които са изложени в район “Надежда”. На основание чл. 138 ЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плановете чрез район “Надежда” до СГС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

61190

39. - Столичната община на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с решение № 68 от 10.ХII.2001 г. на Столичния общински съвет са одобрени кадастрален, регулационен и застроителен план на м. Толева махала, които са изложени в район “Връбница”. На основание чл. 138 ЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плановете чрез район “Връбница” до СГС в 14-дневен срок от обнародване в “Държавен вестник”.

58973

188. - Община Бобов дол на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ и чл. 50, ал. 1 ГПК съобщава на наследници на X.X.X. (Ризова), собственици на имот пл. № 324; X.X.X. и X.X.X., собственици на имот пл. № 325, сега с неизвестни адреси, че по искане на собствениците на имоти пл. № 326, 327 и 328 - X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., е изработен проект за частично изменение на ПУП (подробен устройствен план) на с. Мламолово за част от кв. 26 и 53. Заинтересуваните могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване в стая 106 в сградата на общината. Възражения по проекта могат да бъдат подавани до експертния съвет по устройство на територията при община Бобов дол в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

61247

323. - Община Брацигово област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект на план за регулация на УПИ II - Професионален практически техникум в кв. 22 по плана на Брацигово, и застроени терени с пл. № 086051 и 086047 в землището на Брацигово, който се намира в община Брацигово, отдел ТСУ и А. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация.

61672

323а. - Община Брацигово област Пазарджик, на основание чл. 130 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със заповед № 103.00129 от 17.V.2002 г. на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с § 6, ал. 6 ЗУТ е одобрен акт за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план на Брацигово, кв. 22, УПИ II - Професионален практически техникум, който е изложен в общината. В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета на общината до окръжния съд.

61672

747. - Община Ген. Тошево на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ обявява, че списъкът на правоимащите по ЗУЖВГМЖСВ е изнесен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

61482

20. - Община Елин Пелин на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР във връзка с § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и § 7 от Наредба № 14 от 2001 г. на МРРБ съобщава, че със заповед № ОА-309/11.Х.2002 г. на областния управител на Софийска област е одобрен планът на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, местност Равно расте, землище на с. Елешница (ЗЗП Елешница - II част), който е изложен в сградата на общината, ет. 2, стая 3. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез общината пред Софийския окръжен съд в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

61246

10. - Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация на кв. 34, 40, 41 и 42 (бивш стопански двор) на с. Дунавци, който е изложен в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

61494

718. - Община Несебър на основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 131 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на кв. 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23 по плана на ж.к. Черно море, Несебър. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” до общинската администрация.

59842

6. - Община Разлог на основание чл. 6, ал. 2 ППВЗУЖВГМЖСВ обявява, че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове е изготвен, приет и окачен на таблото пред ОбА. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред кмета на общината по реда на ЗАП.

61673

653. - Общинска служба ЗГ - Самоков, Софийска област, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Шипочане (ЕКАТТЕ 83243), Софийска област, местности Креканица, Катранджия, Гуцалев чукар, Сини брегове, Падалище, Тодин дол, Грего, Бели камък; Драгушиново (ЕКАТТЕ 23491), Софийска област, м. Червената земя; Ново село (ЕКАТТЕ 52249), Софийска област, м. Асаница и Маджаровец; Злокучене (ЕКАТТЕ 31228), Софийска област, м. Анчина могила, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ (§ 4 ЗСПЗЗ). Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в общинската служба ЗГ и кметствата на селата. Общинската служба ЗГ ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.

61463

198. - Община Силистра на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение № 994 от 10.Х.2002 г. на Общинския съвет - гр. Силистра, е одобрено попълването на кадастрален план и изменението на плана за регулация на кв. 112а, 113, 115 и 126, с. Айдемир, като: 1. преотрежда урегулираните поземлени имоти за новите кадастрални номера на поземлените имоти съгласно попълнения кадастрален план; 2. изменя вътрешните регулационни линии на урегулираните поземлени имоти по съществуващите граници на поземлените имоти; 3. изменя уличната регулация: от о.т.302а до о.т.302б; от о.т.379а до о.т.380а и от о.т.313 до о.т.364а, по кафяво и зелено защрихованите линии и надписи съгласно приложените скици. Одобреният план може да се обжалва по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародване на решението в “Държавен вестник”.

61250

29. - Община Сливен на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решения № 667 от 30.VII.2002 г. и № 699 от 26.IХ.2002 г. на Общинския съвет - гр. Сливен, е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ж. к. Младост - Сливен, който е изложен в общината. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез общината до Сливенския окръжен съд.

61254

30. - Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на с. Сотиря, община Сливен, който е изложен в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

61255

31. - Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на части от квартали 9, 14, 15, 16 и 17 по плана на с. Бяла, община Сливен, който е изложен в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

61256

161. - Община Стамболийски на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР във връзка с § 4к, ал. 5 и 6 ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № 1602 от 23.Х.2002 г. на областния управител на област Пловдив е одобрен планът на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, местността “Вилна зона” в землището на с. Триводици, община Стамболийски. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават пред окръжния съд чрез областната администрация в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60356

162. - Община Стамболийски на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР във връзка с § 4к, ал. 5 и 6 ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № 1601 от 23.Х.2002 г. на областния управител на област Пловдив е одобрен планът на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, местности: Старите лозя, Припекало и Баир исак в землището на с. Ново село, община Стамболийски. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават пред окръжния съд чрез областната администрация в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60355

 

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Долно Изворово, област Стара Загора, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на на 7.I.2003 г. в 9 ч. като ответница по в. гр.д. № 715/2002 г., образувано против решение по гр.д. № 823/98, по описа на РС - X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61483

Пловдивският окръжен съд, гр. отделение, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Асеновград, ул. Свобода 1, да се яви в съда на 23.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по исково гр.д. № 1160/2002, заведено по иск по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61238

Хасковският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 105, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.I.2003 г. в 10 ч. като ответник по в.гр.д. № 575/2002, заведено от X.X.X. и др. по жалба против решението на Районен съд - Свиленград, по гр.д. № 27/97. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61633

Балчишкият районен съд призовава X.X.X. с ЕГН **********, с последен адрес Разград, ул. Г. С. Бенковски 7, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 75/2002, заведено по искова молба от БТК - ЕАД, София, чрез ТР “Далекосъобщения” - Добрич, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61271

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 48, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1508/2002, заведено от X.X.X., по чл. 278 и сл. ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61234

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес с. Черноморец, ул. Д. Николов 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.I.2003 г. в 14 ч. като ответник по гр. д. № 2293/2001, заведено от “Хелио - тур - С” - АД, Созопол, за иск с правно основание чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61537

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 104, вх. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1529/2002, заведено от X.X.X., за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61235

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 19, вх. Е, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 859/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61468

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Роза 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1333/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61469

Варненският районен съд, ХХVI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Братя Миладинови 51, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2638/2002, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, по иск за 167,12 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61210

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Хр. Ботев, бл. 6, вх. А, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.I.2003 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 622/2002, заведено от Агенцията по заетостта, за сума. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61533

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Булаир 9, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 778б/2002, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61237

Горнооряховският районен съд, 7 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Лясковец, ул. Христо Ботев 12Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 957/2002, заведено от X.X.X. от Лясковец, за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61208

Добричкият районен съд на основание чл. 458 ГПК по ч.гр.д. № 1320/2002 издава заповед от 28.Х.2002 г. в полза на X.X.X. от Добрич, бул. Трети март 62, за обезсилване на запис на заповед от 1.VI.2001 г. за сумата 109 657 щ.д., издадена в полза на X.X.X., ЕГН **********; кани държателя на посочения запис на заповед да заяви своите права най-късно до 21.I.2003 г. в 8 ч. и 30 мин., като го предупреждава, че в противен случай записът на заповед ще бъде обезсилен; постановява да не се извършват никакви плащания от X.X.X. с ЕГН ********** от Добрич, ул. Места 8, и “Терамекс” - ООД, Добрич, ул. 25 септември 10, на приносителя на записа на заповед.

61481

Дряновският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дряново, ул. Рачо Стоянов 18, сега с неизвестен адрес, за се яви в съда на 19.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 130/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София, ТВ “Далекосъобщения” - Дряново, за иск за 132, 56 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61251

Дряновският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дряново, ул. Камен Калчев 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2002 г. в 9 ч. и 50 мин. като ответник по гр.д. № 129/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София, ТВ “Далекосъобщения” - Дряново, за иск за 157,13 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61252

Дряновският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дряново, ул. Гурко 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2002 г. в 9 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 127/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София, ТВ “Далекосъобщения” - Дряново, за иск за 321,38 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61253

Исперихският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Исперих, ж.к. В. Априлов, бл. 2, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 52/2002, заведено от X.X.X. от гр. Исперих, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61476

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Големанци, област Хасково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г . в 11 ч. като ответник по гр.д. № 232/2002, заведено от X.X.X. чрез пълномощника си Калин Янев, съдебен адрес, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 3а, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61471

Несебърският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Несебър, ул. Прибойна 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 247/2002, заведено от БТК - ЕАД, РУ “Далекосъобщения”, клон Бургас, по иск за суми. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61244

Плевенският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Дисевица, ул. Девети септември 11, област Плевен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1123/2002, заведено от БТК - ЕАД, РУД - Плевен, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61475

Пловдивският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Болград 8, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2003 г. в 13 ч. като ответница по гр.д. № 3755/2002, заведено от X.X.X. и X.X.X. от Пловдив, по чл. 30 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61535

Пловдивският районен съд, II гр.състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Вечерница 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.I.2003 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 3171/2002, заведено от ЗПАД “Алианц България” - АД, София, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61245

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Попово, бул. България 61, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 534/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61243

Русенският районен съд, I гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Вятово, ул. Филип Тотю 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.I.2003 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 2218/2002, заведено от БТК - ЕАД, Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61207

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Две могили, ул. Русалка 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.I.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 356/2002, заведено от Общинска служба за социално подпомагане - Свищов, по чл. 26 и 28 от Закона за закрила на детето. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61474

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Севлиево, ул. Марин Попов 15, сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. 616/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61477

Софийският районен съд, 78 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 29, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4166/2002, заведено от Застрахователно акционерно дружество “Армеец”, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61203

Софийският районен съд, 57 състав, призовава X.X.X.-X. с последен адрес София, ул. Лайош Кошут 59, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 3961/2000, заведено от X.X.X., за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61588

Софийският районен съд, гр. колегия, 24 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес в София, без адрес в страната и сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 9194/2002, заведено от X.X.X., за родителски права. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61638

Софийският районен съд, гр. колегия, 68 състав, призовава X.X.X., ЕГН ********** с последен адрес София, ул. Персенк, бл. 3, вх. А сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.II.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 10657/2001, заведено от ЗД “Юнион инс” - АД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61478

Софийският районен съд, бр. колегия, 92 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Слатина, бл. 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2825/2002, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61636

Софийският районен съд, 43 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Гео Милев 116б, вх. Г, ап. 72, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 13472/2000, заведено от X.X.X., за вещен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61709

Софийският районен съд, бр. колегия, 83 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Драгалевска 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.I.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответник по бр.д. № 2000/2002, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61635

Софийският районен съд, 35 състав, ГК, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Янко Софийски войвода 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.I.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5864/2000, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61242

Софийският районен съд, г.к., 41 състав, призовава X.X.X. с последни адреси София, Зона Б-19, бл. 8, вх.А, ап. 25, и София, ул. Ангел Кънчев 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 4869/2001, заведено от X.X.X. и X.X.X., за вещен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61532

Софийският районен съд, 58 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Обзор 57, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 8155/2001, заведено от X.X.X., за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61204

Старозагорският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, кв. Зора, бл. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 1210/2002, заведено от Гаранционен фонд - София, за иск по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61472

Харманлийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Харманли, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 152/2001, заведено от X.X.X. и др., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61232

Чирпанският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Чирпан, ул. Неделчо Николов 7А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.I.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 165/2002, заведено от X.X.X. от Чирпан, за иск по чл. 87 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61484

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VI.2002 г. по ф.д. № 7184/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Водоснабдяване и канализация” - ЕАД.

57178

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 21.VI.2002 г. по ф.д. № 328/2001 вписа промени за “Нови Проекти” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Нови Проекти” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57179

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 1575/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лит + Шипинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Антим I № 11, и с предмет на дейност: организиране на товаро-разтоварни услуги, организация и превоз на товари с морски транспорт, наемане на морски и речни кораби, морско и речно брокерство, опериране на морски и речни кораби, кораби, бункероване, снабдяване на кораби с хранителни стоки и други продукти, както и други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57180

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 1572/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Зефир Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Родопи 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки по суша, въздух и вода на пътници и товари, валутни, складови и лицензионни сделки, рекламни, консултантски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57181

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VII.2002 г. по ф.д. № 1287/93 вписа промени за “Рент ТВ” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител; вписва като едноличен собственик на капитала Елена Сборщик, която ще управлява и представлява дружеството; вписа актуализиран учредителен акт.

57182

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 2993/96 вписа промени за “Кроношпан България” - ЕООД: увеличава капитала от 55 381 280 лв. на 56 719 080 лв.; вписа промени в учредителния акт.

57183

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 657/2001 вписа промени за “Виктория - Н - 99” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, информиране и наемане на работа на моряци и морски специалисти, агенция за запознанства”; вписа актуализиран учредителен акт.

57184

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2002 г. по ф.д. № 2493/2001 вписа промени за “Нонна” - ООД: вписва нов предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки; вписва нов адрес на управление - Бургас, ул. Сливница 46, ет. 6; вписа актуализиран дружествен договор.

57185

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 6563/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Айтос кранове” - АД.

57186

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 1432/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Корал 02” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 41, вх. 6, ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сервизни, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57187

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 1555/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Инженерингови проекти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 19, ет. 1, и с предмет на дейност: търговски сделки, строителни и ремонтни дейности, проектиране, проучване и инженерингова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, инфрмационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57188

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 1558/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “БЛК” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 33, вх. Г, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, туроператорски услуги, ресторантьорство и хотелиерство, покупка на стоки с цел продажба, превозни услуги - таксиметрови, товарни, автобусни, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговсо представителство и посредничество в страната и в чужбина, рекламни, програмни, информационни или предоставяне на други услуги, външнотърговски сделки - внос, износ и реекспорт, бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, валутни и сделки с интелектуална собственост, проектиране и строителство, компютърни и интернет услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57189

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 4566/93 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Метални изделия” - АД.

57190

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 4566/93 вписа промени за “Метални изделия” - АД: вписа освобождаването от надзорния съвет на X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет Людмила Иличенко и X.X.; увеличава броя на членовете на управителния съвет от 3 на 4; вписва като член на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X., а в негово отсъствие - от зам.-управителя X.X.X.; вписа актуализиран устав.

57191

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VII.2002 г. по ф.д. № 6611/91 вписа промени за “Адара” - АД: вписа освобождаването като член и председател на съвета на директорите на X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите “Развитие - Корабоплаване и търговия” - ООД, София; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X., който ще представлява дружеството; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.; вписа актуализиран устав.

57192

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VII.2002 г. по ф.д. № 2258/98 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Вулкан” - АД.

57193

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 3541/98 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Нефтохим Инвест Финанс” - АД.

57194

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 15.VII.2002 г. по ф.д. № 2381/99 вписа промени за БТД “Глобал Турс” - АД: вписа намаление на капитала от 3 230 000 лв. на 1 743 016 лв.; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.; вписа актуализиран устав.

57195

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VII.2002 г. по ф.д. № 3437/96 вписа промени за “Нефтохим Инвест холдинг” - АД: вписва ново наименование: “Черноморски холдинг” - АД; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.; вписа актуализиран устав.

57196

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.VII.2002 г. по ф.д. № 4861/91 вписа промени за “ЗСК Лозово” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на СД X.X.X. и X.X.X..

57197

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.VI.2002 г. по ф.д. № 4237/91 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “ПАП - 555 - Ж - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “ПАП - 555 - Ж - X.X.”.

57198

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 33/98 вписа промяна за “Канас” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

57199

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.VII.2002 г. по ф.д. № 951/97 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Симекс” - ЕООД.

57200

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 3559/99 вписа промени за “Сортоизпитване - Сунгурларе” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57201

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.VI.2002 г. по ф.д. № 5004/91 вписа промяна за “Арси - Христофоров и Бойчев” - ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

57308

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 3559/99 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Сортоизпитване - Сунгурларе” - ООД.

57309

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.VII.2002 г. по ф.д. № 2299/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат” - ЕООД.

57310

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.VII.2002 г. по ф.д. № 2269/99 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Пам - 98” - ЕООД.

57311

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2002 г. по ф.д. № 2078/2000 вписа промени за “АГТ Комерс” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

57312

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 2616/90 вписа промени за “Фармацевтични химикали” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X.; освобождава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва за изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

57313

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VI.2002 г. по ф.д. № 6645/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Елкабел” - АД, Бургас.

57314

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VII.2002 г. по ф.д. № 3207/99 вписа промени за “Спайдър - 4” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписа актуализиран дружествен договор.

57315

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2002 г. по ф.д. № 2395/99 вписа промяна за “Корект - Контрол” - ООД: освобождава съдружника X.X.X..

57316

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 3115/99 вписа промени за “Ре Те +” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

57317

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 2128/2001 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Елвиинженеринг - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Елвиинженеринг” - ЕООД.

57360

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 1232/2002 вписа акционерно дружество “Абир” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 115а, вх. 1, ет. 2, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, съобщително строителство, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 акции на приносител с номинална стойност 10 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление за срок 3 г., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

57361

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 1474/2002 вписа акционерно дружество “Лозина” - АД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Велико Търново 24, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, и с капитал 101 448 лв., разпределен в 101 448 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Дружеството е с едностепенна система на управление за срок 3 г., със съвет на директорите в състав: “И.С.С. 99” - ЕООД, София, “Инфодар” - ЕООД, София, и X.X.X.-X., които ще управляват и представляват дружеството заедно; вписва като прокурист X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57362

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 1436/2002 вписа акционерно дружество “Смолник” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Одрин 15, ет. 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, производство на стоки с цел продажба, в т.ч. селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, внос-износ, складови сделки, инвестиции в промишлеността, селското стопанство и търговията, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление за срок 3 г., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от двамата изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57363

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 1594/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Джи Ти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, сделки по осъществяване на строителна и ремонтна дейност, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57364

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 1595/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Счетоводна къща Ника” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Батак 4, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: консултантски и счетоводни услуги, обслужване на счетоводен софтуер, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57365

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2002 г. по ф.д. № 672/99 вписа промени за “Гева” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов адрес на управление: Бургас, ул. Гладстон 114.

57366

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 3368/99 вписа промени за “Ивес” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството в еднолрично дружество с ограничена отговорност “Ивес” - ЕООД; вписва нов адрес на управление: Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 131, вх. 2, ет. 1, ап. 18; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57367

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 477/2000 вписа промени за “Ей Си Карпет” - ЕООД: вписва за съдружник “Налко” - АД, София; вписва преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност “Ей Си Карпет” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57368

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 569/2001 вписа промяна за “Феста секюрити” - ЕООД: дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. (за територията на област Варна) и от X.X.X. (за територията на област Бургас) поотделно.

57369

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 480/2002 вписа промени за “Темпос” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X..

57352

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 1869/2001 вписа промяна за “Камелия - 888” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.я.

57353

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 1545/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Макроинвест Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 1, вх. Б, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки, придобиване, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни услуги, външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически или други услуги, складови сделки и стоков контрол. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57354

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 1548/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Екогея” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Странджа, бл. 32, вх. Б, ет. 7, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. и от собствено производство или след преработването и обработването им, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки и маркетинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57355

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 1596/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Аттекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Скалак, община Руен, област Бургас, ул. Хр. Ботев 1, и с предмет на дейност: производство на текстилни изделия, шивашки услуги, съхранение и търговска реализация на стоки за масова употреба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, рекламни, маркетингови и инженерингови сделки, хотелиерски, туристически и ресторантьорски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Ахмет Атилла.

57356

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 1597/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Про Про” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Оборище 21, и с предмет на дейност: комплексна инженерингова дейност, консултации, проучване и проектиране на обекти от производствената и непроизводствената област, в т.ч. промишлени, екологични, земеделски, търговски, културно-битови, покупко-продажба и комисионни сделки със стоки, в т.ч. лекарствени продукти, санитарно-хигиенни средства, козметика, всякакви химически материали и изделия, производство, изкупуване, преработка и реализация на земеделска продукция, таксиметров автомобилен транспорт на пътници и товари. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлмява от X.X.X..

57357

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VII.2002 г. по ф.д. № 1502/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Агро Био Инвест 2002” - ООД (съкратено “А.Б.И. 2002” - ООД), със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Абоба 11, и с предмет на дейност: разработка и внедряване на авангардни биотехнологии, биотехника и инсталации за производство на биостимулатори и растежни стимулатори за селското стопанство, научноизследователска и производствено-развойна дейност в областта на селското стопанство, пазарна реализация на суровини, полупродукти, биопродукти за парфюмерийно-козметичната промишленост, износ, внос, реекспорт и други специфични външнотърговски операции, търговска дейност в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки - промишлени, селскостопански, хранителни и др., на едро и дребно, представителство и посредничество, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, складова и спедиционна дейност, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, маркетингова, лизингова, лицензионна, инвестиционна дейност и мениджмънт в страната и в чужбина, подготовка, преподготовка и квалификация на кадри за реализация на проекти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

57358

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2002 г. по ф.д. № 1512/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Бади” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Дунав 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка и продажба на ценни книжа, производство на стоки с цел продажба, външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка или строеж на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X.Башити.

57359

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 1614/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Азапли” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Караново, община Айтос, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с петрол и петролни продукти, внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, извършване на комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява от X.X.X..

57628

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VIII.2002 по ф.д. № 1615/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ичее - Газ” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Войнишка 6, и с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на газостанция в поземлен имот № 080021 по плана за земеразделяне на Бургас, ЕКНМ 07079, покупка на битова газ (пропан-бутан) с цел продажба от газостанцията в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява от управителя X.X.X..

57629

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 1623/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ресурс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Демокрация 71, и с предмет на дейност: търговия с промишлени стоки, търговия и преработване на скрап (след получаване на съответните лицензи), външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, транспортни и спедиторски услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява от търговския управител X.X.X..

57630

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 1624/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ремс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Демокрация 71, и с предмет на дейност: промишлено и гражданско строителство, монтаж, демонтаж и ремонт на промишлени агрегати, системи и съоръжения, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява от търговския управител X.X.X..

57631

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 1625/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Маяк М” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Демокрация 71, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени стоки, търговия с метали и изделия от метал, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява от търговския управител X.X.X..

57632

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Топлофикация - Варна” - ЕАД, по ф.д. № 310/96 е представен в търговския регистър.

57371

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 1726/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Апогрийд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор Шишков 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, ресторантьорски, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57372

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2002 г. по ф.д. № 595/2001 вписа промени за “Профекс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник фондация “Балкани”; вписва нов дружествен договор; допълва предмета на дейност с “информационно-консултантска дейност, посредничество, информационни услуги, организиране на национални и международни конференции, срещи, конгреси и фестивали”.

57379

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 2541/98 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X. - Сиана” от X.X.X. на “Кронос - 1” - ЕООД.

57380

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 2900/2001 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуването на “Гифта” - ООД, в акционерно дружество “Гифта” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Генерал Колев 12, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, инженерингова, производствена, маркетингова, посредническа и комисионна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм (след лиценз), превоз на пътници и товари, строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, услуги на физически и юридически лица, съхранение на вложеното зърно и препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори, подобрители на почвата, консултации по приложението им, производство и търговия със семена, посевен материал и селскостопанска продукция, агрохимически и други услуги в селското стопанство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители, търговия с петрол и петролни продукти. Дружеството е с капитал 100 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

57381

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 1753/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Мелани текс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Марин Дринов 32, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякакви шивашки, кроячни и плетачни услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5600 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Холдинг Варна А” - АД, и се управлява и представлява от X.X.X..

57382

Варненският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на “Варненска корабостроителница” - АД (в несъстоятелност), Варна, да се явят в търговската съдебна зала на 11.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ищци по т.д. № 2409/2002 и присъединените към него: т.д. № 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416 и 2417 по описа на ВОС - ТО, по искове за оспорване решение на общо събрание на кредиторите на “Варненска корабостроителница” - АД (в несъстоятелност), Варна, от 18.Х.2002 г.

62250

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 1640/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дайг - ЦС” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Ген. Колев 87, вх. А, ет. 9, ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги (след получаване на необходимия лиценз и/или категоризация), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране пожарна безопасност на сгради, технологични съоръжения и транспортни средства съгласно изискванията на нормативната уредба, разработване и актуализиране на вътрешнонормативни документи, регламентиращи противопожарната охрана на обекти, разработване на планове за евакуация по пожарна безопасност, доставка и монтаж на пожарогасители и известителни инсталации, консултации и експертни оценки за противопожарна охрана и възникнали пожари и запалвания, подготовка на документи за сертифициране на сгради, съоръжения и изделия по пожарна безопасност, противопожарна защита при пожароопасни дейности и обекти и транспортни средства, съдействие за спазване на противопожарните изисквания при монтажни и ремонтни дейности, товарно-разтоварни и транспортни работи с пожароопасни товари, превозвани по суша и море, при определяне на пожарна характеристика на използваните от възложителя вещества, материали, съоръжения и инсталации, участие от името на възложителя при проверки от страна на контролните органи, оценяване на риск при пожар, доставка и техническо обслужване на противопожарни уреди и съоръжения, производство на пожарогасители и изпитание на стоманени бутилки под налягане. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

57603

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 1781/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Изилекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 225, вх. 1, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57604

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VIII.2002 г. по ф.д. № 1067/98 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Анакс” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “кадастър и геодезически измервания (след лиценз)”.

57882

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение по ф.д. № 1656/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Пиф - X.X.” от X.X.X. на ЕТ “Сеа - 7 - Пиф - X.X.”.

57883

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VIII.2002 г. по ф.д. № 1385/2002 вписа промяна за “Протекс Алфа” - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 5000 лв. на 25 000 лв.

57884

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 949/2002 вписа промени за “Фиксинг Варна” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик, представляващ и управляващ дружеството X.X.X..

57885

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VIII.2002 г. по ф.д. № 2405/2001 вписа промени за “Супер Петролеум” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва ново наименование: “Супер Петролеум” - ЕООД; вписа като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X..

57949

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 4366/99 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуването на “Мотобул - Варна” - ЕООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Мотобул - Варна” - ЕООД; заличава съдружника X.X.X..

57950

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение по ф.д. № 1770/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Жевис - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Жевис - X.X.”.

57951

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 3351/96 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Каравела” - ООД: вписва като съдружник и управител X.X.X., който и ще представлява дружеството с досегашните управители заедно и поотделно.

57952

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 1493/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Мем” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Отец Паисий 11, с предмет на дейност: внос, износ и реекспорт на всякакви стоки и предмети, инвеститорска, строителна, инженерингова, комисионна, посредническа и маркетингова дейност в областта на строителството, транспортна дейност - превоз на пътници и товари по суша и море, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и проектантска дейност, производство, изпитване и внедряване на нестандартно оборудване, работни глави и хващачи за роботи, битова техника, производи за хранително-вкусовата промишленост, разработване на програмни продукти и системи, разработване на машини и съоръжения в химическата и хранително-вкусовата промишленост и морското дело, производство на мъжко, дамско и детско модно облекло, откриване на фирмени и рекламни бутикови магазини, търговия на едро и дребно на комисионни начала, търговско посредничество, вкл. при сделки с движими и недвижими имоти, ренти и аренда, отдаване под наем, замяна, откриване на оказионни и фирмени магазини в страната и в чужбина, както и рекламни кантори и къщи, разработване, създаване, изпитване и производство на нови материали и технологии, проектиране, разработване и внедряване на екологично чисти, безлюдни и безотпадни технологии и съоръжения и търговия с тях, производство и търговия със селскостопанска продукция, цветя, зеленчуци, плодове и месо, импресарска и рекламна дейност, звуко- и видеозаписи, организиране на изложби, базари, панаири и търгове за продажба на употребявани и нови леки и товарни автомобили и други стоки, производство на рекламни предмети и търговия с тях, упражняване на технически, инвеститорски и авторски контрол и надзор, откриване на открити и закрити паркинги и складове на едро за различни стоки, организиране на кратко-, средно- и дългосрочни курсове за квалификация и преквалификация и училища за образование. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват.

57953

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 1610/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Скорпио” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X.X. 5, с предмет на дейност: корабостроителна и кораборемонтна дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, продажба на стоки от собствено производство, животновъдство, изкупуване, производство и реализация на животинска продукция, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерство и туризъм (след съответното разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57969

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VIII.2002 г. по ф.д. № 1879/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Металоколор” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Морска сирена 24, ет. 9, ап. 53, с предмет на дейност: металообработващи и бояджийски услуги, шлайфане, грундиране, нанасяне на антикорозионни покрития, търговска, производствена, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, внос и износ на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57970

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 4894/96 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуването на “Бор” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Бор” - ЕООД; заличава съдружника X.X.X..

57971

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.VIII.2002 г. по ф.д. № 1007/98 вписа в търговския регистър промяна за “Аква” - ЕООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

57698

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл.60, ал. 4 ТЗ с решение № 309 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 186/2002 вписа в търговския регистър поемането на предприятие с фирма ЕТ “Стеф - Миг - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследницата X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Стеф - Миг - X.X.”.

57623

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 322 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 87/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ахат” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Осъм 11, и с предмет на дейност: консултантски и авторемонтни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

56362

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 313 от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 58/99 вписа в търговския регистър заличаването на “Навал” - ЕООД.

56363

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 321 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 86/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрофаворит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, разкриване на селскостопански аптеки и експлоатацията им, покупко-продажба на продукти за растителна защита, покупко-продажба на семена, торове и препарати за растителна защита, търговска дейност без ограничения на вида и местоизвършването, транспортна дейнст и услуги, вкл. международен автомобилен транспорт, комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

56364

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 320 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 85/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Божур” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Химик, бл. 20, вх. В, ап. 63, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

56365

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 312 от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 96/2000 вписа в търговския регистър промени за “Паралел - 44” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството; вписва за едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 8, вх. Б, ет. 3, ап. 23; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

56366

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 1 ТЗ с решение № 318 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 108/96 вписа в търговския регистър промени за “Дима” - ЕАД, в ликвидация: заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва за ликвидатор X.X.X..

56367

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 286 от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 51/99 вписа в търговския регистър промени за “Зърнени храни Видин - 99” - АД: деноминира капитала на дружеството от 77 100 000 лв. на 77 100 лв.; вписва увеличение на капитала от 77 100 лв. на 82 100 лв.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X. и от председателя на съвета на директорите X.X.X. заедно и поотделно; дружеството е със седалище и адрес на управление Видин, ул. Дондукова 77.

56368

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 310 от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 81/98 вписа в търговския регистър промени за “Видин филм - 98” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

56369

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 397/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Варианти” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Екзарх Йосиф 32, ап. 29, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, външноикономическа и външнотърогвска дейност, складова, транспортна дейност, дистрибуторство, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, консултативна, търговска и посредническа дейност, свързана със създаването, оборудването и комплексното обслужване на автоматизирани системи за управление, монтиране, настройка и въвеждане в експлоатация на компютърна техника, инсталиране на специализирани работни места и организирането им в локални мрежи, създаване, разпространяване, трансфер и внедряване на програмни продукти със системен и приложен характер, консултации по възникнали хардуерни и софтуерни проблеми на електронноизчислителни комплекси и системи, консултации, внедряване, поддръжка и експлоатация на базов и приложен софтуер и на създадени базови данни и всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

57677

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2002 г. по ф.д. № 510/2001 вписа в търговския регистър промени за “Суан фунг” - ООД, Враца: вписа като съдружник Ту Ценгхай; заличава като съдружник Чу Люин.

57678

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2002 г. по ф.д. № 282/97 вписа в търговския регистър промени за “Трансметал” - ЕООД, Враца: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа като едноличен собственик на капитала “Авиа интернешънъл” - ООД.

57679

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 396/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Томовижън” - ООД, със седалище и адрес на управление Козлодуй, бл. 61, вх. Б, ап. 3, с предмет на дейност: извършване на специализирани медицински услуги в рамките на медико-диагностична лаборатория по смисъла на чл. 8, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 ЗЛЗ (след придобиване на необходимата за целта регистрация по същия закон), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Дейзи” - ЕООД, София, и се управлява и представлява от X.X.X..

57680

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 333/2002 вписа в търговския регистър промени за “Домейн менада” - ЕАД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 2 041 031 лв.; вписа промяна в наименованието на дружеството: “Домейн менада” - АД; вписа промени в устава на дружеството.

57681

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 1551/91 вписа в търговския регистър промени за “Заводски строежи - Козлодуй” - АД, Козлодуй”: заличава досегашните членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава досегашния изпълнителен директор X.X.X.; намалява числения състав на съвета на директорите от 6 на 3 членове; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа като изпълнителен директор X.X.X..

57682

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1388 от 25.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1551/91 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Заводски строежи - Козлодуй” - АД, Козлодуй.

57683

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1386 от 26.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 320/97 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Гергьовче” - ООД, Враца.

57684

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 3021/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.X. - Ивма - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ивма - X.X.X.”.

57685

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 3752/91 вписа в търговския регистър промени за “Фортуна - ФЗ” - АД, Бяла Слатина: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписа като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

57686

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 757/93 вписа в търговския регистър промени за “Енергоинвест - Ремонтна компания” - АД, Враца: заличава досегашните членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава досегашния представляващ дружеството X.X.X.; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа промени в устава на дружеството; дружеството ще се представлява от X.X.X..

57687

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1480 от 15.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 757/93 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Енергоинвест - Ремонтна компания” - АД, Враца.

57688

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1362 от 29.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 543/97 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Тара трейд - Консулт” - АД, Козлодуй.

57689

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1359 от 25.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 487/97 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Белинвест” - АД, Враца.

57690

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 748/98 вписа в търговския регистър промени за “Диск - ГТ 93” - ООД, Враца: допълва предмета на дейност с “монтаж и ремонт на битови водогрейни котли, абонатни станции, топлофикационни мрежи - вътрешни отоплителни инсталации”; вписа промени в дружествения договор.

57691

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 416/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стив” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Софрони 17, с предмет на дейност: мебелен дизайн и производство на мебели, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа (вкл. международен туризъм), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и други подобни дейности, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност, маркетинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57692

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1385 от 26.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 934/96 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Холдингово дружество Дунав” - АД, Враца.

57693

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 531/97 вписа в търговския регистър промени за “Телб инвест” - АД, Враца: заличава досегашните членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Враца-стил” - АД, Враца, и холдингово дружество “Дунав” - АД, Враца; заличава досегашните представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Кай о Ко” - ООД, Враца, и холдингово дружество “Дунав” - АД, Враца; вписа като прокурист на дружеството X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

57694

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение от 31.VII.2002 г- по ф.д. № 373/2002 вписа в регистъра на кооперативните организации кооперативен съюз “Районен кооперативен съюз” със седалище и адрес на управление Враца, ул. Антим I № 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги, вкл. и международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски или предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-предприемаческа дейност, лизинг (без финансов лизинг), външнотърговска и външноикономическа дейност, както и други дейности, незабранени със закон. Кооперацията формира следните фондове: “Резервен” и “Фонд за междукооперативно подпомагане”; вписа като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и като членове на контролния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; кооперацията се представлява от председателя X.X.X..

57695

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 605/2002 за “Менкар” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление - Добрич, ул. Панайот Хитов 10.

57735

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 2155/95 за “БГ - Транс” - АД: вписва увеличение на капитала от 100 000 лв. на 150 000 лв. чрез издаване на акции с емисионна стойност 1 лв.; вписва нов устав.

57736

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 2155/95 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “БГ - Транс” - АД, Добрич.

57737

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 473/90 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Албена” - АД, к.к. Албена.

57738

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 130/2002 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Медицински център “Медика - Албена” - ЕАД, к.к. Албена.

57739

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 542/97 вписа прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - 73” на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - 73 - X.X.” със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Земен 26А.

57960

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.IV.2002 г. по ф.д. № 260/2002 вписа прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Самуил 32.

57961

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 178/2000 вписа промяна за “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Микролаб” - Дупница: вписва новия съдружник X.X.X.; дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57962

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 594/2000 вписа прекратяването на “Нигра Лес” - ООД, и обявяването му в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 1 месец.

57963

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 6, ал. 4 ЗИДТЗ (ДВ, бр. 100 от 1997 г.) с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 1021/2000 вписа прекратяването на “ЦРБ 2000” - ООД, поради непостигане на изключителната цел - участие в приватизационната сделка на “ЦРБ - БД” - ЕООД, Бобов дол.

57964

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VII.2002 г. по ф.д. № 1027/93 вписа промяна за “Минстрой - Бобов дол” - ЕАД, в ликвидация, Бобов дол: удължава срока на ликвидация на дружеството с 1 г.

57965

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 24.IV.2002 г. по ф.д. № 82/95 вписа промяна за “Босто” - ООД, Кюстендил: вписа вливането на “СТО Боса” - ООД, Кюстендил, в “Босто” - ООД, Кюстендил, което поема активите и пасивите на влялото се дружество; дружеството е с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, в т.ч. изделия на леката и тежката промишленост и хранителната промишленост, незабранени със закон, металопреработващи машини, торове, препарати, строителни материали, автомобили, видео- и аудиоапаратура, програмни продукти, импорт-експорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни фирми - юридически и физически лица, реекспорт на стоки от предмета на дружеството, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в завършен и незавършен вид, откриване и експлоатация на търговски обекти, офиси, филиали, представителства на стопански субекти, разкриване на оздравителни почивни домове, къмпингово, морско и планинско почивно дело. Дружеството е с капитал 10 200 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57966

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VII.2002 г. по ф.д. № 749/98 вписа прехвърлянето на “Валентина” - ЕООД, Кюстендил, от едноличния собственик на капитала Луиджи Брези на Силвано Борси и вписването му като еднолично дружество с ограничена отговорност “Валентина” - ЕООД, Кюстендил, с нов предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (при спазване на законодателството); дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Силвано Борси.

57967

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3173/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Фарма” - АД, Дупница.

57968

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 756 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 595/2000 вписва промени за “МБАЛ Проф. Д-р X.X.” - АД, Ловеч: заличава като член на съвета на директорите X.X.X. и вписва новия член X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изп. директор; дружеството ще се представлява от X.X.X..

57954

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1344 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 644/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Анжел - Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Ропотамо 4, с предмет на дейност: всестранна вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, счетоводни услуги, превозна и строително-монтажна дейност, дърводелство, ресторантьорство и туристическа дейност, както и други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57710

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1343 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 637/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието с фирма “Веси - Комерс - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Веси - Комерс - X.X. - X.X.”.

57711

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1348 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 3529/91 вписа в търговския регистър промени за “Биовет” - АД, Пещера: заличава от управителния съвет X.X.X.; намаля числения състав на управителния съвет от 5 на 4 членове.

57712

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1349 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 345/99 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Башев - 78 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Башев - 80 - X.X.”.

57713

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1350 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 361/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Дентавел 2000 - ГППСП” - ООД, Велинград: заличава като съдружник X.X.X.-X..

57714

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1335 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 112/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Агроелит” - ООД, Пазарджик: дружеството придобива собствеността като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на фирмата и предприятието на ЕТ “X.X.”.

57715

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1362 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 1028/98 вписа в търговския регистър преобразуването чрез вливане в “РС Брадърс” - АД, Сливен, на “Мелор 98” - АД, Пазарджик.

57716

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1352 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 1052/92 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието с фирма “Корект Комерс - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X.-X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Корект - Комерс - X.X. - X.X.”.

57717

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1360 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 1593/98 вписа в търговския регистър промяна за “Несто - 2000” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружник ЕТ “БТ - Инженеринг - X.X.” поради прехвърляне на дружествените му дялове.

57718

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1358 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 651/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Спейси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Патриарх Евтимий 24, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, обработка и продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, производство на всякакви стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, посредническа, комисионерска, превозна дейност, международна транспортна, превозна и спедиционна дейност, дърводобив, търговия с дървен материал в страната и в чужбина, обработка на дървен материал, производство на изделия от дърво, външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, бартерни и компенсационни сделки, предприемачество, курсове за обучение, лизнигова и информационна дейност, маркетинг и реклама, сделки с интелектуална собственост, сервизна дейност и услуги на населението, всякаква дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57719

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1338 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 3543/91 вписа в търговския регистър промени за “Мегастройгруп” - АД, Велинград: освобождава членовете на надзорния съвет “Инженеринг - 21” - АД, Пазарджик, и “Интелект - 21” - АД, Пазарджик; вписва като председател на надзорния съвет ЗММ “Металик” - Пазарджик, представлявано от X.X.X., и като зам.-председател на надзорния съвет Корпорация “Съединение” - АД, Пловдив, представлявано от X.X.X.; вписва като нов член на надзорния съвет “Балкан сис” - АД, Пловдив, представлявано от X.X.X.; приема представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

57720

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1395 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 1684/97 вписа в търговския регистър промяна за “Балкантурист - 99” - АД, Пазарджик: увеличава капитала на дружеството от 53 320 лв. на 73 470 лв.

57236

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1394 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 672/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Геопроект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарждик, бул. България 4, с предмет на дейност: кадастър, регулация и вертикално планиране на селищни и извънселищни територии, земеразделяне, машинописни услуги, проучване, проектиране и строителство на промишлени и граждански обекти, експертни оценки на недвижима собственост земя и пазар на земята, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и извършването на всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от законите на страната, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57237

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1387 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 938/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

57238

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 880/95 допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2001 г. на “В и СК” - АД, Пазарджик.

57239

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1388 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 880/95 вписа в търговския регистър промяна за “В и СК” - АД, Пазарджик: вписва нов адрес на управление - Пазарджик, ул. Цар Шишман 2, ет. 4.

57240

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1392 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 669/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ауто - Актен” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Рила 54, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи, вкл. автомобили и авточасти за тях, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сервизна и складова дейност, продажба на стоки от собствено производство, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и спедиционна дейност, маркетинг, инженерингова дейност, транспорт, реклама, информационна, програмна, хотелиерска, туристическа, външнотърговска дейност и всякакъв вид услуги, всякакъв вид търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57241

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1393 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 670/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мотриса” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Найчо Цанов 25, с предмет на дейност: преработка на растителни и отпадъчни мазнини, производство на биопродукти, производство, изкупуване и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, производство, преработка и реализация на етеричномаслени култури и производите от тях, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, транспортна и спедиторска дейност, кафетерии, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, хидроизолации, консултантска дейност, търговия на едро и дребно с цигари и алкохолни напитки, след получаване на съответното разрешение, заведения за обществено хранене, търговия с промишлени и оказионни стоки, изкупуване и реализация на строителни материали и всички други незабранени от закона дейности в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57242

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1385 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 664/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа - 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Опълченска 20А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, преводи, езикови курсове, фризьорски услуги, счетоводни услуги, търговия с хранителни стоки, кафе-аперитив, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с алкохол и тютюневи изделия, търговия с канцеларски материали и печатни произведения, авторемонтни услуги, строителство, търговия със строителни материали, търговия с отпадъци и отломки от вторични суровини, търговия с черни и цветни метали, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, външнотърговска дейност и всякакви други дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57243

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1354 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 647/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рубин 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, област Пазарджик, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всички видове стоки в първоначален, обработен и преработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, маркетинг, посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, лизинг, менителници, записи на заповед, чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, транспортна, спедиционна, комисионна дейност, сделки с интелектуална дейност, посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в страната и други държави, квалификационни и професионални курсове, езикови курсове, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, разкриване и експлоатация на увеселителни заведения, компютърни, развлекателни, спортни и взаимоспомагателни игри, печатарски и копирни услуги, преводи и легализация, импорт, експорт и реекспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57351

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1405 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 515/2001 вписа в търговския регистър промяна за “Карина - Т” - ЕООД, Пазарджик: вписва нов предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, данъчни консултации и финансово-счетоводни услуги, организиране на курсове за квалификация срещу заплащане, строително-монтажна работа, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, разработване, разпространение и внедряване на програмни продукти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон.

57370

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1397 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 1667/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Папи” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - X.X. - Папи”.

57373

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1391 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 668/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Балкан Травъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жребичко, област Пазарджик, с предмет на дейност: извършване на транспортна дейност, с едноличен собственик на капитала Сдружение ВМРО и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява от управителя X.X.X..

57374

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1336 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 3307/92 вписа в търговския регистър заличаването на “Магнитни носители” - ООД, Пазарджик.

57375

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1403 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 254/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Св. X.X. - ГППМП” - ООД, Пазарджик: вписва нов адрес на управление в Пазарджик, пл. Възраждане.

57376

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1398 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 540/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Омега - Нет” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Петър Берон 42, с предмет на дейност: доставка на интернет услуги, лизинг и продажби на компютърна и офис техника, курсове за обучение по компютърна грамотност, сделки с интелектуална собственост, сервизна дейност и услуги на населението, маркетинг и реклама, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, складова дейност, информационни и туристически услуги, търговия с дървен материал, производство на изделия от дърво, търговско представителство и посредничество и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружници и управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57377

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска по ф.д. № 4402/91 прилагането на представения счетоводен отчет за 2001 г. на “Монтажни линии” - ЕАД, Пазарджик.

57378

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1323 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 640/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геобиб” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, бул. Съединение 274, с предмет на дейност: всякакви топографогеодезически, картографски, кадастрални, земеустройствени, регулационни, нивелационни, нивелетни планове и прилагането им, проектантска дейност, покупко-продажби, отдаване под наем и оценка на недвижими имоти и земеделски земи, търговска и производствена дейност в пълен обем, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, складова, комисионна, консигнационна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон и при спазване на нормативните изисквания за осъществяването им, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57721

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1337 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 138/97 вписа в търговския регистър промяна за “Хмела - Велинград” - АД, Велинград: заличава от СД X.X.X.-X. и X.X.X.; вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57722

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1345 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 645/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мондтур” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, бул. Съединение 112, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, балнеологични, атракции и други такива услуги, външнотърговска дейност - внос и износ, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия, ремонт и отдаване под наем на МПС, селскостопанска техника и авточасти, разкриване на заведения за обществено хранене и кафе-аперитив, производство и търговия с всякакви стоки, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници ЕТ “Монт - X.X.” - Велинград, и ЕТ “X.X. - Парма Фам” - Велинград, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57723

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1324 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 1529/93 вписа в търговския регистър промяна за “СХБ - Хигия” - ООД, Пазарджик: променя наименованието на “Многопрофилна болница за активно лечение - Хигия” - ООД, Пазарджик; вписва нов адрес на управление - Пазарджик, пл. Възраждане.

57724

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1328 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 1438/91 вписа в търговския регистър промяна за “Стил трико” - ООД, Велинград: променя наименованието на дружеството на “Лила Вел” - ООД, със седалище Велинград.

57725

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1329 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 1464/99 вписа в търговския регистър заличаване на “Каменица Лес - 99” - АД, Велинград.

57726

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1330 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 1479/99 вписа в търговския регистър заличаване на “Родопски гори” - АД, Велинград.

57727

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1325 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 327/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Хигия - ДКЦ” - ООД, Пазарджик: вписва нов адрес на управление в Пазарджик, пл. Възраждане.

57728

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1327 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 338/90 вписа в търговския регистър заличаване на “ПИТ” - ЕООД, Пазарджик.

57729

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1406 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 227/93 вписа в търговския регистър промени за “Клип” - ООД, Панагюрище: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X..

57730

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 732 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 380/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Асмонтаж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Паисий Хилендарски 2, и с предмет на дейност: строително-монтажна дейност, импорт, експорт и реекспорт, бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, информационна, импресарска, рекламна дейност или предоставяне на различни услуги, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, производство на видео- и звукозаписи съгласно законодателството, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа, хотелиерска дейност (след издаване на лиценз), маркетингова дейност, охранителна дейност на пътници и товари, както и всякакви други дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на законодателството, като всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение или лиценз, могат да бъдат осъществявани след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала X.X.X.. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4846 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 4228/94 вписа промени за “Сигма” - ЕООД: заличава X.X.X.-X. като управител; вписва X.X.X. като управител със срок на договора за възлагане на управлението 3 години.

57989

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4756 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 5470/99 вписа промени за “Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ Надежда С” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписва промени в дружествения договор.

57990

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 4799 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 6758/94 вписа прехвърляне на фирма “Делмонико - X.X.” заедно с търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. и X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

57991

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4777 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 2208/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МК - О” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе 180, склад 127, с предмет на дейност: продажба на стоки на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизинг, складова дейност, стоков контрол, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57992

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 4878 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 2559/95 вписа промени за “Вини - 95” - ЕООД: вписва X.X.X. като съдружник и управител; заличава X.X.X. като управител; вписва промяна на фирмата на дружеството на “Вини - 95” - ООД; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва дружествен договор (устав); дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57642

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4906 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 3835/2001 вписа промени за “Дунавска гъша екопродукция” - ООД: вписва промяна на наименованието на фирмата на “ДГЕ” - ООД; вписва промяна на дружествения договор.

57643

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4900 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 5091/2000 вписа промени за “Манабел” - ЕООД: вписва X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписва промяна на фирмата на дружеството на “Манабел” - ООД (изписва се и на латиница); вписва нов адрес на управление - Пловдив, ул. Момчил войвода 11; вписва дружествен договор; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57644

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4952 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 4728/98 вписа промени за “Дивенган” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва Рахамим Грандебул като съдружник; вписва промени в дружествения договор; вписва X.X.X. като управител, който ще представлява и управлява дружеството.

57645

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4905 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 4198/2000 вписа промени за “Биомеда - 2000” - ООД: заличава X.X.X. като управител; вписва като управител X.X.X..

57646

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4931 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 2901/2000 вписа промени за “Елит - 2000” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва за съдружник X.X.X.; вписа промяна на дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57647

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4932 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 4196/2000 вписа промени за “Хисар газ 2001” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; вписа промяна на адреса на управление - ул. Никола Вапцаров 5; вписа нов дружествен договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57648

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4872 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 175/2000 вписа промени за “ТБГ Д и Д” - ООД: заличава “Д и Д Динчев и син” - ООД, като съдружник; вписва “ТБГ София” - ЕООД, София, за съдружник; вписва ново наименование на дружеството - “ТБГ Пловдив” - ООД; вписва промяна на дружествения договор.

57649

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 4899 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 1550/96 вписа промени за “Бет 1” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници и управители; вписва промяна на фирмата на дружеството на “Бет 1” - ЕООД; вписва X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; вписа приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

57650

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4460 от 24.VII.2002 г. по ф.д. № 5384/99 вписа промяна за “Солартек” - ООД: вписа нов дружествен договор.

57651

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4861 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 5886/95 вписа промени за “Евросервиз - 2” - ООД: увеличава капитала от 5000 лв. на 300 000 лв.; вписва промяна на дружествения договор.

57652

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4720 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 4840/2000 вписа промени за “Спортмен клуб Кисьов” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва промяна на фирмата на дружеството: “Спортмен клуб Кисьов” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57036

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4752 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 4616/98 вписа промени за “Тиберий - 2000” - ЕООД: вписва за съдружници X.X.X. и “Шер - 69” - ЕООД, София; вписва промяна на фирмата на дружеството: “Тиберий 2000” - ООД; вписва приемане на дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

57037

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4679 от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 3190/2000 вписа промени за “Хотел-ресторант Сървиз” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Пловдив, ул. Пазарище 3, ет. 13, ап. 69; вписва новия собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

57038

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 4614 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 3655/95 вписа прехвърляне на фирмата заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Неди - АР X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Неди - АР - X.X.”.

57039

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4732 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 886/96 вписа промени за “Декамекс” - ООД: допълва предмета на дейност с “производство, доставка, монтаж и ремонт на битови и промишлени бойлери - електрически и комбинирани - с топлообменници, слънчеви колекторни системи, водогрейни котли, абонатни станции, топлофикационни мрежи - вътрешни отоплителни инсталации и вентилационна техника”; заличава като съдружник X.X.X.; вписва новия съдружник X.X.X.; вписва изменение и допълнение на дружествения договор.

57040

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 4651 от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 323/91 вписа прехвърлянето на фирмата заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Скю - X.X.” на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Скю - X.X.”.

57041

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4854 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 2521/2001 вписа промени за “Ийст корд компани” - ЕООД: увеличава капитала от 78 000 лв. на 93 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.

57972

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4761 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 1900/2002 вписа промени за “Мануел Фернандес Фернандес - България” - ООД: премества седалището и адреса на управление от София, ул. Алабин 38, в Пловдив, бул. Васил Априлов 176; променя фирмата на дружеството на “Еурофрио” - ООД (изписва се и на латиница).

57973

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4774 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 2198/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Шайнинг - 21 Коско” - ООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Васил Кирков 1, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, перилни почистващи препарати и сапуни, строителство, ремонт и поддръжка на сгради, търговия с промишлени, битови и селскостопански суровини и стоки, транспортна и спедиторска дейност (без пощенски пратки), ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, внос и износ и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57974

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4785 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 2215/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Берджан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Васил Левски 242А, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с текстилни изделия, производство на текстилни изделия, експорт, импорт и реекспорт на текстилни материали, участие със стопанска цел на панаири и изложби, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик Мюслим Бирджан Гюран.

57975

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4778 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 2205/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Нор” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 18, с предмет на дейност: строителна дейност, предприемачество, дърводелски услуги, шивашка дейност, железаро-тенекеджийски и стругаро-фрезистки услуги, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна, вкл. и таксиметрова дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия - вътрешна и външна, със селскостопански, животински произведения и стоки, търговия с всякакви стоки в страната и в чужбина, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, обществено хранене, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57976

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4764 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 4233/2001 вписа промени за “Андера Консултинг” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва за управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37, палата 27; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57977

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4802 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 1685/2002 вписа промени за “Казето” - ЕООД: вписва за съдружник Айдън Йозин; променя фирмата на дружеството на “Казето” - ООД; вписва нов адрес на управление - Пловдив, ул. Златарска 10; вписва дружествен договор.

57978

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4800 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 1319/2000 вписа промени за “Мотобул Пловдив” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; променя фирмата на дружеството на “Мотобул - Пловдив” - ЕООД; вписва дружествен акт; вписва като едноличен собственик на капитала “Мотобул” - ООД; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57979

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4792 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 851/2001 вписа промени за “Идиваниталиани” - ООД: заличава Джузепе Черазола, Джузепе Корадо, Мауро Витучи и Салваторе Ферарезе като съдружници; заличава Салваторе Ферарезе като управител; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от Марио Калегари.

57980

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4798 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 5735/96 вписа промени за “Асеница - 96” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва промени в дружествения договор.

57981

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4793 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 156/2000 вписа промени за “Поли - БГ” - ООД: вписва X.X.X. като съдружник и управител; променя фирмата на дружеството на “Поли - БГ” - ООД; вписва дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Себахтин Мустафа Юсеин и Ибрям Ахмед Сюлейман заедно и поотделно.

57982

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4810 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 584/2002 вписа промени за “Невада Сити” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител; вписва промени в устава; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57983

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4766 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 1110/2001 вписа промени за “Филика” - ООД: вписва Нурджан Алпак за съдружник; вписва актуализиран дружествен договор.

57984

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4779 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 2210/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Скадарлия 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кричим 8, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна, рекламна и маркетингова дейност в страната и в чужбина, бартерна и реекспортна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57985

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4787 от 12.VIII.2002 г. по ф.д. № 4728/94 вписа промени за “Сигма - 3 - Финансово-брокерска къща и обменно бюро” - ООД: променя наименованието на дружеството на “Сигма - 3” - ООД; допълва предмета на дейност с “обмяна на чуждестранни парични средства в брой”; вписва нов дружествен договор.

57986

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 4709 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 4634/93 вписа промени за “Томи Интернашенъл” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава Рихби Абед-Алфатах Калкили като съдружник и управител; променя наименованието на дружеството на “Томи Интернашенъл” - ЕООД; вписва нов адрес на управление - Пловдив, бул. Васил Априлов 9; вписва учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Уажди Юсеф Алахмади.

57987

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4870 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 2254/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Евро - груп - 2002” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Копривщица 11, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина - експорт, импорт, реекспорт на стоки, бартерни сделки, консултантска, посредническа, производствена дейност, транспортни услуги, търговско представителство, както и други незабранени със закон дейности и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мохамед Жума Абузуета и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

57988

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 4736 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 11748/91 вписа прехвърляне на предприятието на СД “Еверест - 2000 - X.X. с-ие” - Пловдив, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Хеброс Бус” - ООД, Пловдив.

57157

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 4753 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 1615/2001 вписа прехвърляне на предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Агрозоокомерс - X.X.” на “Рила 1” - ЕАД.

57158

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VIII.2002 г. допуска прилагане по ф.д. № 1324/98 на представения годишен счетоводен отчет на “Пловдивска стокова борса” - АД, за 2001 г.

57159

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 4645 от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 185/2000 вписа промени за “Вимпекс” - ЕООД, в ликвидация: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и ликвидатор; вписва X.X.X. като едноличен собственик на капитала и ликвидатор; вписва актуализиран учредителен акт - устав; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57160

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4710 от 5.VII.2002 г. по ф.д. № 5502/99 вписа промяна за “Алма Инженеринг енд технолоджи България” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител.

57161

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VII.2002 г. допуска по ф.д. № 5408/93 представения годишен счетоводен отчет на “Кофражна техника” - АД, за 2001 г.

57162

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4760 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 998/96 вписа промени за “Помфрит - къмпани” - ООД: заличава Едуарт Антраник Ераносян като съдружник и управител; вписва за съдружник X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Пловдив, ул. Димитър Талев 61, ап. 69; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

57163

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VIII.2002 г. допуска прилагане по ф.д. № 2019/2000 представения годишен счетоводен отчет на “Херку” - АД.

57164

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 4722 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 6005/94 вписа промени за “Аристократ - 66” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов адрес на управление - Пловдив, ул. Богомил 27, ет. 4, ап. 7; вписва промяна в учредителния акт.

57165

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4718 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 2191/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Феликс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 26, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, ресторантьорска, хотелиерска, туристическа (след разрешение), рекламна, информационна, издателска, печатарска, импресарска и програмна дейност, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия с горива и гориво-смазочни материали, сделки с интелектуална собственост, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57166

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4713 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 2002/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Весмарк” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Тутракан 9, бл. Рожен, вх. В, ет. 3, ап. 28, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, производство и търговия с хранителни стоки, както и всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и Константин Койфман заедно и поотделно.

57167

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4719 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 2194/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Соня - 100” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Кирил и Методий 20, с предмет на дейност: всякакви търговски дейности, незабранени със закон, информационни, консултантски, счетоводни услуги, внос и износ, изкупуване, производство, преработка и продажба на произведения от растителен и животински произход, покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, разработки и производства за леката промишленост, търговско представителство и посредничество, таксиметрова, транспортна и сервизна дейност, строителство и строителни ремонти, дърводобив и дървопреработка, търговия с резервни части за леки и товарни автомобили, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна и импресарска дейност, магазини за продажба на стоки на едро и дребно, предприемаческа дейност, всякакви дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57168

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4727 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 1003/2002 вписа промяна за “Син Транс” - ООД: вписва промяна в дружествения договор.

57169

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4715 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 2176/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мирекс - Димитров” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Марково, ул. Опълченска 22, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос на битова техника и на градинска и декоративна растителност, импорт, експорт, реекспорт, производство, ремонт и търговия с хардуерни и софтуерни продукти, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, автосервизни услуги, спедиторски и транспортни услуги в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, финансово-счетоводни и административно-правни услуги, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, комисионна търговия на едро и дребно, сервизна дейност, търговско представителство, издателска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57170

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4839 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 1005/98 вписа промени за “Борислав” - ООД: заличава X.X.X. като управител; вписва Община - Първомай, за съдружник; вписва X.X.X. за управител; вписва нов дружествен договор.

57633

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4891 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 2294/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Илира 02” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Поручик Величков 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, всички видове производствена дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всички свързани с тази дейност услуги, експорт, импорт и реекспорт на дървени материали - полуфабрикати и фабрикати, внос, износ на машини за производство на продукти от дърво, участие със стопанска цел на панаири и изложби, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57634

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4954 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 2304/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Галита” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гладстон 94, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина с осъществяване на всички видове търговски операции, външнотърговска дейност, представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, каталожна и електронна търговия, търговия с оръжие и боеприпаси (след получаване на разрешение и лиценз), туристическо агентство (спортен, ловен, лечебен и възстановителен туризъм), рекламна и маркетингова дейност, консултантска, информационна и преподавателска дейност, извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност), организиране на бюро за преводаческа дейност, всички останали разрешени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57635

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4924 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 2274/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Еврогруп инвест” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гладстон 42, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всички видове промишлени стоки и стоки за бита, туристически и визови услуги, рекламна и информационна дейност, валутнообменна дейност след получаване на лиценз от БНБ, организиране на заложна къща след получаване на лиценз, продажба на изделия и накити от благородни метали след получаване на лиценз, търговско представителство, посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, лизинг, франчайзинг и факторинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, извършване на всякакъв вид дейност и услуги, незабранени от действащото в Република България законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57636

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4927 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 2286/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Фарматрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димо Хаджидимов 14, ет. 5, ап. 56, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, внос, износ, вкл. реекспорт, компенсационни и бартерни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми, комисионна, спедиционна, складова дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, производство на галенови препарати, на билки и билкови смеси, търговия с очила и оптични принадлежности, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, консултантска дейност и услуги в областта на здравеопазването, предприемаческа дейност, както и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57637

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4912 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 2261/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Натурал фууд” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Самара 7, с предмет на дейност: търговия и производство на храни, плодове, зеленчуци и всякакви промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, превоз на товари в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик Джевдет Чекок.

57638

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4953 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 2494/2000 вписа промени за “Маек” - ООД: освобождава Мухаммет Куртулуш като съдружник и управител; освобождава Сами Йозтекин като съдружник; вписва X.X.X. за съдружник; вписва за управител Исмаил Япар; актуализиран дружествен договор. Дружеството ще се представлява от Исмаил Япар.

57639

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4929 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 2473/2000 вписа промени за “Скерцо 1” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик и управител; вписва за едноличен собственик на капитала X.X.X.; актуализиран учредителен акт. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57640

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4955 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 3975/96 вписа промени за “Краго” - ЕООД: промяна адреса на управление - ул. Неофит Рилски 17; промяна на учредителния акт.

57641

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4782 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 2229/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арби - Ин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Брани поле, ул. Иван Вазов 6, с предмет на дейност: частично и комплексно изпълнение на промишлени обекти и процеси, строителни и строително-ремонтни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57171

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4664 от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 1902/2002 вписа промени за “Спирт Индъстриз” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител “Захарен комбинат Кристал” - АД, Пловдив; вписва за едноличен собственик на капитала “Финансконсулт” - ООД, Пловдив; вписва за управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписа нов дружествен акт.

57172

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4731 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 1321/2002 вписа промени за “Бела - БГ” - ЕООД: вписа нов предмет на дейност: създаване на кадастър, кадастрални карти, геодезически измервания, планове, работи и услуги, проучване, проектиране, техническа помощ, както и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт; вписва промени в дружествения договор.

57173

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4711 от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 2172/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Мазал” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петко Д. Петков 36, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни и битови стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизинг, ресторантьорство и хотелиерство, търговия със спиртни напитки (след издаване на съответно разрешение), консултантски услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57174

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4714 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 2175/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Брадърс сървиз - Л” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Марин Дринов 2, с предмет на дейност: професионално почистване на домове, офиси, магазини, сгради и др., както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57175

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4670 от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 2013/2002 вписа промени за “Сантра” - ЕООД (рег. по ф.д. № 121/99 на Хасковския окръжен съд): вписа ново седалище и адрес на управление - Пловдив, ул. Пере Тошев 5; вписва актуализиран учредителен акт.

57176

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 295/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тера газ” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 50, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след съответното разрешение), покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита (след съответното разрешение), продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, внос, съхранение или дистрибуторство на втечнени и сгъстени газове, изграждане и експлоатация на газозарядни станции за втечнени и сгъстени газове, както и изграждане на газови системи и инсталации, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки в съответствие с действащото законодателство, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и извършване на строително-ремонтни дейности, лизингови сделки, охранителна дейност, извършване на дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - ремонт на аудио- и видеотехника, както и на ел. техника, поставяне на кабелни и сателитни системи, дърводелски, счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски, автокозметични и други услуги, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки, както и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Кимтекс” - ЕООД, “Мега газ” - ЕООД, и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

57699

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 296/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кимтекс инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 50, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след съответното разрешение), покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита (след съответното разрешение), продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки в съответствие с действащото законодателство, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и извършване на строително-ремонтни дейности, лизингови сделки, охранителна дейност, извършване на дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - ремонт на аудио- и видеотехника, както и на ел. техника, поставяне на кабелни и сателитни системи, дърводелски, счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски, автокозметични и други услуги, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Кимтекс и Ко” - АД, X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57700

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 301/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бондър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ж.к. Освобождение, бл. 13, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, производство и реализация на промишлени и непромишлени стоки и услуги, вътрешна и външна търговия, импресарска дейност, посредничество, предприемачество, комисионна дейност, вътрешен и международен таксиметров превоз, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, строително-монтажна дейност, обмен на валута, покупка, строеж, обзавеждане и проектиране на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на машини, транспортни средства, движими и недвижими вещи, предоставяне на населението на забавни, развлекателни игри, пласмент на фармацевтични производни и субстанции, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57701

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 302/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Флинт 02” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бисерци, община Кубрат, област Разград, ул. Хан Кубрат 24, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина - търговия с промишлени стоки, стоки за бита и хранителни стоки, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, рекламна и импресарска дейност, туристическа дейност - хотелиерство и ресторантьорство, строителство на жилищни, битови и промишлени сгради, производство и търговия с промишлени стоки, търсене, проучване на полезни изкопаеми, минерални технологии и инженерингова дейност, всякаква друга търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57702

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 298/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кимтекс строй” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 50, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след съответното разрешение), покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита (след съответното разрешение), продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки в съответствие с действащото законодателство, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и извършване на строително-ремонтни дейности, лизингови сделки, охранителна дейност, извършване на дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - ремонт на аудио- и видеотехника, както и на ел. техника, поставяне на кабелни и сателитни системи, дърводелски, счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски, автокозметични и други услуги, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Кимтекс и Ко” - АД, X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57703

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 112/93 за “Исперих - БТ” - АД: вписа промени в устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписа за нов член на съвета на директорите X.X.X..

57704

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 299/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ронокс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. Въча 1, с предмет на дейност: производство на промишлени и непромишлени стоки, туризъм, консултантска и изследователска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, селско стопанство, строително-монтажна и транспортна дейност, както и друга дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57705

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 663/2000 за “Спринтер” - ООД: вписа като съдружник X.X.X..

57706

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 284/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Прима Нет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Кирил и Методий 2, бл. Б, вх. Б, ап. 17, с предмет на дейност: компютърни игри, интернет, счетоводна дейност, внос и износ на стоки, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска, рекламна, информационна, програмна и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански произведения, както и всякакви други незабранени със закон търговски дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57707

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 291/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Металекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Дянково, община Разград, област Разград, ул. Шипка 4, с предмет на дейност: търговия с всякакви материали и изделия от метал, преработка, заготовка и реализация на изделия от ламарина, внос и износ, търговия с промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, търговия с всякакъв вид петролни продукти и горива, производство, преработка, съхранение и реализация в страната и в чужбина на всякаква селскостопанска продукция от животински и растителен произход, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна, информационна, програмна, импресарска, консултантска дейност, предприемачество, представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, транспортна дейност, строителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57708

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 276/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мега Пласт Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Симеон 18, с предмет на дейност: производство на пластмасова и алуминиева дограма, продажба на профили от PVS и алумин, аксесоари, производство и продажба на стъклопакети, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и агентство в страната и в чужбина, производство, търговия и сервизна дейност на промишлени, селскостопански и други стоки, машини, оборудване, уреди, апарати, суровини, горива, материали и резервни части, проучвателска, консултантска, проектантска, изпълнителска и сервизна дейност по изграждане на обекти за промишлеността, строителството, селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленост и доставка, вкл. и внос на съответното оборудване, машини, инвентар, суровини, материали, резервни части, строителна дейност, производство и търговия със строителни материали, полуфабрикати и строителна техника, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, хотелиерски и туристически услуги, заведения за обществено хранене, транспортна дейност в страната и в чужбина на пътници и товари, вкл. и международни превози, рекламно-информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на леки и товарни автомобили, вкл. сервиз, търговия с конвертируема валута, откриване на обменни бюра, друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Гюнан Ахмед Халил и X.X.X. и се управлява и представлява от Гюнан Ахмед Халил.

57709

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 322/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марло” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Панайот Хитов 9, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, производство и търговия с промишлени, хранителни, вкл. и хлебни, селскостопански и битови стоки, хлебопроизводство, посреднически и комисионерски услуги, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност, шивачество и производство на дамска, мъжка и детска конфекция, разпространение на печата, спортно-възстановителна и рехабилитационна дейност, вътрешен и международен туризъм, преподавателски курсове по чужди езици, математика, история, география и литература, преработка, изкупуване, производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство, рибовъдство, бубарство, производство, преработка и търговия с пчелни продукти, обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство, обработка, преработка и изкупуване на вторични суровини и отпадъци, всякакви услуги за населението и сервизна дейност, счетоводни услуги и експертизи, данъчна, финансова и правна консултация, производство на филми, видео- и звукозаписи, посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламна, концертна, импресарска и друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57756

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 38/93 за “Хан Аспарух” - АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписа за член на съвета на директорите и изпълнителен директор “Касторама” - ЕООД, с представител X.X.X.; дружеството ще се представлява само заедно от двама от следните трима изпълнителни директори - “Асетс мениджмънт” - ЕООД, с представител X.X.X., “Сейлс Сървисис” - ЕООД, с представител X.X.X., и “Касторама” - ЕООД, с представител X.X.X..

57757

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 304/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еко - 88” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Стефан Караджа 2А, ап. 1, с предмет на дейност: дърводобив и преработка на дървесина, селскостопанско производство, добив и търговия с горски продукти, семесъбиране, производство на фиданки, ловностопанска дейност, животновъдство, рибовъдство, лесокултурна дейност, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения (без материален добив), туризъм - ловен и друг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен транспорт, лизингови, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57758

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 254/2000 за “Елит” - ООД: дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57759

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 303/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бест - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ж.к. Орел, бл. 24, вх. А, ап. 6, с предмет на дейност: производство на домашни и външни чехли и джапанки, туризъм, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни лица, както и производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Белмин Неджад Хасан и Телят Айчетин, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57760

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 277/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агровет - Р” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. Княз Борис 59, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, продажба на фитофармацевтични препарати (след лиценз), семена, торове и хранителни добавки за животински фуражи, транспортна дейност със собствени и наети МПС, комисионни продажби и продажба на стоки на консигнация, спедиторска и лизингова дейност, складови и бартерни сделки, маркетинг, импорт, експорт, туризъм, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57761

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 297/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кимтекс комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 50, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след съответното разрешение), покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита (след съответното разрешение), продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки в съответствие със законодателството, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и строително-ремонтни дейности, лизингови сделки, охранителна дейност, дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - ремонт на аудио- и видеотехника, както и на ел. техника, поставяне на кабелни и сателитни системи, дърводелски и счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски и автокозметични услуги и други такива, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Кимтекс и Ко” - АД, X.X.X., който го управлява и представлява.

57462

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение по ф.д. № 266/2000 вписа в търговския регистър преобразуване на “Кимтекс” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Кимтекс ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 50, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след съответното разрешение), покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита (след съответното разрешение), продажба на стоки от собствено произвоство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки в съответствие със законодателството, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и строително-ремонтни дейности, лизингови сделки, охранителна дейност, дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - ремонт на аудио- и видеотехника, както и на ел. техника, поставяне на кабелни и сателитни системи, дърводелски и счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски и автокозметични услуги и други такива, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки. Дружеството е с капитал 162 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., “Кимтекс и Ко” - АД, гр. Кубрат, и се управлява и представлява от X.X.X..

57763

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че приетият с решение на общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Хан Аспарух” - АД, гр. Исперих, по ф.д. № 38/93 е представен в търговския регистър.

57740

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че приетият с решение на общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Хладилно-консервен комбинат” - АД, гр. Исперих, по ф.д. № 443/2000 е представен в търговския регистър.

57741

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 18/91 за “Диана - тур” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписа за член на съвета на директорите X.X.X..

57742

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 49/91 за “Разград - транс - авто” - ООД: заличава като съдружник Министерството на транспорта; вписа като съдружници X.X.X. и X.X.X..

57743

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 971 от 6.VIII.2002 г. по ф.д. № 971/93 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на фирма “Липа - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Липа - X.X.”.

57744

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 301/2002 за “Бондър” - ЕООД: вписа прехвърляне на ЕТ “X.X. - Бондър” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Бондър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ж.к. Освобождение, бл. 13, ет. 2, ап. 8; капиталът, управлението и представителството на правоприемника “Бондър” - ЕООД, се запазват същите.

57745

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 319/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стар - Н” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Опълченска 24Б, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредническа дейност, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и други услуги, представителство на физически и юридически лица, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, охранителна и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57746

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 318/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Цветеа - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. Бели Лом 56, вх. Б, ет. 6, ап. 38, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени стоки с цел търговия в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, оказионна, маркетингова и посредническа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57747

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 317/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пенева” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Неофит Рилски 8, ап. 8, с предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, абонаментно счетоводно обслужване и съставяне на годишни финансови отчети, счетоводни услуги и консултации, финансово-икономически и технико-икономически анализи и обосновки, бизнеспланове и бизнесоценки, оценки на активи и цели предприятия, вътрешни ревизии, обучение на счетоводни кадри и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57748

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 278/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медицински център - д-р Велкови” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Г.С. Раковски 27, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ най-малко от трима правоспособни лекари с различни специалности, както и търговски сделки в левове и във валута за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57749

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 21/96 за “Ахинора” - АД: вписа промени в устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите на 9.VI.2002 г.; увеличава капитала от 52 525 лв. на 96 252 лв., разпределен в 24 063 акции по 4 лв.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X..

57750

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 71/95 за “Интер трейд” - ЕООД: заличава едноличния собственик X.X.X.; вписа като едноличен собственик X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57751

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 293/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гичев - транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Хан Тервел 2, с предмет на дейност: строителна и предприемаческа дейност, производствена, търговска, вътрешна и външна търговия и транспортни услуги, преработка, производство и търговия със селскостопанска продукция, рекламна и импресарска дейност, издателска дейност, организиране на екскурзии, бартерни сделки, многостранни и обвързващи сделки, лизинг, маркетинг, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство, ноу-хау, инвестиционна дейност, търговия с петролни продукти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., която го управлява и представлява.

57752

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 300/2002 за “Насе” - ООД: вписа ново седалище и адрес на управление - гр. Исперих, ул. Скът 41.

57753

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение по ф.д. № 239/99 вписа в търговския регистър преобразуване на “Кимтекс - транс” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Кимтекс - транс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 50, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след съответното разрешение), покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита (след съответното разрешение), продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки в съответствие със законодателството, издаване на менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и строително-ремонтни дейности, лизингови сделки, охранителна дейност, дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - ремонт на аудио- и видеотехника, както и на ел. техника, поставяне на кабелни и сателитни системи, дърводелски и счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски и автокозметични услуги и др., международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки. Дружеството е с капитал 43 500 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., “Кимтекс и Ко” - АД, гр. Кубрат, и се управлява и представлява от X.X.X..

57754

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 443/2000 за “Хладилно-консервен комбинат” - АД: вписа промени в устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите на 28.VII.2002 г.

57755

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1714 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 482/2002 акционерно дружество “Здравец” - АД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Капитан Маринов 2, бл. МНО-1, вх. А, ет. 4, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство и преработка на селскостопанска продукция, производство на машиностроителна продукция, строително-монтажна дейност, превоз на пътници и товари, производство на облекла и шивашка дейност, изделия от дърво, пластмаса и метали, туризъм, бартерни, комисионни и спедиционни сделки, рекламна и издателска дейност, автосервиз на битова и промишлена електроника, импресарска и продуцентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, фризьорски услуги, аудио- и видеозаписи, посредничество при сделки с движими и недвижими вещи и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 400 000 лв., от които внесени в парична вноска 50 092,50 лв. и в непарична вноска 199 638 лв., разпределен в 40 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка, с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

57042

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1876 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 647/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Гама - ТТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Цар Калоян 5, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

57616

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1865 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 630/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Беджев стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар Освободител 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с дрехи и спално бельо, търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство, бартерни, комисионни и спедиционни сделки, вътрешно- и външнотърговски сделки, производство, изкупуване, преработка, реализация и търговия с промишлени и селскостопански продукти, предприемачество, ресторантьорство и хотелиерство, разкриване и експлоатация на търговски обекти, заведения за обществено хранене, кафенета, ателиета за услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

57617

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1725 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 607/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Денима” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Орлово гнездо 2, вх. 5, ет. 5, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на сгради, обекти и съоръжения с гражданско и промишлено предназначение, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и предприемаческа дейност в областта на архитектурата, строителството и градоустройството, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

57605

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1877 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 649/2002 дружество с ограничена отговорност “Профин” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Цар Асен 26, вх. К, ет. 2, и с предмет на дейност: проектиране, производство и търговия в страната и в чужбина с дограма за жилищни, производствени, търговски, културни обекти, проектиране и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, строителство и строително-ремонтна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, товарни и туристически превози в страната и в чужбина, комисионна, складова, лизингова, спедиторска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Давиде Доси, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите Давиде Доси и X.X.X. заедно и поотделно.

57606

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1873 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 643/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Танексим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Славянска 13, и с предмет на дейност: търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, оказионна, комисионна, консигнационна, складова, лизингова дейност, бартерни сделки, строителна, предприемаческа и инвестиционна дейност, проектиране, консултантска дейност, внедряване и обслужване на информационни програми и системи, мениджмънт, превозна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки, финансова и брокерска дейност, рекламна дейност, маркетинг, консултинг, инженеринг, сделки с обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

57607

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1716 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 562/2002 дружество с ограничена отговорност “Метакол” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Згориград 18, и с предмет на дейност: производство и търговия с лепила и смеси за строителството, търговия със стоки на едро и дребно, транспортна дейност и други позволени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

57608

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1891 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 997/2001 промени за “Екобус” - ООД: освобождава управителите X.X.X. и X.X.X.; приема за управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57609

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1806 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 490/2001 промени за “Елитекс” - ООД: вписва новия управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители X.X.X.-X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57610

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1809 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 1063/2001 промени за “Примяна” - ООД: премества адреса на управление на ул. Стара планина 4, вх. 2, ет. 4; освобождава съдружника X.X.X.; приема съдружника X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

57611

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1842 от 1.VIII.2002 г. по ф.д. № 2132/94 промяна за “Джей - Ал” - ООД: освобождава съдружника X.X.X..

57612

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1834 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 2693/94 промени за “Грант” - ООД: вписва като съдружник Агаджанян Едвард; вписва промени в дружествения договор.

57613

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1802 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 52/2002 промени за “Триада метал” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57614

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1872 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 641/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Сани Медикъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Петър Берон 1, и с предмет на дейност: производство на лекарства, хранителни добавки и медицински продукти и търговия с тях, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

57615

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1867 от 14.VIII.2002 г. по ф.д. № 634/2002 дружество с ограничена отговорност “Гама - Мед” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Захари Стоянов 36, бл. 86, вх. Г, и с предмет на дейност: служба по трудова медицина - всякакви дейности и мероприятия, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, анализ и оценка на риска за здравето на работната среда, разработка на мерки за отстраняването и намаляването на риска за здравето и безопасността при работа, наблюдение за здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа, обучение на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудова дейност, предлагане и прилагане на мерки и мероприятия, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, подпомагане избора на личните предпазни средства за специфични трудови дейности, извършване на периодични и профилактични медицински прегледи и други услуги, свързани със здравето, безопасността и охраната на труда, лабораторно-диагностична дейност, медико-експертна и консултантска дейност, търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства, търговска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, разрешена със закон, вкл. и такава, изискваща предварително разрешение (след получаването му). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57841

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 680 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 176/97 заличаване на “Мит Ком” - ООД, Силистра.

57575

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 657 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 282/2002 промяна за “Асинг - Ж” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София в с. Прохлада, община Дулово.

57576

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 691 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 539/93 промяна за “Пиво - груп” - ООД, Силистра: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

57577

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 666 от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 288/2002 вписа поемане на търговското предприятие с фирма “Фарма - Ко - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. като права и задължения от X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Фарма - Ко - X.X.”.

57624

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 681 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 296/2002 дружество с ограничена отговорност “Балкан Комодитиес” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул. Силистренско шосе 4, бл. Латинка, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, търговски превоз на стоки и товари в страната и в чужбина, внос, износ и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон, а при необходимост за тях от специални разрешения - след снабдяването с такива. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. - управител, който ще управлява и представлява дружеството.

57625

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 646 от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 439/99 промяна за “Сортоизпитване - Ситово 99” - ООД, с. Ситово: освобождава като съдружник X.X.X..

57626

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 658 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 1093/93 промени за “Печатни произведения - Бревис” - ООД, Силистра: премества седалището и адрес на управление в гр. Дулово, бл. Латинка, ет. 4, ап. 9; с определение № 92 от 7.VIII.2002 г. приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.

57627

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 596 от 5.VII.2002 г. по ф.д. № 152/99 вписа промени за “Бетон - Строй” - ООД, Мадан: вписа прехвърляне на дружествени дялове, като “Ен Си Ей” - ЕООД, Мадан, остава единствен собственик на капитала; дружеството продължава дейността си като “Бетон - Строй” - ЕООД, Мадан; вписа вливане на “Ен Си Ей” - ЕООД, Мадан, в “Бетон - Строй” - ЕООД, Мадан; “Бетон - Строй” - ЕООД, е със седалище и адрес на управление Мадан, ул. Обединение 14, с предмет на дейност: производство на бетонови и варови разтвори, бетонови изделия, арматура, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, рекламна, информационна и програмна дейност, външноикономическа и външнотърговска дейност по целия предмет на дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 615 000 лв.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57177

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа с решение № 727 от 15.VIII.2001 г. по ф.д. № 365/2002 преобразуването на дружество с ограничена отговорност “БАПА - спорт” - ООД, Рудозем, в еднолично дружество с ограничена отговорност “БАПА - спорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Рудозем, ул. Стефан Стамболов 8, с предмет на дейност: инженерингова дейност в страната и в чужбина, внос, износ, бартерни сделки, представителство, посредническа и комисионерска дейност, транспортни и таксиметрови услуги, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв.; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

57318

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра за еднолрични търговци поемането на предприятието с фирма “Радостина - X.X.” - с. Долен, община Златоград, на едноличния търговец X.X.X. от неговия наследник и син X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Радостина - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Долен, община Златоград.

57319

Смолянският окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК с решение № 726 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 364/2002 вписа в кооперативния регистър Горовладелска производителна кооперация “Хаджиева чука” със седалище и адрес на управление с. Лилеково, община Чепеларе, област Смолян, с предмет на дейност: събиране на семена, производство на фиданки от горско-дървесни, храстови и декоративни видове, залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивация на терени, стопанисване, управление и ползване на горите и земите от горския фонд, дърводобив, дървопреработка, търговия с дървесина, обработен дървен материал и изделия от дърво, събиране, изкупуване и преработка на диворастящи билки, гъби и други горски плодове, ловен и риболовен туризъм, търговия, транспортни услуги, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови, лизингови сделки, придобиване и управление на дялови участия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Кооперацията създава и поддържа фод “Резервен”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер не по-малко от 20 % от размера на дяловия капитал, като конкретният размер се определя ежегодно от общото събрание; фонд “Лесокултурни мероприятия”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер 5 %; фонд “Инвестиции” в размер 10 % от реализирания чист доход на кооперацията за всяка финансова година; фонд “Противопожарни мероприятия и охрана на горите”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер 5 %; дивиденти: остатъкът от печалбата се разпределя по решение на общото събрание за дивиденти на членовете на кооперацията съгласно дяловата парична вноска и дялово участие в имуществената вноска на кооперацията. Кооперацията е с управителен съвет, избран за срок 3 г., в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., контролен съвет, избран за срок 3 г., в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от председателя на управителния съвет X.X.X., а в негово отсъствие - от зам.-председателя на управителния съвет X.X.X..

57320

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърлянето на предприятието с фирма “Албена - Стар - X.X.” - Смолян, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Албена - Стар - X.X.”.

57321

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 721/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Самсофт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Иван Вазов 75, ет. 3, с предмет на дейност: консултантски услуги, търговия с електроника, офис и компютърна техника, интернет, хардуер и софтуер, изработване, проектиране, производство, ремонт и поддръжка на микропроцесорна техника и компютърни системи, хардуер и софтуер, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

56222

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 45/89 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Автостарт” - АД, Самоков.

56223

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 5062/91 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Рила - Боровец” - АД, к.к. Боровец, Софийска област.

56224

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 45/89 вписа промени за “Автостарт” - АД, Самоков: освобождава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите поради изтичането на мандата им; избира за членове на съвета на директорите с 5-годишен мандат X.X.X., X.X.X. - изпълнителен директор, и “Български транспортен холдинг” - АД, Пловдив - председател на съвета на директорите, чиито задължения в съвета на директорите ще се изпълняват от X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

56225

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 14 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 428/90 вписа промени за “Езтур” - АД, Правец: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор; избира X.X.X. за член на съвета на директорите и за изпълнителен директор; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

56226

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 694/2002 вписа промени за “РДБ” - ООД, София: премества седалището и адреса на управление на дружеството от София в Своге, кв. 21, бл. 12, ет. 4, ап. 10; допуска прилагането на изменен дружествен договор, приет на общото събрание на съдружниците на 1.VII.2002 г., който е представен в търговския регистър.

56227

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 8 от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 537/94 вписа промени за “Грамер” - АД, с. Трудовец, Софийска област: освобождава X.X.X. и Невзет Туна като членове на управителния съвет на дружеството; освобождава Хелмут Шилинг като представител в управителния съвет на дружеството на юридическото лице “Грамер” - АГ, Амберг, Германия; избира X.X.X. и Юрген Теобалд за членове на управителния съвет на дружеството; избира Хорст Юбелакер за представител в управителния съвет на дружеството на юридическото лице “Грамер” - АГ, Амберг, Германия; дружеството ще се представлява от члена на управителния съвет X.X.X. заедно с още един от членовете на управителния съвет.

56228

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 4 от 23.VII.2002 г. по ф.д. № 24/2001 вписа прехвърлянето на предприятие заедно с фирмата “Хами - X.X.” (рег. по ф.д. № 1022/99 по описа на СГС) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Сан комерс - X.X.” - ЕООД, Костинброд.

56229

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 4692/91 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “ММоторс” - АД, Етрополе, който е представен в търговския регистър.

56230

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 13.VIII.2002 г. по ф.д. № 826/2001 вписа промени за “X.X.” - ЕООД, Самоков: приема за съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписа промяна на фирмата на дружеството: “X.X.” - ООД; вписа приемането на нов дружествен договор, който е представен в търговския регистър.

56231

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 13.VIII.2002 г. по ф.д. № 242/99 вписа промени за “Медицински център - МС - 5” - ООД, Самоков: прекратява участието на Ахмет Авджилар в дружеството; приема за съдружник в дружеството X.X.X.; вписа изменение на дружествения договор, който е представен в търговския регистър.

56232

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 5194/91 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Соколец - Боровец” - АД, к.к. Боровец, Софийска област, който е представен в търговския регистър.

56233

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 18 от 13.VIII.2002 г. по ф.д. № 5194/91 вписа промени за “Соколец - Боровец” - АД, к.к. Боровец, Софийска област: освобождава X.X.X. и X.X.X. от състава на съвета на директорите; избира X.X.X. и “Торготерм трейдинг” - АД, София, за членове на съвета на директорите на дружеството.

56234

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 171/90 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Ридо” - ЕАД, Самоков, който е представен в търговския регистър.

56235

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1824/90 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Веста 2” - ООД, който е представен в търговския регистър.

56236

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1919/93 на годишния счетоводен отчет на “Соломед” - ООД, със седалище Гара Лакатник, Софийска област, за 2001 г.

57578

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.VIII.2002 г. по ф.д. № 732/2002 вписа в търговския регистър промени за “Форел 6 Г” - ООД, София: премества седалището и адреса на управление на дружеството от София в с. Петърч, Рибно стопанство - местността Пущинака; в предмета на дейност, който става: търговско представителство и посредничество на чуждестранни лица в страната и в чужбина и на български търговци и организации в страната и в чужбина, маркетинг, лизинг на комисионни начала и със собствени средства, вътрешна търговия на едро и дребно, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, консултантски услуги и експертизи, туристическа дейност в страната и в чужбина, производство и продажба на риба и зарибителен материал, животновъдство, производство и търговия със зърнени храни и фуражи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството се представлява от двамата съдружници X.X.X. и X.X.X. заедно; вписа промени в дружествения договор, приети с решение на общото събрание на съдружниците от 22.VIII.2002 г.

57580

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 3047/91 на годишния счетоводен отчет на “Самоков - Боровец” - АД, със седалище к.к. Боровец, Софийска област, за 2001 г.

57581

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 530/97 вписа промени за “Формекс ГМ” - ООД, с. Горна Малина, Софийска област: фамилното име на съдружника и управителя X.X.X. да се чете “Георгиева”; прекратява участието на X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; вписа промени в дружествения договор, приети с решение на общото събрание на съдружниците на 1.VII.2002 г.

57322

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 1807/2000 вписа промени за “Лимекс” - ООД, Костинброд: освобождава X.X.X. като управител и прекратяване на участието й като съдружник в дружеството; вписа промени в дружествения договор, приети с решение на общото събрание на съдружниците на 22.VII.2002 г.

57323

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 789/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “София Линкс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Етрополе, махала Язовира, с предмет на дейност: информационна и рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, услуги в областта на спорта и туризма, строителство, покупко-продажба, управление и стопанисване на недвижими имоти, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57324

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 27.VIII.2002 г. по ф.д. № 730/2002 вписа промени за “Мулин” - ЕООД, Самоков: приема за съдружник в дружеството Леонард Едмунд Мари Броерс; вписа промяна на фирмата на дружеството: “Мулин” - ООД; избира Леонард Едмунд Мари Броерс за управител на дружеството, който ще го представлява заедно и поотделно със съдружника X.X.X.; приема дружествен договор с решение на общото събрание на съдружниците от 22.VIII.2002 г.; премества адреса на управление в Самоков от ул. Софийско шосе 21 на ул. Софийско шосе 24.

57696

Софийският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 3 от 28.ХII.2000 г. по ф.д. № 792/98 вписа прекратяването на кооперативно предприятие “Хибриден център” със седалище и адрес на управление Костинброд, м. Раниславци, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 6 месеца, считано от датата на вписването на решението в търговския регистър.

57697

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VIII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1172/99 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Самоков - Турист” - ЕООД, със седалище к.к. Боровец, Софийска област.

57995

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 760/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Лена - строй 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Костинброд, ул. Славянска 90, с предмет на дейност: проектиране и строителна дейност, вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, оказион, битови, автосервизни, копирни и машинописни услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57996

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 1248/97 вписа в търговския регистър промени за “Вертикал - 21” - ЕООД, Костенец: допълва предмета на дейност с “извършване на социални услуги”; вписа промени в учредителния акт на дружеството с решение на едноличния собственик на капитала от 24.VI.2002 г.

57997

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 74/2002 вписа в търговския регистър промени за “Зора строй” - ООД, Самоков: приема X.X.X. за съдружник в дружеството; прекратява участието в дружеството на съдружника X.X.X.; допълва предмета на дейност с “пътно строителство и асфалтиране, изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, подпорни стени и инженерни съоръжения, сметосъбиране и сметоизвозване, снегопочистване, озеленяване и паркоустрояване, ландшафт, хидромелиоративно строителство”; вписа промени в дружествения договор, приети с решение на общото събрание на дружеството на 21.VIII.2002 г.

57998

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 1641/98 вписа в търговския регистър промяна за “Феникс Елит 2001” - АД, Костинброд: деноминира капитала от 10 000 000 лв. на 10 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.

57999

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 629/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център - Божурище” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Божурище, пл. 1 май 7, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностите кардиология, неврология, хирургия, акушерство и гинекология, урология, вътрешни болести, гастроентерология и всички други медицински специалности и извършване на свързаните с тях диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на: лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под негов контрол и отговорност, обема и вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с тази дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

58000

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 782/2002 вписа в търговския регистър поемане на предприятие с фирма ЕТ “Грисан - X.X.” на едноличния търговец X.X. от X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”, Своге, ул. Република 13.

58001

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 918/96 вписа в търговския регистър промени за “Елидис” - ООД, Своге: премества адреса на управление от Своге, ул. Цар Симеон 33, в Своге, ул. Райна Княгиня 14; вписа изменения на дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 12.VIII.2002 г.

58002

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 819/96 вписа в търговския регистър промени за “Приваконтакт” - ЕООД, Костинброд: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

58003

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 781/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Весико 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Костинброд, ул. Христо Ботев 17, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с живи животни, месо и месни произведения, както и всякакви други незабранени със закон стоки, транспортна дейност с всякакъв вид транспорт, автосервизна дейност, спедиция, посредническа, агентска, комисионерска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

58004

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 791/2002 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятие с фирма “Гери 01 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Валди - X.X.” със седалище и адрес на управление Своге, кв. Зли дол 9.

58005

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1936 от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 885/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Н и Е” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Асен, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, шивашки услуги, текстилна промишленост, превозни услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и агентска дейност, посредничество, обучение, маркетингова, лизингова, инженерингова дейност, проектиране, строителство, обзавеждане, рекламна и импресарска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Булут Ертан и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

57332

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1941 от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 890/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Елита” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. княз Борис 155, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки, превозни услуги в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически услуги, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., която го представлява и управлява.

57333

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1943 от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 892/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Джонова и Ко - Компания за одитиране и консултиране” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. княз Борис 73, ап. 3, с предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, консултиране, счетоводни услуги, анализи и обосновки, управленско, финансово и данъчно консултиране, заверка на годишни счетоводни отчети, мениджмънт на инвестиции и индустриални активи и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57334

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1944 от 18.VII.2002 г. по ф.д. № 893/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Акант” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. А. П. Стоянов 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и нехранителни стоки, търговия с горива, петролни продукти, алкохол, тютюн, тютюневи изделия, търговия, изкупуване и преработване на селскостопански произведения и селскостопанска продукция от растителен и животински произход и техните производни, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, външноикономическа дейност в страната и в чужбина, сделки от всякакъв вид, вкл. продажба и отчуждаване в съответствие със закона на недвижими и движими вещи, права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57335

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1945 от 18.VII.2002 г. по ф.д. № 894/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Логер” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Дъбово, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и нехранителни стоки, търговия с горива, петролни продукти, алкохол, тютюн, тютюневи изделия, търговия, изкупуване и преработване на селскостопански произведения и селскостопанска продукция от растителен и животински произход и техните производни, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, външноикономическа дейност, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. продажба и отчуждаване в съответствие със закона на недвижими и движими вещи, права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го представлява и управлява.

57336

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1827 от 3.VII.2002 г. по ф.д. № 818/2002 вписа промени за “Гева - 2002” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 26, вх. Г, ап. 82; вписа прехвърляне на дружествени дялове; променя представителната власт, като дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57337

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1731 от 26.VI.2002 г. по ф.д. № 801/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Рос - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Железник, ул. Ген. Иван Пашинов 39, вх. Б, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, комисионна, спедиционна и превозна дейност, транспортни, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57338

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1771 от 9.VII.2002 г. по ф.д. № 820/2002 вписа промени за “Астра 94” - ООД: премества седалището и адреса на управление в Стара Загора, ул. Иречек 12, ет. 1, ап. 3; вписа промяна в дружествения договор.

57339

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1938 от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 887/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Орбикорп” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. княз Борис 158, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Вудурис Евангелос Харалампос и Димитриос Николаос Дякосаввас и се представлява и управлява от Вудурис Евангелос Харалампос.

57340

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2001 от 22.VII.2002 г. по ф.д. № 916/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Меридиан - 66” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 113, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки на едро и дребно за бита, населението и промишлеността, производство на стоки, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни работи, външно и вътрешно оформяне на сгради, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски и рекламни услуги, вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, търговски дейности, външнотърговска дейност като внос, износ, реекспорт, бартер и др. подобни с предмета на дейност, продажба на йонообменни смоли и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57302

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2003 от 22.VII.2002 г. по ф.д. № 918/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Винекс - БС” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 126, ет. 5, ап. 50, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки с информационна комуникационна техника и технологии, офис автоматизация и оборудване, прибори и резервни части, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., Балаж Гуяш и се представлява и управлява от X.X.X..

57303

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2006 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 921/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Здравен стандарт” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Славей 10, с предмет на дейност: извършване на медицински прегледи и услуги - служба за трудова медицина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

57304

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2008 от 22.VII.2002 г. по ф.д. № 923/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Опел - Стара Загора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 157, с предмет на дейност: внос, покупко-продажба и сервизно обслужване на всички видове моторни превозни средства, машини и съоръжения (без оръжия и боеприпаси), търговия с резервни части, консумативи за всички моторни превозни средства и машини, отдаване под наем на недвижими имоти и автомобили, превози на хора и товари, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, търговия с петролни продукти, търговия с употребявани автомобили и вторични суровини, производство на авточасти и машинни елементи, търговия със селскостопанска техника. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57305

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2009 от 22.VII.2002 г. по ф.д. № 924/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аутотех - Стара Загора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 157, с предмет на дейност: внос, покупко-продажба и сервизно обслужване на всички видове моторни превозни средства, машини и съоръжения (без оръжия и боеприпаси), търговия с резервни части, консумативи за всички моторни превозни средства и машини, отдаване под наем на недвижими имоти и автомобили, превоз на хора и товари, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, търговия с петролни продукти, с употребявани автомобили и вторични суровини, производство на авточасти и машинни елементи, търговия със селскостопанска техника. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57306

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2020 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 926/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Алтея груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Парчевич 40, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупко-продажба чрез внос и износ на индустриални и селскостопански стоки, сервиз и поддръжка, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари, вкл. таксиметрова дейност в страната и в чужбина, внос, износ, външнотърговска, производство на селскостопанска продукция и етерични масла, търговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57307

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1925 от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 882/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Пътстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Свети Княз Борис I № 93, ет. 5, офис 5, с предмет на дейност: строителство - пътно строителство, посредническа дейност при наемане и информиране за работа в страната и в чужбина, маркетинг, търговия със стоки, производство на стоки с цел продажба, складова, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57325

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1890 от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 863/2002 вписа преобразуване на СД “Тонега - Тотев, Георгиев и сие” в еднолично дружество с ограничена отговорност “Тонега” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Войнишка, бл. 46, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: производство и пласмент на безалкохолни напитки, топли и студени закуски, кафе, плодове, зеленчуци, цветя, металообработване, дърводелски услуги, производство на пластмасови изделия, селскостопанска и животинска продукция, пласментно-снабдителска, външнотърговска, комисионна търговия със суровини, материали, полуфабрикати, стоки и оборудване, стоки от промишлен характер, ремонт и поддръжка на автомобили, авторемонтни услуги на граждани и юридически лица, пътна помощ, ремонт и услуги по поддръжка на електрически, промишлени и домакински машини и уреди, транспортни услуги с леки и товарни автомобили, проектиране на промишлено и гражданско строителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., поема активите и пасивите на преобразуваното дружество и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57326

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1895 от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 868/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стиляна - 02” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бузовград, ул. Пеньо Пенев 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки и услуги, посредничество, комисионерство, агентство и търговско представителство в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, превозна и спедиционна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57327

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1900 от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 871/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мастър Фийд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. X.X.X. 1, вх. 0, ет. 6, ап. 27, с предмет на дейност: разработване, производство и реализация на храни за животни, консултантска дейност в областта на храненето на животни, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция, промишлени изделия и стоки за бита, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции, организиране на вътрешен и международен туризъм, импресарска и рекламно-информационна дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа, дистрибуторска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57328

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1957 от 16.VII.2002 г. по ф.д. № 897/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стойчев Фото Експрес 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 125, с предмет на дейност: фотография и фотографски услуги, строителна и предприемаческа дейност, информационни услуги, представителство на наши и чуждестранни фирми, хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57329

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1937 от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 886/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Воаяж” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Петър Берон 19, ап. 6, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки или други вещи в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, автомобилен и автобусен превоз на пътници, преводаческа дейност, хотелиерство, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламни, информационни и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

57330

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1934 от 12.VII.2002 г. по ф.д. № 883/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бонева” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Тунджа 3, ет. 5, ап. 59, с предмет на дейност: счетоводни услуги, изготвяне на годишни счетоводни отчети, проверка и заверка на годишни счетоводни отчети, консултации по счетоводно и данъчно законодателство, производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос, износ, разкриване на търговски обекти, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, посредническа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57331

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2093 от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 958/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Цвете” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Пазарска 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, каталожно обзавеждане на недвижими имоти, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 53 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57343

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2099 от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 959/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бакс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Генерал Столетов 33, партер, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), лизингова, складова, транспортна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57344

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2119 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 960/2002 вписа вливане на ЕТ “X.X.”, представлявано от X.X.X., в “Пирамида” - ООД, чрез прехвърляне на предприятието като съвкупност от права и задължения.

57345

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2119 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 960/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Пирамида” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов 2, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: покупка и производство на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки, оборудване, прибори и резервни части, комисионни сделки, превоз на товари в страната и в чужбина на контейнери и всякаква друга дейност в областта на транспорта със собствен или нает транспорт, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Севинч Мехмед Ибрям, Мустафа Йълдъз, Тахир Кючюк, Едип Бакъмджъ и Хасан Бакъмджъ и се представлява и управлява от Севинч Мехмед Ибрям.

57346

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2127 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 965/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агротехника - Велина” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Богородица 81, ап. 3, с предмет на дейност: търговия със селскостопанска техника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57347

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2114 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 962/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Робинзон - България” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 92, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с храни, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни (без поща), складови сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, икономически, счетоводни и други консултантски услуги, превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, информационна, предоставянето на други услуги, външноикономически и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.Рекце и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X.Рекце заедно и поотделно.

57348

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2092 от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 957/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Пагане - 02” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Пазарска 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, каталожно обзавеждане на недвижими имоти, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57349

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1836 от 10.VI.1998 г. по ф.д. № 3051/94 вписа промени за “Екарисаж - Загоре” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа прекратяването без ликвидация на “Екарисаж - Загоре” - ООД, Стара Загора, поради преобразуването му в акционерно дружество “Екарисаж - Загоре” - АД.

57653

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1034 от 15.III.2000 г. по ф.д. № 5148/92 вписа промени за “Тракия Загоре” - АД: вписа промяна в числеността на съвета на директорите от 5 на 3 членове; освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател на съвета на директорите, и X.X.X. - член; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X.; деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., в т.ч. и размера на акциите.

57654

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1834 от 8.VIII.2002 г. по ф.д. № 1399/98 вписа промени за “Бисер Олива - 98” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

57655

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2740 от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 786/98 вписа промени за “ЗКУ - 98” - АД: допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; прилага изменение и допълнение в устава.

57656

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2385 от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 1201/98 вписа промяна за “Екарисаж - Загора” - АД: деноминира капитала от 53 880 000 лв. на 53 880 лв., в т.ч. и размера на акциите.

57657

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 4446 от 2.I.2001 г. по ф.д. № 1518/97 вписа промени за “Финансов център” - АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.; освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Поп X.X. 100; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - изпълнителен член на съвета на директорите.

57658

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ХI.2000 г. по ф.д. № 2098/2000 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ембул Инвестмънт” - АД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 50, с предмет на дейност: покупки, промишлено и гражданско строителство, преустройство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или наемане на недвижими имоти и движими вещи, сключване на договори за ипотека, както и освобождаване от ипотека на недвижими имоти, собственост на дружеството, разделяне на парцели, както и обединяване в по-големи парцели на имоти, собственост на дружеството, покупка на стоки, суровини, машини, резервни части, материали и помощни материали с цел препродажбата им в страната или в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга незабранена със закон дейност под формата на предприятие, което по своя обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 300 000 лв., разпределен в 23 000 акции по 100 лв., със съвет на директорите в състав: Ерол Лодрик, Изер Лодрик и “Ембой - Юнташ Текстил сан. Ве Тидж.А.Ш.”, представлявано от Ерол Лодрик, и се представлява и управлява от Ерол Лодрик - председател на съвета на директорите, и Изер Лодрик - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

57659

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2830 от 17.Х.2001 г. по ф.д. № 2098/2000 вписа промени за “Ембул Инвестмънт” - АД: вписа увеличаване на капитала от 2 300 000 лв. на 6 000 000 лв., разпределен в 60 000 поименни акции по 100 лв.; вписа промяна в предмета на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, а при необходимост тяхното разделяне или обединяване с цел лично ползване или препродажба, строителство върху придобитите недвижими имоти на сгради, фабрики, производствени предприятия и съоръжения, извършване на ремнтни и реставрационни работи, отдаване под наем или аренда на собствени недвижими имоти и движими вещи или вземане под наем или аренда на чужди недвижими имоти и движими вещи, промишлено производство на всички видове влакна, осъществяване на всякакви търговски и промишлени дейности, осигуряване на машини и оборудване за изградените промишлени съоръжения в страната или от чужбина чрез внос, осигуряване чрез собствено производство, купуване или внос на съответните суровини, спомагателни материали и вещества, необходими за производствения процес на промишлените съоръжения, внос или износ на всички видове стоки и изделия, предоставяне и приемане в страната и в чужбина на комисионни, представителни, търговско доверителски, дистрибуторски и агентски услуги, участие в обявени търгове в страната и в чужбина, както и всякакви други незабранени със закон търговски и промишлени дейности в страната и в чужбина (при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими); увеличава броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 4; избира за член на съвета на директорите Ведат Лодрик; дружеството ще се представлява и управлява от Ерол Лодрик - председател на съвета на директорите, Изер Лодрик - изпълнителен директор, и Ведат Лодрик - зам.-председател на съвета на директорите, заедно и поотделно.

57660

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1863 от 5.VII.2002 г. по ф.д. № 2098/2000 вписа промени за “Ембул Инвестмънт” - АД: вписа увеличаване на капитала от 6 000 000 лв. на 9 000 000 лв., разпределен в 90 000 поименни акции по 100 лв.; допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.; прилага изменение и допълнение на устава.

57661

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписва с решение от 8.VII.2002 г. по ф.д. № 1771/98 прекратяването на “Прогрес - 98” - АД, и го обявява в ликвидация със срок за ликвидация на дружеството 7 месеца и с ликвидатор X.X.X..

57662

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VIII.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1590/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Сгъстени и втечнени газове” - АД.

57663

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1522 от 28.V.2001 г. по ф.д. № 787/98 вписа промени за “Кен - 4” - АД: вписа промяна вида на 58 679 поименни акции от клас “Б” и 61 071 поименни акции от клас “А” в обикновени поименни акции; увеличава капитала на 120 000 лв., разпределен в 120 000 обикновени поименни акции; вписа промяна на наименованието на дружеството: “Кен” - АД; заличава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X..

57664

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХI.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 787/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Кен” - АД.

57665

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VI.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2312/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Ремонтно-механичен завод” - АД.

57666

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1713 от 14.VI.2001 г. по ф.д. № 2312/99 вписа промяна за “Ремонтно-механичен завод” - АД: вписа промяна на наименованието на дружеството: “ХРС - Енергетично оборудване” - АД.

57667

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3264 от 30.ХI.2001 г. по ф.д. № 1429/99 вписа промени за “ХТУ 99” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен член, и членове X.X.X. и X.X.X.; прилага изменение и допълнение в устава; заличава прокуриста X.X.X.; възлага управлението на X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - председател на СД, и X.X.X. - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

57668

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2716 от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 1429/99 вписа промени за “ХТУ 99” - АД: освобождава като изпълнителен член на СД X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от председателя на СД X.X.X. и зам.-председателя на СД X.X.X. само заедно; назначава за прокурист X.X.X..

57669

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 424 от 2.II.2001 г. по ф.д. № 1039/99 вписа промени за “Наталия - Текс” - АД: освобождава от длъжност и отговорност като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X. - председател на СД, X.X.X. - зам.-председател на СД, и X.X.X. - изпълнителен член на СД; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - изпълнителен член, и X.X.X. - председател на СД, заедно и поотделно.

57670

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2708 от 15.Х.2001 г. по ф.д. № 1039/99 вписа промени за “Наталия - Текс” - АД: допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г.; приема и прилага изменение и допълнение на устава.

57671

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 9.VII.2002 г. по ф.д. № 2181/96 вписа промени за “Холдинг - Център” - АД: освобождава като изпълнителен член X.X.X. като представител на “Контракт - Ко” - ЕООД, Стара Загора; избира за изпълнителен член X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от председателя на СД X.X.X. еднолично; допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

57672

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2159 от 27.VIII.2002 г. по ф.д. № 2681/93 вписа промяна за “Минстрой - Мерс” - АД: упълномощава като търговски пълномощник X.X.X., който ще представлява дружеството само заедно с изпълнителния директор X.X.X..

57673

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2121 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 2535/99 вписа промени за “Специализирани бизнес системи - Стара Загора” - ООД: променя наименованието на дружеството: “Софтуер и комуникационни системи” - ООД.

57674

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2492 от 21.IХ.2001 г. по ф.д. № 2535/99 вписа промени за “Специализирани бизнес системи - Стара Загора” - ООД: приема като съдружник “Фининвест - Консулт” - ООД, Стара Загора, представлявано от X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X.; премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Парчевич 2, ап. 2.

57675

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1037 от 11.IV.2002 г. по ф.д. № 2535/99 вписа промени за “Специализирани бизнес системи - Стара Загора” - ООД: прекратява участието на съдружника “Фининвест - Консулт” - ООД, Стара Загора, представлявано от X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 5, ет. 4, ап. 14.

57676

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2032 от 23.VII.2002 г. по ф.д. № 927/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Елит 62” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Васил Левски, бл. 30, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия с петрол и петролни продукти, външноикономическа и търговска дейност, маркетинг, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57731

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2037 от 22.VII.2002 г. по ф.д. № 932/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Екохим” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален, бившо Автостопанство клон 2, с предмет на дейност: покупка и производство на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки с нефтопродукти, както и такива на естествена биологична и природосъобразна основа, ноу-хау в същата област, оборудване, прибори и резервни части, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57732

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2041 от 23.VII.2002 г. по ф.д. № 936/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Валекс - РВ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Никола Самев 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, флексопечат, печат и предпечатна подготовка, консултантски и рекламни услуги, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартер и др., и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57733

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2050 от 23.VII.2002 г. по ф.д. № 939/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Нартика” - ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Митьо Станев 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и нехранителни стоки, търговия с горива, петролни продукти, алкохол, тютюн, тютюневи изделия, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, внос и износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57734

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3255 от 30.ХI.2001 г. по ф.д. № 1187/99 вписа промени за “Ремотекс - Раднево” - ЕАД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и като зам.-председател на съвета на директорите; освобождава като изпълнителен директор X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и като зам.-председател на съвета на директорите; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - изпълнителен директор.

57842

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1244 от 30.IV.2002 г. по ф.д. № 1187/99 вписа промени за “Ремотекс - Раднево” - ЕАД: избира за зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; избира за зам.-изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - зам.-изпълнителен директор, заедно; прилага изменение и допълнение в устава.

57843

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.IХ.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1187/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Ремотекс - Раднево” - ЕАД.

57844

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 131 от 12.I.2001 г. по ф.д. № 1187/99 вписа промяна за “Ремотекс - Раднево” - ЕАД: деноминира капитала от 647 840 000 лв. на 647 840 лв., разпределен в 64 784 поименни акции с номинална стойност 10 лв.

57845

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 4814 от 29.ХII.2000 г. по ф.д. № 1187/99 вписа промени за “Ремотекс - Раднево” - ЕАД: избира за член на съвета на директорите и зам.-изпълнителен директор X.X.X. и за изпълнителен член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - изпълнителен член на съвета на директорите.

57846

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2018 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 1187/99 вписа промени за “Ремотекс - Раднево” - ЕАД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за председател на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, и X.X.X. - изпълнителен директор, винаги заедно; вписва изменение и допълнение в устава.

57847

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1187/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ремотекс - Раднево” - ЕАД.

57848

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2480 от 26.III.2002 г. по ф.д. № 1070/2000 вписа промени за “Никдим - Пас” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 408 437,60 лв. на 408 450 лв., разпределен в 40 845 акции с номинална стойност 10 лв.; допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.

57849

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2012 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 2444/93 вписа промени за “Мини Марица-изток” - ЕАД: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; избира за член на съвета на директорите X.X.X.; допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

57850

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 1.IV.2002 г. вписа в търговския регистър по ф.д. № 2444/93 промени за “Мини Марица-изток” - ЕАД: вписа изменение и допълнение на устава съгласно заповед № 195 от 4.V.2000 г. на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси - София, във връзка със заповед № 155 от 2.IV.1999 г. на председателя на Комитета по енергетика.

57851

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 143 от 22.I.2002 г. по ф.д. № 2444/93 вписа промени за “Мини Марица-изток” - ЕАД: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; избира за член на съвета на директорите X.X.X..

57852

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1750 от 23.VII.2002 г. по ф.д. № 744/97 вписа промяна за “Кумакс - инвест” - ЕООД: премества адреса на управление в Казанлък, ул. Софроний Врачански 24.

57853

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1909 от 16.VII.2002 г. по ф.д. № 599/2002 вписа промени аз “Алфа - Микс” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в “Алфа - Микс” - ЕООД; премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 87, вх. А, ет. 1, ап. 1; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57854

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1859 от 16.VII.2002 г. по ф.д. № 594/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “ДСД - X.X.” на “ДСД” - ООД, Стара Загора.

57855

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1807 от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 906/99 вписа в търговския регистър преобразуването на СД “Дионисиеви - ДД - Сие” със седалище Стара Загора в акционерно дружество “Дионисиеви” - АД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 143, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки, материали и суровини, машини, резервни части и др. на местния и чуждестранния пазар, внос, износ, реекспорт и бартер, производство на стоки в първоначален, преработен или дообработен вид с цел продажба, превозна дейност, строителство и предприемачество, търговия с недвижими имоти, търговско представителство или посредничество, агентство и дистрибуторство, комисионни, консигнационни и лизингови сделки, маркетинг, производство, преработка и търговия със селскостопански произведения, рекламни, консултантски (без юридически), информационни услуги, извършване на всякаква незабранена производствена, търговска и стопанска дейност, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., с неопределен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X. - изпълнителен директор.

57856

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2017 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 728/2001 вписа промени за “Експлоатационна компания Марица-изток 3” - АД, с. Медникарово, област Стара Загора: освобождава като членове на съвета на директорите Робърт Джоусеф Мур и Хамид Фатеми; избира за членове на съвета на директорите Стивън Гарет Брет и Фредерик Франсис Нюджънт; приема и прилага към делото годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

57857

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1782 от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 1782/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Маржил” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Маржил - X.X.”.

57858

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 2130 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 968/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Виола - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Виола - X.X.”.

57859

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1885 от 11.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1783/2000 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Строителна механизация - 2000” - АД, Стара Загора.

57860

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2131 от 12.IХ.2001 г. допуска прилагането по ф.д. № 1933/99 на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Професионалист 99 - Гълъбово” - АД, Гълъбово.

57861

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2048 от 25.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1933/99 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Професионалист 99 - Гълъбово” - АД, Гълъбово.

57862

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3734 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1933/99 вписа промени за “Професионалист 99 - Гълъбово” - АД: увеличава капитала от 5000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 5000 акции с номинал 10 лв.; вписа промяна в предмета на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки в първоначален и преработен вид, посредническа и предприемаческа дейност, комисионерство, професионално обучение в машиностроенето и услугите, ресторантьорство, хотелиерство, пране и химическо чистене, извършване на всякакъв вид разрешени услуги, както и всякаква дейност, разрешена със закон; приема и прилага изменение и допълнение в устава.

57863

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1835 от 9.VII.2002 г. по ф.д. № 1024/2001 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Течо - X.X.” на “Краси - 99” - ЕООД, с. Дълбоки, област Стара Загора.

57864

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ вписа промени с решение № 2061 от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 1396/98 за “Роза 2000” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписа увеличаване на капитала от 5000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1 лв.; вписа промяна в предмета на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и всякаква търговска дейност, незабранена със закон; допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; приема и прилага изменение и допълнение в устава.

57865

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1896 от 10.VII.2002 г. по ф.д. № 1361/2001 вписа промени за “Галия - Соф” - ООД: приема за съдружник “Софрал френска фирма за хранителни продукти анонимно акционерно дружество Франция”, Щутгард, представлявана от Пиер Холцшу; увеличава капитала от 5000 лв. на 160 000 лв.

57866

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1970 от 5.VII.2001 г. допуска прилагането по ф.д. № 1538/2000 на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Радунци” - ЕООД, с. Радунци, област Стара Загора.

57867

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1676 от 26.VI.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 1538/2000 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Радунци” - ЕООД, с. Радунци, област Стара Загора.

57868

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1980 от 6.VIII.2001 г. по ф.д. № 1783/2000 вписа промени за “Строителна механизация - 2000” - АД: освобождава като член на СД и изпълнителен директор X.X.X.; избира за член на СД и изпълнителен директор X.X.X.; освобождава като член на СД представителя на “Тера - 97” - ООД, Стара Загора, X.X.X.; избира за член на СД представителя на “Тера - 97” - ООД, X.X.X..

57869

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2371 от 12.ХII.2001 г. по ф.д. № 631/97 вписа промени за “Дебора” - АД: намалява броя на членовете на СД от 5 на 3; освобождава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; преизбира за членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа освобождаването на X.X.X. като представляващ; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X.; премества адреса на управление в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 112, вх. В; прилага изменение и допълнение в устава.

57870

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1952 от 18.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 631/97 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Дебора” - АД, Стара Загора.

57871

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2064 от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 1307/97 вписа промени за “Счетоводна и консултантска къща - Пакс - 99” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в “Счетоводна и консултантска къща - Пакс - 99” - ЕООД; вписа промяна в предмета на дейност: думите “водене на счетоводство, иготвяне на счетоводни отчети” да се четат “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети”; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57872

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2091 от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 2074/97 вписа промени за “Рая - 97” - ООД: приема като съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X..

57873

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2059 от 25.VII.2002 г. по ф.д. № 1554/98 вписа промени за “България 2000” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписа промяна в предмета на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество, агентство и комисионерство, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и всякаква търговска дейност, незабранена със закон; допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; приема и прилага изменение и допълнение в устава.

57874

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1996 от 18.VII.2002 г. по ф.д. № 996/96 вписа промени за “Перун” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

57875

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2043 от 17.VII.2001 г. допуска прилагането по ф.д. № 941/96 на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “М + С - Хидравлик” - АД, Казанлък; приема изменение и допълнение в устава.

57876

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1785 от 4.VII.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 941/96 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “М + С - Хидравлик” - АД, Казанлък.

57877

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1716 от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 1313/2000 вписа промени за “Автотранспорт - Чирпан” - АД: освобождава като член на СД X.X.X.; избира за член на СД “Български транспортен холдинг” - АД, Пловдив, представлявано от изпълнителния директор X.X.X..

57878

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1766 от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 1593/94 вписа промяна за “Апенина” - ООД: деноминира капитала от 5 010 000 лв. на 5010 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

57879

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1545 от 6.VI.2001 г. по ф.д. № 1325/96 вписа промени за “Тонзос” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X. и X.X.X.; избира и упълномощава като прокурист X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от прокуриста X.X.X..

57880

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2081 от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 952/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дош” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 140, с предмет на дейност: консултантска дейност, производство и реализация на хранителни, селскостопански и промишлени стоки, внос и износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57294

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2088 от 29.VII.2002 г. по ф.д. № 955/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бунекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кзанлък, ж.к. Изток, бл. 41, вх. Б, ап. 24, с предмет на дейност: производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос и износ, разкриване на търговски обекти, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, посредническа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57295

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 166 от 16.I.2001 г. по ф.д. № 101/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Клио” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Господин Михайловски 81, вх. А, ап. 58, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, покупка на вещи и стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, външнотърговска, транспортна - превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

57296

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1990 от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 909/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мета - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 61, вх. О, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, транспортни и спедиторски (без поща) или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

57297

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1986 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 905/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Агро - ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 47, офис 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и петролни продукти, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, търговия със зърнени култури, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, летателни и авиотранспортни услуги, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57298

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1983 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 902/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Контрол плюс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Димитър Наумов 44, ет. 2, ап. 3а, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, извършване на дейност като орган за контрол на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, механична и ел. част, монтаж, настройка, ремонт и поддръжна на такива инсталации и търговия с резервни части, търговско представителство и посредничество, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57299

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1988 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 907/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Мобил 1” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Сулица, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, летателни и авиаторски услуги, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57300

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1995 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 912/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Го - Ат” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Бял извор, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиторска (без поща), комисионна, складова, търговия с петролни продукти и природен газ, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

57301

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 60 от 20.V.2002 г. по гр.д. № 202/2002 прекратява кооперация “Бостан” - с. Бостан, община Омуртаг; с решение № 528 от 18.VI.2002 г. по ф.д. № 568/96 открива процедура по ликвидация с едногодишен срок на ликвидация, считано от 10.VI.2002 г., и с ликвидатор X.X.X..

57341

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 732 от 16.VIII.2002 г. по ф.д. № 255/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-техническа лаборатория - Денталия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Медовина, община Попово, ул. Таньо войвода 12, с предмет на дейност: осъществяване на специфични технически дейности за извънболнична помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

57342

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 735 от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 271/97 вписа промени за “Мизия - Промкомерс” - ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; приема Шехмус Елчин, Фикрет Къзъл и Фети Чокюриен за съдружници в дружеството; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Мизия - Промкомерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, бул. М. Андрей 83, вх. В, ет. 8, ап. 30, със същия капитал и предмет на дейност; заличава едноличния собственик на капитала “Ишбир Метал Ишлери Ве Макина Санайй Теджарет Аноним Ширкети” - АД; заличава Бахри Тунджа като управител и представляващ дружеството; вписва Шехмус Елчин и Фикрет Къзъл за съуправители на дружеството, които ще го представляват заедно и поотделно.

57383

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 461 от 7.VII.2002 г. по ф.д. № 188/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стройекспрес - НН” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Епископ Софроний 28, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия със строителни материали и изделия от тях, проектантска, инженерингова и строителна дейност, търговия с недвижими имоти, вкл. земеделски земи, изкупуване и търговия с вторични суровини, складова, спедиционна и транспортна дейност, производство и търговия с машиностроителна, хранително-вкусова и селскостопанска продукция, животновъдство и птицевъдство, месодобив, месопреработка и производство на месни продукти, търговия с животни, птици, месо и месни продукти, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови и други услуги, производство и търговия с горива, енергоносители и гориво-смазочни материали, вкл. петролни продукти, заложна и оказионна търговия, търговско представителство и посредничество, организиране и провеждане на игри с развлекателен или спортен характер, организиране и провеждане на хазартни игри, извършване на посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, охранителна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, след регистрация или получаване на лицензия, съответно на разрешение за дейностите, за които се изискват такива. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57620

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 758 от 27.VIII.2002 г. по ф.д. № 224/95 вписа промяна за “М.Р. груп” - ООД (в ликвидация): прекратяване на производството по ликвидация и продължаване дейността на дружеството; освобождаване на X.X.X. и X.X.X. като ликвидатори; деноминира капитала на дружеството от 50 000 лв. на 50 лв.; вписва увеличение на капитала от 50 лв. на 5050 лв.

57621

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 749 от 26.VIII.2002 г. по ф.д. № 77/2002 вписа промяна за “Янкови” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и съуправител в дружеството; вписва X.X.X. за съдружник и съуправител; дружеството се представлява от съуправителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57622

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 747 от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 257/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мебел Стил - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Капитан Данаджиев 16, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, превозна дейност, вкл. международен транспорт, складова, лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на мебели и изделия от дърво и съпътстващи стоки и услуги, дружеството ще извършва и друга дейност, която по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин (след снабдяване с лиценз за дейностите, за които е необходим). Дружеството е с капитал 56 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съуправителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57993

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК обявява, че с решение № 47 от 24.IV.2002 г. по гр.д. № 165/2002 е прекратена дейността на кооперация “Подем”, с. Макариополско, община Търговище; с решение № 471 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 376/93 е открита процедура по ликвидация с едногодишен срок за ликвидация, считано от 14.V.2002 г., и вписан за ликвидатор X.X.X..

57994

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 764 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 657/98 вписа промяна за “Бомеранг - слипер” - ООД: вписва заличаването на X.X.X. и Идриз Пейман като съдружници; вписва Исмаил Караджаоглу и Седат Кънък за съдружници - съуправители в дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците съуправители Мехмет Табак, Исмаил Караджаоглу и Седат Кънък заедно и поотделно.

57955

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 767 от 2.ХI.2002 г. по ф.д. № 243/2001 регистрира поемането на предприятието с фирма “Европа - 2001 - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Ловец, община Търговище, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от наследника на едноличния търговец X.X.X. - X.X.X., и го вписа като едноличен търговец с фирма “Европа - 2001 - X.X. - X.X.”.

57956

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 763 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 164/97 вписа промяна за “Мебел - стил” - ООД: вписва прехвърлянето на ЕТ “Солид - X.X.” - Търговище (рег. по ф.д. № 5/95), и ЕТ “Албатрос - X.X.” - Търговище (рег. по ф.д. № 1110/94), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Мебел - стил” - ООД, Търговище.

57957

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 765 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 252/2000 вписа промяна за “Знаме” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - ул. Антим I № 37.

57958

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VIII.2002 г. по ф.д. № 292/2001 вписа в търговския регистър промени за “Нан Експрес” - ООД: вписва като съдружник Аднан Челик; вписва заличаването на съдружниците Маллкхаз Схамсани, Гизо Тсърекидзе, Кетеван Схубладзе, Гундуз Нажьоглу и X.X.; вписва като управител на дружеството Гюлназ Кхарсхълазед.

57043

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VIII.2002 г. по ф.д. № 389/96 вписа в търговския регистър промени за “Ерато лес” - ООД: вписва заличаването на управителя X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

57044

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VIII.2002 г. регистрира по ф.д. № 310/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Кокаси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Стефан Стамболов, бл. 2, ет. 3, офис 315, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги под формата на предприятие, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг, софтуер, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57045

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2002 г. регистрира по ф.д. № 306/2002 дружество с ограничена отговорност “Галя и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, бул. България 24, бл. 115, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски (без случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни услуги (разрешени със закон), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57046

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VIII.2002 г. регистрира по ф.д. № 313/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Пирини” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 7-В-17, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозни сделки в страната и в чужбина, таксиметров превоз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лизингови и бартерни сделки, външна търговия, внос, износ, експорт, реекспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

57047

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.VIII.2002 г. по ф.д. № 12013/98 вписва промени за “Кофиеф България” - ЕАД: заличава като едноличен собственик на капитала “Америтек Ентърпрайзис Лимитед”; вписва като едноличен собственик на капитала “Кодикс - Компания за разпространение за специализиран софтуер” - ООД, Франция; вписва промяна на наименованието: “Кодикс България” - ЕАД.

57008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 11135/98 промени за “Емо Вижън” - ЕООД: вписва като съдружник “Битрейд” - ООД; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Битрейд” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт на дружеството.

57009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 13220/98 промени за “МКД - 69” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “МКД - 69” - ЕООД; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57010

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14194/98 промяна за “Биа Нет БСК” - ООД: вписва промяна в предмета на дейност: внос и търговия с електронни компоненти, компютърни и други технически средства, изграждане и техническа поддръжка на комуникационни мрежи и системи, изграждане на информационни системи, консултантска дейност, обучение, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, туроператорска, рекламна дейност, организиране на панаири и търговски изложби, вътрешно- и външнотърговска дейност, издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, преводаческа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

57011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.. № 14397/98 промени за “Бизнес център Соравия” - ООД: заличава като съдружник “Соравия Баутрегер” - ООД; вписва като съдружник “Соравия Консултинг” - ООД.

57012

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 15107/98 промени за “Балкан Азия транс 98” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в адреса на управление - ул. Камен Андреев 24, стая 212; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57013

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 75/99 промяна за “Женда - 2000” - ООД: вписва нов предмет на дейност: туроператорство, турагентство, хотелиерство, производство и продуциране на телевизионни, радио- и шоу-програми, производство и продуциране на документални и игрални филми, посредничество за работа в страната и в чужбина, търговия с хранителни и нехранителни стоки, туристическа, ресторантска, рекламна дейност, производствена, транспортна, строителна, спедиторска и складова дейност, внос, износ, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, лизингова, печатарска, издателска дейност, както и всякаква друга дейност със стоки и услуги, незабранена със закон, като дейностите, за които се изисква специален лиценз, ще бъдат извършвани след придобиването му.

57014

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 350/99 промени за “Стената” - ООД: вписва като едноличен собственик на капитала “Ив - Гест” - ЕООД; дружеството продължава дейността си като “Стената” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ул. Атанас Далчев 5, бл. 92, вх. А, ап. 2; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

57015

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1047/99 промени за “Скай Линк” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.-X..

57016

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.VIII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1641/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “КООП - Търговия и туризъм” - АД.

57017

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по ф.д. № 2040/99 вписва промени за “Борекс транс” - АД: преизбира членовете на СД за срок 5 г. в състав: X.X.X. - председател на СД, X.X.X. - изп. директор, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изп. директор X.X.X..

57018

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3228/99 промени за “Устрем 2001” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници “Имоти мениджмънт” - ЕООД, и X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София от район “Красно село”, ул. Люлин планина 33, в район “Оборище”, ул. Оборище 22А; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

57019

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3969/99 промени за “Аутобългария” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Аутобългария” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Куон Йонг Куанг; вписва нов учредителен акт.

57020

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5845/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Юнайтид ню синема” - АД.

57021

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 7604/99 промени за “Ен Ем Джи” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Ен Ем Джи” - ООД; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

57022

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1. - Съветът на директорите на “Кейбъл България” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 26, ал. 1 от устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.ХII.2002 г. в 10 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството, София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 54А, при следния дневен ред: 1. промени в устава на “Кейбъл България” - АД; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на “Кейбъл България” - АД; 2. увеличаване състава на съвета на директорите на “Кейбъл България” - АД, от шест на седем членове и избиране на нов член; проект за решение - ОС увеличава състава на съвета на директорите на “Кейбъл България” - АД, от шест на седем членове и избира нов член; 3. разни. Поканват се всички акционери на “Кейбъл България” - АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61134

3. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска асоциация на търговците на метали” - София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в София в залата на Софийската стокова борса (в сградата на Административния корпус на НДК), при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на УС и КС; 3. промени в устава на БАТМ; 4. избор на членове на УС и КС; 5. приемане на насоки за развитие на БАТМ през 2003 г.; 6. приемане на бюджет на БАТМ за 2003 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 14 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.

58294

1. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Младеж за разбирателство - България” на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 13.ХII.2002 г. в 18 ч. в седалището на сдружението, София, ул. Васил Априлов 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет за 2001 - 2002 г.; 2. приемане отчета на контролния съвет; 3. промени в състава на управителния и контролния съвет; 4. приемане на бюджет на сдружението за 2003 г.; 5. приемане на проект за създаване на нова брошура; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

58982

11. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Национално движение за социален хуманизъм” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.ХII.2002 г. в 17 ч. в София, ул. Раковски 127, читалище “Славянска беседа”, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на управителния съвет; 2. привеждане на устава на сдружението в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на управителен съвет - председател и членове; 4. организационни и актуални въпроси. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в управлението, София, район “Оборище”, ул. Мърфи 15.

58391

10. - Управителният съвет на Българската федерация по стрелба с лък - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо изборно събрание на БФСЛ на 14.ХII.2002 г. в 10 ч. в София, Спортната палата, бул. Васил Левски 75, ет. 5, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. промени в устава на БФСЛ; 2. избор на ръководни и спомагателни органи; 3. текущи. Всеки член - юридическо лице, се представлява в ОС от трима делегати, избрани от ОС на съответния спортен клуб. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на делегатите.

59889

804. - Съветът на директорите на “Ровел ТМ” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.ХII.2002 г. в 13 ч. в сградата на Евроучилище “Ровел”, Банкя, кв. Иваняне, ул. Св. св. Кирил и Методий 66, при следния дневен ред: 1. информация за развитието на дружеството от 1.I.2002 г. до 30.ХI.2002 г.; 2. промени в устава на дружеството; 3. промени в състава на управляващите органи; 4. замяна на временните удостоверения на “Ровел ТМ” - АД, с акции; 5. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството 30 дни преди датата на събранието от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите или техните законни представители ще се извърши на 14.ХII.2002 г. от 12 до 13 ч. в Банкя, кв. Иваняне, ул. Св. св. Кирил и Методий 66. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на съдебно решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на представителя. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения, и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения, съдебно решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

59504

1. - Управителният съвет на Клуб по туризъм “Рила” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 14.ХII.2002 г. в 15 ч. в София, район “Младост”, Клуб на запасните офицери, при следния дневен ред: 1. приемане на ръководство на общото събрание и на следните комисии: а) комисия по предложение за избор на нови ръководни органи на ТД “Рила”; б) комисия по проект за устав на ТД “Рила”; в) комисия по провеждане на избора на ръководни органи на ТД “Рила”; 2. отчет на управителния съвет за дейността на КТ “Рила” през периода 2001 - 2002 г.; 3. отчет на контролния съвет на КТ “Рила” в периода 2001 - 2002 г.; 4. приемане на отчета на контролния съвет; 5. приемане на отчета на управителния съвет; 6. приемане на проект за устав на ТД “Рила” в съответствие със ЗЮЛНЦ; 7. решение за размера и реда на плащане на членски внос; 8. приемане на бюджет за 2002 г. и проект за 2003 г.; 9. избор на нови ръководни органи на ТД “Рила”. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

55296

22. - Управителният съвет на НКФ “Каритас България” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква национална конференция на организациите - членки на сдружението, на 14.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на организацията, София, район “Оборище”, ул. Оборище 9, при следния дневен ред: 1. приемане на правила и ред за извършване на общественополезна дейност на сдружение с нестопанска цел НКФ “Каритас България”; 2. разни. Проектът за правила и ред за извършване на общественополезна дейност на сдружение с нестопанска цел НКФ “Каритас България” са на разположение на организациите членки.

55307

74. - Управителният съвет на фондация “Институт за парламентарни изследвания” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на 14.ХII.2002 г. в 18 ч. в София, ул. Ярослав Вешин, бл. 29, вх. Б, ап. 40, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС на фондацията; 2. приемане на допълнения и изменения в устава на фондацията във връзка с привеждането му в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. приемане на програма за дейността на фондацията; 4. избор на управителен орган на фондацията; 5. разни.

48963

633. - Управителният съвет на “Нефтинвестбанк” - АД, София, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14.ХII.2002 г. в 11 ч. във Варна, ул. Братя Миладинови 22а, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. промени в състава на надзорния съвет на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД; проект за решение - ОС на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, приема направените предложения за изменение в състава на надзорния съвет; 2. промяна във фирменото наименование; проект за решение - ОС на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, приема промяната във фирменото наименование; 3. изменение в устава; проект за решение - ОС на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, приема направените предложения за изменение в устава; 4. избор на специализираното одиторско предприятие за 2002 г.; проект за решение - ОС на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, приема предложението на управителния съвет за избор на специализираното одиторско предприятие за 2002 г.; 5. освобождаване на главния контрольор на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, и избор на нов главен контрольор на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД; проект за решение - ОС на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, приема направеното предложение за освобождаване на главния контрольор и избор на нов главен контрольор на банката. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите или техните изрично писмено упълномощени представители започва в 10 ч. в деня на събранието. При регистрацията си за участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, респ. съдебно решение или удостоверение за актуално състояние, и оригинал на временни удостоверения или акции на банката, а пълномощниците на акционерите - и с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в централното управление на ТБ “Нефтинвестбанк” - АД, София, ул. Г. С. Раковски 155, всеки присъствен ден от 14 до 17 ч.

61842

12. - Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на АПБ на 14.ХII.2002 г. в 11 ч. в София, сградата на Съюза на юристите в България, ул. Пиротска 4, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на асоциацията за периода 4.ХI.2001 г. - 14.ХII.2002 г.; 2. приемане на финансов отчет на АПБ за периода 4.ХI.2001 г. - 14.ХII.2002 г.; 3. определяне на годишен членски внос за 2003 г.

61608

1. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска социалистическа младеж”, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (конгрес) на сдружението на 14 и 15.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в конгресния център на Университета за строителство, архитектура и геодезия, при норма на представителство един делегат на 5 членове, при дневен ред на 5-ия редовен конгрес на Българска социалистическа младеж: 1. отчет за дейността на управителния съвет на БСМ; 2. отчет за дейността на националната контролна комисия на БСМ; 3. приемане на бюджет на БСМ; 4. избор на управителен съвет, председател на управителния съвет, национална контролна комисия и председател на националната контролна комисия на БСМ; 5. приемане на програма за дейността на БСМ за периода 2003 - 2004 г.

60946

1. - Управителният съвет на “Спортен клуб - Арда - 04” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.ХII.2002 г. в 11 ч. в София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 29, вх. А, ет. 3, ап. 8, при дневен ред: 1. преобразуване на сдружението за осъществяване на общественополезна дейност; 2. приемане на нов устав; 3. приемане на отчета за дейността. Поканват се всички членове да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на членовете започва в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

56915

1. - Управителният съвет на Агробизнесцентър и Бизнес инкубатор - Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.ХII.2002 г. в 18 ч. в конферентната зала на центъра, ул. В. Левски 2, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за членство в асоциация; 2. приемане на промени в устава на сдружението. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието.

61844

1. - Управителният съвет на Плувен клуб “Пирин” - Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.ХII.2002 г. в 14 ч. в сградата на ул. Тодор Александров 23, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на клуба; 2. пререгистрация на клуба съгласно ЗЮЛНЦ от сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза в сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност; 3. финансов отчет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61270

15. - Управителният съвет на сдружение “Бургаска регионална туристическа асоциация” - Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.ХII.2002 г. в 14 ч. в залата на общината, ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението за 2002 г.; 2. приемане на план-програма и бюджет за 2003 г.; 3. приемане на нов устав на сдружението съобразно ЗЮЛНЦ; 4. приемане на промени в ръководните органи на сдружението. Регистрацията на членовете на сдружението и на упълномощените лица ще се извърши на 14.ХII.2002 г. в 14 ч. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

57497

192. - Съветът на директорите на “Мега принт” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Варна, бул. Христо Ботев 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на ГФО на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема ГФО и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2002 г.; проект за решение - ОС утвърждава предложението за възнаграждение на СД за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. текущи въпроси. На основание чл. 19 от устава на дружеството за участие в общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции с право на глас или временни удостоверения и личен паспорт/карта и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум (2/3 + 1 от акциите с право на глас) на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Текущите въпроси по т. 6 от дневния ред подлежат на разглеждане само при съгласие на всички акционери поради непосочването им предварително в дневния ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Варна, бул. Христо Ботев 3. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.

59055

193. - Съветът на директорите на “Бряг принт” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Варна, бул. Христо Ботев 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на ГСО на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема ГСО и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2002 г.; проект за решение - ОС утвърждава предложението за възнаграждение на СД за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. текущи въпроси. За участие в общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните от тях поименни акции или временни удостоверения и личен паспорт/карта и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно. При липса на кворум (2/3 + 1 от акциите с право на глас) на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Текущите въпроси по т. 6 от дневния ред подлежат на разглеждане само при съгласие на всички акционери поради непосочването им предварително в дневния ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Варна, бул. Христо Ботев 3. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин.

59056

1. - Съветът на директорите на “Пътища и пътни съоръжения” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 3, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема заверените от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 4. разпределение на финансовия резултат за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат от дейността през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния отчет за 2002 г. по предложение на СД; 6. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема промяна в съвета на директорите; 7. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 8. други. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да присъстват. Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях акционери в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

58207

1. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Българо-германско социално дело” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на сдружението, Варна, ул. Княз Александър Батенберг 41, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2. промяна на членовете на управителния съвет на сдружението; 3. промяна в представителството на сдружението; 4. други.

61612

2. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Дружество по позитивна психотерапия в България” - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 17.ХII.2002 г. в 15 ч. в сградата на сдружението във Варна, ул. Полк. Свещаров 5а, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на дейността на сдружението през 2001 г.; 2. приемане на нов устав, съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. други. Поканват се всички членове или техните пълномощни представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61506

1. - Управителният съвет на баскетболен клуб “Ботев” - Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.ХII.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в синята зала на Младежки дом - Враца, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността; 2. промени и допълнения в устава на клуба в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на нов управителен съвет; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

61233

1. - Съветът на директорите на “Теспо - 9” - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.ХII.2002 г. в 11 ч. в Габрово, ул. Бодра смяна 1, в салона на “Теспом” - АД, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г., приемане на годишния счетоводен отчет и освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г., годишния счетоводен отчет и освобождава от отговорност членовете на СД; 3. решение за промени в ръководните органи на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в ръководните органи на дружеството; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложения от СД експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители (пълномощници). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на общото събрание брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден от 10 до 12 ч.

58249

X.X.X., ЕГН **********, овластен с определение № 208 от 24.Х.2002 г. на Габровския окръжен съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Капитан Дядо Никола” - АД, Габрово, на 13.ХII.2002 г. в 11 ч. в Габрово, ул. Тимок 2, Дом на културата “Ем. Манолов”, зала-партер, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за разпределяне на печалбите, реализирани от дружеството за 2001 г. и предходни години, както и сумите по фондовете на дружеството, надвишаващи законния минимум, като дивидент; предложение за решение - ОС одобрява предложението, направено от овластения да свика събранието; 2. освобождаване съвета на директорите и избор на нов състав на съвета на директорите; предложение за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите на дружеството и избира нов съвет на директорите, като одобрява предложенията, направени от овластения да свика общото събрание. За събранието акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а юридическите лица и с удостоверение за актуалност. Пълномощниците се легитимират с лична карта, депозитарна разписка и пълномощно, отговарящо на изискванията на българското законодателство и устава на дружеството. Регистрацията за събранието започва на 13.ХII.2002 г. в 9 ч. и приключва в 10 ч. и 30 мин. При липса на необходимия за провеждане на законно ОС кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на овластения да свика събранието - Пловдив, ул. Висла 1.

61639

372. - Съветът на директорите на “СИМ” - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 14.ХII.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Габрово, бул. Столетов 157, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета; 2. приемане баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите; 3. вземане решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. други. Регистрацията на участниците ще се проведе от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството.

60421

111. - Съветът на директорите на “Магнит” - АД, гр. Гурково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.ХII.2002 г. в 11 ч. в гр. Гурково, област Стара Загора, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. по предложение на съвета на директорите; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г. Регистрация на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в канцеларията на дружеството.

58161

427. - Съветът на директорите на “Девня Цимент С. Т.” - АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.ХII.2002 г. в 10 ч. в Девня, административна сграда на “Девня Цимент” - АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява доклада за дейността на дружеството през 2001 г. и годишния счетоводен отчет за 2001 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. промени в съвета на директорите на “Девня Цимент С. Т.” - АД, и определяне на възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОС приема предложението на акционерите за промени в съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете му; 5. промени в устава на “Девня Цимент С. Т.” - АД; проект за решение - ОС приема предложението на основния акционер за промени в устава на “Девня Цимент С. Т.” - АД; 6. назначаване на одитор на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на основния акционер за одитор на дружеството за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с притежаваните или представлявани акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

59475

99. - Съветът на директорите на “Прогрес” - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, Етрополе, бул. Руски 46, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за одита за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; предложение за решение - ОС избира за експерт-счетоводител предложеното лице; 5. промени в съвета на директорите; предложение за решение - ОС приема промените в състава на съвета на директорите. Акционерите следва да представят документ за самоличност, а упълномощените представители и писмено пълномощно. Материалите по дневния ред са на разположение в счетоводството на дружеството - Етрополе, бул. Руски 46, ет. 2, всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 8 до 16 ч. Регистрацията за събранието започва в 12 ч. на посоченото място и дата. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61489

14. - Управителният съвет на сдружение Спортен клуб “Аполон - Роси” - Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 10.ХII.2002 г. в 17 ч. в Кюстендил, ул. Земен 1 (плувен комплекс), при следния дневен ред: 1. отчет на цялостната дейност на сдружението за 2002 г.; 2. отчет на контрольора на сдружението за 2002 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на клуба да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61165

63. - Съветът на директорите на “Косматица” - АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 13.ХII.2002 г. в 13 ч. в Мездра, ул. Паисий 2, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изготвен от СД; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изготвен от СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. предложение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни; проект за решение - ОС приема решение съобразно повдигнатите въпроси. Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията за участие в общото събрание се извършва лично или чрез писмено упълномощени от акционерите представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

56111

12. - Съветът на директорите на “Хебъртранспорт - 97” - АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в Пазарджик, ул. Христо Смирненски 52, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклад за дейността на дружеството през 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя; 2. предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в ОС. Регистрацията за събранието започва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

54165

1. - Управителният съвет на “Струма - Автотранспорт” - АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.ХII.2002 г. в 8 ч. в София, бул. Генерал Тотлебен 4, сграда № 6, ет. 3, офис 2, при следния дневен ред: 1. информация за финансовото състояние на дружеството за деветмесечието на 2002 г.; проект за решение - ОС приема информацията; 2. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в устава на дружеството; 4. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

58426

10. - Управителният съвет на “Родина” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.ХII.2002 г. в 13 ч. в Пловдив, бул. Марица 97, при следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дружеството на основание чл. 195 ТЗ; проект за решение: ОС приема предложението за увеличение капитала на дружеството; 2. промяна на фирменото наименование на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промяна на фирменото наименование на дружеството; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промени в устава на дружеството; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на дружеството Емин Орсел, “Дилингова финансова компания” - АД, София, и Мехмет Рафет Ахмет за дейността им до 30.IХ.2002 г.; проект за решение: ОС приема предложението за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет; 5. промяна на експерт-счетоводителите, назначени за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предложението за промяна на експерт-счетоводителите; 6. разни. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 12 ч. и 30 мин., а материалите за събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.ХII.2002 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.

61661

20. - Съветът на директорите на “Родинвест” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.ХII.2002 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Марица 97, при следния дневен ред: 1. увеличение на капитала на дружеството на основание чл. 195 ТЗ; проект за решение: ОС приема предложението за увеличение капитала на дружеството; 2. промяна на фирменото наименование на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промяна на фирменото наименование на дружеството; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промени в устава на дружеството; 4. промяна на експерт-счетоводителите, назначени за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предложението за промяна на експерт-счетоводителите; 5. разни. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин., а материалите за събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.ХII.2002 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

61662

267. - Съветът на директорите на “Заводски строежи - ПС - Пловдив” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 14 ч. в залата на бул. Дунав 100, ет. 1, Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на директорите и дружеството до 31.ХII.2001 г.; проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на съвета на директорите и дружеството до 31.ХII.2001 г.; 2. приемане доклада и заверения от дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада и заверения годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите и одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разполоожение на акционерите в седалището на дружеството в Пловдив. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията започва в 13 ч. на мястото на провеждане на общото събрание и приключва в 14 ч. Акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за броя на притежаваните акции. Пълномощниците се легитимират с представянето на лична карта, копие от временното удостоверение за броя на притежаваните акции от упълномощителя и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

58208

1. - Съветът на директорите на “Тракия ресурс - инвест” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 14.ХII.2002 г. в 17 ч. в кино “Въстаник” при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проекторешение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. разглеждане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 3. освобождаване на СД от отговорност за дейността му през отчетния период; проекторешение - ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността му през отчетния период; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение - вземане на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. разни. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на адрес - Пловдив, ул. Васил Левски 1, от 14.ХI до 13.ХII.2002 г. всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на общото събрание на акционерите, като легитимацията става с лична карта и пълномощно за упълномощените лица. Началото на регистрацията на акционерите, желаещи да участват, е от 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

58304

381. - Съветът на директорите на “Водстрой - Пловдив” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.ХII.2002 г. в 11 ч. в сградата на дружеството Пловдив, бул. Марица 122, ет. 4, заседателната зала, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г. изслушване на доклада на експерт-счетоводителя, заверил финансовия отчет; предложение за решение - ОС одобрява заверения от избрания от ОС експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за финансовата 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор и назначаване на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на баланса за 2002 г.; предложение за решение - ОС избира и назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. промяна в досегашния състава на съвета на директорите; предложение за решение - ОС освобождава от досегашния състав на СД членовете му по предложение на акционерите, участващи в заседанието му на 15.ХII.2002 г., и избира на мястото на освободените членове посочените от акционерите лица. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

55301

83. - Съветът на директорите на “Стартон инженеринг” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на дружеството на 15.ХII.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Ерусалим 39А/2, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; предложение за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; предложение за решение - ОС назначава предложения за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на същия ден в 12 ч. и на същото място.

53011

3. - Управителният съвет на сдружение “Асоциация Еврорегион Данубиус” - Русе - Гюргево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.ХII.2002 г. в 13 ч. в Гюргево, ул. С. Д. Геря 3, при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2. решение за регистрация на сдружението в Гюргево; 3. избор на управителен съвет; 4. избор на одитор; 5. приемане на нови членове; 6. други. Материалите за събранието са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. при същия дневен ред.

60938

576. - Съветът на директорите на “Руболт” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в седалището на “Индустриален капитал холдинг” - АД, София, ул. Екзарх Йосиф 31, при дневен ред - промени в съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД. Акционерите - юридически лица, следва да се представляват от законните си представители, които се легитимират със съдебно решение за регистрация на дружеството, лична карта и депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения; съдебна регистрация на юридическото лице и лична карта на упълномощения; копие от депозитарната разписка за броя на притежаваните акции. Акционерите - физически лица, се легитимират с лична карта и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с лична карта, копие от депозитарната разписка за броя на притежаваните акции от упълномощителя и писмено нотариално заверено пълномощно. Регистрацията ще се извършва същия ден в 9 ч. в седалището на “Индустриален капитал холдинг” - АД, София, ул. Екзарх Йосиф 31. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

59046

28. - Съветът на директорите на “Истра” - АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.ХII.2002 г. в 11 ч. в седалището на фирмата, ул. Здравец 2, Своге, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите; 4. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г. и избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

55424

30. - Съветът на директорите на “Сакар - Истра” - АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. в седалището на фирмата, ул. Здравец 2, Своге, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите; 4. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г. и избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия де в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч и 30 мин. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

55425

48. - Съветът на директорите на “Мебеллукс” - АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 17 ч. в административната сграда на дружеството в Сливен, ул. Банско шосе 3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на директорите за периода 1.I - 31.ХII.2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите; 2. доклад на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; 3. одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за периода 1.I - 31.ХII.2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за посочения период; 5. промени в състава на членовете на съвета на директорите и избор на нов състав на съвета на директорите с мандат 2002 - 2005 г.; проект за решение - ОС приема предложенията за промени, направени от съвета на директорите, и избира нов състав на съвета на директорите с мандат 2002 - 2005 г.; 6. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите за периода 2002 - 2005 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение от съвета на директорите; 7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава за дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. предложения от съвета на директорите; 8. обсъждане и приемане на решение за разпределяне на балансовата печалба за финансовата 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на балансовата печалба за 2001 г. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60943

14. - Управителният съвет на фондация “Родопски ценности” - Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.ХII.2002 г. в 17 ч. в сградата на читалище “X.X.” - Смолян, офис 2, при следния дневен ред:1. отчет за дейността през периода 2000 - 2002 г.; 2. финансов отчет; 3. обсъждане на изискванията на ЗЮЛНЦ, засягащи фондацията; 4. приемане на нов устав съгласно ЗЮЛНЦ; 5. проектоплан за периода 2003 - 2004 г. и приемането му; 6. избор на управителен съвет и контролен съвет; 7. приемане на правилника за работата на “Родопски ценности - Смолян” - ЕООД; 8. разни.

61454

28. - Съветът на директорите на “Пластмасови изделия” - АД, гр. Средец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 9.ХII.2002 г. в 10 ч. в клуба на “Пластмасови изделия” - АД, гр. Средец, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2001 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2001 г.; проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2001 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството; 5. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите на дружеството и освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 7. избор на експерт-счетоводител на дружеството за стопанската 2002 г.; проект за решение: ОСА избира експерт-счетоводител на дружеството за стопанската 2002 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в общото събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр.Средец, ул. Спартак 3, от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на събранието акции.

61124

3. - Съветът на директорите на “Върбица - 97” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 10 ч. в Стара Загора, ул. Хр. Ботев 117А, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата; 5. промени в състава на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложението на СД за промяна в състава на членовете на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

59027

23. - Съветът на директорите на “Търговски център” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството - Стара Загора, ул. Христо Ботев 117, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г., баланса и доклада за дейността на дружеството; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС приема решение да се освободят от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промените в устава на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

58102

22. - Съветът на директорите на “Бизнес център” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството - Стара Загора, ул. Христо Ботев 117, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г., баланса и доклада за дейността на дружеството; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС приема решение да се освободят от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промените в устава на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

58103

15. - Съветът на директорите на “Загора холд” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството - Стара Загора, ул. Христо Ботев 117, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г., баланса и доклада за дейността на дружеството; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС приема решение да се освободят от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промените в устава на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

58104

1. - Съветът на директорите на “ЗПТ” - АД, Стралджа, на основание чл. 223 ТЗ свиква в редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 15 ч. в седалището, административната сграда на дружеството, Стралджа, кв. Индустриален, при дневен ред:1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проекторешение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проекторешение - ОС приема предложението, внесено от СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. и определяне на възнаграждението му; проекторешение - ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводител и възнаграждението му през 2002 г. Регистрацията на акционерите на основание чл. 225 ТЗ започва в 14 ч. Акционерите следва да присъстват лично или на основание чл. 226 ТЗ да упълномощят писмено лице, които да ги представлява в редовното годишно ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството един месец преди датата на събранието и при поискване се предоставят на акционерите.

58189

1. - Съветът на директорите на “Свилена 21” - АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Отец Паисий 20, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в устава; 2. приемане доклада на СД, годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и одиторския доклад към него; проект за решение - ОС приема доклада на СД, годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и одиторския доклад към него; 3. приемане доклада на СД, годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и одиторския доклад към него; проект за решение - ОС приема доклада на СД, годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и одиторския доклад към него; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5. промени в състава на СД; проект за решение - ОС освобождава членове на СД и приема нови членове на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието. Регистрацията за участие в събранието започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представените акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждането на събранието.

58823

30. - Съветът на директорите на “Мадара” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в гр. Бяла, област Русе, Народно читалище “Трудолюбие” - залата на читалището, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОСА одобрява отчета за дейността на СД за работата му през 2001 г. и го приема; 2. приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. освобождаване съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА освобождава членовете на СД според предложението на СД; 6. приемане на нов устав на дружеството според предложение на акционера “Мадара - СФК” - ООД, Свищов; проект за решение - ОСА приема предложението на акционера “Мадара - СФК” - ООД, Свищов, за нов устав на дружеството; 7. избор на надзорен съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на акционера “Мадара - СФК” - ООД, Свищов, за членове на НС; 8. избор на експерт-счетоводител за 2002 и 2003 г.; проект за решение - ОСА избира експерт-счетоводител за 2002 и 2003 г. според направеното предложение на СД; 9. разни. Поканват се акционерите на дружеството лично или чрез писмено упълномощен свой представител да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията ще се извърши в същия ден до 10 ч. и 15 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

61648

28. - Съветът на директорите на “Елит Фарма” - АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 13.ХII.2002 г. в 16 ч. в седалището и на адреса на управление на дружеството в Ямбол, ул. Граф Игнатиев 80, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проекторешение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. и определяне на възнаграждението му; проекторешение - ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводител и възнаграждението му през 2002 г. Регистрацията на акционерите на основание чл. 225 ТЗ започва в 15 ч. Акционерите следва да присъстват лично или на основание чл. 226 ТЗ да упълномощят писмено лице, което да ги представлява в редовното ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и управлението на дружеството в срок 1 месец преди датата на събранието и при поискване се предоставят на акционерите.

55248

2. - “Бентонит” - АД, Кърджали, на основание чл. 93, ал. 2 ЗППЦК уведомява акционерите относно извършването на публично предлагане на акции от увеличението на капитала съгласно решението на общото събрание на акционерите от 15.Х.2002 г. за увеличаване капитала на дружеството от 339 959 лв. на 1 019 877 лв. чрез издаване на 679 918 нови акции, всяка една с номинална и емисионна стойност 1 лв. Акциите от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание за увеличаване на капитала. Не се допуска записване на повече акции от предвидените с решението за увеличаването на капитала. На основание чл. 192а, ал. 3 ТЗ, ако новите акции не бъдат записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и напълно заплатени акции. Срещу една притежавана преди увеличението акция всеки акционер има право да запише и придобие две нови акции от капитала. За обслужване увеличението на капитала е избран инвестиционният посредник “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК). Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата и за записване на акции - първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”, респ. от публикуването му в централен ежедневник; по-късната дата на обнародване, респ. на публикуване на съобщението, се смята за начало на подписката. Краен срок за прехвърляне на правата за придобиване на акции - денят, следващ изтичането на 30 дни считано от датата на обнародването на съобщението в “Държавен вестник”. Прехвърляне на правата се извършва на неофициалния пазар на “БФБ” - АД, независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на емитента. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата “Бентонит” - АД, чрез “Стопанска инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата; “Бентонит” - АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Краен срок за записване на акциите - денят, следващ изтичането на 60 дни, считано от началната дата; не се допуска записване преди началния и след крайния срок. Поканват се всички желаещи акционери на “Бентонит” - АД, да упражнят правото си да придобият акции от увеличението на капитала и да запишат акции от увеличението на капитала. Записването на акциите ще се извършва, като за целта инвеститорите подават заявки по образец до емитента на адреса и в сроковете, посочени по-долу; записването на акции се извършва чрез подаване на писмена заявка, съдържаща името на заявителя, адрес за кореспонденция и броя на записваните акции; при представяне на заявката върху нея се отразяват датата и часът на нейното приемане. Към писмената заявка се прилагат: а) оригинал на валидно платежно нареждане или вносна бележка за внасяне на дължимата сума в левове по сметка № 5000540815, банков код 88898882, на името на “Бентонит” - АД, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, като платежното нареждане или вносната бележка трябва да съдържат: име и ЕГН (ЕНЧ или други индивидуализиращи данни за чужденци) за физическо лице, съответно фирма, БУЛСТАТ и данъчен номер за юридическо лице, брой акции, които се записват, и общия размер на дължимата вноска; б) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - юридически лица, издадено не по-рано от 14 дни преди датата на подаване на писмената заявка; в) преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; г) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник. Заявката се счита за действителна само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, и удостоверение за актуална съдебна регистрация; в допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). На основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК заявките могат да бъдат направени и чрез дистанционния способ за комуникация (факс), като в двудневен срок след така направената заявка заявителят е длъжен да представи и подпише посочените по-горе документи по указания ред. Място на подписката - акциите могат да се записват на адреса на управление на “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК) - ЦУ, София, ул. Съборна 11А, както и в клоновете на банката на следните адреси: Пазарджик, ул. Есперанто 7; Добрич, пл. Възраждане 2; Бургас, ул. Митрополит Симеон 12; Кърджали, ул. Стефан Караджа, бл. Рила № 3; Варна, ул. Княз Борис I № 17; Плевен, ул. Иван Вазов 15; Благоевград, ул. Георги Измирлиев 7; Стара Загора, бул. Руски 38; Пловдив, бул. Независимост 26, бл. 21; Козлодуй, ул. Христо Ботев 3; Враца, ул. Никола Войводов 1; Русе, ул. Борисова 6; Велико Търново, ул. Независимост 3; Хасково, ул. Стамболийски 2; Смолян, бул. България 75; Шумен, бул. Симеон Велики 71, и София, ул. Тунджа 12А. Емитентът регистрира заявките в специален дневник по реда на получаването им, като се отбелязват точният час и датата на постъпване. Специалната сметка за заплащане на акциите в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД(СИБАНК) - ЦУ, София, ул. Съборна 11А, е сметка № 5000540815, банков код 88898882. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, емитентът ще уведоми ДКЦК (комисията) в срок 3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и ще предприеме необходимите действия по регистрация на емисията в “Централен депозитар” - АД, и “БФБ” - София” - АД. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, внесените суми ще бъдат възстановявани на инвеститорите в Централното управление на “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), София, ул. Съборна 11А (лице за контакт - X.X., тел. 0361 6 29 16, от 10 до 16 ч. в работни дни), както и клоновете на банката, изброени по-горе, по указан от инвеститора начин - на каса или по сметка, в срок 30 дни. Съгласно указания по-горе ред за записване на акции от настоящата емисия до крайния срок на подписката не би могло да бъдат записани повече от предложените акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, регистрира емисията акции в “Централен депозитар” - АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции; след получаването им от “Централен депозитар” - АД, разписките ще се получават от титулярите им или от упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК) - ЦУ, София, ул. Съборна 11А, както и клоновете на банката, изброени по-горе. Надвнесени суми се възстановяват в Централното управление на “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), София, ул. Съборна 11А (лице за контакт - X.X., тел. 0361 6 29 16, от 10 до 16 ч. в работни дни), по указан от инвеститора начин - на каса или по сметка, в срок 7 дни считано от крайния срок на подписката.

61716

3. - ОЦК - АД, Кърджали, на основание чл. 93, ал. 2 ЗППЦК уведомява акционерите относно извършването на публично предлагане на акции от увеличението на капитала съгласно решението на общото събрание на акционерите от 15.Х.2002 г. за увеличаване капитала на дружеството от 2 103 340 лв. на 8 413 360 лв. чрез издаване на 6 310 020 нови акции, всяка една с номинална и емисионна стойност 1 лв. Акциите от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание за увеличение на капитала. Не се допуска записване на повече акции от предвидените с решението за увеличаването на капитала. На основание чл. 192а, ал. 3 ТЗ, ако новите акции не бъдат записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и напълно заплатени акции. Срещу една притежавана преди увеличението акция всеки акционер има право да запише и придобие три нови акции от увеличението на капитала. За обслужване увеличението на капитала е избран инвестиционният посредник “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК). Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата за придобиване на акции от увеличението и за записване на акции от увеличението - първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”, респ. от публикуването в централен ежедневник; по-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. Краен срок за прехвърляне на правата за придобиване на акции - денят, следващ изтичането на 30 дни считано от датата на обнародването на съобщението в “Държавен вестник”. Прехвърляне на правата се извършва на неофициалния пазар на “БФБ” - АД, независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на емитента. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата “ОЦК” - АД, чрез “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции, до изтичане на срока за прехвърляне на правата; “ОЦК” - АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Краен срок за записване на акциите - денят, следващ изтичането на 60 дни считано от началната дата; не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок. Поканват се всички желаещи акционери на “ОЦК” - АД, да упражнят правото си да придобият акции от увеличението на капитала и да запишат акции от увеличението на капитала. Записването на акциите ще се извършва, като за целта инвеститорите подават заявки по образец до емитента на адреса и в сроковете, посочени по-долу; записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка, съдържаща името на заявителя, адрес за кореспонденция и броя на записваните акции; при представяне на заявката върху нея се отразяват датата и часът на нейното приемане. Към писмената заявка се прилагат: а) оригинал на валидно платежно нареждане или вносна бележка за внасяне на дължимата сума в левове по сметка № 5000040419, банков код 88898882, на името на “ОЦК” - АД, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, като платежното нареждане и вносната бележка трябва да съдържат: име и ЕГН (ЕНЧ или други индивидуализиращи данни за чужденци) за физическо лице, съответно фирма, БУЛСТАТ и данъчен номер за юридическо лице, брой акции, които се записват, и общия размер на дължимата вноска; б) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - юридически лица, издадено не по-рано от 14 дни преди датата на подаване на писмената заявка; в) преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; г) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник. Заявката се счита за действителна само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, и удостоверение за актуална съдебна регистрация; в допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). На основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК заявките могат да бъдат направени и чрез дистанционен способ за комуникация (факс), като в двудневен срок след така направената заявка заявителят е длъжен да представи и подпише посочените по-горе документи по указания ред. Място на подписката - акциите могат да се записват на адреса на управление на “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), ЦУ, София, ул. Съборна 11А, както и в клоновете на банката на следните адреси: Пазарджик, ул. Есперанто 7; Добрич, пл. Възраждане 2; Бургас, ул. Митрополит Симеон 12; Кърджали, ул. Стефан Караджа, бл. Рила № 3; Варна, бул. Княз Борис I № 17; Плевен, ул. Иван Вазов 15; Благоевград, ул. Георги Измирлиев 7; Стара Загора, бул. Руски 38; Пловдив, бул. Независимост 26, бл. 21; Козлодуй, ул. Христо Ботев 3; Враца, ул. Никола Войводов 1; Русе, ул. Борисова 6; Велико Търново, ул. Независимост 3; Хасково, ул. Ал. Стамболийски 2; Смолян, бул. България 75; Шумен, бул. Симеон Велики 71, и София, ул. Тунджа 12А. Емитентът регистрира заявките в специален дневник по реда на получаването им, като се отбелязват точният час и датата на постъпване. Специалната сметка за заплащане на акциите в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК) - ЦУ, София, ул. Съборна 11А, е: сметка № 5000040419, банков код 88898882. Ако всичките акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, емитентът ще уведоми ДКЦК (комисията) в срок 3 работни дни съгласно изискванията на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия по регистрация на емисията в “Централен депозитар” - АД, и “БФБ - София” - АД. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, внесените суми ще бъдат възстановявани на инвеститорите в Централното управление на “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), София, ул. Съборна 11А (лица за контакти - X.X., тел. 0361/6-13-94, и X.X., тел. 0361/6-13-94, от 10 до 16 ч. в работни дни), както и клоновете на банката, изброени по-горе, по указан от инвеститора начин - на каса или по сметка, в срок 30 дни. Съгласно указания по-горе ред за записване на акции от настоящата емисия до крайния срок на подписката не би могло да бъдат записани повече от предложените акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, регистрира емисията акции в “Централен депозитар” - АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции. След получаването им от “Централен депозитар” - АД, разписките ще се получават от титулярите им или от упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК) - ЦУ, София, ул. Съборна 11А, както и клоновете на банката, изброени по-горе. Надвнесените суми се възстановяват в Централното управление на “Стопанска и инвестиционна банка” - АД (СИБАНК), София, ул. Съборна 11А (лица за контакт - X.X., тел. 0361/6-13-94, и X.X., тел. 0361/6-13-94, от 10 до 16 ч. в работни дни), по указан от инвеститора начин - на каса или по сметка, в срок 7 дни считано от крайния срок на подписката.

61717

134. - “Озеленяване - Видин” - ЕООД, Видин, на основание чл. 150 ТЗ уведомява, че с решение № 169 от 26.IХ.2002 г. на Общинския съвет - Видин, капиталът на дружеството се намалява от 458 700 лв. на 405 700 лв., представляващи част от внесената апортна вноска в капитала на едноличното дружество. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

61647

1. - Съветът на директорите на “Химическо чистене - ГМК” - АД, Казанлък, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ съобщава, че с решение на акционерите от общо събрание, проведено на 14.Х.2002 г., капиталът на дружеството се увеличава от 150 000 лв. на 165 000 лв. чрез емитиране на нови 15 000 налични поименни акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 10 лв. Право да записват и придобиват акции от новата емисия имат само лицата, които са акционери в дружеството към 14.Х.2002 г. Всеки акционер има право да запише, съответно да придобие част от акциите съразмерно на неговия дял преди увеличението на капитала. Срокът за записване на акции от новата емисия е 30 дни след датата на обнародване в “Държавен вестник”. За записани се считат акциите, за които е внесена 100 % от емисионната им стойност. Паричните вноски срещу записаните акции се внасят в дружеството.

61158

3. - “МБАЛ - Харманли” - ЕООД, Харманли, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с решение на Общинския съвет - гр. Харманли, основният капитал на дружеството се намалява с 1370 лв. на 301 300 лв. Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

61679

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

6. - Министерството на външните работи, София 1040, ул. Ал. Жендов 2, тел. за контакти: 02/948-2978 и 948-2972, факс 02/703 223,на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 14 и 22 ЗОП и заповед № 95-00-244 от 31.Х.2002 г. на министъра на външните работи отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на компютърни системи за нуждите на МВнР - Централно управление на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Предметът на поръчката включва следните обособени позиции: компютърни системи съгласно спецификация - приложение № 1 към проектодоговора; печатащи устройства съгласно спецификация - приложение № 1 към проектодоговора; кандидатите могат да подават както общо предложение, така и предложение, включващо една от двете обособени позиции; оборудването трябва да има 3-годишна международна гаранция. 1. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: съгласно графика за доставки към проектодоговора; Централно управление на МВнР, София, ул. Александър Жендов 2. 2. Квалификационни изисквания към кандидатите: български или чуждестранни физически или юридически лица, вкл. техни обединения, производители или оторизирани търговци на оборудването по обособените позиции - предмет на обществената поръчка, които отговарят на чл. 23, 24 и 27 ЗОП. 3. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие в откритата процедура се получава всеки работен ден от 14 до 16 ч. в сградата на МВнР, София, ул. Александър Жендов 2, стая М7, тел. за контакти 02/948-2978, 948-2972, факс 02/703-223, с краен срок до 16 ч. на 45-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”; ако крайният срок изтича в неработен ден - до 16 ч. на следващия го работен ден, срещу представяне на документ за внесени 300 лв. в брой в касата на МВнР - ЦУ. 4. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка: парична сума в размер 5000 лв., внесена в касата на МВнР - ЦУ. 5. Предложенията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се представят на адрес: Министерство на външните работи, София, ул. Александър Жендов 2, стая М7, от 14 до 16 ч. всеки работен ден с краен срок до 16 ч. на 45-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; ако крайният срок изтича в неработен ден - до 16 ч. на първия работен ден. 6. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от кандидата или от негов упълномощен представител; при приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя; не се приема и предложение в незапечатан прозрачен с нарушена цялост плик. Предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на първия работен ден след изтичане на срока за представянето им в стая 569, ет. 5 на сградата на МВнР, София, ул. Александър Жендов 2, в присъствието на кандидата или негов упълномощен представител. Забележка: предложения, неотговарящи на предварително обявените условия и квалификационни изисквания, се отстраняват от участие и комисията не пристъпва към разглеждането им. 7. Срок на валидност на предложенията: 100 календарни дни след изтичане на крайния срок на предаването им. 8. Критерии за оценка (К) на предложенията: цена на предложението - 40 %; начин на плащане - 10 %; съответствие със заданието - 20 %; доказано качество на техниката - 10 %; гаранционен срок - 10 %; доказани технически възможности на оферента - 10 %. 9. Начин на образуване на предлаганата цена: цените да са предложени в левове, без да е включен ДДС. 10. Начин на плащане: в левове по банков път; сроковете на доставките/плащанията се определят в договора. 11. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП.

61707

101. - Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5, тел. 9301-466, лице за контакт: X.X., електронен адрес: rcachev@mh.government.bg, на основание чл. 34 ЗОП и заповед № РД-17-615 от 25.Х.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура за застраховане на санитарни автомобили и електронна техника - собственост на Министерството на здравеопазването, през 2002 - 2003 г. Предмет на обществената поръчка - застраховане на санитарни автомобили и електронна техника - собственост на Министерството на здравеопазването, през 2002 - 2003 г. Вид на процедурата - открита. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - сключване на договор за застраховане на санитарни автомобили и електронна техника - собственост на Министерството на здравеопазването, през 2002 - 2003 г., както следва: за застраховка “Гражданска отговорност” - задължително ниво, валидна на територията на Република България, за срок от 1.I до 31.ХII.2003 г.; за застраховка “Автокаско”, валидна на територията на Република България, за срок, посочен в описанието на поръчката; кандидатът да поеме задължение за застраховка на закупени след сключването на застрахователния договор МПС по реда и условията на първоначалния договор и съгласно изискванията на чл. 16 ЗОП; за застраховка “Кражба” на електронна техника”, валидна на територията на Република България, за срок от 1.I до 31.ХII.2003 г.; за “Застраховка на местата на санитарните автомобили срещу злополука”, валидна на територията на Република България, за срок от 1.I до 31.ХII.2003 г. Кандидатът да поеме задължение за застраховка на местата в автомобили, закупени след сключването на застрахователния договор МПС, по реда и условията на първоначалния договор и съгласно изискванията на чл. 16 ЗОП. Място на изпълнение на поръчката - Министерство на здравеопазването. Квалификационни изисквания към кандидатите и продуктите - до участие се допуска всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения. В случай, че определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да учреди търговско дружество по Търговския закон. Кандидатите трябва да притежават разрешение от Дирекцията застрахователен надзор за извършване на застрахователна дейност. Начин на образуване на застрахователната премия и начини за плащане - предлаганата застрахователна премия следва да бъде в левове и се плаща, както следва: за застраховка “Гражданска отговорност” - еднократно в левове, по банков път, в 10-дневен срок от получаване на застрахователните полици и представянето на сметка за дължима премия; за застраховка “Автокаско” - на шест равни вноски през два месеца, като първата е в 10-дневен срок от получаване на застрахователните полици и представянето на сметка за дължима премия, в левове, по банков път; за застраховка “Кражба” на електронна техника” - на шест равни вноски през два месеца, като първата е в десетдневен срок от получаване на застрахователните полици и представянето на сметка за дължима премия, в левове, по банков път; за “Застраховка на местата на санитарните автомобили срещу злополука” - еднократно в левове, по банков път, в 10-дневен срок от получаване на застрахователните полици и представянето на сметка за дължима премия. Срок на валидност на предложенията - не по-кратък от 90 календарни дни от датата на подаването им. Гаранция за участие в процедурата - в общ размер 3255 лв., както следва: за застраховка “Гражданска отговорност” - 200 лв.; за застраховка “Автокаско” - 3000 лв.; за “Застраховка на местата на санитарните автомобили срещу злополука” - 5 лв.; за застраховка “Кражба” на електронна техника” - 50 лв., която възложителят има право да задържи, когато кандидатът: оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията; подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП. В същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Кандидатът, определен за изпълнител, представя при подписването на договора гаранция за изпълнение на същия, която се освобождава след неговото приключване. Гаранцията е в размер 5 % от стойността на договора. Гаранциите се представят в една от формите съгласно чл. 31 ЗОП: оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 90 календарни дни, считано от датата на подаване на предложението; банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението; парична сума, преведена по банкова сметка на Министерството на здравеопазването - БНБ, Централно управление, банкова с/ка № 3000129307, БИН 6301301058, банков код 66196611. Кандидатите могат да правят предложение както поотделно за всяка позиция от спецификацията, така и общо за всички изброени позиции. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне тежестта им в комплексната оценка на предложението - икономически най-изгодното предложение, определено от следните критерии:

Критерий

1.

Предложена от кандидата премия

2.

Покрити рискове и изключения

3.

Срок на изплащане на обезщетенията: при кражба

 

на МПС и при други застрахователни събития

4.

Предложени от кандидата допълнителни условия:

 

участие в печалбата при положителен финансов

 

резултат;

 

начини на обезщетение и оценка на щетите;

 

преференции

5.

Брой градове, в които кандидатът има застрахо-

 

вателни клонове

 

Критерият “Предложена от кандидата премия” се изразява със стойност, представляваща съотношение между предложената най-ниска стойност на застрахователна премия от участник в процедурата към предложената застрахователна премия на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 40. Стойността на застрахователната премия се определя общо и поотделно за всеки вид застраховане. Критерий “Покрити рискове и изключения” - дават се до 20 т. За застраховката “Автокаско” следва да покрива и рискове “Кражба и грабеж на цяло МПС”, “Стъкла на МПС”, “Злоумишлени действия на трети лица - вандализъм”, “Кражба и грабеж на отделни възли и детайли”, “Щети, причинени от неправилна експлоатация при работа на автомобилите при специален режим на действие”, “Валутно индексиране на санитарните автомобили”. За допълнителни рискове и изключения се дават до 20 т. Критерият “Срок на изплащане на обезщетенията: при кражба на МПС и при други застрахователни събития” - изразява се със стойност, представляваща съотношение между предложения най-кратък срок (в дни) за изплащане на обезщетенията за възникнали щети от участник в процедурата към предложения срок за изплащане на обезщетенията за възникнали щети на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 15. За критерия “Предложени от кандидата допълнителни условия” - участие в печалбата при положителен финансов резултат; начини на обезщетение и оценка на щетите; преференции - дават се до 13 точки. Критерият “Брой градове, в които кандидатът има застрахователни клонове” се изразява със стойност, представляваща съотношение между броя на градовете, в които застрахователят има клонове, към предложения от участник най-голям брой градове, в които застрахователят има клонове, умножена с тегловен коефициент 12. Предложенията могат да се подават за всички позиции по спецификацията като цяло и поотделно. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - сградата на Министерството на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, в 10 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Документацията за участие се получава в сградата на Министерството на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, ет. 2, стая 211, в срок до 15 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” и след предварително заплащане. Цена на документацията - 300 лв., с включен ДДС и се плаща в касата на Министерството на здравеопазването всеки работен ден от 14 до 17 ч., или по банкова сметка на министерството всеки работен ден от 14 до 17 ч. в срока, указан за получаване на документацията. Предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно посочените в документацията изисквания, се завеждат в деловодството на Министерството на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, в срок до 15 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването в “Държавен вестник”, след което се представят от кандидатите в дирекция “Управление и преструктуриране на собствеността” на пл. Света Неделя 5, ет. 2, стая 211, за вписване в регистъра на МЗ за постъпили предложения за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

61616

40. - Министерството на икономиката, София, ул. Ал. Батенберг 12, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а” и т. 3, буква “а”, чл. 22, ал. 1, чл. 7, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 14 ЗОП и заповед № РДТ-16-229 от 25.Х.2002 г. на министъра на икономиката във връзка с необходимостта от извършването на ремонтни дейности и свързаното с тях подновяване на част от вътрешната електрическа инсталация на общите пространства и сервизните помещения в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2, кани всички желаещи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: извършване на комплекс от ремонтно-строителни и монтажни работи, както и инженерингово изпълнение на вътрешни електромонтажни работи, включващо работен проект, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрическата инсталация, на общите пространства и сервизните помещения в сградите на Министерството на икономиката, София, ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2, съгласно предварително разработен архитектурен проект. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а” и т. 3, буква “а”, чл. 22, ал. 1, чл. 7, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 14 ЗОП във връзка с необходимостта от извършването на ремонтни дейности и свързаното с тях подновяване на част от вътрешната електрическа инсталация на общите пространства и сервизните помещения в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 2 и ул. Леге 2. 3. Вид на процедурата: открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП. 4. Срок за изпълнение на поръчката: поетапно изпълнение на поръчката по подобекти с краен срок на изпълнение до 30.IХ.2003 г. 5.Място за изпълнение на поръчката: общите пространства и сервизните помещения в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. да отговарят на условията и изискванията на чл. 23, 24 и 27 ЗОП; 6.2. да са търговци по смисъла на Търговския закон; 6.3. да имат най-малко едногодишен опит в дейност, отговаряща на предмета на поръчката; 6.4. да имат техническа възможност за изпълнение на поръчката. 7. Ограничения при участие в процедурата: 7.1. всеки кандидат може да представи само едно предложение, като участва само за целия предмет на поръчката; 7.2. не се допуска кандидат да участва в предложението на друг кандидат за същата поръчка под каквато и да е форма; 7.3. всеки кандидат, участващ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители; участието на подизпълнители не може да бъде повече от 30 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 3 ЗОП; 7.4. не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не е извършил оглед и не е подписал протокол за това, съгласно изискванията на документацията; 7.5. не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на условията на възложителя. 8. Ограничения при изпълнението на поръчка: изпълнението предмета на поръчката се осъществява: 8.1. при режим на ограничен достъп съгласно пропускателния режим в Министерството на икономиката; 8.2. в условия и на работещо Министерство на икономиката, без да се пречи на работата му; 8.3. в работно и извънработно време, вкл. в почивни и празнични дни, без това да променя общата стойност на поръчката. 9. Оглед: право на оглед на мястото за изпълнение по т. 5 имат само лицата, закупили документация за участие; огледът се извършва след предварителна заявка на тел. 9407703 и при представяне на документ за закупена документация всеки работен ден от 14 до 16 ч. до 12.ХII.2002 г. вкл. 10. Изисквания за качество: всички влагани материали да отговарят на БДС и да бъдат придружени със сертификат за произход и качество. 11. Начин на образуване на предлаганата цена: 11.1. предложението на всеки кандидат трябва да съдържа предлагана цена за всеки един от подобектите в съответствие с предмета на поръчката; 11.2. кандидатите представят единични анализни цени, които се посочват в левове с точност до два знака след десетичната запетая, без включен ДДС; 11.3. определянето на крайната цена за всеки подобект се базира на приложената към него количествена сметка и единична анализна цена; 11.4. цените включват всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката. 12. Начин на плащане: по банков път в левове по сметка, посочена от кандидата, при условията на документацията за участие в процедурата. 13. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от крайния срок за представяне на предложенията. 14. Вид и размер на гаранциите: 14.1. гаранция за участие в процедурата - парична гаранция в размер 1000 лв., вносими по банковата сметка на Министерството на икономиката в БНБ - ЦУ, № 5000102634, банков код 66196611; 14.2. гаранция за изпълнение на договора - парична гаранция в размер 12 000 лв., вносими по банковата сметка на Министерство на икономиката в БНБ - ЦУ, № 5000102634, банков код 66196611; гаранцията следва да е внесена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 15. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексното оценяване: основен критерий при оценяване на предложенията - икономически най-изгодното предложение, в т.ч.: а) степен на съответствие на предложението с техническото задание - 40 %; б) цена и финансови условия - 40 %; в) други условия (квалификация и опит; гаранционен срок; технология, безопасност и хигиена на изпълнение и др.) - 20 %. 16. При необходимост Министерството на икономиката може да възложи допълнителна обществена поръчка при спазване условията на чл. 16, т. 4 ЗОП. 17. Цената на документацията е в размер 300 лв., вносими по банковата сметка на Министерството на икономиката в БНБ - ЦУ, № 3000102604, БИН 6301301063, банков код 66196611. 18. Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 10 до 12 ч. и 30 мин. и от 13 до 17 ч. до 12.ХII.2002 г. вкл. в деловодството на Министерството на икономиката, София, ул. Леге 4, срещу представяне на документ за внесени по сметка на министерството невъзстановими 300 лв. 19. Подаване на предложенията: 19.1. предложенията се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 10 до 12 ч. и 30 мин. и от 13 до 17 ч. до 12.ХII.2002 г. вкл. в деловодството на Министерството на икономиката, София, ул. Леге 4; 19.2. при подаване на предложенията кандидатите представят в запечатан непрозрачен пакет и мостри на материали съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата; мострите (с изключение на тези, представени от кандидата, избран за изпълнител на обществената поръчка) се възстановяват в 5-дневен срок от датата на сключване на договора. 20. При приемане на предложението на кандидата се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл. 27, ал. 5 ЗОП, като деловодителят е длъжен да положи подписа си и да отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на предложението; входящият номер на предложението се отбелязва и върху пакета с представените от кандидата мостри. 21. Оценяване на предложенията: комисията за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията започва своята работа в 10 ч. на 13.ХII.2002 г. в сградата на Министерството на икономиката, ул. Ал. Батенберг 12. За допълнителна информация - Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, отдел “Стопански и управление на собствеността” в Министерството на икономиката, ул. Ал. Батенберг 12, тел: 940-76-50, факс: 981-50-39 или 981-99-70.

61622

42. - Министерството на икономиката, София, ул. Ал. Батенберг 12, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и чл. 22, ал. 1 ЗОП и заповед № РДТ 16-230 от 25.Х.2002 г. на министъра на икономиката кани всички желаещи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка и монтаж на алуминиева дограма, врати от закалено стъкло и стълбищен парапет в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2 съгласно предварително разработен архитектурен проект. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и чл. 22, ал. 1 ЗОП и предвид необходимостта от доставка и монтаж на алуминиева дограма, врати от закалено стъкло и стълбищен парапет в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2. 3. Вид на процедурата - открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП. 4. Срок за изпълнение на поръчката: поетапно изпълнение на поръчката по подобекти в срок до 30.IХ.2003 г. 5. Място за изпълнение на обществената поръчка: помещенията съгласно предварително разработения архитектурен проект в административните сгради на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2, София. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. да отговарят на условията и изискванията на чл. 23, 24 и 27 ЗОП; 6.2. да са търговци по смисъла на ТЗ и да имат добра търговска репутация; 6.3. да имат най-малко едногодишен опит в дейност, отговаряща на предмета на поръчката; 6.4. да имат доказана техническа възможност за изпълнение на поръчката. 7. Ограничения при участие в процедурата: 7.1. всеки кандидат може да представи само едно предложение, като участва само за целия предмет на поръчката; 7.2. не се допуска кандидат да участва в предложението на друг кандидат за същата поръчка под каквато и да е форма; 7.3. всеки кандидат, участващ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители; участието на подизпълнители не може да бъде повече от 30 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 3 ЗОП; 7.4. не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не е извършил оглед и не е подписал протокол за това, съгласно изискванията на документацията; 7.5. не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 8. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: изпълнението предмета на поръчката се осъществява: 8.1. при режим на ограничен достъп съгласно пропускателния режим в сградите на Министерството на икономиката; 8.2. в условия на работещо Министерство на икономиката, без да се пречи на работата му; 8.3. в работно и извънработно време, вкл. в почивни и празнични дни, без това да променя общата стойност на поръчката. 9. Оглед: право на оглед на мястото за изпълнение по т. 5 имат лицата, закупили документация за участие в процедурата, като той се извършва след предварителна заявка на тел. 9407703 и при представяне на документ за закупена документация от 14 до 16 ч. всеки работен ден до 12.ХII.2002 г. вкл. 10. Изисквания за качество: всички влагани материали да отговарят на БДС и да бъдат придружени със сертификат за произход и качество. 11. Начин на образуване на предлаганата цена: 11.1. предложението на всеки кандидат трябва да съдържа предлагана цена за всеки един от подобектите в съответствие с предмета на поръчката; 11.2. кандидатите представят единични анализни цени, които се посочват в левове с точност до два знака след десетичната запетая, без включен ДДС; 11.3. определянето на крайната цена за всеки подобект се базира на приложената към него спецификация и единичната анализна цена; 11.4. цените включват всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката. 12. Начин на плащане: по банков път в левове по сметка, посочена от кандидата, при условията на документацията за участие в процедурата. 13. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни, считано от крайния срок за представянето им. 14. Вид и размер на гаранциите: 14.1. гаранция за участие в процедурата - парична гаранция, вносима по банкова сметка на Министерството на икономиката в БНБ - ЦУ, № 5000102634, банков код 66196611, в размер 1000 лв.; 14.2. гаранция за изпълнение на договора - парична гаранция в размер 5000 лв., вносима по банкова сметка на Министерството на икономиката в БНБ - ЦУ, № 5000102634, банков код 66196611; гаранцията следва да е внесена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 15. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексното оценяване: основен критерий при оценяване на предложенията - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: 15.1. критерий за степен на съответствие на предложението на кандидата с техническото задание (К1) - 40%; 15.2. критерий за цени и финансови условия (К2) - 40%; 15.3. критерий за други условия (К3) - 20%. 16. При необходимост Министерството на икономиката може да възложи допълнителна обществена поръчка при спазване условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 17. Цената на документацията е в размер 200 лв., вносими по банковата сметка на Министерство на икономиката в БНБ - ЦУ, № 3000102604, БИН 6301301063, банков код 66196611. 18. Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 10 до 12 ч. и 30 мин. и от 13 до 17 ч. до 12.ХII.2002 г. вкл. в деловодството на Министерството на икономиката, София, ул. Леге 4, срещу представяне на документ за внесени по сметка на министерството невъзстановими 200 лв. 19. Подаване на предложенията: 19.1. предложенията се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 10 до 12 ч. и 30 мин. и от 13 до 17 ч. до 12.ХII.2002 г. вкл. в деловодството на Министерството на икономиката, София, ул. Леге 4; 19.2. при подаване на предложенията кандидатите представят в запечатан непрозрачен пакет мостри и материали съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата; мострите (с изключение на тези, представени от кандидата, избран за изпълнител на обществената поръчка), се възстановяват в 5-дневен срок от датата на сключване на договора. 20. При приемане на предложението на кандидата се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл. 27, ал. 5 ЗОП, като деловодителят е длъжен да положи подписа си и да отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на предложението; входящият номер на предложението се отбелязва и върху пакета с представените от кандидата мостри и материали. 21. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: комисията за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията започва своята работа в 10 ч. на 13.ХII.2002 г. в сградата на Министерството на икономиката на ул. Ал.Батенберг 12. Допълнителна информация - дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, отдел “Стопански и управление на собствеността” в Министерството на икономиката, ул. Ал. Батенберг 12, на тел: 9407650, факс: 9815039 или 9819970.

61624

43. - Министерството на икономиката, София, ул. Ал. Батенберг 12, п.код 1000, тел. 9407650, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1 ЗОП и заповед на министъра на икономиката № РДТ-16-227 от 25.Х.2002 г. за откриване на процедура по реда на глава четвърта от ЗОП във връзка с необходимостта от доставка и монтаж на дървени врати и прилежащите към тях елементи в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2 кани всички желаещи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка и монтаж на дървени врати и прилежащите към тях елементи в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2, съгласно предварително разработен архитектурен проект. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и предвид необходимостта от доставка и монтаж на дървени врати и прилежащите към тях елементи в сградите на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2. 3. Вид на процедурата - открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП. 4. Срок за изпълнение на поръчката:поетапно изпълнение на поръчката по подобекти в срок до 30.ХII.2003 г. 5. Място за изпълнение на обществената поръчка: помещенията съгласно предварително разработения архитектурен проект в административните сгради на Министерството на икономиката на ул. Ал. Батенберг 12 и ул. Леге 2, София. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. да отговарят на условията и изискванията на чл. 23, 24 и 27 ЗОП; 6.2. да са търговци по смисъла на ТЗ и да имат добра търговска репутация; 6.3. кандидатите да имат най-малко едногодишен опит в дейност, отговаряща на предмета на поръчката; 6.4. да имат доказана техническа възможност за изпълнение на поръчката. 7. Ограничения при участие в процедурата: 7.1. всеки кандидат може да представи само едно предложение, като участва само за целия предмет на поръчката; 7.2. не се допуска кандидат да участва в предложението на друг кандидат за същата поръчка под каквато и да е форма; 7.3. всеки кандидат, участващ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители; участието на подизпълнители не може да бъде повече от 30 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 3 ЗОП; 7.4. не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не е извършил оглед и не е подписал протокол за това, съгласно изискванията на документацията; 7.5. не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на условията на възложит