Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, ИЛИ НА ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 19 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ И ЕЖЕГОДНО ПАРИЧНА СУМА ЗА ОБЛЕКЛО НА НЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-995 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОРЦИОННИ ПАРИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ" (ДВ, БР. 60 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА" (ДВ, БР. 56 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2014 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ (ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките