Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 116 от 13.XII

  • НАРЕДБА № 24 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ОТ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № I-181 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 183 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ОТНОСНО ЗАКРИЛАТА НА МАЙЧИНСТВОТО, 2000 Г. (Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 19 септември 2001 г. - ДВ, бр. 85 от 2001 г. В сила от 6 декември 2002 г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОБН., ДВ, БР. 55 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 15 ОТ 2001 Г.) Виж повече