Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 17.XII

  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАКАЗВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД (*) (Приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1948 г. с резолюция 260 А (III). Ратифицирана с Указ № 300 от 23 юни 1950 г. - ДВ, бр. 153 от 1950 г. В сила за България Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ ЗА НЕПРИЛАГАНЕ НА ДАВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО (Приета от Общото събрание на ООН на 26 ноември 1968 г. с резолюция 2391 (XXIII). Ратифицирана с Указ № 344 от 10 април 1969 г. Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА (Одобрен с Решение № 233 от 23 април 201 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КООРДИНАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИСЪКА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, УЧАСТВАЩИ В СХЕМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА Виж повече
Промени настройката на бисквитките