Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 30.XI

  • ИНСТРУКЦИЯ № Із-2673 ОТ 10 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-41 ОТ 2009 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ИНФОРМАЦИОННИЯ Ц Виж повече
  • НОРМАТИВИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГЪСТОТАТА НА МЕСТАТА ЗА ДОСТЪП ДО ПОЩЕНСКАТА МРЕЖА НА ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОР СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА, ТАКА ЧЕ ДА СЪОТВЕТСТВАТ ПО БРОЙ И ГЪСТОТА НА НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ № Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 23 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН И КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕН Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА ЗА РАБОТАТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС СЪС ЗАДАЧА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1198 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА И/ИЛИ ПРИ ПРОМЯНА НА АДРЕСА В РАМКИТЕ НА ЕДИН ГЕОГРАФСКИ НАЦИОНАЛЕН КОД ЗА Н Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1205 ОТ 4 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА МОБИЛНИ НАЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ДВ, БР. 92 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 838 ОТ 24 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СТРЯМА 2", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РЪЖ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 839 ОТ 24 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - РЕЧНА БАЛАСТРА (ПЯСЪК И ЧАКЪЛ), ОТ НАХОДИЩЕ "КРУМОВО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките