Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

  • НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 114 ОТ 30.06.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Виж повече
  • УКАЗ № 115 ОТ 30.06.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПРОТОКОЛ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН (Одобрен с Решение № 145 от 6 март 2015 г. на Министерския съвет Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА Р Виж повече
Промени настройката на бисквитките