Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-891 ОТ 26 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИЧНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕРКИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЛЕТИЩНА СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗОНИ И ПЕРИМЕТЪРА НА ЛЕТИЩАТА И ПРИЛАГАНЕ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-915 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-914 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (ДВ, БР. 64 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВ Виж повече
  • УКАЗ № 282 ОТ 28.11.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПЕРУ СЪС СЕДАЛИЩЕ В Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките