Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-315 от 19 май 2015 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Калфата“, разположен в землищата на с. Поляците, община Дългопол, област Варна, и с. Дюля, община Руен, област Бургас, обявен за резерват със Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 76 от 1968 г.) и прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-387 от 15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99 от 1999 г.), от 469,000 дка на 470,037 дка.

2. В границите на поддържан резерват „Калфата“, определени със заповедите по т. 1, попадат имоти с номера, както следва:

2.1. имот 200185 съгласно Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Поляците, с ЕКАТТЕ 57457, община Дългопол, област Варна, с площ 384,404 дка;

2.2. имот 000265 съгласно КВС за землището на с. Дюля, с ЕКАТТЕ 24757, община Руен, област Бургас, с площ 85,633 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките по границата на поддържан резерват „Калфата“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалните инспекции по околна среда и води – Варна и Бургас.

4. Актуализираните данни по заповедта да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Ив. Василева

4265

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-90 от 25 юни 2015 г.

С оглед необходимостта от осигуряване изместването на техническата инфраструктура, засегната от строителството на обходния път на гр. Монтана (част от първокласен път I-1 (Е79) и от Общоевропейски транспортен коридор № ІV) и допълнително изложени фактически мотиви, описани в обяснителните записки към проекта на парцеларен план, на основание § 52, ал. 2 и 4 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПРЗЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 и ал. 4 ЗУТ (в редакцията преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 04-16-689 от 29.04.2015 г. и № 04-16-992 от 11.06.2015 г.; Заповед № РД-02-14-853 от 4.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване на проекта на ПУП – ПП със съобщение в ДВ, бр. 18 от 4.03.2014 г.; констативен акт от 14.04.2014 г. на Община Монтана за постъпили възражения; Решение № 9-4/2012 г. по оценка на въздействието върху околната среда на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Решение № 189 от 9.07.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС № 9-4/2012 г. на МОСВ; писма с изх. № 12-00-989 от 5.07.2012 г., № 12-00-847 от 1.07.2013 г. и № 12-00-989 от 28.05.2015 г. на МОСВ; Решение № КЗЗ-08 от 8.04.2015 г. на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; Решение № ИАГ-21034 от 19.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за предварително съгласуване за учредяване на сервитут; писмо с рег. индекс ИАГ-17950 от 26.05.2015 г. от ИАГ; становища с изх. № ЗЗ-НН-0087 от 4.07.2013 г. и № ЗЗ-НН-0087 от 2.04.2014 г. на Министерството на културата; становище с рег. № 505, екз. № 2 от 27.02.2014 г. на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана; писмо с рег. № 578500-2635, екз. № 2 от 3.06.2015 г. от Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; становище с рег. № 05-00-14 от 26.03.2014 г. от Министерството на отбраната на Република България; писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1591 от 19.03.2014 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо с изх. № 1592 от 7.03.2014 г. от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен; писмо с изх. № АД-12-09-15#5 от 21.01.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно управление; писмо с изх. № 396 от 9.06.2015 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана; писмо с изх. № БТГ24-00-1343 от 4.04.2014 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо с изх. № ОМ-ОМ-46 от 23.06.2015 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо с изх. № ЖИ-21157 от 15.07.2014 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; становище с рег. № 0094-1605 от 2.06.2015 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“; съгласувателно писмо с изх. № 38 от 28.02.2014 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, Враца; писмо с изх. № 1798 от 7.03.2014 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София; становище с изх. № TI37543 от 22.05.2014 г. от „Теленор България“ – ЕАД; съгласувателно писмо с изх. № 20 от 26.02.2014 г. от „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; писмо с рег. № 24-00-162 от 26.02.2014 г. от „Булгартел“ – ЕАД, София; писмо с изх. № 1 от 24.02.2014 г. от „Тюрк Телеком Интернешънъл БГ“ – ЕООД; съгласувателно писмо с изх. № 32 от 26.02.2014 г. от „Близу Медиа енд Броудбенд“ – ЕАД; писмо с изх. № 02014230 от 2014 г. от „Новател“ – ЕООД; Протокол № УТНЕ-01-02-08 от 27.05.2015 г. от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Решение № 325 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което обектът е определен за национален и с национално значение, и Заповед № РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път I-1 (Е79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от обнародването й чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За министър: Н. Нанков

4391

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-34 от 16 юни 2015 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на с. Шкорпиловци (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-9 от 9.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и Заповед № РД-18-03-2 от 12.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна), община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от 2.06.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Окончателните материали след отстраняване на констатираните забележки са приети на 11.06.2015 г.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Св. Наков

4368

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 308 от 28 май 2015 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-Д-16 от 14.06.2013 г. от „БЛД Владая“ – ЕАД, с искане за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая, район „Витоша“.

Към заявлението са приложени: скица № 6618/1.02.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 11394.1825.364 (номер по предходен план: 032364); скица № 6620 от 1.02.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 11394.1825.365 (номер по предходен план: 032365); скица № 34013 от 6.06.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 11394.1825.173 (номер по предходен план: 032173); нотариален акт № 188, том VI, рег. № 13527, дело № 1116 от 12.06.2008 г. за имоти с № 032093, 032098, 032173, 032284, 032363, 032364, 032365 на името на „БЛД Владая“ – ЕАД; скица № 34014 от 6.06.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 11394.1825.424 (номер по предходен план: 032424); нотариален акт № 61, том I, рег. № 4828, дело № 49 от 29.04.2011 г. за имот с идентификатор 11394.1825.424 на името на „БЛД Владая“ – ЕАД; скица № 32921 от 3.06.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 11394.1825.331 (номер по предходен план: 032331); нотариален акт № 19, том I, рег. № 710, дело № 18 от 27.02.2013 г. за имот с идентификатор 11394.1825.331 на името на „Нова Владая“ – ЕООД; нотариален акт № 9, том III, рег. № 05983, дело № 387 от 19.03.2008 г. за имот с № 032171 на името на „БЛД Владая“ – ЕАД; декларации – съгласие от X.X.X. и X.X.X. за проектиране и строителство на улица, път или алея през притежаваните от тях имоти с идентификатори 11394.1825.164 и 11394.1825.165; декларации – съгласие от „Нова Владая“ – ЕООД, „БЛД Владая“ – ЕАД, да проведе процедурата за проектиране и строителство на улица, път или алея през имотите, за които е дадено съгласие – имоти с идентификатори 11394.1825.164 и 11394.1825.165, и през притежавания от тях имот с идентификатор 11394.1825.331; пълномощно; задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ; предварителен проект по част: комуникации, подобект: мотивирано предложение за транспортен достъп с организация на движението, придружен с обяснителна записка, положително становище pег. № ОД 2230 от 10.05.2013 г. от началник-сектор към ОПП – СДВР, протокол № 09 от 5.03.2013 г. на дирекция „Транспортна инфраструктура“ при СО с решение по т. 9 за съгласуване на мотивираното предложение за вход-изход с ОД към ПРЗ за имоти 11394.1825.364 и 11394.1825.365, геодезическо заснемане, собственост, ситуация, надлъжен и типов напречен профил; организация на движението, съгласувана от отдел „ОБД“ – СО, и ОПП – СДВР.

Мотивираното предложение и заданието са разгледани от отдели „ОУП“, „БДПР“, „ПУП“ и „Правен“.

С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-72 от 1.10.2013 г., т. 15, е направено служебно предложение: „ПИ 11394.1825.364 да се урегулира в настоящата разработка с параметрите за зона „Жв“.

Със становище от 14.12.2013 г. от отдел „Правен“ са дадени предписания към проекта.

В изпълнение на служебното предложение е внесено ново мотивирано предложение.

Със Заповед № РД-09-50-239 от 3.04.2014 г. на главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за ПУП в териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая, и имотите, през които преминава новопредвидената задънена улица, обвързана с действащата улична регулация, и е одобрено задание за изработване на подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая, като неразделна част от заповедта.

С писмо с изх. № ГР-94-Д-16 от 7.04.2014 г. на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена на кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.

Със заявление с вх. № ГР-94-Д-16 от 14.05.2014 г. от „БЛД Владая“ – ЕАД, и „Нова Владая“ – ЕООД, е внесен за одобряване проект за ПУП – изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 1 до о.т. 5, в.з. Приплат, план за улична регулация на улица от о.т. 350 през о.т. 351 – о.т. 352 – о.т. 353 – о.т. 354 – о.т. 355 – о.т. 356 – о.т. 357 – о.т. 358 и о.т. 359 до о.т. 360 и план за регулация и застрояване за нови УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 20, в.з. „Приплат – разширение – запад“.

Към проекта са приложени: документи за собственост и скици; 2 бр. пълномощни; обяснителна записка.

Приложени са: план-схема по част: „Електрическа“, съгласувана с „ЕСО“ – ЕАД; геодезическо заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; Решение № СО-28-ЕО от 2014 г. на директора на РИОСВ – София, да не се извършва екологична оценка на ПУП за имоти в м. Голема ливада, м. Зад лозе, м. Търнето, м. Герена и м. Света Петка – Горелица; становище с изх. № 5345 от 19.11.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, които приложения са част от процедурата по одобряване на проект за ПУП, разрешен с Решение № 412 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, контактен на териториалния обхват на този проект, и които данни и становища са относими и към тази разработка.

С писмо с изх. № ГР-94-Д-16 от 12.06.2014 г. проектът е изпратен за съобщаване в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и в район „Витоша“.

Съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 50 от 2014 г.

Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо с изх. № 6602-232/1/27.11.2014 г. на главния архитект на район „Витоша“, с което се уведомява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.

Проектът е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-1 от 6.01.2014 г., т. 17, с решение „Приема проекта. Изпраща за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.

При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:

Заявлението за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересуваното лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая, съгласно представените документи за собственост и скици от СГКК – София.

Съгласие с прокарване на задънената улица е дадено от собствениците на имоти с идентификатори 11394.1825.164, 11394.1825.165 и 11394.1825.331.

С проекта се урегулират поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364 и 11394.1825.365 – извън регулация по границите им в кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-1 от 3.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК за образуване на УПИ I-364 и II-365 в нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365 в нов кв. 20.

За горното е налице основание по чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.

Лицето (изход) към улица на нови УПИ I-364 и II-365 в нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365 в нов кв. 20 се осигурява по новопредвидена задънена улица по о.т. 350 – о.т. 351 – о.т. 352 – о.т. 353 – о.т. 354 – о.т. 355 – о.т. 356 – о.т. 357 – о.т. 358 – о.т. 359 – о.т. 360, която се привързва към действащата улична регулация. Задънената улица се предвижда с дължина над 100 м, поради което същата завършва с уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока в изпълнение на нормата на чл. 81, ал. 1, изр. 2 ЗУТ. Улицата се предвижда с ширина от 6,00 м и двустранни тротоари по 1,50 м, тъй като същата ще следва да осигури достъп при урегулиране на прилежащите й имоти в зона „Жв“ и да се обвърже с предвидената за урегулиране в съседство територия, попадаща в зона „Жвд“, за която е разрешено изработване на проект за ПРЗ с Решение № 412 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.

Изменя се действащата улична регулация по о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5, за което е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия с приемане на кадастралната карта за територията и новопредвидената улична регулация за осигуряване на достъп до новоурегулираните имоти.

С горното е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

Новопредвидената улична регулация преминава през територия, попадаща в устройствена зона „Жв“ и през имоти, общинска и частна собственост. Изграждането на новопредвидената улица изисква провеждане на процедури по отчуждаване, поради което производството е по реда на чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, дори в хипотезата по чл. 81, ал. 4 ЗУТ.

Конкретното предназначение на новообразуваните УПИ е за жилищно строителство и отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 8 („Жв“) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.

Имот с идентификатор 11394.1825.365 попада изцяло в зона „Жв“, а имот с идентификатор 11394.1825.364 – в зона „Жв“ и малка част в зона „Жвд“.

За територията е одобрена кадастрална карта, включително за имотите – предмет на плана, което доказва, че същите не представляват бивши земеделски земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ.

С оглед обстоятелството, че с решение на СОС е допуснато по реда на чл. 15 ЗУЗСО устройството и застрояването на намиращата се в съседство територия, попадаща в зона „Жвд“, предвид обстоятелството, че новопредвидената с проекта улична регулация няма да се изгражда при условията на чл. 15 ЗУЗСО, а по реда на отчуждаването и с оглед обстоятелството, че най-малката единица, която може да бъде предмет на ПУП, е поземленият имот, то имот с идентификатор 11394.1825.364 се урегулира в тази процедура в неговата цялост и при един и същ режим на устройство и застрояване с показателите на зона „Жв“.

За горното е налице основание и по т. 19.1 и 19.4 от раздел IV от приложение към Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

С ПЗ във всеки от новопредвидените УПИ се предвижда изграждане на свободностоящи жилищни сгради „г+2“.

Проектът е изработен при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ.

Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

ПЗ е съобразен с параметрите на застрояване, определени с решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 41, съгласно становище на отдел „ОУП“.

Предложеният проект е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и е спазена процедурата по допускане и обявяване.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ, устройствена категория по т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО във връзка с решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 41, 19.1 и 19.4 от раздел IV от приложение към Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г., т. 17, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 1 през о.т. 2, о.т. 3, о.т. 4 до о.т. 6 (нови о.т. 1, о.т. 350, о.т. 2а, о.т. 3а, о.т. 4а, о.т. 4б), в.з. Приплат, по зелените и кафявите линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за план за улична регулация на улица от о.т. 350 през о.т. 351, о.т. 352, о.т. 353, о.т. 354, о.т. 355, о.т. 356, о.т. 357, о.т. 358 и о.т. 359 до о.т. 360, в.з. Приплат – разширение-запад, по червените и сините линии, цифри и букви съгласно приложения проект.

3. Одобрява проект за план за регулация за нови УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 20, в.з. Приплат – разширение-запад, по червените и сините линии, цифри и букви съгласно приложения проект.

4. Одобрява проект за план за застрояване за нови УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 20, в.з. Приплат – разширение-запад, съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/или сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседните имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект за подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

4323

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1823 от 19 юни 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 262 от 14.05.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 29.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение до трафопост – самостоятелен обект в сграда с пл. № 863 в УПИ XV, кв. 151, София, ул. Славовица, до XXIX ДКЦ, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.07.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4279

 

РЕШЕНИЕ № 1824 от 19 юни 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 262 от 14.05.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 30.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на сграда с пл. № 22 (бивш пл. № 25) в УПИ I, кв. 2, м. Западен парк, София, бул. Сливница 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.07.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4280

 

РЕШЕНИЕ № 1825 от 19 юни 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г., потвърдено с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 27.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I – „За подземен гараж, магазин, ТП и озеленяване“, кв. 23, м. Хиподрума, София, ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.

2. Начална тръжна цена – 460 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.

4. Депозитът за участие – 46 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.07.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4281

РЕШЕНИЕ № 1826 от 19 юни 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 22.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.

2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.07.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4282

 

РЕШЕНИЕ № 1829 от 19 юни 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 740 от 6.11.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 23.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I за чисто производство, офиси и КОО, кв. 172), София, ул. Александър Михов 14, м. НПЗ – Военна рампа-запад, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.

2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.07.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4283

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 290 от 22 май 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова въздушна линия НН с ВЛУП 3х50+54.6 кв. мм, захранваща жилищна сграда, намираща се в имот с идентификатор 04279.116.41, местност Пенков чифлик – Ш.39, по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.116.60 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска публична собственост), 04279.116.61 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост) и 04279.628.636 (за второстепенна улица – общинска публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград, със сервитут, засягащ имоти с идентификатори 04279.118.34 (нива – частна собственост); 04279.118.35 (нива – частна собственост) и 04279.118.40 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска публична собственост), при спазване изискванията на чл. 27 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тасков

4267

РЕШЕНИЕ № 291 от 22 май 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова въздушна линия НН с ВЛУП 3х50+54.6 мм2, захранваща стопанска постройка до 35 кв. м, намираща се в имот с идентификатор 04279.26.13, местността Стара гара – Ш.14, по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.26.320 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост) и 04279.27.41 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград със сервитут, засягащ имоти с идентификатори 04279.27.38 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.26.24 (нива – частна собственост), 04279.26.25 (нива – частна собственост), 04279.26.26 (нива – частна собственост), 04279.26.28 (за друг вид производствен, складов обект – частна собственост), 04279.26.29 (нива – частна собственост) и 04279.29.45 (водно течение, водна площ, съоръжение – МЗГ – ХМС) по кадастралната карта на Благоевград при спазване изискванията на чл. 27 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тасков

4268

 

РЕШЕНИЕ № 292 от 22 май 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова въздушна линия НН с ВЛУП 3х50+54.6 кв. мм, захранваща жилищна сграда, намираща се в имот с идентификатор 04279.142.23, местността Песока – оранжерии, по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.142.26 (за второстепенна улица – частна собственост), 04279.142.16 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост), 04279.141.8 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост), 04279.104.6 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост), 04279.628.364 (за второстепенна улица – общинска публична собственост) и 04279.628.307 (ниско застрояване до 10 м – общинска частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград със сервитут, засягащ имоти с идентификатори 04279.142.27 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.142.20 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.142.25 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.142.24 (индивидуално застрояване – частна собственост) и 04279.142.18 (индивидуално застрояване – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград при спазване изискванията на чл. 27 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Решението подлежи на обжалвне по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тасков

4269

 

РЕШЕНИЕ № 296 от 22 май 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопроводно отклонение до имот с идентификатор 04279.21.10, местността Под Грамада – Ш.13, по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „За складова база за нехранителни стоки“, минаващо през имоти с идентификатори 04279.21.22 (полски път – общинска собственост), 04279.21.24 (полски път – общинска собственост), 04279.24.16 (полски път – общинска собственост) и 04279.25.40 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград със сервитут, ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 04279.18.27 (полски път – общинска собственост) и 04279.20.49 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

Решението подлежи на обжалвне по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тасков

4270

 

РЕШЕНИЕ № 303 от 22 май 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за електрическо захранване на ТП в имот с идентификатор 04279.15.4, местността Проевски чифлик – Ш.21, по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.15.22 (общинска собственост – селскостопански, горски, ведомствен път), 04279.36.91 (държавна собственост – път от републиканската пътна мрежа) и 04279.36.39 (частна собственост – нива, орна земя) по кадастралната карта на Благоевград със сервитут, ограничаващ ползването на имот с идентификатор 04279.16.28 (общинска собственост – друг вид водно течение, водна площ, съоръжение) по кадастралната карта на Благоевград.

Решението подлежи на обжалвне по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тасков

4271

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 40 от 22 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, приложим по силата на чл. 136, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Видин, реши:

Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин за ПИ 000105 с площ 12,000 дка, местност Бановци, землище с. Иново, община Видин, собственост на „Катерина“ – ЕООД, с който предназначението на имотите да се промени от „Селскостопанско летище“ в „Производствени дейности“.

Председател: Пл. Трифонов

4291

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 556/46/10 от 28 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на „КСрН 20 kV от БКТП „Юг“ до СРС № 269 на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, в землището на с. Лесово, община Елхово.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.

Председател: Н. Тончев

4304

 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 56 от 11 юни 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ивайловград, във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, реши:

Одобрява изменението на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловград, като от квартал 22 се образува нов квартал 24, отпада нереализираната улица от осова точка (о.т.) 3 до осова точка (о.т.) 14, прокарва се нова улица по сега изградената от осова точка (о.т.) 3а-3б-3в-3г-3д-3и-3е-3ж-11б-11а, съдава се тупик от осова точка (о.т.) 3и-3й-3к-3л до осова точка (о.т.) 3м, променя се уличната регулация на УПИ VІІІ-55 от кв. 19 и дворищната регулация на УПИ І-34, УПИ ІІ-33, УПИ ІІІ-35, УПИ ІV-56 от кв. 22 и УПИ І-29, УПИ ІІ-30, УПИ ІІІ-32, УПИ ІV-58, УПИ V-58, УПИ VІ-57, УПИ VІІ-59 и УПИ VІІІ-31 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловград.

Планът за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по ПУП на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловград, предвижда свободно, нискоетажно застрояване с показатели за устройствена зона: Жм – с височина до 10 м, плътност на застрояване – до 30 %, площ на озеленяване – 60 %, и Кинт. – 0,9.

Председател: Д. Кисьова-Зафирова

4313

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1311 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКПП), чл. 21, т. 11 и чл. 23 от Наредба № 19 на Общинския съвет – гр. Казанлък, за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, за недвижим имот, собственост на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ – ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление – Казанлък, пл. Севтополис 14, с площ 2024 кв. м, представляващ: урегулиран поземлен имот XVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434 от 2006 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 380 кв. м, състояща се от: дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север – УПИ XX; юг – ул. Кенали; запад – УПИ XXIII-8730; изток – ул. Петрова нива, за който е съставен АЧОС 934 от 3.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г. с вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465.

Председател: Н. Златанов

4314

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 741 от 20 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 24 по т. 2 от протокол № 3 от 15.04.2015 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Павликени, реши:

Одобрява изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за запазване на изградените сгради и съоръжения, собственост на „Фураж Росица“ – ЕАД, в ПИ № 000130 по КВС на с. Стамболово, община Павликени – държавна частна собственост, с цел придобиване на прилежащата им земя, която в момента е държавен поземлен фонд на МЗХ, и установяване устройствените параметри на застрояване и функционалното предназначение на сградите. Определя се устройствената зона – „Предимно производствена“ (Пп), и начинът на трайно ползване – „За птицеферма“, и са показани границите и техническите показатели на имота спрямо съществуващите сгради. Предвижданията на ПУП – ПЗ са отразени в графичната част на проекта.

Решението подлежи на обжалване от пряко заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Павликени пред Административния съд – Велико Търново, на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

Председател: Д. Дончев

4273

 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

РЕШЕНИЕ № 511 от 28 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:

1. Одобрява изменение на ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 149 до о.т. 157 и изменение на ПУП – план за регулация на кв. 8 и кв. 15 по регулационния план на с. Юделник, община Сливо поле.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

Председател: С. Салиев

4296

РЕШЕНИЕ № 512 от 28 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:

1. Одобрява ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 83, о.т. 300, о.т. 301, о.т. 91 до о.т. 302 и изменение на план за регулация на кв. 46 по регулационния план на с. Кошарна, община Сливо поле, от който се образуват три нови квартала – 46 (нов), 56 и 57.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

Председател: С. Салиев

4297

 

ОБЩИНА С. АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1154 от 29 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, Решение № 947 по протокол № 36 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на 29.09.2014 г., т. 24 от дневния ред, прието Решение № 3 по протокол № 2 от 16.02.2015 г. на ОЕСУТ при Община Аврен и заявление с вх. № М-150 от 22.01.2015 г. от X.X.X. и X.X.X. Общинският съвет – с. Аврен, реши:

Одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Водопровод за еднофамилна къща в поземлен имот (ПИ) № 301.34 по план на новообразувани имоти за местност Зайкова чука и Горчивата чешма, землище на с. Здравец, община Аврен, с обща дължина на трасето 75 м – окончателен проект, с възложители X.X.X. и X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ този административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна.

Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: М. Черкезов

4306

 

РЕШЕНИЕ № 1155 от 29 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, Решение № 948 по протокол № 36 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на 29.09.2014 г., т. 25 от дневния ред, прието Решение № 3 по протокол № 2 от 16.02.2015 г. на ОЕСУТ при Община Аврен и заявление с вх. № М-150 от 22.01.2015 г. от X.X.X. и X.X.X. Общинският съвет – с. Аврен, реши:

Одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Електропровод за еднофамилна къща в поземлен имот (ПИ) № 301.34 по план на новообразувани имоти за местност Зайкова чука и Горчивата чешма, землище на с. Здравец, община Аврен, с обща дължина на трасето 128 м – окончателен проект, с възложители X.X.X. и X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ този административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна.

Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: М. Черкезов

4307

 

ОБЩИНА С. МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 344 от 28 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 3 от протокол № 6 от 19.05.2015 г. на ОбЕСУТ при Община Медковец Общинският съвет – с. Медковец, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на оптичен кабел с. Расово, община Медковец – с. Комощица, община Якимово“ – участък с. Расово, община Медковец, през поземлен имот № 000073, представляващ общински полски път в землището на с. Расово. Трасето и разположението на сервитутните зони се одобряват по графичната част на проекта, които са неразделна част от решението.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Е. Антонов

4292

 

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 50 от 9 юни 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136 ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, приема решение за одобрение на изменение в подробен устройствен план – план за регулация, с който се изменя улицата от О.T. 71-О.T. 72-О.T. 73 между кв. 4 и кв. 16, като се запазва ширината на улицата от 9 м, намалява се уличното платно на 3 м и ширината на левия тротоар в посока О.Т. 71-О.Т. 72 се изменя от 1,5 м на 4,5 м за обслужване на пешеходната пасарелка, предвидена над път І-5; отпада предвидената в регулационния план пътна връзка между О.Т. 68-О.Т. 69, кв. 17, по плана на с. Черноочене от 2001 г.

Председател: Б. Газиюмер

4278

27. – Висшият съдебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3 във връзка с чл. 190 ЗСВ 19 свободни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва :

Орган на съдебната власт

Свободни длъжности „съдия“ в административните съдилища

Конкурс за преместване в длъжност

Конкурс за първоначално назначаване – 20 %

Административен съд – София-град

9

8

1

Административен съд – София област

1

1

Административен съд – Благоевград

2

2

Административен съд – Пловдив

2

1

1

Административен съд – Пазарджик

1

1

Административен съд – Стара Загора

2

2

Административен съд – Хасково

1

1

Административен съд – Бургас

1

1

 

2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 15 свободни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, както следва:

Административен съд – София-град – 8 свободни длъжности;

Административен съд – Благоевград – 2 свободни длъжности;

Административен съд – Пловдив – 1 свободна длъжност;

Административен съд – Стара Загора – 2 свободни длъжности;

Административен съд – Хасково – 1 свободна длъжност;

Административен съд – Бургас – 1 свободна длъжност.

3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и 3 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите подават в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните 3 години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

4. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.

5. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

4357

28. – Висшият съдебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 19 от 9.04.2015 г., т. 4, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 5 свободни длъжности за „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:

1.1. Софийски градски съд – 1 свободна длъжност;

1.2. Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна длъжност;

1.3. Окръжен съд – Пазарджик – 1 свободна длъжност;

1.4. Окръжен съд – Варна – 1 свободна длъжност;

1.5. Окръжен съд – Русе – 1 свободна длъжност.

2. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит, по ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

3. Писменият изпит да се проведе на 24.10.2015 г. от 9 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.

4. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

5. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 19 от 9.04.2015 г., т. 4, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност за „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия.

6. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит, по ред, определен с правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

7. Писменият изпит да се проведе на 31.10.2015 г. от 9 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.

8. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

9. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 19 от 09.04.2015 г., т. 4, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност за „съдия“ в Софийски градски съд – наказателна колегия.

10. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит, по ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

11. Писменият изпит да се проведе на 7.11.2015 г. от 9 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.

12. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

13. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите подават в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

4358

9. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 2/2015 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 10 месеца.

4286

10. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 37/2015 г. на Висшия дисциплинарен съд X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца.

4287

52. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км)“ съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-91 на министъра на регионалното развитие от 23.06.2014 г., съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот 514004, намиращ се в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, че с горецитираното решение се отчуждават 0,915 дка от имот 514004 с обща площ 4,700 дка. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4394

55. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари 2015 г. на Министерския съвет на Република България и на Решение № 358 от 22 май 2015 г. за изменение на Решение № 8 на Министерския съвет от 2015 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща тягова подстанция Димитровград: ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно електрозахранване и ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, резервно електрозахранване и реконструкция на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно електрозахранване и реконструкция на ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане на външна пътна връзка до тягова подстанция „Свиленград“ и дежурен пункт „Свиленград“ на територията на област Хасково съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със заповеди № РД-02-15-12 и РД-02-15-14 на министъра на регионалното развитие от 31 януари 2014 г., съобщава на наследниците на X.X.X., собственик на имот № 44570.295.4, намиращ се в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, че с горецитираното решение се отчуждават 0,023 дка от имот № 44570.295.4 с обща площ 1,820 дка. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4395

42. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професори по: научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Висша геодезия“ – един, със срок 2 месеца; научна специалност Земна основа, фундиране и подземно строителство (Земна механика и фундиране) към катедра „Геотехника“ – един, със срок 3 месеца; доценти по: научна специалност Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок 2 месеца; научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца; главни асистенти по: научна специалност Организация и управление на производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – един, със срок 2 месеца; научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) към катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един, със срок 2 месеца; научна специалност Водоснабдяване и канализация към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един, със срок 2 месеца; научна специалност Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения към катедра „Пътища“ – трима, със срок 2 месеца; научна специалност Строителни конструкции (мостове) към катедра „Транспортни съоръжения“ – един, със срок 2 месеца; научна специалност Строителни конструкции (метални) към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – двама, със срок 3 месеца; научна специалност Строителни конструкции (стоманени конструкции, стоманени мостове) към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – един, със срок 3 месеца; научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца; научна специалност Земна основа, фундиране и подземно строителство (Земна механика и фундиране) към катедра „Геотехника“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.: 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.

4310

42. – Лесотехническият университет – София, на основание РМС № 343 от 18.05.2015 г. обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г. по следните докторски програми:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма

на обучение

редовна

задочна

3

Социални, стопански и правни науки

3.7.

Администрация и управление

Икономика и управление (по отрасли)

1

1

Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)

1

1

4

Природни науки, математика и информатика

4.4.

Науки за земята

Екология и опазване на екосистемите

5

1

5

Технически науки

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

Фотограметрия и дистанционни методи

1

5.13.

Общо инженерство

Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост

1

Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост

1

6

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.2.

Растителна защита

Растителна защита

1

6.4.

Ветеринарна медицина

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните

1

Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните

1

6.5.

Горско стопанство

Горски култури, селекция и семепроизводство

1

Лесовъдство, вкл. Дендрология

2

Лесоустройство и таксация

1

Ловно стопанство

1

Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите

2

1

Озеленяване на населените места и ландшафта

1

 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка на заявлението може да бъде изтеглена от сайта на университета www.ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално заварени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); списък на публикациите (ако има такива); медицинско свидетелство; удостоверение от психодиспансер; свидетелство за съдимост; документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд език). Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10, телефон за информация – 02 868 86 32.

4285

39. – Пловдивският университет „X.X.“ обявява конкурси за доценти: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9. Туризъм (Човешки ресурси в туризма) – един, за нуждите на Филиала в гр. Смолян; в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информационни технологии) – един, за нуждите на Филиала в гр. Смолян на 1/2 щат, всички със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261-408.

4295

8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява 2 конкурса за академични длъжности по професионално направление 4.3. Биологични науки за: главен асистент по научната специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01) за нуждите на ИГ „Лотични екосистеми“ в секция „Биоразнообразие и процеси в сладководните екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един; доцент по научната специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурсите са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: /Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1, София.

4309

12. – Община Костенец на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за попълване, актуализация и оцифряване на кадастралния и регулационен план на гр. Костенец без кв. Върбака и кв. Полето, който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4300

79. – Община Сливо поле на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация от о.т. 450 до о.т. 451 и изменение на план за регулация на кв. 25а, гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе. Проектът за ПУП – изменение на план за регулация е изложен за разглеждане в стая 12 в сградата на общината, бул. България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4298

15. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПП (парцеларен план) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на „Външно електроприсъединяване“ на ПИ 083018 в местност Кармък дере по КВС на с. Зетьово, община Чирпан. Проектът е изложен в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проектите до общинската администрация.

4289

17. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПП (парцеларен план) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на „Външно водозахранване“ на ПИ 083018 в местност Кармък дере по КВС на с. Зетьово, община Чирпан. Проектът е изложен в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация.

4290

69. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение от съществуваща водопроводна шахта в поземлен имот № 000122 през поземлени имоти № 085018, 085019, УПИ ХХVІ в масив 86 и 000005 до урегулиран поземлен имот XL за производствена, складова дейност и трафопост в масив 86 в землище с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

4299

34. – Община с. Аврен, област Варна, отдел „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Част от трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) № 055177, намиращ се в местност Старите лозя, землище на с. Близнаци, община Аврен, с обща дължина на трасето 90,45 м – окончателен проект, и възложител „Дар – вел“ – ООД. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) до общинската администрация, с. Аврен, отдел „Устройство на територията“.

4308

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. от Велинград против Заповед № 376 от 3.04.2015 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ЧИ на ПР за част от кв. 29 по плана на с. Юндола, изразяващо се в следното: 1. заличава се улица тупик ос.т. 327б-330-330а-330б-330в, като се образува нов УПИ ХХХVIII – за озеленяване в кв. 29; 2. за сметка на УПИ II – за озеленяване в кв. 29 се образува нова улица тупик с нови ос.т. 329-330-330а-330б-330в-330г с широчина 10 м и обръщало съгласно проекта и изискванията на чл. 27, ал. 1 и 5 от Наредба № I-з-1971 за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 3. ПУП – трасе за ел. захранване НН за кв. 29 по улица с ос.т. 329-330-330а-330б-330в-330г съгласно представения ПУП – схема за трасе, отразено с оранжев цвят; 4. ПВП, план-схеми за комуникационно-транспортна мрежа, водоснабдяване, електрификация за нова улица тупик с ос.т. 329-330-330а-330б-330в-330г, кв. 29, съгласно представения ПУП. По жалбата е образувано адм.д. № 404/2015 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.07.2015 г. в 14,30 ч. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.

4301

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д. № 1317/2015 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Младост 4, бл. 419, вх. 4, ет. 1, ап. 3, и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 25.11.2015 г. в 15,30 ч.

Дава възможност на заинтересованите лица да предявят самостоятелни претенции върху имуществото по реда на чл. 225 ГПК до приключване на съдебното дирене на първа инстанция, описано, както следва:

От X.X.X.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 320 ЦДИ“, ДК № СА 1821 НС, рама № WDB2110261А563455, двигател № 64896130068424, с дата на първоначална регистрация 5.04.2004 г., придобит на 15.01.2010 г. за сумата 1000 лв., собственост на X.X.X.. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 17 000 лв.

Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, ДК № С0227 СК, рама № WVWZZZ1JZ1P143237, двигател № AJM321339, с дата на първоначална регистрация 17.10.2000 г., придобит на 8.06.2011 г. за сумата 3700 лв., собственост на X.X.X.. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 4300 лв.

Сумата в размер 58 620,55 лв., внесена на каса в „Централна кооперативна банка“ – АД, по банкова сметка № BG 18 СЕСВ 9790 1073 1548 00 BGN, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 3624,29 лв., внесена на каса в „Централна кооперативна банка“ – АД, по банкова сметка № BG 88 СЕСВ 9790 1073 1548 01 BGN, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 9000 лв. от продажбата на мотоциклет, марка „Харлей Дейвидсън“, модел „ВРСЦФ В РОД МАСЪЛ“, ДК № С 3806 X, рама № 5HD1HPH129K807941, двигател № НРН9807941, с дата на първоначална регистрация 28.07.2009 г., придобит на 10.11.2009 г. и отчислен на 2.04.2012 г.

4288

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии на СГС под № 38, том 1, стр. 117, за политическа партия с наименование „Земеделски съюз „X.X.“, рег. по ф. д. № 7371/1993 г. на СГС, следните промени: Заличава като членове на Постоянното присъствие: X.X.X., X.X.X.. Вписва като членове на Постоянното присъствие: X.X.X., X.X.X..

4311

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 8812/2000 г. за политическа партия с наименование „ПД „Социалдемократи“, както следва: Заличава от състава на Изпълнителния съвет на политическата партия следните лица: X.X.X. и X.X.X.. Заличава от състава на Контролния съвет на политическата партия следните лица: X.X.X. и X.X.X..

4312

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Югозападна инициатива за достойно бъдеще“, Благоевград, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Запад, бл. 12, ет. 7, ап. 20, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 16 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.08.2015 г. в 14 ч. на адреса на сдружението при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението; 2. прием на нови членове на сдружението; 3. доклад за дейността на сдружението през 2014 г.; 4. избор на нов УС; 5. приемане на промени в устава; 6. други. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието.

4302

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Демократичен съюз на жените от община Несебър“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на 20.08.2015 г. в 16 ч. в Несебър, ул. Отец Паисий 33 – Пенсионерски клуб, при следния дневен ред: 1. приемане и гласуване подадената оставка на председателя на УС на сдружението; 2. разглеждане на молби за приемане на нови членове и освобождаване на стари; 3. избор на ново ръководство на сдружението, разглеждане и приемане на оставки на членовете на УС, респективно избиране на нов УС; 4. отчет на УС на сдружението; 5. приемане на нов устав на сдружението, свързан с направените промени и последните изменения на ЗЮЛНЦ, както и с промяна, свързана с обнародване на поканата за свикване на общо събрание и седалището и адреса на управление на сдружението, но без да се променят целите, предметът на дейност и средствата за постигане на целите на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4315

Промени настройката на бисквитките