Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

  • НАРЕДБА № 21 ОТ 24 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 20 ОТ 23 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 23 ОТ 17 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-2019 ОТ 9 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 26 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2004 Г., В Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 19 МАРТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО Виж повече
Промени настройката на бисквитките