Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

  • НАРЕДБА № Н-17 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА Виж повече
  • ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ОТ 2009 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № ІЗ-1919 ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ОТ 2014 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките