Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЕВРОПЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 31 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 30 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА Виж повече
Промени настройката на бисквитките