Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-93 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина „Таткова градина“ – София, изменям Заповед № РД-14-108 от 21.07.2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както следва: Точка 5 се изменя така: „5. Детската градина се управлява и представлява от X.X.X..“

За министър: В. Кастрева

8500

 

ЗАПОВЕД № РД-14-94 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина „Чуден свят“ – София, изменям Заповед № РД-14-21 от 1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от 1996 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-242 от 18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от 2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-47 от 4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-25 от 27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-108 от 22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105 от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-33 от 12.05.2014 г. (ДВ, бр. 45 от 2014 г.), както следва: думите: „Детската градина се управлява и представлява от X.X.X..“ се заменят с „Детската градина се управлява и представлява от X.X.X..“

За министър: В. Кастрева

8501

 

ЗАПОВЕД № РД-14-95 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Бизнес и финанси“ – София, изменям Заповед № РД-14-166 от 1.08.2000 г. (ДВ, бр. 68 от 2000 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-68 от 1.06.2004 г. (ДВ, бр. 52 от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-258 от 15.08.2007 г. (ДВ, бр. 72 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-358 от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-79 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-83 от 14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), както следва: изречението „Адресът на училището е: София, район „Изгрев“, ул. Райко Алексиев 46, в сградата на Техникума по електроника.“ се заменя с „Адресът на училището е: София, ул. Акад. X.X., бл. 8, ет. 1, в сградата на БАН.“

За министър: В. Кастрева

8502

 

ЗАПОВЕД № РД-14-96 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и молба вх. № 1321-802 от 30.10.2014 г. от X.X.X. – управител на „Лицеум Артис“ – ЕООД, изменям Заповед № РД-14-15 от 13.02.2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.), както следва: В т. 1 и 2 думите „представлявано от X.X.X.“ се заменят с „представлявано от X.X.X.“.

За министър: В. Кастрева

8503

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1594 от 25 ноември 2014 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 10 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с протоколно решение № 3266 от 25.11.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

Изменя Решение № 1571 от 19.05.2014 г. (ДВ, бр. 45 от 2014 г.), както следва:

В абзац 2, след думите „в него“, числото „12“ се заменя с „11“.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

8452

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 23 от 23 януари 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-С-61 от 2010 г. от X.X.X.-X., собственик на ПИ с идентификатор 68134.1938.580 по КККР на район „Витоша“, с искане за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в обхват на поземлен имот пл. № 580, кв. 23б, в.з. Беловодски път, район „Витоша“.

Към заявлението са приложени: нотариален акт № 174, том LLLXX, № 33375/1997 г., скица от СГКК, комбинирана скица по чл. 16 ЗКИР и мотивирано предложение.

Мотивираното предложение за изменението е разгледано и прието от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г., т. 41, заедно със становищата на отделите в НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-2048 от 23.12.2010 г. на главния архитект на СО е допуснато изработване на подробен устройствен план – ИПР и ПЗ за УПИ XLVІ-580 и XLVІ-1132 и откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, кв. 23б, в.з. Беловодски път. Заповедта е изпратена до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и до заявителя с писмо № ГР-94-С-61 от 2011 г.

Със заявление вх. № ГР-94-С-61 от 26.04.2011 г. е внесен проект за одобряване на изменение на плана за регулация за УПИ XLVІ-580 и XLVІ-1132 и откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, кв. 23б, в.з. Беловодски път. Към заявлението са приложени: обяснителна записка, проекти за изменение на план за регулация, заповед за допускане, документи за собственост, скица.

С писмо № 6602-407(2) от 30.05.2013 г. и писмо № 6602-407(4) от 29.10.2013 г. от район „Витоша“ се удостоверява провеждането на законовите процедури и липсата на постъпили възражения. Приложено е и положително становище на гл. архитект на район „Витоша“.

С допълнително заявление са внесени: съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД, геодезично заснемане на висока дървесна растителност, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ и е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г., т. 17, с предложение проектът да бъде изпратен в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение на служебно предложение за прецизиране на матрицата на застрояването.

При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Административното производство е инициирано от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от X.X.X.-X., собственик на ПИ с идентификатор 68134.1938.580 по КККР на район „Витоша“, кв. 23б, в.з. Беловодски път, район „Витоша“ – предмет на плана, което се установява от приложените документи за собственост.

С горното е спазена разпоредбата на чл. 135, ал. 1 ЗУТ.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец и приложено мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ИПР и ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Подробният устройствен план на кв. 23б, м.в.з. Беловодски път, е одобрен със Заповед № РД-09-50-1034 от 7.08.2007 г. на главния архитект на СО, като за ПИ 580 и имот без планоснимачен номер не са създадени урегулирани поземлени имоти.

Със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК е одобрена кадастрална карта за територията, съгласно която имот 580 и имот без планоснимачен номер са заснети с идентификатори 68134.1938.580 и 68134.1938.1132.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

С предложения проект за изменение на плана за регулация на кв. 23б се създават урегулирани поземлени имоти XLVІ-580 и XLVІ-1132 по имотните граници на имотите, като за създаване на достъп до УПИ XLVІ-580 се предвижда откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2.

Предвид горното са налице основанията на чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 4 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ.

С плана за застрояване са предвидени свободностоящи малкоетажни сгради с к.б. 7,50 м в новите УПИ XLVІ-580 и XLVІ-1132, като сградата в УПИ XLVІ-1132 е с нежилищна функция.

С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“ (Жм3*). Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 7.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Предвиденото с проекта откриване на задънена улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ИПР на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 4 ЗУТ, т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г., т. 17, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:

1. Изменение на плана за регулация на кв. 23б за създаване на УПИ XLVI-580 и XLVI-1132; изменение на план за улична регулация на улица от о.т. 230а до о.т. 230в за създаване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, в.з. Беловодски път, по зелените и кафявите линии, цифри, букви и щрих съгласно приложения проект.

2. План за застрояване за УПИ XLVI-580 и XLVI-1132, кв. 23б, в.з. Беловодски път, с корекциите с виолетов цвят съгласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8552

 

РЕШЕНИЕ № 425 от 10 юли 2014 г.

Във връзка с извършена служебна проверка се установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в мотивите и разпоредителната част на Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС, като в целия текст на решението погрешно е написано XLVI-1132 вместо XLVIІ-1132.

Видно от представения проект, обяснителната записка и приложените по преписката документи, волята на административния орган е била да одобри проект за изменение на план за регулация на кв. 23б за създаване на УПИ XLVI-580 и XLVIІ-1132 и откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, кв. 23б, в.з. Беловодски път.

Изработването на ПУП – ИПР и ПЗ е допуснато със Заповед № РД-09-50-2048 от 23.12.2010 г. на главния архитект на СО.

Със заявление вх. № ГР-94-С-61 от 26.04.2011 г. е внесен проект за одобряване на ПУП – ИПР и ПЗ.

Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, което е удостоверено с писмо № 6602-407(2) от 30.05.2013 г. и писмо № 6602-407(4) от 29.10.2013 г. от район „Витоша“.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ и е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г., т. 17.

Във всички текстови и графични документи по административната преписка е записано УПИ XLVIІ-1132.

Предвид горното и с оглед действителната воля на административния орган е необходимо извършване на поправка в разпоредителната част на Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС в горния смисъл.

На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС, като в мотивите и разпоредителната част на решението следва да се чете „УПИ ХLVII-1132“.

Това решение е неразделна част от Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС.

Решението да се публикува на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8553

 

РЕШЕНИЕ № 641 от 9 октомври 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-В-23 от 2.05.2012 г. от X.X.X. с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15, м. В.з. Бистрица – разширение, район „Панчарево“. Към заявлението са приложени: нотариален акт № 05, том I, pег. № 133, дело № 03 от 19.01.2005 г., скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15, Заповед № РД-09-50-1614 от 19.12.2008 г. на главния архитект на СО ведно с графичната част към нея, предварителен договор № 1200466492 от 1.11.2011 г. за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа, задание и мотивирано предложение.

Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-64 от 25.09.2012 г., т. 17, е прието мотивираното предложение и е предложено на главния архитект на СО да издаде заповед за допускане на устройствена процедура при задължително спазване на условията на отделите на НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-956 от 31.10.2012 г. на главния архитект на Столичната община на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание за проектиране на парцеларен план за изграждане на кабелна линия от МТП в УПИ Х-79, кв. 43, в.з. Бистрица – разширение, до имот с идентификатор 04234.6988.15 и план за застрояване на БКТП в имот с идентификатор 04234.6988.15, землище Бистрица, район „Панчарево“.

Със Заповед № РД-09-50-1071 от 11.12.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна линия от МТП в УПИ Х-79, кв. 43, в.з. Бистрица – разширение, до имот с идентификатор 04234.6988.15 и план за застрояване на БКТП в имот с идентификатор 04234.6988.15, землище Бистрица, район „Панчарево“.

Заповедите са изпратени за сведение на кмета на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх. № ГР-94-В-23 от 11.12.2012 г.

Със заявление вх. № ГР-94-В-23 от 29.01.2013 г. е внесен за одобряване проект за парцеларен план за изграждане на кабелна линия от МТП в УПИ IX-79, кв. 43, в.з. Бистрица – разширение, до поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица и ПЗ за БКТП в поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица с обяснителна записка.

С писмо изх. № ГР-94-В-23 от 8.03.2013 г. на заявителя е указано да отстрани нередовностите по преписката.

Със заявление вх. № ГР-94-В-23 от 2.01.2014 г. допълнително са представени: проект, съгласуван от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-392 от 6.02.2013 г. и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 14.02.2013 г., декларация за липса на дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на 3.06.2013 г., и становище № 94-00-4597 от 27.12.2013 г. на директора на РИОСВ – София, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е съобщен на заинтересованите лица, като съгласно писмо рег. № 6602-6/4 от 27.03.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г., т. 2, и е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено да бъде внесен в Столичния общински съвет за одобряване.

С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.

Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката, което се установява от представените в производството документ за собственост, скица от СГКК и предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец, одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Изработването на ПУП се налага с оглед обезпечаване в устройствено отношение на трасе на електропровод за захранване на имота на заявителя.

Изработеният проект е в съответствие с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен върху данни от действащата кадастрална карта на с. Бистрица, одобрена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

С изработения проект са определени площта и размерът на сервитутите около трасето на електропровода в съответствие с Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

По действащия ОУП на СО трасето, предмет на плана, попада в устройствени зони Вилна зона (Жв) и Жилищна зона с малкоетажно застрояване със специфични параметри (Жмз*), в които съгласно т. 7 и 8 на приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо изграждане както на електропровод, така и на трафопост.

Предвид горното проектът отговаря на предвижданията на ОУП на СО, с което са спазени изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация за липса на дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.

Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ, което се установява от представеното становище на РИОСВ за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва необходимост от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Проектната разработка е целесъобразна и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 5 и 3 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 7 и 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г., т. 2, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:

1. Парцеларен план за изграждане на кабелна линия от МТП в УПИ IX-79, кв. 43, м. В.з. Бистрица – разширение, до поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“, по червените линии съгласно приложения проект.

2. План за застрояване на БКТП в поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица, м. Богдана, район „Панчарево“, съгласно приложения проект.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател: Е. Герджиков

8602

 

РЕШЕНИЕ № 688 от 23 октомври 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-Е-55 от 2.11.2009 г. от X.X.X. с искане за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация за УПИ I-182, УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186 и УПИ VІІ – „за озеленяване“, от кв. 10; УПИ I – „за кметство, управление клон на АПК, търговия, услуги и обществено хранене“, и УПИ II – „за озеленяване“, от кв. 11; улица по о.т. 88 – о.т. 90 – о.т. 91; м. С. Кътина, район „Нови Искър“.

Към заявлението са приложени: скица с предложение за изменение на ПУП с обяснителна записка; скица за УПИ II-189 изх. № 0101-788 от 30.05.2009 г. от район „Нови Искър“; нотариален акт № 197, том IV, дело № 359 от 26.04.1979 г. за имот с площ 1450 кв. м на името на X.X.X. и X.X.X., удостоверение за наследници изх. № 75 от 20.08.2009 г. от кметство – с. Кътина, на името на X.X.X., удостоверение за наследници изх. № 213 от 2.04.2009 г. от район „Нови Искър“ на името на X.X.X..

Приложеното мотивирано предложение е разгледано от отделите на НАГ по специалности. Отдел „Правен“ е предложил ОЕСУТ да прецени целесъобразността на искането.

Преписката е докладвана в ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-44 от 11.05.2010 г., т. 19, е прието мотивираното предложение и е предложено на главния архитект на СО да издаде заповед за допускане на устройствена процедура при задължителното спазване на изискванията на отделите в НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-924 от 14.06.2010 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – ИПРЗ.

Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение в район „Нови Искър“ и до заявителя с писмо изх. № ГР-94-Е-55/2009 от 16.06.2010 г.

Със заявление от 10.12.2010 г. заявителят е внесъл проект за ИПРЗ за кв. 10, кв. 11 и кв. 26, м. С. Кътина, район „Нови Искър“.

Със заявление от 21.01.2011 г. към преписката в НАГ са внесени геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата растителност, заверени от дирекция „Зелена система“ при СО – изх. № 94-Е-СП-68 от 20.12.2010 г.

Проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР-94-Е/2009 от 17.01.2011 г.

Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“ и „БДПР“ – „ИМ“ при НАГ – СО.

С писмо от 21.06.2011 г. заявителят е уведомен, че следва да съгласува проекта с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – АД, „Софийска вода“ – АД, и „БТК“ – ЕАД.

С писмо изх. № 6602-156 от 31.05.2011 г. проектът е изпратен от район „Нови Искър“ в НАГ. Писмото съдържа информацията, че при съобщаването не са постъпили възражения по проекта.

Проектът е докладван и разгледан от ОЕСУТ, като с решение по т. 28 от протокол № ЕС-Г-58 от 5.07.2011 г. е върнат за допълнително обявяване по смисъла на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, изискано е съгласуване с „Басейнова дирекция“ – Дунавски район, Плевен, и е указано да се изпълнят изискванията на отдел „БДПР“ – „КТ“, дадени в заповедта за допускане, а именно – промяната на уличната мрежа да е придружена с ПТКП по чл. 51 от Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ.

С писмо изх. № ГР-94-Е-55/2009 от 26.07.2011 г. проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за съобщаване на всички заинтересовани лица.

С писмо от 9.08.2011 г. заявителят внася в НАГ съгласуване с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – АД, от 21.07.2011 г., „Софийска вода“ – АД (№ ТУ-2929 от 27.11.2011 г.), и „Басейнова дирекция“ – Плевен (констативен протокол № 2-ИИ-856 от 28.07.2011 г.).

С писмо изх. № 6602-156 от 29.09.2011 г. главният архитект на район „Нови Искър“ удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения по проекта.

Проектът е докладван и разгледан от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-80 от 11.10.2011 г., т. 23, с предложение главният архитект на СО да издаде заповед за одобряването му.

След преглед в служебен порядък отдел „Правен“ връща преписката със становището, че е необходимо проектът да се съобщи чрез обявление в „Държавен вестник“, както и да се проведе обществено обсъждане в съответствие с чл. 128, ал. 5 ЗУТ и чл. 12 ЗУЗСО.

С писма от 27.02.2012 г. обявлението е изпратено в „Държавен вестник“, а проектът – в района за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.

С писмо изх. № 6602-156 от 9.05.2012 г. район „Нови Искър“ удостоверява, че проектът е надлежно съобщен, проведено е обществено обсъждане и в законоустановения срок не са постъпили възражения. Към писмото са приложени протокол на основание чл. 14 и 15 НРНПОО, Заповед № РД-09-267 от 27.03.2012 г. на кмета на район „Нови Искър“, съобщения – копие от „Държавен вестник“, бр. 19 от 6.03.2012 г.

Проектът е разгледан от ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г., т. 24, е върнат за преработка върху влязлата в сила кадастрална карта и за представяне на комбинирана скица по смисъла на чл. 16, ал. 3 ЗКИР между действащия регулационен план и кадастралната карта.

Представен е преработен проект, който е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-61 от 11.09.2012 г., т. 3.

С писмо вх. № ГР-94-Е-55/2009 от 3.04.2013 г. заявителят внася преработен проект съгласно последните изисквания на отдел „Правен“, писмени съгласия от заинтересованите лица, комбинирана скица по смисъла на чл. 16, ал. 3 ЗКИР между действащия ПР и КККР, становище от директора на РИОСВ – София, положително становище по проекта за ИПРЗ от кмета на с. Кътина.

Във връзка със становищата на отдел „Правен“ проектът е преработен неколкократно до изпълнение на всички поставени изисквания.

Окончателният проект е разгледан и приет с протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от 5.08.2014 г., т. 2, и № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г., т. 22, с решение проектът да се изпрати в СОС за одобряване.

С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Устройствената процедура се провежда по реда на § 124 ПЗРЗУТ.

Административното производство е инициирано от заинтересовани лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, което се установява от приложените документи за собственост.

С горното е спазена разпоредбата на чл. 135, ал. 1 ЗУТ.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец и приложено мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Подробният устройствен план ПРЗ на м. С. Кътина е одобрен със Заповед № РД-50-09-357 от 31.10.1985 г.

Със Заповед № РД-18-6 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е одобрена кадастрална карта за територията.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

С предложения проект за изменение на плана за регулация е предвидено урегулиране на УПИ I-182, УПИ II-189, УПИ III-188 и УПИ V-186, кв. 10, по имотни граници на съответните ПИ и изменение на уличнорегулационните линии от о.т. 88 до о.т. 91, одобрени със Заповед № РД- 50-09-357 от 31.10.1985 г.

Предвидено е изменение на уличната регулация: от о.т. 88 – о.т. 91 – о.т. 245, о.т. 23а – о.т. 88 – о.т. 102 – о.т. 104а, о.т. 103 – о.т. 104а, о.т. 103 – о.т. 165 с цел уличнорегулационните линии да минават по съществуващи на място асфалтирани улици, като се създават нови улици с осови точки по о.т. 23а – о.т. 22а – о.т. 88а; о.т. 88б – о.т. 88в – о.т. 88г – о.т. 88д – улица-тупик; по о.т. 91а – о.т. 91б – о.т. 91в – о.т. 91г – о.т. 91д – о.т. 9191е; по о.т. 101а – о.т. 102а – о.т. 102б – о.т. 102в – о.т. 102г – о.т. 102д – о.т. 104а; по о.т. 102г – о.т. 103а – о.т. 103б.

С изменението на уличната регулация се променят границите на кв. 10, кв. 11 и кв. 26, като се обособяват нови: в кв. 10 – УПИ І-182 – „за обществено обслужване“, УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186, УПИ VII – „за озеленяване“, УПИ VIII-188 – „за обществено обслужване“, УПИ IX-180 – „за обществено обслужване“, УПИ Х-178 – „за обществено обслужване“, УПИ XI-179 – „за обществено обслужване“, УПИ ХII-189 – „за обществено обслужване“, УПИ XIII-900; в кв. 11 – УПИ I – „за озеленяване“; кв. 26 – УПИ XIII-397, УПИ XIV-395, 396 и УПИ XV-394. Имотите се урегулират по имотни граници на ПИ.

Предвид горното са налице основанията на чл. 134, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 4 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ.

По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“ (Оз1) и „Терени на локални градини и озеленяване“ (Тго). Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 7, 16 и 33.

Изменението на плана се одобрява при спазване на минимално допустимите разстояния към вътрешните регулационни линии съгласно изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.

Спазено е и изискването на чл. 12 ЗУЗСО за допускане на застрояване в устройствени зони на зелената система след провеждане на обществено обсъждане.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Направеното предложение е законосъобразно, налице са законовите основания за одобряването му, в съответствие е изпълнението на Рамковата програма за прилагане на ОУП на СО и не се предвижда изразходване на бюджетни средства от Столична община.

С проекта се предвижда изграждане на обект публична общинска собственост (улици) и по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС и съгласно правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 7 ЗОС, органът, компетентен да приеме подробния устройствен план, е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3 ЗУТ, устройствена категория по т. 4 (Жм) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от 5.08.2014 г., т. 2, и № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г., т. 22, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:

1. Изменение на плана за регулация на м. С. Кътина, район „Нови Искър“, кв. 10, УПИ I-182, УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186 и УПИ VII – „за озеленяване“; кв. 11, УПИ I – „за кметство, управление клон на АПК, търговия, услуги и обществено хранене“, и УПИ II – „за озеленяване“; кв. 26, УПИ XIII-387, УПИ XIV-395, 396 и УПИ XV-394; улица по о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 90 – о.т. 91; улица по о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 103 – о.т. 104 – о.т. 104а; улица по о.т. 23а – о.т. 22 – о.т. 88 за създаване на нови кв. 10, УПИ I-182 – „за обществено обслужване“, УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186, УПИ VII – „за озеленяване“, УПИ VIII-188 – „за обществено обслужване“, УПИ IХ-180 – „за обществено обслужване“, УПИ Х-178 – „за обществено обслужване“, УПИ XI-179 – „за обществено обслужване“, УПИ ХII-189 – „за обществено обслужване“, УПИ XIII-900; кв. 11, УПИ I – „за озеленяване“; кв. 26, УПИ XIII-397, УПИ XIV-395, 396 и УПИ XV-394; нови улици по о.т. 23а – о.т. 22а – о.т. 88а; о.т. 88б – о.т. 88в – о.т. 88г – о.т. 88д; по о.т. 91а – о.т. 91б – о.т. 91в – о.т. 91г – о.т. 91д – о.т. 9191е; по о.т. 101а – о.т. 102а – о.т. 102б – о.т. 102в – о.т. 102г – о.т. 102д – о.т. 104а; по о.т. 102г – о.т. 103а – о.т. 103б по кафявите и зелените линии, цифри, текст и зачерквания с корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно приложения проект.

2. Изменение на плана за застрояване в м. Кв. Кътина, кв. 10, УПИ I-182 – „за общестено обслужване“, II-189, III-188, VIII-181 – „за обществено обслужване“, IХ-180 – „за обществено обслужване“, Х-178 – „за обществено обслужване“, XI-179 – „за обществено обслужване“, и УПИ ХII-189 – „за обществено обслужване“, при максимална кота корниз на сградите 10 м съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8554

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1527 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 68 от 6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 29.01.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I-291, общ., кв. 23, м. Левски – зона В, ул. Станислав Доспевски (бивша), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 168 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 16 800 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.01.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8534

РЕШЕНИЕ № 1528 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 561 от 10.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 3.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на магазинно помещение, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 180, между вх. А и вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 125 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 12 500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.01.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8535

 

РЕШЕНИЕ № 1529 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 4.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ Зона Г-14), София, ул. Стара планина 4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 420 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.

4. Депозитът за участие – 42 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8536

 

РЕШЕНИЕ № 1530 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 10.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 17 (образуван от части на бивши ПИ с пл. № 14 и пл. № 15) в УПИ – „За ОЖС и КОО“, кв. 199, София, бул. Тодор Александров 22 – 30, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 176 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 17 600 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8537

РЕШЕНИЕ № 1531 от 21 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 253 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 5.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.1385.2229 в УПИ III – „За ОЖС“, кв. 57, м. Бул. Ломско шосе, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.

2. Начална тръжна цена – 74 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 7400 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8538

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 639 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на обект: „Кабелно трасе 20 kV от съществуващ стълб в имот с № 067022 (пасище – общинска собственост) до имот с № 062006, местност Мучова чука, в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, минаващо през имот с № 443 (полски път – общинска собственост), имот с № 434 (полски път – общинска собственост)“.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тасков

8511

РЕШЕНИЕ № 656 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява изменение на общия устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 043004 в местността Баба Анка, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м.

Максимална стойност на Кинт. – 1,2.

Плътност на застрояване – максимум 60 %.

Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Председател: Р. Тасков

8574

 

РЕШЕНИЕ № 657 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява изменение на общия устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, по проект на Църковно настоятелство на с. Изгрев, отнасящ се за част от имот с № 000132, попадащ в отдел 169, подотдел „А“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм1“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 8 м.

Максимална стойност на Кинт. – 0,9.

Плътност на застрояване – максимум 40 %.

Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Председател: Р. Тасков

8575

 

РЕШЕНИЕ № 661 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява изменение на общия устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 000210 в местността Делвино, землището на с. Делвино, община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм1“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 8 м.

Максимална стойност на Кинт. – 0,9.

Плътност на застрояване – максимум 40 %.

Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Председател: Р. Тасков

8576

РЕШЕНИЕ № 662 от 31 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява изменение на общия устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.102.34 в местността Айдаровско дере по кадастрална карта на Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм1“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 8 м.

Максимална стойност на Кинт. – 0,9.

Плътност на застрояване – максимум 40 %.

Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Председател: Р. Тасков

8577

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 367 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 8, ал. 1 ЗОС и решение на ЕСУТ Общинският съвет – Велинград, реши:

1. Одобрява ПУП за промяна предназначението на част от имота – горска територия, на ПИ 217014 по чл. 111 ЗУТ за обект: „Хидротехнически и площадков енергиен обект към „Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград.

2. Задължава кмета на община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Председател: Д. Кехайова

8545

 

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 1111 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за канализационно отклонение от съществуващ канализационен колектор през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.5.2 и 48489.2.432 – публична общинска собственост; ПИ с идентификатори 48489.2.629 (бивш 48489.2.456) и 48489.2.455 за ПИ с идентификатор 48489.2.544 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Сланището.

Проектът за трасето и разположението на сервитутните зони се одобряват по графичната и текстовата част на проекта, който е неразделна част от решението.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: И. Иванов

8591

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 986 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108, ал. 2, т. 5, чл. 128, ал. 2, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – план-схеми за линеен обект: „Кабели 20 kV за захранване на нова ВС 20/20 kV за външно ел. захранване на курортен комплекс Свети Влас, подобект – Клуб хотел, в УПИ І-202,223, кв. 1 по плана на „СБР – Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг, м. Скеля, м. Юрта – Балкана, с идентификатор по одобрена КК 51500.31.14, землище гр. Несебър“, през имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.506.42 с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, ПИ 51500.31.43, 51500.31.42, 51500.31.32, 51500.31.41, 51500.31.40 и 51500.31.39 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта, и начин на трайно ползване – за местен път, и имот, записан в КР на АК на „Слънчев бряг“ – АД, с идентификатор ПИ 51500.505.295, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето на линейните схеми започва като продължение на трасето от ПС „Хелиос“ 110/20 kV в ПИ 39164.13.61 в землището на с. Кошарица, преминава по местния път Кошарица – Несебър, пресича главния път Бургас – Варна, което трасе е предмет на процедиран към настоящия момент ПУП – ПП, и по тротоари на улица от регулацията на к.к. Слънчев бряг от т. 58 до т. 111 от координатния регистър на чупките на трасето на устройствената план-схема достига до ПИ 51500.31.14 до нова възлива станция 20/20 kV. Дължината на трасето на линейните план-схеми е 1710 м и се създава сервитут с ширина 0,60 м от двете страни на трасето с обща площ 2052 кв. м съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Б. Филипов

8565

 

РЕШЕНИЕ № 987 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 kV на ЕП „Влас“ и ЕП „Септемврийче“ от бивш ПИ 11538.1.3, понастоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м. Юрта, землище гр. Свети Влас“, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението започва от съществуващ ЖР 56 в ПИ 11538.504.539 до ново ЖР 952-90 в ПИ 11538.1.36, като захранващите кабели тръгват от имот 11538.504.539, урбанизирана територия с дължина на трасето 5,65 м, преминават през ПИ 11538.1.96 с дължина на трасето 34,33 м, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 11538.1.98 с дължина на трасето 141,38 м, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, и влиза в ПИ 11538.1.99, урбанизирана територия с дължина на трасето 4,52 м. Общата дължина на цялото трасе е 185,88 м, с определен сервитут 1,10 м от едната страна и 2 м от другата страна на трасето съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Б. Филипов

8566

 

РЕШЕНИЕ № 988 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг-Изток в частта му за УПИ ІV в кв. 9 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-Изток, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.59 по КК на гр. Несебър.

Устройствените показатели се завишават, за да се регламентира бъдеща надстройка на съществуващата сграда в имота. С оглед факта, че УПИ ІV (ПИ 51500.505.59) попада частично в зона „А“ и частично в зона „Б“, съгласно ЗУЧК се предлагат различни устройствени показатели за частите от имота, попадащи в двете зони.

За частта от УПИ ІV, попадаща в зона „А“, която е на площ 81,5 кв. м, се установява устройствена зона „Од“ със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=20 %; Нкорниз=7,5 м; Кинт.=0,5; и минимално озеленена площ – 70 %.

За частта от УПИ ІV, попадаща в зона „Б“, която е на площ 1202,5 кв.м, се установява устройствена зона „Ок“ със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=70,7 %; Нкорниз=10 м; Кинт.=1,5; и минимално озеленена площ – 29,3 %.

В частта от УПИ ІV, попадаща в зона „Б“, плътността на застрояване е по-висока от максимално допустимата, а озеленената площ е по-малка от минимално допустимата поради наличието на заварена сграда в имота, законно изградена, съгласно устройствените показатели на предходно действащ ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед № 1152 от 29.12.2004 г. на кмета на община Несебър.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Б. Филипов

8567

 

РЕШЕНИЕ № 989 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 4 и 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имоти пл. № 486 и № 561 по КВС на с. Равда.

С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17, 61056.501.582, 61056.501.583, 61056.801.854, 61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26, 61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тази по отменения план. От имот 61056.501.29 се обособява УПИ І-486 в кв. 35а с площ 366 кв. м, от имот 61056.501.28 се обособява УПИ VІІ-486 в кв. 35а с площ 426 кв. м, от имот 61056.501.27 се обособява УПИ VІ-486 в кв. 35а с площ 438 кв. м, от имот 61056.501.26 се обособява УПИ V-486 в кв. 35а с площ 389 кв. м, от имот 61056.501.24 се обособява УПИ ІV-561 в кв. 35а с площ 383 кв. м, от имот 61056.501.25 се обособява УПИ ІІ-486 в кв. 35а с площ 728 кв. м, от имот 61056.501.582 се обособява УПИ ІV-486 в кв. 60а с площ 417 кв. м, от имот 61056.501.583 се обособява УПИ V-486 в кв. 60а с площ 408 кв. м, от имот 61056.501.585 се обособява УПИ VІ-561 в кв. 60а с площ 337 кв. м, от имот 61056.501.17 се обособява УПИ ІІ-486 в кв. 60а с площ 1231 кв. м, от имот 61056.501.547 се обособява УПИ І-561 в кв. 60а с площ 440 кв. м, УПИ ІХ-486 в кв. 60а с площ 395 кв. м, УПИ Х-486 в кв. 60а с площ 395 кв. м.

За новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс“ и максимална височина на застрояване Н=10 м и се установяват устройствени показатели, както следва:

за УПИ ІІ-486 в кв. 60а – Кплътност=45 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ І-561 в кв. 60а – Кплътност=39 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ ІV-486 в кв. 60а – Кплътност=37 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ V-486 в кв. 60а – Кплътност=39 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ VІ-561 в кв. 60а – Кплътност=39 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ VІІ-486 в кв. 60а – Кплътност=36 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ ІХ-486 в кв. 60а – Кплътност=36 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ Х-486 в кв. 60а – Кплътност=36 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ І-486 в кв. 35а – Кплътност=35 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ ІІ-486 в кв. 35а – Кплътност=42 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 33 %;

за УПИ ІV-561 в кв. 35а – Кплътност=39 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ V-486 в кв. 35а – Кплътност=39 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ VІ-486 в кв. 35а – Кплътност=37 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %;

за УПИ VІІ-486 в кв. 35а – Кплътност=37 %, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %,

съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Б. Филипов

8568

 

РЕШЕНИЕ № 991 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг-Запад в частта му за УПИ VІІ-293 в кв. 4402 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-Запад, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.545 по КК на гр. Несебър, с който имотът се отрежда „За сгради за отдих и курорт“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване = 30 %; Нкорниз=15 м; Кинт.=1,5; и минимално озеленена площ – 50 %, в устройствена зона „Ок“.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Б. Филипов

8569

ОБЩИНА „РОДОПИ“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 377 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на трасе за външно електроснабдяване за УПИ 54.20 – жил. строителство.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8578

 

РЕШЕНИЕ № 378 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно електроснабдяване за УПИ 51.33 – жилищно строителство.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Председател: Ат. Крушев

8579

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 1047 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и решение по т. 10 от протокол № 10 от 17.09.2014 г. на Общинския експертен съвет – Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:

Одобрява проект, приет от ОЕС, за ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Кабелно захранване 20 kV 3х (1х400) мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Стара Загора“, община Созопол, с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.9.115, 67800.8.321, 67800.8.318, 67800.8.978, землище на гр. Созопол.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Председател: Кр. Германова

8607

РЕШЕНИЕ № 1048 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и решение по т. 8 от протокол № 10 от 17.09.2014 г. на Общинския експертен съвет – Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:

Одобрява проект, приет от ОЕС, за ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Кабелно захранване 20 kV 3х (1х400) мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“, землище гр. Созопол, с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.54.145, 67800.9.115, 67800.9.128, 67800.8.318, 67800.8.978, землище на гр. Созопол.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Председател: Кр. Германова

8608

 

РЕШЕНИЕ № 1049 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и решение по т. 9 от протокол № 10 от 17.09.2014 г. на Общинския експертен съвет – Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:

Одобрява проект, приет от ОЕС, за ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Кабелно захранване 20 kV 3х (1х400) мм2 – ТП „Мапи“ – ТП „Стара Загора“, община Созопол, с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.54.145, 67800.9.115, 67800.9.128, 67800.8.321, землище на гр. Созопол.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Председател: Кр. Германова

8609

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД № 417 от 1 декември 2014 г.

Във връзка с Разрешение № 39 от 12.02.2014 г. на областния управител на област Търговище за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ за обект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, подобект: „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг и селищна мрежа на територията на община Омуртаг“, и искане с вх. № 04.06-2 от 2.10.2014 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 150 ЗУТ, допълнено с писма вх. № 04.06-2(3) от 15.10.2014 г. и вх. № 04.06-2(24) от 25.11.2014 г. въз основа на решение на Областния експертен съвет по устройство на територията с протокол № 1 от 14.11.2014 г. за разглеждане на комплексния проект за инвестиционна инициатива в обхват: подробен устройствен план – парцеларен план за трасето Търговище – Омуртаг; план-схема към ПУП и трасировъчен план; работен проект по части: Технологична, Въвеждане на ОК в помещения, Конструктивна, Временна организация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност, както и въз основа на представените следни документи: комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите № 009-ВG161РО001 от 30.09.2014 г., изготвен от „Дарис“ – ООД, ЕИК 130125861, със седалище и адрес на управление София, ул. 22 септември 12 – 14, представлявано от X.X.X., удостоверение № РК-0283 от 12.09.2014 г. на МИП – ДНСК, валидно до 12.09.2019 г., Споразумение за сътрудничество от 17.04.2012 г. между Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и Община Омуртаг; разрешение № РСПП-29 от 30.07.2014 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя от Агенция „Пътна инфраструктура“, разрешение № 12 от 31.07.2014 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя от Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Търговище, становище изх. № 95-К-140 от 2.07.2014 г. от „БТК“ – ЕАД, становище № 15213 от 16.06.2014 г. от Областна дирекция на МВР – сектор „Пътна полиция“, становище № 12 от 28.07.2014 г. от Регионална дирекция ПБЗН – Търговище, писма изх. № 2490 от 16.05.2014 г. и изх. № 6062 от 21.11.2014 г. от РИОСВ – Шумен, писмо изх. № ЕPRG-2137 от 20.05.2014 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ – АД, писмо изх. № 82 от 28.04.2014 г. от „В и К“ – ООД, Търговище, писмо изх. № 230 от 12.05.2014 г. от „Черноморска технологична компания“ – АД, препис от протокол от Общинския експертен съвет по устройство на територията на Община Търговище с вх. № 04-06-2(22) от 14.11.2014 г., съгласувателно писмо изх. № 1077 от 20.11.2014 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Долен Дунав, както и пълномощно рег. № 0094-1159 от 28.03.2014 г. на нот. с рег. № 358 в район Р.С. София, декларация за строителната стойност на разглеждания строеж, платена такса за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж с платежни нареждания от 29.10.2014 г. на „Банка“ – ДСК, Централно управление, по сметка на Областна администрация – Търговище, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители и на основание чл. 150, ал. 6 във връзка с чл. 93, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП – парцеларен план, план-схема към ПУП и трасировъчен план и работен проект за обект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, подобект: „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг и селищна мрежа на територията на община Омуртаг“.

Обектът е определен като трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител на област Търговище пред Административния съд – Търговище.

Областен управител: Св. Бонев

8580

 

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 583 от 20 септември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 215, ал. 4 ЗУТ и предложение на кмета на общината Общинският съвет – с. Лесичово, изменя Решение № 482 от 17.02.2011 г. (ДВ, бр. 26 от 2011 г.), взето с протокол № 66 от 17.02.2011 г., като заменя израза „в 14-дневен срок“ с израза „в 30-дневен срок“.

Председател: Кр. Пунтев

8551

43. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 28 ноември 2014 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

6288096

Монетарно злато и други инструменти

 

в монетарно злато

2395171

Инвестиции в ценни книжа

22729569

Всичко активи:

31412836

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

10830021

Задължения към банки

5984239

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

6869664

Задължения към други депозанти

2432738

Депозит на управление „Банково“

5296174

Всичко пасиви:

31412836

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Сн. Деянова

Месечен баланс на управление „Банково“ към 28 ноември 2014 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

33545

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

1495735

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

148734

Други активи

7674

Депозит в управление „Емисионно“

5296174

Всичко активи:

6981862

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

2791895

Други пасиви

20161

Всичко задължения:

2812056

Основен капитал

20000

Резерви

4089216

Неразпределена печалба

60590

Всичко собствен капитал:

4169806

Всичко пасиви:

6981862

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Д. Костов

Сн. Деянова

8520

47. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и ал. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-74 от 1.12.2014 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа в участък Русе – Велико Търново“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

8595

48. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и ал. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-75 от 1.12.2014 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа в участък Панагюрище – Пазарджик – Пловдив“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

8596

49. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и ал. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-76 от 1.12.2014 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа в участък Пловдив – Хасково“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

8597

62. – X.X. – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: 1. освобождават се като членове на надзорния съвет: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; 2. определят се за членове на надзорния съвет: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

8562

94. – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност професор: по професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика, Предучилищна педагогика) – един; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Музикознание и музикално изкуство (музикална естетика)“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3, стая 34, тел. 032/601 477.

8581

9. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2014/2015 г. в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на МС и Решение № 3 от 26.11.2014 г. на Академичния съвет:

Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

(Социално дело)

(Застраховане)

(Здравен мениджмънт)

 

8

1

2

1

 

2

1

2

1

Статистика и демография

3

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

7

1

2

 

1

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

1

Световно стопанство и МИО

1

3

Планиране

3

2

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

1

-

-

2

3

1

-

2

Социално управление

4

1

Маркетинг

3

2

Всичко:

43

26

 

Кандидатите подават следните документи: заявление; автобиография; диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

8582

37. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности професори по: професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечно-информационни изследвания и образование – интеграционни процеси и управление на проекти) – един, за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“; професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на знанието в библиотеката) – един, за нуждите на катедра „Библиотечни науки“; главен асистент по професионално направление 9.1. Национална сигурност (Информационен анализ и управление на знанията в сектора за сигурност) за нуждите на катедра „Национална сигурност“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970-85-98, www.unibit.bg.

8583

81. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за доцент в професионално направление 5.4. Енергетика (Промишлена топлотехника), Корабостроителен факултет, катедра „Топлотехника“, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

8557

75. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“ – един; доценти в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един; 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Микология“– един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.

8585

8. – Русенският университет „X.X.“ обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Маркетинг“ – един, за нуждите на факултет „Бизнес и мениджмънт“; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерки“ – един, за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

8584

15. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

8529

8. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност Надежда 4 с придружаващите го материали и схеми в граници: северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул. Ген. Никола Жеков (от о.т. 8 до о.т. 156), ул. Христо Силянов (от о.т. 159 до о.т. 82) и осовата линия на бул. Ломско шосе (от о.т. 82 до о.т. 2). Проектът е изложен в район „Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“ – Столична община.

8560

9. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност Надежда 3 с придружаващите го материали и схеми в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. Ломско шосе (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат (от о.т. 79 до о.т. 3). Проектът е изложен в район „Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“ – Столична община.

8561

35. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ XVIII-1, 28 – „за смесено предназначение“, кв. 53, 11 м.р., Варна, и улична регулация от о.т. 3426 до о.т. 3434. Проектът е изложен в техническата служба на район „Одесос“ при Община Варна, стая 305, в понеделник и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на район „Одесос“.

8570

22. – Община Исперих на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за поправка и попълване на кадастралния план и изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на с. Делчево, община Исперих, област Разград. Проектът е изложен в стая № 18 на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Исперих, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8572

23. – Община Исперих на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за поправка и попълване на кадастралния план и изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на с. Къпиновци, община Исперих, област Разград. Проектът е изложен в стая № 18 на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Исперих, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8573

24. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПР за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х в кв. 215, УПИ І и УПИ V в кв. 225 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят със същия и да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация, Каварна.

8542

60. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ подземен електропровод НН с обща дължина 68 м, започващ от съществуващ ТП до ПИ № 130008, м. Ливадите по КВС на землище Дебращица, преминаващо през ПИ № 001536 – туристическа база, и ПИ № 000399 – местни пътища, общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

8543

63. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия с обща дължина 840 м от края на регулацията на гр. Пазарджик до края на регулацията на с. Ивайло, разположен в сервитута на общински път Пазарджик – с. Ивайло, означен като ПИ с идентификатор 55155.11.61 в землището на гр. Пазарджик и като ПИ № 000108 по КВС на землище Ивайло. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

8544

3. – Областният управител на област Силистра на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № ДС-12-1 от 25.11.2014 г. за обект: „ЛОТ 82 Път III – 235, участък I „Път II – 23 – Окорш – Паисиево – Звенимир – Вълкан – Листец – Главиница“ от км 0+000 до км 25+178,92“. Строежът попада на територията на област Силистра. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Върховния административен съд чрез областния управител на област с административен център Силистра в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8541

36. – Община Угърчин на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в масив 40 по кадастралната карта на землището на с. Славщица, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: ел. схема към ПУП – ПРЗ, обслужваща ПИ № 67057.40.173, в м. Малкия рът, с. Славщица, община Угърчин, обособен в УПИ І-175, УПИ ІІ-176, УПИ ІІІ-177 и УПИ ІV-178, отреден „За фотоволтаични инсталации за производство на ел. енергия“. Парцеларният план с ел. схемата, приложена към него, е изложен в стая 106 на Община Угърчин. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ обявлението подлежи на обжалване чрез кмета на община Угърчин до общинската администрация.

8571

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд, второ отделение, призовава ЖСК „1990 – Медик“ с последен известен адрес София, да се яви в съда като ответник по адм. дело № 12635/2014 г., образувано по жалба на X.X.X. против решение № 4061 от 19.06.2014 г., постановено по адм. д. № 10627/2012 г. по описа на АССГ, 24 състав. Делото е насрочено за 28.01.2015 г. от 9 ч., зала 1.

8599

Върховният административен съд, второ отделение, призовава ЖСК „Артех“ с последен известен адрес София, да се яви в съда като ответник по адм. дело № 12635/2014 г., образувано по жалба на X.X.X. против решение № 4061 от 19.06.2014 г., постановено по адм. д. № 10627/2012 г. по описа на АССГ, 24 състав. Делото е насрочено за 28.01.2015 г. от 9 ч., зала 1.

8605

Върховният административен съд, второ отделение, призовава ЖСК „ВМЕИ – 1“ с последен известен адрес София, да се яви в съда като ответник по адм. дело № 12635/2014 г., образувано по жалба на X.X.X. против решение № 4061 от 19.06.2014 г., постановено по адм. д. № 10627/2012 г. по описа на АССГ, 24 състав. Делото е насрочено за 28.01.2015 г. от 9 ч., зала 1.

8606

Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по постъпил допълнителен протест на прокурор X.X. при Окръжна прокуратура – Ловеч, срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г. на ОбС – гр. Ловеч, както и последващите изменения и допълнения на наредбата, приети с решения: № 479 от 26.09.2013 г., № 546 от 19.12.2013 г., № 625 от 27.03.2014 г., № 638 от 27.03.2014 г., № 653 от 24.04.2014 г. и № 696 от 26.06.2014 г. на ОбС – гр. Ловеч, по което е образувано адм. дело № 8/2014 г. по описа на Административния съд – Ловеч.

8586

Казанлъшкият районен съд, гражданска колегия, V граждански състав, призовава Аркън Шимшек, турски гражданин, роден на 14.05.1973 г., с последен адрес Република Турция, област Маниса, гр. Салихли, кв. Джумхурийет, бул. Гюрсел 32, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.01.2015 г. в 8,45 ч. като ответник по гр. д. № 2116/2014 г., заведено от X.X.X., по чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.

8539

Софийският районен съд, 59 състав, призовава X.X.X. с последен известен адрес София, бул. Христо Смирненски 48, ет. 2, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.02.2015 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д. № 29774/2007 г., заведено от „Кредибул“ – АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8590

Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Али Тоган, гражданин на Турция, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр.д. № 2646/2014 г., заведено от X.X.X. от Ямбол, ул. Бунар Хисар 2, по чл. 49 СК, като му указва, че в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

8540

Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 11/2013 г. на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 622 ТЗ прекратява производството по несъстоятелност на сдружение с нестопанска цел „Добросъвестност“, рег. по ф.д. № 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово 2, представлявано от X.X.X., на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ; заличава от фирмения регистър без правоприемник сдружение с нестопанска цел „Добросъвестност“, рег. по ф.д. № 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово 2, представлявано от X.X.X., на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Варненския апелативен съд в 7-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ на основание чл. 633, ал. 1 във връзка с чл. 613а, ал. 1 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ.

8610

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписа промени по ф.д. № 29/2009 г. за политическа партия „Обединена социалдемокрация“, както следва: вписа нов Изпълнителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписа нов Национален съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; освобождава X.X.X. като първи зам.-председател на ИС и вписа доц. X.X.X.; освобождава X.X. като главен секретар на ИС и вписа X.X.X..

8598

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българо-скандинавска търговска камара“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на камарата на 5.02.2015 г. в 16 ч. в София, ул. Гурко 1, Грандхотел „София“, зала „Сердика“, при следния дневен ред: 1. избор на секретар на общото събрание; 2. избор на преброител на общото събрание; 3. приемане на доклада на управителния съвет за 2014 г.; 4. приемане на финансовия отчет на камарата за 2013 г.; 5. приемане на бюджета на камарата за 2015 г.; 6. промяна на седалището и адреса за кореспонденция на камарата; 7. избор на регистриран проверител; 8. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет; 9. избор на нов управителен съвет; 10. други. Поканват се всички членове на камарата или техни писмено упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на камарата в София, ул. Съборна 2А, ет. 2, или на интернет страницата на камарата: www.bg-nоrd.org. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на камарата.

8618

45. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Брейн груп“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.02.2015 г. в 15 ч. във Видин, ул. Чепино 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 2. утвърждаване приетите и изключените членове на сдружението; 3. избор на нов УС; 4. определяне членския внос за 2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и място и се счита за законно независимо от броя на присъстващите.

8547

20. – Управителният съвет на Индустриална стопанска асоциация – Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ХІ общо събрание на 5.02.2015 г. в 10 ч. в заседателната зала на „ВиК“ – ЕООД, Видин, ул. Широка 18, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния и контролния съвет за периода 2001 – 2014 г.; 2. приемане на основните насоки за дейността на ИСА – Видин, за периода 2015 – 2019 г.; 3. приемане на бюджет на ИСА – Видин, за периода 2015 – 2019 г.; 4. избор на управителен и контролен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

8611

12. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Импулс“ – Долна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на 2.02.2015 г. в 17 ч. в пресцентъра на спортна зала „X.X.“ в Горна Оряховица, ул. Васил Априлов 26, при следния дневен ред: 1. отчет и насоки за дейността на ВК „Импулс“; 2. приемане, допълнение и изменение в устава на клуба; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.

8588

88. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Център за бъдещо развитие“, гр. Ихтиман, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 6.02.2015 г. в 10 ч. в конферентната зала на СОУ „X.X.“ общо събрание на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане и разискване на годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението; 2. предложение за решение за промяна на чл. 32, ал. 3 от устава във връзка с чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ относно уведомяването за провеждане на общо събрание; 3. предложение за приемане на нови членове в сдружението.

8546

1. – Управителният съвет на Националната камара за мода на България в качеството си на председател на „Европейски моден съвет“, представляван от своя председател X.X.X. в качеството й на представител на председателя и управителен орган на „Европейски моден съвет“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 1 и 2.02.2015 г. в 10 ч. българско време в седалището на сдружението на ул. Княз Ал. І Батенберг 39, ет. 2, офис 7, Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността (финансов и организационен) и перспективи за развитие; 2. приемане на нов устав и промяна на статута на ЕМС от НПО в частна в НПО в обществена полза за каузите на Обединена Европа; 3. промяна на управлението на ЕМС; въвеждане на двустепенна система: а) президентски борд чрез президент, 3-ма вицепрезиденти, президент на Етична комисия и Върховен представител по външната политика на развитие; б) паралелно ротационно председателство на Изпълнителен борд от минимум 3 страни членки, който ще се променя на всяка 1,5 година (по 6 месеца за всяка страна); 4. актуализация на Програма „Модна Европа“ в нова Програма „Моден Хоризонт 2020“ в съответствие с новия програмен период на ЕС и в изпълнение на конвенцията ЕС – ЮНЕСКО; 5. приемане на единен стандарт за управление на интелектуалната собственост на ЕМС и такава на страни – членки от ЕМС; 6. вземане на решение за Програма „Еразмус + Фешън“ за обмен между страните членки и за старт на инициативата „Европейска столица на модата“; 7. други. Поканват се всички членове с право на глас или техни писмено упълномощени с нотариална заверка представители да присъстват на събранието. Публикацията на поканата да бъде преведена и легализирана на английски език и заедно с работни материали да бъде изпратена по електронната поща и чрез Български пощи на официалните адреси на страните – членки на Европейски моден съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поради европейската значимост на решенията, които ще вземе, общото събрание на Европейски моден съвет ще продължи в посочения дневен ред до следващия ден – 2.02.2015 г.

8587

X.X.X. – ликвидатор на фондация „История и култура“, София, в ликвидация по ф.д. № 5504/1997 г. на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят своите вземания в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.

8549

X.X.X. – ликвидатор на сдружение „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона“, Русе, в ликвидация по ф.д. № 484/1999 по описа на РОС на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.

8548

Поправка. В обявление 8354 на Института по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, за обявяване на конкурс за професор (ДВ, бр. 100 от 2014 г., стр. 83) думите „тел. 052 62 20 66“ да се четат „тел. 052 63 20 66“.

8627

8627

Промени настройката на бисквитките