Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1501 от 17 ноември 2014 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 143з, ал. 1, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) определям предоставянето на информация в Националната агенция за приходите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, да се извършва, както следва:

1. Информацията се предоставя от работодател по смисъла на § 1, т. 27 ДРЗДДФЛ или от неговия правоприемник в случаите на преобразуване или прехвърляне на предприятието.

2. При попълването на данните лицата по т. 1 ползват специален образец на „Справка по чл. 73а, ал. 5 ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз“ съгласно приложението.

3. Справката по т. 2 се подава лично или чрез упълномощен представител в офисите на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите съгласно чл. 8 ДОПК по мястото на регистрация на задължените лица в следните срокове:

3.1. до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, като за доходи, начислени и/или изплатени през 2014 г., срокът е 30 април 2015 г.;

3.2. в сроковете за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане – в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност.

4. Справката по т. 2 освен намясто в компетентния офис може да бъде подадена и по пощата с обратна разписка или по електронен път – с квалифициран електронен подпис.

За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията, както и за посочване на неверни или непълни данни се налага глоба или имуществена санкция на основание чл. 82 ЗДДФЛ.

Заповедта и приложението към нея да се публикуват и на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

Изпълнителен директор: Б. Атанасов

Приложение към т. 2

 

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

 

8395

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3354-П от 12 ноември 2014 г.

На основание чл. 28, ал. 9, чл. 22г, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 14 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1523 от 10.04.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 3247 от 12.11.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Продажбата на урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-1643 – за производствени дейности, с площ 17 300 кв. м – собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, намиращ се в кв. 28, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, ведно с построените в имота сгради, както следва: а) склад – производствен, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 102 кв. м; б) склад производствен, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 102 кв. м; в) производствена едноетажна масивна сграда със застроена площ 128 кв. м; г) производствен обект – дърводелска работилница, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 370 кв. м; д) производствен обект – дърводелска работилница, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 336 кв. м; е) производствен обект – цех „Павилиони“, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 620 кв. м; ж) нежилищен обект – портиерна, представляващ едноетажна паянтова постройка със застроена площ 9 кв. м; з) нежилищен обект – горивно стопанство, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 32 кв. м; и) нежилищен обект – кухня, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 130 кв. м; й) нежилищен обект, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 70 кв. м; к) открит склад с площ 50 кв. м, наричан по-нататък „имота“, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 113 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 17 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок до 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 14 ч. българско време на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, които са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;

2.8. посещения и оглед на имота могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 21-вия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

3. Паричните постъпления от продажбата на имота след приспадане на разходите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да бъдат преведени по сметка на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, и да останат собственост на дружеството.

4. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

8142

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 567 от 11 септември 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-221 от 27.06.2012 г. от „Мултитех“ – ООД, с управител X.X.X. – собственик на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4355.1756 и 68134.4355.1986, кв. 60, м. Бул. Сливница, с искане за даване на съгласие за изменение на действащ ПУП в обхвата на УПИ ІІ-1756, 1986 – „За промишлена дейност“.

Към заявлението са приложени: нотариален акт № 91, том I, рег. № 2292, дело № 78 от 7.04.2006 г. за имот пл. № 1986; нотариален акт № 41, том VII, рег. № 8928, дело № 1154 от 7.10.2008 г. за имот пл. № 2294; постановление за възлагане № 101, том VII, вх. рег. № 11757 от 1.03.2003 г. на имот пл. № 1756, заедно с построената в него сграда на името на заявителя; пълномощно; 2 скици за ПИ с идентификатори 68134.4355.1756 (номер по предходен план: кв. 60, парцел II) и 68134.4355.1986, издадени от СГКК – София; скица, издадена от район „Люлин“, за УПИ ІІ-1756, 1986, кв. 60, м. Бул. Сливница; Заповед № РД-09-072 от 24.02.2009 г. на главния архитект на район „Люлин“ – текстова и графична част; документация, удостоверяваща законността на строителството в обхвата на УПИ II (производствена база за алуминиева дограма и щори). Представено е мотивирано предложение за изменение на подробния устройствен план.

Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано и прието на заседание на ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 21, заедно със становищата на отдели „Териториално планиране“, „Комуникации и транспорт“, „Правен“ и „БДПР – КТ и ИМ“.

Със Заповед № РД-09-50-669 от 17.07.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и РУП в териториален обхват ПИ 68134.4355.1756 и 68134.4355.1986, при спазване условията на отделите по специалности в НАГ.

Заповедта е изпратена до район „Люлин“ и до заявителя с писмо изх. № ГР-70-00-221 от 18.07.2012 г.

Със заявление вх. № ГР-70-00-221 от 18.03.2013 г. е внесен проект за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове“, ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и ІІІ-1756 – „За офиси и складове“, кв. 60а (нов), и създаване на улица от о.т. 154 до о.т. 154г, м. Бул. Сливница, с обяснителна записка. Към заявлението са приложени: документи за собственост, скици за ПИ с идентификатори 68134.4355.1756 и № 68134.4355.1986, издадени от СГКК – София, скица, издадена от район „Люлин“, за УПИ ІІ-1756, 1986, кв. 60, м. Бул. Сливница, документация, удостоверяваща законността на строителството в обхвата на УПИ II (производствена база за алуминиева дограма и щори). Проектът е изработен върху кадастрална карта.

Със заявление вх. № ГР-70-00-221 от 19.04.2013 г. са представени: дендрологично заснемане и експертна оценка на дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверени от дирекция „Зелена система“ с изх. № ЗС-94-А-7 от 8.04.2013 г.; съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 2.04.2013 г.; изходни данни и съгласуван проект от „Софийска вода“ – АД, от 03.2013 г.; съгласуван проект със „Софиягаз“ – ЕАД, от 13.03.2013 г.

Допълнително е представено писмо с изх. № 26-00-9798 от 17.09.2013 г. с приложено Решение № СО-46-ЕО от 2013 г. на директора на РИОСВ – София, да не се извършва екологична оценка на ПУП – ИПРЗ и РУП.

С писмо изх. № ГР-70-00-221 от 29.05.2013 г. проектът е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в редакцията на „Държавен вестник“ и в район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане.

С писмо изх. № АГ-92-114/3 от 21.11.2013 г. на началника на отдел „УТКРС“ на район „Люлин“ проектът е върнат след приключило обявяване (ДВ, бр. 50 от 2013 г.) и обществено обсъждане (Заповед № РД-09- 350 от 3.10.2013 г. на кмета на район „Люлин“) с информация, че в законоустановения срок по обявяването, както и при общественото обсъждане, не са постъпили възражения. Към писмото са представени протокол и обобщаващ доклад от общественото обсъждане.

Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 16, със служебно предложение: „Предвид прогласена от СГС (а.х. дело № 3009/2000 г., влязла в сила на 9.11.2007 г.) нищожност на Заповед № РД-09-50-340 от 23.06.1998 г. на главния архитект на СО, с която е одобрен ЗРКП на м. Бул. Сливница, проектът да се преработи върху извадка от ПУП на м. X.X.. При съпоставка между подробните устройствени планове на м. X.X. и м. Бул. Сливница в частта на разглеждания ПУП – ИПРЗ се установява разлика единствено в номерацията на УПИ и квартала, поради което счита, че корекциите не са съществени и не се налага обявяване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.“, и решение: „Приема проекта. След отразяване на корекциите по служебното предложение да се изпрати за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“

Представени са коригирани чертежи, преработени на основата на ПУП на м. X.X., който е действащ към днешна дата за територията. В резултат на преработката е променена номерацията на кварталите – от кв. 60 и кв. 60а на кв. 4 и кв. 4а, без промяна на номерата на урегулираните поземлени имоти – обект на изменението.

При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Искането за изменение на ПУП е направено от заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатори 68134.4355.1756 и 68134.4355.1986, кв. 60, м. Бул. Сливница, идентичен с кв. 4, м. X.X., което се установява от приложените документи за собственост и скици.

Действащият план за м. X.X. за урегулираните поземлени имоти – предмет на плана, е одобрен със Заповед № РД-50-09-591 от 8.10.1986 г., Заповед № РД-09-50-880 от 30.11.2004 г. на главния архитект на София и Заповед № РД-09-72 от 24.02.2009 г. на кмета на район „Люлин“.

За територията е одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

С изработения подробен устройствен план за изменение на план за регулация (ИПР) се предвижда изменение на УПИ ІІ-1756, 1986 – „За промишлена дейност“, за разделянето му на нови УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове“, 11-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и ІІІ-1756 – „За офиси и складове“. Предварителни договори по чл. 15, ал. 3 ЗУТ не се изискват, тъй като собствеността върху имотите е на едно и също лице. Предвижда се създаване на улица от о.т. 154 до о.т. 154г, която обособява нови квартали 4 и 4а, м. X.X.. Изменя се действащата улична регулация на улици: от о.т. 37=155 до о.т. 153, от о.т. 153 до о.т. 154 и от о.т. 37=155 до о.т. 34=26 за създаване на вход/изход към новосъздадените УПИ.

Предвид горното е налице основание за одобряване на ИПР по чл. 15, ал. 1, изр. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собственика на имотите – предмет на плана, и по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ – одобряване на кадастрална карта за територията.

С оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ достъпът до новосъздадените УПИ е предложен освен по действаща улична регулация и по новосъздадена улица, преминаваща изцяло през имотите на заявителя.

Нови УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове“, ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и ІІІ-1756 – „За офиси и складове“, се отреждат за имотите по кадастралната карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

С изменението на плана за регулация се променя предназначението в нови УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове“, ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и ІІІ-1756 – „За офиси и складове“. Същите съгласно ОУП на СО попадат в „Смесена производствена зона“ (Пмс), в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 20, е допустимо горното конкретно предназначение.

Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

Изменението на действащия план за застрояване цели осигуряване на законосъобразно и целесъобразно застрояване в съответствие с максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП на СО. С проекта се предвижда свързано застрояване на двете странични регулационни линии в новосъздадените ъглови урегулирани поземлени имоти (нови УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове“, УПИ ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и УПИ ІІІ-1756 – „За офиси и складове“), като параметрите на застрояване са съгласно изискването на чл. 27, ал. 3 ЗУТ. Запазени са съществуващите нискоетажни сгради в обхвата на нови УПИ ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и УПИ ІІІ-1756 – „За офиси и складове“.

За одобряване изменението на плана за застрояване е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представеното геодезическо заснемане на дървесната растителност, заверено от дирекция „Зелена система“ на СО.

Предложеният проект за изменение на план за регулация и застрояване е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и е спазена процедурата за одобряването му.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична община.

Предвиденото с проекта изменение и създаване на улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, което изисква отчуждаване на част от имот – собственост на юридическо лице, поради което компетентен да одобри проекта за ИПРЗ на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 5, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 1 и 3, чл. 26, ал. 1, чл. 30, ал. 3 ЗУТ, т. 20 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 16, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на план за регулация на УПИ ІІ-1756, 1986 – „За промишлена дейност“, от кв. 4 за създаване на УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове, УПИ ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и УПИ ІІІ-1756 – „За офиси и складове“, от нов кв. 4а, м. X.X., по зелените и кафявите линии, цифри, букви, защриховки и зачертавания съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т. 37=155 до о.т. 153, от о.т. 153 до о.т. 154 и от о.т. 37=155 до о.т. 34=26 и създаване на улица от о.т. 154 до о.т. 154г (между нови квартали 4 и 4а), м. X.X., по зелените и кафявите линии, цифри, букви, щриховки и зачертавания съгласно приложения проект.

3. Одобрява проект за изменение на плана за застрояване на новосъздадени УПИ І-1756, 1986 – „За офиси и складове“, УПИ ІІ-1756, 1986 – „За офиси и складове“, и УПИ ІІІ-1756 – „За офиси и складове“, от нов кв. 4а, м. X.X., съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8390

 

РЕШЕНИЕ № 687 от 23 октомври 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Е-7 от 16.02.2012 г. от X.X.X. и X.X.X. с искане за изработване ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 49206.2628.501, м. С. Мрамор, район „Връбница“.

Към заявлението са приложени: документ за собственост, скица от АГКК, съдебно удостоверение, удостоверение за наследници, задание, мотивирано предложение.

Заданието и мотивираното предложение са разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-24 от 3.04.2012 г., т. 25.

Със Заповед № РД-09-50-361 от 17.04.2012 г. на главния архитект на СО е одобрено задание за изработване на ПУП. Същата е изпратена до кмета на район „Връбница“ за съобщаване.

С писмо изх. № АГ-6602-76(1) от 30.05.2012 г. от района са изпратени два протокола, удостоверяващи съобщаването и уведомяващи за ОФГ, допусната в заповедта.

Със Заповед № РД-09-50-170 от 18.03.2013 г. главният архитект на СО допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-09-50-361 от 17.04.2012 г., която е изпратена в район „Връбница“ за съобщаване по реда на чл. 61 АПК с писмо № РД-94-Е-7/2012 от 18.03.2013 г.

Със Заповед № РД-09-50-316 от 8.03.2013 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ПРЗ, в която са указани изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и ИМ), „Правен“ и „ПУП“.

С писмо № АГ-6602-76(6)/9.05.2013 г. район „Връбница“ уведомява, че заповедта за ОФГ е съобщена.

Заповедта, с която е разрешено изработването на проект за ПРЗ, е изпратена за сведение и изпълнение до заявителя и до района с писмо изх. № ГР-94-Е-7/2012/16.05.2013 г. и с писмо № АГ-6602-72(27)/17.06.2013 г. район „Връбница“ уведомява, че същата е съобщена.

Със заявление вх. № ГР-94-Е-7/2012/21.11.2013 г. е внесен проект за ПРЗ за м. С. Мрамор, кв. 10, УПИ XVI-501, ХVІІ-501, и задънена улица по о.т. 22а-22б за поземлен имот с идентификатор 49206.2628.501 с обяснителна записка.

Към заявлението са приложени: съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 6.11.2013 г.; със „Софийска вода“ – АД, от ноември 2013 г.; декларация за липса на дървесно-храстова растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на 8.11.2013 г. с контролно заснемане.

С писмо изх. № ГР-94-Е-7/2012/11.12.2013 г. проектът е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ до кмета на район „Връбница“.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.

С писмо изх. № АГ-6602-76/18/ от 7.03.2014 г. проектът е върнат от район „Връбница“ след процедура по съобщаване с приложени: съобщения; разписен списък. В законоустановения 30-дневен срок няма постъпили възражения.

С писмо № ГР-94-Е-7/2012/1.04.2014 г. заявителите са уведомени за необходимостта проектът да се съгласува с РИОСВ, което е изпълнено. Представено е с писмо № ГР-94-Е-7/2012/22.07.2014 г. становище на МОСВ – РИОСВ.

Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-60 от 5.08.2014 г., т. 1, с решение да се изпрати по компетентност в СОС за одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.

При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Искането за одобряване на ПУП е направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с идентификатор 49206.2634.501 – предмет на плана, което се установява от приложените документи за собственост и скици.

Действащият регулационен план на м. С. Мрамор, район „Връбница“, е одобрен със заповеди № РД-16-88 от 28.11.1990 г. и № РД-09-50-286 от 23.02.2010 г.

Кадастралната карта на с. Мрамор е одобрена със Заповед № РД-18-38 от 15.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

С проекта за план за регулация се предвижда урегулиране на ПИ с идентификатор 49206.2634.501, като се обособяват УПИ ХVІ-501 и УПИ ХVІІ-501 в рамките на имотните граници по кадастралната карта с отреждане за жилищно строителство в кв. 10 на м. С. Мрамор. Налице е основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.

Предложението е в съответствие с нормата на чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

Предназначение на новите УПИ е за „жилищно строителство“, което е допустимо в устройствена зона „Жм“, в която попадат имотите, съгласно становище на отдел „ОУП“.

Изходът (лицето) на новите УПИ се осигурява по действаща улична регулация и новопредвидена задънена улица по о.т. 22а – 22б.

С горното е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

С ПЗ се предвижда конкретно застрояване с 3-етажни, свободностоящи сгради в отделните УПИ XVI и УПИ XVII в кв. 10 при к.к. 10 м.

Застрояването се одобрява при спазване на нормите на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ.

Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към вътрешните регулационни граници и към застрояването в съседните имоти и/или сгради, включително и през улица.

Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и мотивирано предложение, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПРЗ от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

По действащия ОУП на СО имотите попадат в „Зона за малкоетажно застрояване (Жм)“ и изготвеният проект за ИПЗ и ПЗ отговаря на устройствената зона съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.

Предвид горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.

Проектът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

Проектът е съгласуван с експлоатационните предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

С ПР се предвижда изграждане на задънена улица през имот с идентификатори 49206.2634.501 – частна собственост, което налага отчуждаване на същите, поради което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 ЗУТ; т. 4 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от 5.08.2014 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за план за регулация на м. С. Мрамор, кв. 10, УПИ ХVІ-501, XVII-501, и задънена улица по о.т. 22а-22б за поземлен имот с идентификатор 49206.2628.501 по червените и сините линии, цифри и букви съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за план за застрояване на м. С. Мрамор, кв. 10, УПИ ХVІ-501, XVII-501, съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Връбница“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8350

 

РЕШЕНИЕ № 740 от 6 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I – „За чисто производство, офиси и КОО“, кв. 172), София, ул. Александър Михов 14, м. НПЗ – Военна рампа-запад, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, с АОС № 2188 от 7.08.2014 г.; УПИ III общ., кв. 312д, м. Красно село – Плавателен канал, София, ул. Пчела 4, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“, с АОС № 1652 от 9.04.2014 г., и помещение с идентификатор 68134.4091.608.2.192, София, ж.к. Младост 2, бл. 207, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС № 2013 от 20.02.2014 г., със съответното му право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за обектите.

Председател: Е. Герджиков

8141

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1506 от 7 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 453 от 14.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 21.01.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на сгради и УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски и ул. Ал. Стамболийски, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.01.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8327

 

РЕШЕНИЕ № 1513 от 14 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 251 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 27.01.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост – София, ж. к. Гевгелийски, между бл. 8 и бл. 9, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 72 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 7200 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.01.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8328

 

РЕШЕНИЕ № 1515 от 14 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 329 от 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 22.01.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4091.0.5.61), ж. к. Младост 2, бл. 210, вх. 2(Б), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, София, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.

4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.01.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8329

РЕШЕНИЕ № 1517 от 14 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 106 от 20.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 28.01.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 4073 (ПИ с идентификатор 68134.4092.4073), София, м. НПЗ Горубляне – м. Вървище, обособена част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на район „Младост“.

2. Начална тръжна цена – 260 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 26 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.01.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8330

 

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 42-17 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.1.1403, 07079.622.43, 07079.622.33, 07079.622.34, 07079.622.35, 07079.622.44 по КККР на гр. Бургас (бивши ПИ с пл. № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на зона „Изток“, гр. Бургас) и ПИ с идентификатор 07079.622.40 по КККР на гр. Бургас, с който се урегулират нови 27 УПИ с проектни идентификатори, както следва: в кв. 1 – УПИ VII-118, отреден „За курортни дейности“, УПИ VIII-117, отреден „За курортни дейности“, УПИ IX-116, отреден „За инфраструктура и канал“, УПИ X-120, отреден „За трафопост“, УПИ XI-119, отреден „За курортни дейности“, УПИ XII-142, отреден „За жп ареал“, УПИ XIII-125, отреден „За курортни дейности“, УПИ XIV-124, отреден „За курортни дейности“, УПИ XV-123, отреден „За курортни дейности“, УПИ XVI-122, отреден „За курортни дейности“, УПИ XVII-121, отреден „За трафопост“, и УПИ XVIII-44, отреден „За инфраструктура“; в кв. 3 – УПИ I-1462, отреден „За курортни дейности“, УПИ II-1464, отреден „За трафопост“, УПИ III-1463, отреден „За курортни дейности“, УПИ IV-147, отреден „За КОО“, УПИ V-140, отреден „За трафопост“, УПИ VI-130, отреден „За КОО“, УПИ VII-129, отреден „За курортни дейности“, УПИ VIII-128, отреден „За курортни дейности“, УПИ IX-127, отреден „За курортни дейности“, УПИ X-126, отреден „За курортни дейности“, УПИ XI-33, отреден „За трафопост“, и УПИ XII-143, отреден „За жп ареал“; в нов кв. 30 – УПИ III-53, отреден „За инфраструктура“, УПИ IV-148, отреден „За инфраструктура“, и УПИ V-149, отреден „За инфраструктура, с устройствени показатели: Плътност – до 20 %, Кинт. – до 0,5, височина – до 7,5 м (2 ет.), и озеленяване – мин. 70 %, в съответствие с изискванията на ЗУЧК и одобрения ОУП на гр. Бургас с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии, при условията на чл. 16 ЗУТ с редукция съгласно приложения баланс на територията и нова улична регулация с предвидена крайбрежна улица с велоалея и обслужваща улица с ширина на пътното платно съответно 6 м, 9 м и 13 м между о.т. 1, о.т. 1а, НК307, о.т. 308, о.т. 308а, о.т. 309, о.т. 310, о.т. 311, о.т. 312, о.т. 313, о.т. 313а, о.т. 314, о.т. 315, о.т. 316, о.т. 317, о.т. 318, о.т. 319, о.т. 320, о.т. 321, о.т. 322, о.т. 323, о.т. 324, о.т. 325, о.т. 326, о.т. 327, о.т. 328, о.т. 330 и о.т. 330а, с проектни идентификатори 07079.622.141 и 07079.622.144 съгласно приложения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8397

 

РЕШЕНИЕ № 42-18 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на гр. Бургас и изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв. 9, местност Ъгъла (бивша Кюшето), землището на кв. Сарафово, гр. Бургас, с които се урегулират нови 6 УПИ, както следва: УПИ IX-1440, отреден „За обществено обслужване“, УПИ XXIII-1441, отреден „За обществено обслужване“, УПИ XXIV-1442, отреден „За обществено обслужване“, УПИ XXV-1443, отреден „За обществено обслужване“, УПИ XXVI-1444, отреден „За обществено обслужване“, и УПИ XXVII, отреден „За озеленяване“, променят се частично регулационните граници на УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 И УПИ XIX-1125, УПИ IV-1124 става УПИ IV-1486, 1487 с промяна в отреждането от „За спорт и атракции“ в „За обществено обслужване“, в УПИ се предвижда свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, с устройствени показатели: пл. застр. – до 30 %, Кинт. – до 0,6, височина – до 7,5 м (2 ет.), и озеленяване – мин. 50 %, в съответствие с одобрените ПУП и ОУП на гр. Бургас при условията на чл. 16 ЗУТ, с редукция и баланс на територията съгласно приложения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8398

 

РЕШЕНИЕ № 42-19 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-431, отреден „За общински парк“, и УПИ III-432, отреден „За църква“, кв. 56, по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас, с което се променят регулационните граници между двата УПИ, при което УПИ III става с площ 1300 м2 и се отрежда „За църква и озеленяване“, запазва се съществуващата храмова сграда, като към нея се предвижда пристрояване при посочени градоустройствени показатели съгласно приложения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8462

 

РЕШЕНИЕ № 42-20 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.833 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. № 000911 по КВС, м. Черния хълм (бивша Кара баир), землище гр. Бургас), с който се обособява нов УПИ ХVІІ-911, отреден „За смесени сгради – обществено обслужване, жилища и БКТП“, с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване и на нормативни отстояния до регулационните граници, с градоустройствени показатели в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 27/Смф, както следва: плътност – до 30 %, Кинт. – до 1,2, озеленяване – мин. 60 %, и височина – до 3 ет. (10 м), с приложена редукция съгласно приложения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

4399

 

РЕШЕНИЕ № 42-21 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.814 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. № 00818 по КВС, м. Черния хълм (бивша Кара баир), землище гр. Бургас), с който се обособява нов УПИ ХVІІІ-818, отреден „За смесени сгради – обществено обслужване, жилища и БКТП“, с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване и на нормативни отстояния до регулационните граници, с градоустройствени показатели в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 27/Смф, както следва: плътност – до 30 %, Кинт. – до 1,2, озеленяване – мин. 60 %, и височина – до 3 ет. (10 м), с приложена редукция съгласно приложения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8463

 

РЕШЕНИЕ № 42-22 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 kV от съществуващ БКТП в ПИ с идентификатор 07079.9.341 до БКТП – нов, в УПИ ІІ-886,893, ПИ с идентификатор 07079.665.187 по КК на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище ж.к. Меден рудник, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.182 и 07079.665.173 по КК на гр. Бургас, в територия, предвидена за разширение на населеното място съгласно действащ ОУП съгласно представения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8400

 

РЕШЕНИЕ № 42-23 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация на обслужваща улица с о.т. 10 – о.т. 10а – о.т. 10б – о.т. 10в за осигуряване на транспортен достъп до УПИ в кв. 7 и кв. 11, с.о. Черниците – Училищното, землище с. Маринка, община Бургас, в устройствена зона 3/Ов съгласно ОУП на с. Маринка съгласно приложен проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8464

 

РЕШЕНИЕ № 42-25 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 7, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ и § 124 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация за обслужваща улица с о.т. 76 – о.т. 77 – о.т. 78 – о.т. 79 – о.т. 80 – о.т. 81 – о.т. 82 – о.т. 83 – о.т. 84 – о.т. 85 – о.т. 86 – о.т. 75 за осигуряване на транспортен достъп и обособяване на нов квартал 12 в с.о. Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас, съгласно изготвения проект и таблицата на засегнатите от трасето на улицата имоти.

2. Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имот с пл. № 501.376 по ПНИ на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, с който се урегулира нов УПИ VII-376, отреден „За вилно строителство“, в устройствена зона 1/Ов с предвидено свободно застрояване с устройствени показатели в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, както следва: плътност – 20 %, Кинт. – до 0,8, озеленяване – мин. 70 %, и височина – до 7 м, с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ и баланс на територията съгласно приложения проект.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: К. Луков

8401

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-520 от 19 ноември 2014 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на решение № 1690 от 29.07.2010 г. по адм. дело № 3121/2008 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна сила на 31.05.2011 г.:

В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна:

От разликите над 600 кв. м от имоти № 656, № 657, № 658 и № 659 се новообразуват следните имоти:

НИ 5025 с площ 63,52 кв. м, с НТП за второстепенна улица, със собственик Община Варна.

НИ 5026 с площ 459,23 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 482 от 30.03.1998 г. на Поземлена комисия – Варна.

НИ 5027 с площ 101,83 кв. м, с НТП за второстепенна улица, със собственик Община Варна.

НИ 5028 с площ 604,47 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 482 от 30.03.1998 г. на Поземлена комисия – Варна.

НИ 5029 с площ 69,15 кв. м, с НТП за второстепенна улица, със собственик Община Варна.

НИ 656 с площ 620,70 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 109 от 5.05.1994 г., том ХV, дело 7145.

НИ 657 с площ 600,36 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 133 от 22.12.1993 г., т. Х, дело 15549.

НИ 658 с площ 599,90 кв. м и в регистъра се заличава вписаният като собственик X.X.X. и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 178 от 15.06.2001 г., т. ХХ, р. 7928, д. 4729 на Службата по вписванията – Варна.

НИ 659 с площ 599,73 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 191 от 11.06.2004 г., т. ХХХVIII, р. 11953, д. 8807 на Службата по вписванията – Варна, за 5/6 ид. части и н.а. № 28/1993 г., т. Х, д. 11499.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проектът за ПНИ е изложен в Община Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ст. Пасев

8359

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-521 от 19 ноември 2014 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Боровец-юг, землище кв. Галата, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 28.09.2011 г. съдебно решение № 907 от 28.04.2010 г. по адм. дело № 1905/2009 г. на Административния съд – Варна, решение № 11991 от 28.09.2011 г. по адм. дело № 9157/2010 г. на Върховния административен съд и решение № 2665 от 10.11.2011 г. по адм. дело № 1905/2009 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на СО м. Боровец-юг, землище кв. Галата, община Варна, област Варна:

Заличава се НИ 4389 (съответстващ на ПИ с идентификатор 10137.5403.4389 по КК на гр. Варна) и се новообразуват следните имоти:

НИ 4895 (съответстващ на ПИ 290 по КП) с площ 695,59 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 149, том VI, рег. 2745, д. 1935 от 3.06.1983 г.

НИ 4896 (съответстващ на ПИ 291 по КП) с площ 656,02 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а.№ 149, том VI, рег. 2745, д. 1935 от 3.06.1983 г.

НИ 4828 (съответстващ на ПИ 292 по КП) с площ 1041 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с н.а. № 24, том ХII, д. 3452 от 2.07.1990 г.

НИ 4773 (съответстващ на ПИ 293 по КП) с площ 1038,48 кв. м и в регистъра като собственици се вписват X.X.X. и X.X.X. с н.а. № 77, том ХХVIII, р. 7346, д. 6977 от 8.07.1993 г.

ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Виница-север, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на решение № 6094 от 11.05.2010 г. по адм. дело № 13253/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:

В ПНИ на СО Виница-север, землище кв. Виница, община Варна, област Варна:

От разликите над 600 кв. м от имоти 54, 58, 59 и 62 се новообразуват следните имоти:

НИ 666 с площ 31 кв. м – път на Община Варна.

НИ 667 с площ 387 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 483 от 1.04.1998 г. на ПК – Варна.

НИ 668 с площ 428 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 483 от 1.04.1998 г. на ПК – Варна.

Новообразуван имот 54 става с площ 600 кв. м, като в регистъра не се променя вписаният като собственик X.X.X. с н.а. № 194 от 9.03.1994 г., т. VI, дело № 3160 от 9.03.1994 г.

Новообразуван имот 58 става с площ 600 кв. м, в регистъра се заличава вписаният като собственик X.X.X. с оценителен протокол № 1023 от 10.02.1994 г. и като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с оценителен протокол № 1023 от 10.02.1994 г. и извършено плащане.

Новообразуван имот 59 става с площ 600 кв. м, в регистъра се заличава вписаният като собственик X.X.X. с оценителен протокол № 1392 от 11.03.1994 г. и като собственици се вписват X.X.X. и X.X.X. с нотариален акт № 47, том II, дело № 485 от 19.01.1995 г. Да се отразят съществуващите в имот № 59 два броя сгради с площ 6 кв. м и с площ 14 кв. м. В цифровия вид на плана за сградите да се впишат като собственици X.X.X. и X.X.X. с нотариален акт № 47, том II, дело № 485 от 19.01.1995 г.

Новообразуван имот 62 става с площ 600 кв. м, в регистъра се заличават вписаните като собственици X.X.X. с нотариален акт № 23 от 13.07.2000 г., т. IV, р. 3324, д. 397 за 300 кв. м ид. ч. и X.X.X. с нотариален акт № 23 от 13.07.2000 г., т. IV, р. 3324, д. 397 за 300 кв. м ид. ч. и като собственик се вписва X.X.X. с нотариален акт № 120, том II, рег. № 3175, дело № 281 от 16.12.2010 г. на нотариус X.X., РС – Варна, рег. № 334 на НК, вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт № 195, том LХХ, дело № 15337, вх. рег. № 25752/16.12.2010 г. Да се отрази съществуващата в имот № 62 сграда с площ 22 кв. м. В цифровия вид на плана за сградата да се впише като собственик X.X.X. с нотариален акт № 120, том II, рег. № 3175, дело № 281 от 16.12.2010 г. на нотариус X.X., РС – Варна, рег. № 334 на НК, вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт № 195, том LХХ, дело № 15337, вх. рег. № 25752 от 16.12.2010 г.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 3.07.2009 г. съдебно решение № 984 от 8.06.2009 г. по адм. дело № 2521/2008 г. на Административния съд – Варна:

В ПКП на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се заличава ПИ 3868 (стар) и от него се образуват следните имоти:

ПИ 3980 (стар) с площ 20 дка и като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.

ПИ 3981 (стар) с площ 18,451 дка и като собственик се вписва „неидентифициран собственик“.

В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна:

Заличават се НИ 325, НИ 4278 и НИ 9950 (пътна отсечка) и се новообразуват следните имоти:

НИ 4812 с площ 520 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 178, том ХVI, дело 7754 от 17.05.1994 г.

НИ 4813 с площ 519 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 93, том ХII, дело 5992 от 18.04.1994 г.

НИ 4825 с площ 256 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.

НИ 324 става с площ 722 кв. м и в регистъра като собственици се вписват X.X.X. и X.X.X. с н.а. № 150, том ХХХV, регистър 12251, дело № 8002 от 18.09.2001 г. на Службата по вписванията – Варна.

НИ 326 става с площ 783 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. за 600 кв. м ид. части с оценителен протокол № 759 от 29.08.1994 г. и извършено плащане.

НИ 322 става с площ 701 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. за 600 кв. м ид. части с оценителен протокол № 2746 от 28.09.1994 г. и извършено плащане.

За НИ 319 с площ 583 кв. м в регистъра се заличава вписаният собственик – Община гр. Варна, и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 118, том III, рег. № 7964, дело № 441 от 30.09.2001 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт № 71, том ХLII, дело № 9385, вх. рег. № 13836 от 30.09.2002 г.

За НИ 335 с площ 596 кв. м в регистъра се заличава Община гр. Варна и като собственик се вписва „неидентифициран собственик“.

За НИ 330 с площ 685 кв. м в регистъра се заличава вписаният собственик – Община гр. Варна, и като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.

За НИ 3868 с площ 838 кв. м в регистъра се заличава вписаният собственик – Община гр. Варна, и като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.

За НИ 3985 с площ 592 кв. м в регистъра се заличава вписаното Държавно лесничейство – гр. Варна, и като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.

За НИ 4277 с площ 439 кв. м в регистъра се заличава вписаният собственик – Община гр. Варна, и като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.

НИ 2826 става с площ 1355 кв. м и в регистъра като собственици се вписват:

– за 1154 кв. м ид. части – наследниците на X.X.X. с решение № 1478 от 19.04.2007 г. на Общинската служба по земеделие и гори – Варна;

– за 151 кв. м ид. части – наследниците на X.X.X. с решение на ПК;

– за 50 кв. м ид. части – неидентифициран собственик.

НИ 9553 с НТП за второстепенна улица със собственик Община Варна става с площ 1310 кв. м.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

ІV. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 17.07.2008 г. съдебно решение № 428 от 23.06.2008 г. по адм. дело № 641/2006 г. на Варненския окръжен съд:

В ПНИ на СО Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна:

Заличават се НИ 313 и НИ 326 и се новообразуват следните имоти:

НИ 6896 с площ 600,04 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с оценителен протокол № 1444 от 23.09.1993 г.

НИ 6897 с площ 421,02 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 535 от 20.07.1998 г. на Поземлена комисия – Варна.

НИ 6898 с площ 600,04 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 22, том LV, вх. рег. № 16568, дело № 12480 от 4.08.2004 г.

Пътна отсечка 9522 става с площ 305,07 кв. м със собственик Община Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 2.12.2008 г. съдебно решение № 665 от 29.10.2008 г. по адм. дело № 827/2006 г. на Варненския окръжен съд:

В ПНИ на СО Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна:

Заличават се НИ 585 и НИ 5851 и се новообразуват следните имоти:

НИ 7005 с площ 371 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 155, том I, рег.№ 8485, дело № 563 от 21.12.2000 г.

НИ 7006 с площ 604 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 511 от 1.06.1998 г. за 345 кв. м ид. части и на X.X.X. с оценителен протокол № 1763 от 19.09.1994 г. за 259 кв. м ид. части.

Пътна отсечка НИ 9536 става с площ 2658 кв. м със собственик Община Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проектите за ПНИ са изложени в Община Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ст. Пасев

8360

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-522 от 19 ноември 2014 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Ален мак, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 4.01.2006 г. съдебно решение № 1204 от 21.11.2005 г. по адм. дело № 677/2005 г. на Варненския окръжен съд:

В ПНИ на СО м. Ален мак, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

НИ 315 става с площ 600 кв. м, със собственик X.X.X. с н.а. № 122 от 16.05.1994 г., том ХVI, дело 7660.

НИ 316 става с площ 600 кв. м, със собственик X.X.X. с оценителен протокол № 1702 от 5.09.1994 г.

НИ 3311 става с площ 586 кв. м, със собственици наследниците на X.X.X. с решение № 1002 от 30.09.2003 г. на ОСЗГ – Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на съдебно решение № 700 от 14.05.2008 г. по адм. дело № 477/2007 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение № 14306 от 20.12.2008 г. по адм. дело № 9531/2008 г. на Върховния административен съд на Република България:

В ПНИ на СО м. Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

НИ № 159 става с площ 619 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик X.X.X.. В регистъра се заличава вписаният документ за собственост нотариален 47/1985 г., т. Х, д. 8313, и като документ за собственост се вписва договор за доброволна делба от 6.02.1995 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, на 14.02.1995 г., том I, № 113, вх. рег. № 977.

НИ № 160 става с площ 600 кв. м и в регистъра се заличава вписаната като собственик X.X.X. с н.а. № 47/1985 г., т. Х, д. 8313, и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 170, том ХХХІІІ, дело 8928 от 26.09.1996 г.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 28.12.2011 г. съдебно решение № 29 от 30.11.2011 г. по адм. дело № 10/2011 г. на Варненския окръжен съд:

В ПНИ на СО м. Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

НИ 53 става с площ 600 кв. м, в регистъра се заличава вписаната като собственик X.X.X. и като собственик се вписва X.X.X. с нотариален акт № 78, том ХIХ, дело № 14117 от 11.09.1997 г.

НИ 5052 става с площ 758 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 860 от 18.02.2011 г. на ПК – Варна.

Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

ІV. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Добрева чешма, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 27.06.2007 г. съдебно решение по адм. дело № 643/2003 г. на Варненския окръжен съд:

В ПНИ на СО м. Добрева чешма се извършват следните промени:

Заличават се НИ № 345, НИ № 346 и НИ № 1789, като се новообразуват следните имоти:

НИ № 1993 с площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 80, том ХХVI, дело 12116 от 16.08.1994 г.

НИ № 1994 с площ 600 кв. м и в регистъра като собственици се вписват:

– X.X.X. с н.а. № 160, том ХХI, дело № 10004 от 30.06.1994 г. за 1/6 ид. ч. от 600 кв. м и с н.а. № 141, том ХХVII, д. № 10005 от 30.06.1994 г. за 4/6 ид. ч. от 600 кв. м;

– X.X.X. с н.а. № 160, том ХХI, дело № 10004 от 30.06.1994 г. за 1/6 ид. ч. от 600 кв. м.

НИ № 1995 с площ 467 кв. м и в регистъра като собственици се вписват:

– наследниците на X.X.X. с решение на ПК за 37 кв. м ид. ч.;

– наследниците на X.X.X. с решение на ПК за 430 кв. м ид. ч.;

НИ № 9105 с НТП „улици“ със собственик Община Варна става с площ 53 кв. м.

НИ № 9106 с НТП „улици“ със собственик Община Варна става с площ 44 кв. м.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на местност Кайнака, землище с. Тополи, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 4.01.2006 г. съдебно решение № 1180 от 14.11.2005 г. по адм. дело № 922/2004 г. на Варненския окръжен съд в ПНИ на м. Кайнака, землище с. Тополи, община Варна, област Варна, за НИ 160 с площ 1233 кв. м в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с решение № 894 от 4.07.2002 г.

VІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 26.10.2009 г. съдебно решение № 71 от 19.01.2009 г. по адм. дело № 1885/2008 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

За НИ № 2888 с площ 538 кв. м се заличават вписаните като собственици „н-ци X.X.X.“ и като собственици се вписват X.X.X. и X.X.X. с н.а. № 54, том ХII, дело № 5755 от 11.12.1989 г.

Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 1.04.2009 г. съдебно решение № 200 от 13.02.2009 г. по адм. дело № 2270/2008 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, за НИ № 1813 с площ 830 кв. м в регистъра се заличават вписаните за собственици: н-ци X.X.X. за 709 кв. м ид. ч., н-ци X.X.X. за 113 кв. м ид. ч. и Община Варна за 8 кв. м ид. ч., и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с н.а. № 90, том ХХVII, дело 12568 от 24.08.1994 г. и н.а. за поправка № 15, том VI, вх. рег. № 1772 от 31.01.2007 г. на Службата по вписванията – Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

3. В изпълнение на съдебно решение № 2203 от 21.12.2009 г. по адм. дело № 2476/2008 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение № 5837 от 4.05.2010 г. по адм. дело № 3725/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:

В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

НИ № 2499 става с площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 6, том ХХIV, дело № 11081 от 26.07.1994 г.

Образува се имот № 4851 с площ 356 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 744 от 10.10.2000 г. на Поземлена комисия – Варна.

Образува се имот № 4852 с площ 44 кв. м, с НТП: улици, и в регистъра като собственик се вписва Община Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

4. В изпълнение на влязло в законна сила на 1.05.2009 г. съдебно решение № 1779 от 23.12.2009 г. по адм. дело № 2014/2008 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, за НИ № 603 с площ 575 кв. м в регистъра се заличават вписаните като собственици „н-ци X.X.X.“ без вписан документ за собственост и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 38, том ХХIV, дело № 11132 от 25.07.1994 г., ведно със съществуващата в имота сграда с н.а. № 24, том LVII, дело 13460, вх. рег. № 17912 от 20.07.2006 г. на Службата по вписванията – Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

5. В изпълнение на влязло в законна сила на 11.09.2009 г. съдебно решение № 1423 от 4.08.2009 г. по адм. дело № 2016/2008 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

НИ 1904 става с площ 638 кв. м и в регистъра като собственици се записват наследниците на X.X.X. с н.а. № 52, том IХ, дело 4239 от 24.06.1991 г.

НИ 1905 става с площ 587 кв. м и в регистъра се заличава вписаната като собственик X.X.X. с н.а. № 171, том II, рег. № 1812, дело № 242 от 16.07.1999 г. и като собственик се вписва „Варна БАУ“ – ООД, БУЛСТАТ 103108263, с н.а. № 1, том ХХХ, рег. № 10228 от 26.06.2003 г. на СВ – Варна.

НИ 4632 става с площ 593 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 448 от 20.10.1997 г. на ПК – Варна.

НИ 4685 става с площ 566 кв. м и в регистъра като собственици се вписват X.X.X. и X.X.X. с договор за доброволна делба № 17, том III, вх. рег. № 5063 от 24.06.1991 г.

НИ 9649 (улица) става с площ 2030 кв. м, собственик Община Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

6. В изпълнение на влязло в законна сила на 8.10.2009 г. съдебно решение № 177 от 26.05.2009 г. по адм. дело № 104/2009 г. на Варненския административен съд:

За новообразуван имот № 590 с площ 740 кв. м по ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в регистъра се заличава вписаният като собственик X.X.X. с оценителен протокол № 1493 от 9.05.1994 г. за 600 кв. м ид. части и като съсобственици се вписват:

– Аракси Степан Навасардян и Арменак Дикран Давидян за 1/2 ид. част от 600 кв. м ид. части съгласно н.а. № 170, том ХLI, дело № 15595 от 13.10.1994 г.;

– Арутюн Папкен Ехиязарян и Естер Папкен Ехиязарян за 1/2 идеална част от 600 кв. м ид. части съгласно н.а. № 22, том ХLVI, дело № 12589 от 27.08.1997 г.

Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Соук солар/Сълзица, част от КР 505, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 21.08.2012 г. съдебно решение № 3456 от 23.07.2012 г. по адм. дело № 19688/2011 г. на Варненския районен съд:

В ПНИ на СО м. Соук солар (Сълзица), част от КР 505, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

За НИ 330 с площ 529 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик X.X.X. с решение на ПК № 352 от 6.06.1996 г. и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 44, том V, рег. № 12055, дело № 652 от 13.09.2005 г., вписана в СВ – Варна, с акт № 130, том LХХIII, дело № 17404, вх. рег. № 23043 от 14.09.2005 г.

За НИ 331 с площ 506 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик X.X.X. с решение на ПК № 352 от 6.06.1996 г. и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 44, том V, рег. № 12055, дело № 652 от 13.09.2005 г., вписана в СВ – Варна, с акт № 130, том LХХIII, дело № 17404, вх. рег. № 23043 от 14.09.2005 г.

VІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на съдебно решение № 553 от 6.10.2010 г. по адм. дело № 611/2006 г. на Варненския окръжен съд и съдебно решение № 12147 от 19.10.2010 г. по адм. дело № 2246/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:

В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

НИ № 131 става с площ 600 кв. м и като собственик в регистъра се вписва X.X.X. с н.а. № 70, том ХХХIII, дело 8789 от 24.09.1996 г.

НИ № 132 става с площ 600 кв. м и като собственик в регистъра се вписва X.X.X. с оценителен протокол № 638 от 27.12.1993 г.

НИ № 6146 става с площ 458 кв. м и като собственици в регистъра се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 189 от 11.03.1994 г. на ПК – Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Променя се конфигурацията на НИ № 111 с площ 600 кв. м. В регистъра не се променя вписаният като собственик X.X.X. с н.а. № 137 от 2.06.1994 г., т. ХVIII, д. 8556.

Променя се конфигурацията на НИ № 6004 с площ 423 кв. м. В регистъра не се променят вписаните като собственици наследници на X.X.X. с решение № 189 от 11.03.1994 г. на ПК – Варна.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 31.01.2008 г. съдебно решение № 992 от 20.12.2007 г. по адм. дело № 654/2007 г. на Варненския окръжен съд:

В ПНИ на СО м. Траката се променят площта и границите на НИ № 496 и НИ № 497 по първоначално одобрения ПНИ.

НИ № 496 става с площ 642 кв. м и в регистъра се заличава вписаната като собственик X.X.X. с нотариален акт № 75 от 13.05.1994 г., т. ХVI, д. 7563, и като собственик се вписва X.X.X. с н.а. № 75 от 16.10.2003 г., т. IV, р. 4700, д. 337, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 17738 от 16.10.2003 г., акт № 159, том LV, дело № 12550, за 5 кв. м ид. части и с н.а. № 76 от 16.10.2003 г., том IV, рег. № 4702, дело № 338, вписан в Службата по вписванията с акт № 165 от 16.10.2003 г., вх. рег. № 17747, том LV, дело № 12567, за 595 кв. м ид. части.

НИ № 497 става с площ 525 кв. м и в регистъра се заличават вписаните като собственици X.X.X. с н.а. № 42 от 13.07.1995 г., т. ХХ, д. 6177, за 1/2 ид. ч. и X.X.X. с н.а. № 42 от 12.07.1995 г., т. ХХ, д. 6177, за 1/2 ид. ч. и като собственик се вписва X.X.X.-X. с н.а. № 108 от 25.03.2003 г., том ХII, дело № 2643, вх. рег. № 4372 на Службата по вписванията – Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

3. В изпълнение на съдебно решение № 13262 от 18.10.2011 г. по адм. дело № 12941/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:

В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

Променя се границата между новообразувани имоти пл. № 403 и пл. № 6080, вследствие на което се променя и тяхната площ, както следва:

НИ 403 става с площ 1281,61 кв. м и в регистъра като собственици се вписват: X.X.X. с нотариален акт № 184, том I, рег. № 2622, дело № 182 от 22.12.1999 г., вписан в СВ – Варна, с вх. рег. № 13172 от 22.12.1999 г., акт № 36, том ХLI, дело № 9227, за 600 кв. м ид. части; „ВИС 33“ – ЕООД, ЕИК 103091981, с нотариален акт № 134, том LХI, рег. № 20520, дело № 13721 от 29.12.2002 г. за 555 кв. м ид. части.

НИ 6080 става с площ 276,78 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците на X.X.X. с решение № 39 от 16.02.1993 г. на ПК – Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проектите за ПНИ са изложени в Община Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ст. Пасев

8361

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

РЕШЕНИЕ № 584 от 21 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 584 по протокол № 49 от 21.10.2014 г. Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:

Одобрява изработения и съгласуван ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на обект: „Външен водопровод“ до ПИ 23340.0.707 (съществуващ водоем) по КВС на с. Драгоево, община Велики Преслав, с обща дължина 1355 м и преминаващ през следните имоти, общинска публична собственост:

ПИ 0248 по КВС на с. Драгоево с НТП – „Местен път“, площ с ограничено ползване (сервитут) – 700 м2;

ПИ 48862.0.33 по КВС на с. Мокреш с НТП – „Местен път“, площ с ограничено ползване (сервитут) – 914 м2;

ПИ 48862.0.58 по КВС на с. Мокреш – участък от кръстовище на ул. Маркиш с ул. Дунав, с площ на ограничено ползване (сервитут) – 70 м2.

Председател: Ст. Йорданов

8310

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД № ОА-04-13555 от 26 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, Решение № 28 от протокол № 21 от 18.11.2013 г. на областния експертен съвет по устройство на територията, писмено заявление с вх. № OA04-12500 от 30.10.2013 г. от „Телнет“ – ООД, одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Изграждане на междуселищна оптична връзка на „Телнет“ – ООД, за реализиране свързването на опорна оптична мрежа в с. Поликраище с оптична мрежа с. Ресен на „Телнет“ – ООД“, във фаза окончателен проект.

Трасето на оптичния кабел е с обхват община Горна Оряховица и община Велико Търново с обща дължина 3967,1 м. На територията на община Горна Оряховица трасето е с дължина 2084 м, изцяло разположено в землището на с. Поликраище в ПИ № 000122 и ПИ № 200151 по КВС на землището на с. Поликраище. На територията на община Велико Търново трасето е с дължина 1883,1 м. От тях 444,7 м са в землището на с. Самоводене – ПИ № 000096 по КВС на землището на с. Самоводене, и 1438,4 м са в землището на с. Ресен – ПИ № 000197, ПИ № 000188 и ПИ № 000510 по КВС на землището на с. Ресен. Сервитутната ивица на оптичния кабел по оста на трасето е с широчина хоризонталното разстояние между крайните проводници или защитни тръби плюс 1 м – по 0,5 м от двете й страни.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: Г. Камарашев

8428

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1325 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1283 от 26.06.2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) на общинския съвет Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 920 114 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр. Велико Търново с площ 11 675 кв. м заедно с построените в него едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.1, двуетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.2, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.3, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.5“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 90 000 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 17-ия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 17-ият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 276 000 лв. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит, да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: Н. Ашиков

8313

 

РЕШЕНИЕ № 1326 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 6 от Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, допълва т. 6 от Решение № 1203 от 24.07.2014 г. (ДВ, бр. 68 от 2014 г. ) със следния текст: „За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.“

Председател: Н. Ашиков

8314

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 360 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 135, ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1 ЗОЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА Общинският съвет – Велинград, реши:

1. Разрешава изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20 kV от ТП 69 в ПИ 093094 до нов ТП в ПИ 092095, местност Чолаков чучур, землище Велинград.

2. Одобрява идейно предложение по чл. 125 ЗУТ.

3. Задължава кмета на община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Председател: Д. Кехайова

8429

 

ОБЩИНА КАВАРНА

РЕШЕНИЕ № 133 от 28 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за ПИ 38.166, ПИ 38.163 и ПИ 38.29 в землище с. Раковски, община Каварна, област Добрич, с цел частично изменение на трасе на улица с идентификатор 62092.38.29 по КККР на с. Раковски, община Каварна, област Добрич.

Председател: Ив. Кьосев

8431

 

ОБЩИНА ЛОМ

РЕШЕНИЕ № 576 от 24 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на Общинския експертен съвет от 13.10.2014 г. с протокол № 8, т. 1 Общинският съвет – гр. Лом, одобрява попълването на кадастрален план и план за регулация на с. Ковачица, община Лом, област Монтана.

За председател: Л. Христова Р. Рангелов

8368

 

ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕШЕНИЕ № 429 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мизия, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелни линии НН и СрН в ПИ № 162005, местност Припека, землище на с. Липница, община Мизия, с възложител X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Мизия до Административния съд – Враца.

Председател: Д. Вичева

8479

 

ОБЩИНА „РОДОПИ“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 379 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасета на кабелна линия за външно електроснабдяване и подземен водопровод за УПИ I-028041 – жилищно строителство, II-028041 – жилищно строителство.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8473

 

РЕШЕНИЕ № 380 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно водоснабдяване и електроснабдяване за УПИ 030021, 041046 – жилищно застрояване.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8474

 

РЕШЕНИЕ № 381 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно водоснабдяване и електроснабдяване за УПИ I-001033 – за жилищно строителство, II-001033 – за жилищно строителство, III-001033 – за жилищно строителство, IV-001033 – за жилищно строителство, приети с Решение № 14, протокол № 4 от 2014 г. на ЕСУТ при община „Родопи“ – Пловдив.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8475

 

РЕШЕНИЕ № 382 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасета за УПИ 40.339 – жилищно застрояване, 40.340 – жилищно застрояване, 40.341 – жилищно застрояване, 40.342 – жилищно застрояване, 40.343 – жилищно застрояване, и 40.344 – жилищно застрояване.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8476

 

РЕШЕНИЕ № 383 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно електроснабдяване на УПИ 020084 – База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8477

 

РЕШЕНИЕ № 384 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно водоснабдяване и електроснабдяване за УПИ I-59.35 – жилищно застрояване, II-59.36 – жилищно застрояване.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8478

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1535 от 25 септември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

1. Възлага на кмета на община Самоков да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински недвижим имот:

ПИ с идентификатор № 65231.918.240 с площ 803 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид горски имот съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, стар идентификатор кв. 28 за „КВОС“, ведно със сгради № 65231.918.240.1 със ЗП 89 кв. м и № 918.240.2 със ЗП 39 кв. м, актувани с акт за частна общинска собственост № 12349 от 21.11.2013 г., вписан на 11.12.2013 г. под № 2928, под № 144, том 11, парт. книга том 17122 в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 160 600 лв. без ДДС.

2. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.

3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.

4. Определя депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на общината.

9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на обекта.

10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

Председател: С. Стойчева

8393

 

РЕШЕНИЕ № 1579 от 25 септември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 34 на ПК „Устройство на територията и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод средно напрежение 20 kV от съществуващо ЖР в местност Куенджийско до съществуващ трафопост (ВПД), к.к. Боровец, засягащ имот с идентификатор 65231.917.266, имот с идентификатор 65231.917.470, имот с идентификатор 65231.918.5, имот с идентификатор 63231.918.309, имот с идентификатор 65231.913.322, имот с идентификатор 65231.918.325 по кадастралната карта на гр. Самоков.

Председател: С. Стойчева

8383

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-389 от 26 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 145, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 ЗУТ, Заповед № ДС-ЗД-105 от 25.03.2014 г. на областния управител на област Стара Загора за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ); заявление с вх. № ДС-531 от 13.11.2014 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, представлявана от изпълнителния директор, за одобряване частите на КПИИ и издаване на разрешение за строеж; протокол № 2 от 20.11.2014 г. на Областния експертен съвет по устройство на територията; комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвена от консултанта на проекта „Дарис“ – ООД, одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. ПУП – парцеларен план и трасировъчен план.

2. Работен проект за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България“, област Стара Загора, за трасета „Стара Загора – Павел баня“ и „Стара Загора – Братя Даскалови“, с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ със седалище и адрес на управление София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6, ЕИК 131516795, представлявана от X.X. – изпълнителен директор.

Обектът е III категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Проектът е разработен на територията на пет общини в област Стара Загора.

Трасето „Стара Загора – Павел баня“ преминава през землищата на: гр. Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, с. Борилово, ЕКАТТЕ 05431, с. Змейово, ЕКАТТЕ 31276, община Стара Загора, с. Ягода, ЕКАТТЕ 87212, с. Тулово, ЕКАТТЕ 73420, община Мъглиж, с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 05431, община Казанлък, с. Виден, ЕКАТТЕ 10954, гр. Павел баня, ЕКАТТЕ 55021, община Павел баня, през урбанизирани и неурбанизирани територии.

Общата дължина на трасето по проектната документация е 62 748,52 м, а общата площ на сервитута – 24 699,97 кв. м.

Трасето „Стара Загора – Братя Даскалови“ преминава през землищата на: гр. Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, с. Малка Верея, ЕКАТТЕ 46417, с. Богомилово, ЕКАТТЕ 04738, с. Кирилово, ЕКАТТЕ 36899, с. Лясково, ЕКАТТЕ 44851, с. Елхово, ЕКАТТЕ 27379, с. Сладък кладенец, ЕКАТТЕ 67154, с. Пъстрово, ЕКАТТЕ 59170, община Стара Загора, с. Сърневец, ЕКАТТЕ 70562, с. Съединение, ЕКАТТЕ 70531, с. Найденово, ЕКАТТЕ 51072, с. Марково, ЕКАТТЕ 47305, с. Голям дол, ЕКАТТЕ 15744, с. Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 06183, община Братя Даскалови, през урбанизирани и неурбанизирани територии.

Общата дължина на трасето по проектната документация е 56 354,51 м, а общата площ на сервитута – 22 541,77 кв. м.

Да се спазят изискванията на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура при всички пресичания на съществуващите наземни и подземни линейни обекти и съоръжения по двете трасета.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора.

Областен управител: Д. Петрунова

8391

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

РЕШЕНИЕ № 473 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стралджа, одобрява проект ПУП – ПРЗ, касаещ ПИ № 001010 и ПИ № 001030 по КВС с. Лозенец, община Стралджа.

Председател: Ат. Кабакова

8319

 

РЕШЕНИЕ № 475 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ № І от протокол № 2 от 23.07.2014 г. Общинският съвет – гр. Стралджа, одобрява подробни устройствени планове за разполагане на вятърни генератори по обект „Вятърен парк Маленово“ в землищата на селата Палаузово, Маленово и Недялско, всички с отреждане „За вятърна ел. централа“.

Председател: Ат. Кабакова

8312

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 719 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 6, 7, 8 и 9, гр. Хасково.

Изменя се уличната регулация по ул. Акация в участъка от о.т. 31 до о.т. 37. Изменя се уличната регулация по ул. Ястреб в участъка, засягащ кв. 6 и кв. 7.

Вследствие изменението на плана за улична регулация се променят границите и площите на УПИ І – „За ВиК“, и УПИ ІІІ – „За жилищно строителство“, в кв. 6, на УПИ І – „За компл. ниско жилищно застрояване“, в кв. 7, на УПИ І – „За жил. нужди“, в кв. 8, и на УПИ І – „За жилищно строителство и общ. обслужване“, в кв. 9.

Изменя се отреждането на УПИ І, кв. 7, от „За комплексно ниско жилищно застрояване“ в „За жилищно строителство“.

Изменението на плана за регулация е показано със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8351

РЕШЕНИЕ № 722 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 16, 288, 292, 293, 294, 295, 298, 311, 311а, 317, 320, 321, 611, гр. Хасково.

Изменя се уличната регулация на бул. Г. С. Раковски в участъка от о.т. 3090 и о.т. 3091 (южно от кръстовището с ул. Ком) до о.т. 2738, о.т. 2741, о.т. 2742 (кръстовището с бул. Съединение). Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улично платно, тротоари, сгради и огради.

Премахват се улици с осови точки 1210 до 1209, 1209 до 2405 в кв. 298, 1239 до 2401 в кв. 295, 1283, 2707, 2706, 2705, 1275, 1679 и 2585 в кв. 321.

В кв. 321 се изменя улица с осови точки 1275 до 1274. Измества се о.т. 1275. Проектира се задънена улица с ширина 8,40 м с осови точки нова о.т. 3572 и о.т. 1275.

Вследствие изменението на уличната регулация се променят границите и отреждането на някои урегулирани поземлени имоти в обхвата на разработката, както е показано на чертежа „Проект за ПУП“.

В кв. 295 се проектира нов УПИ ІХ – „За жилищно строителство и обществено обслужване“.

В кв. 292 се проектира нов УПИ І – „За жилищно строителство“.

В кв. 321 се премахват УПИ ІІ и УПИ V.

В кв. 320 се проектира нов УПИ ІІ – „За гаражи“.

Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8352

 

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 857 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94-С-116 от 24.02.2014 г., Решение № 597 от 19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Шумен, за разрешаване изработване на ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 9 от протокол № 33 от 14.10.2014 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:

Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за част от кв. 642г и част от кв. 644 по плана за регулация и застрояване на гр. Шумен при следните условия:

1. С плана за регулация се образуват: УПИ ІІ-346 в кв. 642г, който се отрежда за имот с идентификатор 83510.657.346, и УПИ ХІІІ-348 в кв. 644, който се отрежда за имот с идентификатор 83510.657.348.

2. С плана за застрояване се определя застрояване за новите УПИ ІІ-346 в кв. 642г и УПИ ХІІІ-348 в кв. 644 със следните показатели: устройствена зона – „Жс“ (устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и интензивност); предназначение на имотите съгласно чл. 8, т. 1 ЗУТ – „За жилищно строителство“; начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно; характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 – средно с максимална височина до 15 м.

Одобряват се:

ПУП – план за регулация съгласно измененията със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи по приложената скица, изведена с № 659 от 16.10.2014 г.;

ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 660 от 16.10.2014 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Г. Колев

8286

 

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 646 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:

Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за водопровод към УПИ 65 – производствени и складови дейности, УПИ 66 – производствени и складови дейности, УПИ 67 – производствени и складови дейности, в стопански двор на с. Белоградец, местност Пред фуражен цех, община Ветрино.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Ветрино пред Административния съд – Варна.

Председател: Ст. Велева

8430

 

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 789 от 7 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:

1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия) за строеж: „Канализация на с. Горно Сираково“, землище на с. Сираково, община Минерални бани, област Хасково. Трасето на строежа преминава през следните поземлени имоти: ПИ № 080027 – изоставена орна земя, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 11,49 кв. м, ПИ № 080004 – изоставена орна земя, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 51,57 кв. м, ПИ № 080003 – изоставена орна земя, частна собственост на X.X.X., със сервитут 34,58 кв. м, ПИ № 080002 – изоставена орна земя, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 28,21 кв. м, ПИ № 080001 – изоставена орна земя, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 53,8 кв. м, ПИ № 000802 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост на Община Минерални бани, със сервитут 5,54 кв. м, ПИ № 012265 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 35 кв. м, ПИ № 012264 – нива, частна собственост на наследници на X.X. и X.X., със сервитут 37,66 кв. м, ПИ № 012248 – гори и храсти в земеделска земя, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 12,52 кв. м, ПИ № 012247 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 15,67 кв. м, ПИ № 012246 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 28,02 кв. м, ПИ № 012245 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 21,76 кв. м, ПИ № 000251 – изоставена орна земя, частна собственост на X.X.X., със сервитут 51,19 кв. м, ПИ № 000250 – гори и храсти в земеделска земя, частна собственост на X.X.X., със сервитут 9,89 кв. м.

2. Възлага на кмета на община Минерални бани да издаде заповед за учредяване на право на прокарване на трасе за строеж: „Канализация на с. Горно Сираково“, и преминаващо през имот ПИ № 080027 (общинска собственост), ПИ № 080004 (частна собственост), ПИ № 080003 (частна собственост), ПИ № 080002 (частна собственост), ПИ № 080001 (общинска собственост), ПИ № 000802 (общинска собственост), ПИ № 012265 (частна собственост), ПИ № 012264 (частна собственост), ПИ № 012248 (общинска собственост), ПИ № 012247 (частна собственост), ПИ № 012246 (частна собственост), ПИ № 012245 (частна собственост), ПИ № 000251 (частна собственост), ПИ № 000250 (частна собственост), с. Сираково, община Минерални бани, област Хасково.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Минерални бани, пред Административния съд – Хасково.

Председател: М. Лятиф

8471

РЕШЕНИЕ № 790 от 7 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:

1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия) за строеж: „Допълнителен външен водопровод с. Колец, община Минерални бани, землище на с. Спахиево и с. Колец, община Минерални бани, област Хасково“. Трасето на строежа преминава през следните поземлени имоти: ПИ № 008251 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 34,23 кв. м, ПИ № 008335 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 28,14 кв. м, ПИ № 007334 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 11,67 кв. м, ПИ № 007333 – нива, частна собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., със сервитут 18,92 кв. м, ПИ № 007332 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 15,94 кв. м, ПИ № 007331 – нива, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 15,13 кв. м, ПИ № 007330 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 76,22 кв. м, ПИ № 000624 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 47,52 кв. м, ПИ № 000610 – местен път, общинска публична собственост, със сервитут 13,21 кв. м, ПИ № 227005 – прокар, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 97,65 кв. м, ПИ № 086001 – ливада, частна собственост на X.X.X., със сервитут 122,40 кв. м, ПИ № 000614 – дере, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 5,44 кв. м, ПИ № 000636 – пасище, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 35,61 кв. м, ПИ № 000692 – прокар, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 176,53 кв. м, ПИ № 233006 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 15,79 кв. м, ПИ № 233007 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 13,16 кв. м, ПИ № 233008 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 13,16 кв. м, ПИ № 233009 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 29,05 кв. м, ПИ № 233010 – нива, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 7,80 кв. м, ПИ № 000691 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 2,74 кв. м, ПИ № 000763 – друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 442,76 кв. м, ПИ № 105001 – изоставена орна земя, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 21,14 кв. м, ПИ № 105003 – изоставена орна земя, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 21 кв. м, ПИ № 105004 – изоставена орна земя, частна собственост на X.X.X., със сервитут 29,02 кв. м, ПИ № 105005 – изоставена орна земя, частна собственост на X.X.X., със сервитут 45,23 кв. м, ПИ № 000759 – гори и храсти в земеделска земя, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 5,19 кв. м, ПИ № 000762 – пасище, общинска частна собственост на Община Минерални бани, сервитут 3,87 кв. м, ПИ № 000764 – за селскостопански горски ведомствен път, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 5,08 кв. м, ПИ № 158001 – изоставена орна земя, частна собственост на X.X.X., със сервитут 6,32 кв. м, ПИ № 021001 – пасище, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 57,64 кв. м, ПИ № 081001 – друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 71,37 кв. м, ПИ № 006002 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 234,76 кв. м, ПИ № 022001 – пасище, общинска частна собственост на Община Минерални бани, със сервитут 18,60 кв. м, ПИ № 006003 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 27,87 кв. м, ПИ № 006005 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 61,32 кв. м, ПИ № 006006 – нива, частна собственост на X.X.X., със сервитут 61,32 кв. м, ПИ № 006007 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 22,42 кв. м, ПИ № 006008 – нива, частна собственост на „Емре“ – ООД, със сервитут 27,94 кв. м, ПИ № 006010 – нива, частна собственост на Гюркан Мехмед Мехмед, със сервитут 17,38 кв. м, ПИ № 006011 – нива, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 19,22 кв. м, ПИ № 006015 – друг вид ливада, частна собственост на наследници на X.X.X., със сервитут 6,12 кв. м, ПИ № 022042 – друг вид ливада, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 36,52 кв. м, ПИ № 022030 – друг вид ливада, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 42,38 кв. м, ПИ № 022031 – друг вид ливада, стопанисвана от Община Минерални бани, със сервитут 1,02 кв. м.

2. Възлага на кмета на община Минерални бани да издаде заповед за учредяване на право на прокарване на трасе за строеж: „Допълнителен външен водопровод с. Колец, община Минерални бани“ и преминаващо през имот ПИ № 008251 (частна собственост), ПИ № 008335 (частна собственост), ПИ № 007334 (частна собственост), ПИ № 007333 (частна собственост), ПИ № 007332 (частна собственост), ПИ № 007331 (общинска собственост), ПИ № 007330 (частна собственост), ПИ № 000624 (общинска частна собственост), ПИ № 000610 (общинска собственост), ПИ № 012247 (частна собственост), ПИ № 012246 (общинска публична собственост), ПИ № 227005 (общинска частна собственост), ПИ № 086001 (частна собственост), ПИ № 000614 (общинска частна собственост), ПИ № 000636 (общинска частна собственост), ПИ № 000692 (общинска частна собственост), ПИ № 233006 (частна собственост), ПИ № 233007 (частна собственост), ПИ № 233008 (частна собственост), ПИ № 233009 (частна собственост), ПИ № 233010 (общинска собственост), ПИ № 000691 (общинска частна собственост), ПИ № 000763 (общинска частна собственост), ПИ № 105001 (частна собственост), ПИ № 105003 (частна собственост), ПИ № 105004 (частна собственост), ПИ № 105005 (частна собственост), ПИ № 000759 (общинска частна собственост), ПИ № 000762 (общинска частна собственост), ПИ № 000764 (общинска частна собственост), ПИ № 158001 (частна собственост), ПИ № 021001 (общинска частна собственост), ПИ № 081001 (общинска частна собственост), ПИ № 006002 (общинска частна собственост), ПИ № 022001 (общинска частна собственост), ПИ № 006003 (частна собственост), ПИ № 006005 (частна собственост), ПИ № 006006 (частна собственост), ПИ № 006007 (частна собственост), ПИ № 006008 (частна собственост), ПИ № 006010 (частна собственост), ПИ № 006011 (частна собственост), ПИ № 006015 (частна собственост), ПИ № 022042 (общинска собственост), ПИ № 022030 (общинска собственост), ПИ № 022031 (общинска собственост), с. Спахиево и с. Колец, община Минерални бани, област Хасково.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Минерални бани, пред Административния съд – Хасково.

Председател: М. Лятиф

8472

46. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,02 на сто, считано от 1 декември 2014 г.

8510

21. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-72 от 4.11.2014 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-19 от 12.04.2013 г., издадено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград; Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътна отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км. Участък: Междугарие Симеоновград – Харманли от км 259+400 до км 266+000, намиращ се на територията на общините Симеоновград и Харманли, област Хасково. Защитен кожух на дюкер на км 265+080 при пресичане на новата жп линия с канал, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД. Защитен кожух на водопровод на км 259+429 при пресичане на новата жп линия с водопровод, собственост на „В и К“ – ЕООД, Хасково“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административния съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК.

8321

63. – Националната художествена академия обявява конкурс за професор по 8.2. Изобразително изкуство (Живопис и графични техники) за нуждите на катедра „Сценография“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: в Учебно-методичен отдел, тел. 02/9881702.

8405

625. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.“ – София, обявява конкурс за професор в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ (Фотография), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация – тел.: 9231243, 9231275, подаване на документи – София, ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А301.

8282

81. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“) – един, офицер, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Сроковете по процедурата и изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-828 от 13.11.2014 г. на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Документи и справки – в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.: 92-26-512, 92-26-576.

8339

24. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив за: професор, висше училище в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Транспортна техника и технологии“ – за нуждите на катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии“; доценти, висше училище: в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Металорежещи машини и системи“ – един, за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“; в професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология на пречистване на водите“ – един, за нуждите на катедра „Математика, физика и химия“; Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за доцент, висше училище в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.

8290

74. – Минно-геоложкият университет „Св. X.X.“ – София, обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Подземен добив на полезните изкопаеми“ – един, за нуждите на катедра „Подземно разработване на полезни изкопаеми“; професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ – един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“, двата със срок 2 месеца; доценти по: професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Регионална геология“ – един, за нуждите на катедра „Геология и геоинформатика“; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища“ – един, за нуждите на катедра „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, за нуждите на катедра „Електротехника“, всички със срок 2 месеца; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (Силова електроника, електрообзавеждане и управление на машини и процеси в миннодобивния отрасъл) – един, за нуждите на катедра „Автоматизация на минното производство“ със срок 3 месеца; главни асистенти по: професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Геология (Геоморфология)“ – един, за нуждите на катедра „Геология и геоинформатика“; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Цифрови системи за управление и методи за измерване на неелектрични величини“ – един, за нуждите на катедра „Автоматизация на минното производство“; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Минно строителство“ – един, за нуждите на катедра „Подземно строителство“; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Подземен добив на полезните изкопаеми“ – един, за нуждите на катедра „Подземно разработване на полезните изкопаеми“; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Техника и технология на взривните работи“ – един, за нуждите на катедра „Подземно строителство“; професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Машинознание и минно-инженерна графика“ – един, за нуждите на Филиал – Кърджали на МГУ „Св. X.X.“, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в МГУ „Св. X.X.“, ректорат, канцелария на сектор „Студентска и преподавателска мобилност“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209.

8365

75. – Минно-геоложкият университет „Св. X.X.“ – София, на основание Решение № 293 на Министерския съвет от 13 май 2014 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2014/2015 г., както следва:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

ОНС доктор

редовно

задочно

4.

4.4.

Природни науки, математика и информатика

Науки за земята

Инженерна геология

1

0

Методи и техника на геоложките изследвания

0

1

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

1

5.

5.2.

Технически науки

Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

1

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

Минно строителство

0

1

5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

Геология и проучване на полезните изкопаеми

1

1

Подземен добив на полезни изкопаеми

0

1

Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

1

0

Маркшайдерство

1

0

Общо:

6

6

 

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. X.X.“, сектор „Студентска и преподавателска мобилност“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. 80-60-209.

8467

20. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: главни асистенти по професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационни практики и информиране) – един, за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационни технологии и техники в публичната сфера и в условията на криза) – един, за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Електронни ресурси на медиацентрове) – един, за нуждите на катедра „Книга и общество“; доценти по професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление и развитие на библиотечните фондове) – един, за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечно-информационно обслужване. Информационна грамотност) – един, за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“; професор по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Езикова култура и модели в обществената комуникация) за нуждите на катедра „Книга и общество“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

8338

39. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: 1527 София, ул. Бяло море 8, тел. 02/9432226.

8371

50. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.

8372

82. – Университетът „Проф. д-р X.X.“ – Бургас, обявява конкурси за: доценти по: професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 02.21.01. Теория на автоматичното управление – един; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност 02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи – един, двата със срок 3 месеца; главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.01. Политическа икономия (Микро- и макроикономика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с „Славейков“, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.

8289

42. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научни специалности 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“ (по учебните дисциплини: „Огнева подготовка със стрелково оръжие“, „Методика на огневата подготовка“, „Танко-огнева подготовка“, „Теория на стрелбата и огнева подготовка“, „Обща тактика“ и „Тактика на мотопехотните и танковите войски“), за военнослужещ в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „X.X.“. Изисквания към кандидатите: „подполковник“ с код на длъжността 3142 9001; „майор“ с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1001, 1011, 1201, 1301, 1321, 1401, 1501, 1701, 6901 или 7001; да са придобили образователна и научна степен „доктор“; да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG 6001. Документите да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. и Заповед № ОХ-818 от 11.11.2014 г. на министъра на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на Министерството на отбраната. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България 76. За контакти: тел. 062/618832.

8355

43. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научни специалности 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“ (по учебните дисциплини: „Тактико-специална подготовка“, „Военна топография и курс по оцеляване“, „Парашутна подготовка“, „Теория на стрелбата и огнева подготовка“ и „Тероризъм и контратероризъм“), за военнослужещ в катедра „Разузнаване“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „X.X.“. Изисквания към кандидатите: „подполковник“ с код на длъжността 3142 9001; „майор“ („капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 във връзка с чл. 33, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ) с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1011, 1201, 1301, 1321, 1331, 1401, 1501, 1701, 2211, 6901 или 7001; да са придобили образователна и научна степен „доктор“; да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG 6001. Документите да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. и Заповед № ОХ-818 от 11.11.2014 г. на министъра на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на Министерството на отбраната. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България 76, За контакти: тел. 062/618832.

8356

7. – Русенският университет „X.X.“ обявява конкурси за докторанти по следните акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2014/2015 г.

Шифър

Професионално направление

Научна специалност

Форма, брой

Обучаваща

катедра

редовна

задочна

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

-

Педагогика, психология и история

1.2.

Педагогика

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка и ЛФК

2

-

Обществено здраве и социални дейности

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

-

Здравни грижи

2.1.

Филология

Български език

-

1

Български език, литература и изкуство

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание

1

-

Европеистика и международни отношения

3.6.

Право

Гражданско и семейно право

1

1

Частноправни науки

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление на производството

1

-

Мениджмънт и бизнес развитие

3.8.

Икономика

Политическа икономия

2

1

Икономика

Икономика и управление

1

1

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

1

Информатика и информационни технологии

5.1.

Машинно инженерство

Механизация и електрификация в растениевъдството

1

-

Земеделска техника

Механизация и електрификация в животновъдството

1

-

Селскостопански и хидромелиоративни машини

1

1

Механизация и електрификация в растениевъдството

1

1

РНММЛХТ

Подемно-транспортни машини

1

-

Хидравлични машини, системи и хидромеханика

1

Топлотехника, хидравлика и екология

Промишлена топлотехника

1

-

Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

1

Металознание и технология на металите

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Електронизация

1

-

Електроника

Автоматизация на производството

1

-

Автоматика и мехатроника

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

-

Компютърни системи и технологии

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

-

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

-

1

Комуникационни мрежи и системи

1

-

Телекомуникации

Теоретични основи на комуникационната техника

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Системи и устройства за опазване на околната среда в транспорта

-

1

Топлотехника, хидравлика и екология

Автомобили, трактори и кари

1

1

Двигатели и транспортна техника

Двигатели с вътрешно горене

-

1

Управление и организация на автомобилния транспорт

2

1

Транспорт

Машинознание и машинни елементи

-

1

Машинознание, машинни елементи и инженерна графика

ВСИЧКО:

28

16

 

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455, X.X., кабинет 1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово развитие – Конкурси за докторанти.

8322

53. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за професори във: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по Организация и управление извън сферата на материалното производство (организация и управление на социалната сфера) – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по: Професионални заболявания – един; Ревматология – един; Аграрния факултет за: професори в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по: Специални отрасли (пчели) – един; Физиология на животните и човека – един; доценти във: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Микробиология – един; област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Технология на млякото и млечните продукти – един; Педагогическия факултет за: доценти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по: Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация) – един; Специална педагогика (умствена изостаналост) – един; Психология (обща и социална психология) – един; главни асистенти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по: Специална педагогика (интегрирано обучение, умствена изостаналост) – един; Психология – един; Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите, всички със срок 2 месеца; Стопанския факултет за: професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по Народно стопанство (история на народното стопанство – регионално развитие) със срок 3 месеца; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология по Езикознание – немски език, със срок 2 месеца; Ветеринарномедицинския факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по Химия (химия и екология) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: за МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468; за АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466; за ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758; за ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181; за СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403; за ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.

8411

21. – Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент – един, по „Трудово право“ от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“ със срок 4 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000 София, ул. Сердика 4, и на интернет страницата на ИДП: http://ban.ipn-bg.org.

8280

771. – Институтът по електроника при Българската академия на науките, София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (научна специалност „Радиофизика и физическа електроника“) за нуждите на лаборатория „Свръхпроводимост и криоелектроника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по електроника, бул. Цариградско шосе 72, 1784 София.

8347

6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.4. Науки за земята и научната специалност „Минералогия и кристалография“ за нуждите секция „Минералогия и минерални ресурси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205, за справки тел. 02 979 22 88.

8370

217. – Частното висше училище „Колеж по туризъм“ – Благоевград, на основание решение на академичния съвет от 8.09.2014 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав на Колежа по туризъм и раздел ІІ, чл. 18 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурс за редовен главен асистент в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница 2 (бившо І ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26.

8437

55. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Ботевград, ул. Гурко 14, тел.: 0723 68812.

8151

1. – Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, професионално направление 4.3. Биологически науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института – Варна 9000, бул. Приморски 4, тел. 052 62 20 66.

8354

48. – Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява два конкурса за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научни специалности „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и „Общо земеделие“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.

8373

67. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Тополи, община Варна, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

8493

21. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през октомври 2014 г. са продадени следните обекти: 1. ПИ 586, кв. 72, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Св. Климент 43, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „Христи Инвест“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 31 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 6200 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 37 200 лв., изплатени изцяло от купувача; 2. поземлен имот с идентификатор 68134.4092.613 (УПИ VIII – 613, кв. 2), м. НПЗ „Изток“, п. з. Горубляне, обособена част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на район „Младост“, продаден на „Авента“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 69 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 13 800 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 82 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 3. УПИ VI-16, 17, кв. 233, м. Пробив бул. П. Славейков, ул. Алдомировска 138 – 140, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден на „ОК Имот“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 365 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 73 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 438 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 4. УПИ XI-222, кв. 312Е, м. Красно село – Плавателен канал, ул. Пчела 7А, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“, продаден на „Бокал Инженеринг“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 280 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 56 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 336 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 5. помещение към трафопост, София, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев 40, м. НПЗ „Средец“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“, продадено на X.X.X., за 50 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).

8143

73. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на кв. 33, кв. 34, кв. 35 и кв. 36, м. Баклата, с. Войняговци, и протокол № ЕС-О-016 от 3.11.2014 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ, които са изложени в район „Нови Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Нови Искър“.

8301

26. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на ул. Симеоновско шосе от Софийски околовръстен път до о.т. 72 и изменение на плана за регулация на контактните територии на в.з. Симеоново-север, който е изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Витоша“.

8481

39. – Община Бобошево на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“ от км 322+000.00 до км 359+483.52, одобрен със Заповед № РД-02-14-413 от 29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200 и от км 350+340 до км 359+483.52 и изместване на трасето на автомагистралата в участъка от км 330+000 до км 332+960 за землището на гр. Бобошево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“ на Община Бобошево и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8386

27. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект за изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения и е издадена Заповед № РД-09-50 от 25.11.2014 г. на основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК за допълване на Разрешение за строеж № 12 от 27.09.2013 г., издадено на Община Несебър, за обект „Външна водопроводна връзка от съществуващ стоманен водопровод ; 600 за поземлен имот 61056.21.2 по кадастралната карта на Равда, местност Мерата, община Несебър, със следната забележка: 1. Захранването на площадката на ПСО вместо от съществуващ стоманен водопровод да стане от съществуващ чугунен водопровод. 2. Трасето на водопроводната връзка да се изпълни по одобрения със Заповед № РД-09-49 от 11.11.2014 г. подробен устройствен план – парцеларен план. Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение същата може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от съобщаването й на основание чл. 60, ал. 4 АПК.

8407

95. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 55 от 2.09.2014 г., № 56 от 9.09.2014 г. и № 57 от 16.09.2014 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-13-7706-410 от 5.11.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, са разгледани преписки за приемане на планове на новообразуваните имоти в изпълнение на съдебни решения за: местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, относно поземлени имоти 646, 647, 648, 708, 1519, 1522, 1650, 2765, 4142, 4347 КР 517; местност Виница-север – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, област Варна – относно поземлен имот 582, 583; местност Пчелина – селищно образувание, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, относно поземлени имоти 426, 430 и 9525; местност Траката – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, област Варна – относно поземлен имот 5057; местност Акчелар – селищно образувание, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, относно поземлен имот 457; местност Соук солар/Сълзица – селищно образувание, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, относно поземлени имоти 586 и 587; местност Под село, землище с. Звездица, община Варна, област Варна, относно поземлени имоти 819, 820, имот № 113 (стар) по ПКП и имот № 114 (стар) по ПКП. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205 – отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

8363

30. – Община Велинград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация на улици с ос.т. 68-116-117а-118 и ос.т. 116-127 между квартали 8 и 11 по плана на с. Юндола, като се намаляват ширините на улиците от 10 и 8 м на 6 м по съществуващия намясто път. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ І-92, ІІ-91, Х-293 и ІІІ-95, ХІ- 95, ІV-96 в кв. 11, ХІ-85 и ХV-85 в кв. 12 и УПИ І-9, ХVІ-90, ХV-89, ХІV-88, ХІІІ-87, ХІІ-86, ХІ-304 и Х-84 в кв. 8, които се уширяват до новопроектираните улици. Планът е на разположение всеки присъствен ден в общината, ет. 1, ст. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8364

79. – X.X.X. на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 17395.108.1, местност Мочура от землището на гр. Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 17395, община X.X.. Трасето на водопровода преминава през имоти с № 131.52 – път IV клас, публична общинска собственост; № 100.52 – път IV клас, публична общинска собственост; № 111.67 – полски път, публична общинска собственост, и № 111.198 – напоителен канал, публична общинска собственост, от землището на гр. Гоце Делчев, община X.X., област Благоевград. Проектната документация се намира в общинската администрация, гр. Гоце Делчев, стая 101. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.

8274

13. – Община Дупница на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект АМ „Струма“ – ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000.00 до км 359+483.52, одобрен със Заповед № РД-02-14-413 от 29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, което на територията на община Дупница е в участъците от км 322+000 до км 325+500 и от км 328+800 до км 330+000 и изместване на трасето на автомагистралата в участъка от км 330+000 до км 332+960 за землището на гр. Дупница, с. Блатино, с. Баланово и с. Джерман. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8320

37. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за електрозахранване (стълбовна линия НН) на ПИ № 007011 в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на електропровода преминава през имоти № 000699 и № 000708 (общински полски пътища) по КВС на землището на с. Нови хан. Сервитутните зони спрямо оста на електропровода са 4,5 м от едната страна и 1 м от другата и засягат имоти с № 009013, 000707, 009025, 009018, 009019, 007005, 007011, 007020, 000703, 007025, 000704 и 007027 по КВС на землището на с. Нови хан. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на общината.

8482

38. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура: електрозахранване (КЛ 20 kV) и транспортен достъп до ПИ № 004005 в землището на с. Григорево, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасетата на електропровода и транспортният достъп преминават през общински полски пътища № 000168 по КВС на землището на с. Мусачево и № 000327 по КВС на землището на с. Григорево. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на общината.

8483

39. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура: електрозахранване (КЛ 20 kV), водопровод, газопровод и транспортен достъп до ПИ № 021016 в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти всички трасета за техническа инфраструктура преминават през общински полски път № 000293 по КВС на землището на с. Равно поле. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на общината.

8484

42. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: Кабел СрН 20 kV от СРС 222 на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, до БКТП „Север“, с. Лесово, община Елхово, област Ямбол. Проектът за ПУП (парцеларен план) е изложен в отдел „СУ, ОС и ТСУ“ на Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация – гр. Елхово.

8518

43. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: Кабел СрН 20 kV от БКТП „Юг“ до СРС 269 на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, с. Лесово, община Елхово, област Ямбол. Проектът за ПУП (парцеларен план) е изложен в отдел „СУ, ОС и ТСУ“ на Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация – гр. Елхово.

8519

12. – Община гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места (ПУП – ПП) – окончателен проект на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) за обект: „Изместване на участък от въздушен електропровод „ЕЛБА“ от площадка „Радиана“, землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“. Проектът се намира в стая № 103 в дирекция „Устройство на територията и икономически дейности“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8485

15. – Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ е изготвен проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ПУП – ИПР) в обхват между ул. София, жп линия София – Гюешево, ул. Стрелча и уличната регулация на кв. 8, кв. 9 и кв. 10 по плана за регулация на кв. Изток, гр. Кюстендил, община Кюстендил. Възложител на проекта е Община Кюстендил. Проектът и придружаващата го документация се намират в Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8353

3. – Областният управител на област Ловеч на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1 от 25.11.2014 г за обект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надежда обществена ИКТ инфраструктура“, обособена позиция № 1: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе Ловеч – Ябланица – Тетевен – Угърчин, с възложител ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обектът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ и подлежи на въвеждане в експлоатация след издаване на разрешение за ползване от ДНСК по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Разрешението за строеж на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ подлежи на обжалване от заинтересуваните лица, като жалбите се подават чрез областния управител на област Ловеч до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8436

80. – Община Монтана на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопроводно отклонение, преминаващо през ПИ с идентификатор 48489.4.442 – общинска собственост, за захранване на ПИ с идентификатор 48489.4.446 по кадастралната карта на гр. Монтана в м. Лъката. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

8406

62. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект „Външно ел. захранване на лятна къща“ в УПИ ХХVІІІ-737, кв. 55 по плана на СО Инцараки, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през имот ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на м. Юрта, землище гр. Свети Влас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Трасето за полагане на външното ел. захранване се прокарва през имот общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, и учредяване право на прокарване през общински имот с идентификатор ПИ 11538.1.98. Трасето започва от съществуваща мрежа ниско напрежение в полски път от „БКТП кв. 55“ в ПИ 11538.1.3 и преминава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв. 55 по плана СО Инцараки, землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде 9 м и сервитути 0,60 м от двете страни. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8515

29. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV за присъединяване на подстанция „Поморие“ към ВЛ 110 kV „Ахелой“, община Поморие, с дължина на трасето 9364 м и сервитут на елпровода, преминаващи през поземлени имоти: в землище гр. Каблешково – ПИ 0.251 (дере), 0.266 (пасище), 0.373 (дере), 0.778 (полски път), 0.782 (полски път), 0.783 (полски път), 0.784 (полски път), 0.857 (полски път), всички общинска публична собственост; ПИ 10.1 (нива на X.X.X.), 10.11 (нива на X.X.X.), 10.13 (нива на X.X.X.), 10.135 и 10.136 (ниви на X.X.X.), 10.139 (нива на X.X.X.), 10.14 (нива на наследници X.X.X.), 10.17 (нива на X.X.X.), 10.180 (нива на X.X.X.), 10.2 (нива на X.X.X.), 10.20 (нива на X.X.X.), 10.21 (нива на X.X.X.), 10.223 (нива на X.X.X.), 10.258 (нива на X.X.X.), 10.261 (нива на X.X.X.), 10.301 (нива на X.X.X.), 10.8 (нива на X.X.X.-X.), 10.90 (нива на X.X.X.), 11.2 (нива на X.X.X.), 11.97 (нива на X.X.X.), 7.154 (наследници X.X.X.), 7.157 (нива на X.X.X.), 7.158 (нива на X.X.X.), 7.228 (нива на X.X.X.), 7.229 (нива на X.X.X.), 7.307 (нива на X.X.X.), 7.308 (нива на X.X.X.), 7.370 (нива на X.X.X.), 7.371 (нива на X.X.X.), 7.372 (нива на X.X.X.), 7.385 (нива на X.X.X.), 8.215 (лозе на X.X.X.), 8.216 (лозе на X.X.X.), 8.3 (лозе на X.X.X.), 8.316 (лозе на X.X.X.), 8.325 и 8.326 (лозя на Шабан Мустафа Вурал), 8.375 (нива на X.X.X.), 8.6 (лозе на наследници X.X.X.), 8.69 (нива на наследници X.X.X.), 8.7 (лозе на X.X.X.), 8.72 (нива на X.X.X.), 8.79 (нива на X.X.X.), 8.8 (лозе на наследници X.X.X.), 7.162 (нива на „Завентек сървисис България“ – ЕООД), 7.194 и 7.195 (нива на „Ен уай експърт пропъртис“ – ООД), 7.218 (урбанизирана територия на „Милтако пропъртис“ – ЕООД), 7.219 (урбанизирана територия на „Ей джи България“ – ЕООД), 7.295 и 7.296 (ниви на „Завентек сървисис България“ – ЕООД), 7.398 и 7.399 (ниви на „Ен уай експърт пропъртис“ – ООД), 7.411 (урбанизирана територия на „Фокс истейтс Бългерия“ – ЕООД), 8.4 (лозе на „Кей макс холдингс“ – ЕООД), 10.18 (нива на „Лижиос пропъртис“ – ЕООД), 10.23 (лозе на „Лозина естейт“ – ООД, и „Уайн селлар“ – АД), 10.9 (нива на „Андреас Аристиду“ – ЕООД); в землище с. Каменар: ПИ 0.137 – (канали, общинска частна собственост), ПИ 0.138 – (канали, общинска частна собственост); в землище гр. Поморие: ПИ 11.1 – (лозе на X.X.X.), 11.232 – (лозе на X.X.X.), 11.233 – (лозе на X.X.X.), 11.302 – (лозе на X.X.X.), 11.303 – (лозе на X.X.X.), 11.304 – (лозе на X.X.X.), 11.305 – (лозе на X.X.X.), 11.306 – (лозе на X.X.X.), 11.321 – (пасище на X.X.X.), 11.322 – (лозе на наследници X.X.X.), 11.323 – (пасище на наследници X.X.X.), 11.373, 11.377, 11.378 – (полски път, общ. публична собственост), 11.397 – (канали, общ. публична собственост), 11.398 – (полски път, общинска публична собственост), 11.69 – (лозе на X.X.X.), 13.28 – (лозе на X.X.X.), 13.365 – (лозе на X.X.X.), 13.373 – (лозе на X.X.X.), ПИ 13.383 – (лозе на X.X.X.), 13.41 – (лозе на X.X.X.), 13.43 – (лозе на „Джес – 07“ – ЕООД), 13.434 и 13.435 – (лозя на X.X.X.), 13.45 и 13.46 – (лозя на X.X.X.), 13.463 – (лозе на X.X.X.), 13.465 – (лозе на X.X.X.), 13.484 – (лозе на X.X.X.), 13.485 – (лозе на X.X.X.), 13.49 – (лозе на X.X.X.), 13.51 – (лозе на X.X.X.), 13.53 – (лозе на X.X.X.), 13.540 – (X.X.X.), 13.570, 13.572 и 13.573 – (полски път, общинска публична собственост), 13.574 – (път ІV клас, държавна публична собственост), 13.578 – (прокари, общинска публична собственост), 13.59 – (лозе на X.X.X.), 13.60 – (лозе на наследници X.X.X.), 13.61 – (лозе на X.X.X.), 13.62 – (лозе на наследници X.X.X.), 13.63 – (лозе на X.X.X.), 13.64 – (лозе на X.X.X.), 13.65 – (нива на X.X.X.), 14.258 – (нива на наследници X.X.X.), 14.259 – (лозе на Димитър Ат. Севастиянов), 14.26 – (лозе на X.X.X.), 14.261 – (нива на „Рири уайн инвест“ – ЕООД), 14.263 – (нива на X.X.X.), 14.301 – (нива на X.X.X.), 14.308 – (нива на X.X.X.), 14.332 – (лозе на X.X.X.), 14.378, 14.379, 14.380 и 14.381 – (ниви на „Джес – 07“ – ЕООД), 14.395 – (лозе на Веска Ив. Бояджиева), 14.426 – (нива на X.X.X.), 14.447 – (лозе на X.X.X.), 14.499 – (лозе на X.X.X.), 14.600 – (лозе на X.X.X.), 14.632 – (полски път, общинска публична собственост), 14.646, 14.649 – (полски път, общинска публична собственост), 14.658 – (лозе, неидентифициран собственик), 15.1 – (нива на X.X.X.), 15.10 – (нива на X.X.X.), 15.11 – (нива на X.X.X.), 15.12 – (нива на наследници X.X.X.), 15.13 – (нива на X.X.X.), 15.14 – (нива на наследници X.X.X.), 15.408 – (пасище, общинска частна собственост), 15.6 – (нива на X.X.X.), 15.7 – (нива на X.X.X.), 15.8 – (нива на „Телемах“ – ООД), 15.9 – (нива на X.X.X.), 15.93 – (трайни насаждения на X.X.X.), 16.588 – (полски път, неидентифициран собственик), 518.16 – (нива на наследници X.X.X.), 518.2 – (нива на X.X.X.), 518.23 – (нива на X.X.X.), 518.24 – (овощна градина на X.X.X.), 518.3 – (нива на X.X.X.), 518.31 – (овощна градина на X.X.X.), 518.32 – (нива на X.X.X.), 518.38 и 518.39 – (полски път, общинска публична собственост), 518.4 – (нива на X.X.X.), 518.5 и 518.6 – (ниви на X.X.X.), 518.7 – (нива на Анастас Хр. Кюлбасанов), 7.165 – (лозе на X.X.X.), 7.181 – (лозе на X.X.X.), 7.249 – (лозе на X.X.X.), 7.383 – (жп линия, НК „Железопътна инфраструктура“, държавна частна собственост), 7.384 – (полски път, общинска публична собственост), 7.392 – (път ІV клас, общинска публична собственост), 7.399, 7.403, 7.407 – (полски път, общ. публична собственост), 7.67 – (нива на Веселина Ив. Хаджиангурова), 8.150 – (нива на X.X.X.), 8.172 – (нива на X.X.X.), 8.209 – (нива на X.X.X.), 8.225 – (нива на Екатерини Ангелос Тукматси), 8.226 – (нива на наследници X.X.X.), 8.227 – (нива на X.X.X.), 8.228 – (нива на X.X.X.), 8.237 – (нива на X.X.X.), 8.252 – (нива на X.X.X.я), 8.263 – (полски път, общинска публична собственост), 8.267, 8.268 – (пасище на наследници X.X.X.), 8.310, 8.328 – (полски път, общинска публична собственост), 8.331 – (канали, общинска публична собственост), 8.68 – (нива на X.X.X.), 8.70 – (нива, наследници X.X.), 8.83 – (лозе на X.X.X.), 8.84 – (нива на Екатерини Ангелос Тукматси), 8.85 – (нива на X.X.X.), 8.89 – (нива на X.X.X.), 8.90 – (нива на X.X.X.), 8.92 – (нива на X.X.X.), 8.93 – (нива на X.X.X.), 8.95 – (нива на X.X.X.), 8.96 – (нива на X.X.X.), 8.98 – (нива на X.X.X.), 9.122 – (лозе на X.X.X.), 9.123 – (лозе на X.X.X.), 9.152 – (нива на X.X.X.), 9.155 – (нива на X.X.X.), 9.172 – (нива на X.X.X.), 9.189 – (нива на X.X.X.), 9.210 – (нива на X.X.X.), 9.216 – (нива на X.X.X.), 9.217 – (нива на X.X.X.), 9.218 – (нива на X.X.X.), 9.225 – (нива на X.X.X.), 9.239 – (нива на X.X.X.), 9.242, 9.243 – (нива на „Лозина“ – АД), 9.246 – (нива на X.X.X.), 9.253 – (нива на „Ланд девелопмент корпорейшън“ – ЕООД), 9.254 – (овощна градина на X.X.X.), 9.255 – (нива на X.X.X.), 9.256 – (нива на X.X.X.), 9.257 – (нива на X.X.X.), 9.268, 9.269, 9.270, 9.271 – (полски път, общинска публична собственост), 9.272 – (канали, общинска публична собственост), 9.275 – (пасище, общинска частна собственост), 9.276 – (полски път, общинска публична собственост), 9.4 – (нива на X.X.X.), 9.49 – (нива на X.X.X.), 9.53 – (нива на наследници X.X.X.), 9.55 – (нива на X.X.X.), 9.57 – (нива на X.X.X.), 9.58 – (нива на наследници X.X.X.), 9.60 – (нива на X.X.X.), 9.61 – (нива на X.X.X.), 9.64 – (нива на наследници X.X.X.), 9.65 – (нива на X.X.X.), 9.96 – (нива на наследници X.X.X.), 9.97 – (лозе на Панайот А. Бубов). Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8516

30. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУ1 – парцеларен план за обект: „Пътна връзка и полски път до УПИ І-70, 73, 79 и ПИ 011504 на път ІІІ-2085 „Просеник – Горица“ км 27+060 ляво и отвеждаща канализация за пречистени води от УПИ І-70, 73, 79 в местност Бадемите в землището на с. Горица, община Поморие“, а именно: пътна връзка с дължина 960 м, преминаваща от път Руен – Просеник – Горица през поземлени имоти: ПИ 111057 – полски път (собственост на „Винарско имение „Санта Сара“ – АД), ПИ 110058 – лозе (собственост на „Винарско имение „Санта Сара“ – АД), и продължаваща през ПИ 011505 (полски път, собственост на „Винарско имение „Санта Сара“ – АД) до УПИ І-70, 73, 7 и ПИ 011504 и отвеждаща канализация, представляваща открит канал с дължина 532 м, започващ от УПИ І-70, 73, 79, минаващ източно от полския път през ПИ 110508 – нива (собственост на „Винарско имение „Санта Сара“ – АД), и заустен в ПИ 000194 – отводнителен канал (собственост на МЗХ – ХМС). Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на община Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8517

119. – Община гр. Радомир, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, за изместване трасе на съществуващ водопровод с обхват на ПИ 0.40, 29.18, 0.119 и 0.95 по КВС за землището на с. Долна Диканя, община Радомир. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8385

22. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 596 и УПИ II – за жилищно строителство и търговия, в кв. 597, изменение на план за улична регулация от о.т. 3600 до о.т. 3616 между кв. 596 и кв. 597 по плана на гр. Русе. От УПИ II – за жилищно строителство и търговия, се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: ХХIII-370 – за комуникация, и УПИ ХХIV-371 – за жилищно и обществено строителство. Изменя се уличната регулация на ж.к. Чародейка-север от о.т. 3600 до о.т. 3616, като се заличава уличната ос, преминаваща през о.т. 3722, 3721, 3720, 3719, 3718 и 3717. Проектират се нови осови точки от о.т. 10562 през о.т. 10563, 10564 до о.т. 10565, която се включва в о.т. 3616. Новопроектираната улица е с профил 14 м и повтаря изградената на място ул. Зорница. В кв. 596 се обособява нов УПИ ХХХIII-262 – за озеленяване и комуникации. След промяната на уличната регулация УПИ II-1787 в кв. 597 става УПИ ХХV-22. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8273

24. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура – кабел 20 kV от съществуващ стълб 20 kV в имот с идентификатор 63427.32.1 от ВЕП 20 kV – ЕПО „МТП Профилакториум ОАПС“ до трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV в имот с идентификатор 63427.301.78, местност Астарджийца, землище на кв. Средна кула, гр. Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8514

37. – Община Самоков на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на подземен електропровод ниско напрежение до поземлен имот № 019139 в м. Под банята, землището на с. Белчин, община Самоков, преминаващ през общински пътища – имоти № 019145 и № 019144 и общински поземлени имоти № 019142 и № 019075. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8512

34. – Община гр. Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) във фаза окончателен проект за обект: „Трасе на оптична кабелна линия от края на регулацията на гр. Костенец през землищата на с. Костенец, община Костенец, гр. Долна баня, община Долна баня, до началото на регулацията на с. Марица и с. Радуил, община Самоков“, засягащ ПИ № 61604.9.280 в землището на с. Радуил, публична общинска собственост. Проектът на ПУП – ПП се намира в сградата на общинската администрация – гр. Самоков. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до областния управител на Софийска област чрез кмета на община Самоков.

8387

33. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на електронна оптична съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД, от кабелна шахта на път ІV-1082 през с. Вълково до с. Микрево, преминаващ през землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград. Трасето преминава през имоти №: 12471.0.66 – път ІІІ клас, 12471.0.47 – път ІV клас, и 12471.0.38 – път ІІІ клас, землището на община Сандански. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8486

40. – Община Свищов на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава за изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 328010 и (ПИ) № 328014, местност Бурча, по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Вардим, община Свищов, и парцеларни планове (ПП) за установяване трасе на елементи на техническа инфраструктура и засегнатите от него поземлени имоти съгласно специализирани „Електро“ и „В и К“ схеми, както следва: от сервитута на захранващ кабел 20 kV: имот № 147012 – производствен терен, имот № 000330 – общински път, и имот № 328025 – нива; от сервитута на водопроводно отклонение: имот № 000705 и имот № 00059 – път ІІ клас. Проектът се намира в сградата на Община Свищов, ет. 2, стая 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения по проекта до кмета на община Свищов.

8487

19. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на подземен водопровод и електропровод, за захранване на обект в УПИ IV-199 – За жилищно строителство (ПИ № 017199 – проектен) в м. Искилика в землището на с. Ковачево. Дължината на електропровода е около 15 м, от които 9 м са в улична мрежа и 6 м в земеделска територия – ПИ № 017146 (полски път) в землището на с. Ковачево. Трасето започва от съществуващо табло мерене, IP-44, монтирано до СБ стълб № 38, извод „Д“ на Мр НН от ТП2 в с. Ковачево, намиращ се на улица с осови точки 55 – 56 по плана на с. Ковачево, пресича улицата и полския път ПИ № 017146 до ново РТ в ПИ № 017199 (собственост на вложителя). Дължината на трасето на водопровода е около 8 м, от които 2 м в улична мрежа и 6 м в земеделска територия – ПИ № 017146 (полски път) в землището на с. Ковачево. Трасето започва от съществуващ уличен водопровод на улица с осови точки 55 – 56 по плана на с. Ковачево, пресича полски път ПИ № 017146 и достига до границата на имот № 017199 (собственост на възложителя). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8287

20. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план в землището на гр. Септември за трасе на водопровод, който започва от съществуващ водопровод в гр. Септември, минава през общински имоти № 000053 (полски път), № 018076 (полски път), № 018053 (полски път) и достига до имот № 000143, за захранване на ПСОВ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения или предложения по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8389

51. – Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП – парцеларен план за ел. захранване на поземлен имот № 0630238 – стопански двор в землището на с. Срацимир, община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8488

821. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение на действащия план за регулация (ПУП – ПР) на гр. Средец, който предвижда нова улица с о.т. 6, о.т. 469б, о.т 469 и о.т 469а по съществуващия на място път Ямбол – Средец, като елемент на трасето на обект: ЛОТ 2.4 Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък: границата ОПУ Ямбол/ОПУ Бургас – Средец. Предвижда се промяна на УПИ І – за спорт, озеленяване и КОО в квартал 155 и терени в регулацията, граничещи със съществуващия път Средец – Ямбол (срещу кв. 154). Обособяват се два нови квартала: квартал 156 с УПИ І – за обществено строителство, и УПИ ІІ-2215 – за жилищно строителство; квартал 157 с УПИ І – за озеленяване и обществено строителство. Заличават се следните улици: от о.т 653 до о.т 652 (южно от кв. 157); от о.т 469, о.т 661, о.т 651 до о.т 492. Улица с о.т 4, о.т 4а до о.т 4б се ситуира като тупикова. Предвидена е нова улица с о.т 652а до о.т 492 (между кв. 157 и кв. 154). На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Средец.

8384

61. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за пътен надлез „Триводици“ на км 132+592,42 за землището на с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив. Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски и при несъгласие да обжалват в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Община Стамболийски.

8275

531. – Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № ДС-ЗД-389 от 26.11.2014 г. е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива и е издадено Разрешение за строеж № 2 от 26.11.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България“, област Стара Загора, за трасета „Стара Загора – Павел баня“ и „Стара Загора – Братя Даскалови“, с възложител на обекта Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ със седалище и адрес на управление София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6, ЕИК 131516795, представлявана от X.X. – изпълнителен директор. Обектът е трета категория, буква „б“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Местоположение на оптичния кабел: Трасето на оптичния кабел преминава през територията на пет общини в област Стара Загора. Трасето „Стара Загора – Павел баня“ преминава през землищата на: Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, с. Борилово, ЕКАТТЕ 05431, с. Змейово, ЕКАТТЕ 31276, община Стара Загора, с. Ягода, ЕКАТТЕ 87212, с. Тулово, ЕКАТТЕ 73420, община Мъглиж, с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 05431, община Казанлък, с. Виден, ЕКАТТЕ 10954, Павел баня, ЕКАТТЕ 55021, община Павел баня, през урбанизирани и неурбанизирани територии. Общата дължина на трасето по проектната документация е 62 748,52 м, а общата площ на сервитута 24 699,97 кв. м. Трасето „Стара Загора – Братя Даскалови“ преминава през землищата на Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, с. Малка Верея, ЕКАТТЕ 46417, с. Богомилово, ЕКАТТЕ 04738, с. Кирилово, ЕКАТТЕ 36899, с. Лясково, ЕКАТТЕ 44851, с. Елхово, ЕКАТТЕ 27379, с. Сладък кладенец, ЕКАТТЕ 67154, с. Пъстрово, ЕКАТТЕ 59170, община Стара Загора, с. Сърневец, ЕКАТТЕ 70562, с. Съединение, ЕКАТТЕ 70531, с. Найденово, ЕКАТТЕ 51072, с. Марково, ЕКАТТЕ 47305, с. Голям дол, ЕКАТТЕ 15744, с. Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 06183, община Братя Даскалови, през урбанизирани и неурбанизирани територии. Общата дължина на трасето по проектната документация е 56 354,51 м, а общата площ на сервитута 22 541,77 кв. м. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Стара Загора пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8396

66. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10“, към обект: „Път І-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482,80“, в землището на с. Загоре, община Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8489

72. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, в обхват на ПИ с идентификационни № 000285 и 000330 по КВС на с. Мрамор и № 000547, 000537 по КВС на с. Устрем за прокарване на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“, с. Мрамор, до ВС „Устрем“, с. Устрем, община Тополовград, за обекти по Програма „Life 12 NAT/BG/000572 – for safe grid“ с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, при засегнати от трасето на кабела имоти:

ПИ № 000080 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,358 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000081 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,030 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000082 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,030 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000083 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,743 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000207 – землище с. Мрамор, НТП – блато, засегната площ 0,639 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000222 – землище с. Мрамор, НТП – горскостопанска територия, засегната площ 0,080 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – държавна – МЗХ – ДДС;

ПИ № 000226 – землище с. Мрамор, НТП – горскостопанска територия, засегната площ 1,312 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – държавна – МЗХ – ДДС;

ПИ № 000227 – землище с. Мрамор, НТП – горскостопанска територия, засегната площ 0,064 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – държавна – МЗХ – ДДС;

ПИ № 000230 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,035 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000247 – землище с. Мрамор, НТП – горскостопанска територия, засегната площ 0,134 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – държавна – МЗХ – ДДС;

ПИ № 000285 – землище с. Мрамор, НТП – път ІІІ-559, засегната площ 0,291 дка, дължина на трасето в ПИ – 255,52 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000301 – землище с. Мрамор, НТП – пасище, мера, засегната площ 0,015 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000303 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,007 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000304 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,041 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000330 – землище с. Мрамор, НТП – път от РПМ, засегната площ 2,853 дка, дължина на трасето в ПИ – 2110,29 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 058009 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,088 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 059001 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,542 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 059002 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,176 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 059003 – землище с. Мрамор, НТП – залесена нива, засегната площ 0,154 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – „Ставен“ – ООД;

ПИ № 059004 – землище с. Мрамор, НТП – залесена нива, засегната площ 0,330 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 059006 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегнати площи 0,477 дка, дължина на трасето в ПИ – 0м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 059007 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 1,103 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 059009 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,343 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 060004 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,798 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – „Ромфарм компани“ – ООД;

ПИ № 060010, землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,388 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 060011 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,375 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 060012 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,354 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 060013, землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,310 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 060021 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,040 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 061010 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,463 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 061013, землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,754 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 062015 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,040 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 062017 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,567 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 069006 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,014 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 069007 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,014 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 070001 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,842 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 070005, землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,938 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 070006 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,418 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 070015 – землище с. Мрамор, НТП – нива, засегната площ 0,066 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 07017 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,029 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 070018 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,068 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 070019, землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,060дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000111 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,040 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000169 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,003 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000252 – землище с.Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,911 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000260 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,632 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000265 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,323 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000266, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,320 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000268 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,196 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000276 – землище с. Устрем, НТП – пасище, мера, засегната площ 0,193 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – общинска публична;

ПИ № 000280 – землище с. Устрем, НТП – вътрешна река, засегната площ 0,023 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000299 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,632 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000300 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,003 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000535, землище с. Устрем, НТП – пасище, мера, засегната площ 0,026 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000537 – землище с. Устрем, НТП – републикански път ІІІ-559, засегната площ 0,374 дка, дължина на трасето в ПИ – 253,26 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000547 – землище с. Устрем, НТП – републикански път ІІІ-559, засегната площ 4,986 дка, дължина на трасето в ПИ – 4028,62 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000570 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,003 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 091001 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,019 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 091002 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,032 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 109004 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,011 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 109005 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,051 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 110004 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,044 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 110005 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,035 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 162001 – землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,071 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 162002 и ПИ № 162007, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,005 дка и 0,017 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X..

Изготвеният проект за промяна на ПУП – ПП (парцеларен план) се намира в отдел „ОСИРУТ“ („ТСУ“) на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8331

73. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, в обхват на ПИ с идентификационни № 000330, 000084 и № 063013 по КВС на с. Мрамор, за прокарване на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“, с. Мрамор, до СРС № 1 (за ТП „Кариера“) на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, за обекти по Програма „Life 12 NAT/BG/000572 – for safe grid“ с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, при засегнати от трасето на кабела имоти:

ПИ № 000083 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,243 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000084 – землище с. Мрамор, НТП – полски път, засегната площ 0,016 дка, дължина на трасето в ПИ – 3,98 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000207 – землище с. Мрамор, НТП – блато, засегната площ 0,065 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000330 – землище с. Мрамор, НТП – път от РПМ, засегната площ 0,642 дка, дължина на трасето в ПИ – 235,30 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 063013 – землище с. Мрамор, НТП – овощни насаждения, засегната площ 0,005 дка, дължина на трасето в ПИ – 1,93 м, собственост – X.X.X..

Изготвеният проект за промяна на ПУП – ПП (парцеларен план) се намира в отдел „ОСИРУТ“ („ТСУ“) на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8332

74. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, в обхват на ПИ с идентификационни № 000547 и 000548 по КВС на с. Устрем и № 000568 и № 000055 по КВС на с. Срем, община Тополовград, за прокарване на трасе за КСрН 20 kV от ВС „Устрем“ до БКТП „Моста“, с. Срем, община Тополовград, за обекти по Програма „Life 12 NAT/BG/000572 – for safe grid“ с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, при засегнати от трасето на кабела имоти:

ПИ № 000055 – землище с. Срем, НТП – път от РПМ ІІІ-671, засегната площ 0,068 дка, дължина на трасето в ПИ – 21,19 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000057землище с. Срем, НТП – пасище, мера, засегната площ 0,017 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000184 – землище с. Срем, НТП – нива, засегната площ 0,120 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – частна общинска;

ПИ № 000209 – землище с. Срем, НТП – нива, засегната площ 0,096 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – частна държавна;

ПИ № 000556 – землище с. Срем, НТП – полски път, засегната площ 0,007 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000567 – землище с. Срем, НТП – пасище мера, засегната площ 0,641 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – обществени организации – „Джонатан Грейпроп.Дивелъпър“ – ЕООД;

ПИ № 000568, землище с. Срем, НТП – път от РПМ ІІІ-761, засегната площ 1,351 дка, дължина на трасето в ПИ – 531,02 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000684, землище с. Срем, НТП – стопански двор, засегната площ 0,026 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – държавен поземлен фонд – МЗГ;

ПИ № 000714, землище с. Срем, НТП – път от РПМ ІІІ-761, засегната площ 3,558 дка, дължина на трасето в ПИ – 1422,54 м, собственост – държавен поземлен фонд – МЗГ;

ПИ № 000965, землище с. Срем, НТП – дере, засегната площ 0,034 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 001138, землище с. Срем, НТП – полски път, засегната площ 1,684 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 142029, землище с. Срем, НТП – нива, засегната площ 0,054 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 142030, землище с. Срем, НТП – нива, засегната площ 0,152 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – частна общинска;

ПИ № 000111, землище с. Устрем, НТП – пасище, мера, засегната площ 0,039 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – частна общинска;

ПИ № 000150, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,570 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000169, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,007 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000273, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,485 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000276, землище с. Устрем, НТП – пасище, мера, засегната площ 0,392 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000280, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,007 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000299, землище с. Устрем, НТП – вътрешна река, засегната площ 0,047 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична държавна – МОСВ;

ПИ № 000300, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,006 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000547, землище с. Устрем, НТП – път от РПМ ІІІ-761, засегната площ 1,829 дка, дължина на трасето в ПИ – 732,65 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000548, землище с. Устрем, НТП – път от РПМ ІІІ-761, засегната площ 1,698 дка, дължина на трасето в ПИ – 676,19 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 000570, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,006 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 091001, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,039 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 091002, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,064 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 109004, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,023 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 109005, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,104 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 110004, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,090 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 110005, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,072 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 162001, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,118 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 162002, землище с. Устрем, НТП – нива, засегната площ 0,010 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X.;

ПИ № 162007, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,035 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – X.X.X..

Изготвеният проект за промяна на ПУП – ПП (парцеларен план) се намира в отдел „ОСИРУТ“ („ТСУ“) на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8333

75. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, в обхват на ПИ с идентификационни № 000072; 000337 и 000418 по КВС на с. Устрем, община Тополовград, за прокарване на трасе за КСрН 20 kV от СРС № 158 на ВЛ 20 kV, извод „Орешник“, до БКТП „Кошарите“, за обекти по Програма „Life 12 NAT/BG/000572 – for safe grid“ с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, при засегнати от трасето на кабела имоти:

ПИ № 000070 – землище с. Устрем, НТП – пасище с храсти, засегната площ 0,041 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 00072 – землище с. Устрем, НТП – пасище с храсти, засегната площ 0,823 дка, дължина на трасето в ПИ – 79,43 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000337 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,900 дка, дължина на трасето в ПИ – 378,52 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000361 – землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 1,564 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000362 – землище с. Устрем, НТП – залесена територия, засегната площ 1,029 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – държавна частна – МЗГ – ДДС;

ПИ № 000363, землище с. Устрем, НТП – полски път, засегната площ 0,005 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000364, землище с. Устрем, НТП – път VІ клас, засегната площ 2,678 дка, дължина на трасето в ПИ – 1029,53 м, собственост – публична общинска;

ПИ № 000418, землище с. Устрем, НТП – път от РПМ ІІІ-761, засегната площ 2,459 дка, дължина на трасето в ПИ – 973,42 м, собственост – публична държавна;

ПИ № 075004, землище с. Устрем, НТП – изоставена нива, засегната площ 0,123 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – обществени организации – „Земеделска земя“ – АД.

Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8334

2. – Община Чепеларе на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият с Решение № 533 от 10.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Надземен нисконапорен водопровод (хидротехническо съоръжение) за производство на ел. енергия“, за захранване на МВЕЦ „Забърдо“ в поземлен имот № 306036, УПИ І – МВЕЦ, землище с. Малево, община Чепеларе, област Смолян“ с трасе, преминаващо през поземлени имоти № 35 и 173 (проектен имот № 306087), землище с. Малево, собственост на държавата – МОСВ, с начин на трайно ползване – водни течения; поземлени имоти № 177 и 179, землище с. Малево, собственост на ДАГ, с начин на трайно ползване – горски пътища; поземлен имот № 180, землище с. Малево, собственост на Община Чепеларе, с начин на трайно ползване – пътища IV клас; поземлен имот № 178, землище с. Малево, собственост на ДАГ, с начин на трайно ползване – територии, заети от други видове проводи; поземлен имот № 306018 в местност Чанкьово, землище с. Малево, собственост на ДАГ, с начин на трайно ползване дървопроизводителни горски площи; поземлен имот № 205 в местност Козарника, землище с. Малево, собственост на ЕТ „X.X.“, с начин на трайно ползване – естествени ливади; поземлен имот № 306040 в местност Козарника, землище с. Малево, собственост на ДАГ, с начин на трайно ползване – дървопроизводителни горски площи; поземлен имот № 306078 в местност Средно бърдце, землище с. Малево, собственост на ДАГ, с начин на трайно ползване – дървопроизводителни горски площи; поземлени имоти № 307001, 307002, 307003, 307006, 307007, в местност Забърдовска река, землище с. Малево, собственост на ДАГ, с начин на трайно ползване – дървопроизводителни горски площи, и поземлен имот № 307009 в местност Забърдовска река, землище с. Малево, собственост на ЕТ „X.X.“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8388

22. – Областният управител на област Шумен на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № 2 от 24.11.2014 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, София, за обект: „Изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен, широколентов достъп в България посредством изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе Шумен – Венец“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред ВАС.

8362

78. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Трасе на кабелна линия“, за захранване на ПИ № 028058 и ПИ № 028059 в землището на с. Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, община Аврен, област Варна, с дължина на трасето 1150,77 м, с възложители X.X.X. и X.X.X.. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – с. Аврен.

8513

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на X.X.X. от гр. Гоце Делчев против Заповед № 890 от 9.10.2014 г. на кмета на община X.X., с която на основание чл. 36, ал. 2 ЗУТ, становище на Експертния съвет по устройство на територията, изразено в Решение № 5 по протокол № 8 от 6.08.2014 г., и чл. 129, ал. 2 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – работен устройствен план (РУП) за УПИ VІІІ-2083, кв. 51 по плана на гр. Гоце Делчев, като заварената масивна жилищна сграда да се надстрои, без да се спазва изискващото се най-малко разстояние от сградата до съответната имотна граница, е образувано адм. дело № 812/2014 г. по описа на съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.01.2015 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

8375

Административният съд – Плевен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 797/2014 г. по описа на съда с жалбоподатели X.X.X. и X.X.X. от с. Гривица, община Плевен, област Плевен, по оспорване на Заповед № РД-12-701 от 15.08.2014 г. на заместник-кмета на община Плевен, с която е одобрен план за регулация на УПИ № ХІ-425 и ХІІ-424 в кв. 56 по плана на с. Гривица на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 ЗМСМА, § 8, ал. 4 ПРЗУТ, решение по т. 12 на Експертния съвет при Община Плевен по устройство на територията и Заповед № РД-10-1757 от 12.12.2012 г. на кмета на Община Плевен. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявления до съда, които да съдържат: трите имена и адреса, телефон, факс и ел. адрес, ако има такъв, за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, тел., факс и ел. адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и ел. адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на заявителя.

8154

Административният съд – София-град, второ отделение, 41 състав, съобщава, че по искане за обявяване на нищожност на Заповед № 197 от 29.04.1991 г. на председателя на ВрИК на ОНС – Искър, е образувано адм. дело № 7114 от 2014 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.01.2015 г. от 14,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби.

8377

Административният съд – Шумен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила жалба, съдържаща искане за прогласяване нищожността на чл. 15, буква „г“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Нови пазар, приета от Общинския съвет – гр. Нови пазар, по която е образувано адм. д. № 188/ 2014 г. по описа на Административния съд – Шумен. С настоящото обявление се прецизира предметът на жалбата – вместо разпоредбата на чл. 15, буква „г“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Нови пазар, приета от Общинския съвет – гр. Нови пазар, съдържаща се в обявление – ДВ, бр. 93 от 2014 г., жалбата да се счита предявена срещу чл. 15а, буква „г“ от наредбата.

8153

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово, приета с Решение № 451/38/4 от 23.10.2014 г., протокол № 38, на Общинския съвет – гр. Елхово, по което е образувано адм. д. № 246/2014 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 22.01.2015 г. от 10 ч.

8455

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол на изменението и допълнението на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово, прието с Решение № 450/38/3 от 23.10.2014 г., протокол № 38, на Общинския съвет – гр. Елхово. По оспорването е образувано адм. д. № 245/2014 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 15.01.2015 г. от 9 ч.

8456

Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 8963/2014 г. за иск за заплащане на сумата 48 436,41 лв. на основание чл. 189 ЗЗД, заведен от X.X.X. срещу X.X.X. с последен известен адрес София, ж.к. Света Троица, бл. 382, вх. Б, ет. 4, ап. 49, който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.

8527

Софийският градски съд, I гр. отделение, 20 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 2976/2008 г. по установителен иск за собственост досежно дворно място, съставляващо УПИ I от квартал 80 по плана на гр. София, ж.к. Карпузица, община „Витоша“, заведен от X.X.X., действащ като ЕТ „X.X.“, и X.X.X., действащ като ЕТ „X.X. – Рио“, срещу X.X.X., София, бул. В. Левски 11, Люси X.X.X., София, бул. В. Левски 11, Елион X.X.X., София, ул. Цар Иван Асен II № 1, X.X.X., София, ул. Деян Белишки 30, X.X.X., София, бул. В. Левски 1, Никол Надежда Рискон, София, ул. Чаталджа 26, Соланж Лермит, София, ул. Чаталджа 26, Франсоа Ксавиер Иван Ристон, София, ул. Чаталджа 26, Ан-Мари Бернадет дьо Монтенард, София, ул. Чаталджа 26, Люси (Лука) X.X., София, бул. В. Левски 11, Катажина Кащеловиц, София, ул. Светлоструй 6, Ивон Стефани Кашмън, София, ул. Г. С. Раковски 86, Джеймс Джон Шеридън, София, ул. Г. С. Раковски 86, Ан-Мари Рамзай Шеридан, София, ул. Г. С. Раковски 86, и Маргарет Веса Шеридан, София, ул. Г. С. Раковски 86, които като ответници в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.

8526

Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Рукие Моллаоглу с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.01.2015 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д. № 681/2014 г., по чл. 34 ЗС, чл. 341 и сл. ГПК, заведено от Хасибе М. Тахир, Джемил М. Реджеб, Хатче М. Халил, Назиф Р. Ахмед, Сали М. Курт, Сабри М. Сали, Фатме М. Хасан за връчване на съдебни книжа по чл. 131 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8376

Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска колегия, ІV състав, призовава X.X.X. и Мустафа Заим, граждани на Република Турция, с неизвестни адреси, да се явят в съда на 15.01.2015 г. в 9 ч. като ответници по гр. д. № 602/2013 г., заведено от Богослав Д. Петров по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 26 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8374

Пазарджишкият районен съд съобщава на X.X.X. с последен известен адрес в България гр. Белово, ул. Акациева 12, че е ответница по гр.д. № 1882/2014 г. – за развод, заведено от X.X.X.. В двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ ответницата да се яви в канцеларията на съда за получаване препис от ИМ и приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК, като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще й бъде назначен особен представител.

8288

Русенският районен съд, гражданска колегия, V състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Околчица 11, вх. 1, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.01.2015 г. в 9,30 ч., на 9.02.2015 г. в 9,30 ч. и на 9.03.2015 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 3539/2014 г., заведено от Искра Д. Иванова, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8402

Русенският районен съд, 4 гр. с., призовава X.X.X., роден на 17.01.1965 г., от Русе, ул. Ф. Станиславов 1, вх. 1, да се яви в съда на 9.03.2015 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 62/2004, заведено от X.X.X., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8525

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен известен адрес Сливен, кв. Клуцохор, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и приложенията за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 3964/2014 г. с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа с назначен особен представител.

8152

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 80 състав, уведомява, че Хасан Тун, роден на 29.11.1972 г., гражданин на Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в РБ (по смисъла на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина, има качеството на ответник по гр. д. № 39583/2014 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, образувано по предявен иск от X.X.X. с адрес в София, кв. Малашевци, ул. Липов цвят 15, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между тях в София на 30.12.2009 г. граждански брак поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, като се укаже на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата по делото. Ответникът да посочи съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8277

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, уведомява Бердия Киладзе, гражданин на Грузия, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр. д. № 39505/2014 г., образувано по предявен от X.X.X. иск по чл. 49 СК, и му указва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване на книжата по делото, в противен случай ще му бъде назначен особен представител.

8403

Софийският районен съд, гр. колегия, 60 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес от 20.09.2000 г. – София, район „Средец“, ул. Генерал Паренсов 21, вх. А, ет. 1, да се яви в съда на 15.12.2014 г. в 15 ч. като ответник по гр. д. № 5429/1999 г. заведено от X.X.X., с предмет делба на недвижим имот. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8404

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 338/2014 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8504

 

Бургаският окръжен съд на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 2014 по описа на съда за 2013 г. по предявено на 10.10.2013 г. мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – Бургас, с правно основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на иска – 3 875 689,85 лв., срещу X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 3 875 689,85 лв., а именно:

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 9 във връзка с чл. 10, чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):

– апартамент № 12 в Бургас, ж.к. Лазур, бл. 31, вх. Г, ет. 4, със застроена площ 65,11 кв. м, състоящ се от кухня, спалня, дневна, WC, антре, при граници: от изток – зид, от запад – зид, от север – зид, от юг – вътрешен зид, отгоре – апартамент на X.X., отдолу – апартамент на X.X., ведно с избено помещение с площ 3,73 кв. м при граници и съседи: от изток – избено помещение на X.X., от запад – избено помещение на X.X., от север – зид, от юг – зид, ведно с 1,0312 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,0312 % ид.ч. от правото на строеж върху държавно място от 73,75 кв. м. Съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, имотът е с идентификатор 07079.607.31.1.89, при съседи на същия етаж: 07079.607.31.1.88, под обекта 07079.607.31.1.86, над обекта 07079.607.31.1.92, намиращ се в сграда с идентификатор 07079.607.31.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.31;

– 3/12 ид.ч. от полуподземен гараж, намиращ се в Бургас, ж.к. Лазур, бл. 114, с общо маневрено хале в полуподземния гараж на жилищната сграда, състояща се от полуподземен етаж с абонатна станция, партерен, четири жилищни етажа на едно ниво и пет жилищни етажа на друго ниво, по един терасовиден етаж на всяко ниво и подпокривно пространство, построена в УПИ IV-638 в квартал 31 по плана на Бургас, ж.к. Лазур, целият урегулиран с площ 1060 кв. м, при граници на имота: от изток – трафопост, общинско място, от запад – общинско място, от север – ограда на детска градина, от юг – паркинг и общинско място, който полуподземен гараж е с площ 307,32 кв. м и се състои от 12 паркоместа, при граници на целия гараж: от изток – стълбище, гараж № 6 и външен зид, от запад – външен зид, от север – външен зид, от юг – външен зид, стълбище, избени помещения № 19А и № 22А, коридор, заедно с 18,84 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 4,93 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, описан по-горе, при реално ползване на паркомясто № 8, на паркомясто № 9 и паркомясто № 10, при обща граница на трите паркоместа: от изток – паркомясто № 7 и място за маневриране, от запад – външен зид, от север – паркомясто № 11, от юг – външен зид. Съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, имотът е с идентификатор 07079.607.114.1.74, при съседи на същия етаж: 07079.607.114.1.43, над обекта: 07079.607.114.1.69, 07079.607.114.1.70, 07079.607.114.1.68, 07079.607.114.1.71, 07079.607.114.1.67, 07079.607.114.1.66, 07079.607.114.1.64, 07079.607.114.1.61, 07079.607.114.1.72, под обекта – няма, намиращ се в сграда с идентификатор, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.607.114;

– апартамент № 19 в Несебър, ул. Струма 41, вх. Б, ет. 4, на площ 102,97 кв. м, като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 115,07 кв. м, намиращ се на четвърти жилищен етаж, секция Б, състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, две спални, две бани-тоалетни, мокро помещение, антре и две тераси, при граници хоризонтални: от изток – външен зид, от запад – апартамент № 18 и апартамент № 20 на четвърти жилищен етаж и коридор, от север – външен зид, от юг – външен зид, и вертикални: отдолу – апартамент № 14 на трети жилищен етаж, отгоре – апартамент № 24 на пети жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.204.58.1.46, с предназначение: жилище – апартамент на площ 115 кв. м, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори на същия етаж: 51500.204.58.1.47 и 51500.204.58.1.45, под обекта 51500.204.58.1.41 и над обекта 51500.204.58.1.51, ведно с принадлежащото му складово помещение № 54, намиращо се на сутеренния етаж в секция А на площ 13,60 кв. м, както и числящите се към него 1,679 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ и паркомясто № 8 на сутеренния етаж, в секция А, на площ 34,65 кв. м, като площта на паркомястото ведно с общите части възлиза на 37,69 % кв.м, при граници на паркомястото: от изток – стълбищна клетка и асансьор, от запад – паркомясто № 7, от север – избени помещения, от юг – проход, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 51500.204.58.1.132, с административен адрес Несебър, ул. Струма, вх. Б, ет. 1, с предназначение – гараж в сграда на площ 38 кв.м, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори на същия етаж: 51500.204.58.1.124 и 51500.204.58.1.131, както и числящите се към него 0,422 % ид.ч. от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху УПИ, всичките намиращи се в жилищната сграда, застроена на площ 1 012,12 кв.м. с разгъната застроена площ 5 600,01 кв.м, състояща се от секция А, с магазин за промишлени стоки и офиси в партера, застроена на площ 483,88 кв.м., с разгъната застроена площ 2 064,75 кв.м. и секция Б, със супермаркет в партера, застроена на площ 528,24 кв.м с РЗП 2995,26 кв.м, като и двете секции се състоят от сутеренен, партерен, шест жилищни и терасовиден етаж, с идентификатор на сградата 51500.204.58.1, с предназначение жилищна сграда многофамилна, изградена в УПИ IH-561003 в кв. 83 по действащия одобрен ПУП на гр. Несебър, при граници на имота: от три страни улици и край на регулацията, който УПИ съответства на поземлен имот с № 51500.204.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1874 от 13.11.2006 г. на началника на СК – Бургас, целият на площ 1893 кв. м, при съседни имоти: 51500.502.1, 51500.502.5 и 51500.204.2, както и припадащите му се 35,47 ид.ч. от описания подробно по-горе УПИ;

– апартамент № 21 в Несебър, ул. Струма 41, вх. Б, ет. 4, на площ 96,57 кв. м, като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 107,55 кв. м, намиращ се на пети жилищен етаж, секция Б, състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, две спални, две бани-тоалетни, антре и две тераси, при граници хоризонтални: от югоизток – апартамент № 22, коридор и стълбищна клетка, от югозапад – апартамент № 20 в секция А, от север – външен зид, от юг – външен зид и стълбищна клетка, и вертикални: отдолу – апартамент № 16 на четвърти жилищен етаж, отгоре – апартамент № 26 на шести жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.204.58.1.48, с предназначение жилище-апартамент на площ 108 кв. м, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори на същия етаж: 51500.204.58.1.49 и 51500.204.58.1.20, под обекта: 51500.204.58.1.43 и над обекта: 51500.204.58.1.53, ведно с принадлежащото му складово помещение № 38, намиращо се на сутеренния етаж в секция А, на площ 4,40 кв. м, при граници на помещението: от изток – складово помещение № 39, от югозапад – коридор, от север и юг – коридор, както и числящите се към него 1,524 % ид.ч. от общите части на жилищната сграда, застроена на площ 1012,12 кв. м, с разгъната застроена площ 5600,01 кв. м, състояща се от секция А, с магазин за промишлени стоки и офиси в партера, застроена на площ 483,88 кв. м, с РЗП 2064,75 кв. м и секция Б, със супермаркет в партера, застроена на площ 528,24 кв. м, с РЗП 2995,26 кв. м, като и двете секции се състоят от сутеренен, партерен, шест жилищни и терасовиден етаж с идентификатор 51500.204.58.1 с предназначение жилищна сграда многофамилна, и ведно с принадлежащите му съответен процент ид.ч. от правото на строеж върху УПИ III-561003 в кв. 83 по действащия одобрен ПУП на гр. Несебър, имотът на площ 1890 кв. м, при граници на имота: от трите страни – улици и край на регулацията, който УПИ съответства на поземлен имот с № 51500.204.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1874 от 13.11.2006 г. на началника на СК – Бургас, целият на площ 1893 кв. м, при съседни имоти: 51500.502.1, 51500.502.5 и 51500.204.2, както и приспадащите му се 24,97 ид.ч. от описания подробно по-горе УПИ;

– кафе (бивш магазин) в жилищна сграда в Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Струма 50, с обща площ 187,07 кв. м, от които 144,15 кв. м на партерния етаж, включващ зала за посетители – кафе, склад и WC, при граници: от изток – стълбище, вход жилища, асансьорна шахта, и коридор, от запад, север и юг – външни зидове, и 42,94 кв. м в сутерена на сградата, която част се състои от склад, кафе, WC – жени, с умивалник и две клетки и WC – мъже, с умивалник и една клетка, като двата етажа са функционално свързани с изградено между тях стълбище, ведно със съответните 17,569 %, равняващи се на 28,29 кв. м, ид.ч. от общите части на сградата, както и 17,569 % ид.ч. от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, представляващ УПИ № V-13 в кв. 18 по плана на ж.к. Братя Миладинови, Бургас, бивш парцел VII в бивш кв. 359 по плана на гр. Бургас, целият с площ 302 кв. м, при граници на имота: ул. Струма, УПИ II, УПИ I. Съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК имотът е с идентификатор 07079.619.25.1.9, при съседи на същия етаж: няма, над обекта: 07079.619.25.1.11, 07079.619.25.1.10, 07079.619.25.1.13, 07079.619.25.1.12, под обекта: няма, намиращ се в сграда с идентификатор 07079.619.25.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.619.25;

– 102/302 кв. м ид.ч. от УПИ № V-13 в кв. 18, по плана на ж.к. Братя Миладинови, бивш парцел VII в бивш кв. 359 по плана на гр. Бургас, целият с площ 302 кв. м, при граници на имота: ул. Струма, УПИ II, УПИ I. Съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият имот е с идентификатор 07079.619.25, при съседи 07079.619.26, 07079.619.112, 07079.619.23;

– лек автомобил марка и модел „ВАЗ 2107“, pег. № А 1489 АМ, рама XTA210700J0346281, двигател 21039981208, цвят бял, дата на първа регистрация 18.02.1988 г.,дата на придобиване 14.04.2000 г.

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):

– 1/2 ид.ч. от: дворно място, цялото с площ 1200 кв. м, съставляващо УПИ VIII-1206, 1202, в кв. 87 по плана на с. Банево, община Бургас, като частта от имот № 1206 е част от бивше дворище № 316 в бивш квартал 75 и съдържа 950 кв. м, а имот № 1202 – 160 кв. м, придаваеми от имот № 1203 – 70 кв. м, и от имот № 1204 – 20 кв. м, при неуредени регулационни отношения, при граници на парцела: от изток – парцел V-1208, парцел VI-1204, 1205 и парцел VII-1203, от запад – общинско място, от север – парцел И- 1206, от юг – улица. Съгласно скица, издадена от Община Бургас, имотът е УПИ № VIII-1206 в кв. № 87 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, съдържа 1200 кв. м – 695 кв. м от УПИ III – частна общинска собственост, в кв. 92 по плана на кв. Банево, Бургас, при граници: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ IV, от запад – УПИ II-1202, отреден за жилищно строителство, за сумата 41 168 лв. без ДДС. Съгласно скица, издадена от Община Бургас, имотът е УПИ № III – общ. в кв. № 92 по плана на кв. Банево, Бургас, с площ 695 кв. м;

– 472,5 кв. м ид. части от дворно място 630 кв. м, намиращо се в с. Банево, община Бургас, образуващо УПИ II-1202 в кв. 92 по плана на с. Банево, при граници: от север – път, от изток – УПИ III-1202, от юг – УПИ IV-1202, от запад – дере;

– лек автомобил марка и модел „ЛЕКСУС РХ 350“, pег. № А 1131 ВТ, рама JTJHK31U902002654, двигател 2GRA004005, цвят черен, дата на първа регистрация 15.06.2006 г., дата на придобиване 13.06.2006 г.;

– лек автомобил марка и модел „ТОЙОТА ЯРИС 1,4 Д 4 Д“, pег. № А 9111 ВТ, рама VNKKC96310A042099, двигател 1NDD096805, цвят тъмносив металик, дата на първа регистрация 25.08.2006 г., дата на придобиване 25.08.2006 г.;

– мотопед марка и модел „ЯМАХА 50“ с pег. № А4605М, рама № VTLSA226000011233, А133Е0014770, дата на първа регистрация – 4.02.2004 г.

От X.X.X. на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):

– сумата 19 413,30 лв. по банкова сметка BG 56UNCR70001505739859 EUR при „УниКредит Булбанк“ – АД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 2142,35 лв. по банкова сметка BG 82UNCR76302076001591 BGN при „УниКредит Булбанк“ – АД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X..

– сумата 81,95 лв. по банкова сметка BG 53UNCR76301077111924 BGN при „УниКредит Булбанк“ – АД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 12 403,62 лв. по банкова сметка BG 45UNCR70002500916213 EUR при „УниКредит Булбанк“ – АД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 283,71 лв. по банкова сметка BG 80 BUIB 7899 4020 0406 00 при „Сибанк“ – ЕАД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 4696,30 лв. по разплащателна сметка BG35FINV915010BGN06FAJ при „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 790,51 лв. по разплащателна сметка BG62 СЕСВ9790 1091 8979 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 103,47 лв. по разплащателна сметка BG54RZBB91551316146219 при „Райфайзенбанк/България“ – ЕАД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 2279,63 лв. по картова сметка по издадена дебитна карта Виза BG87RZBB91554416146218 при „Райфайзенбанк/България“ – ЕАД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 664,23 лв. по разплащателна сметка BG93RZBB91551416146212 при „Райфайзенбанк/България“ – ЕАД, ведно с лихвата по нея до окончателното й изплащане, с титуляр X.X.X.;

– сумата 31 293,28 лв., която X.X.X., адрес Бургас, ж.к. Лазур 9, вх. 4, ет. 6, дължи на X.X.X. съгласно договор за заем от 1.10.2008 г.;

– сумата 78 233,20 лв., която X.X.X., адрес Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 38, вх. 4, ет. 8, ап. 23, дължи на X.X.X. съгласно запис на заповед от 2.08.2006 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 2.03.2015 г. от 9,30 ч.

В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по делото.

8155

Бургаският окръжен съд на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 874 по описа на съда за 2013 г. по предявено на 22.04.2013 г. мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – Бургас, с правно основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на иска – 2 236 091,35 лв., срещу X.X.X. и X.X.X. за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 2 236 091,35 лв., а именно:

От X.X.X. и Мария Качарава с правно основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 10 ЗОПДИППД (отм.)

1. Земеделски имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141, а именно: нива с площ от 5,376 декара, четвърта категория, намираща се в местността Озунджак Кайрак, масив 24, парцел 30, представляваща имот № 24030 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад. № 000143 – полски път на Кметство с. Димчево, имот № 024002 – нива на наследници на X.X.X., и имот № 024031 – нива на X.X.X., придобит от X.X. с нотариален акт за покупко-продажба № 47, том 27, от 8.08.2005 г. Пазарната оценка към настоящия момент – 83 260 лв.

2. Недвижим имот в Бургас, кв. Долно Езерово, ЕКАТТЕ 99014, представляващ: посевна площ с площ 12,655 декара, четвърта категория, в местността Гюн Гюрмер, парцел 1 от масив 118, имот № 118001 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 118017 – посевна площ на X.X.X. и др., имот № 118018 – посевна площ на X.X.X., кад. № 000309 – полски път общинска собственост, имот № 118002 – посевна площ на X.X.X. и др. и имот № 118022 – посевна площ на X.X.X., придобит от X.X. с нотариален акт за покупко-продажба № 56, том 33, от 8.09.2006 г. Пазарната оценка към настоящия момент – 49 580 лв.

3. Недвижим имот в Бургас, кв. Долно Езерово, ЕКАТТЕ 99014, представляващ: посевна площ с площ 15 декара, трета категория, в местността Курт тепе, парцел 21 от масив 1, имот № 001021 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кадастрален № 000009 – полски път общинска собственост, имот № 001022 – посевна площ на X.X.X., имот № 001024 – посевна площ на X.X.X., имот № 001012 – посевна площ на X.X.X., имот № 001020 – посевна площ на X.X.X., имот № 001019 – посевна площ на X.X.X., и имот № 001018 – посевна площ на X.X.X., придобит от X.X. с нотариален акт за покупко-продажба № 48, том 34, от 13.09.2006 г. Пазарната оценка към настоящия момент – 64 650 лв.

4. Недвижим имот в с. Брястовец, община Бургас, ЕКАТТЕ 06776, представляващ: овощна градина с площ 16,831 декара в местността Менджили кайряк, девета категория, парцел 44 от масив 59, имот № 059044, при граници и съседи: имот № 059022 – овощна градина на X.X.X. и др., имот № 059002 – овощна градина на X.X.X. и др., имот № 059026 – пасище, мера на Община с. Брястовец – остатъчен-2, имот № 059025 – овощна градина, на X.X.X., имот № 059024 – овощна градина, на X.X.X., и имот № 059045 – овощна градина на X.X.X., придобит от X.X. с нотариален акт за покупко-продажба № 176, том 57, от 18.12.2006 г. Пазарната оценка към настоящия момент – 8420 лв.

5. Урегулиран поземлен имот, за който е отреден п. IX в кв. 6 по плана на с. Димчево, област Бургас, целият имот урегулиран от 794 кв. м, при граници на имота: от изток – УПИ X, от запад – УПИ VIII, от юг – улица, и от север – край на регулация, придобит от X.X. с нотариален акт за покупко-продажба № 78, том 33, от 11.09.2006 г. Пазарната оценка към настоящия момент – 31 110 лв.

6. Поземлен имот № 033065 по плана за земеразделяне на землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с площ 3,938 дка, представляващ посевна площ в местността Мехалича, трета категория на земята при неполивни условия, придобит от X.X. с нотариален акт № 18, том 37 от 29.09.2006 г. Пазарната оценка към настоящия момент е 13 900 лв.

7. Лек автомобил марка и модел „Мерцедес Вито 115 ЦДИ“, рег. № А2266 ВК, рама № WDF63970513132474, двигател № 64698250126337, придобит от X.X. с фактура от 28.04.2005 г. Пазарната оценка към настоящия момент – 12 500 лв.

От X.X.X. с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)

1. Сумата от 300 лв., представляваща равностойността на ликвидационните дялове, притежавани от X.X.X. в капитала на „Хелен Строй“ – ООД (в ликвидация), ЕИК 102920322, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 2а, ет. 4, с капитал 10 000 лв., разпределен в 100 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки, от които X.X. притежава 3 дяла по 100 лв., представлявано от ликвидатора X.X.X..

2. Сумата от 1500 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове, притежавани от X.X.X. в капитала на „Хелен Строй ВТ“ – ООД, ЕИК 102918022, pег. по ф.д. № 1086/2005 г. по описа на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 2а, ет. 4, с капитал 5000 лв., разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки, от които X.X. притежава 15 дяла по 100 лв., представлявано от Мария Качарава.

3. Сумата от 100 лв., представляваща равностойността на дружествения дял, притежаван от X.X.X., в капитала на „Хелен строй сервис“ – ООД, ЕИК 102862883, pег. по ф. д. № 2800/2003 г. по описа на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление с. Димчево, община Бургас, ул. 3-та № 12, с капитал 5000 лв., разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки, от които X.X. притежава 1 дял на стойност 100 лв., представлявано от X.X.X..

– Сумата в размер 380 лв., внесена по безсрочен влог IBAN BG 18 BUIB98884001266517 в „Сибанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 510 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 93UBBS 80021078757312 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 68 454,05 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 03UBBS 80021408659618 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 21 514,13 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 66UBBS 80021404813113 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 24 549,86 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 12UBBS 80024028498118 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 77 554,21 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 32UBBS 80024404791410 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 18 147,10 лв., внесена по банкова сметка BG06 UNCR 9660 1014 357314 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2480 лв., внесена по банкова сметка BG 95 BPBI 7937 1018036901 „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр X.X.X..

От X.X.X. и Мария Качарава с правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):

– Сумата от 11 320 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ЕКАТТЕ 99014, посевна площ с площ 37,743 декара, четвърта категория, в местността Гюн Гюрмес, парцел 12 от масив 118, имот № 118012 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 12 650 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти в с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141, а именно: 1. нива с площ 3 декара, пета категория, в местността Лъката, парцел 23 от масив 36, имот № 036023 по плана за земеразделяне, и 2. нива с площ 3 декара, четвърта категория, в местността Кору тарла, парцел 14 от масив 34, имот № 034014 по плана за земеразделяне, продадени с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 4,999 дка, пета категория, намираща се в местността Лъката, парцел 14 в масив 37, представляваща имот пл. № 037014 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 30 860 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 033064 по плана за земеразделяне на землището на кв. Долно Езерово, с площ 7,876 дка, представляващ посевна площ, в местността Мехалича, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141, нива с площ 5 декара, пета категория, намираща се в местността Лъката, парцел 15 в масив 37, представляваща имот пл. № 037015 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 155, том 7 от 14.03.2009 г.

– Сумата от 54 660 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 028027 по плана за земеразделяне на землището на кв. Долно Езерово, с площ 13,950 дка, представляващ посевна площ в местността X.X. сърт, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 9790 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 2,500 дка, трета категория, намираща се в местността Ешмеджика, масив 28, парцел 4, представляваща имот № 028004 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 1650 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 5,500 декара, четвърта категория, намираща се в местността Големия камък, масив 17, парцел 24, представляваща имот № 017024 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 17 180 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 021017 по плана за земеразделяне на землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с площ 4,274 дка, представляваш лозе в местността Биюг башли, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 35 260 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 032009 по плана за земеразделяне на землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с площ 9 дка, представляващ посевна площ, в местността Биюг башли, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 36 730 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 115036, по плана за земеразделяне на землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с площ 9,375 дка, представляващ посевна площ, в местността Пон гюрмес, четвърта категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 27 690 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: 1. нива с площ 17,100 декара, четвърта категория, в местността Йончовата каба, парцел 23 от масив 21, имот № 021023 по плана за земеразделяне, 2. нива с площ 4 декара, четвърта категория, в местността Кьостерджика, парцел 18 от масив 23, имот № 023018 по плана за земеразделяне, и 3. нива с площ 4,625 декара, трета категория, в местността Ешмеджика, парцел 34 от масив 28, имот № 028034 по плана за земеразделяне, продадени с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г. и нотариален акт № 85, том 58, от 19.17.2006 г.

– Сумата 1950 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива 12,999 дка, четвърта категория, намираща се в местността Лъката, масив 36, парцел 5, представляваща имот № 036005 по плана за земеразделяне на землището на с. Димчево, община Бургас, продаден с нотариален акт № 85, том 58, от 19.12.2006 г.

– Сумата от 46 320 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: 1. нива с площ 3,999 декара, четвърта категория, в местността Йончовата каба, парцел 22 от масив 21, имот № 021022 по плана за земеразделяне, и 2. нива с площ 8,625 декара, трета категория, в местността Ешмеджика, парцел 32 от масив 28, имот № 028032 по плана за земеразделяне, продадени с нотариален акт № 85, том 58, от 19.12.2006 г.

– Сумата от 43 120 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 8,625 декара, трета категория, в местността Ешмеджика, парцел 33 от масив 28, имот № 028033 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 85, том 58, от 19.12.2006 г.

– Сумата от 19 990 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 3,999 декара, трета категория, намираща се в местността Ешмеджика, парцел 1 в масив 26, представляваща имот пл. № 026001 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 85, том 58, от 19.12.2006 г.

– Сумата от 2430 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: 1. поземлен имот № 020016 по плана за земеразделяне на землището на с. Димчево, с площ 5 дка, представляващ нива, в местността Йончовата каба, четвърта категория на земята при неполивни условия, и 2. поземлен имот № 020023 по плана за земеразделяне на землището на с. Димчево, с площ 3,501 дка, представляващ нива, в местността Йончовата каба, четвърта категория на земята при неполивни условия, продадени с нотариален акт № 85, том 58, от 19.12.2006 г.

– Сумата от 8400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, представляващ земеделска земя в землището на с. Димчево, община Бургас, с ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 7,001 дка, девета категория на земята, образуваща имот № 016008 – планоснимачен № 8 в масив 16 по плана на местността Големия камък, продаден с нотариален акт за продажба № 117, том 12, от 12.04.2007 г., нотариален акт за продажба № 69, том 1, от 16.01.2007 г., нотариален акт за продажба № 121, том 6, от 26.02.2007 г., нотариален акт за продажба № 155, том 59, от 18.12.2007 г., нотариален акт за продажба № 66, том 48, от 20.11.2006 г., нотариален акт за продажба № 171, том 47, от 20.11.2006 г., нотариален акт за продажба № 65, том 17, от 31.05.2006 г., нотариален акт за продажба № 179, том 36, от 19.08.2008 г., нотариален акт за продажба № 114, том 7, от 6.03.2007 г.

– Сумата от 29 520 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: нива с площ 49,200 дка в м. Чешмеджика, парцел 3 в масив 30, представляваща имот пл.030003 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 18, том 16, от 19.05.2005 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е 29 520 лв. и към датата на отчуждаване е 29 520 лв.

– Сумата от 259 960 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот № 000202 – храсти, IX кат., м. Вятърницата, площ 13,240 дка, и имот № 000203 – храсти, IX кат., м. Вятърницата, площ 119,459 дка, продадени с нотариални актове № 173, том 47, от 20.11.2006 г., № 170, том 18, от 13.06.2006, № 153, том 18, от 12.06.2006 г., № 39, том 55, от 03.12.2007, № 18, том 16, от 17.05.2005 г.

– Сумата от 4470 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 29,801 декара, четвърта категория, намираща се в местността Йончовата каба, парцел 7 от масив 20, представляваща имот № 020007 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 34, том 22, от 30.06.2006 г.

– Сумата от 30 640 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 3,830 дка, пета категория, намираща се в местността Лъката, парцел 29 в масив 39, представляваща имот пл. № 039029 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад. № 000071 – отводнителен канал на МЗГ – ХМС, кад. № 000096 – полски път на кметство с. Димчево, имот № 039027 – нива на X.X.X., и имот № 039028 – нива на X.X.X., продаден с нотариален акт № 187, том 24, от 12.08.2009 г.

– Сумата от 3200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 3,999 декара, четвърта категория, намираща се в местността Кьостерджика, парцел 13 от масив 23, представляваща имот № 8 023013 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 62, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 161 030 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141: нива с площ 13,700 декара, осма категория, намираща се в местността Кору Tарла, масив 35, парцел 7, представляваща имот № 035007 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 175, том 37, от 26.10.2005 г.

– Сумата от 40 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в пететажна жилищна сграда с партерен и тавански етажи, в десния корпус от Дома на техниката в Бургас, ул. Фердинандова 2А, която сграда е построена в парцел 1, кв. 48 по плана на гр. Бургас, при граници на парцела: ул. Фердинандова, ул. Тракийска, ул. Цар Асен, ул. Хр. Ботев, представляващ: склад до асансьора, построен в гореописаната сграда, в партера, с площ 27 кв. м, при граници: от север – стълбище откъм улица Фердинандова, от юг – фасада откъм улица Цар Петър, от запад – сграда на ФНТС, от изток – вход за асансьор, продаден с нотариален акт № 156, том 19, от 29.06.2009 г.

– Сумата от 50 530 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: нива с площ 4,299 дка, четвърта категория, намираща се в местността Кору таpла, масив 35, парцел 9, представляваща имот № 035009 по плана за земеразделяне на землището на с. Димчево, община Бургас, продаден с нотариален акт № 24, том 15, от 13.05.2005 г.

– Сумата от 50 530 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 4,299 дка, четвърта категория, намираща се в местността Кору тарла, масив 35, парцел 10, представляваща имот № 035010 по плана за земеразделяне на землището на с. Димчево, община Бургас, продаден с нотариален акт № 24, том 15, от 13.05.2005 г.

– Сумата от 32 970 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на дворно място с площ 765 кв. м, за което е отреден урегулиран поземлен имот X в кв. 6, продаден с нотариален акт № 156, том 38, от 6.10.2006 г.

– Сумата от 1200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 4 дка, трета категория на земята, образуваща имот № 030018 – парцел № 18 в масив 30 по плана на местността Ешмеджика, продаден с нотариален акт № 94, том 44, от 23.12.2004 г.

– Сумата от 1480 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 4,920 дка, трета категория на земята, образуваща имот № 030016 – парцел № 16 в масив 30 по плана на местността Ешмеджика, продаден с нотариален акт № 94, том 44, от 23.12.2004 г.

– Сумата от 1220 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 4,080 дка, трета категория на земята, образуваща имот № 030017 – парцел № 17 в масив 30 по плана на местността Ешмеджика, продаден с нотариален акт № 94, том 44, от 23.12.2004 г.

– Сумата от 320 880 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот офис № 20, намиращ се на IV етаж от пететажна масивна сграда с партер и тавански етажи в Бургас, застроен на 126 кв. м, при граници: от север – X.X., от юг – ул. Цар Асен, от запад – десен корпус на ФНТС и вътрешен двор, от изток – X.X., отгоре – ББС, отдолу – ОББ, която сграда е построена в парцел I, кв. 48 по плана на гр. Бургас (б. имоти пл.н. 7032, 7033, 7037, 7038, 7039 и 7047 в бивш квартал 251), ул. Фердинандова 2а, при граници на парцела: от север – ул. Фердинандова, от изток – ул. Тракийска, от юг – ул. Цар Асен, от запад – ул. Цар Петър, с обща площ на терена – 950 кв. м, ведно със съответните части на сградата и с правото на строеж, продаден с нотариален акт № 5, том 49, от 23.10.2008 г.

– Сумата от 12 170 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: урегулиран поземлен имот, за който е отреден парцел IX-209 в квартал 21 по плана на с. Димчево, община Бургас, целият с площ 1035 кв. м, продаден с нотариален акт № 18, том 13, от 19.05.2004 г.

– Сумата от 88 100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот дворно място с площ 350 кв. м, образуващо урегулиран поземлен имот VII-86 – парцел седми, за имот планоснимачен номер осемдесет и шести, целият с площ от 351 кв. м, в квартал 7, представляващ част от бивш парцел VI-86, целият с площ от 1080 кв. м, в квартал 7, ведно с построената в това дворно място двуетажна масивна жилищна сграда с разгърната застроена площ от 130 кв. м по плана на с. Димчево, община Бургас, продаден с нотариален акт № 40, том 3, от 10.02.2004 г.

– Сумата от 9500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот № 010186 по плана за обезщетяване на землището на с. Равнец, с площ 10,555 дка, представляващ нива в местността Куру Хенпек, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 65, том 12, от 24.04.2009 г.

– Сумата от 7750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на: 1. овощна градина в землището на с. Равнец, ЕКАТТЕ 61145, община Бургас, област Бургас, с площ 1,502 дка, трета категория, в местността Куру Хендек, съставляваща имот № 021033 по плана за земеразделяне; 2. пасище, мера, в землището на с. Равнец, ЕКАТТЕ 61145, община Бургас, област Бургас, с площ 1,804 дка, от които 0,179 кв. м – шеста категория, и 1,625 кв. м – четвърта категория, в местността Бабачев Кованлък, съставляваща имот № 035002, и 3. нива в землището на с. Равнец, ЕКАТТЕ 61145, община Бургас, област Бургас, с площ 22,298 дка, от които 0,094 кв. м – четвърта категория, 8,398 дка – пета категория, и 13,806 дка – шеста категория, в местността Чаплак баир, съставляваща имот № 018210 по плана за земеразделяне, продадени с нотариален акт № 65, том 12, от 24.04.2009 г.

– Сумата от 12 640 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на: 1. поземлен имот № 018384 по плана на землището на с. Равнец с площ 11,871 дка, от които 10,462 дка – шеста категория на земята, а 1,409 дка – пета категория, представляващ пасище, мера, в м. Бабачев Кованлък, и 2. поземлен имот № 018379 по плана на землището на с. Равнец с площ 30,270 дка, от които 21,185 дка – шеста категория на земята, а 9,085 дка – пета категория, представляващ пасище, мера, в м. Бабачев Кованлък, продаден с нотариален акт № 65, том 12, от 24.04.2009 г.

– Сумата от 4900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 001027 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец, с площ 16,350 дка, представляващ нива в местността Керметлията, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 65, том 12, от 24.04.2009 г.

– Сумата от 2640 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 011035 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец, с площ 8,789 дка, представляващ нива в местността Адата, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 65, том 12, от 24.04.2009 г.

– Сумата от 22 020 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имоти № 015010 (нива с площ от 20,649 дка) и № 015015 (нива с площ от 34,404 дка), продадени с нотариален акт № 14, том 46, от 10.11.2006 г.

– Сумата от 690 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на пасище, мера, с площ 8,637 декара, шеста категория, в местността Чаплак баир, парцел 395 от масив 18, имот № 018395 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 3140 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на: 1. нива с площ 6,217 декара, от които 1,772 декара шеста категория и 4,445 декара четвърта категория, в местността Чамурлията, парцел 80 от масив 17, имот № 017080 по плана за земеразделяне, и 2. нива с площ 4,221 декара, четвърта категория, в местността Чамурлията, парцел 85 от масив 17, имот № 017085 по плана за земеразделяне, продадени с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 3540 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 11,801 декара, трета категория, в местността Керметлията, парцел 30 от масив 6, имот № 006030 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 1760 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 5,865 декара, от които 4,749 декара шеста категория и 1,116 декара четвърта категория, в местността Чамурлията, парцел 111 от масив 17, имот № 017111 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 7470 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на: 1. нива с площ 19,704 декара, трета категория, в местността Керметлията, парцел 59 от масив 6, имот № 006059 по плана за земеразделяне, 2. нива с площ 5,202 декара, четвърта категория, в местността Чамурлията, парцел 663 от масив 18, имот № 018663 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 3390 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 11,300 декара, четвърта категория, в местността Чамурлията, парцел 276 от масив 18, имот № 018276 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 1320 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 003084 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец с площ 4,401 дка, представляващ нива, в местността Керметлията, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 1320 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 003085 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец с площ 4,401 дка, представляващ нива, в м. Керметлията, трета категория на земята по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 210 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 035009 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец с площ 0,920 дка, представляващ пасище, мера, в местността Бабачев кованлък, от които 0,355 дка четвърта категория на земята при неполивни условия и 0,565 дка – шеста категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на: 1. поземлен имот № 001035 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец с площ 5,782 дка, представляващ нива, в местността Керметлията, трета категория на земята при неполивни условия; 2. поземлен имот № 018161 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец, с площ 4,090 дка, представляващ нива в местността Бабачев кованлък, пета категория на земята при неполивни условия, и 3. поземлен имот № 004162 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец с площ 3,467 дка, представляващ нива, в местността Керметлията, трета категория на земята при неполивни условия, продадени с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 1600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 002189 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец, с площ 5,321 дка, представляващ нива, в местността Керметлията, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 1060 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 010195 по плана за земеразделяне на землището на с. Равнец с площ 3,547 дка, представляващ пасище, мера, в местността Куру хендек, трета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 18 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 61 декара, трета категория, в местността Керметлията, парцел 3 от масив 2, имот № 002003 по плана за земеразделяне, от който имот са образувани следните имоти: имот № 002062 с площ 20,500 декара, трета категория, новообразуван парцел 62 от масив 2, имот № 002063 с площ 20,500 декара, трета категория, новообразуван парцел 63 от масив 2, имот № 002065 с площ 10 декара, трета категория, новообразуван парцел 65 от масив 2, и имот № 002066 с площ 10 декара, трета категория, новообразуван парцел 66 от масив 2, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 6000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Равнец, община Бургас, ЕКАТТЕ 61145, представляващ нива с площ 20 декара, от които 2,180 декара трета категория и 17,820 декара четвърта категория, в местността Керметлията, парцел 79 от масив 4, имот № 004079 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 166, том 11, от 17.04.2009 г.

– Сумата от 2550 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Изворище, община Бургас, ЕКАТТЕ 32425: залесена територия с площ 15 декара, девета категория, в местността Бъзито, парцел 11 от масив 89, имот № 089011 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 9520 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Братово, община Бургас, ЕКАТТЕ 06152: нива с площ 9,517 декара, от които 3,321 декара четвърта категория и 6,196 декара трета категория, в местността Кабата, парцел 29 от масив 5, имот № 005029 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 9500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Братово, община Бургас, ЕКАТТЕ 06152: нива с площ 9,499 декара, шеста категория, в местността X.X. баир, парцел 7 от масив 8, имот № 008007 по плана за земеразделяне, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 17 080 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот в с. Брястовец, община Бургас, ЕКАТТЕ 06776: нива с площ 34,170 декара, в местността Ачмата, от които 15,662 декара девета категория и 18,508 декара четвърта категория, парцел 82 от масив 100, имот № 100082, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 1120 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на: 1. недвижим имот в с. Брястовец, поземлен имот № 078107 по плана за земеразделяне на землището на на с. Брястовец, с площ 0,998 дка, представляващ лозе в местността Инджеолу, девета категория на земята при неполивни условия, 2. поземлен имот № 078126 по плана за земеразделяне на землището на с. Брястовец, с площ 1,246 дка, представляващ лозе, в местността Инджеолу, девета категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 2680 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти в с. Равнец, община Бургас, ЕКАТТЕ 61145: 1. нива с площ 3,162 декара, трета категория, в местността Керметлията, парцел 128 от масив 2, имот № 002128 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 002127 – нива на X.X.X., имот № 002040 – нива на насл. на X.X.X., кад. № 002061 – полски път на кметство с. Равнец – пътища и др., и имот № 002042 – нива на насл. на X.X.X.. Върху имота има следните ограничения: Право на преминаване за имоти № 002124, 002125, 002126 и 002127, 2. нива с площ 3,110 дка, четвърта категория, в местността Чамурлията, парцел 72 от масив 17, 3. лозе с площ 1,602 дка, от които 0,441 декара пета категория и 1,161 дка трета категория, в местността Чамурлията, парцел 40 от масив 29, имот № 029040 по плана за земеразделяне, продадени с нотариален акт № 83, том 13 от 12.05.2009 г.

– Сумата от 11 520 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Миролюбово, ЕКАТТЕ 48409, община Бургас, област Бургас, а именно: поземлен имот № 003001 по плана за земеразделяне на землището на с. Миролюбово, с площ 9,600 дка, представляващ посевна площ, в местността Домузорман, четвърта категория на земята при неполивни условия, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 1870 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 019045 по плана за земеразделяне на с. Драганово с площ 9,351 дка, представляващ нива в местността Лъджата, четвърта категория на земята, продаден с нотариален акт № 83, том 13, от 12.05.2009 г.

– Сумата от 4200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 15,100 декара, пета категория, в местността Лъката, парцел 33 от масив 36, имот № 036033 по плана за земеразделяне на с. Димчево, община Бургас, ЕКАТТЕ 21141, при граници и съседи: имот № 036034 – нива на X.X.X., кад. № 000069 – отводнителен канал на МЗГ – ХМС, имот № 036029 – нива на X.X.X., имот № 036028 – нива на X.X.X., и имот № 036002 – нива на X.X.X., продадена с нотариален акт за покупко-продажба № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 30 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 3,830 дка, пета категория, намираща се в местността Лъката, парцел 28 в масив 39, представляваща имот пл. № 039028 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 039005 – нива на насл. на X.X.X., кад. № 000071 – отводнителен канал на МЗГ – ХМС, имот № 039029 – нива на X.X.X., и имот № 039027 – нива на X.X.X., продадена с нотариален акт за покупко-продажба № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 1270 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 8,500 дка, пета категория, в местността Лъката, имот № 040042, по плана за земеразделяне на с. Димчево, община Бургас, продаден с нотариален акт № 85, том 58, от 19.12.2006 г.

– Сумата от 2660 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива в местността Големия камък с площ 9,500 дка, четвърта категория, представляваща имот № 017023, по плана за земеразделяне в землището на с. Димчево, община Бургас, продадена с нотариален акт № 155, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 240 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива в местността Йончовата каба с площ 3 дка, четвърта категория, представляваща имот № 021029 по плана за земеразделяне в землището на с. Димчево, община Бургас, продадена с нотариален акт № 187, том 24, от 12.08.2009 г.

– Сумата от 1470 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива с площ 5,249 дка, пета категория, в местността Лъката, в парцел 11, в масив 37, представляваща имот планоснимачен № 037011, по плана за земеразделяне в землището на с. Димчево, община Бургас, продадена с нотариален акт № 187, том 24, от 12.08.2009 г.

– Сумата от 26 230 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 085089 с площ 6,694 дка в землището на кв. Долно Езерово в Бургас, в местността Лозята, с начин на трайно ползване посевна площ, четвърта категория, продадена с нотариален акт № 62, том 7, от 14.03.2009 г.

– Сумата от 11 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, с pег. № А 1472 КВ, съгласно справка с изх. № РК-9758 от 16.09.2009 г. на ОДИ Бургас – сектор ПП „КАТ“, придобит февруари 2008 г., отч. на 13.01.2009 г.

– Сумата от 34 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Хонда“, модел „ЦРВ“, с pег. № А 8441 ВК, съгласно справка с изх. № РК-9758 от 16.09.2009 г. на ОДИ Бургас – сектор ПП „КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба от 17.10.2005 г. и собственост до 27.12.2006 г.

От Мария Качарава с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):

– Сумата от 1700 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове, притежавани от Мария Качарава в капитала на „Бритиш къмпани“ – ООД, ЕИК 102914114, pег. по ф. д. 757/2005 г. по описа на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 2а, партер, с капитал 5100 лв., представлявано от X.X.X..

– Сумата от 100 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове, притежавани от Мария Качарава в капитала на „Росболстрой“ – ООД, ЕИК 102889179, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 2а, ет. 4, с капитал 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв., от които Мария Качарава притежава 1 дял с номинална стойност 100 лв., представлявано от Мария Качарава.

– Сумата от 2 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове, притежавани от Мария Качарава, в капитала на „Рудком“ – ООД, ЕИК 201877926, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, комплекс Калия, вх. В, офис 3, с капитал 8 лв., разпределен в 8 дяла по 1 лв., от които Мария Качарава притежава 2 дяла с номинална стойност 1 лв. всеки, представлявано от Мария Качарава.

– Сумата от 10 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове, притежавани от Мария Качарава в капитала на „Марвика голд“ – ЕООД, ЕИК 202016172, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37, палата № 5, офис 103, с капитал 10 лв., разпределен в 10 дяла по 1 лв., в което Мария Качарава е едноличен собственик на капитала и представляващ дружеството.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 2.03.2015 г. в 11 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по делото.

8278

Видинският окръжен съд с протоколно определение от 28.11.2014 г. по ч.т.д. № 515/2014 г. по описа на ВОС на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава длъжника и кредиторите на „Фанти – Г“ – ООД (в несъстоятелност), с ЕИК 105551161, със седалище и адрес на упарвление Видин, ул. Дунавска 26 – „Токуда банк“ – АД, „Юробанк България“ – АД, „ОББ“ – АД, „КТБ“ – АД, „Гама консулт – X.X. и сие“, „Български корабостроителници“ – АД, „Интернешунул медикъл дистребюшън“ – ЕООД, „Медикал експрес“ – АД, „Медилаб“ – ЕООД, ЕТ „Людал – X.X.“, „Евромаркет аутомотив“ – АД, ЕТ „Бени – X.X.“, „Цифрова компания“, „Люнеди“ – ЕООД, „Нурст България“ – АД, Асансьорни сервизи, Линзаг Бестатунг Австрия, ДАФ Ивеко, „Домарин“ – ЕООД, за съдебно заседание, което ще се проведе на 6.01.2015 г. в 10 ч. в зала № 13, ет. 2 в сградата на Съдебна палата – Видин, пл. Бдинци 1, във връзка с постъпила молба по чл. 679 ТЗ от „ОББ“ – АД, и „Интерлийз“ – ЕАД.

8498

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписа по ф.д. № 3000/2003 г. за политическа партия „Инициатива за Ботевградска община“ следните промени, приети на общото събрание, проведено на 16.04.2014 г.: вписа като членове на управителния съвет X.X.X. – председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписа като председател на управителния съвет председателя на партията съгласно чл. 10, ал. 3 от устава на партията – X.X.X.; вписа като членове на контролния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X. с председател на контролния съвет X.X.X.; вписа преизбрания председател на партията X.X.X., която ще представлява партията съгласно чл. 11, ал. 1 от устава на партията.

8528

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Ботев“ 57 СУ, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.01.2015 г. в 10 ч. на адрес: София, район „Красна поляна“, ул. Иван Перчемлиев 41, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на участниците в общото събрание ще се извършва между 9 и 10 ч. на 12.01.2015 г.

8345

1. – Управителният съвет на сдружение НАПИМС, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.01.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Н. Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на НАПИМС за периода ян. – дек. 2014 г.; 2. приемане на финансовия отчет на НАПИМС за периода ян. – дек. 2014 г.; 3. приемане на проектобюджета на НАПИМС за периода ян. – дек. 2015 г.; 4. избор на нов член на УС; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НАПИМС могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.

8382

3. – Съветът на настоятелите на СНЦОП „Училищно настоятелство при 49 ОУ „Бенито Хуарес – Надежда“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 16 , ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Училищното настоятелство при 49 ОУ „Бенито Хуарес – Надежда“ на 15.01.2015 г. в 18,30 ч. в София, ул. Константин Фотинов 4, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността и годишния счетоводен отчет на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на настоятелството (СН) за дейността му през 2008 – 2014 г.; 3. избор на нов съвет на настоятелството; 4. приемане на предлагания от СН годишен бюджет за 2015 г.; 5. приемане на промени в устава на сдружението; 6. разни. На основание чл. 17 от устава на Училищното настоятелство при 49 ОУ „Бенито Хуарес – Надежда“ и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете му. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, ще се проведе на същото място при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

8348

1. – Управителният съвет на Сдружение за Изгрев – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.01.2015 г. в 18 ч. в София, ул. Драган Цанков 36, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Сдружение за Изгрев – София, през 2014 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание започва в 19 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

8346

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб по лека атлетика „Атлетик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19.01.2015 г. в 17 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението – София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1, ет. 7, ап. 24, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2013 г.; 2. приемане на цялостен отчет и доклад на управителния съвет за дейността на сдружението през изминалата 2013 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им през 2013 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8555

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български национален комитет на ИКОМ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на адрес: София, район „Възраждане“, ул. Опълченска 66, на 22.01.2015 г. в 16 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на доклад с годишен финансов отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на програма и основни насоки за дейността през 2015 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за 2015 г.; 4. избиране на регистриран одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2015 г.; 5. приемане на промени в устава; 6. приемане на нови членове на сдружението; 7. приемане на промени в ръководните органи; 8. приемане на решение относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществени вноски; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Всички необходими документи във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на посочения по-горе адрес.

8341

71. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 23.01.2015 г. в 14 ч. в София, Студентски град, ул. Акад. Жак Натан 10, ап. 506, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на УС за дейността на БАРМП; 2. доклад на председателя на контролната комисия на сдружението; 3. избор на управителен съвет и на председател на УС; 4. обсъждане на политиката за членство и промени в устава на БАРМП; 5. приемане на насоки за работа на сдружението през 2015 г.; 6. разни. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение в офиса на сдружението на посочения адрес.

8454

1. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация за пренатално възпитание“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.01.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 6-ти септември № 26Б, ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; подготовка на необходимите документи; 2. отчет за дейността на УС; 3. избиране на председател и членове на УС; 4. решаване на организационни въпроси.

8458

131. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Институт за социални ценности и структури „X.X.“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 26.11.2014 г. свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26.01.2015 г. в 10 ч. в София, бул. Джеймс Баучер 23, при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; 2. приемане на изменения в устава на сдружението; 3. разни. Регистрацията започва в 9,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението.

8522

1. – Управителният съвет на сдружение „Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.01.2015 г. в 13 ч. в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94, залата на НМА, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода 2010 – 2015 г.; 2. одобряване на годишен счетоводен отчет на сдружението; 3. освобождаване членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им през отчетния период; 4. промени в устава на сдружението; 5. промени в състава на управителния съвет на сдружението. При липса на кворум за вземане на решения на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8340

1. – Управителният съвет на Асоциация на екскурзоводите в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на АЕБ и решение на управителния съвет от 1.12.2014 г. свиква редовно общо събрание на асоциацията на 30.01.2015 г. в 14 ч. в София, Интерекспо Център, бул. Цариградско шосе 147, зала „Мусала“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на АЕБ през 2014 г.; 2. отчет на ревизионната комисия за 2014 г.; 3. представяне на основните насоки в програмата за работа на УС на АЕБ през 2015 г.; 4. приемане на бюджет на АЕБ за 2015 г.; 5. разни: 5.1. обсъждане на размера на хонорарите; 5.2. обсъждане на размера на членския внос; 5.3. уебсайт на АЕБ; 5.4. други. Поканват се всички членове на асоциацията да вземат участие в общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на АЕБ в София, ул. Триадица 6, офис 408, от 29.12.2014 г. до 30.01.2015 г. в работни дни от 10 до 16,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на АЕБ събранието ще се счита за редовно и ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

8530

1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на консултантските фирми“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.02.2015 г. в 11 ч. в София, кв. Слатина, ул. Проф. X.X. 18, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. промяна в устава; 2. освобождаване на членове на управителния съвет; 3. приемане на нови членове на управителния съвет; 4. други въпроси, касаещи дейността и развитието на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно – от 12 ч. същия ден, на същото място, при същия дневен ред и е законно независимо от броя на присъстващите членове.

8380

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Институт по публична администрация на сигурността“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 3.02.2015 г. в 11 ч. в София, кв. Слатина, ул. Проф. X.X. 18, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. промяна в устава; 2. представяне и разискване на доклад за дейността на сдружението през 2014 г.; 3. представяне и разискване на доклад за финансовото състояние на сдружението; 4. освобождаване на членове на управителния съвет; 5. приемане на нови членове на управителния съвет; 6. предложения за обсъждане на други актуални за развитието на сдружението въпроси и насоки за развитие. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късноот 12 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

8381

2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Тенис клуб „X.X. университет“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.02.2015 г. в 10 ч. на адреса на управление на сдружението: София, бул. Цар Освободител 15, Софийски университет, каб. 120, Департамент по спорт, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на УС през 2014 г.; 2. приемане промени в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани със събранието, са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление.

8494

67. – Управителният съвет на Национална асоциация „ХоРеКа“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно отчетно събрание на асоциацията на 7.02.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциацията за 2014 г.; 2. отчет за контролния съвет на асоциацията за същия период; 3. освобожаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2014 г.; 4. предложения за приемане на нови членове; 5. приемане на бюджета на асоциацията за 2015 г.; 6. съвместни участия в предстоящи изложения през 2015 г.; 7. общи и опреративни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

8453

1. – Управителният съвет на СК „Вдигане на тежести – Асеновец“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на клуба свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на клуба на 11.02.2015 г. в 18 ч. в сградата на пл. Акад. X.X. 2, Асеновград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на клуба за изминалия период; 2. избор на управителен съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на клуба или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на членовете за участие започва в 17 ч. в деня на събранието и на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали са на разположение на членовете в сградата на пл. Акад. X.X. 2, Асеновград, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8506

1. – Управителният съвет на СК „Борба – Асеновец“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на клуба свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на клуба на 12.02.2015 г. в 18 ч. в сградата на пл. Акад. X.X. 2, Асеновград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на клуба за изминалия период; 2. избор на управителен съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на клуба или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на членовете за участие започва в 17 ч. в деня на събранието и на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали са на разположение на членовете в сградата на пл. Акад. X.X. 2, Асеновград, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8507

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство „X.X.X.“, Божурище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2015 г. в 18 ч. в гр. Божурище, бул. Иван Вазов 10, в сградата на СОУ „X.X.X.“ при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на УН; 2. избор на членове на съвета на настоятелите; 3. избор на председател на настоятелството; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. същия ден и на същото място при посочения дневен ред.

8412

80. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Асоциация за защита правата на децата „Деца под дъгата“, Ботевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 8.01.2015 г. в 18,30 ч. в седалището на сдружението в Ботевград, ул. Патриарх Евтимий 9, при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на управителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. приемане на решение по чл. 40 от устава; 5. приемане на нови членове на сдружението; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 23 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8303

21. – Управителният съвет на Младежко движение за развитието на селските райони в България (МДРСРБ), Ботевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 2.02.2015 г. в 17,30 ч. в малкия салон на читалище „X.X.“ в Ботевград, при следния дневен ред: 1. освобождаване на X.X.X. от управителния съвет на МДРСРБ; 2. избор на нов член на управителния съвет на МДРСРБ. Всички членове на сдружението са поканени да участват в общото събрание.

8461

1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „X.X.X.“ при ГРЕ „X.X.X.“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.02.2015 г. в 17 ч. в сградата на ГРЕ „X.X.X.“ в Бургас, бул. Стефан Стамболов 19, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет на училищното настоятелство; 2. избор на нови членове на управителния съвет на училищното настоятелство; 3. освобождаване на членовете на контролния съвет на училищното настоятелство; 4. избор на нови членове на контролния съвет на училищното настоятелство; 5. приемане на нов устав на училищното настоятелство; 6. приемане на нови членове на училищното настоятелство. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

8457

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на ОУ „Стефан Караджа“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 и сл. от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 12.01.2015 г. в 17 ч. във Варна, ул. Братя Бъкстон, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 2. избор и представяне на председателя на събранието; 3. доклад за дейността на сдружението за изминалия период; 4. разисквания по доклада; 5. доклад за финансовото състояние на сдружението, определяне и приемане на бюджета за 2015 г.; 6. освобождаване на стари членове; 7. приемане на нови пълноправни членове; 8. избор на нови членове в УС; 9. приемане на промени в устава; 10. предложения за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдружението. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Членовете на сдружението участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени за това лица. При липса на кворум на основание чл. 25 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18 ч.

8531

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ай Би Ай Развитие“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.01.2015 г. в 14 ч. във Варна, бул. Сливница 70, ет. 2, офис 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. вземане на решение за приемане на още четирима членове в сдружението; 3. вземане на решение за преобразуване на сдружението от частна полза в общественополезна такава; 4. приемане на промените в устава на сдружението; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.

8344

1. – Управителният съвет на сдружение „Акционери на Бивша ББК – Велинград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.02.2015 г. в 14 ч. в Информационния център – кв. Лъджене (бившите Хали), при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението във връзка с членствени правоотношения и приемане на нови членове; 2. оправомощаване на председателя на сдружението да представлява сдружението във връзка с издаването на нотариален акт и изразходване на средствата събрани от членовете за издаване на същия; 3. изключване на членове и приемане на нови; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8505

2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по пожаро-приложен спорт „Вида-плам“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.01.2015 г. в 9 ч. във Видин, ЮПЗ, РСПБЗН – Видин, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС; 2. промяна на устава; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на председател на УС; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8264

22. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква редовно общо събрание на 24.01.2015 г. в 10 ч. в зала № 13 на Окръжния съд – Видин, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и взема решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избиране на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. обсъждане и приемане на решение за покупка на недвижим имот; 7. разни.

8378

72. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч. в зала БЗНС, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2014 г.; 2. отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2014 г.; 3. доклад за дейността на контролния съвет; 4. отчет за дейността на дисциплинарния съд; 5. приемане на бюджета на съвета на колегията за финансовата 2015 г.; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете на колегията да участват лично или чрез писмено упълномощен представител.

8158

69. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 24 и 25 януари 2015 г. в 9,30 ч. в конферентната зала на ТЕРА МОЛ в Габрово, бул. Могильов 47, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2014 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на колегията за следващата финансова година; 5. избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8160

33. Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Добрич, на основание чл. 81 ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатската колегия на 31.01.2015 г. в 9 ч. в Добрич в „Международен колеж“ – ООД, Добрич, ул. България 3, зала „Албена“, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2014 г. и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избиране на делегати за общото събрание на адвокатите на страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8291

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Настоятелство на Целодневна детска градина № 7 „Първи юни“, Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 22.01.2015 г. в 17,30 ч. в занималнята за група „Слънчеви зайчета“ в ЦДГ № 7 „Първи юни“ – Карлово, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството за 2013 – 2014 г.; 2. финансов отчет за 2013 – 2014 г.; 3. обсъждане на предложения за събиране на членския внос; 4. избор на нов управителен съвет и председател; 5. обсъждане и приемане на план за дейността на настоятелството през 2015 г.; 6. разни.

8414

28. – Управителният съвет на сдружение Търговско-промишлена палатаМонтана, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението свиква годишно отчетно-изборно събрание на 30.01.2015 г. в 17 ч. в Монтана, бул. Трети март 98, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за периода 2011 – 2014 г.; 2. промени в устава; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на контролен съвет; 5. разни.

8266

11. – Управителният съвет на Клуба на културните дейци, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо организационно събрание на клуба на 24.01.2015 г. в 11 ч. в залата на клуба при следния дневен ред: 1. доклад на председателя на клуба за клубния живот в момента; 2. избор на нов управителен съвет.

8323

18. – Управителният съвет на сдружение „Гребен клуб „Буря“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2015 г. в 18 ч. в Плевен, ул. Вардар 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад на УС за дейността на сдружението през 2014 г.; 2. обсъждане и одобряване на финансовия отчет на УС на сдружението за 2014 г.; 3. приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС на сдружението за дейността им през 2014 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за промени в УС на сдружението; 5. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 6. обсъждане и промяна на размера на членския внос на сдружението; 7. освобождаване и приемане на нови членове на сдружението; 8. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8157

57. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Пловдивско колоездачно дружество „Цар Симеон“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 24.01.2015 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Кукленско шосе 30, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“; 2. освобождаване на нередовни членове на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“; 3. приемане на спортния отчет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.; 4. приемане на финансовия отчет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.; 5. смяна на членове на управителния съвет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ чрез освобождаване на стари и приемане на нови; 6. приемане на спортния план за 2015 г.; 7. приемане на финансовия бюджет за 2015 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

8342

1. – Управителният съвет на „Бултиш – дружество на български и турски бизнесмени“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на членовете на 11.02.2015 г. в 18 ч. на адрес: Пловдив, ул. Владая 3, Сити хотел, в конферентната зала на хотела, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2013 – 2014 г.; проект за решение – ОС приема отчет за дейността на сдружението през 2013 – 2014 г.; 2. финансов отчет за 2013 – 2014 г.; проект за решение – ОС приема отчет за 2013 – 2014 г. и освобождава от отговорност членовете на УС; 3. избор на нов УС; проект за решение – ОС приема предложения УС; 4. избор на нов КС; проект за решение – ОС приема предложения УС; 5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Събранието е открито и за нечленове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8413

58. – Адвокатският съвет на Русенската адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 ЗА кани членовете на общо годишно отчетно събрание на 24 – 25.01.2015 г. в 9,30 ч. в залата на колегията в Русе, ул. Александровска 71, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на АС през отчетната 2014 г.; 2. финансов отчет; 3. доклад на контролния съвет; 4. отчет на дисциплинарния съд; 5. приемане бюджета на съвета на колегията за 2015 финансова година; 6. покупка на недвижим имот с вземане на кредит; 7. избор на делегати за общото отчетно събрание на адвокатите в страната; 8. разни.

8460

28. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Тежкоатлетически спортен клуб“, Русе, на основание чл. 26 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.01.2015 г. в 16 ч. в Русе, ул. Драма 4, спортен комплекс „Ялта“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на „ТСК“ Русе за 2014 г.; 2. избор на нов управителен и контролен съвет; 3. приемане на бюджет за 2015 г.; 4. други. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

8324

73. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч. в зала 324 на Съдебната палата – Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2014 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8159

57. – Адвокатският съвет на АК – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч. в зала № 2 на Районния съд – Смолян, Съдебна палата, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклад на контролния съвет; 3. разглеждане отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

8379

59. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Стара Загора, на 24 и 25.01.2015 г. в 9 ч. в заседателната зала на Адвокатска колегия – Стара Загора, ул. Пазарска 35, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през 2014 г.; 2. финансов отчет на САК за 2014 г.; 3. доклад на контролния съвет за изпълнение на бюджета и стопанисване имуществото на колегията през 2014 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2014 г.; 5. разисквания по отчетите; 6. приемане на бюджет на САК за 2015 г.; 7. разни; 8. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на Закона за адвокатурата.

8292

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Подари надежда“, с. Скутаре, област Плодив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя покана към всички членове за общо отчетно-изборно събрание на 25.01.2015 г. в 10 ч. на адреса на управление на сдружението – с. Скутаре, община „Марица“, област Пловдив, ул. Лиляна Димитрова 34, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. изменение на устава на сдружението относно броя на членовете на УС; 3. промяна в членския състав на сдружението; 4. избор на нов УС и председател на УС; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще се проведе в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали на събранието са на разположение на членовете на сдружението в неговия офис.

8459

X.X.X., X.X.X. и X.X.X. – ликвидатори на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Алианс за развитие инициативи и стабилност“, в ликвидация по ф.д. № 589/2008 г. при Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление София, ул. Трудолюбие 5, ап. 4, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ канят всички кредитори на сдружението да предявят своите вземания в шестмесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8366

X.X.X. – ликвидатор на СНЦ КДС „Саргон“, Русе, в ликвидация по ф.д. № 705/2004 г. на РОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8508

Промени настройката на бисквитките